Umowa zlecenia z własnym pracownikiem – jak rozliczyć wynagrodzenie?

W tym artykule omówimy sposób naliczania wynagrodzenia łączonego, czyli w przypadku zawarcia umowy zlecenia z własnym pracownikiem. Najpierw trochę niezbędnej teorii, a potem konkretny przykład wyliczenia – umowa zlecenia z własnym pracownikiem rozliczona na jednej liście płac z obu wynagrodzeń.

Umowa zlecenia z własnym pracownikiem – jak rozliczyć wynagrodzenie? 1
Umowa zlecenia z własnym pracownikiem

Powyższe rozróżnienie obowiązków w ramach umowy zlecenia z własnym pracownikiem i umowy o pracę z nim zawartej jest bardzo ważne. Jeśli przedmiot umowy zlecenia to de facto czynności, które pracownik i tak wykonuje na co dzień, to taka umowa zlecenia z własnym pracownikiem może zostać uznana za próbę ominięcia przepisów, dotyczących np. pracy w nadgodzinach, pracy w dni wolne itp.

Umowa zlecenia z własnym pracownikiem – rozliczenie wynagrodzenia, obowiązek składkowy ZUS i podatkowy

Omawiając rozliczenie wynagrodzenia z umowy zlecenia z własnym pracownikiem w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż umowa zlecenia z własnym pracownikiem, z punktu widzenia przepisów o podleganiu ubezpieczeniom w ZUS, jest traktowana jak umowa o pracę, a więc wszystkie składki z wynagrodzenia z umowy zlecenia należy naliczyć i odprowadzić na konto w ZUS (łącznie ze składką chorobową, która co do zasady na zleceniu jest dobrowolna – w przypadku umowy zlecenia z własnym pracownikiem składka chorobowa na umowie zlecenia jest obowiązkowa).

O powyższym stanowi wprost przepis art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy)

oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – tzw. ustawy zdrowotnej (obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi które są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia lub osobami z nimi współpracującymi).

Umowa zlecenia z własnym pracownikiem – jak rozliczyć wynagrodzenie? 2
Umowa zlecenia z własnym pracownikiem

W związku z powyżej powołanymi przepisami umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem podlega ZUS w całości – wszystkim ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu obowiązkowo.

Co ważne, umowa zlecenia z własnym pracownikiem nie jest dla pracownika osobnym tytułem do ubezpieczeń – pracodawca nie musi zgłaszać pracownika ponownie do ubezpieczeń w ZUS, tym razem jako zleceniobiorcy, a po prostu rozliczając wynagrodzenie pracownika od brutto do netto sumuje po prostu wynagrodzenie z umowy o pracę i umowy zlecenia, a następnie nalicza wysokość składek społecznych od sumy wynagrodzeń.

Z kolei składkę zdrowotną nalicza osobno z wynagrodzenia z umowy o pracę i osobno z wynagrodzenia z umowy zlecenia, a następnie sumuje wartości składek i tę sumę wykazuje w dokumentach rozliczeniowych, wysyłanych do ZUS.

Ponieważ nieco inna jest konstrukcja naliczania zaliczki na podatek z wynagrodzenia z umowy zlecenia i umowy o pracę, umowa zlecenia z własnym pracownikiem wymaga osobnego naliczenia zaliczki z etatu (pisaliśmy m.in. Umowa zlecenie z emerytem) i zaliczki ze zlecenia. Są to bowiem odrębne źródła przychodu.

Należy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Może się okazać, że przy niskich kwotach wynagrodzeń podatek do urzędu skarbowego – ten wyliczony – będzie zerowy. To jest jak najbardziej poprawne.

Należy zwrócić uwagę, że obliczając wynagrodzenie netto z umowy o pracę uwzględnia się koszty uzyskania przychodu – odpowiednio 250 albo 300 zł, z kolei w przypadku umowy zlecenia koszty uzyskania przychodu to wartość procentowa (np. 20% przychodu).

Dodatkowo zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy zdrowotnej w przypadku, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika zgodnie z przepisami art. 79 i 81 jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.

Zaczniemy jednak od przykładu z „pełnym” podatkiem i składką zdrowotną niepomniejszaną.

Przykład. Pracownik pracuje na pełnym etacie, z wynagrodzeniem w kwocie 3000 zł. Przysługują mu koszty uzyskania przychodu 250 zł oraz ma on prawo do ulgi podatkowej w kwocie 43,76 zł.

Sprawdź także: Umowa zlecenie wypowiedzenie

Umowa zlecenia z własnym pracownikiem

Pracodawca zawarł z tym pracownikiem dodatkowo umowę zlecenia – ta umowa zlecenia z własnym pracownikiem przewiduje wynagrodzenie w kwocie 2000 zł. Na umowie zlecenia pracownikowi przysługują koszty uzyskania przychodu 20%.

Umowa zlecenia z własnym pracownikiem – jak rozliczyć wynagrodzenie? 3
Umowa zlecenia z własnym pracownikiem
 1. Podstawa składek społecznych: 3000 zł (etat) + 2000 zł (zlecenie) = 5.000 zł
 2. Składki społeczne pracownika: 13,71% z 5000 zł = 685,50 zł
 3. Podstawa składki zdrowotnej w dokumentach rozliczeniowych: 5000 zł – 685,50 zł = 4314,50 zł
 4. Ubezpieczenie zdrowotne (etat): 9% z (3000 zł – 13,71% z 3000 zł) = 9% z 2588,70 zł = 232,98 zł
 5. Ubezpieczenie zdrowotne odliczalne (etat): 7,75% z 2588,70 zł = 200,62 zł
 6. Ubezpieczenie zdrowotne (zlecenie): 9% z (2000 zł – 13,71% z 2000 zł) = 9% z 1725,80 zł = 155,32 zł
 7. Ubezpieczenie zdrowotne odliczalne (zlecenie): 7,75% z 1725,80 zł = 133,75 zł

Teraz liczymy zaliczkę na podatek dochodowy z umowy o pracę:

 1. Podstawa podatku: 3000 zł – 13,71% z 3000 zł – 250 zł = po zaokrągleniu: 2339 zł
 2. Zaliczka na podatek: 17% z 2339 zł – 43,76 zł = 353,87 zł
 3. Podatek do skarbowego: 353,87 zł – 200,62 zł = po zaokrągleniu 153 zł

Teraz liczymy zaliczkę na podatek dochodowy ze zlecenia:

 1. Podstawa podatku: 2000 zł – 13,71% z 2000 = 1725,80 zł; 20% z 1725,80 zł = 345,16 zł; 1725,80 zł – 345,16 zł = po zaokrągleniu 1381 zł
 2. Zaliczka na podatek: 17% z 1381 zł = 234,77 zł
 3. Podatek do skarbowego: 234,77 zł – 133,75 zł = po zaokrągleniu 101 zł.

Netto do wypłaty: 3000 zł (etat brutto) + 2000 zł (zlecenie brutto) – 685,50 zł (składki społeczne pracownika z etatu i zlecenia łącznie) – 232,98 zł (zdrowotne etat) – 155,32 zł (zdrowotne zlecenie) – 153 zł (podatek etat) – 101 zł (podatek zlecenie) = 3672,20 zł

Jak widzisz, nic trudnego. Należy jedynie pamiętać, że umowa zlecenia z własnym pracownikiem jest ozusowana w całości, w zakresie wszystkich ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego, inaczej jednak liczy się zaliczkę na podatek z części wynagrodzenia powiązanej z etatem, a inaczej ze zlecenia – na zleceniu koszty uzyskania przychodu liczone są jako procent od przychodu, z kolei na etacie jest to kwota stała, a dodatkowo – jeśli pracownik złożył oświadczenie PIT-2, przysługuje mu ulga podatkowa 43,76 zł.

Zapraszamy również na blog na spdszkolenia.pl

Podobne wpisy

3 komentarze

 1. A jak nalezy rozliczyć umowy zawarte w takiej kolejności: zatrudnienie na umowe zlecenie od 16.08 do 11.10, a nastepnie na umowe o pracę od 12.10. Czy sa to dwa rózne tytuły do ubezpieczeń? Bo nie jest to umowa zlecenie z własnym pracownikiem

 2. Jak należy rozliczać składki ZUS za pracownika, który równocześnie ma swoją działalność gospodarczą. Np. zatrudniamy kogoś w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem. Jest on także przedsiębiorcą (ma jednoosobową działalność gospodarczą). Czy odprowadzamy mu składki tak jak każdemu zatrudnionemu pracownikowi? A co jeśli zatrudnimy go u siebie dodatkowo na umowę zlecenie? Jak wtedy dokonać rozliczenia?

  1. Nie ma znaczenia, że on ma swoją działalność. Z etatu zawsze płaci Pani wszystkie składki. Natomiast to, że on pracuje na etacie i ma z etatu odprowadzane wszystkie składki powoduje to, że z działalności on płaci tylko zdrowotną, jeśli na etacie zarabia co najmniej pensję minimalną.

   Jeśli natomiast zatrudni go Pani dodatkowo na umowie zlecenia, to łączy go z Wami umowa o pracę i umowa zlecenia, a więc z tej umowy zlecenia podlega on obowiązkowo wszystkim składkom. Zgodnie z przepisem poniżej z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

   Art. 8. 1. Za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a.
   2. Jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, o których mowa w ust. 11 – dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca.

   2a. Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *