Przykładowa lista płac z chorobowym – choroba pracownika przez część miesiąca i rozliczenie wynagrodzenia od brutto do netto – przykłady

Za czas niezdolności do pracy, spowodowanej chorobą, pracownik zachowuje co do zasady prawo albo do wynagrodzenia chorobowego albo do zasiłku chorobowego. Pomijając przypadki szczególne, np. okres wyczekiwania, to wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy należy się za każdy dzień niezdolności do pracy, obejmuje ono również weekendy i dni wolne od pracy. W praktyce zatem, jeśli pracownik przez część miesiąca przebywa na zwolnieniu lekarskim, to za ten miesiąc należy mu się wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca oraz właśnie za okres choroby wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy, a w niektórych przypadkach najpierw wynagrodzenie chorobowe, a potem zasiłek chorobowy. Należy podkreślić, iż to wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy należą się pracownikowi jedynie, gdy za czas choroby nie zachowuje prawa do wynagrodzenia za pracę. A to jeszcze nie koniec – po wyliczeniu tych składników wynagrodzenia w kwotach brutto należy z nich naliczyć kwotę netto do wypłaty oraz obciążenia publicznoprawne – składki ZUS i podatek.

Przykładowa lista płac z chorobowym zostanie kompleksowo omówiona w niniejszym artykule, pokażemy również przykłady wyliczania takiej listy płac z wynagrodzeniem chorobowym czy zasiłkiem – krok po kroku od kwoty brutto do netto. Dzięki nim każdy zainteresowany będzie mógł policzyć sobie, chociażby w przybliżeniu, ile dostanie na rękę za czas choroby. Artykuł długi, ale warto przykładową listę płac z chorobowym pokazać na różnych przykładach oraz kompleksowo omówić zasady jej naliczania

Przykładowa lista płac z chorobowym – naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków

Naliczając listę płac należy uwzględnić na niej kilka elementów. Przede wszystkim od wynagrodzenia pracownika nalicza się składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i podatek (od sierpnia 2019 roku nie będzie naliczać się podatku za osoby w wieku do 26 roku życia, osiągające dochód mieszczący się w pierwszym progu podatkowym). Stopy procentowe składek regulowane są ustawowo i wynoszą obecnie:

 • ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy, z czego 9,76% finansowane jest z wynagrodzenia pracownika i 9,76% ze środków pracodawcy
 • ubezpieczenie rentowe – 8% podstawy, z czego 1,5% finansowane jest z wynagrodzenia pracownika, a 6,5% ze środków pracodawcy
 • ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy, w całości finansowane z wynagrodzenia pracownika
 • ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% podstawy, w całości finansowane ze środków pracodawcy, przy czym składka wypadkowa może się różnić w zależności od warunków w zakładzie pracy
 • ubezpieczenie zdrowotne – 9% podstawy, finansowane w części z wynagrodzenia pracownika (1,25%) i w części z wyliczonego podatku (7,75%)

Do tego dochodzą jeszcze składki na Fundusz Pracy (2,45% podstawy) i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,10% podstawy), finansowane w całości ze środków pracodawcy, a więc nie mające wpływu na wyliczenie kwoty netto wynagrodzenia od kwoty brutto. Omówimy to w dalszej części artykułu. Do powyższego przykładowa lista płac z chorobowy uwzględnia oczywiście podstawę podatku, zaliczkę na podatek dochodowy i podatek wpłacany do urzędu skarbowego, a sam mechanizm jego naliczania pokażemy na konkretnych przykładach.

Należy pamiętać, że składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne nalicza się od podstaw. Co do zasady podstawą do składek społecznych jest wynagrodzenie brutto pracownika, z wyłączeniem składników wskazanych w §2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (ten przepis wskazuje, jakie składniki wynagrodzenia są zwolnione ze składek ZUS, a więc na liście płac dolicza się je po prostu do postawy podatku, a nie podstawy składek, takimi składnikami są przykładowo nagroda jubileuszowa, ekwiwalent za pranie odzieży, diety z tytułu podróży służbowych itp., co do zasady jednak wszystkie składniki wynagrodzenia, z wyłączeniem tych wymienionych w powyższym przepisie, są ozusowane, a więc przykładowa lista płac z chorobowym uwzględnia je w podstawie do składek społecznych.

Z kolei podstawą do składki zdrowotnej jest podstawa do składek społecznych, pomniejszona o sumy składek finansowane z wynagrodzenia pracownika (czyli o 9,76% emerytalnej, 1,5% rentowej i 2,45% chorobowej, czyli w sumie podstawą do zdrowotnej jest podstawa do składek społecznych pomniejszona o 13,71% tej podstawy do składek społecznych). Przykładowa lista płac, póki co jeszcze bez wynagrodzeń chorobowych czy zasiłków, pokazana została na przykładzie poniższym. Do tego jeszcze do podstawy składki zdrowotnej dolicza się wynagrodzenie chorobowe – jest ono zwolnione ze składek społecznych, ale nie ze składki zdrowotnej. Jeśli natomiast pracownik otrzymuje zasiłek, a płatnikiem tego zasiłku jest pracodawca, zasiłek jest zwolniony ze składek ZUS, a więc przykładowa lista płac z chorobowym uwzględnia go w podstawie podatku, ale już nie w podstawach do składek (jeden z przykładów w dalszej części artykułu).

Załóżmy, że pracownika pracuje na pełnym etacie, z wynagrodzeniem w kwocie 3000 zł. Otrzymał również w miesiącu lipcu 400 zł premii. Premia jest ozusowana, a więc ozusowane zostanie całe wynagrodzenie pracownika brutto w kwocie 3400 zł. Do tego jeszcze zakładamy, że pracownik ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu 111,25 zł oraz ulgi podatkowej 46,33 zł.

 1. Podstawa składek społecznych: 3400 zł
 2. Składki ZUS pracownika: 331,84+51+83,30 = 466,14 zł
 3. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 3400 zł = 331,84 zł
 4. Ubezpieczenie rentowe: 1,5% z 3400 zł = 51 zł
 5. Ubezpieczenie chorobowe: 2,45% z 3400 zł = 83,30 zł
 6. Podstawa składki zdrowotnej: 3400 zł – 466,14 zł = 2933,86 zł
 7. Koszt uzyskania przychodu: 111,25 zł (albo jeśli pracownik ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, czyli dojeżdża do zakładu pracy z innej miejscowości, to 139,06 zł)
 8. Podstawa podatku: 2933,86 – 111,25 = po zaokrągleniu 2823 zł
 9. Podatek: 18% z 2833 zł = 509,94 zł
 10. Ulga podatkowa: 46,33 zł (a jeśli pracownik nie ma do niej prawa, to 0 zł)
 11. Zaliczka na podatek: 509,94 zł – 46,33 zł = 463,61 zł
 12. Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 2933,86 = 264,05 zł
 13. Ubezpieczenie zdrowotne odliczane od podatku 7,75% z 2933,86 zł = 227,37 zł
 14. Podatek do urzędu skarbowego: 463,61 – 227,37 po zaokrągleniu 236 zł
 15. Netto do wypłaty: 3400 zł – 466,14 zł – 264,05 zł – 236 = 2433,81 zł

Pomijamy naliczanie Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – są one liczone od pozycji 1, a na kwotę wynagrodzenia netto nie mają wpływu, gdyż są finansowane w całości ze środków pracodawcy.

Nieco inaczej będzie wyglądać przykładowa lista płac z chorobowym. Zanim zaczniemy ją naliczać, omówmy choć pobieżnie zasady naliczania tych dwóch składników wynagrodzenia. Przede wszystkim zgodnie z art. 92 kodeksu pracy, za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia – to jest tzw. wynagrodzenie chorobowe. To wynagrodzenie chorobowe należy mu się za 33 dni choroby w roku kalendarzowym (albo za 14 dni, jeśli pracownik ukończył już 50 rok życia). Oczywiście jeśli choroba pracownicy przypada w okresie ciąży, została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy czy z pracy itp., to pracownik zachowuje prawo do 100%, a nie do 80% wynagrodzenia. Z kolei te 33 dni nie muszą być w ciągłości – po prostu sumuje się w trakcie roku dni zwolnienia lekarskiego i „pilnuje”, kiedy pracownik przekracza te 33 dni, bo wówczas „wpada” w zasiłek chorobowy. Ten zasiłek z kolei może wypłacać albo zakład pracy (wówczas przykładowa lista płac z chorobowym uwzględnia go), albo bezpośrednio ZUS – wszystko tu zależy od tego, czy na dzień 30 listopada roku poprzedzającego pracodawca zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego do 20 ubezpieczonych (płatnikiem zasiłku jest wówczas ZUS) czy powyżej 20 ubezpieczonych (płatnikiem zasiłku jest pracodawca). Obydwa przykłady rozliczymy na dwóch osobnych listach płac. Przejdźmy do kolejnej części.

Osoby, które odwiedziły tą stronę, znalazły ją szukając::

 • przykładowa lista płac chorobowe wynagrodzenie
Please wait...

Skomentuj jako pierwszy w "Przykładowa lista płac z chorobowym – choroba pracownika przez część miesiąca i rozliczenie wynagrodzenia od brutto do netto – przykłady"

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany


*