Obliczanie zasiłku chorobowego 2017

W poprzednim artykule opisaliśmy, komu się należy zasiłek chorobowy 2017 i jakie są zasady jego przyznawania. W niniejszym artykule opiszemy sposób ustalania wysokości zasiłku chorobowego. Sama procedura ustalenia wysokości zasiłku nie jest skomplikowana, łatwo to zrobić nawet ręcznie, warto też poznać sposób na obliczanie zasiłku chorobowego 2017 nawet, jeśli do jego wyliczenia używa się programów kadrowo-płacowych.

Na konkretnych przykładach pokażemy Ci, jak się wylicza zasiłek chorobowy, przy czym w naszym omówieniu skupimy się na wyliczaniu kwot zasiłków brutto, a jeśli interesuje Cię również kwestia ustalania wysokości zasiłku chorobowego netto, zapoznaj się z naszym innym wpisem: wynagrodzenia chorobowe i zasiłki na liście płac.

Co istotne, sposobem liczenia zasiłku chorobowego ustala się również wysokość wynagrodzenia chorobowego, które przysługuje pracownikowi za pierwsze 33 albo 14 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym.

Obliczanie zasiłku chorobowego 2017 – jak to się robi?

Obliczanie zasiłku chorobowego 2017 odbywa się w sposób, opisany w treści art. 36 i następnych ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej potocznie ustawą zasiłkową. W pierwszej kolejności na etapie liczenia kwoty zasiłku chorobowego 2017 należy ustalić tzw. podstawę brutto tego zasiłku.

Podstawa brutto to nic innego, jak średnie wynagrodzenie pracownika z 12 miesięcy, poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy. Co istotne, ponieważ pracownik może mieć różne składniki wynagrodzeń, nie tylko pensję zasadniczą, ale również premie, prowizje, dodatki itp., to generalną zasadą jest zasada uwzględniania w tej średniej wszystkich tych składników, od których naliczona została składka chorobowa.

Do średniej będą wliczane zatem premie, prowizje itp., ale już nie na przykład nagroda jubileuszowa czy ekwiwalent za pranie odzieży, które co do zasady są w ogóle zwolnione ze składek ZUS.

Od powyższej zasady jest pewien wyjątek, określony w treści art. 41 ustawy zasiłkowej. Ustalając podstawę brutto zasiłku chorobowego (czy jakiegokolwiek innego, omawiana zasada ma zastosowanie również przy wyliczaniu zasiłku macierzyńskiego, opiekuńczego czy świadczenia rehabilitacyjnego) pomijasz w ogóle te składniki, które należą się pracownikowi pomimo nieobecności w pracy z powodu choroby.

Załóżmy, że pracownik ma pensję zasadniczą 2500 zł oraz dodatek funkcyjny 500 zł. Ten dodatek funkcyjny powinien być sprecyzowany np. w regulaminie wynagradzania, przy czym można go określić na dwa sposoby – albo będzie on proporcjonalnie pomniejszany za czas nieobecności (czyli np. pół miesiąca nieobecności to o połowę mniejszy dodatek funkcyjny) albo może on być stały, to znaczy nieważne, czy pracownik był obecny w pracy cały miesiąc, czy z powodu choroby nie przepracował ani jednego dnia, to i tak ten dodatek funkcyjny będzie przysługiwał w pełnej wysokości.

W tym drugim przypadku taki składnik wynagrodzenia, który nie jest pomniejszany za czas nieobecności chorobowych, nie jest uwzględniany w podstawie do chorobowego.

Co ważne, może się okazać, że pracownik pracuje krócej niż 12 miesięcy. Przykładowo pracownik został zatrudniony z dniem 1 lutego 2017, a na zwolnienie lekarskie poszedł w dniu 3 lipca 2017 i trwało ono do 21 lipca 2017. Było to pierwsze zwolnienie lekarskie pracownika w tym roku, a zatem za okres niezdolności do pracy będzie mu się należało wynagrodzenie chorobowe (liczymy póki co z tych 33 dni).

Podstawę wynagrodzenia chorobowego ustala się tak, jak podstawę zasiłku, a więc będzie to średnia z 12 miesięcy poprzedzających, przy czym, jeśli pracownik jest zatrudniony krócej, to zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy zasiłkowej podstawą jest średnia z pełnych miesięcy zatrudnienia.

W naszym przypadku będzie to średnia pensja pracownika z miesięcy od lutego do czerwca. Gdyby natomiast pracownik został zatrudniony w dniu 10 lutego 2017, to luty pomijamy, gdyż nie jest on pełnym miesiącem zatrudnienia i wówczas podstawą do wynagrodzenia chorobowego będzie średnie wynagrodzenie z miesięcy od marca do czerwca.

Gdyby zdarzyła się sytuacja, w której pracownik został zatrudniony w danym miesiącu i jeszcze w tym samym miesiącu rozchorował się, to nie ma tu z czego liczyć średniej, nie mamy bowiem żadnych miesięcy poprzedzających. W takim wypadku obliczenie zasiłku chorobowego 2017 opiera się na podstawie, którą jest nie średnia, ale wynagrodzenie, jakie należałoby się pracownikowi za cały przepracowany miesiąc (w praktyce podstawą jest jego pensja z umowy o pracę).

Jeszcze jedna ważna praktyczna sprawa – jeśli pracownik był chory np. w lutym 2017, a następnie w kwietniu, to podstawa wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku, ustalona dla kwietnia będzie taka sama, jaka była dla lutego. Wynika to wprost z art. 43 ustawy zasiłkowej:

Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

Druga ważna rzecz – ustalając średnią z 12 (albo mniej) pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy, pomija się te miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go wymiaru czasu pracy.

Przykładowo jeśli pracownik został zatrudniony w dniu 1 lutego 2017, przebywał na zwolnieniu lekarskim od 1 do 21 kwietnia, a następnie od 1 do 20 września, to licząc podstawę wynagrodzenia chorobowego i zasiłku dla września (musimy już liczyć, przerwa między zwolnieniem lekarskim z lutego i września była dłuższa niż 3 miesiące kalendarzowe) pomijamy miesiąc luty, gdyż w tym miesiąc pracownik przepracował mniej niż połowę miesiąca.

Po ustaleniu podstawy wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku brutto, ustala się tzw. podstawę netto. Podstawa netto to podstawa brutto pomniejszona o 13,71% tej podstawy brutto, a 13,71% to suma składek na ubezpieczenia społeczne, finansowana przez pracownika (odpowiednio 9,76% ubezpieczenie emerytalne, 1,5% ubezpieczenie rentowe i 2,45% ubezpieczenie chorobowe).

Mając już ustaloną podstawę netto, dzielimy ją przez 30 (zawsze przez 30, niezależnie od tego, ile dany miesiąc ma dni), mnożymy razy 80% (albo 70% za pobyt zasiłkowy w szpitalu czy 100%, jeśli jest to zasiłek macierzyński albo niezdolność do pracy, przypadająca w okresie ciąży).

Obliczanie zasiłku chorobowego 2017 pokaże Ci teraz na konkretnych przykładach. Zaczniemy od najprostszych. Załóżmy, że pracownik został zatrudniony z dniem 1 lutego 2017, ma tylko pensję zasadniczą 2000 zł.

Od dnia 3 do 14 lipca pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby. Za miesiąc lipiec 2017 otrzyma on zatem wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca oraz wynagrodzenie chorobowe (pamiętaj, liczymy najpierw z tych 33 dni).

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca oblicza się tak, że pensję za cały miesiąc pomniejsza się o czas niezdolności do pracy, przy czym tu również nie bierze się pod uwagę tego, ile dany miesiąc ma dni, ale zawsze 30.

Sposób ustalenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca jest następujący:

2000 zł – 2000 zł / 30 * 12 = 1200 zł

Gdzie 12 to liczba dni nieobecności w pracy z powodu choroby (obejmuje to również weekendy i inne dni wolne od pracy).

Teraz ustalamy wysokość wynagrodzenia chorobowego 2017. Najpierw podstawa brutto. Podstawą brutto jest średnie wynagrodzenie pracownika z miesięcy od lutego do czerwca, co w naszym przypadku daje 2000 zł. Czas na podstawę netto:

Podstawa netto: 2000 zł – 13,71% z 2000 zł = 1725,80 zł

Wynagrodzenie chorobowe: 1725,80 zł / 30 * 80% * 12 = 552,26 zł

Za miesiąc lipiec 2017 roku pracownik otrzyma zatem wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w kwocie 1200 zł brutto oraz wynagrodzenie chorobowe w kwocie 552,26 zł brutto.

Czas na kolejny przykład: ten sam pracownik chorował następnie cały wrzesień. Za miesiąc wrzesień nie należy mu się zatem wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, a jedynie wynagrodzenie chorobowe za okres od 1 do 21 września włącznie (tu mija nam już 33 dni niezdolności do pracy w tym roku, bo wcześniej w lipcu pracownik chorował już 12 dni, a więc pozostaje nam na wrzesień 21 dni) i zasiłek chorobowy za okres od 22 do 30 września.

Podstawa brutto i podstawa netto do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego jest taka sama, a co więcej, jest ona taka sama, jak była dla wynagrodzenia chorobowego w lipcu, bo od tego czasu nie upłynęły jeszcze 3 miesiące kalendarzowe (gdyby upłynęły, liczylibyśmy średnią z pełnych miesięcy wstecz).

Sprawdź także: Jak liczyć godziny pracy na zwolnieniu lekarskim

Zaczniemy od wynagrodzenia chorobowego. Podstawa brutto wynosi 2000 zł, a podstawa netto 1725,80 zł. Wynagrodzenie chorobowe wyniesie zatem:

1725,80 zł / 30 * 80% * 21 = 966,45 zł

a zasiłek chorobowy wyniesie:

1725,80 zł / 30 * 80% * 9 = 414,19 zł

Jak widzisz, nie jest to trudne. Teraz kolejne przykłady. Załóżmy, że pracownik został zatrudniony na pół etatu z dniem 1 lutego 2017 roku, z wynagrodzeniem w kwocie 1200 zł. Od dnia 1 maja przeszedł on na pełny etat z wynagrodzeniem w kwocie 2500 zł brutto, a od 8 do 16 czerwca 2017 był niezdolny do pracy. W takim wypadku, ustalając podstawę brutto wynagrodzenia chorobowego należy uwzględnić wynagrodzenie po zmianie wymiaru etatu, inaczej średnia byłaby zaniżona. Liczymy zatem średnią nie od lutego, ale od maja, a ponieważ maj to jedyny miesiąc poprzedzający czerwiec już z wynagrodzeniem dla pełnego etatu, to podstawa brutto będzie taka, jak średnia z jednego miesiąca, czyli z maja – 2500 zł brutto. Podstawa netto wyniesie natomiast 2500 zł – 13,71% z 2500 zł = 2157,25 zł.

Wynagrodzenie chorobowe: 2157,25 zł / 30 * 80% * 9 (dni choroby) = 517,74 zł

Kolejny przykład. Pracownik został zatrudniony z dniem 1 lutego 2017 roku, z wynagrodzeniem w kwocie 2000 zł. W maju pracownik otrzymał również premię uznaniową 500 zł. W okresie od 17 do 26 lipca był niezdolny do pracy z powodu choroby. Za miesiąc lipiec będzie mu się zatem należało wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w kwocie:

2000 zł – 2000 zł / 30 * 10 = 1333,33 zł

Podstawa brutto wynagrodzenia chorobowego:

5 * 2000 zł + 500 zł / 5 = 2100 zł

Średnią liczymy z miesięcy od lutego do czerwca, przy czym należy uwzględnić w niej majową premię uznaniową. Teraz podstawa netto:

2100 zł – 13,71% z 2100 zł = 1812,09 zł

Wynagrodzenie chorobowe w lipcu: 1812,09 zł / 30 * 80% * 10 = 483,22 zł

Nic trudnego, należy tylko pamiętać o opisanych w niniejszym artykule zasadach. W taki sam sposób ustala się podstawę

obliczanie-zasilku-chorobowego-2017
obliczanie-zasilku-chorobowego-2017

(a następnie kwoty brutto) wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego czy świadczenia rehabilitacyjnego. Oczywiście mało kto obecnie robi to ręcznie, są do tego odpowiednie kalkulatory czy programy, niemniej sam sposób na obliczanie zasiłku chorobowego 2017 warto znać.

A w tym artykule: wynagrodzenie chorobowe 2018

I tutaj: Obliczanie zasiłku chorobowego 2018

Podobne wpisy

23 komentarze

 1. Mam takie pytanie, które nasunęło mi się po głębszej analizie zapisów ustawy.
  Skoro „Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania ZASIŁKÓW zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.”
  Ustawodawca za zasiłek chorobowy zdefiniował pieniądze które otrzymuje pracownik po 33 dniu niezdolności do pracy na skutek choroby.
  Dlaczego więc w przypadku gdy pracownik po raz pierwszy w roku przejdzie na chorobowe (np w od 1 do 20 lipca – czyli mniej niż 33 dni) za które pobiera WYNAGRODZENIE CHOROBOWE (nie ZASIŁEK CHOROBOWY) i następnie przepracuje 2 miesiące to nie oblicza się ponownie stawki zasiłku? Zaznaczam ponownie, że nie pobierał ZASIŁKU CHOROBOWEGO, lecz WYNAGRODZENIE CHOROBOWE, co moim zdaniem zgodnie z przepisami prawa nie jest tym samym.
  W przypadku podwyżki przed pierwszym zwolnieniem chorobowym (np. w maju) brak ponownego przeliczenia ma znaczące przełożenie na wysokość zasiłku chorobowego.

  1. Ma Pani rację, natomiast proszę zwrócić uwagę, że ustawa zasiłkowa w ogóle nic nie mówi o wynagrodzeniu chorobowym, a jedynie określa zasady naliczania i wypłacania zasiłków. Z kolei art. 92 kodeksu pracy stwierdza, że za pierwsze 33 dni choroby w ciągu roku pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego. Tylko w tym przepisie to wynagrodzenie chorobowe jest określone. W praktyce stosuje się do niego przepisy, dotyczące zasiłku, jeśli chodzi o naliczanie, ustalanie podstawy itp., bo innego aktu prawnego w tym zakresie nie ma. Oczywiście, jeśli przed pierwszym zwolnieniem lekarskim miała miejsce podwyżka, to podstawa do zasiłku przy kolejnych zwolnieniach lekarskich byłaby wyższa, gdyby ją przeliczyć na nowo, ale nie robi się tego właśnie w oparciu o ten przepis, który mówi o przerwie krótszej niż 3 miesiące kalendarzowe.

 2. Witam.
  Proszę bardzo o pomoc w wyliczeniu podstawy zwolnienia chorobowego.
  Od 16.05.2016 zaczęłam pracę w firmie, w międzyczasie pensja zwiększała mi się kilkukrotnie oraz przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Moje zatrudnienie i pensja wg umowy wyglądało następująco:
  16.05-31.12.2016 – pensja 1850 brutto
  01.2017 – pensja 2000 brutto
  02-04.2017 – pensja 3780 brutto
  05-12.2017 – pensja 4210,18 brutto
  od 01.01.2018 – pensja 4927,3 brutto

  4-5.01.2017 – przebywałam na zwolnieniu lekarskim (80%)
  w okresie 4.07-8.10.2017 – przebywałam na zwolnieniu lekarskim (100%)
  gdzie zostało mi wypłacone:
  za 07.2017 – 3000,03 zł netto od pracodawcy
  1-3/08.2017 – 363,3 zł netto od pracodawcy
  4-11/08.2017 – 517,08 zł netto od ZUS
  12/08-5/09.2017 – 1615 zł netto od ZUS
  06/09-03/10.2017 – 1808,28 zł netto od ZUS
  4-8/10.2017 – 322,8 zł netto od ZUS
  9-31/10 – 2217,4 zł netto od pracodawcy

  Bardzo prosiłabym o wyliczenie podstawy dla przypadku gdybym poszła na zwolnienie chorobowe w trakcie ciąży w 02/2018 oraz 03/2018. Ponieważ samej ciężko mi to przeliczyć.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 3. Dzień dobry.
  A ja mam ciekawy przypadek. Proszę o odpowiedź czy to możliwe 🙂 Jestem na L-4 od 02.12.2017 do 31.12.2017. Przepracowałam jeden dzień w grudniu – 1.12.2017. Kierując się wyliczeniami z artykułu ( swoją drogą bardzo jasno napisanego) to wychodzi na to, że za ten jeden dzień przepracowany nic mi się nie należy…gdyż 2000-2000/30×30=0
  Kolejna moje pytanie czy poprawnie wyliczam podstawę do wynagrodzenia chorobowego za okres 02.12-31.12.2017 . podstawa z 12 miesięcy poprzedzających: (grudzień 2016) 1*1850+11*2000=23850/12=1987,50 – 13,71% = 1715,02 netto
  1715,02/30 * 80% = 45,74 za dzień * 30 dni chorobowego = 1372,20
  Program kadrowy doliczył mi kwotę 95,24 zł wyrównanie do najniższego wynagrodzenia – czy to jest poprawne? W Internecie znalazłam informację, że w przypadku obniżenia wynagrodzenia tylko z powodu absencji chorobowej takie wyrównanie nie stosuje się.

 4. Witam.Proszę o pomoc w wyliczeniu
  Pracownik miał l4 w lutym następnie w październiku i listopadzie.Zakład pracy powinien wypłacić za pierwsze 33 dni chorobowego które mijają 3.11.2017
  , od 4.11.2017 do 27 .11.2017 wypłaca zus, od 28.11.2017 do 30.11.2017 pracownik był już w pracy.Jak wyliczyć mu wynagrodzenie ? (wynagrodzenie brutto 2000 )

  1. Dobry wieczór

   Jeśli płatnikiem zasiłku jest ZUS, to Pani nalicza jedynie wynagrodzenie chorobowe i wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca. Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim od 01.11.2017 do 03.11.2017 z wynagrodzeniem chorobowym, od 04.11.2017 do 27.11.2017 z zasiłkiem chorobowym (wypłacanym bezpośrednio przez ZUS), a następnie wrócił do pracy.
   Pracownik ma wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2000 zł. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca (28.11 – 30.11) liczy się następująco:

   2000 – 2000/30*28 (dni choroby w listopadzie) = 133,33 zł

   Teraz wynagrodzenie chorobowe. Najpierw ustala się podstawę brutto. Zakładając, że pracownik nie miał po drodze zmiennych składników wynagrodzeń, podstawa brutto do wynagrodzenia chorobowego będzie taka sama, jak dla października i wyniesie 2000 zł. Podstawa netto z kolei wyniesie 2000 – 13,71% z 2000 = 1725,80 zł

   Wynagrodzenie chorobowe za 3 dni w listopadzie natomiast wyniesie:

   WCh = 1725,80 zł / 30 * 80% * 3 (dni chorobowego z wynagrodzeniem chorobowym) = 138,06 zł.

   Podane kwoty są kwotami brutto.

 5. Witam, mam pytanie jak zostanie naliczony zasiłek chorobowy ciążowy jeśli załóżmy od stycznia pracownik przejdzie z pół etatu na cały etat, przepracuje cały miesiąc- otrzyma pensję- 2400 pln i dostanie trzynastkę 2000 pln, od lutego pójdzie na zwolnienie. Czy zasiłek chorobowy ciążowy będzie wyliczony z pensji i z trzynastki?

  1. Dobry wieczór

   Tak, podstawa do zasiłku chorobowego zostanie ustalona z wynagrodzenia po zmianie wymiaru etatu, do tego trzynasta pensja zostanie uwzględniona, ale nie w pełnej wysokości, tylko w wysokości 1/12 z tej trzynastki. Mówiąc bardzo ogólnie – podstawa do zasiłku wyniesie tyle, ile wyniesie wynagrodzenie plus 1/12 z trzynastki

 6. Witam. Prośba o pomoc! 🙂 Czy mógłby mi Pan wyliczyć, ile powinnam dostać „na rękę” za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim?

  Podstawa brutto 2000, netto 1459, umowa o pracę, pierwsze zatrudnienie w danym roku.

  Zatrudniłam się w firmie 15.09.2017 – przepracowałam 88 godzin.

  W październiku przepracowałam tylko 2 dni (22 godziny). Od 5 października do 20 października przebywałam na zwolnieniu lekarskim (16 dni). 21 października był to mój ostatni dzień w firmie. Dodam, że gdyby nie L4, to od 5 do 20 października byłabym w pracy 108 godzin.

  Wymiar urlopu wypoczynkowego(wypłacony w ekwiwalencie) to 4 dni.

 7. Dodatkowo gubię się, w kwestii brutto/netto.
  Jeśli podajesz przykład:
  „2000 zł – 2000 zł / 30 * 12 = 1200 zł -> brutto
  Podstawa netto: 2000 zł – 13,71% z 2000 zł = 1725,80 zł ->netto
  Wynagrodzenie chorobowe: 1725,80 zł / 30 * 80% * 12 = 552,26 zł-> brutto??? Od podstawy netto oblicza się zasiłek chorobowy, który jest kwotą brutto? To ile się odlicza od zasiłku brutto by zobaczyc netto?
  Za miesiąc lipiec 2017 roku pracownik otrzyma zatem wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w kwocie 1200 zł brutto oraz wynagrodzenie chorobowe w kwocie 552,26 zł brutto.”
  Tutaj łącznie 1752,26zł, czyli pracownik na podstawie tego przypadku dostanie ok.1286,95zł na rękę?

  1. Pojęcie „podstawa netto” to pojęcie potoczne, tu nie chodzi o coś netto w sensie „na rękę”, ale o coś brutto, pomniejszone o składki finansowane z wynagrodzenia pracownika. Niemniej tak to wygląda, jak się liczy wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek. Liczy się podstawę brutto (średnią z 12 miesięcy wstecz), od niej nalicza podstawę netto, a w oparciu o tą podstawę netto liczy się kwotę zasiłku albo wynagrodzenia chorobowego brutto. Ja niebawem napiszę nowy artykuł na ten temat, gdzie szczegółowo krok po kroku rozpiszę, co i jak się liczy, żeby otrzymać kwoty netto, czyli te do wypłaty. Wzmianka o owym artykule pojawi się na pewno na naszym FB.

 8. Cześć.
  Prośba o pomoc. Średnia brutto z ostatnich 12 miesięcy to 6182,48zł. Możesz mi rozpisać jak na podstawie tej kwoty wyliczyć ile dostanę wynagrodzenia NETTO, w czasie ciąży czyli 100% (chodzi mi o pełny miesiąc), a ile na macierzyńskim 80%?
  Będę wdzięczna, Pozdrawiam 🙂

  1. Cześć.

   Jasne, policzę, tylko daj mi znać, czy te 100% to masz jeszcze wynagrodzenie chorobowe, czy już zasiłek? Bo tu będzie różnica w kwocie netto, więc dopytuję.

 9. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca oblicza się tak, że pensję za cały miesiąc pomniejsza się o czas niezdolności do pracy, przy czym tu również nie bierze się pod uwagę tego, ile dany miesiąc ma dni, ale zawsze 30. Sposób ustalenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca jest następujący:

  2000 zł – 2000 zł / 30 * 12 = 1200 zł

  1. NIE ROZUMIEM TEGO WYLICZENIA !!! CZYŻBY TUTAJ WKRADŁ SIĘ BŁĄD? Jeśli tak to jak powinno być prawidłowo

  2. CZY DO WYLICZENIA CHOROBOWEGO NA PRZYKŁAD W CZASIE CIĄŻY CZYLI „B” 100% też od podstawy odejmujemy 13,71% podzielone przez 30 dni i razy ilość dni chorobowego?
  Dziękuję

  1. Dobry wieczór

   A czego konkretnie Pani nie rozumie? Ten sposób liczenia wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. Treść przepisu poniżej:

   § 11. 1. W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

   Natomiast te 13,71% odejmuje się od podstawy brutto zawsze, przy każdym rodzaju zasiłku. Dzielenie przez 30 jest zawsze przy zasiłkach i wynagrodzeniach chorobowych.

 10. A jak będzie liczony zasiłek chorobowy jeśli pracuję na 1/2 etatu ( umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy) za 1200 brutto a pracę zacząłem 11.09.2017 i 17.10.2017 miałem wypadek poza miejscem pracy i przebywam na L4 . Nie mam przepracowanego żadnego pełnego miesiąca? Czy będzie należało mi się wynagrodzenie za chorobowe?

  1. Dzień dobry

   Przy wypadku przy pracy nie obowiązuje tzw. okres wyczekiwania. Nie musi Pan mieć 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, aby nabyć prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego. Zasiłek co do zasady będzie się Panu należał, w wysokości 100% podstawy, czyli (jeśli nie ma Pan zmiennych składników wynagrodzenia) liczony od kwoty 1000 zł brutto.

 11. Witam,

  PROSZĘ STRASZNIE O POMOC 🙂

  Pierwszy raz będę rozliczać zasiłek chorobowy, sprawa wygląda następująco

  Osoba jest zatrudniona od 01.03.2017 roku na 1/2 etatu – 1000 brutto, ma ponad 50 lat więc pracodawca płaci wynagrodzenie chorobowe do 14 dni

  Od 27 lipca do 31 sierpnia przebywa na zwolnieniu lekarskim
  wynagrodzenie
  03 /2017 – 1000 brutto
  04/2017 – 1000 brutto
  05/2017 – 1000 brutto
  06/2017 – 1000 brutto
  07/2017 – 972,19 brutto (wynagrodzenie podstawowe 785,71 + urlop 47,62 + wynag. za czas choroby 115,05 + wyrównanie do najniższego wynagrodzenia 23,81)
  tak szczerze mówiąc do końca nie jestem pewna czy za lipiec mi również dobrze wyliczyło pensję oraz
  ile powinno być do wypłaty w sierpniu ?

  niestety nie mam się kogo poradzić, więc bardzo proszę o pomoc

  1. Dzień dobry. A jaką podstawę do wynagrodzenia chorobowego Pani przyjęła? Zakładam, że 1000 zł brutto (średnia), a więc podstawa do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku jest taka sama. Pracownik ma ponad 50 lat, a więc pracodawca płaci wynagrodzenie chorobowe za 14 dni, z czego w lipcu zapłacił za 5 dni (27.07 włącznie do 31.07 włącznie). Pozostaje zatem 9 dni wynagrodzenia chorobowego w sierpniu i 22 dni zasiłku chorobowego w sierpniu.

   Wynagrodzenie chorobowe:
   Podstawa brutto: 1000 zł
   Podstawa netto: 1000 – 13,71% z 1000 = 862,90 zł
   Wynagrodzenie chorobowe: 862,90 / 30 * 80% * 9 (dni z wynagrodzeniem chorobowym) = 207,10 zł brutto
   Zasiłek chorobowy: 862,90 / 30 * 80% * 22 (dni choroby z zasiłkiem) = 506,24 zł

   Podane kwoty są kwotami brutto. Jeśli chce Pani, abym naliczył Pani z tego listę płac, proszę o informację, czy zasiłek chorobowy wypłaca zakład pracy, czy ZUS.

 12. Fajnie opisane, co jednak jesli w ciagu ostatnich 12 miesięcy najpierw przebywałam na macierzyńskim, następnie wykorzystałam zaległy urlop, przeszłam na wychowawczy jednocześnie zatrudniając sie w innej firmie na 1/2 etatu? Jak wtedy liczyć podstawę od której ma byc liczone ewentualne chorobowe?

  1. Pierwsza rzecz – podstawa do chorobowego (na pełnym etacie) nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę. To istotne, bo jeśli była Pani na macierzyńskim, potem wykorzystała zaległy urlop, poszła na wychowawczy i pracuje Pani na 1/2 etatu w innej firmie, to w tej innej firmie ma Pani podstawę liczoną od nowa, w oparciu o Pani wynagrodzenie w tej nowej firmie. Gdyby w czasie tego wychowawczego, łączonego z pracą na rzecz drugiego pracodawcy stała się Pani niezdolna do pracy, to zasiłek chorobowy w pierwszym zakładzie pracy Pani nie przysługuje, natomiast w drugim (1/2 etatu) będzie liczony od pensji, jaką Pani ma w tym drugim zakładzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *