Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? Przykład praktyczny z komentarzem

UWAGA: zasady obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2018 roku poznasz w tym artykule: jak się liczy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 2018 a tutaj: Ekwiwalent za urlop 2021

Jak prawidłowo wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy to świadczenie, które przysługuje pracownikowi, jeśli nabył w trakcie obowiązywania umowy o pracę prawo do urlopu w określonym wymiarze, ale z urlopu tego nie zdążył skorzystać, np. na skutek dyscyplinarnego zwolnienia go z pracy czy przebywania w okresie wypowiedzenia na zwolnieniu lekarskim. Oczywiście do ustalania wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy możesz wykorzystać program do obsługi kadr, jeśli taki posiadasz, warto jednak wiedzieć, jak zrobić to samemu.

Sposób obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy wskazany został w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dni a 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. W celu prawidłowego ustalenia wysokości ekwiwalentu należy zbadać kilka czynników. Po pierwsze ustalić należy, w jakim wymiarze czasu pracy pracuje pracownik oraz czy nie jest on osobą niepełnosprawną, która pracuje w skróconych normach czasu pracy (np. pracownikowi ze względu na treść zaświadczenia lekarskiego obniżono normę dobową do 7 godzin pracy na dobę). Jeśli to ustalimy, następnym krokiem jest ustalenie liczby dni niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego. Następnie ustalamy, jakie składniki wynagrodzenia pracownika należy uwzględnić w podstawie ekwiwalentu:

  1. składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu. Składnikami takimi z reguły są wskazane w umowie o pracę wynagrodzenia zasadnicze jednakże jako takie składniki należy traktować również inne stałe składniki wynagrodzenia, wypłacane co miesiąc, np. dodatki funkcyjne czy stażowe.
  2. składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu. Do takich składników wynagrodzeń należą składniki, wypłacane nie rzadziej niż raz na miesiąc, np. prowizje, premie miesięczne itp., ale również wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych bądź wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
  3. składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu. Do takich z kolei składników wynagrodzeń należą premie kwartalne lub roczne. Ustaloną podstawę ekwiwalentu dzieli się następnie przez tzw. współczynnik ekwiwalentowy (czyli średnią ilość dni roboczych do przepracowania w danym miesiącu, w skali całego roku). Tak otrzymany wynik dzielimy przez 8 (dzień urlopu to właśnie 8 godzin), a następnie mnożymy przez ilość godzin urlopu, jakiego pracownik nie zdążył wykorzystać

Przykład

Do dnia 31 marca 2012 roku pracownik otrzymywał pensję zasadniczą w wysokości 2000 zł miesięcznie. Pozostało mu do wykorzystania 11 dni urlopu, w tym urlop wypoczynkowy zaległy.

Ponieważ pracownik ma wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, zgodnie z tym, co pisaliśmy powyżej, przy ustalaniu jego ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy uwzględnia się składniki wynagrodzenia w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu.

Wyliczenie ekwiwalentu wygląda zatem następująco:

Podstawa ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy: 2000 zł

Kwotę tą dzielimy przez współczynnik ekwiwalentowy, który w roku 2012 wynosi 21.

2000 zł : 21 = 95,23 zł

Powyższa kwota to ekwiwalent za 1 dzień urlopu. Kwotę tą należy podzielić przez dobowy wymiar czasu pracy pracownika:

95,23 zł : 8 = 11,90 zł

A następnie pomnożyć ją przez ilość godzin urlopu:

11,90 zł * 11 (dni urlopu) * 8 (godzin za każdy dzień urlopu) = 1047,20 zł

Powyższa kwota to właśnie ekwiwalent za niewykorzystany urlop. A co, jeśli pracownik ma zmienne składniki wynagrodzenia?

Przykład

Pracownik został zwolniony w trybie dyscyplinarnym w dniu 31 marca 2012 roku. W chwili rozwiązania umowy o pracę pracownikowi przysługiwało jeszcze 9 dni urlopu wypoczynkowego. Wynagrodzenie pracownika składało się z wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2000 zł/miesiąc oraz prowizji, która w lutym 2012 roku wyniosła 500 zł, styczniu 2012 wyniosła 500 zł, a w grudniu 2011 roku wyniosła 400 zł (należy pamiętać, iż pod uwagę bierzemy składniki z trzech ostatnich miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym ustalana jest kwota ekwiwalentu)

Pracownik pracował w podstawowym systemie czasu pracy z normą dobową czasu pracy wynoszącą 8 godzin.

Ustalenie podstawy ekwiwalentu:

Łącznie: 2.400 zł – ta kwota jest podstawą do wyliczenia ekwiwalentu

Kwotę tą dzielimy przez współczynnik ekwiwalentowy, który w roku 2012 wynosi 21.

2.400 : 21 = 114,29 zł

Powyższa kwota to ekwiwalent za 1 dzień urlopu. Kwotę tą należy podzielić przez dobowy wymiar czasu pracy pracownika:

114,29 zł : 8 = 14,29 zł

Powyższa kwota to z kolei ekwiwalent za jedną godzinę urlopu. W celu uzyskania ostatecznej kwoty ekwiwalentu należy kwotę ekwiwalentu za jedną godzinę urlopu pomnożyć przez liczbę godzin urlopu, którego pracownik nie wykorzystał:

14,29 * 9 (dni urlopu) * 8 (norma dobowa pracownika) = 1028,88 zł

Powyższa kwota jest kwotą ekwiwalentu, jaką należy wypłacić pracownikowi.

A co, jeśli pracownik ma wynagrodzenie ustalone w stawce godzinowej?

Przykład:

Pracownik był zatrudniony od 20 stycznia do 19 kwietnia 2012 roku. Pracownik nie korzystał w tym czasie z urlopu wypoczynkowego, ma staż pracy 5 lat. Pracownik ma wynagrodzenie ustalone w stawce godzinowej w wysokości 13 zł/godzina, przy czym wypłata jest dokonywana w ostatnim roboczym dniu miesiąca. Pracownik pracuje 8 godzin dziennie. Za styczeń 2012 roku, w którym pracownik przepracował 8 dni, zarobił w sumie 832 zł. Za 20 dni pracy w lutym otrzymał łącznie 2080 zł, a za 21 dni przepracowanych w marcu – 2184 zł. Do obliczenia ekwiwalentu należy przyjąć wynagrodzenie z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozwiązania stosunku pracy, czyli za styczeń, luty i marzec. W tych miesiącach pracownik powinien przepracować 63 dni, a przepracował w sumie 49 dni. Pracownik nabył prawo do 4/12 z 20 = 6,66 dnia, a po zaokrągleniu do 7 dni.

W celu uzupełnienia podstawy należy:

Sumę wynagrodzeń z 3 miesięcy wynoszącą 5.096 zł (832 zł + 2080 zł + 2184 zł) podzielić przez liczbę dni pracy, za które zostało wypłacone to wynagrodzenie, czyli przez 49 dni (8 dni w styczniu + 20 dni w lutym + 21 dni w marcu)

5.096 zł zł : 49 dni = 104 zł

otrzymany wynik 104 zł pomnożyć przez liczbę dni pracy, jakie pracownik w powyższym okresie powinien przepracować, czyli przez 63 dni:

104 zł x 63 dni = 6552 zł

otrzymaną kwotę podzielić przez 3:

6552 zł : 3 = 2.184 zł

Kwota 2.184 zł stanowi podstawę wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Podstawę tą dzielimy przez współczynnik:

2.184 zł : 21 = 104 zł

Powyższa kwota to ekwiwalent za 1 dzień urlopu. Kwotę tą należy podzielić przez dobowy wymiar czasu pracy pracownika:

104 : 8 = 13

Powyższa kwota to z kolei ekwiwalent za jedną godzinę urlopu. W celu uzyskania ostatecznej kwoty ekwiwalentu należy kwotę ekwiwalentu za jedną godzinę urlopu pomnożyć przez liczbę godzin urlopu, którego pracownik nie wykorzystał:

13 * 7 (dni urlopu) * 8(godzin za dzień urlopu) = 728 zł

Powyższa kwota to ekwiwalent pracownika za niewykorzystany urlop

Na zakończenie warto przypomnieć te składniki wynagrodzenia, które pomija się przy ustalaniu podstawy ekwiwalentu i jego ostatecznej kwoty:

Exit mobile version