Zasiłek chorobowy pracownika do 26 roku życia a podatek

Zasiłek chorobowy pracownika do 26 roku życia jest opodatkowany. Nie korzysta on ze zwolnienia Zerowy PIT dla młodych. Od zasiłku chorobowego pracownika do 26 roku życia nie nalicza się składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (jak od każdego zasiłku), ale zasiłek chorobowy pracownika do 26 roku życia jest opodatkowany i tę zaliczkę na podatek należy wyliczyć i potrącić.

W tym artykule omówimy, jak się liczy zasiłek chorobowy pracownika do 26 roku życia w kwotach brutto i netto i jak się ustala podatek. O zasadach nabywania prawa do zasiłku chorobowego, okresach wyczekiwania itp. pisaliśmy m.in. tutaj: wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy (jeśli interesuje Cię szerzej ta tematyka, zapoznaj się ze wskazanym artykułem), skupmy się teraz jedynie na ogólnych zasadach ustalania podstawy zasiłku chorobowego, jego wyliczenia oraz rozliczenia od brutto do netto. Najpierw trochę teorii, a potem przykład wyliczenia zasiłku chorobowego pracownika do 26 roku życia.

zasiłek chorobowy
zasiłek chorobowy pracownika do 26 roku życia

Należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę, ze zgodnie z art. art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł:

  1. a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
  2. b) z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,
  3. c) z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244),
  4. d) z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Wśród powyższych zasiłek chorobowy pracownika do 26 roku życia nie jest wymieniony, co oznacza, że jest on normalnie opodatkowany. Od zasiłku chorobowego pracownika do 26 roku życia należy zatem naliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Tu pisaliśmy: choroba w dniu wolnym od pracy

Zasiłek chorobowy pracownika do 26 roku życia – zasady ustalania

Sam zasiłek chorobowy pracownika do 26 roku życia i jego wysokość ustala się zgodnie z przepisami tzw. ustawy zasiłkowej – ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Wyliczenie zasiłku chorobowego pracownika do 26 roku życia odbywa się tak, że najpierw ustala się podstawę, następnie jedną dniówkę zasiłkową brutto, zasiłek chorobowy za cały okres, za jaki ten zasiłek się należy w danym miesiącu.

Samo natomiast rozliczenie zasiłku chorobowego pracownika do 26 roku życia, jeśli to pracodawca jest płatnikiem zasiłków (o tym m.in. tutaj: kiedy ZUS wypłaci zasiłek) może odbywać się na jednej liście płac z wynagrodzeniem za przepracowaną część miesiąca – chyba, że pracownik był na zasiłku cały miesiąc, to wówczas oczywiście liczy się jedynie sam zasiłek netto.

Podstawa zasiłku chorobowego pracownika do 26 roku życia (jak każdego pracownika) to zgodnie z art. 36 ustawy zasiłkowej średnie wynagrodzenie należne za 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik poszedł na zwolnienie lekarskie. Jeśli pracownik pozostaje w zatrudnieniu krócej, np. jedynie kilka miesięcy, to podstawę ustalamy z pełnych miesięcy zatrudnienia.

zasiłek chorobowy pracownika do 26 roku życia
zasiłek chorobowy pracownika do 26 roku życia

Jeśli pracownik rozchorował się już w pierwszym miesiącu pracy, a za okres zwolnienia lekarskiego należy mu się zasiłek chorobowy pracownika do 26 roku życia, bo okres wynagrodzenia chorobowego na ten rok wyczerpał już u poprzedniego pracodawcy (pisaliśmy m.in. tutaj: wynagrodzenie chorobowe 2021), to podstawą zasiłku jest to, co pracownik zarobiłby, gdyby przepracował pełny miesiąc.

Podstawa zasiłku nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie, obowiązujące w danym roku (w roku 2021 jest to kwota 2800 zł brutto – pisaliśmy m.in. tutaj: minimalne wynagrodzenie 2021 od brutto do netto) dla pełnego etatu. Kwota ta ulega proporcjonalnemu obniżeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Zasiłek chorobowy pracownika do 26 roku życia – przykład wyliczenia

Pracownik ma 24 lata, pracuje na pełnym etacie z wynagrodzeniem w kwocie 3300 zł brutto. W okresie od 1 do 10 września przebywał na zwolnieniu lekarskim, za czas którego należał mu się zasiek chorobowy. Podstawa brutto zasiłku wynosi 3300 zł brutto.

Teraz ustala się podstawę netto: 3300 zł – 13,71% z 3300 zł = 2847,57 zł.

Skąd te 13,71%? Zgodnie z art. 3 ustawy zasiłkowej przychód oznacza kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe.

I teraz jedna dniówka zasiłkowa wyniesie: 2847,57 / 30 * 80% = 75,94 zł

Tu dwie uwagi: dzielimy zawsze przez 30, bez względu na to, ile dany miesiąc ma dni. Po drugie jeśli nasz pracownik w wieku do 26 roku życia miałby wypadek przy pracy, to należałby mu się zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego 100% podstawy, a nie 80% podstawy (pisaliśmy m.in. tutaj: wypadek przy pracy na umowie zlecenia).

https://spdszkolenia.pl/lista-plac-z-zasilkiem-chorobowym-i-zerowym-pit-dla-mlodych/

No i teraz zasiłek chorobowy pracownika do 26 roku życia wyniesie: 10 (dni choroby z zasiłkiem) * 75,94 zł (dniówka zasiłkowa) = 759,35 zł. Podana kwota jest oczywiście kwotą brutto. Pozostaje jeszcze wyliczenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca. Wyniesie ono w naszym przypadku:

3300 zł – 3300 zł / 30 * 10 (dni choroby) = 2200 zł.

Przyjmujemy następujące dane do obliczenia wynagrodzenia i zasiłku netto:

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca: 2200 zł

Zasiek chorobowy pracownika do 26 roku życia: 759,35 zł

Koszt uzyskania przychodu: 300 zł

Ulga podatkowa: 43,76 zł

Pracownik jest w pierwszym progu podatkowym, a więc stawka podatku to 17%. Liczymy, pamiętając, że wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca pracownika do 26 roku życia jest zwolnione z podatku (Zerowy PIT dla młodych), z kolei zasiłek chorobowy pracownika do 26 roku życia jest opodatkowany.

Składki ZUS:

  1. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 2200 zł = 214,72 zł
  2. Ubezpieczenie rentowe: 1,5% z 2200 zł = 33 zł
  3. Ubezpieczenie chorobowe: 53,90 zł

Podstawa do składki zdrowotnej:

2200 zł – 214,72 zł – 33 zł – 53,90 zł = 1898,38 zł

Składka zdrowotna: 9% z 1898,38 = 170,85 zł

Podstawą podatku jest nasz zasiłek chorobowy pracownika do 26 roku życia: 759,35 zł, po zaokrągleniu do pełnej złotówki 759 zł

Podatek: 17% z 759 zł – 43,76 zł = 85,27, a po zaokrągleniu 85 zł.


Netto do wypłaty: 2200 zł + 759,35 zł – 214,72 zł – 33 zł – 53,90 zł – 170,85 zł – 85 = 2401,88 zł

Tyle na rękę dostanie pracownik, jeśli naliczymy wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca i zasiłek chorobowy pracownika do 26 roku życia, a następnie rozliczymy na wspólnej liście płac.

Jak widzisz, nic trudnego. Należy zapamiętać, że decydujące znaczenie o tym, czy wynagrodzenie pracownika jest zwolnione z podatku (korzysta ze zwolnienia podatkowego Zerowy PIT dla młodych) ma data wypłaty. Jeśli pracownik ma urodziny np. w dniu 11 marca, a wypłata w zakładzie pracy ma miejsce 10 dnia miesiąca, to to wynagrodzenie jest jeszcze zwolnione z podatku – oczywiście zasiłek chorobowy pracownika do 26 roku życia będzie opodatkowany.

zasiłek chorobowy pracownika do 26 roku życia
zasiłek chorobowy pracownika do 26 roku życia

Kiedy ZUS wypłaci zasiłek?

Z kolei jeśli pracownik 26 lat kończy 9 marca, a wypłata w zakładzie pracy ma miejsce 10 marca, ta wypłata będzie już w całości opodatkowana (z wyłączeniem składników które są w ogóle zwolnione z podatku, np. ekwiwalent za pranie odzieży itp.). O samych wynagrodzeniach pisaliśmy m.in. tutaj: jakie są zasady wypłaty wynagrodzenia. Z kolei o zwolnieniach lekarskich pisaliśmy również m.in. tutaj: Praca i zwolnienie lekarskie w jednym dniu oraz tutaj: zasiłek chorobowy na zleceniu  i tutaj: Umowa na okres próbny a zwolnienie lekarskie

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *