Akta osobowe

Stosownie do przepisów rozporządzenia z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych Pracodawca zakłada i prowadzi – oddzielnie dla każdego pracownika – akta osobowe, składające się z 3 części:

 • części A –obejmującej dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, które zostały już wymienione tutaj
 • części B – w której gromadzone są dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika,
 • części C – obejmującej dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia.

W części B akt osobowych pracownika powinny się znaleźć następujące dokumenty:

 • umowa o pracę, a także zakres czynności (obowiązków), jeżeli pracodawca dodatkowo w tej formie określił zadania pracownika wynikające z umowy o pracy,
 • pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z treścią regulaminu pracy,
 • pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z przepisami i zasadami BHP, a także z zakresem informacji objętych tajemnicą, określoną w obowiązujących przepisach dla umówionego z pracownikiem rodzaju pracy,
 • zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie BHP,
 • oświadczenia pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka, o którym mowa w artykule 1295 pkt 3, art. 178 § 2 art. 188 kodeksu pracy o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z uprawnień określonych w tych przepisach (art. 1295 pkt 3 kp dotyczący pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4, którego dobowy  wymiar czasu pracy nie może przekroczyć 8 godzin (pisaliśmy m.in. Przekroczenie doby pracowniczej), przedłużenie tego wymiaru jest możliwe wyłącznie za zgodą zainteresowanego; art. 178 § 2 kp stanowi, że pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4 nie wolno bez jego zgody zatrudniać w  nadgodzinach ani w porze nocnej, jak i delegować poza stałe miejsce pracy; art. 188 kp stanowi, iż pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w całym roku zwolnienie od pracy na 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia)
 • dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia,
 • dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 • oświadczenie dotyczące wypowiedzenia pracownikowi warunków umowy o pracę lub zmiany tych warunków w innym trybie,
 • dokumenty związane z przyznaniem pracownikowi nagrody lub wyróżnienia oraz wymierzeniem kary porządkowej,
 • pisma dotyczące wydzielenia pracownikowi urlopu wychowawczego oraz urlopu bezpłatnego,
 • dokumenty związane z obniżeniem wymiaru czasu pracy, w przypadku określonym w art. 186 §3  k.p. powyższy przepis umożliwia pracownikowi zwrócenie się do pracodawcy z wnioskiem o obniżenie wymiaru czasu pracy (maks. do połowy wymiaru wynikającego  z umowy o pracę), w okresie, w którym pracownikowi przysługiwałoby prawo do skorzystania z urlopu wychowawczego. Niniejszy wniosek jest dla pracodawcy wiążący, jeżeli pracownik spełnia warunki, uprawniające do skorzystania z urlopu wychowawczego,
 • orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi,
 • umowa o zakazie konkurencji, jeżeli strony zawarły taka umowę w okresie pozostawiania w stosunku pracy,
 • korespondencję z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkowa we wszystkich sprawach ze stosunku pracy wymagających współdziałania lub innymi podmiotami konsultującymi sprawę ze stosunku pracy,
 • kopia zawiadomienia powiatowego urzędu pracy o zatrudnieniu pracownika uprzednio za rejestrowanego jako osoba bezrobotna,
 • informacje dotyczące wykonywania przez pracownika powszechnego obowiązku obrony.

W części C akt osobowych pracownika gromadzi się dokumenty związane z ustaniem stosunku pracy,  takie jak:

 • oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę,
 • dokumenty dotyczące żądania pracownika wydania świadectwa pracy, w sytuacji gdy pracodawca nie ma obowiązku wydania świadectwa pracy, nawiązując z tym pracownikiem kolejną umowę o pracę, bezpośrednio po wygaśnięciu lub rozwiązaniu poprzedniej umowy o pracę (art.97 §11 k.p.),
 • dokumenty związane z nie wypłaceniem pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, co może mieć miejsce gdy strony dotychczasowo stosunku pracy dokonuję zawarcia kolejnej umowy o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy oraz zgodnie zadecydują o wykorzystaniu urlopu w czasie trwania nowej umowy o pracę (art. 171 §3 k.p.),
 • kopia wydanego pracownikowi świadectwa pracy,
 • potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z postępowaniem egzekucyjnym (art.884 §2 k.p.c.),
 • umowa o zakazie konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy , jeżeli strony zawarły taką umowę,
 • orzeczenie lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiązaniu umowy o pracę.

 

Poprzednia strona  |||  Powrót do menu głównego  |||  Następna strona