Kategorie: Zlecenie i dzieło
| Na
30 listopada 2015 20:43

Umowa zlecenia ze studentem – czy płaci się składki

Zawarcie umowy zlecenia ze studentem

Umowy cywilnoprawne, w tym umowa zlecenia, są dla przedsiębiorców jednym z korzystniejszych sposobów pozyskania „siły roboczej”. Korzyści te wynikają przede wszystkim z braku obowiązków, jakie normalnie pojawiają się po stronie przedsiębiorcy w wypadku zatrudniania pracowników w oparciu o umowy o pracę (obowiązek prowadzenia akt osobowych, ewidencji czasu pracy itp.), jak również z braku uprawnień po stronie zleceniobiorcy czy przyjmującego dzieło, należnych pracownikom (prawo do urlopu, nadgodzin, płatnych zwolnień lekarskich ochrony wynagrodzenia itp.,). Umowy cywilnoprawne mogą oznaczać dla przedsiębiorcy również wiele korzyści finansowych, szczególnie dotyczących zobowiązań pieniężnych na rzecz ZUS.

Największe zaś oszczędności w tym zakresie daje przedsiębiorcy zawieranie umów zlecenia ze studentami, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Za osobę studiującą, która nie ukończyła jeszcze 26 roku życia, przedsiębiorca w ogóle nie odprowadza składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i to zarówno składek społecznych, jak i składki zdrowotnej.

Korzyści umowy zlecenia ze studentem lub uczniem

Zasadniczo umowa zlecenia jest tytułem do obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązek ten powstaje z chwilą, która w umowie oznaczona jest jako dzień rozpoczęcia jej obowiązywania (a jeśli w treści umowy zlecenia takiego dnia nie wskazano, obowiązek składkowy powstaje od dnia zawarcia umowy). Obowiązek naliczania i odprowadzania składek z tytułu umowy zlecenia obowiązuje do momentu jej rozwiązania albo wygaśnięcia, jeśli umowa została zawarta na oznaczony okres czasu.

Zaznaczyć należy, iż ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, a zgłoszenie również do tego rodzaju ubezpieczenia społecznego odbywa się wyłącznie na wniosek zleceniobiorcy (jeśli chce on np. korzystać z prawa do zasiłku, będąc niezdolnym do realizacji umowy zlecenia z powodu np. choroby).

Odmienne regulacje obowiązują jednak w wypadku zawierania umów zlecenia z uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych czy ponadpodstawowych oraz studentami. Jeśli zleceniobiorcą są właśnie takie osoby, to zleceniodawca nie ma obowiązku w ogóle zgłaszania ich do ubezpieczeń społecznych oraz do ubezpieczenia zdrowotnego, jak również nie ma obowiązku opłacania jakichkolwiek składek za te osoby. Podkreślić należy, iż to zwolnienie ze składek obowiązuje wyłącznie do ukończenia przez tych uczniów lub studentów 26 roku życia.

Umowa zlecenia studenta z własnym pracodawcą

Opisane powyżej zwolnienie z opłacania składek z umowy zlecenia, zawartej z uczniem bądź studentem, którzy nie ukończyli 26 roku życia, nie dotyczy jednak umowy zlecenia, zawartej przez studenta czy ucznia z własnym pracodawcą, z którym łączy go już umowa o pracę. W takim wypadku jednak, jeśli umowa o pracę została zawarta wcześniej (a pracodawca zgłosił pracownika do ubezpieczeń), to z umowy zlecenia nie dokonuje się już odrębnego zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń. Rozliczając składki sumuje się po prostu wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę i wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, a składki oblicza od sumy wynagrodzeń. Podobnie nie ma potrzeby tworzenia odrębnych raportów ZUS RCA – skoro bowiem sumuje się wynagrodzenia i od nich dopiero liczy składki, to na formularzach rozliczeniowych również podaje się sumy podstaw i wysokości poszczególnych składek.

Kiedy obowiązuje status studenta

Za studenta uważa się każdą osobę, która pobiera wykształcenie na studiach pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie), studiach drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie), albo też na jednolitych studiach magisterskich. Status studenta obowiązuje od dnia wpisania danej osoby na listę studentów do dnia ukończenia przez tą osobę studiów. Analogicznie status obowiązuje do dnia skreślenia studenta z listy studentów danej uczelni.

W praktyce wątpliwości budzi czasem termin „dzień ukończenia studiów”. Niektórzy pracodawcy mają bowiem problem z określeniem, czy dniem ukończenia studiów jest dzień obrony, uzyskania absolutorium, zakończenia zajęć na uczelni czy jeszcze jakiś inny. Precyzyjne ustalenie dnia zakończenia studiów jest bardzo ważne nie tylko dla obowiązku składkowego w wypadku umów zlecenia, zawieranych ze studentami. Ma ono znaczenie również chociażby dla precyzyjnego ustalenia okresów wyczekiwania w przypadku wynagrodzeń chorobowych i zasiłków.

Za dzień ukończenia studiów powszechnie uważany jest dzień, w którym student:

 1. złożył egzamin dyplomowy (obrona)
 2. złożył ostatni egzamin, wymagany planem studiów, jeśli studiuje on na kierunkach lekarskich, weterynarii czy lekarsko – dentystycznych
 3. zaliczył ostatnią praktykę, przewidzianą planem studiów, jeśli studiuje na kierunku farmacja.

Ważne!!!

Od dnia następnego po ukończeniu przez studenta studiów lub skreślenia go z listy zawarta z nim umowa zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeśli zatem umowa zlecenia została zawarta w trakcie studiów i zleceniobiorca (zgodnie z przepisami) nie odprowadzał od niej składek, to w omawianym wypadku musi rozważyć obowiązek objęcia swojego zleceniobiorcy – byłego studenta – ubezpieczeniem.

Wyjaśnienia wymaga również bardzo ważna kwestia. Studenci, kończący studia pierwszego stopnia (licencjat, inżynierskie) zachowują prawa studenta do dnia 31 października w roku, w którym ukończyli studia. Regulacja taka obowiązuje na wypadek, gdyby zdecydowali oni na kontynuację kształcenia się na uzupełniających studiach magisterskich. To, że zachowują prawa studenta nie oznacza, iż posiadają status studenta. Przykładowo obrona pracy licencjackiej miała miejsce w dniu 10 lipca, absolwent zachowuje prawa studenta do 31 października, ale po dniu 10 lipca nie ma już statusu studenta, umowa zlecenia z nim zawarta nie jest więc wolna od obowiązków składkowych.

Umowa zlecenia ze studentem

Umowy zlecenia, zawierane z uczniami czy studentami, są korzystne tak naprawdę dla obu stron tej umowy. Z reguły umowy takie zawiera się do realizacji prostszych zadań (ze względu na brak wiedzy i doświadczenia zleceniobiorcy, choć nie musi to być normą). Zawarcie takiej umowy pozwala pracodawcy zaoszczędzić na obowiązkach składkowych, studentowi – oprócz uzyskania środków finansowych – pozwala na zdobycie doświadczenia, niezbędnego w dobie coraz większej konkurencji na rynku pracy i coraz większych wymagań tego rynku.

Masz jakieś pytania? Zadaj je w komentarzach. Jeśli szukasz wzoru rachunku do umowy zlecenia albo sposobu jej rozliczania, zapoznaj się z artykułem Rachunek do umowy zlecenia.

Share

Zobacz komentarze

 • Dzień dobry,
  Studiuję niestacjonarnie, pracuję na umowę o pracę i związku z tym pracodawca nie odprowadza ode mnie składek i jestem nieubezpieczona. Chciałam się ubezpieczyć jako członek rodziny w KRUS-e ponieważ mój tata prowadzi działalność rolną lecz Panie z krusu powiedziały, że nie przysługuje mi ubezpieczenie bo to pracodawca powinien mnie ubezpieczyć. Moje pytanie brzmi: co mam teraz zrobić, gdzie mogę się ubezpieczyć?

  • Dzień dobry

   A tym Paniom w KRUS powiedziała Pani, że ma status studenta i mniej niż 26 lat, a więc ubezpieczenie z umowy zlecenia nie wchodzi w grę? Może one zrozumiały, że pracuje Pani na umowie o pracę, a nie na umowie zlecenia, stąd taka ich odpowiedź. Na umowie o pracę podlega Pani obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu, z kolei umowa zlecenia ze studentem do 26 roku życia jest zwolniona z ZUS i nie ma tu obowiązkowych ubezpieczeń.

   Może proszę spróbować raz jeszcze się skontaktować z KRUS, bo jeśli te Panie usłyszały, że pracuje Pani na etacie, a nie na zleceniu, mając status studenta, to wówczas tak, ubezpieczenie w KRUS nie wchodzi w grę bo Pani jest ubezpieczona z etatu. Ale w Pani przypadku nie ma etatu, jest tylko zlecenie zwolnione z ZUS, a więc nie ma Pani tytułu do ubezpieczeń społecznych na tej umowie.

 • Witam,

  studiowałam na dwóch uczelniach (dziennie i zaocznie). Obecnie obroniłam licencjat w czerwcu ze studiów dziennych i studiuję tylko zaocznie. Mam poniżej 26 lat.

  Przyjęłam sie do pracy w kwietniu, jeszcze w czasie studiów dziennych. W CV napisałam pracodawcy, że mam tylko studia dzienne (w obawie przed uznaniem zbyt wysokich kwalifikacji, to była praca dorywcza, a pracodawcy czasem obawiają się tych, którzy się za dużo kształcą).

  Nie planowałam tam dłużej zostać niż do sierpnia albo września.
  Zdecydowałam się jednak tam zostać do końca grudnia.

  Obecnie pracodawca (tzn. kierownik i pozostali współpracownicy) wiedzą, ze zakończyłam studia dzienne. Nikt jednak nie wie o tym, że mam studia zaoczne. Nie przyznaję się do nich, bo nie wpisalam ich w CV.

  Po prostu - studiuję zaocznie, ale pracodawca o nich nie wie.

  Czy grożą mi niekonsekwencje, czy lepiej coś zrobić z tym?

  Z góry dziękuję za pomoc.

  • Dobry wieczór

   A pyta Pani w kontekście składek z wynagrodzenia od umowy zlecenia, czy po prostu? Proszę doprecyzować - pracuje Pani na zleceniu czy na umowie o pracę?

   Te studia zaoczne odbywa Pani z własnej inicjatywy, pracodawca nie musi o nich wiedzieć. Natomiast jeśli pracuje Pani na zleceniu, a do tego studiuje, ma Pani poniżej 26 lat, to co do zasady Pani umowa zlecenia jest zwolniona z ZUS. Jeśli zleceniodawca zgłosił Panią i nalicza składki, to one są finansowane częściowo z Pani wynagrodzenia, więc odpowiednio mniej otrzyma Pani na rękę. Natomiast nic się nie dzieje o tyle, że jeśli by ZUS się do tego przyczepił (a niemal na pewno tego nie wyłapie), to zleceniodawca będzie miał nadpłatę składek, nic nie będzie musiał dopłacać.

 • Witam,
  Od początku kwietnia pracuje na umowie o zlecenie. Zaświadczenie, że jestem studentem doniosłem po 2 tygodniach, informowałem pracodawcę, że jestem studentem, a mimo to zgłosił mnie on do ubezpieczenia zdrowotnego. Według niego za późno przyniosłem zaświadczenie. Czy tak powinno być? Czy mogę się gdzieś ubiegać o podwójnie odprowadzoną składkę za kwiecień?
  Pozdrawiam :)

  • Dzień dobry

   Oczywiście - w każdym czasie można dokonać korekty zgłoszenia do ZUS, a nadpłacona składka zdrowotna powinna zostać Panu zwrócona, bo częściowo finansowana jest ona z Pana wynagrodzenia. Do korekty będzie tu również podatek dochodowy. Także w interesie zleceniodawcy jest dokonanie korekty, bo nawet, jeśli nie wiedział, że ma Pan status studenta, to powinien Pana zgłosić obowiązkowo również do ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i wypadkowego, a nie zrobił tego.

 • Witam.
  Przyjelam ie w sklepie od sierpnia 2017 r.
  Od tego czasu albo mam zleceniowki albo pracuje tam bez umowy.
  Ucze sie zaocznie w szkole policealnej .
  Ubezpiecza mnie mama nie kierowniczka .
  A kierowniczka odciaga mi co miesiac 18%podatku i mam mala wyplate nawet nie najnizsza krajowa czy robi to zgodnie z prawem czy po prostu mnie wykorzystuje i gdzies to zglosic.?

  • Dzień dobry

   Jeśli Pani pracuje na umowie zlecenia, a ma status studenta, to Pani umowa zlecenia nie podlega ZUS - z wynagrodzenia z niej odlicza się tylko zaliczkę na podatek i tyle. Natomiast nie ma możliwości, aby pracowała Pani bez żadnej umowy, otrzymywała wynagrodzenie "pod stołem" i naliczano z niego jakieś zaliczki na podatek. Możliwe, że Pani cały czas ma jakieś zlecenie - jeśli ono się kończy, to jakoś aneksem jest odnawiane itp., ale jakiś tytuł zarobku Pani musi mieć, skoro zatrudniający Panią odlicza podatek.

   No chyba, że zatrudniając na czarno jeszcze oszukuje Panią twierdząc, że z Pani wynagrodzenia musi odprowadzić zaliczkę na podatek, a jednocześnie żadnego podatku nie płaci (tyle, że dzięki temu płaci Pani mniej na rękę).

 • Dzień dobry, mam dość zagmatwaną sytuacje i nie wiem jak z niej wybrnąć. Pracowałam na umowę zlecenie w styczniu 2017 i tak dostałam pieniądze, jednak umowę dosłał mi w maju z datą na kwiecień 2017. W lutym zrezygnowałam ze studiów, ale pracodawca ze stycznia miał skan mojej legitymacji ważnej do lutego i wydaje mi się, że w umowie na kwiecień uznał mnie za studenta (chociaż legitymacja i tak byłaby nieważna). Dodatkowo od marca do maja posiadałam status bezrobotnego. Wcześniej nie przyszło mi do głowy, że mogę mieć z tego powodu jakieś problemy, tym bardziej że nie pobierałam zasiłku dla bezrobotnych, ale teraz kiedy muszę rozliczyć PIT to zaczęłam się martwić.Jakie mogą być konsekwencje takiej sytuacji?

  • Dzień dobry

   A ma Pani swój egzemplarz tej umowy zlecenia? W czasie jej obowiązywania miała Pani status studenta, a więc wynagrodzenie z tego tytułu nie podlegało oskładkowaniu. Pani nie jest również płatnikiem, ale zleceniodawca, więc jeśli już, to on będzie miał problemy.

   Pani niech rozlicza PIT normalnie, tzn. uwzględniając, że Pani wynagrodzenie było wypłacone w styczniu.

 • Mam taki problem, mam 23 lata aktulanie nie studiuje ani się nie uczę. Dostałam prace, na początek będzie to umowa zlecenie ale pracodawca chciałby bym zapisała się do jakieś szkoły policealnej lub podobnej darmowej dla samej legitymacji i ubezpieczenia by nie musieli za mnie tego robić. Jeśli się zapiszę do takiej szkoły i nie będę uczęszczać na zajęcia to czy po skreśleniu z listy uczniów/słuchaczy nie będę miała jakiś nieprzyjemności z urzędem? jakiś kar za to że szkoła płaciła za mnie składki a ja nie chodziłam?

  • Dzień dobry

   Nie, żadnych kar nie będzie. Jedyna konsekwencja to będzie Pani skreślenie z listy słuchaczy, ale jeśli chodzi o składki itp., to żadnych sankcji nie będzie.

 • Witam, od czerwca mam umowe zlecenie jako student(wynagrodzenie zalezle od przepracowanych godzin w miesiacu). Caly czas jestem zatrudniona na umowie o prace. Z koncem sierpnia ustal stosunek pracy z umowy o prace. Czy jesli jako student nie jestem zglaszana do ZUS z umowy zlecenia moge sie zarejestrowac w urzedzie pracy z prawem do zasilku? Czy moge korzystac z programow stazowych? Czy moze bede automatycznie wyrejestrowana przez to ze mam umowe zlecenie, chociaz placony z tego tytulu jest tylko podatek.

 • Dzień dobry,
  Pracuję na umwe zlecenie w trzech różnych firmach. Obronę pracy licencjackiej miałem w połowie lipca. Do głowy by mi nie przysżło, że z dniem 14 lipca utrciłem status studenta. W tym tygodniu zakładam swoją własną działalność gospodarczą. Czy muszę poinformować zleceniobiorców, że przez te dwa tygodnie lipca nie miałem ubezpiecznenia? Zyski za pracę od sierpnia będę miał już na swoją własną działalność. Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Witam,
  Chcę zawrzeć umowę zlecenie ze studentem, czy kwota 13 zł brutto za godzinę w tym przypadku też jest obowiązkowa i czy określając czynności mogę wpisać np "pomoc przy produkcji", czy istnieje niebezpieczeństwo, że PIP lub ZUS zakwestionują iż czynności te podpadają pod umowę o pracę?

  • Dzień dobry

   Kwota 13 zł to kwota minimalnego wynagrodzenia na umowie zlecenia i nie ma znaczenia, czy jest ona zawierana ze studentem, czy osobą nieposiadającą statusu studenta. W przypadku umowy zlecenia ze studentem ZUS czy PIP raczej nie kwestionują, natomiast jeśli przedmiotem takiej umowy zlecenia jest "pomoc przy produkcji" to jest to jak najbardziej dozwolone. Proszę tylko pamiętać, aby w umowie zlecenia nie wskazywać sztywnych godzin pracy (np. 8.00 - 16.00), nie pisać nic o podległości służbowej i wykonywaniu poleceń służbowych itp., żeby to za bardzo nie przypominało stosunku pracy.

 • Ja mam jeszcze inne pytanie. Bo pracuje na umowe zlecenie od stycznia, a od marca nie jestem już studentem. mój zleceniodawca o tym wie, ale nie zmienił mi płacy, normalnie mam 11zl/h a teoretycznie powinnam miec 9zl/h jak te osoby które nie są studentami u mnie w pracy. i co jeśli zaraz zrezygnuje z pracy tam, czy będe musiała ponieść jakieś koszty zwiazane z tym? umowe mam do konca grudnia.

  • Dzień dobry

   A to 11 zł na godzinę to kwota brutto czy netto? Bo jeśli to kwota netto, to może wartość godziny brutto została tak podniesiona, aby nawet po potrąceniu składek ZUS nadal otrzymywała Pani niepomniejszone wynagrodzenie netto? Wie Pani coś na ten temat?

 • Dzień dobry,
  jestem studentką i dorabiam sobie na umowę zlecenie (ok.300 zł miesięcznie), czy podpisując kolejną umowę zlecenie z kompletnie innym pracodawcą muszę zaznaczyć w oświadczeniu, że jestem zatrudniona na podstawie umowy/umów zlecenie/o pracę i z tego łączny przychód nie przekracza minimalnego wynagrodzenia? Czy muszę wnieść o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym? Jestem ubezpieczona na babcię w ZUSie.

 • Dzień dobry,
  jestem studentką i dorabiam sobie na umowę zlecenie (ok.300 zł miesięcznie), czy podpisując kolejną umowę zlecenie z kompletnie innym pracodawcą muszę zaznaczyć w oświadczeniu, że jestem zatrudniona na podstawie umowy/umów zlecenie/o pracę i z tego łączny przychód nie przekracza minimalnego wynagrodzenia? Czy muszę wnieść o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym? Jestem ubezpieczona na babcię w ZUSie.

 • Witam,
  Czy to możliwe, że pracodawca przy wypłacie (przelew) zaokrągla sobie grosze po przecinku do 00 na moją niekorzyść? Przykładowo 11,13*101=1224,13 a przelew wynosi 1224?

 • Dzień dobry. Mam pytanie... Zostałam skreslona z listy studentow, czy moj tata musi wyrejestrowac mnie z ubezpieczenia zdrowotnego(jestem jako czlonek rodziny)? Przez ile czasu dziala jeszcze to ubezpieczenie z tego co sie orientuje to 4miesiace? Co z tym marginesem czasu jesli zostane zatrudniona na umowe zlecenie i zwolnie się? Czy wtedy bede musiala zarejestrowac sie w PUP, ze wzgledu na brak ubezpieczenia czy nadal beda mnie obowiazywaly te "4mies"? Z gory dziekuje za odpowiedz.

 • Witam, moja sytuacja wygląda następująco a więc mam 22 lata i jestem studentem drugiego roku ( studia zaoczne pierwszego stopnia), od lutego podjąłem pracę w pewnej hurtowni na umowę-zlecenie na 13 zł brutto za godz przez pierwszy miesiąc za przepracowanie 183 godzin otrzymałem 2036 zł netto co daje jakieś 11,12 zł na godz, lecz w następnych dwóch miesiącach uległo to zmianie przepracowałem kolejno w marcu 195 godz za co otrzymałem 1844.7 zł i 180 godz w kwietniu za co otrzymałem 1702,8 zł co daje około 9,46 zł za godz pracy. Proszę o poradę ile powinienem dostawać mając na umowie 13 zł brutto/h 11,12 zł czy 9,46? i co z tym mogę zrobić? Pracodawca nie wymagał żadnego potwierdzenia, że jestem studentem, ale wiem bo udało mi się skontaktować z kadrową, że nie są odprowadzane ode mnie składni społeczne ani zdrowotne ponieważ jestem studentem do 26 roku, ale nie potrafiła mi już wytłumaczyć dlaczego jednego miesiąca dostaje 11,12 zł a drugiego 9,46 odesłała mnie do kierownika ten odpowiedział, że wszystko jest w porządku no i błędne kółko się kręci :)

 • Jestem zatrudniona na umowę zlecenie jako student (do 31.03 miałam ważną legitymację studencką), w rzeczywistosci wykreślili mnie z listy studentów 12.01, nie poinformowałam o tym facie pracodawcy. Dopiero od 1.04 poinformowałam,że nie jestem już studentką,że nie mam podbitej legitymacji na co pracodawca kazał mi dostarczyć zaświadczenie ze szkoły w ciągu 3 dni o tym od kiedy utraciłam status studenta, szkoła oddalona jest 150 km od miejsca gdzie przebywam i nie mam czasu tam jechać, w dodatku boje się co z tego wyniknie jak teraz wyjdzie,że się nie uczę a do 31.03 marca trzymałam się tej wersji,że "studiuje", w innym zakładzie zatrudniona jestem na umowę pracę i tam mi wszystkie składki odprowadzają ponieważ zarabiam więcej niż podstawowe wynagrodzenie. Wracając do tego zlecenia czy pracodawca ma prawo wymagać ode mnie teraz takie zaświadczenie ze szkoły o statusie jeśli powiedziałam,że od kwietnia nie jestem studentem? dodatkowo na zwolnienie się z pracy jest 1 dzień i tam przewija się wiele osób na umowę zlecenie, które przynoszą zaświadczenia,że zapisały się do szkoły, pracują non stop,że wiadomo,że nie chodzą do tej szkoły a jak zwolnią się przed graniczną datą kolejnej pieczątki w legitymacji to nie muszą nic dostarczać.trochę to chore, ZUS może zarządać w razie kontroli zaświadczenia o uczeniu się? chodzą pytać się po szkołach bo legitymacja z datą nie wystarcza i oświadczenie z datą 01.04 dla pracodawcy,że nie jest się studentem?

  • Dzień dobry

   Najważniejsza w tym wszystkim rzecz - jest Pani zatrudniona, oprócz tej umowy zlecenia, również w stosunku pracy, ma Pani naliczane z wynagrodzenia z niej wszystkie składki ZUS. Oznacza to, że z tytułu umowy zlecenia z drugą firmą podlegać będzie Pani jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu, które finansowane jest z Pani wynagrodzenia oraz częściowo z podatku, więc zleceniodawca nie dołoży do Pani ani złotówki. Najlepiej powiedzieć zleceniodawcy, że nie ma Pani już statusu studenta od stycznia, przyznać się i powiedzieć wprost, że nie miała Pani wiedzy, że musi mu cokolwiek zgłaszać bo myślała Pani, że jak pracuje dodatkowo na etacie w stosunku pracy to tylko z tego tytułu podlega Pani ubezpieczeniom. Zleceniodawca zrobi korekty dokumentów do ZUS, z Pani następnego wynagrodzenia potrąci zaległe składki (niewielkie kwoty) i obejdzie się bez żadnych konsekwencji. Proszę się nie obawiać - takie rzeczy da się naprawić, a poza tym nie minęło od stycznia dużo czasu, więc zaległości w ZUS są niewielkie i krótkotrwałe. ZUS nie ma interesu w tym, aby komuś szkodzić czy wyciągać jakieś konsekwencje, wystarczającym będzie dokonanie korekt i po sprawie.
   Gdyby okazało się, że zleceniodawca nie wie, co robić, obawia się konsekwencji czy zwyczajnie "nie chce współpracować", proszę dać znać, ja Pani przygotuję opinię na ten temat. Kontroli ZUS proszę się nie obawiać, jeśli z własnej inicjatywy "naprawicie" obecną sytuację, to o żadnych konsekwencjach absolutnie nie ma mowy. Ja rozumiem zleceniodawcę, że chce się zabezpieczyć i żąda udokumentowania statusu studenta albo jego braku, ale też nie można popadać w jakieś przesadne obawy, to zupełnie normalna sprawa i spokojnie do naprawienia.

 • Dzień dorby,
  Mam 25 lat. Od października 2016 roku rozpoczęłam pracę na umowę zlecenie. W czasie trwania tej umowy wznowiłam studia w trybie zaocznym (wznowienie było załatwiane jeszcze w grudniu, wpis na semestr /czy zgoda na wznowienie/ mam w grudniu 2016) - semestr na który zostałam wpisana zaczął się 28.02.2017. Zaświadczenie dla pracodawcy, że jestem studentem załatwiłam sobie z dniem 25.03.2017 i przekazałam pracodawcy. Teraz pracodawca ma pretensje, że nie zgłosiłam tego wcześniej, że MUSI mnie wyrejestrować z ZUSu z początkiem marca (co oznaczałoby, że w marcu byłam bez ubezpieczenia zdrowotnego - kiedy jak na złość korzystałam z usług NFZtu kilkakrotnie). Kto w takim razie ma obowiązek odprowadzać składki zdrowotne? Wiem, że można być na ubezpieczeniu rodzica - ale co w przypadku, kiedy rodzic nie chce dopisać mnie do ubezpieczenia? Czy ma taki obowiązek? Natomiast na uczelni gdy chciałam zgłosić się do ubezpieczenia (w dniu załatwienia zaświadczenia dla pracodwacy, że jestem studentem - żeby nie musiał za mnie płacić) - uczelnia dała mi do podpisania oświadczenie, że "nie podlegam obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytyułu (tj. np. zatrudnienie, ZAWARTA UMOWA-ZLECENIE, działalność gospodarcza, status członka rodziny ubezpieczonej)". No i nie podpisałam tego, bo przecież mam umowe zlecenie. Tyle, że czy to się nie wyklucza? Uczelnia nie chce płacić ubezpieczenia, po podlegam im na podstawy umowy zlecenie, natomiast pracodawca chce cofnąć mi ubezpieczenie z marca bo byłam już studentem. Czy pracodwaca może mnie wyrejestrować, bez żadnych konsekwencji, kar dla niego, strat finansowych dopiero teraz np. z dniem 29.03.2017 mimo, że nie musi za mnie płacić już od miesiąca? Nie wiem czy przedstawiłam to w zrozumiały sposób - poprostu zależy mi na tych składkach w marcu, bo jak na złość miałam zabieg na NFZ, i nie chcę, żeby okazało się, że ja chce dla pracodawcy dobrze, żeby za mnie nie płacił, a ja zaraz dostanę od NFZ rachunek na grube tysiące. Bardzo proszę o radę i pomoc.
  Pozdrawiam,
  Żaneta

  • Dzień dobry

   Proszę się nie obawiać. Przede wszystkim W okresie od podjęcia pracy a umowie zlecenia do czasu uzyskania zaświadczenia o wpisie na listę studentów podlegała Pani ubezpieczeniu zdrowotnemu, które finansowane było z Pani wynagrodzenia i podatku. Zleceniodawca nie dołożył do niego ani złotówki, więc nic go to nie kosztowało. Jedyna rzecz, jaką musi teraz zrobić, to dokonać korekty Pani zgłoszenia - jako student nie podlega Pani w ogóle ubezpieczeniu ZUS. Nawet, jeśli w marcu nie była Pani już ubezpieczona w ZUS z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, to i tak przed 30 dni od dnia ustania ubezpieczenia ma Pani prawo do świadczeń z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Nie zapłaci Pani zatem za zabiegi z marca. Jeśli zleceniodawca wyrejestrował Panią z początkiem marca z ubezpieczeń, to proszę poprosić go o kopię dokumentu wyrejestrowania, na tej podstawie do ubezpieczenia zgłosi Panią uczelnia. Z kolei jeśli chodzi o ubezpieczenie członka rodziny, to nie jest ono obowiązkowe, jeśli członek rodziny nie wyraża zgody na objęcie Pani ubezpieczeniem, to nic Pani z tym nie zrobi, ale proszę się nie martwić. Zleceniodawca może Panią wyrejestrować bez żadnych konsekwencji. Jedyna konsekwencja to ewentualne korekty dokumentów w ZUS, ale to się robi bardzo prosto i drogą elektroniczną, więc spokojnie to załatwi.

   Proszę dać znać, jak wygląda teraz Pani sytuacja, czy zleceniobiorca faktycznie wyrejestrował Panią z początkiem marca? A przede wszystkim proszę się niczego nie obawiać, nie będzie Pani zwracać NFZ żadnych pieniędzy.

 • Dzień dobry,

  aktualnie mam podpisane dwie umowy zlecenie, z czego z jednej będą potrącane składki ZUS (zawarta na 3 tygodnie), natomiast z drugiej nie (podpisana na kilka miesiecy), bo zawierając umowę byłam studentem, a obecnie już nie jestem. Czy grożą mi jakieś konsekwencje z tego tytułu? Czy osoba zgłaszająca mnie do ZUS z tytułu pierwszej umowy, moze mnie zglosić jednoczesnie z tej, z ktorej nie mam potrącanych składek?

  • Dzień dobry

   Jeśli z pierwsze umowy ma Pani naliczane składki od wysokości przynajmniej minimalnego wynagrodzenia, to z drugiej umowy będzie Pani podlegać jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu, które jest częściowo finansowane z Pani wynagrodzenia a częściowo z podatku. Zleceniobiorca (ten drugi) nic do Pani wynagrodzenia nie dołoży, niemniej jeśli nie jest Pani już studentką, to podlega Pani ozusowaniu na zasadach ogólnych. Ten zleceniobiorca, który zgłosił Panią z tytułu pierwszej umowy nie może Pani zgłosić jednocześnie z drugiej, bo on nie ma z nią nic wspólnego i w przypadku tej drugiej umowy nie jest płatnikiem składek. Proszę temu drugiemu zleceniobiorcy powiedzieć, że powinna Pani podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu - dla niego to neutralne, bo on nie finansuje składki zdrowotnej, tylko Pani (zarobi Pani odpowiednio mniej, ale niewiele mniej).

 • Witam,

  Obecnie mam 25 lat i uczę się w szkole policealnej. Jutro podpisuje umowę zlecenie z firmą outsorcingowa która załatwia pracę w banku. I zastanawia mnie teraz czy jeśli stracę statut ucznia w grudniu to czy pracodawca będzie chciał płacić za mnie normalne składki. Czy ktoś wie jak wygląda praktyka w innych firmach? Bo oficjalnie wiem jaka jest reguła, ale pytanie czy pracodawca będzie chciał ponieść za mnie dodatkowe koszty. Trochę to wkurzające, że moja praca będzie zależeć o tego czy mam ten statut ucznia czy nie .

  • Dzień dobry

   Tak, jeśli straci Pan status studenta, to zleceniodawca będzie musiał zgłosić Pana do ZUS i odprowadzać należne składki (obowiązkowo emerytalną, rentową, wypadkową i zdrowotną, a dobrowolnie - Pan decyduje - chorobową). Tego raczej się nie da obejść, w grę mogłaby wchodzić umowa o dzieło, co do zasady zwolniona z ZUS, ale raczej wątpię, aby to przeszło w Pana wypadku. A nawet gdyby zawrzeć taką umowę o dzieło, to w razie kontroli ZUS może to zakwestionować. W przypadku ozusowania umowy zlecenia zleceniodawca z pewnością poniesie większy koszt Pana zatrudnienia, bo część składek będzie musiał sfinansować z własnych środków. W grę może wchodzić ewentualnie obniżenie Pana wynagrodzenia, aby przy ozusowaniu umowy nie obciążać dodatkowo zleceniodawcy. Niemniej, do grudnia jest trochę czasu jeszcze, niech Pan teraz się nie martwi tym, bo może do tego czasu znajdzie zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

 • Dzień dobry,
  do 31. stycznia miałam obowiązek złożenia pracy inżynierskiej, jednak napisałam podanie o przedłużenie terminu składania pracy, które zostało uwzględnione, dzięki czemu zachowałam status studenta do 31. maja br. Od stycznia pracuję już na własny rachunek, na umowę zlecenie. Umowę do końca lutego podpisałam bez obowiązku odprowadzania składek, jednak teraz, przy nowej umowie (nadal zlecenie) zaczęłam się zastanawiać czy przypadkiem firma nie powinna mnie zgłosić do ubezpieczenia? Mam 24 lata.

  • Dzień dobry

   Nie, zleceniodawca nie musi Pani zgłaszać do żadnych ubezpieczeń. Nadal posiada Pani status studenta, formalnie nie ukończyła Pani jeszcze studiów, ma mniej niż 26 lat, zostają więc spełnione wszystkie warunki do tego, aby umowę zlecenia z Panią uznać za umowę zlecenia ze studentem, ze wszystkimi tego konsekwencjami (czyli zwolnieniem takiej umowy z ZUS).
   Dopiero od dnia następnego po obronie, jeśli nadal będzie Pani pracować na zleceniu, zleceniodawca będzie musiał zgłosić Panią do ubezpieczeń (obowiązkowo emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne, a ewentualnie dobrowolnie chorobowe).

 • Witam.
  Od 2015 roku pracuje na umowe zlecenie do 26 r zycia. Chodzilam do liceum zaocznego, szkole ukończyłam w styczniu, mature pisalam w maju, zas legitymacje mialam podbita do wrzesnia. Poinformowałam o tym fakcie zleceniodawce, powiedziano mi ze dowiewiedza sie jak faktycznie z tym jest, po jakims czasie zapytalam; ale zostałam zignorowana. Do kiedy w takim razie moja legitymacja byla wazna?

  • Dzień dobry

   Do września miała Pani status ucznia, niemniej obecnie, jeśli nie kontynuuje Pani nauki na np. studiach, powinna Pani podlegać ubezpieczeniom (obowiązkowo emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu oraz ewentualnie dobrowolnie chorobowemu). Proszę spytać zleceniodawcy, bo to istotne, czy formalnie zgłosił Panią do ubezpieczeń w ZUS. Minus jest taki, że z tytułu umowy zlecenia zarobi Pani nieco mniej, bo część składek musi finansować z wynagrodzenia brutto, natomiast zleceniodawca będzie musiał drugą część sfinansować z własnych środków.

 • Witam, pracuję na umowie zleceniu i jestem studentką (podpisałam oświadczenie, ksero legitymacji itp.). Jednak moja wypłata nie jest "studencka" i wynosi mniej niż 10 złotych. Czy taka sytuacja ma prawo zaistnieć? Co powinnam zrobić? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.

  • Dzień dobry

   A co Pani ma na myśli pisząc wypłata? Czy chodzi o stawkę za jedną godzinę brutto czy ma Pani na myśli to, co otrzymuje Pani przelewem? Od stycznia tego roku na umowie zlecenia obowiązuje minimalna stawka 13 zł za godzinę brutto. Jako że posiada Pani status studenta, zleceniodawca nie powinien odliczać z Pani wynagrodzenia składek ZUS, a jedynie podatek dochodowy. Nawet w przypadku potrącenia zaliczki na podatek dochodowy, na rękę powinna Pani otrzymać więcej niż 10 zł za godzinę. Proszę o doprecyzowanie, będziemy sprawdzać i ustalać.

 • Co jesli mialam umowe zlecenie i dopiero co zostalam studentka i pracodawca mnie mimo wszystko ubezpieczyl i przez to stracilam ubezpieczenie rodzica? Co moge teraz zrobic by odzyskac ubezpieczenie rodzica? Dodam ze od tej sytuacji minelo juz 5 miesiecy i dopiero sie o tym dowiedzialam ze nie mam ubezpieczenia.

  • Mam stawkę godzinową 13zł./h brutto, po obliczeniu godziny x stawka godzinowa netto (tutaj mam wątpliwości czy równo 11 zł czy 11 z groszami, ale to wiele nie zmienia) wyszedł mi zbyt niski przelew.

   • A proszę mi jeszcze doprecyzować - zbyt niski przelew wynika ze zbyt niskiej (źle naliczonej) stawki godzinowej netto czy też może np. z zaniżonej ilości godzin przepracowanych przez Panią? Sposób liczenia wynagrodzenia netto jest określony, tu się nie da za bardzo pokombinować, możliwe więc, że otrzymała Pani wynagrodzenie za niższą liczbę godzin przepracowanych niż faktycznie to miało miejsce.

  • Musi Pani poinformować zleceniodawcę, iż posiada Pani statu studenta. Powinien on wyrejestrować Panią z ubezpieczeń, ewentualnie dokonać również korekty nadpłaconych składek wstecz. Jeśli z tytułu umowy zlecenia nie będzie już Pani mieć ubezpieczenia, może Pani nadal pozostawać zgłoszona do ubezpieczeń jako członek rodziny.

 • Witam, mam pytanie, Jeżeli podpisałem umowę zlecenie jako uczeń, a nie byłem świadomy tego, że skreślili mnie z listy uczniów, a pracodawca nie domagał się zaświadczenia, legitymacji ze szkoły. teraz jak chcę zakończyć współpracę z zakładem. i pracodawca domaga się zaświadczenia ze szkoły i grozi mi nie wypłaceniem wynagrodzenia... co teraz ? będą z tego jakieś konsekwencje ?

  • Właśnie tu jest problem, gdyż osobiście nie mogłam się skontaktować z osobami, które są za to odpowiedzialne. Po prostu kwota, którą dostałam nijak mi nie pasuje. Zgłaszałam to kierownikowi, jednak temu ciężko było się z nimi skontaktować. Prawdopodobnie udało się to, jednak sprawa nadal nie jest wyjaśniona i nikt jasno mi nie powiedział, co z tą wypłatą jest nie tak. W tym miesiącu "niby" mam dostać dopłatę za ten niefortunny miesiąc jednak średnio wierzę, gdyż wydaje mi się, że oni sami nie wiedzą co poszło nie tak. Dziękuję za poradę i za odpowiedź, przekonam się 10 czy zrozumieli błąd czy nie.

   • Proszę się odezwać, jeśli tego wyrównania Pani nie otrzyma, spróbujemy ustalić, jak oni w ogóle policzyli Pani wynagrodzenie i o ile je zaniżyli, a następnie zwrócimy się o dopłatę. Pomogę Pani, tylko proszę dać znać po 10-tym i po wypłacie.

  • Musi mu Pan powiedzieć, że nie jest Pan już uczniem, ale konsekwencja będzie jedynie taka, że zostaną naliczone składki ZUS, czyli otrzyma Pan wynagrodzenie nieco niższe.

 • Jestem na umowie zlecenie i jestem studentem. Jeżeli w umowie jest określona wysokość wynagrodzenia na 2000zł to skoro nie odprowadzają składek to powinnam dostać 2000zł na czysto ?

  • Nie, jeśli jest Pani studentką, to Pani umowa zlecenia nie podlega obowiązkowi składkowemu ZUS, ale z tytułu wynagrodzenia z tej umowy podlega Pani obowiązkowi podatkowemu. Zleceniodawca naliczy podatek (18%), który wpłaci do urzędu skarbowego, a Pani otrzyma wynagrodzenie pomniejszone o podatek.
   Brutto: 2000 zł
   Koszt uzyskania przychodu: 20 % z 2000 zł = 400 zł
   Podstawa podatku: 2000 zł - 400 zł = 1600 zł
   Podatek: 18% z 1600 zł = 288 zł
   Netto "do ręki" 2000 zł - 288 zł = 1712 zł - tyle Pani dostanie, mając wynagrodzenie brutto 2000 zł.

 • Witam
  Pracuje na umowie zlecenie i jeśli zostanę skreślony z listy uczniów a legitymację będę miał jeszcze ważną przez 2 miesiące i dalej będę na niej "pracował" i nie składał składek zusowiskich to grozi mi kara oczywiście nie informując o tym pracodawcy?

  • Witam

   Sam fakt posiadania legitymacji nie zwalnia z obowiązku poinformowania zleceniodawcy o braku statusu studenta. Od dnia następnego po skreśleniu Pana z listy studentów zleceniodawca powinien zlecić Pana do ubezpieczeń ZUS. Jeśli Pan tego nie zrobi, to żadna kara Panu nie grozi, niemniej zleceniodawca może domagać się od Pana współfinansowania składek, jeśli na skutek ewentualnej kontroli Pana umowa zlecenia zostanie zakwestionowana. Raczej się to nie zdarzy, niemniej taka możliwość istnieje

 • Dzień dobry,
  mam pytanie, a mianowicie podpisałam umowę zlecenie na jeden dzień. Zaznaczyłam status studenta chodź obroniłam magistra w czerwcu, a zlecenie było we wrześniu. Byłam kompletnie nieświadoma tego faktu, iż z tym dniem straciłam status studenta, ponieważ kierowałam się legitymacją podbitą do końca października i taką też wysłałam jako skan.
  Teraz po wykonaniu zlecenia i uświadomieniu mnie przez innego pracodawcę nachodzą mnie refleksje.
  Co powinnam zrobić?

  • Dziękuję za poniższą odpowiedź, jednak chcąc się upewnić przedstawię jeszcze raz problem od początku.
   Obrona mojej pracy magisterskiej była w czerwcu. Końcem czerwca zgłosiłam się do Urzędu Pracy w celu zarejestrowania, następnie w połowie sierpnia dostałam pracę na umowę zlecenie (nie musiałam potwierdzać tam statusu studenta w tej umowie) i się wyrejestrowałam z urzędu. Od połowy września już nie pracowałam na tej umowie, lecz dostałam zlecenie o którym wspominałam niżej - czyli umowę zlecenie, którą podpisała kompletnie nieświadomie ze statusem studenta (i takie wynagrodzenie mi przyszło).
   Od października znowu byłam studentką, ponieważ zapisałam się na studia jeszcze raz, brałam udział w akcjach promocyjnych, już ze statusem studenta. Niestety z początkiem listopada zrezygnowałam ze studiów bo dostałam propozycję pracy, ale ponownie musiałam się zarejestrować w urzędzie i wyrejestrować. Od grudnia zaczynam pracę i stąd nie wiem co mam robić ze wspomną umowę zlecenie na studenta?

   Czy jeżeli ją zgłoszę pracodawcy czekają mnie jakieś konsekwencje? A jeżeli tego nie zrobię czy jest możliwość, że sprawa wyjdzie na jaw podczas rozliczania się z urzędem skarbowym kiedy dostarczę różne pity: zarówno na umowę zlecenie na studenta, jak i zwykłą umowę zlecenie bez tego statusu.

   Proszę o pomoc, jest to dla mnie bardzo ważne

  • Dobry wieczór

   Proszę już nic z tym nie robić. Musiałaby Pani skontaktować się ze swoim byłym zleceniobiorcą, on musiałby zrobić wstecz Pani zgłoszenie, a następnie wyrównać składki. Natomiast w mojej ocenie nie ma to większego sensu, bo zakładając, iż zlecenie trwało jedynie jeden dzień, to należy też uznać, że wynagrodzenie z tego tytułu nie było jakoś specjalnie wysokie, więc ZUS nawet tego pewnie nie skontroluje.
   Oczywiście co do zasady powinna Pani poinformować zleceniodawcę o obronie, niemniej teraz proszę już wszystko zostawić. Konsekwencji z tego tytułu niemal na pewno nie będzie

 • Dzień Dobry
  W dniu wczorajszym podpisałam umowę na zlecenie i wpisałam się jako studentka, jednak od dłuższego czasu myślałam o rezygnacji ze studiów na rok( właśnie zrezygnowałam), Nie poinformowałam o tym jeszcze pracodawcy, a zlecenie jest od 21.11, w związku z tym, czy muszę poinformować o tym pracodawcę i czy w związku ze zmianą będzie potrzebne podpisywanie umowy kolejny raz? niestety nie byłam wcześniej świadoma, że przy umowie na zlecenie status studenta ma duże znaczenie. Proszę o odpowiedź.

  • Dobry wieczór

   Proszę poinformować zleceniodawcę, iż nie będzie Pani mieć statusu studenta. Nie trzeba od nowa podpisywać umowy zlecenia, niemniej od dnia 21.11 w ciągu 7 dni zleceniodawca powinien zgłosić Panią do ubezpieczeń. Co do umowy, to nic się nie zmienia, natomiast nieco inaczej będzie rozliczane Pani wynagrodzenie, bo będą już od niego odprowadzane składki.

 • Dzień dobry,

  22.09.2014 - 30.09.2015 pracowałam na umowie zlecenie jako studentka, natomiast zaraz po podpisaniu umowy zostałam skreślona z listy studentów. Poinformowałam ustnie pracodawcę o tym fakcie oraz o tym, że nie mam ważnej legitymacji studenckiej, której następnie pracodawcy nie dostarczyłam. Pracodawca zignorował ten fakt i nigdzie tego nie zgłosił. Po roku gdy zakończyłam współpracę z firmą naszło mnie na refleksje czy przypadkiem jak niedługo nie przytrafi się kontrola z ZUS to będę miała z tego powodu nieprzyjemności....

  Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam

  • Dobry wieczór

   A ma Pani pewność, że nie została zgłoszona do ZUS? Zleceniodawca na pewno zignorował Pani informacje? Dysponuje Pani może rachunkami do umowy zlecenia (proszę ich nie wysyłać, chcę tylko upewnić się, czy są na nich ewentualnie wykazywane składki ZUS).

 • Dzień dobry, nie mam ukończonych 26 lat i aktualnie mam status studenta (studia magisterskie). Pracuje w firmie na umowę zlecenie. Chciałbym mieć odprowadzane dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (to w wysokości 2,46 %) od swojej pensji, ale się dowiedziałem, że będąc studentem nie mogę mieć odprowadzanego ?! nie rozumiem kompletnie dlaczego - chce z własnych pieniędzy zabezpieczyć się np. na okres choroby, żeby nie być do tyłu z wypłatą. Prosiłbym o odpowiedź - z góry dziękuję. Pozdrawiam

  • Czy otrzymali Państwo ostatnią wiadomość... ciągle główkuję czy nie będę miała do zapłaty kilku tysięcy z powodu ignorancji pracodawcy...
   Dziękuję :)

   • Tak, pisałem już Pani odpowiedzi w komentarzach, wysłałem też wiadomość na adres email

  • Niestety nie mam żadnych rachunków. Wynagrodzenie było przez cały czas trwania umowy takie samo... Jest niemal pewna, że w firmie to zignorowali, tam w kadrach był bałagan, ciągle rotacja pracowników...
   Podczas rozliczenia PIT wszystko było ok i dostałam nawet zwrot podatku, natomiast nie wiem czy to akurat ma związek czy podczas kontroli nie okaże się, że jest problem...

   • Niech Pani już nic z tym nie robi. W razie ewentualnej kontroli to może wyjść na jaw, ale to nie Pani problem, tylko zleceniodawcy, skoro nie zgłosił Pani do ubezpieczeń. Proszę się nie obawiać, nawet, jeśli to wyjdzie na jaw, to dla Pani raczej już nie będzie mieć żadnych konsekwencji. A sama kontrola też nie musi mieć miejsca, było to już jakiś czas temu, więc niespecjalnie nawet ma Pani teraz możliwość cokolwiek z tym zrobić.

    Pani tu nie była płatnikiem składek, ale zleceniodawca. To on powinien zadbać o to, aby dokonać zgłoszenia do ZUS.

  • Dzień dobry. Ponieważ posiada Pan status studenta, Pana umowa zlecenia nie podlega obowiązkowi zgłoszenia w ZUS. Nie ma również obowiązku (ani możliwości) naliczania z tytułu wynagrodzenia z umowy zlecenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a w sytuacji, gdy ubezpieczenia te nie są obowiązkowe, niemożliwe jest dobrowolne zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego. Zasadą jest, że ubezpieczenie chorobowe dobrowolne jest możliwe tam, gdzie obowiązkowe jest ubezpieczenie emerytalne i rentowe. A w Pana przypadku ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie są obowiązkowe, gdyż Pana umowa zlecenia w ogóle nie podlega zgłoszeniu do ZUS i konieczności naliczania jakichkolwiek składek z wynagrodzenia.
   Kwestię zabezpieczenia się na wypadek choroby musi Pan ustalić ze zleceniobiorcą. W zakresie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wszystko zależy od indywidualnych ustaleń między stronami. Nie wiem, na czym polega Pana zlecenie, niemniej może istnieje możliwość, aby ten czas, kiedy ewentualnie będzie Pan na zwolnieniu lekarskim, mógł Pan "odpracować" w innym terminie, aby nie stracić na wynagrodzeniu. Rozwiązania, które wynikałoby bezpośrednio z przepisów, w tym zakresie jednak nie ma.

 • Dzień dobry , dnia 5.07 zrezygnowałam z jednych studiów , teraz od października jestem na innych , co jeśli zapomniałam poinformować pracodawcę o tym ze zrezygnowałam ze studiów w lipcu , mam umowę zlecenie, wychodzi ze od lipca do października nie byłam studentka

  • Dzień dobry
   Rozumiem, że 5 lipca zrezygnowała Pani ze studiów i z tym dniem została skreślona z listy, tak? Bo jeśli tak, to od 6 lipca do dnia podjęcia nowych studiów powinna Pani podlegać ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia jako osoba, która nie posiada statusu studenta. Jeśli taka sytuacja miała miejsce, to może Pani poinformować zleceniodawcę o tym fakcie i wówczas będzie musiał dokonać stosownych korekt (będzie się to wiązać z koniecznością uregulowania składek w ZUS, w tym również w części finansowanej przez pracodawcę). Może Pani również z tym faktem nic nie robić, choć całą sytuacja może wyjść na jaw w razie ewentualnej kontroli ZUS.

 • Dzień dobry

  Mam status studenta, ukończone 26 lat i zgłosiłam się do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnie. Jakich składek nie muszę opłacać na umowie zlecenia. ?

  • Dzień dobry

   A czy zleceniodawcę poinformowała Pani o tym, że ma status studenta? Bo to on powinien w razie czego zgłosić Panią do ubezpieczeń i płacić z tytułu Pani umowy zlecenia składki ZUS. Pani jako zleceniobiorca - student, nie podlega w ogóle obowiązkowi ZUS, a więc nie musi Pani opłacać żadnych składek. Podobnie zleceniodawca - jako studentki na zleceniu nie zgłasza Pani do ZUS i nie musi płacić składek. A fakt podlegania ubezpieczeniu na uczelni pozwala Pani na korzystanie z darmowej służby zdrowia.

 • Witam, mam zapytanie jeśli jestem studentem i już skończyłam 26 lat w kwietniu, pracodawca odciąga mi składki ale zastanawiam się ile procent powinien odtrącać w takim przypadku czy pełny zus 38% czy mniej?

  • Dzień dobry

   A czy na tej umowie zlecenia została Pani zgłoszona do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego? Z wynagrodzenia zleceniobiorcy finansowana jest część składki emerytalnej (9,76 %), rentowej (1,5 %) oraz ewentualnie cała chorobowa (2,45 %), jeśli zleceniobiorca został zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

 • Dzień dobry,
  jestem zatrudniona w firmie na umowę zlecenie, w dniu 13.07 obronilam pracę dyplomową jednak nie zglosilam tego faktu do działu kadr. Od 1.10 rozpoczęłam naukę na studiach magisterskich. przedstawilam oświadczenie z prosna o objęcie mnie ubezpieczeniami za okres gdy nie posiadalam statusu student, jednak proszę o informacje czy moja umowa powinna ulec rozwiązaniu i czy na te 3 miesiace gdy statusu studenta nie posiadalam powinnam mieć nową umowę. Dodam , że obecna umowa obowiązuje do 31.12

  • Nie ma potrzeby rozwiązywania umowy zlecenia i nawiązywania nowej tylko dlatego, że ktoś stracił status studenta, a następnie ponownie go odzyskał. Wystarczy zgłoszenie w ZUS faktu podlegania ubezpieczeniom, a potem wyrejestrowanie z ubezpieczeń po nabyciu ponownie statusu studenta. Na czas, gdy nie miała Pani statusu studenta nie trzeba zawierać nowej umowy, można kontynuować starą, która będzie tytułem Pani ubezpieczenia za ten czas bez statusu studenta.

 • Witam,
  mam zawartą umowę o pracę na czas okreslony do lutego 2017 roku. Kiedy ją zawieralam, mialam juz licencjat, miesiąc po obronie. Podejmuję od pazdziernika bieżącego roku studia magisterskie. Czy w takim razie istnieje możliwość zatrudnienia na umowę zlecenie, zwalniającą pracodawcę od placenia na mnie w/w skladek po wygaśnięciu umowy na czas określony u TEGO SAMEGO PRACODAWCY? Np. od marca 2017 skoro umowa o pracę wygasa z końcem lutego? Kluczowe jest tu zapytanie o tego samego pracodawcę, czy moze musi byc jakas przerwa miedzy tymi umowami albo jest to w ogole niemozliwe ? Bardzo proszę o szybką odpowiedz. Z gory dziekuje za odp.

 • Witam,
  mam zawartą umowę o pracę na czas okreslony do lutego 2017 roku. Kiedy ją zawieralam, mialam juz licencjat, miesiąc po obronie. Podejmuję od pazdziernika bieżącego roku studia magisterskie. Czy w takim razie istnieje możliwość zatrudnienia na umowę zlecenie, zwalniającą pracodawcę od placenia na mnie w/w skladek po wygaśnięciu umowy na czas określony u TEGO SAMEGO PRACODAWCY? Np. od marca 2017 skoro umowa o pracę wygasa z końcem lutego? Kluczowe jest tu zapytanie o tego samego pracodawcę, czy moze musi byc jakas przerwa miedzy tymi umowami albo jest to w ogole niemozliwe ? Bardzo proszę o szybką odpowiedz. Z gory dziekuje.

 • Witam,
  W od połowy sierpnia pracuję na umowie zleceniu i pracodawca nie odprowadzał składek do ZUS, w związku z tym, że posiadałam status studenta, który wygaśnie w dn. 9.09., jako że nie złożę pracy magisterskiej i zostanę skreślona z listy studentów. Umowa zlecenie kończy się 30.09., lecz pracodawca stwierdził, że nie będzie teraz zmieniać umowy w związku z utratą statusu i obowiązkiem odprowadzania składek. Jednak ja w tym miesiącu mam dwie wizyty u lekarza, w związku z tym ciekawa jestem, jaka jest szansa posiadania informacji przez przychodnię o nie posiadaniu statusu studenta oraz nieodprowadzaniu składek w tym miesiącu?

  • Dnia 19 lipca obroniłam pracę licencjacką. Pracuję na umowę zlecenie. Moje pytanie brzmi: składki powinny mi zostać odciągnięte za cały lipiec czy jedynie od 19 lipca? Gdyż księgowa w firmie, w której pracuję składki chce mi odciągnąć za cały lipiec..
   Proszę o odpowiedź.
   Z góry dziękuję.

   • Od 19 lipca. Z tym dniem utraciła Pani status studenta, a więc od tego dnia powinna Pani zostać zgłoszona do ubezpieczeń. Wynagrodzenie za lipiec powinno zostać oskładkowane tylko w części po 19 lipca.

  • Dzień dobry

   Jeśli z dniem 9.09 utraci Pani status studenta, to i tak przez następne 4 miesiące ma Pani prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Utrata tytułu ubezpieczenia zdrowotnego pozwala na korzystanie z darmowej służby zdrowia przez 30 dni, jednak w przypadku studentów (w chwili utraty przez nich statusu studenta) okres ten wynosi 4 miesiące. Proszę się zatem nie obawiać - ma Pani pełne prawo do tej wizyty u lekarza i powinien on Panią przyjąć.

 • Witam. Mam pytanie odnośnie zatrudnienia o umowy zlecenie a renty rodzinnej. W tym roku skończyłam technikum i będę kontynuowała naukę w trybie zaocznym. Niestety szkoła zaczyna się od października i w tym momencie nie mam żadnego dokumentu potwierdzającego status ucznia. Pobieram rentę po zmarłym ojcu. Z informacji jakie wyczytałam w internecie student/uczeń do 25 roku życia zatrudniony na umowę zlecenie nie musi się martwić o odprowadzanie składek. W takim razie czy muszę powiadamiać ZUS o tym, że podjęłam pracę o umowę zlecenie i czy pracodawca będzie się domagał o potwierdzenie statusu ucznia.

  • Dzień dobry

   Sama Pani nie musi niczego zgłaszać w ZUS. Jeśli zleceniodawca poprosi Panią o udokumentowanie kontynuowania nauki, proszę dostarczyć mu zaświadczenie (albo inny dokument) ze szkoły, w której będzie Pani kontynuowała naukę. Jako uczeń poniżej 26 roku życia Pani nie będzie podlegać ubezpieczeniu w ZUS z tytułu umowy zlecenia.

 • Jednym słowem, jak mam 26 lat to już wszystko mi odciągają, a co jeśli pracodawca wypłacił mi pensję za czerwiec a nie odprowadził tych składek? Pewnie trzeba iść i powiedzieć żeby to zrobił.

  • Po ukończeniu 26 roku życia należy zgłosić ten fakt zleceniodawcy, który musi zgłosić studenta do ubezpieczeń. Ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe są obowiązkowe, ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i od studenta zależy, czy chce mu podlegać, czy nie. Jeśli student ukończył 26 rok życia w czerwcu, a wynagrodzenie za czerwiec zostało już wypłacone, to zleceniodawca może zrobić korektę rozliczenia, jeśli wysłał już dokumenty rozliczeniowe do ZUS, ale najpierw musi zgłosić studenta do ubezpieczeń. Nic się nie dzieje, to kwestia kilku - kilkunastu dni, więc ZUS się nie przyczepi i nie nałoży żadnych sankcji. Niemniej składki ZUS od umowy zlecenia ze studentem, jeśli ten kończy 26 lat, są obowiązkowe (poza chorobową)

 • Osiągnąłem wiek 26 lat w dniu 12.06.2016(urodzony 12.06.1990) i jestem uczniem szkoły policealnej. Czy od tego dnia już będą mi odciągali wszystkie składki na umowie zleceniu? Wydaje mi się, że tak, ale na stronie infor.pl kadry znalazłem informację, że wiek 26 lat upływa z początkiem ostatniego dnia, w którym osoba ma 26 lat. link-http://kadry.infor.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-studenta/684312,Student-na-zleceniu-a-jego-ubezpieczenie.html i nie wiem czy tam jest błąd czy coś się zmieniło.

  • Wiek 26 lat na potrzeby ustalenia obowiązku podlegania składkom ZUS z tytułu umowy zlecenia ze studentem kończy się o północy w tym dniu kalendarzowym, w którym dana osoba ma urodziny i kończy 26 lat. W artykule, który Pan czytał również wskazano na to, choć może nie do końca z fortunnym sformułowaniem. Osoba taka traci prawo do zwolnienia ze składek ZUS z tytułu umowy zlecenia nawet, jeśli nadal pozostaje studentem. Nie patrzymy tu na ostatnie dzień roku, w którym osoba kończy 26 rok życia, ale na konkretną datę dzienną. Przykładowo jeśli student w dniu 5 lipca kończy 26 rok życia, a pozostaje zatrudniony na umowie zlecenia, to od dnia 6 lipca jego wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia podlega ozusowaniu, a sam student jako zleceniobiorca powinien zostać zgłoszony przez zleceniodawcę do ubezpieczeń w ZUS.

 • Witam,
  Jeśli ukończyłam studia licencjackie, a chciałabym kontynuować na uzupełniające magisterskie, po obronie utraciłam status studenta czy powinnam się zarejestrować na ten okres jako bezrobotny?

  • Witam

   Jak rozumiem, studia uzupełniające rozpocznie Pani od października, tak? Jeśli tak, to nie musi Pani rejestrować się jako osoba bezrobotna, status studenta ma Pani do końca października, nie sraci go Pani przed rozpoczęciem studiów uzupełniających.

 • Witam. Mam bardzo skomplikowana sytuacje o ktorej dzis zdalam sobie sprawe. Zatrudnilam sie o umowe zlecenie dn 1 wrzesnia. Podjelam sie dobrowolnego ubezpieczenia i wszystkie skladki byly odprowadzane. W dniu 27 grudzien poszlam na l4 ciążowe na ktorym jestem do dzisiaj. Okazalo sie w pazdzierniku tamtego roku ze jestem studentem bo uczelnia przedluzyla sesje. Ja myslalam ze zostalam skreslona dawno poniewaz nie pojawilam sie na zajeciach i nie mialam zaliczen. No i niestety dzis uswiadomilam sobie ze przez te dwa msc mialam status studenta do 29 pazdziernika. A listopad grudzien juz nie. Boje sie ze bede musiala zwracac l4 i macierzynskie. Bedzie to przeciez ponad 20 tysiecy. Uczelnia nie zglaszala mnie do ubezpieczenia. Istnieje mozliwosc ze kaza mi to zwrocic? Ogolnie okres wyczekiwania dobrowolnego ubezpieczenia trwal 4 msc ale dwa msc jako student. Pracodawca o tym nie wie. A jak by byla kontrola z zusu to jakby doszli do tego ze mialam status studenta? Bardzo prosze o pomoc. Od rana sie tylko zamartwiam. Pozdrawiam

 • Dzień dobry,
  Jestem aktualnie zatrudniona na okres próbny podczas którego mam umowę zlecenie. Z tego co mi wiadomo nie mam obowiązku płacić składek ( społeczne, zdrowotne). Jestem studentką a mój pracodawca nie uprzedził mnie o tym iż będzie pobierał mi składki z pensji. Czy mogę się nie zgodzić na taki sposób odprowadzania składek? Zaznaczam iż mój pracodawca ma wszelkie zaświadczenia potwierdzające iż jestem studentką.

  • Witam

   Proszę doprecyzować - jest Pani zatrudniona tylko na zleceniu, czy na umowie o pracę na okres próbny i na zleceniu jednocześnie? Jeśli to tylko zlecenie, to jeśli ma Pani status studenta składki społeczne i zdrowotne nie wchodzą w grę. Natomiast jeśli jest to umowa o pracę połączona z umową zlecenia, to rację ma pracodawca - opłaca składki z obu źródeł zatrudnienia łącznie.

 • Witam, moja sytuacja wyglada tak: teoretycznie jestem uczniem szkoly policealnej (nie placilam ubezpieczenia itp.) , lecz chce z niej zrezygnowac. Niestety umowa ze szkola zostanie rozwiazana z koncem obecnego miesiaca. czy bedzie duzym problemem i bledem jesli w umowie o dzielo i umowie o zlecenie zaznacze, ze sie nie ucze i nie jestem nigdzie ubezpieczana spolecznie ( bo tak bedzie za pewien czas)? Czy trzeba zaznaczyc, ze sie ucze, jestem ubezpieczana przy tacie, a za 2 tyg isc i prosic o zmienienie umowy by firma mnie ubezpieczala?

  • Musi Pani poinformować, że się Pani uczy w przypadku umowy zlecenia. W przypadku umowy o dzieło już nie. Od tego zależą składki ZUS od danego rodzaju umowy i lepiej zgłosić, jeśli ma to być zlecenie.

 • Jestem studentką dzienną i odbywam dodatkowo staż w prywatnej firmie (nie z urzędu pracy). Jeżeli dostanę zwolnienie lekarskie na np. dwa tygodnie czy firma ma obowiązek zapłacić mi normalnie? jak to się odbywa w tym przypadku? jaki nip podać?

  • A co to za rodzaj stażu? Czy ma Pani jakieś wynagrodzenie na nim czy stypendium stażowe? Kto Panią na ten staż kierował?

 • Witam. Zapisałam się na bezpłatne studia stacjonarne, aby posiadać status studenta. Nie byłam pewna czy chce je podjąć, ale pracowałam na umowie zlecenie i tam przydała mi się legitymacja studencka. Ostatecznie na uczelnie nie uczęszczałam wcale, miałam jednak legitymacje do końca marca. Wiem, że muszę teraz zgłosić pracodawcy by od kwietnia zaczął odprowadzać za mnie składki. Ale nie jestem jeszcze skreślona z listy studentów. Czy muszę złożyć na uczelni rezygnacje ? czy mogę mieć problemy z tego powodu, że posługiwałam się legitymacją, a nie chodziłam na zajęcia ?

 • Chciałabym zapytać czy poniższe oświadczenie podpisane przez zleceniobiorcę jest wystarczającym dowodem w razie kontroli umowy zlecenie?
  OŚWIADCZENIE DO UMOWY ZLECENIA / O DZIEŁO
  Oświadczam, że jestem:
  - uczniem szkoły ponadgimnazjalnej,
  - uczniem szkoły ponadpodstawowej,
  - studentem,
  I nie ukończyłem jeszcze 26 roku życia. Jako osoba posiadająca status ucznia/studenta do ukończenia 26 roku życia nie podlegam obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywanej umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, w myśl art. 6 ust 4 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.) oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).
  Dlatego też proszę o nie naliczanie składek ZUS od przychodów uzyskanych z tytułu wykonywanej:
  - umowy agencyjnej,
  - umowy zlecenia,
  - umowy o dzieło
  zawartej z ....................
  O wszelkich zmianach w stosunku do danych zawartych w niniejszym oświadczeniu zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić zleceniodawcę na piśmie.

  Czy takie oświadczenie z podpisem i danymi zleceniobiorcy jest wystarczającym dowodem na status ucznia/studenta? Czy ma to znaczenie, że część oświadczeń została podpisana przez skan i w dokumentach mam jedynie wydruk oświadczenia?

  Moja obecna księgowa twierdzi, ze tak, a koleżanka, która także jest księgową powiedziała, że ZUS wymaga skanu legitymacji, a nie oświadczenia.

  Proszę o informację czy w razie kontroli z ZUS nie będę mieć problemów, jeśli razem z umową pokaże im podpisane oświadczenie?

 • Witam,

  Mam pytanie czy w razie kontroli wystarczy mieć podpięty pod każdą umowę zlecenie skan poniższego, podpisanego przez zleceniobiorcę oświadczenia?

  Co jest lepszym potwierdzeniem statusu studenta oświadczenie z numerem PESEL i podpisem czy skan legitymacji? ( chodzi mi o byłych zleceniobiorców, więc niestety nie mam mozliwości, aby uzyskać od nich zaświadczenie z uczelni)

  OŚWIADCZENIE DO UMOWY ZLECENIA / O DZIEŁO
  Oświadczam, że jestem:
  - uczniem szkoły ponadgimnazjalnej,
  - uczniem szkoły ponadpodstawowej,
  - studentem,
  I nie ukończyłem jeszcze 26 roku życia. Jako osoba posiadająca status ucznia/studenta do ukończenia 26 roku życia nie podlegam obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywanej umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, w myśl art. 6 ust 4 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.) oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).
  Dlatego też proszę o nie naliczanie składek ZUS od przychodów uzyskanych z tytułu wykonywanej:
  - umowy agencyjnej,
  - umowy zlecenia,
  - umowy o dzieło
  zawartej z ....................
  O wszelkich zmianach w stosunku do danych zawartych w niniejszym oświadczeniu zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić zleceniodawcę na piśmie.

 • Witam!
  W czerwcu ukończę 25 lat. W lipcu 2014 roku ukończyłam studia wyższe – magisterskie. Zarejestrowałam się w biurze pracy. Aktualnie jestem osobą bezrobotną. Nie jestem już objęta ubezpieczeniem przy rodzicach, Urząd pracy płaci moje ubezpieczenie zdrowotne. Od lutego tego roku, podjęłam naukę w szkole policealnej dwuletniej, w systemie zaocznym. Posiadam więc status studenta/ucznia. W związku z powyższym mam pytanie.
  Aplikując do pracy dla studentów/nie mających ukończonych 26 lat, podejmują pracę na umowę zlecenie, jaki dokument jest mi potrzebny, aby pracodawca nie odprowadzał za mnie składek?
  Nie chciałabym mieć żadnych problemów ze strony pracodawcy czy też urzędu pracy bądź szkoły.
  Podejmując pracę na umowę zlecenie, urząd pracy przestanie odprowadzać składki na moje ubezpieczenie zdrowotne? Czy w związku z tym szkoła powinna mi zagwarantować ubezpieczenie?
  Dodam tylko, że aktualnie nie mogę być ubezpieczona przy rodzicach ani dziadkach.

 • Witam,
  W czerwcu skończę 25 lat, 1 lipca 2014 roku ukończyłam studia wyższe - magisterskie tracąc status studenta. Jestem zarejestrowana w biurze pracy jako osoba bezrobotna. Nie jestem więc już objęta ubezpieczeniem przy rodzicach. Składki opłaca urząd pracy. Od lutego, tego roku podjęłam naukę w studium policealnym (system niestacjonarny, szkoła dwuletnia). Mam legitymację, posiadam status ucznia/studenta. W związku z tym, chciałabym zapytać jak wygląda sprawa podjęcia pracy, na umowę zlecenie jako student. Tzn, jaki dokument jest mi potrzebny, aby pracodawca nie musiał odprowadzać składek (aplikując do pracy dla studentów/nie mających ukończonych 26 lat) Teoretycznie posiadam status studenta ale jestem ubezpieczona przez urząd pracy.
  Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam

 • Witam ;) w związku z tym, że jestem studentką i jestem ubezpieczona w KRUS jako członek rodziny i chciałabym podjąc pracę na umowę zlecenie mam pytanie czy pracowdawca bedzie odprowadzał za mnie skłdkę zdrowotną? czy pracodawca zgłosi mnie do ZUS? czy mogę pracować i nadal być ubezpieczona w KRUS?

 • Witam,
  w czerwcu tego roku kończę 26 lat. Obecnie pracuję na umowę zlecenie na statusie studenta, ale z dniem 31 marca utracę ten status. Do tej pory było to dla mnie korzystne rozwiązanie, ponieważ otrzymywałam wyższą pensję z tytułu nieodprowadzania składek na rzecz ZUS. Chciałabym utrzymać takie warunki do 26. urodzin, dlatego planuję zapisać się do publicznej szkoły policealnej, aby otrzymać status ucznia. Czy uczęszczanie do takiej szkoły pozwoli mi na podtrzymanie dotychczasowych warunków zatrudnienia?

 • Zawarłam umowę zlecenie, pracowałam jako sekretarka. Po kilku miesiącach zawarłam z tą samą osobą umowę zlecenie. Po 20 dniach wykonywania pracy zerwała umowę z powodu utraty zaufania do przedsiębiorcy. Umowa nie przewidywała okresu wypowiedzenia. Jestem przekonana ze moja umowa ze stycznia (20 dni) nie została nigdzie zgłoszona. Nie otrzymałam również części zapłaty. Gdzie mogę zgłosić/sprawdzić czy zostałam zgłoszona?

 • Witam, czy teraz od 1 stycznia 2016 umowy zlecenie ze studentami poniżej 26 roku życia zostają oZUSowane ??? Bo nie ma nigdzie konkretnej informacji, a gdzieś zasłyszałem że studenci są na starych zasadach.

  Dziękuję

  • ciałabym zapytać czy poniższe oświadczenie podpisane przez zleceniobiorcę jest wystarczającym dowodem w razie kontroli umowy zlecenie?
   OŚWIADCZENIE DO UMOWY ZLECENIA / O DZIEŁO
   Oświadczam, że jestem:
   - uczniem szkoły ponadgimnazjalnej,
   - uczniem szkoły ponadpodstawowej,
   - studentem,
   I nie ukończyłem jeszcze 26 roku życia. Jako osoba posiadająca status ucznia/studenta do ukończenia 26 roku życia nie podlegam obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywanej umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, w myśl art. 6 ust 4 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.) oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).
   Dlatego też proszę o nie naliczanie składek ZUS od przychodów uzyskanych z tytułu wykonywanej:
   - umowy agencyjnej,
   - umowy zlecenia,
   - umowy o dzieło
   zawartej z ....................
   O wszelkich zmianach w stosunku do danych zawartych w niniejszym oświadczeniu zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić zleceniodawcę na piśmie.

   Czy takie oświadczenie z podpisem i danymi zleceniobiorcy jest wystarczającym dowodem na status ucznia/studenta? Czy ma to znaczenie, że część oświadczeń została podpisana przez skan i w dokumentach mam jedynie wydruk oświadczenia?

   Moja obecna księgowa twierdzi, ze tak, a koleżanka, która także jest księgową powiedziała, że ZUS wymaga skanu legitymacji, a nie oświadczenia.

   Proszę o informację czy w razie kontroli z ZUS nie będę mieć problemów, jeśli razem z umową pokaże im podpisane oświadczenie?

  • Witam

   Studenci są na starych zasadach. Umowa zlecenia zawarta ze studentem nie podlega ZUS w dalszym ciągu. Warunek - student wpisany na listę i w wieku do 26 lat. Od stycznia 2016 zmieniają się zasady ustalania podstawy do składek (podstawa nie mniejsza niż minimalne wynagrodzenie itp.) ale w przypadku studentów zmian nie ma.

 • Witam, zaczynając pracę na umowę zlecenie nie byłam studentką. W październiku zapisałam się na studia, jednakże się ich nie podjęłam ostatecznie. I nie poinformowałam, że teoretycznie jestem studentką. Czy są z tego tytułu jakieś konsekwencje?

  • Witam

   A czy posiada Pani status studenta? Została Pani wpisana na listę studentów? Jeśli formalnie jest Pani studentką, ale nie poinformowała o tym fakcie zleceniodawcy, to z tytułu Pani umowy zlecenia będzie on odprowadzał składki ZUS. Skutek będzie taki, że Pani na rękę dostanie mniej, a zleceniodawca będzie musiał dołożyć do Pani składek z własnych środków.

 • Dzień dobry,moja córka jest studentką i zaczęła pracę na umowę zlecenie.Czy musi odprowadzić podatek od zarobku,jak teraz rozliczyć na nią ulgę prorodzinną?Pozdrawiam

  • Witam

   Zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu umowy zlecenia nalicza i odprowadza zleceniodawca. Córka nie musi martwić się o jakikolwiek podatek.

 • Od maja pracuje na umowę zlecenie.w druku ktory wypelnialam zaznaczyleam że dobrowolnie chce korzystać ze wszystkich świadczeń w tym zdrowodtnych i pracodawcą je odprowadzal natomiast z dniem 1 października poszłam na studia i gdy teraz dostałam fakturę za ten miesiąc pisze że jest to umowa cywilna bez zus i zdrow... i z tad moje pytanie czy z czasem zostania studentem stracilam swoje ubezpieczenie zdrowotne ?? i jesli tak to czy mogę ubezpieczyć się przy rodzicu??

  • Witam. Umowa zlecenia z osobą, posiadającą status studenta, nie podlega obowiązkowi składkowemu ZUS. W zakresie ubezpieczenia zdrowotnego jest Pani ubezpieczona na uczelni, może Pani również zostać zgłoszona jako członek rodziny przez któregoś z rodziców. Proszę się nie obawiać - nawet, jeśli rodzice Pani nie zgłoszą, ma Pani pełne prawo do korzystania z darmowej opieki zdrowotnej, bo w tym zakresie ubezpiecza Panią uczelnia.

 • cześć,

  Moja sytuacja jest następująca: Przez półtora roku pracowałem na umowę zlecenie ze statusem studenta (jedynym dowodem tego faktu była kopia legitymacji studenckiej). Po skończeniu pierwszego kierunku zapisałem się na kolejny kierunek otrzymując ponownie status studenta ( znowu przedstawiając pracodawcy jako dowód jedynie kopię legitymacji studenckiej). Jednak z pewnych powodów niedawno skreślono mnie z listy studentów. Obecnie jestem na etapie przedłużania tej umowy i pracodawca mając kopię mojej legitymacji myśli, że nadal jestem studentem (nie poinformowałem go o faktycznym stanie rzeczy). Prosiłbym o nakreślenie czy w jakiś sposób łamię prawo i czy pracodawca/zleceniobiorca może z tego tytułu ponieść jakieś konsekwencje. Pozdrawiam serdecznie

  • A skąd mogę mieć pewność że uczelnia mnie ubezpieczyla jeśli nie skladalam tam zadnego takiego wniosku?? Czy ubezpieczenie ma się z chwilą podjęcia studiów?? :)

   • Witam ponownie

    Najlepiej upewnić się w dziekanacie co do tego ubezpieczenia, bo co do zasady wniosku o objęcie takim ubezpieczeniem student nie musi składać. A gdyby okazało się, że uczelnia jednak was nie ubezpiecza, niech który z rodziców zgłosi Panią do ubezpieczenia. Proszę się nie obawiać. Nawet, gdyby okazało się, że w tej chwili Pani nie jest nigdzie ubezpieczona, od zakończenia okresu ubezpieczenia na umowie zlecenia ma Pani jeszcze 30 dni ubezpieczenia zdrowotnego i może korzystać z opieki zdrowotnej za darmo.

  • Witam

   Zleceniodawca powinien wiedzieć, że nie ma Pan już statusu studenta. Sama legitymacja to dla niego za mało. Najlepiej, aby poinformował go Pan o tym fakcie, że nie jest już studentem. Konsekwencje będą takie, że Pana umowa zlecenia nie będzie podlegała oskładkowaniu, chociaż powinna. W razie ewentualnej kontroli ZUS zakwestionuje taką umowę jako umowę zlecenia zawartą ze studentem i naliczy składki ZUS wstecz, plus ewentualne odsetki. A ponieważ składki ZUS finansowane są w części prze zleceniodawcę z własnych środków i zleceniobiorcę z jego wynagrodzenia, zleceniodawca będzie miał roszczenie w stosunku do Pana o wyrównanie mu szkód, jakie poniósł poprzez fakt, że nie poinformował go Pan o tym, że nie jest już studentem. Będzie mógł domagać się od Pana tych zaległych składek, które będzie musiał zapłacić z odsetkami po ewentualnej kontroli z ZUS.

 • Witam. Przy podpisywaniu umowy zlecenie zaznaczyłam w oświadczeniu że jestem osobą uczącą. Co za tym idzie nie odprowadzano składek emerytalnych i rentowych. W trakcie zrezygnowałam ze szkoły i nie poinformowałam o tym fakcie agencji przez którą zostałam zatrudniona. Jakie mogą być konsekwencje jeśli dopiero po czasie zglosze fakt ze się nie ucze już ?

  • Witam

   Jedyne ewentualne konsekwencje to uiszczenie zaległych składek przez Pani zleceniodawcę, ale to raczej tylko w razie ewentualnej kontroli ZUS (szansa niewielka ze wskazaniem na żadną) i jego prawo do roszczenia od Pani częsci tych składek. Jesli nie trwało to długo, niech Pani się nie martwi.

 • Witam. Mam 20 lat i jestem studentem I roku studiów stacjonarnych. Na początku roku akademickiego podjąłem pracę na umowę zlecenie na jeden miesiąc i w tym momencie już nigdzie nie pracuję. Moje pytanie to jeśli przed pracą byłem ubezpieczony u rodzica to czy ubezpieczenie mi się "zerwało" z powodu podjęcia pracy zarobkowej czy umowa zlecenie nie ma na to żadnego wpływu i nadal jestem ubezpieczony zdrowotnie u rodzica ? Dziękuję.

  • Witam

   Nadal jest Pan ubezpieczony u rodziców. Umowa zlecenia ze studentem nie powoduje obowiązku ubezpieczenia go z tego tytułu. Na umowie zlecenia ze studentem co do zasady nie ma składek ZUS. Zleceniodawca nie zgłaszał Pana do ubezpieczenia ani z niego nie wyrejestrowywał. Podlega Pan ubezpieczeniu, do którego zgłosił Pana rodzic. Może Pan korzystać z darmowej opieki medycznej.

 • Witam, piszę z nadzieją, że ktoś mi pomoże. Mam 21 lat ize studiów zrezygnowałam bo musiałam zmienić miejsce zamieszkania obecnie jestem zapisana jako uczeń w szkole dla dorosłych i pracuje na umowie zlecenie od 1 września 2015r czyli połtora miesiąca. Będąc studentem byłam zarejestrowana jako bezrobotna. Wiem, że do ukończenia 26 roku życia mając status ucznia jest się zwolnionym od składek. Moje pytanie brzmi czy ja musze gdzieś zgłaszać to, że pracuje ? nie wiem do ZUS-u jakieś zaświadczenie czy coś w tym stylu ? boje się, że pójde do lekarza a tam okaże sie, że jestem nie ubezpieczona ;/

  • Pani niczego nie musi zgłaszać. Ewentualnego zgłoszenia dokonuje zleceniodawca. A informowała go Pani, że się uczy? On wie o tym?

 • Witam serdecznie.
  Mam takie pytanie.Ukończyłem studia i żeby utrzymać status ucznia zapisałem się do szkoły policealnej "Cosinus",niestety nie posiadam żadnego ubezpieczenia na dzień dzisiejszy bo szkoła Cosinus nie ubezpiecza.Nistety nie mam możliwości,żeby ktoś inny mnie ubezpieczył.Za rok planuje wrócić na studia magisterskie więc będe miał ponownie ubezpieczenie.I moje pytanie brzmi mając status ucznia,nie będąc nigdzie ubezpieczony,a pracując na umowe zlecenie co oznacza że jestem uczniem i pracodawca nie pobiera za mnie składek czy robie coś nie zgodnego z prawem?Czy musze być koniecznie ubezpieczony?Oczywiście zdaje sobie sprawę,że do 31 pażdziernika 2016 roku nie będe mógł korzystać z usług nfz.

  • Jak rozumiem, umowę zlecenia już Pan zawarł, tak? Zleceniodawca wie, że jest Pan uczniem, ale szkoła Pana nie ubezpiecza? Jeśli tak, to z tytułu zlecenia powinien Pan podlegać przynajmniej ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dla Pana byłoby to korzystne, miałby pan prawo do świadczeń z tytułu opieki zdrowotnej

 • Witam,
  jestem studentką 3 roku studiów zaocznych. Wcześniej byłam ubezpieczona u rodzica w pracy, 3 miesiące temu podjęłam pracę na umowe o prace więc rozumiem, że automatycznie przestałam być ubezpieczona u rodzica. W najbliższym czasie kończy mi się umowa i tu moje pytanie, co z moim ubezpieczeniem? Czy muszę się rejestrować w urzędzie pracy? Czy jestem ubezpieczona na uczelni i nie muszę tego robić?

  • Witam

   Ubezpieczenie u rodzica nie kończy się automatycznie. Rodzic powinien zgłosić wniosek o wyrejestrowanie Pani jako członka rodziny. Obecnie ma Pani umowę o pracę. Jak umowa się zakończy, najlepiej będzie zarejestrować się w urzędzie pracy, jednak nie będzie miała Pani prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Z kolei co do ubezpieczenia, to proszę ustalić na uczelni, czy oni Państwa ubezpieczają. na studiach zaocznych nie zawsze tak jest. Jeśli uczelnia Panią ubezpiecza, ma Pani pełne prawo do darmowej opieki zdrowotnej.

 • Dzień dobry. Mam 24 lata. Czy muszę informować zleceniodawcę o fakcie bycia studentem? Z różnych przyczyn, wolałbym zachować tę informację dla siebie i mieć zlecenie ozusowane. Jeżeli mam obowiązek podania informacji, że jestem studentem dziennym, to z jakiej podstawy prawnej on wynika (nr art konkretnej ustawy). Pozdrawiam

  • Witam

   Tak. Zleceniodawca ma prawo i obowiązek wiedzieć, że osoba, którą zatrudnia na umowie zlecenia, jest studentem. Dla niego to bardzo ważne, zleceniodawca jest bowiem płatnikiem składek i musi je odpowiednio rozliczać i odpowiednio zgłaszać do ubezpieczeń osoby przez siebie zatrudniane.

 • Dziś miałam obronę. 10 września podpisuję umowę zlecenie, a 21 września składam dokumenty na studia magisterskie. Czy w takiej sytuacji pracodawca powinien odprowadzać składki w okresie, kiedy nie jestem studentem? A jak to jest w przypadku umowy o dzieło - może byłaby lepszym rozwiązaniem na ten okres?

  • Witam

   Tak. Jak rozumiem, obroniła Pani licencjat i zamierza rozpocząć studia uzupełniające. Z dniem obrony traci Pani status studenta w rozumieniu obowiązku oskładkowania umowy zlecenia. Prawa studenta zachowuje Pani do 31 października, ale status studenta traci Pani w dniu obrony. Oznacza to, że Pani umowa zlecenia powinna zostać oskładkowana, przy czym w dniu, w którym rozpocznie Pani studia uzupełniające, nabędzie Pani ponownie status studenta, w związku z czym zleceniodawca wyrejestruje Panią z ZUS. Niestety na te kilkanaście dni będzie Pani podlegać obowiązkowi ubezpieczeń. Proszę poinformować o tym zleceniodawcę. Proszę się nie urazić, bo nie zakładam, że chciałaby Pani ukryć przed nim fakt obrony, ale za dużo miałem w swojej karierze klientów - studentów, którzy ukrywali fakt obrony licencjatu licząc na to, że zleceniodawca nie zauważy, że od obrony licencjatu do rozpoczęcia uzupełniających minął niecały miesiąc. A potem problem. W razie kontroli z ZUS, jeśli sprawa wyjdzie na jaw, zleceniodawca poniesie karę, ale ma prawo rościć sobie od zleceniobiorcy stosownego zadośćuczynienia za poniesione szkody. Nie napisała Pani, kiedy rozpoczyna studia magisterskie, ale zakładam, że pewnie z początkiem października.
   Proszę poinformować zleceniodawcę przed zawarciem umowy, że obroniła się Pani ale że zamierza w najbliższym czasie rozpocząć studia magisterskie i że Pani będzie zwolniona z ZUS. To bardzo ważne, bowiem część składek na ubezpieczenie finansuje zleceniodawca z własnych środków. Skutkiem tego Pani zarobi troszeczkę mniej, a zleceniodawca zapłaci troszeczkę więcej, niemniej biorąc pod uwagę, że to niewiele dni od obrony do dnia podjęcia studiów, nie będą to znaczące różnice.

   • Dziękuję za wyjaśnienie. A czy status studenta odzyskuję w momencie złożenia dokumentów (przyjęcia na studia) czy z dniem 1. października?

    • Status studenta odzyska Pani po wpisaniu Pani na listę studentów. Ten fakt również należy zgłosić zleceniodawcy. Wystarczy Pani zaswiadczenie z dziekanatu, że z dniem takim i takim została Pani wpisana na listę studentów.

     • Witam,
      Czy studia podyplomowe (w przypadku osoby poniżej 26 r.ż.) również zwalniają pracodawcę (zleceniodawcę) z opłacania składek?
      Z góry dziękuję za odpowiedź.
      Pozdrawiam

     • Witam

      Uczestnik studiów podyplomowych nie jest studentem w rozumieniu przepisów, dotyczących oskładkowania umowy zlecenia studenta. Jeśli osoba uczęszcza na studia podyplomowe, a jednocześnie pracuje na umowie zlecenia, to z tytułu tej umowy normalnie podlega ubezpieczeniom ZUS

 • Mam 23 lata, pracuje na umowę zlecenie, zapisałem się do szkoły policealnej.//
  W takim razie czy mogę ubezpieczyć się u rodzica, który pobiera rentę??.

 • Obecnie kończę studia mgr, obronę mam we wrześniu, ponadto robię zaocznie technikum w studium, które trwało będzie jeszcze rok. Pracuję na umowę o pracę, pełny etat, być może jednocześnie będę miał możliwość współpracy z inną firmą w ramach umowy zlecenia. 26. rok życia kończę w maju 2016. Moje pytania: 1. czy nadal, nawet po obronie mgr będę miał status studenta/ucznia? 2. czy, jakich i do kiedy druga firma będzie mogła nie odprowadzać składek ZUS od ww. um. zlecenia? 3. Gdzie znajdę potwierdzającą podstawę prawną, jeżeli druga firma nie będzie musiała płacić ZUS od um. zlecenia?

 • Dzień dobry, od ok roku jestem zatrudniona na umowę zlecenie, za tydzień bronię tytułu magistra - czy pracodawca ma prawo obliżyć mi kwotę brutto jeśli na umowie wpisana jest równiez kwota netto? I czy w ogóle ma takie prawo?

  • Witam
   Rozumiem, że w umowie zlecenia ma Pani wskazaną kwotę wynagrodzenia brutto i netto, tak? Jeśli tak, to konieczna będzie zmiana umowy, skoro bowiem obroni się Pani, to z tytułu Pani umowy zlecenia zleceniobiorca powinien odprowadzić składki ZUS (chorobowa jest dobrowolna i zależy od Pani, czy Pani chce być nią objęta, czy nie). A ponieważ część składek jest finansowana z wynagrodzenia brutto zleceniobiorcy (czyli Pani), to wskazane na umowie kwota brutto i netto nie będą się już zgadzać - z tej samej kwoty brutto wyjdzie Pani niższa kwota netto.
   To już tylko od waszego ustalenia zależy, czy kwota netto pozostanie bez zmian, a podniesiona zostanie kwota brutto, czy w grę może wchodzić inne rozwiązanie. Proponowałbym zwrócić na to uwagę księgowej i ustalić ze zleceniodawcą. Jednostronnie nic nie może on zrobić, bo zawierając umowę zlecenia zgodziła się Pani na kwoty wskazane w umowie, a więc na kwotę brutto i netto.
   Natomiast jeśli ma Pani w umowie tylko kwotę netto, wejście w grę składek ZUS jest dla Pani bez znaczenia, zleceniobiorca będzie musiał po prostu podnieść kwotę brutto na umowie.

 • Witam. Pracowałam na umowę zlecenie jako student (pracodawca nie chciał żadnego potwierdzenia, uwierzył na słowo) przez rok. Po 2 latach do mnie zadzwonił informując że miał kontrolę ZUS i jeżeli nie dostarczę zaświadczenia, że w tamtym czasie byłam studentką będzie ode mnie żądać uiszczenia kary jaką ZUS na niego nałoży. Czy może to zrobić?

  • Co do zasady zleceniodawca nie za bardzo ma podstawy, aby żądać od Pani uiszczenia kary, jaką nałożył na niego ZUS. Należy jednak mieć na względzie, że gdy umowa zlecenia jest ozusowana, część składek finansowana jest z wynagrodzenia zleceniobiorcy, a część składek finansuje zleceniodawca z własnych środków. Dzięki temu, że Pani umowa nie podlegała składkom ZUS

 • Witam, jestem studentką ostatniego roku studiów magisterskich (obrona w czerwcu). Dodatkowo pracuję na umowę zlecenie, w tym momencie nie są pobierane składki ZUS. Kiedy zaczną być pobierane? Czy następnego dnia po obronie, czy dopiero po ukończeniu 26 r.ż.? Wyczytałam również, że świadczenie zdrowotne przysługuje osobie, która zakończyła studia (obroniła się) przez kolejne 4 miesiące. Dopiero po tym czasie zobowiązana jest zadbać o odprowadzanie składek. Jak to wygląda? Pozdrawiam

  • Witam

   Dzień obrony jest ostatnim dniem, do kiedy zachowuje Pani status studenta. Od dnia następnego po obronie zleceniodawca ma obowiązek zgłosić Panią do ubezpieczeń społecznych (w tym, jeśli Pani chce, do dobrowolnego chorobowego) oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Do dnia 31 października zachowuje Pani prawa studenta (gdyby Pani np. chciała rozpocząć nowy kierunek), ale nie status studenta, w związku z czym musi Pani o obronie poinformować zleceniodawcę. Ma on siedem dni na zgłoszenie Pani do ZUS.
   Z kolei po obronie ma Pani prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej, świadczenia zdrowotne Pani przysługują (korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej), ale nie świadczenia z ubezpieczenia chorobowego (np. zasiłek chorobowy), te bowiem będą Pani przysługiwać dopiero po 90 dniach dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na umowie zlecenia albo jeśli podejmie Pani zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w okresie nie dłuższym niż 90 dni od dnia zakończenia studiów (obrony).

 • Dzień dobry!
  Jestem studentką pierwszego roku. W chwili obecnej podejmuję pracę na umowę zlecenie i zaniepokoiło mnie, że żadne składki nie będą odprowadzane od mojej wypłaty. Nie mam pewności, czy uczelnia faktycznie mnie ubezpiecza. Dodatkowo zastanawia mnie, co ze składkami na przyszłą emeryturę? Byłabym wdzięczna za odpowiedź mimo upływającego czasu od wstawienia tego artykułu.

  • Witam

   Jako studentka na umowie zlecenia nie podlega Pani ubezpieczeniom ZUS. Oznacza to m.in., że nie są z wynagrodzenia z umowy zlecenia odprowadzane składki na Pani ubezpieczenie emerytalne. Co do opieki zdrowotnej - jako studentka ma Pani prawo do korzystania z niej bezpłatnie, uczelnia w tym zakresie powinna to Pani gwarantować (tego może Pani raczej być pewna).
   Co do składek na przyszłą emeryturę, to będą one odprowadzane jedynie w przypadku, gdy zostanie Pani zatrudniona na podstawie stosunku pracy (albo na umowie zlecenia, ale już nie jako studentka). Na chwilę obecną składkami na emeryturę proszę się nie martwić. Jak rozumiem, dopiero Pani zaczyna działalność zawodową, a przed Panią jeszcze tyle czasu i zawodowej pracy, że o kapitał emerytalny nie musi się Pani obecnie obawiać. Trudno zresztą przewidzieć, co będzie za te kilkadziesiąt lat, gdy osiągnie Pani wiek emerytalny, proszę o tym nie myśleć teraz.

 • Witam serdecznie,

  Mam tak skomplikowaną sytuację, iż proszę o pomoc.. Posiadam rentę rodzinną po zmarłym ojcu, obecnie kończę studia magisterskie. (mam 25 lat, urodziny w lipcu) (obrona w lipcu lub we wrześniu). Od października planuję zapisać się do szkoły policealnej i przez rok mam jeszcze prawo otrzymywać rentę. Jednocześnie pracuję w firmie, gdzie na razie, z racji tego ze jestem studentką, mam umowę zlecenie. Moje pytanie to czy po zapisaniu się do szkoły policealnej będę mogła nadal mieć umowę zlecenia bez odprowadzania składek? I co ważniejsze, na jakiej podstawie będę wtedy ubezpieczona(za sprawą renty, czy muszę zgłosić się do ubezpieczenia na rodziców, czy przez szkołę policealną). Jak ma się do tego nie przekroczenie 70% średniej krajowej aby utrzymać rentę w pełnym wymiarze.(czy jest tak, że gdy jestem uczniem szkoły policealnej do 16 r.ż. to nie ważne ile zarobiła bym z tytułu umowy zlecenia to i tak zachowuję 100% renty?)

  Przepraszam za tak zawiły przykład i dziękuję za wyjaśnienie :)

  • Witam

   Witam
   Uczeń gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej do ukończenia 26 lat z tytułu wykonywania umowy zlecenia nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Tak wynika z art. 6 ust. 4 ustawy o sus i art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy zdrowotnej. Do szkół ponadgimnazjalnych zalicza się m.in. szkoły policealne o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, których ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu - art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Zatem uczeń szkoły policealnej z umowy zlecenia nie podlega ubezpieczeniu w ZUS, o ile nie ukończył 26 lat.
   Z kolei co do renty - to jest uzależnione od wynagrodzenia, jakie Pani otrzymuje z tytułu umowy zlecenia. Proszę nie podawać kwoty, tylko napisać, czy przekracza ono 70 % średniej krajowej?

 • Witam, jestem studentką, nie ukończyłam 26 lat, pracuję w jednej firmie ponad rok, ostatnią umowę zlecenie zawarłam 1 kwietnia z terminem do 31 czerwca. 27 kwietnia otrzymaliśmy e-maila z prośbą o dostarczenie legitymacji, dziwnym trafem,ale wysłałam wiadomość zwrotną bez załączonego załącznika. Czy zleceniobiorca ma prawo zgłosić mnie bez mojej gody do zus, gdy mam status studenta? Pragnę wspomnieć, że na początku października żadnej osobie z firmy legitymacja nie została sprawdzona, ja swoją wysłałam, bo po prostu sama tak stwierdziłam,

 • Witam!
  Mam 24 lata w zeszłym roku skończyłam studia dziennie i zaczęłam do września szkolę policealna dla dorosłych w trybie zaocznym (1 rok). Obecnie jestem ubezpieczona w PUP-ie, a w szkole nie opłacałam żadnych dodatkowych ubezpieczeń. 7 maja wychodzę za mąż i zostanę w jego zakładzie pracy ubezpieczona (oraz wykreślona z PUP-u).

  Czy z racji, że jestem uczniem zaocznym mam prawo do jakiś ulg od składek w przypadku podpisania umowy o prace / zlecenie? Od września prawdopodobnie rozpocznę inny kierunek również w trybie zaocznym czy przez okres wakacyjny ulgi będą również obowiązywać?

 • Witam,
  Mam 21 lat, studiuje zaocznie oraz pracuje na umowę zlecenie. Czy uczelnia ma obowiązek mnie ubezpieczyć jeśli pracuję ?

  • Rozumiem, że muszę zrobić tak, żeby ta umowa zlecenia nie przekraczała 70% średniej krajowej.Podpisanie przeze mnie umowy o pracę w tym okresie szkoły policealnej i otrzymywania renty będzie dla mnie niekorzystne? Gdzieś czytałam, że jeżeli jest się studentem to nie patrzy się w ogóle na to 70%, tylko jeżeli jest to zlecenie to nie obniżają renty, czy to prawda również w tym wypadku? Czyli w mojej sytuacji najlepiej będzie szkoła policealna plus umowa zlecenia nie przekraczająca 70% średniej krajowej? I rozumiem, że do ubezpieczenia po obronie nie muszę się nigdzie zgłaszać?

   • Witam ponownie

    Na wszelki wypadek sprawdzę jeszcze dokładnie, jak to jest z rentą i umową zlecenia w przypadku studenta. W dniu jutrzejszym otrzyma Pani wszelkie szczegółowe informacje. A co do obrony - tu już sprawa wygląda trochę inaczej. Po obronie, jeśli nie będzie Pani uczyć się dalej, należałoby ten fakt zgłosić zleceniodawcy, bo wówczas ma on obowiązek zgłosić Panią do ubezpieczeń społecznego (z dobrowolnym chorobowym) i zdrowotnego.

  • Jeśli ma Pani status studenta oraz mniej niż 26 lat, to podlega Pani ubezpieczeniu na uczelni. Z tytułu umowy zlecenia nie podlega Pani obowiązkom składkowym ZUS, a jedynie zleceniodawca ma obowiązek odliczyć od Pani wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy. I nic więcej, żadnych składek.

 • Witam,
  umowa zlecenie dla studenta bez składek na ubezpieczenia bo pracodawca nie ma obowiązku, ale czy można i jak pracodawca się zgodzi odprowadzać składki na ub. a oprócz tego chciałam bym opłacac dobrowolną składę chorobową

 • A jesli zawarłem umowę zlecenie i po trzech tygodniach mialem obornę magistra i pracodawca przy wypelnianiu formularzu do zusu kazal o wpisanie nr legitymacji i ja te legitke mialem ze soba do konca pazdziernika ważną i dopiero ja oddale w listopadzie przy odbiorze dyplomu ze szkoły to jak to się ma do statusu studenta po obronie odnosnie skladek do zusu

 • Witam,
  Artykuł juz jest tu od dawna, ale moze uda mi sie uzyskać odpowiedź. Mam następujący problem, po ukończeniu studiów dostarczylam pracodawcy dyplom ukończenia, dajszej nauki nie podjelam mimo to pracodawca traktował mnie jako studenta nie odprowadzając za mnie skladek do zus. Jeżeli składnikiki nie byly odprowadzane z winy pracodawcy kto w takim razie powinien je uregulować ja z mojej pensji czy pracodawca?

  • Witam i proszę o doprecyzowanie - chodzi o umowę o pracę czy umowę zlecenia ze studentem? Na umowie o pracę wszystkie składki są obowiązkowe. Jeśli w grę wchodzi jednak umowa zlecenia, a Pani poinformowała zleceniodawcę o fakcie ukończenia studiów i utracie statusu studenta - zleceniodawca ma obowiązek zgłosić Panią do ubezpieczeń i należycie obliczać i odprowadzać składki. Jeśli tego nie robi, to teoretycznie ma Pani dzięki temu wyższe wynagrodzenie, ale jest to wykroczenie przeciwko przepisom, dotyczącym ubezpieczeń.

 • W tym roku rodzice muszą się rozliczyć z PIT, mam zapytanie dotyczące ulgi prorodzinnej. Mianowicie, od stycznia do końca września 2014 byłam studentką dzienną (studia ukończyłam w połowie lipca), ale z w połowie września zarejestrowałam się w urzędzie pracy. W październiku rozpoczełam studia zaoczne. Moje pytanie brzmi, z jakiego okresu rodzice mogą uzyskać ulgę prorodzinną? Czy zarejestrowanie się w urzędzie pracy nie daje już możliwości uzyskania ulgi? Jestem osobą, która ma 22 lata.

 • Jest taka sprawa - byłem zatrudniony na umowę zlecenie jako student - skończyłem studia magisterskie i miałem obronę 11 lipca - później dalej pracowałem na tej umowie ( zacząłem studia podylpomowe ) aż do końca roku - gdy chciałem przedłużyć umowę gdyż myślałem że dalej mam status studenta nie przedłużyli mi jej - z tym się zgadzam ale - kobieta z która rozmawiałem wyliczyła mi że od lipca do grudnia z zarobku 3400 zł muszę zapłacić 1400 zł podatku na zus - czy to możliwe że choć odprowadzała składki jako za studenta muszę aż tyle jeszcze zapłacić ??

 • Witam, do 31 stycznia bylem sluchaczem szkoly policealnej. 1 stycznia zawarlem umowe zlecenie. Po skresleniu z listy sluchaczy zapomnialem poinformowac zleceniodawce o tym. Czy zus moze wykazac, ze nie jestem sluchaczem? Czy moge.miec z tego tytulu jakies konsekwencje? Srednio mi sie usmiecha placic zalegle skladki teraz tym bardziej, ze i tak pojde na studia...
  Czy moge miec z tego tytulu jakies kary? Sprawe karna?
  Czy lepiej zostawic temat i podpisac nowa umowe jako nieuczacy sie, a zalegle skladki placic dopiero jak zus sie upomni?

 • Witam, ja mam takie pytanie, czy jak pracuje na umowie zlecenie jako uczeń szkoły policealnej to czy musze sie wyrejestrowywać z urzędu ?
  Bo pracodawczyni mi powiedziała, że nie musze, nie bede miała kary za to ? pomóżcie :)

 • Czy nowe przepisy dotyczące umów o zlecenie i ich ozusowaniu w przypadku studentów wchodzą od 1 stycznia 2015 czy 2016??

 • Witam. Mam 25 lat, studiuję zaocznie i pracuję na umowę zlecenie. Słyszałam że pracując w takiej formie zatrudnienia pracodawca ma obowiązek zwalniać studenta z pracy w piątek o godzinie 14!! Czy to prawda? Potwierdzenie tej informacji byłoby dla mnie zbawieniem. Będę wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam

 • mam 25lat Obroniłem się 3lipca pracuje na umowe zlecenie od 25 sierpnia do teraz i nie wiem jak to jest z tymi skladkami.
  podpisujac umowe powiedzialem ze mam wazna jeszcze legitymacje wazna do konca pazdiernika(ale podobno z dniem obrony ona traci waznosc) i podpisalem umowe bez odprowadzenia skladek z zleceniodawca.
  moje pytanie jest następujące:

  czy bede mial jakies problemy z tego powodu??(ta moja pomylke wynikajaca z niewiedzy jaki jest moj status zglosilem zleceniodawcy) i czy przy rozliczeniu podatkowym bede musial zwracac pieniadze ktore powinny byc oplacone na skladki?
  oraz
  jesli sie obronilem to znaczy ze stracilem ubezpieczenie??nie jestem ubezpieczony u zadnego z rodzicow w pracy(tata nie zyje a mama nie pracuje)
  proszę o pomoc

 • Czy jeżeli umowa zlecenie z pracodawcą została zawarta 22.09 a ja jako osoba mająca 21 lat i nie ucząca się zaznaczyłem odprowadzenie pełnych składek do ZUS-u zapisałem się dzisiaj tj. 06.10 na studia i nie obejmują mnie już składki ZUS-u ponieważ jestem osobą uczącą się do 26 roku życia to składki będą odprowadzane przez pierwszy miesiąc czy już od pierwszego nie będą odprowadzane ?

 • Mam następujące pytanie. Zatrudniłem się na umowę zlecenie w maju 2014, kiedy jeszcze byłem studentem. W momencie podpisywania umowy opiewającej na 3 miesiące byłem jeszcze studentem, broniłem licencjat w połowie czerwca. Kwota, którą dostaję miesięcznie, to maksymalnie 1000 PLN netto (czytałem gdzieś, że ma to znaczenie, że składki odprowadza się dopiero po przekroczeniu minimalnej krajowej). Pracodawca został poinformowany o tym, że ukończyłem studia (poinformowałem ustnie przełożonego oraz osobę z kadr). W umowie jednak mam następujący zapis: "Zleceniobiorca oświadcza, że nie ukończył 26 roku życia i nadal pobiera naukę w systemie szkolnym i nie podlega z tytułu niniejszej umowy ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym zgodnie z ustawą o Ubezpieczeniach społecznych". Jak to się ma do stanu faktycznego? Złożyłem dokumenty jednocześnie na II stopień, na który dostałem się i rozpocznę od października tego roku. Proszę o odpowiedź.

 • Witam

  Mam ukończone 26 lat jednak nadal jestem studentem. Jestem zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet, chciałabym jednak podjąć pracę na umowę zlecenie czy w takim wypadku pracodawca będzie odprowadzał składki czy nadal uczelnia?

 • Mam straszny problem w pracy, bo jakieś pół roku temu zgłosiłam mojej szefowej, że nie jestem już studentem ( pracuje na umowę zlecenie) i, że nie będę się zapisywać do żadnej szkoły ( niestety nie mam na to potwierdzenia pisemnego bo z nią rozmawiałam ) powiedziała , że to ogarnie. Kilka dni temu informuje mnie, że muszę po pierwsze ogarnąć nową szkołę, a po drugie załatwić sobie potwierdzenie studiowana za te 6 miesięcy, które nie studiowałam bo po pierwsze nie będą mnie liczyć normalnie bo to nie zostało za budżetowane a po drugie będę mieć karę bo oni liczą mnie jak studenta bo tak samo nie było to za budżetowane i nie mogli tego zrobić. Co w takiej sytuacji mam zrobić. Czy cała kara za niepłacenie składek spadnie na mnie?

 • Witam,
  Mam pytanie , dziś byłem zapytać o pracę i pracodawca kazał sprawdzić czy będzie płacił za mnie składki ZUS
  Studia zaczynam w tym roku. Czy aby nie musiał płacić składek musi być to umowa o zlecenie ? Czy może też być normalna umowa o pracę ?

 • witam. W styczniu 2014 roku zrezygnowałam ze studiów. Od października rozpoczynam nowe studnia. Czy podpisując umowę zlecenie przed październikiem mogę podać, że mam status studenta i nie będą przez to odprowadzane składki?

 • Witam. Chciała bym się dowiedzieć czy jeżeli w oferie pracy pracodawca wymaga statusu studenta, a ja zaczynam policealne technikum to moge pracować na danym stanowisku pracy na umowę zlecenie? Wydaje mi się że dzięki tej szkole będę miała status ucznia nie studenta, dlatego nie wiem czy mogę podjąć się tej pracy czy nie ...

 • Dzień dobry. Mam skonczone 25 lat. W ubieglym roku ukonczylam studia 2 stopnia po czym podjelam nauke w szkole policealnej. Pracuje na umowę zlecenie. Pytanie jest takie czy pracodawca musi mnie ubezpieczyć czy nalezy mi sie ubezpieczenie na rodzicow.

 • Witam,
  ile razy mogę być zatrudniona na umowę zlecenie w tej samej firmie? Umowa zlecenie studenci do lat 26.

  • Tu nie ma ograniczeń. Umowa zlecenia nie jest formą nawiązania stosunku pracy, nie ma więc co do zasady żadnych ograniczeń w ilości tego typu umów pod rząd.

 • Witam. Rok temu, po skończeniu liceum, pracowałam przez lipiec i sierpień na umowę zlecenie. Jako uczeń, a później (od września) student, cały czas byłam zgłoszona do ubezpieczenia w zakładzie pracy ojca. Okazało się, że mój pracodawca również zgłosił mnie do ubezpieczenia, mimo że nie powinien. Przez rok nie było mnie w systemie eWUŚ, więc podpisywałam oświadczenie, że jestem ubezpieczona, w końcu z zakładu pracy taty wciąż odprowadzano składki. Teraz już kompletnie nie wiem, czy byłam przez ten rok ubezpieczona, czy nie. Po rozmowie z NFZ kazano tacie zgłosić mnie jeszcze raz do ubezpieczenia, a pani z kadry dodatkowo kazała mu podpisać wyrejestrowanie mnie z ubezpieczenia w dniu, w którym rozpoczęłam pracę na umowę zlecenie. Dodatkowo mój pracodawca ma mnie wyrejestrować, bo cały czas jestem przez nich zarejestrowana w ZUSie, o ubezpieczeniu z zakładu pracy ojca nie ma nawet wzmianki. Czy teraz mogę się spodziewać rachunków za wizyty u lekarzy? Zakład pracy taty składki odprowadzał bez żadnej przerwy, ale przez ten papierkowy bałagan może wyjść na to, że przez rok ubezpieczona nie byłam.

 • Moje pytanie: jestem studentem poniżej 26 roku zycia zatrudniony na umowe zlecenie, moj pracodawca mimo to odprowadzal skladki. Czy przysluguje mi jakis zwrot??

 • Moje pytanie: jestem studentem poniżej 26 roku życia, zatrudniony na umowę zlecenie. Moj pracodawca odprowadzal wszystkie skladki mimo iz bylem z nich zwolniony, wyszlo to dopiero teraz i dostaje znacznie wieksza wypłatę. Czy mam prawo do jakiegos zwrotu z tytulu bezpodstawnego odprowadzania skladek do zwrotu??

 • Witam,
  czy będąc studentką do 26 roku życia, pracując na umowę zlecenie mogę poprosić o opłacanie dobrowolnej składki chorobowej ? A jeśli nie to co mogę zrobić w razie ciąży, bądź choroby która uniemożliwia prace choćby na okres 1 tygodnia za który na umowie zlecenie nie będę miała opłacone?

 • Dzień dobry,
  chciałam zapytać o przypadek, w którym jako studentka pracująca na umowe zlecenie od której Zleceniodawca nie odprowadza składek(jestem ubezpieczona przy rodzicach), czy są w tym przypadku odprowadzane składki chorobowe ode mnie, czy musze zglosic pracodawcy chec płacenia tych skladek od mojej umowy zlecenie, która mam na czas nieokreslony

  Bardzo proszę o pomoc

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Strona używa ciasteczek Google. Więcej w zakładce "O blogu"