Potrącenia z wynagrodzenia za pracę – kiedy i ile wolno potrącić

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę w ujęciu kompleksowym

Wynagrodzenie za pracę, stanowiące niejako podstawę utrzymania pracownika i jego rodziny, podlega szczególnej ochronie prawnej. Pracownik nie może się zrzec wynagrodzenia, a pracodawca co do zasady nie może odmówić jego wypłaty. W niektórych sytuacjach dopuszczalne jest jednak dokonywanie potrąceń z kwoty należnego pracownikowi wynagrodzenia, przy czym dokonując potrąceń pracodawca powinien dochować szczególnej staranności. Dlaczego?

W uzasadnieniu do wyroku z dnia 14 października 1997 roku sygn. I PKN 319/97Sąd Najwyższy stwierdził, iż wynagrodzenie za pracę z założenia przeznaczone jest na zaspokajanie bieżących potrzeb własnych pracownika i jego rodziny. W związku z tym chronione jest w sposób bezwzględny, nawet z ograniczeniem swobody dysponowania prawem do niego przez samego uprawnionego.

Ochrona wynagrodzenia za pracę polega przede wszystkim na ograniczeniach w dokonywaniu potrąceń z należnej pracownikowi kwoty wynagrodzenia, i to zarówno w zakresie przedmiotu potrącenia jak i jego wysokości.

Potrącenia ze składników wynagrodzenia

Przesłanki dokonywania potrąceń z wynagrodzenia określone zostały m.in. w treści art. 87 § 1 kp. Pamiętać jednak należy, iż pojęcie wynagrodzenia należy tu rozumieć szeroko – nie jest to bowiem tylko świadczenie za wykonaną pracę, ale również różnego rodzaju dodatki do wynagrodzenia – premie, prowizje, nagrody, wynagrodzenie za nadgodziny, odprawy itp.

Wszystkie wymienione elementy są świadczeniami związanymi ze stosunkiem pracy, a zatem podlegają ochronie tak samo, jak wynagrodzenie zasadnicze pracownika.

Powyższe oznacza, iż w danym miesiącu, jeśli pracownik oprócz pensji zasadniczej otrzymywał również inne składniki wynagrodzeń, to pracodawca powinien je zsumować, obliczyć wynagrodzenie netto pracownika, ustalić dopuszczalne granice potrącenia oraz zastosować jedną kwotę wolną.

Potrąceń co do zasady dokonuje się z pensji netto pracownika, a co można potrącać z pensji, zależy z jednej strony z przepisów, a z drugiej z ustaleń między pracownikiem i pracodawcą. Kodeks pracy dzieli potrącenia na dwie grupy:

 • przymusowe (wynikające wprost z ustawy)
 • dobrowolne, dokonywane na rzecz pracodawcy lub innych podmiotów (składki związkowe, programy dobrowolnych ubezpieczeń na życie itp.)

Do potrąceń przymusowych, zgodnie z powołanym przepisem, zalicza się:

 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne
 • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 • kary pieniężne, o których mowa w art. 108 kp.

Podana kolejność nie jest przypadkowa – jeśli pracownik różne posiada zobowiązania, czyli. np. alimentacyjne i z tytułu niespłaconych kredytów, które egzekwowane są z jego pensji, to potrąceń najpierw dokonuje się na rzecz świadczeń alimentacyjnych, niespłacone kredyty mają z punktu widzenia przepisów niejako mniejszą ważność.

Potrącenia przymusowe dokonywane są niezależnie od woli pracownika. Jeśli pracodawca otrzyma od komornika informację o zajęciu wynagrodzenia pracownika za pracę, to pracownik nie ma w tej gestii nic do powiedzenia – pracodawca dokonuje bowiem potrąceń bez jakichkolwiek uzgodnień z pracownikiem.

Pamiętać jednak należy, iż aby potrącenia dokonywane były prawidłowo, to komornik musi przesłać pracodawcy orzeczenie sądu zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Potrąceń na świadczenia alimentacyjne pracodawca może również dokonywać bez postępowania egzekucyjnego, jeśli odbywa się to na wniosek wierzyciela na mocy przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego.

Potrącanie należności niealimentacyjnych odbywa się natomiast w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej.

Zaliczki pieniężne, potrącane z wynagrodzenia za pracę to głównie kwoty pobrane przez pracownika kasy zakładowej np. na zakup materiałów biurowych, narzędzi, paliwa, czy na podróże służbowe.

Są one traktowane jako mienie powierzone pracownikowi z obowiązkiem wyliczenia się, zatem jeśli pracownik nie rozliczy się z nich z pracodawcą, to pracodawca ma możliwość potrącania nierozliczonych należności z wynagrodzenia pracownika, przy czym do takich potrąceń nie jest wymagana zgoda pracownika.

Ostatni rodzaj potrąceń przymusowych to potrącenia z wynagrodzenia kar pieniężnych, nałożonych na pracownika na skutek naruszenia przez niego obowiązków pracowniczych. Kary pieniężne pracodawca może nałożyć na pracownika za nieprzestrzeganie przepisów BHP, samowolne oddalenie się z miejsca pracy lub opuszczenie go bez usprawiedliwienia, spożywanie alkoholu lub przyjście do pracy w stanie nietrzeźwości.

Potrącenia dobrowolne nie zostały szczegółowo uregulowane w przepisach prawa pracy. Ważne jest natomiast jedno – dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia mogą być dokonywane jedynie za pisemną zgodą pracownika.

Jakakolwiek inna forma (np. ustna zgoda pracownika) jest nieważna (tak wypowiedział się np. Sąd Najwyższy w swym wyroku z dnia 1 października 1998 roku sygn. I PKN 366/98). Pracodawca musi zatem bezwzględnie dopilnować, aby pisemna zgoda pracownika znalazła się w jego dokumentacji pracowniczej.

Jeśli pracodawca dokona potrącenia dobrowolnego (nawet słusznie) bez zgody pracownika, to dochodzi do wadliwej wypłaty wynagrodzenia (naruszenia w sposób ciężki podstawowych obowiązków pracodawcy). Zaznaczyć należy, iż ważna jest tylko pisemna zgoda na dokonanie konkretnego potrącenia i w konkretnej kwocie. Nie można zatem wymagać od pracownika zgody na dokonywanie potrąceń np. w przyszłości, jeśli nie są one bliżej określone.

Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności, jeżeli z uwagi na nieobecność w pracy pracownik nie zachował do nich prawa. Pracodawca ma możliwość dokonania takiego potrącenia tylko w terminie wypłaty następującym bezpośrednio (zobacz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 1996 roku sygn. I PRN 32/96.

Przykład

Pracownik jest wynagradzany stałą stawką miesięczną i otrzymuje wynagrodzenie 25 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za ten konkretny miesiąc. W dniu 28 sierpnia, już po sporządzeniu listy płac i wypłacie wynagrodzenia, pracownik dostarczył pracodawcy zaświadczenie o niezdolności do pracy spowodowanej chorobą na okres od 28 do 31 sierpnia.

Pracodawca musi zatem dokonać korekty wynagrodzenia pracownika za sierpień a następnie nadpłacone wynagrodzenie potrącić przy wypłacie za kolejny miesiąc. Pracodawca musi również pamiętać, iż jeżeli potrącenia takiego tego nie uczynił we wskazanym terminie (przy następnej wypłacie), to późniejsze potrącenie nadpłaconej kwoty może nastąpić tylko za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie.

W opisany powyżej sposób nie można natomiast potrącać kwot, nadpłaconych pracownikowi na skutek omyłki pracodawcy albo księgowej. Takie potrącenie wymaga bezwzględnie zgody pracownika. Jeśli pracownik na takie potrącenie nie wyrazi zgody, pracodawcy pozostaje jedynie wystąpienie do sądu.

Przykład

Pracodawca omyłkowo obliczył wynagrodzenie pracownika, przebywającego na kilkudniowym zwolnieniu lekarskim, od niewłaściwej podstawy wynagrodzenia chorobowego. W związku z tym pracownik otrzymał kwotę wyższą niż mu się należała. Pracodawca nie ma jednak możliwości dokonania korekty poprzez odliczenie nadwyżki z wynagrodzenia pracownika za kolejny miesiąc.

Potrącenia takiego może dokonać tylko wówczas, gdy uzyska na to zgodę pracownika wyrażoną na piśmie

Ograniczenia w potrąceniach z wynagrodzeń

Pracodawca musi pamiętać, iż przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia nie ma pełnej swobody. W pełnej wysokości może pracownikowi potrącić nagrodę z zakładowego funduszu nagród czy trzynastą pensję (jeśli taką wypłaca), jeśli dokonuje potrąceń na należności alimentacyjne. W zakresie egzekucji świadczeń alimentacyjnych potrącenia mogą być dokonywane do wysokości 3/5 wynagrodzenia pracownika, natomiast w zakresie egzekucji innych świadczeń – do wysokości 1/2 wynagrodzenia.

Celem ustanowienia kwoty wolnej od potrąceń jest zapewnienie pracownikowi gwarancji zachowania określonego minimum bytowego, przy czym kwoty wolnej nie można potrącać nawet na podstawie zgody pracownika, a nawet jego żądania. Kwota wolna nie występuje jedynie przy potrąceniach należności alimentacyjnych.

W pozostałych przypadkach wolną od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 75% ww. wynagrodzenia – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych, 90% ww. wynagrodzenia – przy potrącaniu kar pieniężnych,

Natomiast w razie potrąceń dokonywanych na podstawie pisemnej zgody pracownika

kwota wolna to wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa wyżej – przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy, 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa wyżej – przy potrącaniu innych należności.

Przykład

W trakcie przeprowadzanych w zakładzie pracy zwolnień grupowych pracodawca wypowiedział umowę o pracę pracownikowi, którego wynagrodzenie zostało wcześniej zajęte na poczet należności niealimentacyjnych.

W związku z faktem, iż przyczyna rozwiązania umowy nie leżała po stronie pracodawcy, pracodawca ma obowiązek wypłacić temu pracownikowi odprawę, zatem w miesiącu rozwiązania umowy pracownik otrzymał wynagrodzenie za pracę za ten miesiąc oraz odprawę pieniężną z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Dokonując potrącenia egzekwowanej należności pracodawca powinien ustalić jego wielkość od każdego z wymienionych świadczeń odrębnie, czyli 1/2 wynagrodzenia za pracę oraz 1/2 odprawy (w każdym przypadku po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych).

Ponadto powinien zastosować dwie kwoty wolne. Nie może bowiem w całości potrącić ani wynagrodzenia zasadniczego, ani odprawy.

Ważne!!!

Z brzmienia art. 87 § 1 kp wynika, iż dla celów ustalenia kwoty potrącenia odlicza się tylko składki na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zgodnie jednak z poglądem, wyrażonym przez Departament Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej obowiązkowe odliczenia, o których mowa w art. 87 kp, obejmują również składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Przykład

Wynagrodzenie pracownika, którego wynagrodzenie podlega potrąceniom na poczet należności alimentacyjnych wynosi 3.122 zł. Pracownik ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł, a ponieważ jest to jego jedyne źródło przychodów, pracodawca jest właściwy do stosowania ulgi podatkowej 46,33 zł. Wysokość potrącenia na poczet zadłużenia alimentacyjnego wynosi 1.344,91 zł, co wynika z następującego wyliczenia:

ZUS pracownika:

 1. ubezpieczenie emerytalne: 3.122 zł x 9,76% = 304,71 zł,
 2. ubezpieczenie rentowe: 3.122 zł x 1,5% = 46,83 zł,
 3. ubezpieczenie chorobowe: 3.122 zł x 2,45% = 76,49 zł,

łącznie: 304,71 zł + 46,83 zł + 76,49 zł = 428,03 zł;

Składka zdrowotna:

 1. do pobrania: (3.122 zł – 428,03 zł) x 9% = 242,46 zł,
 2. zmniejszająca zaliczkę na podatek: (3.122 zł – 428,03 zł) x 7,75% = 208,78 zł;

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych:

3.122 zł – (111,25 zł + 428,03 zł) = 2.582,72 zł, po zaokrągleniu 2.583 zł,

2.583 zł x 18% – 46,33 zł = 418,61 zł,

418,61 zł – 208,78 zł = 209,83 zł, po zaokrągleniu 210 zł;

Kwota potrącenia:

3/5 x [3.122 zł – (428,03 zł + 242,46 zł + 210 zł)] = 1.344,91 zł.

Przy nakładaniu i potrącaniu kar pieniężnych pracodawca musi pamiętać, iż kara za jedno przewinienie pracownika nie może przekraczać wynagrodzenia za jeden dzień pracy. Wartość tę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, z zastosowaniem współczynnika obowiązującego dla danego roku kalendarzowego.

Łącznie natomiast kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych oraz zaliczek pieniężnych.

Kwotę wolną od potrąceń oblicza się na podstawie minimalnego wynagrodzenia, które obowiązuje w danym roku, niezależnie od tego, za jaki okres czasu wypłaca się świadczenie podlegające potrąceniu (jeśli np. w lutym 2012 pracownik dostał nagrodę za poprzedni rok, to ustalając kwotę wolną od potrąceń należy przyjąć minimalne wynagrodzenie, obowiązujące w 2012 roku.

Sprawdź także: Urlop na obronę pracy magisterskiej

Liczy się bowiem data wypłaty, co potwierdził Główny Inspektorat Pracy w swym piśmie z dnia 3 lipca 2008 roku GPP-306-4560-457/08/PE.

Wątpliwości budzić może ustalanie kwoty wolnej od potrąceń w pierwszym roku pracy pracownika, w którym zgodnie z przepisami pracodawca może ustalić jego wynagrodzenie na poziomie 80 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmniejszenie płacy minimalnej pracowników w pierwszym roku pracy nie oznacza automatycznie, iż kwotę wolną od potrąceń należy również liczyć od 80 %.

UWAGA – W ROKU 2020 MINIMALNE WYNAGRODZENIE WZRASTA – nowe rozliczenia w tym artykule: minimalne wynagrodzenie 2020

Masz jakieś wątpliwości czy pytania? Podziel się w komentarzach.

Podobne wpisy

19 komentarzy

 1. Mam takie pytanie. Komornik zajął mi pensję z tytułu niealimentacyjnego Otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 1237 zł czyli do kwoty wolnej od potrąceń ale mam otrzymac nagrodę uznaniową od dyrektora. Czy taką nagrodę tez wezmie w całości komornik czy 50 procent tej nagrody/ Bo o ile się nie mylę w całości zabiera gdy jest zajęcie alimentacyjne a moje jest niealimentacyjne. Proszę o szybką odpowiedz ponieważ księgowość chce mi potrącić całość kwoty. pozdrawiam

 2. Chciałam przyłączyć się do dyskusji. Przedstawione powyżej wyliczenia są bardzo pomocne, ale mam pytanie przy odrobinkę innej sytuacji tj. miesiąc ma 31 dni, zasiłek chorobowy od 1 do 26 w wys.1122,00 od 27 do 31 wynagrodzenie w wys.200,00. W jaki sposób powinno się obliczyć alimenty w wys.60% zasiłku i 3/5 wynagrodzenia, gdzie odliczyć ulgę (w zasiłku bo jest najpierw wypłacany czy w wynagrodzeniu).
  A jak postępować w odwrotnej sytuacji tj. pierwsze dwa dni miesiąca wynagrodzenie, a pozostałe zasiłek chorobowy. Czy nieodliczoną składkę zdrowotną z wynagrodzenia oraz nieodliczoną całkowicie ulgę można rozliczyć przy wyliczeniu zasiłku netto? Proszę o pomoc

  1. Najwygodniej i najprościej wypłacać wynagrodzenie i zasiłek łącznie. Wówczas nie ma problemów z ulgą. Jeśli jednak świadczenia te wypłacane są w różnych terminach, to trzeba mieć na względzie, iż wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie chorobowe podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z kolei zasiłki pieniężne z ubezpieczenia chorobowego podlegają opodatkowaniu jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 2 w/w ustawy. Ulga podatkowa w wysokości 46,33 zł przysługuje pracownikowi niezależnie, czy ma prawo do wynagrodzenia za pracę, chorobowego czy zasiłku – przysługuje ona dopóki trwa stosunek pracy. Jeśli zatem najpierw Pani wypłaca zasiłek, to uwzględnia ulgę przy jego obliczaniu, a potem, licząc wynagrodzenie za pracę, już ulgi Pani nie stosuje. Jeśli ulga nie została odliczona całkowicie przy rozliczaniu zasiłku – można jej pozostałą część wykorzystać przy liczeniu wynagrodzenia.
   Co do nieodliczonej składki zdrowotnej, to nie za bardzo rozumiem, co Pani ma na myśli. Proszę sprecyzować, wówczas będę mógł odpowiedzieć na pytanie.

   1. wynagrodzenie i zasiłek wypłacany jest jednocześnie – jedną listą płac.Program płacowy od kwoty wynagrodzenia 200,00 zł. nalicza składki społeczne jak również składkę zdrowotną, którą docelow
    odlicza z podatku (łącznego od wynagrodzeń i zasiłku) Ponieważ inne zasady obowiązują dla potrącenia alimentacyjnego z wynagrodzenia i inne z zasiłku chrobowego, więc obliczając wys.potrącenia alimentacyjnego powinnam odnieść się osobno do wynagrodzenia za pracę jak i osobno do zasiłku chorobowego.
    Rozpatrując te 2 składniki osobno, to z wynagrodzenia za pracę nie mam podatku
    tj. 200,00 – 27,42 (skł.społ) – 139,06 = 33,52 czyli 34 *18% = 6,12 (teoretycznie tą kwotę pomniejszam o skł.zdr. i nie ma podatku, w rzeczywistości skł.zdr. 9% wynosi 15,53.
    Składka zdrowotna w programie płacowym w wys.7,75 tj.13,37 potrącana jest z łącznej kwoty podatku i stąd moje pytanie czy z podatku od zasiłku chorobowego, wyliczając kwotę alimentów powinnam potrącić nierozliczoną składkę zdrowotną (tj.pomniejszyć podatkek) czy też odnieść się tylko do wys.podatku od zasiłku chorobowego, to wszystko wiąże się następnie z ustaleniem wysokości potrącenia alimentacyjnego.
    W sytuacji kiedy wynagrodzenia jest wyższe to tego typu problemy się nie pojawiają. Proszę może o jakiś przykład

 3. Reasumując, trzeba każdy składnik wynagrodzenia sprowadzić do netto i wtedy z każdego obliczyć 3/5 , zsumować i powstanie kwota należności alimentacyjnej. A jeżeli w danym miesiacu jest tylko wyn.zasadnicze i wynagrodzenie chorobowe- to skoro oblicza sie tak samo nie trzeba liczyc osobno składników tylko pensja netto jest tu podstawą do 3/5 alimentów??

  1. Tak. A jeśli w danym miesiącu tylko zasadnicze i chorobowe, to podstawą do potrąceń alimentów jest 3/5 pensja netto, wyliczona w oparciu o ustalone wcześniej wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca io wynagrodzenie chorobowe.

   1. Dziękuje, a czy mogę prosić o jakiś przykład obliczeniowy jak są te trzy składniki wynagrodzenia. I jak to jest z KUP i ulgą (46,33 ) przy tym liczeniu osobnym składników do podstaw netto,bo tu łatwo się pomylić. Założmy ze wyn. zasadnicze 1443 zł, wyn. chorobowego 511,70, zasiłek chorobowy 334 zł – KUP 139.06 i ulga 46,33zł. To tak z głowy pisane, mogą byc inne wartości brutto oczywiście.

    1. Należy jeszcze podać, za ile dni pracownikowi należy się zasiłek. Wyliczenie będzie wyglądać następująco:

     1. Podstawa składek społecznych: 1443 zł
     2. Składki społeczne: 13,71 % * 1443 = 197,83 zł
     3. Podstawa składki zdrowotnej: 1443 + 511,70 – 197,83 = 1756,87
     4. Zdrowotna 9 % * 1756,87 = 158,12 zł
     5. Zdrowotna odliczalna 7,75 % * 1756,87 = 136,16 zł
     6. Zaliczka na podatek:
     a. Podstawa podatku: 1443 + 511,70 – 197,83 – 139,06 = 1617,81 a poza okrągleniu 1618 zł
     b. Podatek 18 % z 1618 = 291,24
     c. 291,24 – 46,33 = 244,91
     d. 244,91 – 136,16 = 108,75 = 109 zł – tyle wyniesie podatek z wynagrodzenia zasadniczego i chorobowego
     7. Netto: 1443 + 511,70 – 197,83 – 158,12 – 109 = 1489,75
     8. Kwota potrącenia: 3/5 z 1489,75 = 893,85 zł
     Potrącenie z zasiłku
     1. Dopuszczalne potrącenie: 60 % z 334 = 200,40
     2. Kwota wolna pod potrąceń z zasiłku:
     a. 399,59 zł : 30 dni miesiąca = 13,32 zł. w okresie od 1 marca 2012 r. do 28 lutego 2013 r. kwota wolna wynosi 399,59 zł (50 % najniższej emerytury)
     b. 13,32 * dni zasiłku = X (nie wiem, ile dni pracownik był na zasiłku)
     3. Sprawdzenie, czy potrącenie dopuszczalnej kwoty nie naruszy kwoty wolnej pod potrąceń (nie mogę tego ustalić bez informacji, ile dni pracownik był na zasiłku).

     Proszę do powyższych kwot podać jeszcze, ile pracownik przebywał na zasiłku, to opracuję pełne rozwiązanie zadania wraz ze stosownym komentarzem do każdego punktu obliczeń i umieszczę na stronie.

     1. Dziś a najpóźniej jutro pojawi się stosowny artykuł z odpowiednim rozliczeniem i komentarzem.

     2. OK, super- napewno przyda się też innym- Można dać inne kwoty, żeby było lepiej liczyć. Dziękuje i pozdrawiam

 4. A jak obliczyć w miesiącu potrącenie alimentacyjne do (3/5 wynagrodzenia) jeżeli pracownik otrzymał wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy?? Liczy sie oddzielenie z wynagrodzenia a oddzielnie z zasiłku?? Jak to jest 🙂

  1. Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy podlegają ochronie przed potrąceniami według innych zasad. Dokonując potrąceń należy osobno obliczyć potrącenie z wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca i od wynagrodzenia chorobowego oraz osobno z zasiłku. Dokonując potrąceń z wynagrodzenia chorobowego pracownika stosuje się zasady takie same jak dla potrąceń z wynagrodzenia za pracę, czyli przy potrąceniu należności egzekwowanych na poczet alimentów potrąca się pełną kwotę dopuszczalną w wysokości 3/5 wynagrodzenia po odliczeniach składek i podatków i nie ma w tym wypadku mowy o kwocie wolnej od potrąceń. Z kolei przy potrąceniach z zasiłku to podlega on egzekucji zgodnie z przepisami ustawy emerytalnej, czyli na poczet świadczeń alimentacyjnych – do wysokości 60 % świadczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *