Wymiar czasu pracy 2020 – ile jest do przepracowania w 2020 roku?

Wymiar czasu pracy 2020 ustala się zgodnie z przepisem art. 130 kodeksu pracy. W praktyce ten wymiar czasu pracy 2020 ustala się w ten sposób, że mnoży się liczbę tygodni w okresie rozliczeniowym przez 40 godzin (tzw. norma średniotygodniowa) i dodaje do liczby otrzymanych godzin iloczyn 8 godzin i tzw. dni wystających – dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Gdyby dla pełnego etatu przyjąć 8 godzin jako normę dobową i przemnożyć ją przez liczbę dni roboczych w 2020 roku, to wymiar czasu pracy 2020 wynosi 2024 godziny – tyle ma pracownik, zatrudniony na pełnym etacie, do przepracowania w 2020 roku.

Należy tu pamiętać, że w 2020 roku 2 święta, które są dniami ustawowo wolnymi od pracy, przypadają w soboty, a więc pracodawca musi oddać pracownikowi za nie 2 dni wolne (więcej o tym pisaliśmy w artykule długie weekendy 2020 i dni ustawowo wolne od pracy 2020).

Te 2 dni wolne za święta przypadające na sobotę wyznacza pracodawca – może wyznaczyć jeden konkretny dzień, czy też więcej dni, do wyboru pracownika. Wymiar czasu pracy 2020 oraz najważniejsze z punktu widzenia rozliczania czasu pracy zagadnienia omówimy w tym artykule.

Wymiar czasu pracy 2020 – okresy rozliczeniowe czasu pracy

Wymiar czasu pracy
Wymiar czasu pracy

Uwzględniając niedziele (które zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy są dniami wolnymi od pracy) święta ustawowo wolne od pracy wskazane w art. 1 ust. 1 powołanej ustawy, dni wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (zgodnie z art. 129 §1 kodeksu pracy) oraz dni wolne oddawane z tytułu święta przypadającego na sobotę (art. 130 §2 kodeksu pracy), w 2020 roku są 253 dni do przepracowania oraz 113 dni wolnych od pracy.

Czytaj także: Ile urlopu na pół etatu?

Wymiar czasu pracy 2020 za cały rok ustala się mnożąc te 253 dni przez 8 godzin do przepracowania za każdy z tych dni, co daje właśnie 2024 godziny do przepracowania w 2020 roku.

Należy pamiętać, że rok 2020 jest rokiem przestępnym – luty 2020 ma 29 dni kalendarzowych. W praktyce kadrowej wymiar czasu pracy 2020 ustala się z reguły nie dla całego roku, ale dla tzw. okresów rozliczeniowych.

Z kolei liczba dni i godzin do przepracowania w danych miesiącach przedstawia się następująco (jest to jednocześnie wymiar czasu pracy 2020 w dwunastomiesięcznym okresie rozliczeniowym, dla pełnego etatu):

Miesiąc Dni roboczych Godzin do przepracowania
Styczeń 21 168
Luty 20 160
Marzec 22 176
Kwiecień 21 168
Maj 20 160
Czerwiec 21 168
Lipiec 23 184
Sierpień 20 160
Wrzesień 22 176
Październik 22 176
Listopad 20 160
Grudzień 21 168
Łącznie 253 2024

Z kolei okresy rozliczeniowe to nic innego, jak np. miesiąc, dwa kolejne miesiące, trzy czy – co do zasady – maksymalnie cztery kolejne miesiące. Jak sama nazwa wskazuje – okres rozliczeniowy przyjmuje się m.in. w celu właściwego rozliczenia czasu pracy pracownika.

Czytaj także: Ile urlopu na pół etatu

To pojęcie okresu rozliczeniowego w praktyce kadrowej ma istotne znaczenie – przykładowo nadgodziny rozlicza się właśnie w okresie rozliczeniowym (art. 151(2) §2 kodeksu pracy), dzień wolny za pracę w sobotę oddaje się do końca okresu rozliczeniowego (art. 151(3) kodeksu pracy) itp. Warto zatem wiedzieć, czym ten okres rozliczeniowy jest i jaki jest wymiar czasu pracy 2020 w poszczególnych okresach rozliczeniowych.

Wymiar czasu pracy
Wymiar czasu pracy

Wymiar czasu pracy 2020 w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych:

 1. Styczeń: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 2 święta) = 168 godzin do przepracowania
 2. Luty: (40 godz. × 4 tyg.) = 160 godzin do przepracowania
 3. Marzec: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) = 176 godzin do przepracowania
 4. Kwiecień: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 1 święto) = 168 godzin do przepracowania
 5. Maj: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 1 święto) = 160 godzin do przepracowania
 6. Czerwiec: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 1 święto) = 168 godzin do przepracowania
 7. Lipiec: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) = 184 godziny do przepracowania
 8. Sierpień: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 1 święto) = 160 godzin do przepracowania
 9. Wrzesień: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) = 176 godzin do przepracowania
 10. Październik: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) = 176 godzin do przepracowania
 11. Listopad: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 1 święto) = 160 godzin do przepracowania
 12. Grudzień: (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 2 święta) = 168 godzin do przepracowania

Wymiar czasu pracy 2020 w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych:

 1. Styczeń – marzec: (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 2 święta) = 504 godziny do przepracowania
 2. Kwiecień – czerwiec: (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 3 święta) = 496 godzin do przepracowania
 3. Lipiec – wrzesień: (40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 1 święto) = 520 godzin do przepracowania
 4. Październik – grudzień: (40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 3 święta) = 504 godziny do przepracowania

Wymiar czasu pracy 2020 w czteromiesięcznych okresach rozliczeniowych:

Styczeń – kwiecień: (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 3 święta) = 672 godziny do przepracowania

Maj – sierpień: (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 3 święta) = 672 godziny do przepracowania

Wrzesień – grudzień: (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 3 święta) = 680 godzin do przepracowania

Wymiar czasu pracy w sześciomiesięcznych okresach rozliczeniowych:

Wymiar czasu pracy
Wymiar czasu pracy
 1. Styczeń – czerwiec: (40 godz. × 26 tyg.) – (8 godz. × 5 świąt) = 1000 godzin do przepracowania
 2. Lipiec – grudzień: (40 godz. × 26 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 4 święta) = 1024 godziny do przepracowania

UWAGA – podany powyżej wymiar czasu pracy 2020 w przyjętych okresach rozliczeniowych nie dotyczy tzw. pracy w ruchu ciągłym, o którym mowa w art. 138 §1 kodeksu pracy. Dodatkowo należy pamiętać, że w 2020 roku 4 święta, które co do zasady są dniami wolnymi od pracy wypadają w niedziele, a więc pracodawca nie ma obowiązku oddawania dnia wolnego za nie (obowiązek ten dotyczy jedynie sytuacji, w której święto, będące dniem ustawowo wolnym od pracy wypada w dniu wolnym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, w praktyce najczęściej w sobotę).

Pisaliśmy niedawno również: Praca na pół etatu czy warto

Co również istotne – wymiar czasu pracy 2020 pracowników, których dotyczą inne normy czasu pracy (np. pracowników niepełnosprawnych z normą dobową 7, a nie 8 godzin pracy na dobę) również oblicza się w taki sam sposób, uwzględniając oczywiście odpowiednią ilość godzin normy dobowej.

Wymiar czasu pracy 2020 w poszczególnych okresach rozliczeniowych ulega obniżeniu o każdą usprawiedliwioną nieobecność pracownika. Zgodnie z art. 130 §3 kodeksu pracy wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, ustalony zgodnie z przepisem art. 129 §1 kodeksu pracy (czyli w sposób omówiony na wstępie artykułu), obniża się o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy (pisaliśmy m.in. Jednodniowa nieobecność w pracy), przy czym obniżenie dotyczy tej pracy, którą pracownik miał wykonać zgodnie z grafikiem. Przykładowo, jeśli pracownik zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy miał do przepracowania zgodne z grafikiem np. 35, a nie 40 godzin w danym tygodniu, a przez cały tydzień przebywał na urlopie, to jego wymiar czasu pracy 2020 za ten miesiąc ulega obniżeniu o 35, a nie o 40 godzin. Więcej o grafikach pisaliśmy tutaj: harmonogram – grafik czasu pracy.

Szczegółowo o czasie pracy mówimy w naszym szkoleniu: Szkolenie online rozliczanie czasu pracy – szkolenie certyfikowane

Wymiar czasu pracy 2020 ustala się tak samo dla różnych systemów czasu pracy. Nie ma znaczenia, czy pracownik pracuje w podstawowym czy równoważnym systemie czasu pracy, czy jeszcze innym. W praktyce na ilość godzin do przepracowania w okresie rozliczeniowym ma wymiar etatu i ewentualne niższe normy dobowe, np. dla pracowników niepełnosprawnych (o systemach czasu pracy więcej pisaliśmy tutaj: systemy i rozkłady czasu pracy).

Wymiar czasu pracy 2020 dla pracowników na 1/2, 1/4 i 3/4 etatu

Wymiar czasu pracy
Wymiar czasu pracy

Wymiar czasu pracy 2020 ustala się proporcjonalnie do wymiaru etatu. Przykładowo, jeśli pracownik zatrudniony na pełnym etacie ma w danym miesiącu do przepracowania 176 godzin, to pracownik na pół etatu proporcjonalnie mniej, czyli 88 godzin, pracownik zatrudniony na 1/4 etatu 44 godziny, pracownik zatrudniony na 3/4 etatu 132 godziny itd. Podobnie w przyjętych okresach rozliczeniowych – jeśli w danym okresie rozliczeniowym czteromiesięcznym pracownik zatrudniony na pełnym etacie ma do przepracowania 680 godzin, to pracownik zatrudniony na pół etatu odpowiednio 340 godzin, pracownik zatrudniony na 1/4 etatu 170 godzin, pracownik zatrudniony na 3/4 etatu odpowiednio 510 godzin itd.

Wymiar czasu pracy 2020 w poszczególnych miesiącach dla niepełnoetatowców przedstawia się jak w poniższej tabeli. Wymiary czasu pracy w okresach rozliczeniowych liczy się z kolei tak, jak pokazaliśmy w tabelach powyżej dla pełnoetatowców, proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Miesiąc 1/2 etatu 1/4 etatu 3/4 etatu
Godzin do przepracowania
I 84 42 126
II 80 40 120
III 88 44 132
IV 84 42 126
V 80 40 120
VI 84 42 126
VII 92 46 138
VIII 80 40 120
IX 88 44 132
X 88 44 132
XI 80 40 120
XII 84 42 126
Łącznie 1012 506 1518

Jak widzisz, wymiar czasu pracy 2020 nie jest trudny do ustalenia. Rozliczając czas pracy musi zawsze zwrócić uwagę, czy pracownik miał zaplanowane grafiki i jakie, czy pracował w nadgodzinach (tu pisaliśmy: oddawanie czasu wolnego za nadgodziny), czy miał nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione itp.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *