Wszelkie informacje umieszczone na stronie mają charakter informacyjny i edukacyjny i nie stanowią w całości lub części jakiejkolwiek opinii prawnej, wyliczenia bądź porady, dotyczącej konkretnego stanu faktycznego. Informacji umieszczonych na blogu nie powinno się traktować jako wyłącznej podstawy do podejmowania decyzji w sprawach z zakresu kadr czy płac.

Autorzy dokładają wszelkich starań, aby dodawane informacje były precyzyjne, rzeczowe i spójne, jednakże nie biorą odpowiedzialności za „bezmyślne” wykorzystywanie zamieszczonych informacji w praktyce zawodowej użytkowników bloga, jak również za jakiekolwiek niezgodne z prawem działania użytkowników bloga (zamieszczanie treści objętych prawami autorskimi, treści niezgodnych z prawem itp.).

Niektóre prezentowane na blogu informacje mają charakter wyłącznie subiektywnej oceny autora, dotyczącej danego stanu prawnego czy faktycznego i nie mogą być traktowane jako wyłączne źródło informacji w tym zakresie. W wypadku, gdy dany wpis stanowi odzwierciedlenie subiektywnej oceny autora, dotyczącej stanu faktycznego lub prawnego, informacja taka każdorazowo pojawia się w treści wpisu.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie zawartych na blogu informacji autorskich, w tym również publikowanie ich na innych stronach internetowych czy nośnikach informacji, z zastrzeżeniem wskazania źródła, z którego pochodzą.