Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę – czy jest możliwe?

Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę nie zawsze jest możliwe. W praktyce w większości przypadków po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę umowa ta rozwiąże się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia, niemniej może się zdarzyć sytuacja, w której pracownik złoży wypowiedzenie umowy o pracę, a następnie z jakiegoś powodu będzie chciał je wycofać.

Podobnie ze strony pracodawcy – pracodawca również może złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, a następnie będzie chciał je wycofać. Przykładowo zreflektuje się, że wręczył wypowiedzenie umowy o pracę osobie, która jest chroniona przed wypowiedzeniem, np. pracownicy w ciąży czy pracownikowi, któremu brakuje mniej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego (pisaliśmy: Czy można wysłać pracownika na emeryturę).

Czy także i w tym wypadku cofnięcie wypowiedzenia umowy będzie dopuszczalne?

Jak napisać wniosek o wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę?

O samym wypowiedzeniu umowy o pracę pisaliśmy np. w tym artykule: Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony). W każdym razie – złożenie pisemnego oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę na drodze wypowiedzenia odnosi ten skutek, że umowa o pracę nie rozwiązuje się natychmiast, ale z upływem okresu wypowiedzenia.

Ten okres wypowiedzenia może mieć różną długość. W przypadku umowy na okres próbny okres wypowiedzenia zależy od tego, jak długo umowa miała trwać i wynosi maksymalnie 2 tygodnie.

Z kolei w przypadku umowy o pracę na czas określony i nieokreślony okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi maksymalnie 3 miesiące.

Jak napisać prośbę o wycofanie wypowiedzenia?

Są osoby, którym pracodawca nie może wręczyć wypowiedzenia – pracownice w ciąży, pracownicy w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracownicy w wieku ochronnym przed emeryturą. Gdyby pracodawca takiej osobie wypowiedzenie złożył, to ta osoba może odwołać się do sądu pracy i ma spore szanse na wygraną. Dla pracodawcy lepiej zatem, aby wypowiedzenie wycofał.

Czy mozna anulowac wypowiedzenie z pracy

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę nie zawsze jest możliwe. Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi jest oświadczeniem woli pracodawcy, które do pracownika dociera z chwilą, w której pracownik mógł zapoznać się z jego treścią. Pracownik jest adresatem oświadczenia woli pracodawcy i musi mieć możliwość zapoznania się z treścią wypowiedzenia umowy.

Sprawdź także: Wypowiedzenie umowy zlecenia

Jeśli pracodawca wysłał wypowiedzenie listem poleconym, to skuteczne cofnięcie wypowiedzenia umowy będzie mieć miejsce w przypadku, jeśli zanim jeszcze to wypowiedzenie do pracownika dotrze, pracodawca je wycofa, składając pracownikowi oświadczenie o cofnięciu wypowiedzenia.

Cofnięcie wypowiedzenia umowy

Cofnięcie oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę nie jest regulowane przepisami czy zasadami prawa pracy. W tym zakresie musimy posiłkować się i stosować odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 61 par. 1 kodeksu cywilnego:

Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

Złożenie oraz wycofanie wypowiedzenia jest oświadczeniem woli pracodawcy lub pracownika. Dlatego też w tym przypadku właściwe będzie zastosowanie zapisów zawartych w art. 61 Kodeksu cywilnego.

Jak wycofać wypowiedzenie umowy o pracę? Jak napisać prośbę o wycofanie wypowiedzenia?

Czy można cofnąć wypowiedzenie? Za zgodą drugiej strony bez problemu. Po prostu – jeśli pracodawca złożył wypowiedzenie pracownikowi, swój bieg rozpoczął okres wypowiedzenia, umowa nadal trwa, to za zgodą pracownika pracodawca może wypowiedzenie wycofać.

Czy pracodawca może odmówić wycofania wypowiedzenia?

Po prostu pisze do pracownika pismo z prośbą o anulowanie wypowiedzenia umowy o pracę (wycofanie wypowiedzenia umowy) i jeśli pracownik się zgadza, nie dochodzi do skutku w postaci rozwiązania umowy.

Jeśli natomiast pracownik nie wyrazi zgody na cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę, umowa rozwiąże się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.

Należy o tym pamiętać. Pracodawca wręcza wypowiedzenie umowy jednostronnie, ale nie jest możliwe jednostronne cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę. Aby skutecznie wycofać powyższe oświadczenie pracodawca musi mieć zgodę pracownika.

Czy pracownik może wycofać wypowiedzenie umowy o pracę? cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika

Tak, ale na tych samych zasadach, z pewnym zastrzeżeniem. Otóż jeśli pracownik składa wypowiedzenie, nie musi go w żaden sposób uzasadniać, musi jedynie pamiętać, aby dochować formy pisemnej. Jeśli natomiast potem wypowiedzenie chce wycofać, musi na to uzyskać zgodę pracodawcy – co do zasady.

Przepisy prawa pracy nie wskazują treści takiego oświadczenia woli o cofnięciu wypowiedzenia. Pracownik musi zatem napisać, że zwraca się z wnioskiem o umożliwienie wycofania złożonego oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem. Jeśli pracodawca się zgodzi, umowa nie rozwiąże się, a samo wypowiedzenie uważane jest za niedokonane.

Kiedy pracownik może żądać cofnięcia wypowiedzenia?

Nieco inaczej będzie w przypadku, gdy wypowiedzenie pracownik złożył, działając pod wpływem błędu czy groźby. Przykładowo – pracownica składa wypowiedzenie umowy o pracę nie wiedząc, że jest w ciąży. Może to swoje wypowiedzenie wycofać, powołując się na tę okoliczność, że gdyby w momencie składania wypowiedzenia umowy o pracę wiedziała o ciąży, to z pewnością wypowiedzenia umowy o pracę by nie złożyła.

Składa w tym zakresie pracodawcy kolejne oświadczenie – w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

Czy można wycofać wypowiedzenie zmieniające?

Tu już nie musi mieć zgody pracodawcy na cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę. Podobnie będzie w przypadku, gdy pracodawca np. szantażem zmusił pracownika do złożenia wypowiedzenia, grożąc mu np. dyscyplinarką. Pracownik działając pod wpływem groźby zgodził się na złożenie wypowiedzenia, ale następnie kolejnym oświadczeniem woli wycofuje je.

Art. 87. Kodeksu cywilnego Kto złożył oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, ten może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia, jeżeli z okoliczności wynika, że mógł się obawiać, iż jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe.

Taka sytuacja wbrew pozorom nie jest czymś abstrakcyjnym. Wyobraźmy sobie, że pracodawca chce się pozbyć pracownika, ale nie za bardzo ma jak. Pracownik pracuje w oparciu o umowę na czas określony czy nieokreślony (od 26 kwietnia 2023 w wypowiedzeniu umowy na czas określony pracodawca musi wskazać przyczynę).

Pracodawca chciałby „zakombinować” z przyczyną – likwidacją stanowiska pracy, ale to się wiąże z odprawą pieniężną dla zwalnianego pracownika. No więc pracodawca szantażem zmusza go do tego, aby to sam pracownik napisał wypowiedzenie.

Kiedy wycofać wypowiedzenie umowy o pracę? Czy można cofnąć wypowiedzenie>

Oświadczenie o wycofaniu wypowiedzenia musi zostać drugiej stronie doręczone przed terminem upływu okresu wypowiedzenia. Jak wspominaliśmy – wymaga ono co do zasady wyrażenia zgody przez drugą stronę na cofnięcie wypowiedzenia umowy. Dopóki oświadczenie woli o cofnięciu wypowiedzenia nie zostanie doręczonej drugiej stronie w taki sposób, aby mogła ona zapoznać się z jego treścią, strony znajdują się w trakcie okresu wypowiedzenia.

Jeśli pracodawca czy pracownik decydują o wycofaniu wypowiedzenia umowy, muszą złożyć w tej sprawie oświadczenie drugiej stronie i otrzymać zgodę (z wyjątkami, o których wspominaliśmy).

Pracodawca nie jest zobowiązany do udzielenia zgody. Cofnięcie wypowiedzenia będzie zależało wyłącznie od jego dobrej woli. Tak samo od woli pracownika będzie zależało skuteczne wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę złożonego przez pracodawcę.

Cofnięcie wypowiedzenia umowy złożonego pod wpływem groźby

Należy pamiętać, że poza przypadkami, gdzie oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy zostało złożone pod wpływem groźby czy błędu, do jego wycofania konieczna jest zgoda pracownika czy zgoda drugiej strony.

Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy zlecenia?

Czy można wycofać wypowiedzenie zmieniające?

Na tych samych zasadach, co wypowiedzenie definitywne. Do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę:

Art. 42. Kodeksu pracy § 1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

No więc jeśli pracodawca wręcza pracownikowi wypowiedzenie zmieniające, a następnie chce je wycofać, musi również uzyskać od pracownika pisemnej zgody.

Czy pracodawca może cofnąć wypowiedzenie bez zgody pracownika?

Nie. Musi na to mieć zgodę pracownika. Zgodę taką najlepiej mieć na piśmie dla celów dowodowych.

Należy pamiętać, że co do zasady nie da się cofnąć wypowiedzenia umowy o pracę już po rozwiązaniu stosunku pracy. Umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia, a więc z ewentualnym cofnięciem wypowiedzenia należy zdążyć, zanim nastąpi rozwiązanie umowy.

Czy można wycofać się z porozumienia stron?

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron to inny tryb rozwiązania umowy. Jeśli jedna strona składa drugiej propozycję rozwiązania umowy za porozumieniem stron, to tu nie ma okresu wypowiedzenia, a umowa rozwiązuje się w dacie ustalonej przez strony.

Zanim dojdzie do rozwiązania umowy, można wycofać się z porozumienia stron, składając w tym zakresie kolejne oświadczenie.

Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy cywilnoprawnej?

Można – na tych samych zasadach. Umowa cywilnoprawna, czyli np. umowa zlecenia, nie jest regulowana przepisami kodeksu pracy i w zakresie oświadczeń woli w przypadku tej umowy stosuje się wprost przepisy kodeksu cywilnego.

Umowa o pracę rozwiązuje się przez złożenie pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu tej umowy. Oświadczenie takie należy uważać za złożone z chwilą, gdy doszło do wiadomości adresata w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

Wobec powyższego należy podkreślić, że do czasu zapoznania się pracownika z treścią wypowiedzenia umowy o pracę, pracodawca może skutecznie wycofać powyższe oświadczenie (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 1980 r., sygn. akt I PRN 109/80).

Jednostronne cofnięcie wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron jest możliwe, jeżeli doszło do drugiej strony jednocześnie z oświadczeniem woli o wypowiedzeniu lub wcześniej. Wówczas nie jest wymagana zgoda na wycofanie wypowiedzenia.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *