Jak wysłać pracownika do pracy za granicą – oddelegowanie czy zagraniczna podróż służbowa

Pracodawca, który zamierza wysłać swoich pracowników do pracy za granicą, powinien zdawać sobie sprawę z faktu, iż takie „oddelegowanie pracownika do pracy poza granicami Polski” wiąże się z wieloma kwestiami podatkowymi i ubezpieczeniowymi. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, iż w grę może wchodzić stosowanie przepisów prawa pracy, podatkowych i ubezpieczeniowych zarówno polskich, jak i kraju oddelegowania czy przepisów unijnych.

Warto więc odpowiednio wcześniej zadbać o ustalenie, jak naliczać wynagrodzenia pracowników, wysłanych do pracy za granicą, jak naliczać składki na ubezpieczenia oraz zaliczki na podatek, oraz gdzie je opłacać.

Zagraniczna podróż służbowa czy „oddelegowanie”

Przede wszystkim zwrócić należy uwagę, iż pojęcie oddelegowania pracownika do pracy za granicą jest terminem potocznym. Samo pojęcie oddelegowania pracownika nie ma swojej definicji legalnej w przepisach polskiego prawa pracy. Poprzez oddelegowanie należy zatem rozumieć przejściowe wykonywanie pracy przez pracownika poza stałym miejscem pracy, które odbywa się na polecenie pracodawcy.

Z powyższego wynika najważniejsza dla pracodawcy kwestia – ustalenie, czy praca pracownika za granicą będzie jego zagraniczną podróżą służbową czy odesłaniem. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia świadczeń, jakie będą pracownikowi przysługiwać w związku z pracą za granicą oraz jak ustalić składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy.

Zakresy oddelegowania i zagranicznej podróży służbowej są zbliżone. Decydującym czynnikiem, który je odróżnia, jest zapis miejsca pracy w umowie o pracę. Jeśli z treści umowy o pracę wynika, iż miejscem pracy może być czasowo obszar innego kraju, to w takim wypadku pracownik, pracując za granicą znajduje się w oddelegowaniu.

Praca wykonywana w miejscu za granicą, które zostało wskazane w umowie o pracę, jest wykonywana w stałym miejscu pracy nie jest zagraniczną podróżą służbową pracownika.

Jeśli zatem firma ma siedzibę w Polsce i tu zatrudnia pracowników, ale w umowach o pracę mają oni zapisane jako miejsce pracy np. Berlin, to pracując w tym mieście nie znajdują się w zagranicznej podróży służbowej. W wypadku takich zapisów w umowie, pracodawca który wysyła pracownika do pracy za granicą powinien pamiętać o:

 1. Wykazaniu podstawy do naliczania składek, nie niższej niż kwota przeciętnego wynagrodzenia, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (w roku 2012 jest to kwota 3.646,09 zł, a więc jeśli np. w Polsce pracownik zarabiał 1800 zł, to po wysłaniu go za granicę podstawą do składek na ubezpieczenia społeczne pracownika będzie kwota 3646,09 zł)
 2. Ustaleniu, który z systemów zabezpieczenia społecznego pracownika będzie miał zastosowanie do pracowników, odesłanych tymczasowo do pracy na terytorium innego kraju
 3. Zapewnieniu pracownikowi minimalnego wynagrodzenia za pracę, według przepisów prawa pracy właściwych dla kraju delegowania
 4. Wystąpieniu do terenowego oddziału ZUS o poświadczenie formularza A1
 5. Ustaleniu właściwego urzędu skarbowego, do którego odprowadzane będą zaliczki na podatek dochodowy pracownika

Wobec pracownika, który pracuje za granicą, należy stosować przepisy polskiego prawa pracy (gdyż umowa o pracę została zawarta w Polsce), należy więc zapewniać mu te świadczenia, do których ma prawo zgodnie z polskim kodeksem pracy.

Dodatkowo należy pamiętać, iż pracownik pracując za granicą musi mieć zapewnione takie warunki, jakie mają zagwarantowane pracownicy lokalni i miejscowi w zakresie maksymalnych okresów pracy i minimalnych okresów odpoczynku, minimalnego wymiaru płatnych urlopów wypoczynkowych, minimalnych stawek wynagrodzenia, wraz ze stawką za godziny nadliczbowe, bezpieczeństwa i higieny pracy, równości traktowania w zatrudnieniu.

Dla polskiego pracodawcy najważniejszym z tych elementów jest obowiązek zapewnienia pracownikowi co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w kraju oddelegowania.

O tym, gdzie z kolei pracownik będzie płacił podatki, decydują przepisy polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którymi podatki z tytułu wynagrodzenia za pracę będą płacone tylko w Polsce, jeśli:

 • pracownik pracuje i przebywa za granicą przez okres lub okresy nie dłuższe niż 183 dni w okresie 12 miesięcy
 • wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w państwie, do którego pracownik został oddelegowany
 • wynagrodzenie nie jest płacone przez firmę, którą pracodawca posiada w państwie oddelegowania pracownika

Jeśli wszystkie wymienione powyżej warunki zostaną spełnione, to wynagrodzenie pracownika oddelegowanego będzie opodatkowane w Polsce. Jeśli natomiast jeden z powyższych warunków nie zostanie spełniony, wynagrodzenie za pracę będzie opodatkowane w tym kraju, do którego pracownik został oddelegowany.

Gdzie płacić składki ZUS od pracownika pracującego za granicą

Jeśli pracownik został oddelegowany do państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej lub kraju, z którym Polska nie podpisała umowy w zakresie ubezpieczeń społecznych (a listę takich umów możesz znaleźć na stronach ZUS), to może okazać się, iż może dojść do podwójnego składkowania wynagrodzeń pracownika oddelegowanego do pracy za granicą.

Składki będą płacone w Polsce, a dodatkowo możliwe wówczas, że obowiązkowo będą płacone również w kraju odesłania pracownika. Jeśli natomiast pracownik został oddelegowany do państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to zastosowanie znajdą przepisy Rozporządzenia Rady nr 1408/71 i 574/72, które dotyczą sposobu ustalania właściwych przepisów ubezpieczeniowych w wypadku delegowania pracowników do pracy za granicą.

Obowiązuje tu tzw. zasada jednego ustawodawstwa – pracownik podlega ubezpieczeniu społecznemu tego państwa, w którym wykonuje pracę, nawet jeśli siedziba pracodawcy znajduje się w innym kraju (czyli w Polsce). Podstawowy wyjątek od tej zasady dotyczy pracowników delegowanych, o których mowa w niniejszym artykule.

Wyjątek ten stwierdza, iż pracownik, który wykonuje na terytorium państwa członkowskiego UE na rachunek pracodawcy, u którego jest zatrudniony i przez którego został delegowany, podlega ubezpieczeniu w Polsce, pod warunkiem jednak, iż przewidywany okres oddelegowania nie przekracza 12 miesięcy.

W tym zakresie pracodawca powinien pozyskać dla swojego pracownika formularz E-101 (A1). Formularz ten można pozyskać we właściwym inspektoracie ZUS.

Sprawdź także: Czy pracodawca może nie przyjąć wypowiedzenia

Konkludując: delegowanie pracownika, nawet krótkotrwałe, powoduje po stronie pracodawcy obowiązek ustalenia, czy wykonywanie przez pracownika pracy za granicą będzie jego podróżą służbową (więcej o podróżach służbowych zagranicznych), czy odesłaniem, które to odesłanie zapewnia pracownikowi warunki pracy analogiczne do warunków pracowników kraju, do którego pracownika deleguje, ustalenia właściwego miejsca opodatkowania i składkowania wynagrodzenia pracownika za pracę.

Ważne:

Jeśli pracownik ma zapisane w umowie miejsce pracy na terytorium Polski, to jego wyjazd poza granicę kraju będzie jego zagraniczną podróżą służbową. Jeśli natomiast z treści umowy wynika, iż miejsce pracy może znajdować się za granicą, to pracodawca może oddelegować pracownika do pracy za granicą i nie będzie to podróż służbowa. Osoby znajdujące się w zagranicznej podróży służbowej mają prawo do innego rodzaju świadczeń, niż osoby oddelegowane do pracy za granicą.

Sprawdź także: L4 a dni wolne w grafiku

Zaznaczyć należy, iż miejsce pracy może zostać zmienione na mocy odrębnego od umowy o pracę porozumienia między pracownikiem i pracodawcą. W takim wypadku pracodawca musi dopełnić formalności, o których pisałem w niniejszym artykule.

Masz jakieś pytania czy wątpliwości? Podziel się w komentarzach, postaramy się je wyjaśnić.

Podobne wpisy

118 komentarzy

 1. Witam
  Mam pytanie. Mam firmę montującą rusztowania, dostałem propozycję pracy w Szwecji. Mam dylemat na jaką kwotę mają opiewać aneksy do umów . Czy na średnią krajową tj. 4500 czy na minimalną w Szwecji ?

 2. Mam problem z zakwalifikowaniem wydarzenia, czy jest to zagraniczny wyjazd służbowy czy oddelegowanie. Im więcej czytam tym mniej wiem 🙂 Jesteśmy firmą produkcyjną. Sprzedajemy wyroby również za granicę: Francja, Niemcy. Mamy zatrudnionych 2 montażystów. I teraz jeśli montażyści (którzy w umowie mają miejsce świadczenia pracy w Polsce) pojadą do Niemiec montować nasze wyroby na okres 2-6 dni to będzie to oddelegowanie czy wyjazd służbowy? Takie wyjazdy serwisantów będą sporadyczne może raz na 1 lub 2 miesiące… ale będą się zdarzać. Czy jeśli będzie to oddelegowanie, czy wypłaca się pracownikom diety? Pracownicy jadą na miejsce samochodem służbowym i mają zagwarantowane noclegi przez Firmę, czy wtedy muszę naliczyć składki i podatek od tych świadczeń? I od jakiej kwoty?

  1. Dzień dobry

   Jeśli oni będą wyjeżdżać sporadycznie na 2 – 6 dni, to będą to podróże służbowe, a nie oddelegowanie. Nie ma sensu zmieniać co chwilę miejsca pracy, a byłoby to niezbędne, gdyby państwo chcieli oddelegować pracowników. Gdyby miało to być oddelegowanie, to w grę wchodzi zmiana miejsca pracy w umowie, a także ewentualne unormowania w zakresie prawa pracy w kraju oddelegowania. No i podstawa do składek ZUS byłaby inna niż wynagrodzenie.

   Proszę rozważyć, czy mimo wszystko taniej nie wyjdzie Państwu rozliczać zagraniczne podróże służbowe niż „bawić się” w oddelegowania. Jeśli w takiej podróży służbowej pracownicy mają zagwarantowany transport i noclegi, to pozostaje jedynie kwestia wypłaty diet na wyżywienie. Diety takie, o ile nie przewyższają diet ustawowych, są zwolnione z podatku dochodowego i składek ZUS.

  2. Dzień Dobry
   dziękuję za odpowiedź. Przepraszam, że dopiero teraz odpisuje. Mam jeszcze parę pytań. Zgadzam się że prościej i taniej jest rozliczać podróż służbową, tylko czy po 1. tak można (czy ZUS się tym nie zainteresuje- jak dzwoniłam do nich informacyjnie – to od razu stwierdzili że jest to oddelegowanie :/) i po 2. czy trzeba taki wyjazd (podróż służbową) zgłaszać do „urzędu pracy” niemieckiego czy francuskiego? i występować o A1 do ZUS-u? Bo oczywiście minimalną płacę niemiecką i francuską trzeba płacić również w podróży służbowej??? i co w przypadku kontroli za granicą? Czy Pracownicy mają mieć ze sobą polecenie wyjazdu służbowego – przetłumaczone na j. niemiecki?

 3. Mój wujek pracuje jako spawacz w Polskiej firmie, w umowie miejsce pracy to x w Polsce, Firma ma kontrakt z Belgijską firmą i tam oddelegowuje 5 pracowników w tym wujka. Pracownicy otrzymują najniższą płace krajowa jak obowiązuje w Polsce i od tego odprowadzane są składki a inni belgijscy pracownicy zarabiają 4 razy tyle. czy tak powinno być ? Ponadto wydaje mi się że podatek dochodowy powinien zostać odprowadzany w Belgia a nie Polsce. Ale pracodawca A1 otrzymuje dwa raz a czasem trzy razy w roku tak jak jest kontrakt ale tak naprawdę zsumowany okres przebywania wujka w Belgi wznosi więcej ni 183 w ciągu 12 tu miesięcy. Myśle ze podatek też winien być odprowadzany w Belgi. .ONI ZJEŻDZAJŚ TYLKO NA ŚWIĘTA I NA MIESIĄC NA URLOP. Proszę o pomoc ? czy Jego pracodawca ma rację że wszytsko jest ok Jak liczyć te 183 dni ? Ponadto twierdzi że prawo się zmieniło i może delegowac dwóch pracowników za graniće ciągle bez przerwy ????Prosze o szybką odp

 4. Pracodawca wysyła mnie na dwa tygodnie za granicę w ramach pełnienia funkcji rezydenta na koloniach.
  Na tę okoliczność chce ze mną podpisać porozumienie zmieniające, określające miejsce świadczenia pracy jako kraj, do którego mam jechać.
  Jak w takim przypadku wygląda kwestia czasu pracy i diety?
  (dodam, że to wyjazd z dziećmi, więc praca właściwie 24 godziny na dobę)

  1. W takim przypadku nie będzie to dla Pani podróż służbowa, a oddelegowanie. W praktyce dla Pani ma to znaczenie o tyle, że nie przysługują Pani diety, ale też wynagrodzenie, jakie się będzie Pani należeć, nie może być niższe od wynagrodzenia, obowiązującego w kraju oddelegowania. Podobnie jeśli chodzi o czas pracy, to będzie Pani miała prawo do nadgodzin, czasu wolnego itp. (w tym przypadku pracodawca musi uwzględniać przepisy prawa pracy kraju, do którego będzie Pani oddelegowana).

 5. Witam,
  Jako firma chcemy zatrudniać pracowników do pracy w Finlandii. Wynagrodzenie będzie wypłacane przez nas, na umowie oznaczenie pracodawcy jako nasza firma. Mam pytanie jak oznaczyć miejsce pacy w umowie o pracę, aby płacić ZUS i podatek w Polsce? Czy przyjąć formę pracy jako zagraniczna podróż służbowa czy oddelegowanie ? W jakim przypadku trzeba złożyć do ZUS A1? Z góry dziękuję za odpowiedz i podesłanie informacji wyjaśniających.

 6. Patryk :

  Witam ja mam zawartą umowę z pracodawcą w Polsce na rok czasu ,w podpunkcie miejsca wykonywania pracy – WG ZLECEŃ, pięc miesięcy temu wysłał mnie do pracy na budowę do Szwecji , nie zapewnia mi minimalnych wynagrodzeń , ani posiłku mam tylko zapewniony nocleg . To w takiej sytuacji mówimy o podróży służbowej , czy o oddelegowaniu ?

  1. Dzień dobry

   A czy tu chodzi o umowę o pracę czy umowę zlecenia? Bo jeśli umowę o pracę, to tak nie może być określone w niej miejsce pracy. Jeśli w umowie wskazano miejsce pracy „Według zleceń”, to przynajmniej z jakiegoś innego dokumentu powinno wynikać, jakie to są miejsca wykonywania. Nie może być tak, że pracownik nigdy tak naprawdę nie wie, gdzie będzie wykonywał pracę. W Pana przypadku w grę wchodzi raczej oddelegowanie. Miejsce pracy jest tak określone, że nie da się stwierdzić, kiedy i gdzie zaczyna się podróż służbowa, i czy w ogóle to jest podróż służbowa. Będzie to oddelegowanie.

 7. Kryteria opodatkowania tylko w PL:
  – pracownik pracuje i przebywa za granicą przez okres lub okresy nie dłuższe niż 183 dni w okresie 12 miesięcy
  – wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w państwie, do którego pracownik został oddelegowany
  – wynagrodzenie nie jest płacone przez firmę, którą pracodawca posiada w państwie oddelegowania pracownika
  Mam 2 pytania:
  1. czy jeśli firma polska ma zarejestrowaną działalność w Birmie jako oddział, a wynagrodzenie pracownikowi oddelegowanemu wypłaca centrala w Polsce to drugi warunek jest niespełniony ?
  2. jak się maja sprawy podatku dochodowego w odniesieniu do braku umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między PL a Birmą ?
  Pozdrawiam

 8. Witam
  Chce założyć działalność gospodarczą która będzie świadczyła usługi budowlane dla szweckiej firmy. Siedziba mojej firmy będzie w Polsce i nie będę miała żadnego oddziału w Szwecji. Chcę zatrudnić 2 polaków na umowę zlecenie których miejscem pracy będzie Szwecja. Jeden z tych Polaków mieszka już w Szwecji, ma tam rodzinę i nawet szwecki numer podatkowy. Czy zatrudniając takiego zleceniobiorcę powinnam potraktować to jako oddelegowanie mimo że mieszka on już w Szwecji i czy ja mogę w ogóle go zatrudnić? Jeżeli mogę zatrudnić to podatek dochodowy jak i ubezpieczenie powinno być płacone w Szwecji? Ja mu wypłacam wynagrodzenie?

 9. Firma która oddelegowała pracownika zagranicę na kilka miesięcy, nie wystąpiła do ZUS o wystawienie formularza A1. Pracownik nie posiada tez karty EKUZ. Jakie są konsekwencje dla pracownika i dla pracodawcy?

 10. witam, wysyłamy pracownika”swojego” czyli zatrudnionego na umowę o pracę do Niemiec na okres miesiąca. Dodam, że pracownik jedzie do pracy na budowę zgodnie z zawartą umową z pracodawcą Niemieckim. Prosze o informacje, czy mam go potraktować jako pracownika delegowanego czy oddelegowanego? i jakie w związku z każdą formą ponosze koszty? chodzi mi także o wynagrodzenie…

  1. Witam.

   A czy zmieniają Państwo na okres tego miesiąca miejsce pracy pracownika w umowie? Czy miejsce pracy zostaje to samo, a jedynie będzie on wykonywał pracę poza stałym miejscem pracy, czyli w tym przypadku w Niemczech? Rozumiem, że umowę z pracodawcą niemieckim zawarli Państwo, a nie pracownik, tak?

 11. Witam!
  Czy musi być zachowana przerwa 2-miesięczna po L4 dla pracownika oddelegowanego do pracy w Belgii jeśli miał 3-miesięczną przerwę w pracy i opłacał składki ZUS? Jest on na swojej działalności budowlanej.

 12. Witam, proszę o pomoc, otwieram firmę która będzie delegowac pracowników do prac monterskich. Oczywiście jako nowa firma nie spełniam warunkach do otrzymania A1. W związku z tym muszę pracowników ubezpieczyc w Niemczech. Nie wiem od czego zacząć. Mieszkam w małym mieście nawet nie mogę biura rachunkowego znaleźli nie mogę, które zechciałoby ze mną w tej kwestii popracować.

 13. Jak wygląda sytuacja pracowników oddelegowanych przez pracodawcę do pracy do innego kraju UE (czasowe miejsce pracy w umowie o pracę na czas nieokreślony, stałe miejsce wykonywania pracy w umowie to miejscowość w Polsce) w przypadku gdy wykonywana praca nie jest świadczeniem usługi czyli nie podlega Dyrektywie 96/71/WE (szkolenie pracowników nowej fili pracodawcy)? Pracownik z Polskim wynagrodzeniem może zostać wysłany do placówki we Francji na tydzień w miesiącu bez żadnego dodatku do wynagrodzenia? Wedle przepisów pracodawca nie ma w takim przypadku obowiązku pokrycia kosztów podróży, zakwaterowania ani wypłaty diet, a koszty utrzymania jakie musi ponieść pracownik są wyższe. Czy pracownikowi w trakcie tego tygodnia w miesiącu (przez 6miesięcy) prawo gwarantuje jakieś dodatki co wynagrodzenia?

 14. Prowadzę firmę w Polsce. Zatrudniam opiekunki do pracy w Niemczech na podstawie umowy zlecenia z pełnymi składkami zus. Ponadto do każdej umowy zlecenia rozliczane są podróże służbowe. Czy wystarczy, że w umowie zlecenie będzie wskazane miejsce pracy wg zleceń ? Jeśli będą wpisane Niemcy, czy należy się wówczas dieta z tytuły podróży służbowej? No i co z A1?? Czy jest obowiązek? Praca poniżej 183 dni…

 15. witam.
  Polska firma która posiada oddzial zagranicą na Litwie oddelegowuje tam pracowników do pracy.
  Z litwą jest zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, ze względu że firma posiada oddział zagraniczny od przychodu osiągniętego zagranicą pobierany jest na Litwie podatek 15%.
  Pracownicy pracują część miesiąca w Polsce i część miesiąca na Litwie, jest jedna lista płac, na której są skladniki zagraniczne przeliczone za złote, wyłączenia (diety), oraz skladniki polskie.
  Podstawa emerytalna ZUS jest obliczana: przychód zagraniczny plus przychód polski minus wylączenia(diety) plus zakwaterowanie.
  Jak ustalić podstawę opodatkowania w przypadku jednej listy płac z wymienionymi skladnikam polskimi i zagranicznymi.
  Czy należy liczyć podatek tylko od przychodu polskiego (ponieważ od zagranicznego pobierany jest 15 % podatku na Litwe) odjąć wyliczone od podanej powyżej podstawy skladki ZUS, następnie wyliczyć 18% podatku. Czy nalezy rozdziielić 2 listy plac i liczyć podatek oddzielnie od polskiego przychodu a wtedy od zagranicznego nie, ponieważ jest pobierany 15%. Jak powinno być prawidlowo. Proszę o odpowiedź

 16. Prosze o informacje,jakie warunki musi spelnic Agencja Pracy Tymczasowej dzialajaca w Polsce,zatrudniajaca pracownikow na czas okrelony i wysylajaca tych pracownikow do firm w niemczech,majac zezwolenie z Deutsche Arbeitsagentur für Arbeit Düsseldorf w celu uzyskania Krty A1 dla tychze uzyczonych pracownikow.
  Karty A1 wydaje w polsce ZUS,prosze podac jakie kryteria w tym przypadku nalezy spelnic.

  Z gory dziekuje i pozdrawiam

  Georg

 17. Witam, bardzo proszę o pomoc w następującej sytuacji:
  Wysyłamy pracowników na 3 miesiące do pracy w Belgi na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Firmą w Polsce a jednostką macierzystą w Belgii do wykonania określonych czynności których w Polsce nie mogą wykonać ponieważ nie posiadamy odpowiednich maszyn. Pracownicy mają w umowach wpisane miejsce pracy siedzibę firmy.
  Wysyłamy ich na podstawie podróży służbowej, chcemy wypłacić diety, zapewniamy nocleg.
  Początkowo zus wydał A1 na pods. Art.13, po czasie wycofał się z tego i zmianił A.1 na podstawie Art.12 traktując wyjazd jako oddelegowanie.
  Jaką powinniśmy przyjąć podstawę do ubepieczeń? Jakie wynagrodzenia powinni otrzymać wyjeżdzający pracownicy? Czy jakieś formalności oprócz A.1 i karty EKUZ powinny być dopełnione przy takim wyjeździe? Bardzo proszę o pomoc.

 18. Dzien dobry.

  Przebywam w podrozy sluzbowej (w umowie miejsce pracy mam wspisane jako Krakow) w Szwajcarii (Kanton Zurych). Moj pracodawca wyplaca mi wyrownanie do minimalnej pensji szwajcarskiej na moim stanowisku, a diety zagraniczne zalicza na poczet wspomnianego wynagrodzenia.

  Czy ma do tego prawo, czy tez powinny byc to dwie zupelnie od siebie niezalezne platnosci?

  Bede niezmiernie wdzieczny za pomoc w tej sprawie, probuje rozwiazac moj problem od listopada (3 miesiace) – boje sie podejmowac powazniejsze kroki dopoki nie mam pewnosci, ze Pracodawca dziala niezgodnie z przepisami, aby nie stracic pracy.

  Z gory bardzo dziekuje, pozdrawiam – Andrzej.

 19. Witam bardzo proszę o wyjaśnienie planuje podjąć wspolprace z polska firma polegajaco na podwykonawstwie w Belgii prace montażowe wyjazd pierwszy oddelegowanie na 4 dni załóżmy że mam A1 z zusu itd. natomiast następne ma być po nowym roku na np. 2 tygodnie czy bez problemu dostanę potwierdzenie nowego A1 z zusu?
  bo jak czytam niektórzy piszą że musi nbyć 2 miesiące przerwy pomiędzy wyjazdami jak to naprawdę jest bardzo proszę o pomoc
  pozdrawiam

 20. Witam,
  mam krótkie pytanie. Dowiedziałam się od kogoś, że firma która wysyła pracowników do pracy za granicę musi mieć przynajmniej jedną osobę zatrudnioną na etat w Polsce (nie można wysłać wszystkich pracowników za granicę). Czy to prawda ? Nie mogę nigdzie znaleźć potwierdzenia dla tego wymogu. Proszę o pilną odpowiedź.

 21. Proszę o pomoc. Firma moja ma wysyłć w podróż słubową do Austrii prcowników na okres 5 m-cy, płacąc pracownikom diety 51 euro x dni pobytu /a w Polsce stawka zaszeregowania x godz pracy do ozusowania i opodatkowania/. Pytanie brzmi, czy diety oraz godz. wynagrodzenia w Polsce bedą zaliczone do obowiązującego wynagrodzenia na terenie Austrii – w razie kontroli płac przez tamtejsze władze.

  1. Witam, czy aby oddelegować pracownika należy wskazać miejsce pracy za granicą konkretne w umowie o prace czy wystarczy tylko kraj np. Niemcy, Hiszpania. Zastanawiam się czy trzeba wpisać np. siedziba biura i adres, czy może być oddelegowany do kraju ogólnie. Co w sytuacji kiedy oddelegowany porusza się po kraju w celu swojej pracy i nie potrzebuje biura?

 22. Mam firme z siedziba w Polsce ,Zawarlam Umowe z pracownikiem na czas nieokreslony.Na umowie napisalam
  miejsce zawarcia Umowy ( miejsce siedziby spolki) , Pracownik podpisal ja zagranica i przeslal do mnie .
  Na umowie wpisalam miejsce wykonywania pracy ( siedziba w Polsce) , a faktycznie pracownik wykonuje ja zagranica (USA).Pracuje juz prawie 3 miesiace.Ja jako pracodawca bylam juz w tym czasie 2 razy .
  W Polsce oplacam skladki ZUS. ,wynagrodzenie wplacam na konto pracownika. Pracownik ma tam miejsce zamieszkania u rodziny.
  Co zrobic ,zeby nie bylo nieprawidlosci .

 23. Witam,
  bardzo proszę o pomoc w wyjaśnieniu takiej kwestii. Jeżeli zatrudniam Pracowników na umowę o pracę, umowa jest podpisana w Polsce. I przykładowo zawieram ją 24.05.2013, a termin rozpoczęcia pracy wpisuję 27.05.2013 i jako miejsce świadczenia pracy wpisuję konkretne miejsce na terenie Niemiec. To czy mogę to traktować jako oddelegowanie? Czy muszę najpierw podpisać umowę na polskich warunkach a do tej umowy stworzyć aneks eksportowy i dopiero wtedy to jest oddelegowanie. Z góry dziękuję za pomoc.
  Czy ktoś z Państwa nie podzieliłby się informacją na temat warunków zatrudnienia dla pracownika oddelegowanego w Niemczech (branża budowlana).

 24. Mam pytanie, chce otworzyc agencje posrednictwa pracy dla obywateli polskich i wysylac ich do pracy do niemiec i francji, i tylko w ten sposob chce pracowac mam kontakty z firmami zagranicznymi i chcialam zapytac czy musze rowniez dzialac na terenie polski i posredniczyc w znalezieniu pracy w polsce – a nie w eu krajach?
  przeczytalam ze musze tak czy inaczej pewna liczbe ludzi wysylac do pracy w polsce. prosze o odp

  1. witam,

   chcialbym sie dowiedziec jakie formalnosci sa potrzebne momencie wyslania pracownika do pracy za granica na podstawie umowy zlecenia, na okres 3 tygodni i pozniej powrot do kraju i ponowne wyslanie pracownika. prace sa typowo budowlane

   z gory dziekuje za odpowiedz. pozdrawiam

 25. czy polski pracodawca wysyłający pracowników w podróż służbową na zasadzie 3 tygodnie w niemczech 1 tydzień w polsce musi opłacać tą składkę na SOKA BAU? pracownicy w umowach o pracę mają Polskę (firma budowlana)

 26. Chciałabym sie dowiedzic czy mozna wysyłac pracowników budowlanych na umowe zlecenie do szwajcari praca na 2miesiace .

 27. Jestem na etapie zakładania agencji pracy i zastanawiam się jak wysyłać do pracy do Niemiec opiekunki osób starszych. Widziałem, że inne firmy konstruują umowę, jako umowę zlecenie i rozbijają wynagrodzenie, jako usługi rekrutacyjne wypłacane w PLN i jako pomoc domowa wypłacana, jako dieta w EURO za każdy dzień pobytu. Czy taka forma umowy jest poprawną w świetle prawa? Czy przy tak zawartej umowie, gdzie wynagrodzenie zawarte jest jako podróż służbowa możliwe jest uzyskanie z ZUS zaświadczenia A1 – które de facto jest wydawane na oddelegowanie pracownika do pracy za granicą?
  Czy w takim przypadku takiej umowy zlecenia, jako agencja potrzebuję zezwolenie z Niemiec? Czytałem że potrzebne jest pozwolenie na delegowanie pracowników do Niemiec

  Z góry dziękuję za odpowiedź
  Daniel

 28. Pracownicy zatrudnieni na stale w Polsce, wyjeżdżają do Niemiec, w podróż służbową na usługi ok. 3 tygodnie w miesiącu.
  Wyjazd w miesiącach od kwietnia do listopada, pracują poniżej 183 dni w roku!!!. W pozostałym czasie wykonują prace w Polsce. Zarabiają 2000 brutto, wypłacam również delegacje 42 EUR za dzień, ryczałt za nocleg oraz przejazd samochodem prywatnym do Niemiec.
  Ponieważ jest to delegacja nie delegowanie, wiec wszystko ok, a wiec A1 niepotrzebne.
  Ale w Niemczech ich skontrolują i żądająA1, jak się tam tłumaczyć, zaraz kontrola i kary.
  Załatwiamy wiec A1, jak dostaniemy to czy mogę dalej płacić delegacje i ryczałt etc.
  Czy jak dostane A1 to automatycznie w myśl tego oddelegowuje pracownika, czy może być A1 i podróż służbowa?
  A jeśli dostane A1 to podstawa płacenia ZUS jest 3.713 zł, ale pracownik zarabia 2000 zł brutto+ dodatki. Jeśli odprowadzę składki do ZUS od 3713 zł., to co jest z podatkiem dochodowym. Będzie niezgodność w dokumentach, jeśli podatek odprowadzę od 2000 zł. a ZUS od 3713. Proszę bardzo o podpowiedź.
  Z góry serdecznie dziękuje. Z wyrazami szacunku.

  Andrzej

  PS. Pracuje na tym od dni i jestem zdezorientowany.

  1. Witam
   W poniedziałek będę w ZUS to spytam o tę kwestię. Są tu pewne rozbieżności, bo skoro to podróż służbowa, to nie musi być A1, które z kolei jest wymagane w związku z przepisami niemieckiego prawa pracy.

 29. Firma zawarła ze mną umowę zlecenia na czas nieokreślony z możliwością 2-tygodniowego wypowiedzenia, jako opiekunkę osób starszych. W umowie jest zawarte, Ze zlecenie będę wykonywała w Polsce i będę wykonywała na zlecenie Spólki podróże zagraniczne. Nie otrzymałam od Spółki polecenia delegacji w Podróż służbowa, tylko przesłane na mojego maila miejsce pracy w Niemczech. W Niemczech pracowałam przez okres 2 m-cy po czym rozwiązałam umowę zlecenia.
  Mam pytanie, czy Spółka oddelegowała mnie do pracy za granicą, czy faktycznie przebywałam w podróży służbowej?
  Miejscem mojego zamieszkanie było mieszkanie podopiecznej, za które nie płaciłam.

 30. Dzień dobry,

  czy za pracowników delegowanych (w podróży służbowej) należy odprowadzić składki ZUS od podstawy wynoszącej nie mniej aniżeli przeciętne miesięczne wynagrodzenie – tak jak ma to miejsce w przypadku pracowników oddelegowanych?
  Z czego wynika, że pracownik któremu wpisano jako miejsce pracy np. Niemcy jest automatycznie traktowany jako pracownik oddelegowany? czy można dowodzić, że pomimo takiego zapisu w umowie pracownik faktycznie był tylko delegowany?

  z góry dziękuję za odpowiedź

  1. Podróż służbowa jest to wykonywanie obowiązków pracowniczych poza stałym miejscem pracy (czyli najczęściej tym określonym w umowie). Jeśli zatem pracownik ma w umowie miejsce pracy w Polsce, a jedzie w zagraniczną podróż służbową, to nie wpływa to na zmianę jego wynagrodzenia w umowie, a jedynie na kwestię obowiązku rozliczenia takiej podróży służbowej (wypłaceniu diet itp.). Wówczas nie obowiązuje wymóg, aby składki ZUS odprowadzać od podstawy nie mniejszej niż przeciętne wynagrodzenie.
   Co do zmiany w umowie miejsca pracy np. na Niemcy, to polskie przepisy prawa pracy nie precyzują, czym jest oddelegowanie. Kwestia oddelegowania wynika z faktu, że umowa o pracę podlega prawu polskiemu, natomiast stałym miejscem pracy jest obszar innego kraju. Wówczas nie ma miejsca podróż służbowa (bo pracownik wykonuje obowiązki w miejscu, wskazanym w umowie), ma to jednak wpływ na kwestie właściwego rozliczania składek ZUS i podatku, bo w przypadku oddelegowania odbywa się to inaczej niż w przypadku podróży służbowych (podróż służbowa nic nie zmienia w tym zakresie, przy oddelegowaniu należy dodatkowo pracownikowi zapewnić wynagrodzenie nie niższe niż minimalne kraju delegacji itp.).

   1. Witam Pana,
    mam pytanie i jednocześnie prośbę o pomoc w kwestii oddelegowania do pracy na Słowenii.
    Pracownicy spółki z o.o. zostali oddelegowani do pracy na Słowenii na okres 12 miesięcy (kontrakt 24 miesięczny).
    Wystąpiliśmy o A1 i również złożyliśmy odpowiednie dokumenty do Ministerstwa Finansów Słowenii o nadanie nr dla celów podatkowych dla pracowników,. Pracownicy są zakwaterowani w prywatnych kwaterach które opłaca polski pracodawca. Nie wiem jak postąpić przy sporządzaniu listy płac i pasków do celów podatkowych. Oprócz comiesięcznych kart informacji o wynagrodzeniu i obowiązkowych składkach na ubezpieczenie społeczne płacone w Polsce Słoweński urząd życzy sobie paski wypłat. Od wynagrodzenia brutto odliczam równowartość 30% diet dla celów oskłądkowania wg ustawy polskiej o ubezpieczeniach społecznych. I tutaj chyba nie mam większych problemów. w 2013 roku kwota bazowa 3713 PLN, składki wg naszego ustawodawstwa. W kwestii podatku to wynagrodzenie łączne brutto minus równowartość diet i minus obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne oraz kwota wolna obecnie 111,25 to daje mi podstawę do opodatkowania, i tutaj stosuję skalę podatkową słoweńską. W paskach które będę załączała są łączne potrącenia (w tym składki społeczne płacone przez pracownika, kwota wolna i równowartość diet). W dokumencie który wypełniam do tamtego urzędu jest tylko kwota brutto i potrącenia na obowiązkowe ubezpieczenie płacone przez pracownika.
    Czy w ten sposób obliczony podatek słoweński i tak sporządzone paski wypłat są prawidłowe. Jak mam postąpić przy sporządzeniu PIT 11-informacji rocznej o dochodach.
    Bardzo proszę o pomoc, jeżeli jest to możliwe to szybką odpowiedz. Nadmieniam , że ta sytuacja ma miejsce od bieżącego roku. Jeszcze nie wysłaliśmy dokumentów do US oraz nie odprowadziliśmy podatku.
    Dziękuję.

 31. wypłacam pracownikom oddelegowanym na 6m-cy do pracy w niemczech diete w wysokości 42€ dziennie,cz wypłacona kwota powinbna być opodatkowana????

 32. Panie/Pani ADMIN

  Czy oddelelegowanie ma w ogóle zastosowanie przy umowie zlecenie?
  Wszystkie ustawy mówią o oddelegowaniu w stosunku umowy o pracę, a przynajmniej te, z którymi się zapoznałem.

  Z kąd wziął się limit:
  – pracownik pracuje i przebywa za granicą przez okres lub okresy nie dłuższe niż 183 dni w okresie 12 miesięcy

  Jeszcze jedno, dla mnie wszystkie te przepisy kłucą się z założeniami istnienia UE, gdyż jak wszyscy wiemy
  celem jednolitego rynku Unii Europejskiej jest realizacja 4 zasad:
  •Swobody przepływu towarów
  •Swobody przepływu usług
  •Swobody przepływu osób
  •Swobody przepływu kapitału
  Po co więc wszystkie te ograniczenia, nakazy, zakazy, budowanie niewidzialnych granic fiskalnych, itd. itp……………………..?

  Pozdrawiam

 33. Wysyłam pracowników w zagraniczną podróż do Niemiec na okres 5- m-cy z przerwami . Proszę o infromacje czy muszą mieć druk A1.Czy wystarczy tylko delegacja .

  1. Teoretycznie wystarczy delegacja, jednak proszę zwrócić uwagę na ewentualne koszty – co będzie się Państwu bardziej opłacać, bo diety w delegacji do Niemiec są stosunkowo wysokie. Na e-mail wysłałem Pani materiały, dotyczące kwestii oddelegowania, może się przydadzą.

   1. WITAM od roku 2011 wysyłam pracowników budowlanych za granicę na umowie mają 1600 pln. brutto umowa na czas określony, jest także zapis praca na terenie Polski i [Austri]. ZUS wydawał A1 bez żadnego problemu jako pracownikowi ODDELEGOWANEMU twierdząc że A1 dla pracownika DELEGOWANEGO umowa powinna być zawarta od średniej krajowej.Po 18 miesiącach ZUS twierdzi że niema różnicy pomiędzy ODDELEGOWANYM a DELEGOWANYM pracownikiem i składka powinna być płacona od średniej krajowej CO ROBIĆ PROSZĘ O POMOC !!!
    Pozdrawiam…

    1. Witam
     Jutro w ciągu dnia wyślę Panu na e-mail materiały, jakie otrzymałem z ZUS, a dotyczące właśnie kwestii oddelegowania pracownika do Austrii.

     1. Witam, również prosze o materiały dotyczące róznic pomiędzy oddelegowaniem a podróż służbową (pracownicy w umowie m.świadczenia pracy maja określone jako siedziba pracodawcy, pracują głównie w Austrii)

     2. Witam, czy również mogę poprosić o przesłanie materiałó ZUS, o których pan pisze? Z góry dziękuję!

    2. Witam. Jeśli to możliwe, proszę mi przesłać odpowiedż od admina na Pańskie pytania. Mam chyba identyczny problem z ZUSem jak Pan. I również potrzebóję POMOCY

 34. Witam,
  prowadzę usługi kadrowo płacowe dla polskiej firmy. Mam niecodzienną sytuacje i prosze o pomoc.
  Pracodawca mający firme zarejestrowaną w Polsce wysyła pracowników do pracy w Niemczech na zaświadczenie A1 / pkt. 3.2. prac ownik wykonujący pracę najemną w dwóch lun kilku państwach członkowskich /. Na umowach zawartych z pracownikami jako miejsce pracy jest napisane teren działania firmy, wynagrodzxenie 1600 zł brutto. Pytanie mije brzmi: Czy będzie to oddelegowanie czy podróz służbowa – delegacja? Jak wówczas wyliczyc wynagrodzenie? Gdzie powinien być płacony podatek? Od jakiej kwoty składki ZUS?
  Dodam jescze że pracownicy pracują w Niemczech i równiez w Polsce. Wynagrodzenie wypłaca im Polski pracodawaca.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 35. witam ponownie
  nie uzyskałam odpowiedzi na temat wypłaty wynagrodzenia chorobowego w jakiej formie powinno być wypłacone jeśli osoba jest pracownikiem tymczasowym i oddelegowany jest za granicę ,czy z uzyskanych dochodów jakie były faktycznie płacone i z tej podstawy wynagrodzenia odciągane wszystkie składki,czy może ze średniej krajowej.Druga sprawa jeśli ten sam pracownik był zatrudniony od połowy lipca a w drugiej połowie sierpnia zachorował ,pensja do 10 sierpnia była naliczona normalnie i odprowadzone składki były od podstawy wynagrodzenia a po 15 sierpnia zachorował jak w takiej sytuacji jest naliczane wynagrodzenie chorobowe

 36. Witam
  Mój pracodawca ma firmę w Polsce a ja jestem zatrudniona w tej firmie. W miesiącu grudniu pracowałam na umowę zlecenie bez podania miejsca pracy, na terenie Niemiec. Mój pracodawca zapewniał mnie że jest to jak najbardziej legalne ponieważ jesteśmy w UE. W jakie dokumenty pracodawca powinien mnie wyposażyć aby mój pobyt w Niemczech nie kolidował z prawem Niemieckim i na jakie konsekwencje byłam narażona nie mając przy sobie żadnych dokumentów?

  1. W takim wypadku wszystko zależy od tego, co jest przedmiotem umowy zlecenia, jak określono w umowie miejsce wykonywania tego zlecenia itp. Pani jako zleceniobiorca nie podlega przepisom, dotyczącym kwestii chociażby podróży służbowych pracowników. Zleceniodawca pośrednio może z tych przepisów skorzystać, wysyłając zleceniobiorcę za granicę na kilka – kilkanaście dni. W takim wypadku powinien pojawić się dokument, analogiczny do polecenia wyjazdu służbowego pracowników (w grę wchodzi kwestia rozliczenia np. noclegów, wyżywienia itp.), przy czym proszę mieć na względzie fakt, iż co do zasady na podstawie umowy zlecenia zleceniodawca nie ma obowiązku organizowania pracy zleceniobiorcy, jednakże powinien zwrócić mu koszty jakie ten poniósł w ramach realizacji przedmiotu umowy.
   Pani pobyt w Niemczech raczej nie kolidował z prawem niemieckim, tym bardziej, że trwał stosunkowo krótko (przy czym, tak jak napisałem wyżej, wszystko zależy od przedmiotu umowy i tego, czym Pani się w Niemczech zajmowała). Gdyby jednak pobyt zleceniobiorcy za granicą miał trwać kilka miesięcy, to w grę wchodzą już kwestie, dotyczące właściwości urzędów skarbowych i instytucji ubezpieczeniowych (polskich czy niemieckich).

 37. mąż był zatrudniony przez agencje pracy jako pracownik tymczasowy przez polską firmę a pracę wykonzał na terenie Niemiec i tak miał na umowie miejsce pracy,umowę miał od początku lipca do 21 grudnia,pensje miał płaconą w euro np.1900 eu. Mam takie pytanie bo podkoniec umowy tj.odpoczątku grudnia do końć grudnia miał L4 bo zachorował na obustronne zap. Płuc jak teraz wyglądała by sytuacja z wypłacenie wynagrodzenia chorobowego jak jest to obliczane czy ze średnich dochodow jakie otrzymywał przez ten okres czy moźe ze średniej krajowej na umowie miał np.12 eu za godz. Plus 1 eu za godz rozłąkowe i czy w takim przypadku jak oni zapłacą do dnia umowy czy tyle dni co było L4

 38. Witam. Zamierzam uruchomić Agencję Zatrudnienia i między innymi delegować pracowników do Holandii.Wiem, że jeżeli uzyskam A1 to składki ZUS od wynagrodzeń płacę w Polsce, ale co z podatkiem dochodowym ? Wpłacam do urzędu holenderskiego? W jakiej wysokości i jak obliczyć ? Będę wdzięczna za każdą informację.

 39. Witam
  Posiadam firmę w Polsce do tej pory zatrudniałam pracowników na podstawie umowy zlecenie, teraz dostałam zlecenie z NIemiec, chciałabym żeby wszystko było zgodne z prawem a nie za bardzo się w tym rozbieram. Prosze o informację jak powinnam zatrdnic pracowników (wumowa zlecenie czy pracę) miejsce pracy Polska czy Niemcy jakie wynagrodzenie, jakie składki ZUS i gdzie płacic podatek w Polsce za nich.
  Z góry dziękuje

 40. Witam,
  prowadzę usługi kadrowo płacowe dla polskiej firmy. Mam niecodzienną sytuacje i prosze o pomoc.
  Pracodawca mający firme zarejestrowaną w Polsce wysyła pracowników do pracy w Niemczech na zaświadczenie A1 / pkt. 3.2. prac ownik wykonujący pracę najemną w dwóch lun kilku państwach członkowskich /. Na umowach zawartych z pracownikami jako miejsce pracy jest napisane teren działania firmy, wynagrodzxenie 1500 zł brutto. Zaświadczenia A1 są na 3m-ce oraz trzy na okres powyżej 6 m-cy , ale są one na przełomie roku czyli 5 m-cy w2012 i 5 m-cy w 2013. Pytanie mije brzmi: Czy będzie to oddelegowanie czy podróz służbowa – delegacja? Jak wówczas wyliczyc wynagrodzenie? Gdzie powinien być płacony podatek? Od jakiej kwoty składki ZUS?
  Dodam jescze że pracownicy pracują w Niemczech i równiez w Polsce. Wynagrodzenie wypłaca im Polski pracodawaca.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 41. Czy mogę w ramach podróży służbowej wysłać do pracy za granicę pracownika na okres 1 roku.? W przepisach o podróżach służbowych nie ma granicy czasowej trwania takiej podróży. W umowie o pracę nic się nie zmienia. W poleceniu wyjazdu służbowego określę miejsce pracy : Francja i inne stanowisko. Pracownik będzie wykonywał inne zadania niż wynikające z umowy o pracę. Czy mogę tak zrobić w ramach podróży służbowej czy to już będzie raczej podchodziło pod oddelegowanie? Podatek będzie płacił we Francji natomiast ZUS w Polsce, tak? Jak to wygląda od strony podatkowej. ? Czy podatek naliczam na liście płac tylko odprowadzam go do Francji a nie do Polski? Jakie PIT-y mam wystawić?. Czy do US we Francji mam wystawić PIT?

  1. Witam
   W takim przypadku będzie to oddelegowanie. Przepisy nie określają górnej granicy długości czasu trwania podróży służbowej, ale w praktyce przyjmuje się, iż przy takim okresie czasu – 1 roku, będzie to oddelegowanie.
   Co do pozostałych pytań, to wysłałem Pani na e-mail materiały na ten temat (przepisy polskie i francuskie, interpretacje podatkowe itp). – jest tego zbyt dużo, aby zamieścić w komentarzu.

 42. Witam
  Wysyłam pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie (miejsce pracy Polska) w delegację (podróż służbową) do Niemiec. Są to pracownicy fizyczni, praca na budowie. Z uwagi na charakter prac czas pobytu na jednej budowie nie jest dłuższy niż jeden miesiąc, potem pracownicy jadą na inną budowę.
  Pytanie brzmi czy delegacja jest właściwą formą i czy nie zachodzi obowiązek oddelegowania pracowników do pracy na terenie Niemiec. Ponadto chciałbym się dowiedzieć czy w wyżej opisanym przypadku zachodzi obowiązek zapłaty tzw. soka bau. Wg. posiadanych przeze mnie informacji jeżeli pracownik jest w podróży służbowej nie ma takiego obowiązku.
  Pozdrawiam

  1. Witam
   Z uwagi na charakter prac czas pobytu na jednej budowie nie jest dłuższy niż jeden miesiąc, potem pracownicy jadą na inną budowę.
   Czy między jedną a drugą budową wracają do kraju? Czy prosto z jednej budowy w ramach tej samej podróży służbowej jadą od razu na inną budowę?

   1. WITAM MAM TAKA SAMA SYTUACJE JAK LUKAS MOI PRACOWNICY JADĄ NA DELEGACJE NA 3TYG W MIESIĄCU POTEM WRACAJA NA 1TYDZ I TAK CO MIESIĄC PRACA NA BUDOWIE CZY MUSZE OPŁACAC SKLADKE SOKABAU I TRZYMAC SIE STAWEK MINIMALNYCH W NIEMCZECH?

    1. SOKA-BAU służy zabezpieczeniu środków finansowych od pracodawców, działających w branży budowlanej. Środki te przeznaczane na wypłacenie zaległego wynagrodzenia urlopowego.
     Firmy budowlane mają obowiązek zgłosić pracowników do SOKA-BAU i wpłacać tzw. Urlaubsgeld. Jeżeli pracownik skorzysta z całości przysługującego mu urlopu, pracodawca ma możliwość ubiegania się o zwrot pieniędzy z SOKA-BAU. Z kolei jeśli pracownik w trakcie roku zakończy pracę i nie zdąży wykorzystać całego przysługującego mu urlopu, to wówczas SOKA-BAU wypłaca pracownikowi zaległe wynagrodzenie urlopowe.
     Każda zagraniczna firma budowlana, w tym również firmy polskie, prowadząca działalność na terenie Niemiec, ma obowiązek naliczać i odprowadzać składki urlopowe do SOKA-BAU za swoich pracowników.
     Z kolei polski pracodawca, delegujący swoich pracowników do pracy na terenie Niemiec, powinien zapewnić pracownikom wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnemu, obowiązującemu w Niemczech. Taki obowiązek wynika z dyrektywy unijnej nr 96/71/WE, jak również z niemieckiej ustawy o delegowaniu pracowników (Arbeitnehmer-Entsendegesetz).

 43. Mam pytanie czy pieniądze otrzymane z PDOK w Belgii musze w ZUS-ie zapłacić składki od nich. Bo raz zus mówi że tak a drugi raz że nie bo są to czeki imienne i wypłacane pracownikowi przez PDOK w Belgii

 44. Wysyłam pracownika za granice w ramach umowy o pracę ( w umowie o prace nie ma wpisu że będzie wyjeżdzał ), jedzie na 6-7 dni w miesiącu i wraca, w kolejnym miesiącu sytuacja sie powtarza. Jest to wyjazd do Francji lub Belgii. Francuzi wymagają A1. Czy jest to delegacja czy oddelegowanie. W Zus Panie twioerdzą że jest to oddelegowanie i musze to rozliczać według stawek tego wyższego wynagrodzenia. Wogóle twierdza że w Zus nie istnieje cos takiego jak delegacja. Pomocy

 45. Witam,

  firma wysłała mnie w podróż służbową poza UE. W trakcie pobytu w tym kraju wystąpiły tu lokalne dni świąteczne. Czy muszę wystawić za te dni wniosek urlopowy czy jest to interpretowane na korzyść pracownika i te dni traktuje się tak samo jak święta w Polsce? Skoro firma była zamknięta to i tak nie mogłam przyjść do pracy.. proszę o informację jak to powinno wyglądać..
  Jakie artykuły PP mają tu zastosowanie?

  1. Witam
   Co do zasady Pani umowa o pracę podlega polskim unormowaniom z zakresu prawa pracy. Obowiązujące w Polsce przepisy wyraźnie wskazują, iż dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta, określone w ustawie jako dni wolne od pracy. Oczywiście ustawa dotyczy świąt „polskich”, które nie muszą mieć swoich odpowiedników w innych krajach. W takim wypadku, jeśli podczas podróży służbowej występują takie „lokalne” święta, to co do zasady nie są one dla Pani jako pracownika polskiego dniami wolnymi od pracy. W praktyce jednak, biorąc pod uwagę, że jak to Pani napisała „firma jest zamknięta”, to Pani również ma wolne. Nie musi Pani na ten dzień występować z wnioskiem o urlop wypoczynkowy (chociaż zdarzają się pracodawcy, którzy tego od swoich pracowników wymagają, nie jest to jednak działanie zgodne z przepisami prawa pracy, nie można bowiem w takim wypadku zmuszać pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego).

   1. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Też mi się tak wydawało. Którymi paragrafami KP mogłabym to uargumentować w tym przypadku? Mój pracodawca nie wydaje się być świadomym tego, że jego działanie nie jest zgodne z prawem..
    Z góry dziękuję za odpowiedź

 46. witam,

  Moja firma deleguje pracowników (umowa zlecenia) do Niemiec, występuję o A1 (paranoja z tymi warunkami!), odprowadzam składki od ok.3700-wszystko zgodnie z prawem, przepięknie tylko brak zysku-wszystko pozera zus i pit, jak zwiększam ilość pracowników delegowanych, muszę zwiększyć w Polsce, jak zwiększa mi się przychód zagraniczny to musi mi się zwiększyć w Polsce. Kto wymyśla te zasady? Przecież nie da się uczciwie prowadzić działalności która głównie opiera się na delegowaniu pracowników. Dlaczego przedsiębiorcę zmusza się a właściwie dyktuje mu się warunki do prowadzenia biznesu. I żeby to jeszcze były ułatwienia…a tu same kłody pod nogi. Myślę ze ten kto wymyśla te zasady powinien sam poprowadzić firmę w Polsce(nie w Anglii Panie Rostowski) chociaż pol roku a potem się mądrzyć. Firmę mam od marca, 12 osób deleguje, place sumiennie składki i z każdym miesiącem odnotowuje stratę. więc jedyna rada zwijać interes i przenieść go do innego kraju, jak to zrobiło dziesiątki moich znajomych.

  1. Zgodzę się z Panią, iż koszty zatrudnienia są ogromne. Do tego jeszcze niekorzystne dla pracodawców przepisy, dotyczące delegowania i zagranicznych podróży służbowych i kwestia biurokracji z pewnością nie ułatwiają przedsiębiorcom życia.

 47. Witam, czy poprawna jest umowa o o pracę – zawarta między polska firmą ( siedziba w Polsce), a pracownikiem , gdzie jako miejsce pracy wpisano Niemcy ( oddelegowanie ) i jednocześnie wpisano, iz ” wynagrodzenie będzie wynosiło 3.300,00 zł plus dieta i ryczałt wg obowiązujących przepisów” Czy przepisy nie stanowią że jeżeli pracownik jest oddelegowany – to diet się nie nalicza ?. Jeszcze interesuje mnie co z z Zusem i pdof w Polsce ? Jeżeli praca jest tylko wykonywana w Niemczech , to w Polsce nie podlega ? A może umowa w takim przypadku jest poprawna i pracodawca może naliczac diety i od tej kwoty 3.300,00 placic polski zus i pdof. Proszę o pomoc.

  1. Witam
   Jeśli pracownik ma w umowie miejsce pracy Niemcy, to nie znajduje się w podróży służbowej, tylko w oddelegowaniu. Diety dotyczą podróży służbowych, więc pracownik, któremu zmieniono stałe miejsce wykonywania pracy (u was wskazano Niemcy) i który został do niego oddelegowany, nie ma prawa do świadczeń z tytułu podróży służbowych.
   Co do ZUS i podatku dochodowego, to musi Pani w ZUS poświadczyć pracownikowi formularz A1. Proszę się również upewnić, jaka będzie w tym wypadku podstawa do składek (niekoniecznie będzie to wynagrodzenie pracownika, podstawą do składek ZUS w przypadku oddelegowania jest to kwota nie niższa niż kwota przeciętnego wynagrodzenia (w 2012 roku jest to 3.646,09 zł)). Zaliczki na podatek dochodowy płaci Pani w Polsce.

   1. a czy w umowie o pracę , nie ma obowiazku wpisania kwoty wynagrodzenia nie mniejszej niż wynagrodzenie w Niemczech – czy może być to najniższe w Polsce , a jedynie skladki do zus odprowadzać od tej kwoty przec wynagrodz :3.646,09 zł

    1. Musi pani pamiętać, iż kwestię delegowania pracowników do krajów UE reguluje dyrektywa 96/71/WE. Państwa członkowskie UE zobowiązane zostały wprowadzić do krajowych przepisów regulacje zapewniające pracownikom delegowanym zachowanie minimalnych standardów obowiązujących w państwie oddelegowania w dziedzinach:
     • maksymalnych okresów pracy i minimalnych okresów wypoczynku;
     • minimalnego wymiaru płatnych urlopów rocznych;
     • minimalnej stawki płacy, wraz ze stawką za nadgodziny;
     • warunków wynajmu pracowników, w szczególności przez agencje pracy tymczasowej;
     • zdrowia, bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy;
     • środków ochronnych stosowanych w odniesieniu do zatrudnienia kobiet ciężarnych lub kobiet tuż po urodzeniu dziecka, dzieci i młodzieży;
     • równości traktowania mężczyzn i kobiet, a także innych przepisów w zakresie niedyskryminacji.
     Wobec powyższego musi Pani ustalić wynagrodzenie pracownika, nie niższe niż minimalne w Niemczech, przygotować aneks do umowy (albo w umowie określić kwotę), a odnośnie składek – podstawą do składek społecznych jest przychód pracownika, przy czym podstawa ta (po przeliczeniu na PLN) nie może być niższa niż kwota przeciętnego wynagrodzenia.

 48. Pracodawca odsyła pracowników zatrudnionych na umowę o pracę do pracy do Francji zmienia im w umowach o pracę miejsce świadczenia pracy na Francję czyli jest to odesłanie dostają dodatek za rozłąkę. Zapewniając im transport do miejsca świadczenia pracy z Polski do Francji oraz pokrywa koszty zakwaterowania czy powinien te koszty opodatkować i oskładkować jako przychód pracownika? jeżeli tak to jak ustalić wartość?

  1. A czy to są koszty imienne? To znaczy czy pracodawca każdemu z pracowników z osobna pokrywa te koszty, czy np. wynajmuje hotel na ileś tam miejsc, kupuje ileś tam posiłków, wynajmuje busa w celu dowiezienia pracowników do miejsca pracy itp?

   1. nie jest wynajmowane mieszkanie i przewożeni są busem, a jeszcze jedno pytanie w temacie dodatku za rozłąkę czy powinien być oskładkowany i opodatkowany?

    1. Co do zasady koszty mieszkania i busa nie będą opodatkowane i ozusowane, natomiast dodatek za rozłąkę będzie stanowił przychód pracownika i należy go oskładkować i opodatkować (doliczyć do wynagrodzenia brutto pracownika, od którego nalicza Pani listę płac).

     1. a jaka jest podstawa prawna na zwolnienie z podatku i składek ZUS zakwaterowania i przejazdów oraz zwolnienia dodatku za rozłąkę?

     2. A proszę mi jeszcze odpowiedzieć, jak technicznie wygląda kwestia zakwaterowania pracowników – czy nocują oni w lokalu, należącym do pracodawcy, czy pracodawca wynajmuje im zbiorowo jakiś lokal, czy też zakwaterowanie polega na tym, że pracodawca każdemu z osobna opłaca pobyt np. w hotelu? Proszę też o informację, czy pracownicy nocują w hotelu robotniczym, wynajętych kwaterach itp. Nie zawsze bowiem zwolnienie od składek i podatku będzie, jednak zależy to od formy zakwaterowania.
      Z kolei co do dodatku za rozłąkę, to podstawą prawną jest w tym wypadku par. 2 ust. 18 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 49. Witam ,

  Mam pytanie odnosnie takiej sytuacji :
  Pracownik bedac na oddelegowaniu do Francji (umowa o oddelegowniu pracownika byla podpisana nie delegacja) w czasie wolnym od pracy odniosl wypadek w hotelu w skutek ktorego byl na zwolnieniu lekarskim (kontuzja nogi) czy taki wypadek mozna uznac jako wypadek w pracy i L4 platne 100% czy po prostu jest to potraktowane normalnie jako 80 % ?

  Dodatkowo wypadek ten ma skutki w dzisiejszym jego stanie zdrowia bowiem po roku czasu okazalo sie ze kontuzja zle zaklasyfikowana spowodowala powazne zmiany i potrzebna byla operacja (koszt operacji musial pokryc sam pracownik zeby bylo szybciej) dlatego tez teraz nasuwa sie nowe pytanie czy obecne L4 mozna zaklasyfikowac pod poprzedni wypadek jako nastepstwo poprzedniego i czy chorobowe moze byc platne 100% ( lekarz zaswiadcza ze jeden i drugi uraz sa polaczone) .

  Czekam na Panstwa odpowiedz .

  Pozdr,

  1. Pisze Pani, że po roku „kontuzja źle zaklasyfikowana spowodowała poważne zmiany i potrzebna była operacja (koszt operacji musiał pokryć sam pracownik żeby było szybciej)” – czy to oznacza, że zdarzenie miało miejsce ponad rok temu?
   Wypadek przy pracy i L4 powoduje po stronie pracownika prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego, zwykłe L4 zasiłkowe to zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego. Tu nie chodzi tylko o różnicę w wysokości podstawy zasiłku (80 albo 100 %).
   Proszę o informację, kiedy miał miejsce wypadek, jak długo po nim pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, czy po tym zdarzeniu wrócił do pracy, a dopiero potem znów poszedł na l4. Gdyby w ten sposób musiała Pani ujawnić zbyt dużo danych, proszę o kontakt na e-mail w zakładce Kontakt.

 50. Czy 5 ! umowa na czas określony musi być traktowana jako stała , pierwsza zawarta 6 lat temu , nie było przerw, jest ciągłość\?

  1. Z jednym pracownikiem co do zasady można zawrzeć dwie umowy o pracę na czas określony. Trzecia, jeśli istnieje ciągłość zatrudnienia, powinna być już umową na czas nieokreślony. Proszę precyzyjniej opisać sytuację. Ile dokładnie zawarto umów, bo być może nie były zawierane nowe umowy o pracę na czas określony, tylko aneksowano dotychczasowe.

 51. Mój brat został wysłany do pracy do Niemiec przez firmę polską do pracy w innej firmie aby tam wykonać pracę . Uległ wypadkowi w pracy, był w szpitalu. Jakie odszkodowanie z tego tytułu mu się należy i jakie dokumenty powinien mieć będąc wysłanym do pracy tam. Nadmieniam iż ma umowę polska i miejscem pracy jest kraj.Od czego zacząć , co powiniem wypłacić pracodawca?

 52. Syn znajomych został zatrudniony przez Polską firmę do pracy za granica. W umowie o pracę wpisano teren UEz wynagrodzeniem 1500sł brutto . W drodze do miejsca pracy uległ wypadkowi komunikacyjnemu. Czy będzie to wypadek w drodze do pracy czy wypadek zrównany z wypadkiem w pracy. Dodam że pracodawca nie złożył wniosku o A1.

  1. Jako miejsce pracy wpisano teren Unii Europejskiej? A w jakim charakterze pracę miał wykonywać? Prawdopodobnie zdarzenie to będzie uznane za wypadek w drodze do pracy, skoro miejscem pracy był teren całej Wspólnoty, ale w mojej ocenie taka konstrukcja umowy jest niedopuszczalna. Pracodawca wskazał teren całej UE prawdopodobnie po to, aby zaoszczędzić na dietach, należnych za podróże służbowe. Niemniej jednak z punktu widzenia przepisów będzie to albo wypadek przy pracy albo w drodze do pracy.

   1. No właśnie …. że to czy wypadek w pracy lub w drodze do pracy nie wyjaśnia sprawy i w zakresie odszkodowań stanowi istotna różnicę. W zakresie oddelegowania do pracy za granica chyba będzie to wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy?

    1. Tak. Wypadek w czasie oddelegowania pracownika do pracy za granicą powinien być traktowany za wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy, choć przepisy prawa pracy w tym zakresie nie są precyzyjne. Ważne, aby wypadek nastąpił bezpośrednio w związku ze świadczeniem pracy, a nie np. prywatną inicjatywą pracownika delegowanego.

 53. Witam, posiadam firme w Polsce. Wysyłam pracowników do pracy do Niemiec. Nie posiadam A1 gdyż nie spełniam warunków aby otrzymać to pozwolenie. . Pracownicy mają umowy na pół etatu i miejce wykonywania pracy w Polsce. Co mogę zrobić aby wysyłanie pracowników było bardziej „legalne”. Płacę pracownikom w eur. jednakże nie jest to nigdzie udokumentowane. Bardzo proszę o odpowiedź .

  1. Co oznacza „nigdzie nie udokumentowane? W Pani wypadku w grę wchodziłaby pewnie zagraniczna podróż służbowa. Proszę o kontakt w tej sprawie na e-mail, proszę napisać, na jak długo wysyła Pani pracowników, coś ustalimy, aby było to dla Pani bezpieczne i zgodne z przepisami.

 54. Dzień Dobry,
  Jeżeli pracodawca wysyła mnie na pół roku za granicę, jak często mogę odwiedzać rodzinę na koszt pracodawcy?

  Pozdrawiam
  Przemek

  1. Proszę doprecyzować – na koszt pracodawcy, czyli pracodawca pokrywałby koszty Pana dojazdu do miejsca zamieszkania rodziny oraz powrotu do miejsca, w którym Pan pracuje za granicą? Proszę również o informację, czy za granicą znajduje się Pan w podróży służbowej czy został pan oddelegowany? Czy pracodawca na te pół roku zmienia Panu w umowie miejsce pracy?

   1. Na delegacji – pracodawca mi mówi, że mam lecieć do klienta, płaci na miejscu za noclegi.
    Chodzi mi właśnie o takie przerwy weekendowe – koleżanka z innej firmy mogła co 2 tygodnie wrócić na weekend.
    W umowie o pracę nic się nie zmienia.

    1. Przepisy rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, które stosuje się w wypadku zagranicznych podróży służbowych, nie zobowiązują pracodawcy do pokrywania kosztów „prywatnych” przejazdów pracownika, a za taki należy uznać odwiedziny rodziny albo znajomych. Przepisy określają jedynie ryczałty na przejazdy i dojazdy, ale związane bezpośrednio z pracą w trakcie podróży służbowej. Ta kwestia może zostać uregulowana przez samego pracodawcę (tak pewnie jest w wypadku Pana koleżanki). W Pana wypadku najlepiej byłoby to ustalić z pracodawcą, bo to od niego zależy, czy będzie Panu pokrywał koszty dojazdów do rodziny i powrotów do miejsca, w którym wykonuje Pan pracę za granicą.

 55. Jeżeli firma deleguje pracowników zagranicę-okresy 3-4 tygodnie, nie posiadając A1,gdyż nie spełnia wszystkich warunków do jej uzyskania, podstawa do ubezpieczenia 3526(wymagana przy oddelegowaniu) to również ma obowiązek wypłacania delegacji??? Czy jest to traktowane wówczas jako podróż służbowa? jeżeli nie wyjeżdża w danym m-cu to wynagrodzenie jest niższe. nadmieniam miejsce pracy teren danego województwa.

  1. W takim wypadku można przyjąć, iż będzie to podróż służbowa pracownika, wykonuje on bowiem pracę poza miejscem pracy, ustalonym w umowie. Pracodawca ma zatem obowiązek rozliczyć taką podróż służbową zgodnie z zasadami rozliczania zagranicznej podróży służbowej pracownika.

 56. Podpisałam umowę zlecenie z APT z Polski która oddelegowała mnie do agencji w Hamburgu
  nie zapewniając pracy jakie pprzepisy mozna zastosowac

  1. Czy z umowy zlecenia, jaką zawarła Pani z firmą APT wynikało, że firma ta zobowiązuje się zapewnić wam pracę w Holandii? Czy chodziło o jakiś rodzaj pracy tymczasowej? Proszę o więcej informacji. Jeśli nie chce Pani udzielać ich publicznie w komentarzu, proszę o informacje na ten temat poprzez e-mail w zakładce „Kontakt”. W mojej ocenie nie wchodzą raczej w grę przepisy prawa pracy, a przepisy, dotyczące umów cywilnoprawnych, ale za mało informacji Pani podała, więc trudno mi się do tego odnieść.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *