W ciągu 7 dni od dnia nawiązania stosunku pracy pracodawca winien dokonać zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Co do zasady zgłoszenie pracownika do ZUS obejmuje zgłoszenie do wszystkich ubezpieczeń społecznych, tj. emerytalnego, rentowego, chorobowego, i wypadkowego (o ile ubezpieczeni podlegają tym ubezpieczeniom), a także do ubezpieczenia zdrowotnego. W celu zgłoszenia pracownika należy wypełnić formularz ZUS ZUA – Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej. Zaznaczyć należy, iż obowiązku zgłoszenia pracodawca dopełnia nie tylko wobec pracowników, zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę, ale również ubezpieczonych, z którymi zawarto umowy zlecenia (w tym wypadku nie zawsze ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe). W przypadku niedokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, zgłoszenia tego dokonuje z urzędu Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli ubezpieczony nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne (jest np. zleceniobiorcą, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy i osiągającym z tego tytułu przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę), zgłoszenia do ubezpieczeń zdrowotnych dokonuje się na formularzu ZUS ZZA – Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych.

O wszelkich zmianach w stosunku do danych, wykazanych w zgłoszeniu pracownika, płatnik składek (pracodawca) zawiadamia ZUS w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian, wypełniając formularz ZUS ZUA lub w przypadku zmiany danych identyfikacyjnych (nazwisko, imię, numer dowodu osobistego) na formularzu ZUS ZIUA – Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej. Formularze te stosuje się  odpowiednio w przypadku dokonywania korekty danych osobowych osoby ubezpieczonej.

Poprzednia strona  |||  Powrót do menu głównego  |||  Następna strona