Pensja minimalna 2021 na 1/2 i 1/4 etatu od brutto do netto

Pensja minimalna 2021 to 2800 zł brutto. Stawka ta obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku w przypadku pracowników, zatrudnionych na pełnym etacie. Licząc pensję minimalną 2021 od brutto do netto należy mieć na względzie fakt, że kwota minimalnego wynagrodzenia 2021 netto, liczona od tej samej stawki brutto 2800 zł może się różnić, w zależności od parametrów podatkowych oraz tego, czy od wynagrodzenia w ogóle potrąca się zaliczkę na podatek, czy pracownik korzysta ze zwolnienia Zerowy PIT dla młodych.

Rozliczymy teraz wynagrodzenie: pensja minimalna 2021 na pół i 1/4 etatu od kwoty brutto do netto na liście płac. Jak to wygląda dla pełnego etatu i kwoty 2800 zł brutto możesz przeczytać w poprzednim artykule: minimalne wynagrodzenie 2021 od brutto do netto.

Tymczasem my skupimy się na rozliczeniu pensji minimalnej 2021 od brutto do netto w przypadku zatrudnienia pracownika na pół etatu oraz na 1/4 etatu. Może się bowiem okazać, że w tym drugim przypadku wynagrodzenie jest na tyle niskie, że pojawi się konieczność ograniczenia składki zdrowotnej do wysokości podatku. Najpierw stosowne wyliczenia, a potem trochę o samym minimalnym wynagrodzeniu za pracę i zasadach jego kształtowania.

Pensja minimalna 2021 na 1/2 i 1/4 etatu od brutto do netto 1
Pensja minimalna 2021 na 1/2 i 1/4 etatu

Pensję minimalną 2021 rozliczymy dla 1/2 i 1/4 w porównaniu z potrącaniem zaliczki na podatek dochodowy i korzystaniem ze zwolnienia podatkowego Zerowy PIT dla młodych. Zakładamy w tym pierwszym przypadku, że pracownik ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu oraz ulgi podatkowej 43,76 zł. Jeśli ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu

Pensja minimalna 2021 na 1/2 etatu od brutto do netto.

 Z podatkiemBez podatku (Zerowy PIT dla młodych)
Pensja minimalna 2021 brutto1400 zł1400 zł
Podstawa składek społecznych1400 zł1400 zł
Ubezpieczenie emerytalne:9,76% z 1400 zł = 136,64 zł9,76% z 1400 zł = 136,64 zł
Ubezpieczenie rentowe1,5% z 1400 zł = 21 zł1,5% z 1400 zł = 21 zł
Ubezpieczenie chorobowe:2,45% z 1400 zł = 34,30 zł2,45% z 1400 zł = 34,30 zł
ZUS pracownika łącznie:136,64+21+34,30 = 191,94 zł136,64+21+34,30 = 191,94 zł
Podstawa składki zdrowotnej1400 – 191,94 zł = 1208,06 zł1400 – 191,94 zł = 1208,06 zł
Kosz uzyskania przychodu250 zł
Podstawa podatku (po zaokrągleniu):1208,06 – 250 = 958 zł
Podatek:17% z 958 = 162,86 zł
Ulga podatkowa:43,76 zł
Zaliczka na podatek:162,86 -43,76 = 119,10 zł
Ubezpieczenie zdrowotne9% z 1208,06 = 108,73 zł9% z 1208,06 = 108,73 zł
Ubezpieczenie zdrowotne odliczalne7,75% z 1208,06 = 93,62 zł
Podatek do US (po zaokrągleniu):119,10 – 93,62 = 25 zł
Netto do wypłaty:1400-191,94-108,73-25 = 1074,33 zł1400-191,94-108,73 = 1099,33 zł

Jak widzisz, pensja minimalna 2021 dla pół etatu, czyli kwota 1400 zł, rozliczona od brutto do netto z podatkiem i bez podatku to różnica 25 zł na korzyść pracownika korzystającego ze zwolnienia zerowy PIT dla młodych – pracownika w wieku do 26 roku życia.

Teraz drugi przypadek – pensja minimalna 2021 od brutto do netto dla 1/4 etatu, czyli kwoty 700 zł brutto

Pensja minimalna 2021 od brutto do netto dla 1/4 etatu

Pensja minimalna 2021 na 1/2 i 1/4 etatu od brutto do netto 2
Pensja minimalna na 1/2 i 1/4 etatu
 Z podatkiemBez podatku (Zerowy PIT dla młodych)
Pensja minimalna 2021 brutto700 zł700 zł
Podstawa składek społecznych700 zł700 zł
Ubezpieczenie emerytalne:9,76% z 700 = 68,32 zł9,76% z 700 = 68,32 zł
Ubezpieczenie rentowe1,5% z 700 = 10,50 zł1,5% z 700 = 10,50 zł
Ubezpieczenie chorobowe:2,45% z 700 = 17,15 zł2,45% z 700 = 17,15 zł
ZUS pracownika łącznie:95,97 zł95,97 zł
Podstawa składki zdrowotnej700-95,97 = 604,03 zł700-95,97 = 604,03 zł
Kosz uzyskania przychodu250 zł
Podstawa podatku (po zaokrągleniu):604,03-250 = 354 zł
Podatek:17% z 354 = 60,18 zł
Ulga podatkowa:43,76 zł
Zaliczka na podatek:60,18 zł – 43,76 zł = 16,52 złHipotetyczna zaliczka na podatek: 16,42 zł
Ubezpieczenie zdrowotne9% z 604,03 = 54,36 zł9% z 604,03 = 54,36 zł
Zdrowotne 9% ograniczone do zaliczki (albo hipotetycznej zaliczki)16,42 zł16,42 zł
Ubezpieczenie zdrowotne odliczalne7,75% z 604,03 = 46,81
Zdrowotne 7,75% ograniczone do wysokości zaliczki16,42 zł
Podatek do US (po zaokrągleniu):16,54 zł (zaliczka) – 16,54 zł (zdrowotne 7,75% ograniczone do wysokości zaliczki) = 0 zł
Netto do wypłaty:700-95,97-16,42 (zdrowotne 9% ograniczone do wysokości zaliczki) = 587,61 zł700-95,97-16,42 (zdrowotne 9% ograniczone do wysokości zaliczki) = 587,61 zł

Jak widzisz, w tym przypadku pensja minimalna 2021 netto jest takie samo dla osoby korzystającej i niekorzystającej ze zwolnienia podatkowego Zerowy PIT dla młodych – po prostu przy niskiej kwocie wynagrodzenia składka zdrowotna 9% podstawy i składka w części odliczalnej 7,75% podstawy są ograniczane do wysokości zaliczki na podatek, a w przypadku pracownika korzystającego ze zwolnienia Zerowy PIT dla młodych są one ograniczane do wysokości hipotetycznej zaliczki na podatek.

Czytaj także: Ile urlopu na pół etatu

Kwestię ograniczania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy w przypadku niskiego wynagrodzenia (minimalne wynagrodzenie 2021 dla 1/4 etatu jest niskie) została unormowana w przepisie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Stosownie do powołanego przepisu w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.

Tu pisaliśmy: Pensja minimalna 2023 brutto netto

Z kolei w przypadku naliczania pensji minimalnej 2021 dla kwot pomniejszonych proporcjonalnie do wymiaru etatu (np. właśnie dla 1/4 etatu, 1/5 etatu, 1/8 etatu itd.) pracowników zwolnionych z podatku i korzystających ze zwolnienia podatkowego Zerowy PIT dla młodych składkę zdrowotną ogranicza się do wysokości hipotetycznej zaliczki na podatek.

Pensja minimalna 2021 na 1/2 i 1/4 etatu od brutto do netto 3
Pensja minimalna na 1/2 i 1/4 etatu

Zgodnie z art. 83 ust. 2a ustawy zdrowotnej w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu wolnego od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (osoby do 26 roku życia zwolnione z podatku) jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, którą płatnik obliczyłby (hipotetyczna zaliczka) , gdyby przychód ubezpieczonego nie był zwolniony od podatku dochodowego na podstawie tego przepisu, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.

Wysokość pensji minimalnej 2021 – kwestie praktyczne

Pensja minimalna 2021 i jej wysokość mają znaczenie dla ustalania np. dodatków za pracę w porze nocnej. Zgodnie z art. 151(8) kodeksu pracy pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Minimalne wynagrodzenie ma również wpływ na wysokość niektórych odszkodowań. W praktyce kadrowej minimalne wynagrodzenie 2021 brutto nie oznacza jednocześnie wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2800 brutto, choć oczywiście może tak być.

Na samo wynagrodzenie pracownika składa się wynagrodzenie zasadnicze, natomiast pracownik może mieć prawo do innych składników, z których część ma charakter obowiązkowy, a niektóre charakter dobrowolny. Pracownikowi może należeć się dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, premie, prowizje czy inne składniki.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę niektóre z tych dobrowolnych składników mogą „dopełniać” wynagrodzenie zasadnicze pracownika w taki sposób, aby suma należnych pracownikowi składników wynagrodzenia dawała właśnie kwotę co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W praktyce zatem pracownik może mieć np. pensję zasadniczą określoną na poziomie niższym niż minimalne wynagrodzenie 2021, ale łącznie z tymi składnikami dobrowolnymi otrzymuje wynagrodzenie równe co najmniej pensji minimalnej. Pracodawca może w ten sposób kształtować wynagrodzenie pracownika, natomiast musi tu mieć również na względzie przepis art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Stosownie do powołanego przepisu przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

Pensja minimalna 2021 na 1/2 i 1/4 etatu od brutto do netto 4
Pensja minimalna na 1/2 i 1/4 etatu
  • 1) nagrody jubileuszowej;
  • 2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  • 3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
  • 4) dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;
  • 5) dodatku za staż pracy.

Jeśli pracownik otrzymuje pensję minimalną 2021 ustaloną proporcjonalnie dla innego wymiaru etatu, to sposób jego naliczenia od brutto do netto jest taki sam, jak przedstawiliśmy w tabelkach powyżej. Należy jedynie pamiętać o ograniczaniu składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek albo hipotetycznej zaliczki na podatek.

Generalnie zasada ograniczania tej składki zdrowotnej do wysokości zaliczki jest taka:

  1. Składka zdrowotna 9% i składka zdrowotna 7,75% są niższe od wyliczonej zaliczki – nic się nie zmienia
  2. Składka zdrowotna 9% podstawy jest wyższa niż wyliczona zaliczka na podatek, składka zdrowotna 7,75% podstawy jest niższa niż wyliczona zaliczka na podatek – ograniczamy do wysokości zaliczki składkę zdrowotna 9%
  3. Składka zdrowotna 9% podstawy i składka zdrowotna 7,75% podstawy są wyższe niż wyliczona zaliczka na podatek – obie wartości ograniczamy do wysokości hipotetycznej zaliczki na podatek.

W kolejnych artykułach już niebawem rozliczenie wynagrodzenia z umowy zlecenia dla minimalnej stawki w 2021 roku, czyli kwoty 18,30 zł – w różnych konfiguracjach podlegania ubezpieczeniom.

Podobne wpisy

2 komentarze

  1. Wszystko super wytłumaczone! Jest minimalny błąd w obliczeniach w zdrowotnym dla 1/4 etatu – powinno być 16,42

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *