Zamieszczone poniżej informacje mogą zostać wykorzystane głównie przez początkujące kadrowe, jednakże nawet doświadczone w kadrach osoby z pewnością znajdą wiele praktycznych informacji dla siebie. Na poniższych stronach omówione zostały zagadnienia teoretyczne i kodeksowe, dotyczące poszczególnych regulacji prawa pracy. Przykłady praktyczne ustalania czasu pracy, wynagrodzeń za nadgodziny, urlopy, wynagrodzeń chorobowych i inne zostały tutaj pomięte – ze względu na znaczną objętość przedstawiono je w odrębnych artykułach, które można odnaleźć za pośrednictwem opcji „Szukaj na stronie”.

1. Podstawowe definicje z zakresu prawa pracy.

2. Źródła prawa pracy i ubezpieczeń.

3. Zatrudnienie pracownika. Obowiązki związane z zawarciem umowy o pracę.

4. Dokumentacja pracownicza. Akta osobowe, ewidencje.

5. Zmiana i zakończenie stosunku pracy.

6. Czas pracy. Rozliczanie i ewidencja czasu pracy. Godziny ponadwymiarowe. Przerwy w pracy.

7. Urlopy wypoczynkowe, bezpłatne

8. Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy.

Wkrótce:

Przychody i koszty ze stosunku pracy.

Obowiązki pracodawcy w zakresie ZUS i US. Zasady ubezpieczeń.

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zatrudnianie pracowników młodocianych

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy i BHP.

I inne. Zapraszamy do odwiedzania naszego bloga.