Zwolnienie z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników.

Obowiązek stosowania procedur, określonych w ustawie o zwolnieniach grupowych, dotyczy wyłącznie pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Przy określeniu poziomu zatrudniania w celu ustalenia obowiązku stosowania przepisu o zwolnieniach grupowych uwzględnia się rzeczywistą liczbę pracowników bez względu na wymiar czasu pracy  obowiązujący poszczególne osoby. Przepisów o zwolnieniach grupowych nie stosuje się do pracowników tymczasowych zatrudnionych przez agencie pracy tymczasowej, jak również do pracowników.

Przyczyny stanowiące podstawowe dokonania grupowego lub indywidualnego zwolnienia:

 • przyczyny ekonomiczne
 • działanie prowadzące do zwolnienia pracownika pozostające w związku ze zmianami organizacyjnymi, produkcyjnymi, technologicznymi, w tym również gdy zmiany te podjęto w celu polepszenia warunków pracy albo warunków środowiska naturalnego
 • wszelkie inne okoliczności nie leżące po stronie pracowników.

Przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron – jeżeli w okresie nie przekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

 • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników
 • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100 pracowników
 • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników

W przypadku rozwiązania umów o pracę na mocy porozumienia stron procedury określone w ustawie o zwolnieniach grupowych podlegają wdrożeniu, jeżeli propozycję rozwiązywania stosunków pracy w tym trybie złożono co najmniej pięciu pracownikom.

Pracodawca jest obowiązany skonsultować zamiar przeprowadzenia grupowego zwolnienia z zakładami organizacyjnymi działającymi u tego pracodawcy, albo z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli w danym zakładzie nie działają zakładowe organizacje związkowe. Pracodawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie związki zawodowe lub przedstawicieli załogi w kwestiach dotyczących:

 • przyczyn zamierzonego grupowego zwolnienia
 • liczby zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą
 • grup zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia
 • okresu, w ciągu którego nastąpi zwolnienie grupowe
 • proponowanych kryteriów doboru pracowników do grupowego zwolnienia
 • kolejności dokonywanych zwolnień pracowniczych
 • propozycji rozstrzygnięć spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem a jeżeli obejmują one świadczenia pieniężne, pracodawca jest obowiązany dodatkowo przedstawić sposób ustalania ich wysokości.

Informacja powyższa winna być przekazana w terminie umożliwiającym organizacjom związkowym lub przedstawicielom wybranym przez pracowników zgłoszenie w ramach konsultacji propozycji dotyczących:

 • możliwości uniknięcia lub zminimalizowania rozmiaru grupowego zwolnienia
 • spraw pracowniczych związanych ze zwolnieniem grupowym, w tym zwłaszcza możliwości przekwalifikowania lub przeszkolenia zawodowego oraz uzyskania innego zatrudnienia przez zwolnionych pracowników.

W terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia pisemnego powiadomienia, pracodawca i zakładowa organizacja związkowa zwierają porozumienie, w którym określa się:

 • zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia,
 • obowiązki pracodawcy w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia innych spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem.

Jeżeli nie ma możliwości uzgodnienia treści porozumienia ze wszystkimi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi.

Status reprezentatywnej organizacji związkowej posiada organizacja związkowa będąca jednostką organizacyjną lub organizacją członkowską ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną (czyli taką która zrzesza co najmniej 500 000 pracowników, pod warunkiem, że jednostka organizacyjna, bądź organizacja członkowska obejmuje minimum 7% pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy), albo zrzeszająca, co najmniej 10% pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy

Jeżeli jednak żadna z zakładowych organizacji związkowych nie spełnia w/w kryteriów liczbowych, za reprezentatywną uznaje się organizację, która zgromadziła największą liczbę członków. Gdy nie jest możliwe zawarcie porozumienia, lub gdy u danego pracodawcy nie działają organizacje związkowe – pracodawca ustala regulamin, w którym uwzględnia – w miarę możliwości – propozycje przedstawione w ramach konsultacji.

Ostatnim obowiązkiem pracodawcy niezbędnym do wykonania w ramach procedury poprzedzającej wypowiedzenie pracownikom stosunków pracy w trybie grupowego zwolnienia jest notyfikacja, czyli powiadomienie właściwego PUP o ustaleniach dotyczących zwolnienia grupowego.

Kopie powyższego zawiadomienia pracodawca przekazuje zakładowym organizacjom związkowym albo reprezentantom wybranym przez załogę.

  Poprzednia strona  |||  Powrót do menu głównego  |||  Następna strona