Akty prawne, regulujące stosunek pracy – stan prawny na dzień 1 kwietnia 2012 roku.

Przedstawiony poniżej wykaz aktów prawnych reguluje większość zagadnień, dotyczących spraw kadrowych i z zakresu prawa pracy w przedsiębiorstwie. Ze względu na znaczą rozpiętość regulacji prawnych w sprawach kadrowych i płacowych, przedstawiono jedynie te akty prawne, które mają zastosowanie w każdym przedsiębiorstwie. Pominięto tzw. pragmatyki, czyli akty prawne, regulujące zagadnienia prawa pracy w zakresie poszczególnych grup zawodowych (ustawy typu Karta nauczyciela, ustawa o policji, regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych itp.). Treść aktów można pobrać tutaj. Jeśli szukają Państwo rozwiązania konkretnego problemu, proszę w pierwszej kolejności poszukać go na stronach naszego portalu. Jeśli nie uda się Państwu znaleźć rozwiązania, znajdą je Państwo w jednym z poniższych aktów prawnych. Zostały one posegregowane tak, aby było Państwu łatwiej odnaleźć odpowiednie regulacje, adekwatne do zagadnienia.

Przepisy ogólne, dokumentacja pracownicza:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności, przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności, przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu jego wydawania i prostowania
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
 • Ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców
 • Ustawa z dnia 13 marca 2003 roku  o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
 • Ustawa z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Urlopy pracownicze, zasiłki i inne świadczenia:

 • Rozporządzenie Ministra Pacy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 roku w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

Ochrona pracy

 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy
 • Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych
 • Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 roku w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 stycznia 2009 roku w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i rynku pracy
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 roku w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich, wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy