Minimalne wynagrodzenie 2020 od brutto do netto – przykładowa lista płac 2020. Przykłady rozliczenia listy płac z podatkiem i z zerowym PIT dla osób do 26 roku życia

Minimalne wynagrodzenie 2020 wyniesie 2600 zł brutto (to wzrost o ponad 15% w stosunku do minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2019 roku). Jednocześnie stawka minimalnego wynagrodzenia na zleceniu 2020 wyniesie 17 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie regulowane jest ustawą z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, natomiast powołana ustawa nie wskazuje, ile wynosi to minimalne wynagrodzenie za pracę – jest ono corocznie ustalane od nowa, w terminie do 15 września danego roku na rok kolejny.

Tu pisaliśmy: Pensja minimalna 2023 od brutto do netto

Te 2600 zł minimalnego wynagrodzenia za pracę na umowie o pracę i odpowiednio 17 zł za godzinę dla umowy zlecenia to kwoty brutto, w niniejszym artykule pokażemy na konkretnych przykładach, ile wyniesie minimalne wynagrodzenie 2020 netto dla umowy o pracę, w tym z tzw. zerowym pit dla młodych.

Sama wysokość minimalnego wynagrodzenia jest również istotna dla pracodawców, to od niej chociażby nalicza się dodatki za pracę w porze nocnej (więcej o tym w jednym z kolejnych artykułów), ustala kwotę wolną od potrąceń z wynagrodzenia za pracę, stanowi ona również w wielu przypadkach dolną granicę odszkodowań dla pracownika czy górną granicę odprawy dla zwalnianego pracownika. W tym artykule lista płac dla minimalnego wynagrodzenia 2020 zostanie rozliczona w różnych konfiguracjach, w tym z uwzględnieniem wchodzących zmian, czyli obniżonej stawiki podatku do 17% oraz wyższych kosztów uzyskania przychodu (zostają one podniesione odpowiednio ze 111,25 zł do 250 zł oraz ze 139,06 zł do 300 zł) oraz tzw. zerowego PIT dla młodych.

minimalne wynagrodzenie 2020
minimalne wynagrodzenie 2020

Oczywiście to minimalne wynagrodzenie 2020 od brutto do netto można rozliczyć za pomocą dedykowanego programu czy kalkulatora internetowego, warto jednak wiedzieć, jak są rozliczane wynagrodzenia pracownicze, jakie są obciążenia publicznoprawne (składki ZUS i podatek) dla pracownika i pracodawcy w tym zakresie.

A tutaj > pensja minimalna 2021 rozliczona od brutto do netto i tu czy pracownik może zarabiać mniej niż minimalne?

Pensja minimalna 2020 od brutto do netto – rozliczenie

Zaczniemy do rzeczy najważniejszej – lista płac i rozliczenie – minimalne wynagrodzenie 2020 od brutto do netto w dwóch przypadkach, tzn. lista płac z podatkiem i bez podatku, z uwzględnieniem tzw. zerowego PIT dla młodych – pracowników do 26 roku życia. Dla dociekliwych pod tabelą szczegółowe omówienie minimalnego wynagrodzenia za pracę 2020, rozliczenia i zasady zwolnienia z podatku dla pracowników poniżej 26 roku życia, a także zmian w zakresie stawki podatku i kosztów uzyskania przychodu. Dla większości osób najbardziej interesujące jest z pewnością to, ile wyniesie minimalne wynagrodzenie 2020 netto (na rękę), niemniej warto poznać zasady naliczania wynagrodzenia.

Jedna uwaga – poniższe rozliczenie minimalnego wynagrodzenia od brutto do netto uwzględnia zmiany, obowiązujące od 1 października 2019 – koszty uzyskania przychodu podstawowe wynoszą 250 zł, a nie jak poprzednio 111,25 zł, a stawka podatku została obniżona z 18% do 17% (to nie jedyne zmiany – więcej o nich w dalszej części artykułu).

Co jeszcze istotne – jeśli w przypadku naliczania listy płac z wariantem „Zerowy PIT dla młodych” składka zdrowotna wyliczona w całości (9%) jest wyższa niż hipotetycznie naliczona zaliczka na podatek, to składkę obniża się właśnie do wysokości hipotetycznej zaliczki. W poniższym przykładzie – wyliczona składka zdrowotna 9% to kwota 201,92 zł, ale hipotetycznie naliczona zaliczka wynosi 295,22 zł, a więc składki zdrowotnej nie obniża się do tej kwoty.

Minimalne wynagrodzenie 2020
Minimalne wynagrodzenie 2020
Minimalne wynagrodzenie 2020 od brutto do netto
Pełna lista płac z podatkiem Lista płac i zerowy PIT dla młodych
1. Wynagrodzenie zasadnicze 2600 zł 2600 zł
2. ZUS Pracownika 253,76+39+63,70=356,46 zł 253,76+39+63,70=356,46 zł
3. Ubezpieczenie emerytalne 9,76% z 2600 = 253,76 zł 9,76% z 2600 = 253,76 zł
4. Ubezpieczenie rentowe 1,5% z 2600 = 39 zł 1,5% z 2600 = 39 zł
5. Ubezpieczenie chorobowe 2,45% z 2600 = 63,70 zł 2,45% z 2600 = 63,70 zł
6. Podstawa składki zdrowotnej 2600 – 356,46 = 2243,54 zł 2600 – 356,46 = 2243,54 zł
7. Składka zdrowotna 9% 9% z 2243,54 = 201,92 zł 9% z 2243,54 = 201,92 zł
8. Składka zdrowotna odliczana 7,75% z 2243,54 = 173,87 zł 0 zł
9. Koszt uzyskania przychodu 250 zł (dawniej 111,25 zł) 0 zł
10. Podstawa podatku (zaokr): 2243,54 – 250 = 1994 0 zł
11. Podatek 17% z 1994 = 338,98 zł (dawniej 18%) 0 zł
12. Ulga podatkowa 43,76 zł (dawniej 46,33 zł) 0 zł
13. Zaliczka na podatek: 338,98 – 43,76 = 295,22 zł 0 zł
14. Podatek do skarbowego (zaokr): 295,22 – 173,87 = 121 zł 0 zł
Netto do wypłaty: 2600-356,46-201,92-121 =

1920,62 zł

2600-356,46-201,92 =

2041,62 zł

Jak widać, minimalne wynagrodzenie 2020 po wyliczeniu kwoty netto daje różnice 121 zł na korzyść pracownika do 26 roku życia, korzystającego ze zwolnienia z podatku „Zerowy pit dla młodych”. Oczywiście dla osób dojeżdżających do zakładu pracy z innej miejscowości na powyższej liście należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu w kwocie 300 zł, a także wyzerować ulgę podatkową, jeśli jest ona dla pracownika stosowana w innym zakładzie pracy.

Minimalne wynagrodzenie 2020 w kwocie 2600 zł brutto oznacza, że co najmniej tyle otrzyma co do zasady pracownik, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy za pełny miesiąc pracy (w tym przebywanie na płatnych nieobecnościach innych niż chorobowe). Należy jednak pamiętać, że w skład wynagrodzenia pracownika mogą wchodzić różne składniki – samo wynagrodzenie zasadnicze może być niższe niż pensja minimalna 2020, przy czym, jeśli pracodawca przyznaje pracownikowi jakiś składnik, np. dodatek funkcyjny, premia stała itp.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z wyłączeniem:

Minimalne wynagrodzenie 2020
Minimalne wynagrodzenie 2020

1) nagrody jubileuszowej;

2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;

3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;

4) dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;

5) dodatku za staż pracy.

Od 1 stycznia 2020 roku dodatek stażowy – wysługa lat – został wyłączony ze składników, które mogą „dopełniać” wynagrodzenie zasadnicze pracownika, aby łącznie suma wszystkich składników osiągnęła poziom co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę 2020. W praktyce zatem, mając na względzie powyższe, jeśli pracownik ma np. pensję zasadniczą niższą niż minimalne wynagrodzenie za pracę 2020 (np. 2000 zł zasadniczej), ale pracodawca przyznał mu dodatek funkcyjny stały w kwocie 600 zł, to w sumie otrzymuje on dokładnie pensję minimalną 2020, a więc takie rozwiązanie jest poprawne. Nie będzie natomiast poprawne rozwiązanie, stosowane przez wielu pracodawców do końca 2019 roku, czyli doliczanie do pensji zasadniczej dodatku stażowego, aby w ten sposób „dorównać” do pensji minimalnej. Od 2020 roku ten dodatek stażowy został wyłączony ze składników doliczanych do wynagrodzenia w celu osiągnięcia pułapu co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jedna uwaga jeszcze. W wielu zakładach pracy umowa o pracę przewiduje minimalne wynagrodzenie za pracę, wskazywane kwotowo, np. umowy o pracę zawarte w 2019 roku przewidują wynagrodzenie w kwocie 2250 zł (minimalne wynagrodzenie 2019). Przychodzi nowy rok, minimalne wynagrodzenie 2020 rośnie i w związku z tym wielu pracodawców zastanawia się, czy te umowy z 2019 roku aneksować. Jeśli pracownik w umowie o pracę ma zapis typu” wynagrodzenie za pracę jest równe minimalnemu wynagrodzeniu w rozumieniu przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (albo coś w tym stylu), to umowy nie trzeba aneksować – ona zawsze jest aktualna, nie wskazuje bowiem konkretnej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, a jedynie odesłanie do ustawy (z kolei sama ustawa zawiera odesłanie do aktów wykonawczych, w których co rok wskazuje się konkretną kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę). Z kolei, jeśli umowa przewiduje sztywną kwotę wynagrodzenia, to od stycznia 2020 roku należy ją aneksować.

Minimalne wynagrodzenie 2020
Minimalne wynagrodzenie 2020

Minimalne wynagrodzenie 2020 – pensja minimalna 2020 od brutto do netto – z podatkiem i bez podatku – omówienie zasad naliczania i porównanie. Przykład rozliczenia listy płac dla minimalnego wynagrodzenia 2020 z podatkiem i zerowym PIT dla młodych

Lista płac 2020 uwzględnia wynagrodzenie brutto pracownika, składki ZUS, zaliczkę na podatek dochodowy (o ile pracownik nie ma prawa do tzw. zerowego PIT dla młodych) i kwotę wynagrodzenia netto. Z kolei na pełnej liście płac rozlicza się składki w częściach finansowanych przez pracownika i przez pracodawcę. Naliczając listę płac przyjmujemy następujące założenia:

  1. Ubezpieczenie emerytalne: 19,52% podstawy, z czego 9,76% finansuje pracownik, a 9,76% pracodawca
  2. Ubezpieczenie rentowe: 8% podstawy, z czego 1,5% finansuje pracownik, a 6,5% pracodawca
  3. Ubezpieczenie chorobowe: 2,45% w całości finansowana przez pracownika
  4. Ubezpieczenie wypadkowe: przyjmiemy podstawową wartość 1,67%, aczkolwiek może się ona różnić w zależności od zakładu pracy. Składka ta finansowana jest w całości przez pracodawcę
  5. Ubezpieczenie zdrowotne: 9%, z czego 1,25% finansowane jest z wynagrodzenia pracownika a 7,75% z podatku. Nie dotyczy to sytuacji pracownika do 26 roku życia, korzystającego z tzw. zerowego PIT dla młodych. Ponieważ nie nalicza się tu podatku, składka zdrowotna nie pomniejsza go, a więc z wynagrodzenia potrąca się całe 9% składki zdrowotnej (przykład rozliczenia w tabeli powyżej).

W naszych wyliczeniach pomijamy składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także inne obciążenia, jak składkę na Pracownicze Plany Kapitałowe itp.

Dla kogo zerowy pit i minimalne wynagrodzenie 2020 bez podatku

Od 1 sierpnia 2019 tzw. zerowym pitem zostały objęte osoby w wieku do 26 roku życia, które są zatrudnione w stosunku pracy, spółdzielczym stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej czy na umowie zlecenia, z której przychody są uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Ten zerowy PIT dla młodych ma zastosowanie do przychodów w wysokości nieprzekraczającej 85.528 zł w stosunku rocznym (mowa o 2020 roku, w roku 2019 ten próg był proporcjonalnie obniżony do kwoty 35.636,67 zł, gdyż zerowy PIT dla młodych obowiązuje od sierpnia 2019).

Minimalne wynagrodzenie 2020
Minimalne wynagrodzenie 2020

Co ważne, ten limit obowiązuje niezależnie od tego, u ilu pracodawców czy zleceniobiorców pracuje dana osoba w wieku do 26 lat. W tym limicie nie uwzględnia się przychodów, które są objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz przychodów zwolnionych z podatku dochodowego. Nie podlegają również zwolnieniu z tego podatku świadczenia pozapłacowe, zasiłki chorobowe, wynagrodzenia z umowy o dzieło.

Należy pamiętać, iż zerowy PIT dla młodych oznacza zwolnienie z podatku, ale nie zwolnienie z obowiązków naliczenia składek ZUS. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy pracownik pracuje np. na część etatu i otrzymuje niewielkie wynagrodzenie. Jeśli okazuje się, że składka zdrowotna obliczona od przychodu, który podlega zerowemu PIT jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy, po wyliczeniu jej tak, jak gdyby zerowy PIT nie obowiązywał, składkę zdrowotną obniża się do wysokości tej hipotetycznej zaliczki. Więcej o tym napiszemy w jednym z artykułów już niebawem.

Uwaga – decydujące znaczenie co do tego, czy pracownika obejmuje zerowy PIT dla młodych ma data wypłaty. Jeśli pracownik kończy 26 rok życia np. 24 sierpnia, ale data wypłaty została ustalona na 10 września (za sierpień), to nie może on już skorzystać z tego zwolnienia z podatku. Nie ma tu znaczenia to, że wynagrodzenie należy się za poprzedni miesiąc, z początkiem którego pracownik nie miał jeszcze ukończonych 26 lat.

Zmianie ulegają również parametry podatkowe przy naliczaniu listy płac, oczywiście obejmą one również minimalne wynagrodzenie 2020. Przede wszystkim koszty uzyskania przychodu wynoszą 250 zł, a nie 111,25 zł (podstawowe) z limitem rocznym 3000 zł i 300 zł, a nie 139,06 zł (podwyższone) z limitem rocznym 3600 zł, a dla osób zatrudnionych na więcej niż jednym etacie limity roczne ustalono na 4500 zł i 5400 zł. Ulga podatkowa wyniesie 43,76 zł, poprzednio wynosiła 46,33 zł. Obniżona zostaje również stawka podatku, z 18% na 17%.

Więcej o naliczaniu listy płac po zmianach, a także rozliczanie minimalnego wynagrodzenia z umowy zlecenia w 2020 roku już niebawem.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *