Minimalne wynagrodzenie 2021 od brutto do netto

Minimalne wynagrodzenie 2021 wzrasta z kwoty 2600 zł brutto (obowiązującej w 2020 roku) do kwoty 2800 zł brutto. Z kolei stawka godzinowa na umowie zlecenia wzrasta z kwoty 17,00 zł brutto obowiązującej w 2020 roku do stawki 18,30 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie 2021 zostało ustalone po przyjęciu przez Radę Ministrów w dniu 15 września 2020 roku rozporządzenia, przedłożonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podniesienie stawki minimalnego wynagrodzenia 2021 oznacza jego wzrost rok do roku o 7,7%.

Co jednak najważniejsze dla pracowników – ile wyniesie minimalne wynagrodzenie 2021 netto? Tu już odpowiedzi może być kilka, wszystko zależy od tego, czy to minimalne wynagrodzenie 2021 otrzyma zatrudniony, od którego wynagrodzenia pracodawca czy zleceniodawca potrąca zaliczkę na podatek dochodowy, czy też to minimalne wynagrodzenie 2021 otrzyma zatrudniony korzystający ze zwolnienia podatkowego Zerowy PIT dla młodych. Pokażmy na konkretnych przykładach, jak będzie wyglądać rozliczenie „minimalne wynagrodzenie od brutto do netto, z uwzględnieniem zaliczek na podatek i bez nich.

Minimalne wynagrodzenie 2021 od brutto do netto 1
Minimalne wynagrodzenie 2021 od brutto do netto

Najpierw konkretne wartości, a potem rozliczenie wynagrodzenia z umowy o pracę i umowy zlecenia na konkretnych przykładach – od brutto do netto, z rozliczeniem składek ZUS i podatku dochodowego.

Sprawdź także: Praca na pół etatu czy warto

Generalnie wygląda to tak

 1. Dla pracownika, mającego prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu w kwocie 250 zł i ulgi podatkowej minimalne wynagrodzenie 2021 netto wyniesie 2061,67 zł
 2. Dla pracownika, mającego prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu w kwocie 300 zł minimalne wynagrodzenie 2021 netto wyniesie 2069,67 zł
 3. Dla pracownika, korzystającego ze zwolnienia podatkowego Zerowy PIT dla młodych minimalne wynagrodzenie 2021 netto wyniesie 2198,67 zł

Powyższe kwoty dotyczą wynagrodzeń, z których nie nalicza się wpłat pracownika na Pracownicze Plany Kapitałowe. Jedna uwaga jeszcze. Nie ma oczywiście sensu rozliczania minimalnego wynagrodzenia 2021 netto dla stawki godzinowej na umowie zlecenia – liczenia kwoty netto od 18,30 zł brutto. Przy tak niskiej kwocie wynagrodzenia podatek byłby zerowy, w rezultacie składka zdrowotna również byłaby zerowa. W praktyce wynagrodzenie netto zleceniobiorcy ustala się dopiero po podliczeniu liczby przepracowanych na zleceniu godzin i przemnożeniu ich przez stawkę minimalną na zleceniu, obowiązującą w 2021 roku (zakładając, że ma on stawkę godzinową, a nie miesięczną, prowizyjną itp.).

Tu pisaliśmy: Minimalne na zleceniu 2023 netto

 1. Zakładając, że zleceniobiorca przepracował na zleceniu 160 godzin w miesiącu, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu i nie podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, jego wynagrodzenie brutto wyniesie 18,30 zł * 160 godzin = 2928 zł brutto, co przy powyższych założeniach da kwotę netto 2212,46 zł. Jeśli natomiast ten zleceniobiorca ma mniej niż 26 lat i posiada status ucznia lub studenta i korzysta ze zwolnienia podatkowego Zerowy PIT dla młodych, jego wynagrodzenie netto wyniesie tyle, ile wynagrodzenie brutto. Umowa zlecenia ze studentem do 26 roku życia jest zwolniona ze składek ZUS, a ze względu na wiek zleceniobiorcy nie podlega również opodatkowaniu.
 2. Jeśli powyższy zleceniobiorca podlegałby dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, jego minimalne wynagrodzenie netto 2021 dla 160 godzin pracy w miesiącu wyniesie nadal 2928 zł brutto, ale netto da to kwotę 2151,18 zł
 3. Jeśli zleceniobiorca pracuje gdzieś na etacie, otrzymuje emeryturę, prowadzi własną działalność gospodarczą itp. – generalnie posiada już tytuł do ubezpieczeń społecznych z podstawą do składek w wysokości co najmniej pensji minimalnej 2021, to wówczas z umowy zlecenia podlega zgłoszeniu jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego, a wówczas jego wynagrodzenie netto, liczone od kwoty brutto 2928 zł wyniesie 2493,48 zł
Minimalne wynagrodzenie 2021 od brutto do netto 2
Minimalne wynagrodzenie 2021

Jak widzisz, kwestia tego, ile wyniesie minimalne wynagrodzenie 2021 netto uzależniona jest od kilku czynników – rodzaju zatrudnienia, wieku zatrudnionego, prawa do określonych kosztów uzyskania przychodu itp.

Rozliczenie wynagrodzenia minimalnego 2021 od brutto do netto na liście płac wygląda tak, jak na poniższych przykładach. Rozliczmy te wynagrodzenia w dwóch przypadkach – z podatkiem i bez (Zerowy PIT dla młodych). O samej liście płac i zasadach jej naliczania pisaliśmy szerzej tutaj: przykładowa lista płac. Skupmy się teraz na samych wyliczeniach.

Minimalne wynagrodzenie 2021 od brutto do netto – przykładowa lista płac

 1. Wynagrodzenie brutto (postawa składek społecznych): 2800 zł
 2. ZUS pracownika: 273,28 + 42 + 68,60 zł = 383,88 zł
 3. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 2800 zł = 273,28 zł
 4. Ubezpieczenie rentowe: 1,5% z 2800 zł = 42 zł
 5. Ubezpieczenie chorobowe: 2,45% z 2800 zł = 68,60 zł
 6. Podstawa składki zdrowotnej: 2800 – 383,88 zł = 2416,12 zł
 7. Kosz uzyskania przychodu (zakładamy podstawowy): 250 zł
 8. Podstawa podatku: 2416,12 – 250 = po zaokrągleniu 2166 zł
 9. Podatek: 17% z 2166 = 368,22 zł
 10. Ulga podatkowa (zakładamy, że przysługuje): 43,76 zł
 11. Zaliczka na podatek: 368,22 – 43,76 = 324,46 zł
 12. Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 2416,12 zł = 217,45 zł
 13. Ubezpieczenie zdrowotne odliczalne: 7,75% z 2416,12 zł = 187,25 zł
 14. Podatek do urzędu skarbowego: 324,46 – 187,25 zł = po zaokrągleniu 137 zł
 15. Netto do wypłaty: 2800 – 383,88 – 217,45 – 137 = 2061,67 zł

Tyle wyniesie minimalne wynagrodzenie 2021 netto dla pracownika, posiadającego prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu oraz ulgi podatkowej 43,76 zł. Jeśli pracownik ma prawo do ulgi podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, na pozycji 7 w miejsce kwoty 250 zł podstawiamy kwotę 300 zł, a sposób liczenia pozostaje bez zmian. Podobnie, jeśli pracownik nie ma prawa do ulgi podatkowej (bo np. pracuje jeszcze na drugim etacie i drugi pracodawca ulgę uwzględnia albo otrzymuje emeryturę itp.). Wówczas na pozycji 10 podstawiamy 0 zł

A teraz minimalne wynagrodzenie 2021 od brutto do netto dla pracownika, korzystającego ze zwolnienia podatkowego Zerowy PIT dla młodych:

 1. Wynagrodzenie brutto (postawa składek społecznych): 2800 zł
 2. ZUS pracownika: 273,28 + 42 + 68,60 zł = 383,88 zł
 3. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 2800 zł = 273,28 zł
 4. Ubezpieczenie rentowe: 1,5% z 2800 zł = 42 zł
 5. Ubezpieczenie chorobowe: 2,45% z 2800 zł = 68,60 zł
 6. Podstawa składki zdrowotnej: 2800 – 383,88 zł = 2416,12 zł
 7. Kosz uzyskania przychodu (zakładamy podstawowy): –
 8. Podstawa podatku: –
 9. Podatek: –
 10. Ulga podatkowa –
 11. Zaliczka na podatek: –
 12. Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 2416,12 zł = 217,45 zł
 13. Ubezpieczenie zdrowotne odliczalne: –
 14. Podatek do urzędu skarbowego: –
 15. Netto do wypłaty: 2800 – 383,88 – 217,45 = 2198,67 zł

Podobnie wygląda rozliczenie wynagrodzenia minimalnego 2021 netto dla umowy zlecenia. Załóżmy, że zleceniobiorca otrzymuje stawkę godzinową 18,30 zł brutto, a w miesiącu przepracował 136 godzin. Dla zleceniobiorcy wynagradzanego stawką godzinową prowadzi się co do zasady ewidencję godzin przepracowanych na zleceniu (art. 8b ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

W sumie zatem jego wynagrodzenie brutto wyniesie 18,30 zł * 136 godzin = 2488,80 zł. Zakładamy, że ta umowa zlecenia jest dla niego jedynym tytułem do ubezpieczeń, podlega również dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

 1. Wynagrodzenie brutto (podstawa składek społecznych): 2488,80 zł
 2. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 2488,80 = 242,91 zł
 3. Ubezpieczenie rentowe: 1,5% z 2488,80 zł = 37,33 zł
 4. Ubezpieczenie chorobowe: 2,45% z 2488,80 = 60,98 zł
 5. ZUS zleceniobiorcy: 242,91 + 37,33 + 60,98 = 341,21 zł
 6. Przychód do opodatkowania: 2488,80 – 341,21 = 2147,59
 7. Koszt uzyskania przychodu: 20% z 2147,59 = 429,52 zł
 8. Podstawa podatku: 2147,59 – 429,52 = po zaokrągleniu: 1718
 9. Podatek: 17% z 1718 = 292,06 zł
 10. Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 2147,59 = 193,28 zł
 11. Ubezpieczenie zdrowotne odliczalne: 7,75% z 2147,59 = 166,44
 12. Podatek do urzędu skarbowego: 292,06 – 166,44 = po zaokrągleniu 126 zł
 13. Netto do wypłaty: 2488,80 – 341,21 – 193,28 – 126 = 1828,31

Jak widzisz, minimalne wynagrodzenie 2021 dla umowy zlecenia, określone w stawce godzinowej, przelicza się do netto stosunkowo prosto.

Zróbmy jeszcze rozliczenie minimalnego wynagrodzenia 2021 dla zleceniobiorcy, który podlega jedynie składce zdrowotnej. Tu obliczenia są już krótsze.

 1. Wynagrodzenie brutto: 2488,80 zł
 2. Koszt uzyskania przychodu: 20% z 2488,80 = 497,76 zł
 3. Podstawa podatku: 2488,80 – 497,76 = po zaokrągleniu 1991
 4. Podatek: 17% z 1991 = 338,47 zł
 5. Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 2488,80 = 223,99 zł
 6. Ubezpieczenie zdrowotne odliczalne: 7,75% z 2488,80 = 192,88 zł
 7. Podatek do skarbowego: 338,47 – 192,88 = po zaokrągleniu 146 zł
 8. Netto do wypłaty: 2488,80 – 223,99 = 146 = 2118,81 zł

Należy pamiętać, że w obu wypadkach, czyli przy minimalnym wynagrodzeniu 2021 dla umowy o pracę i umowy zlecenia, jeśli przepracowana została np. jedynie część miesiąca i otrzymane wynagrodzenie jest obniżone, to może się okazać, że konieczne będzie ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku.

Należy również pamiętać, że na minimalne wynagrodzenie 2021 nie musi składać się jedynie pensja zasadnicza. Mogą to być również inne składniki, byle w sumie dawały pensję minimalną (czyli na 2021 rok te 2800 zł brutto).

Minimalne wynagrodzenie 2021 od brutto do netto 3
Minimalne wynagrodzenie 2021

Co jednak ważne, zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

1) nagrody jubileuszowej;

2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;

3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;

4) dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;

5) dodatku za staż pracy.

Nie można zatem przyjąć rozwiązania, w którym pracownik ma np. pensję zasadniczą 2500 zł, ma również dodatek stażowy 410 zł, a w sumie daje to więcej niż minimalne wynagrodzenie 2021, czyli jest poprawnie. Nie jest. Do tych 2500 musimy doliczyć inny składnik niż któryś z wymienionych powyżej.

Sama kwota minimalnego wynagrodzenia ma znaczenie w praktyce – od niej nalicza się wysokość dodatków za pracę w porze nocnej, ustala wysokość odpraw, odszkodowań itp. Ma ona również znaczenie nie tylko w płacach. Przykładowo, jeśli ktoś zajmuje się np. rękodziełem czy świadczeniem usług tzw. złotej rączki w ramach tzw. działalności nierejestrowanej, to połowa kwoty minimalnego wynagrodzenia to próg przychodów w miesiącu, do którego nie ma obowiązku rejestracji działalności gospodarczej.

Minimalne wynagrodzenie 2021 od brutto do netto 4
Minimalne wynagrodzenie 2021

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 2021 ma również znaczenie przy ustalaniu podstaw do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dla pracownika zatrudnionego na pełnym etacie podstawa do świadczeń nie może być niższa, niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. A może się okazać, że wyliczona jako średnia z 12 miesięcy wstecz podstawa byłaby niższa – wówczas należy ją wyrównać do wysokości minimalnego wynagrodzenia 2021 – kwoty 2800 zł brutto. Oczywiście to wynagrodzenie minimalne 2021 brutto, wynoszące 2800 zł obniża się proporcjonalnie do wysokości etatu. Pracownik zatrudniony na pół etatu i zarabiający pensję minimalną w 2021 roku otrzyma 1400 zł, pracownik zatrudniony na 1/4 etatu otrzyma pensję minimalną w 2021 roku w wysokości.

Podobne wpisy

2 komentarze

 1. Wynagrodzenia pracownika nie można „dopełniać” do minimalnego wynagrodzenia za płacę: dodatkiem stażowym, dodatkiem za nadgodziny i dodatkiem za pracę w porze nocnej. A można to zrobić samym wynagrodzeniem za pracę w godzinach nadliczbowych czy też tego nie można również doliczać?

  1. Nie można. Te składniki wynagrodzenia, którymi nie można dopełniać wynagrodzenia za pracę do minimalnego wskazane są w tym przepisie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:
   5. Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:
   1) nagrody jubileuszowej;
   2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
   3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
   4) dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;
   5) dodatku za staż pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *