Wynagrodzenie za opiekę nad zdrowym dzieckiem – jak się liczy?

O tym, komu należy się opieka nad zdrowym dzieckiem 2017 pisaliśmy już w poprzednim artykule. W niniejszym opracowaniu opiszemy, wraz z pokazaniem na konkretnych przykładach, jak się nalicza wynagrodzenie za opiekę nad zdrowym dzieckiem do lat 14-tu. Sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za opiekę nad zdrowym dzieckiem nie jest skomplikowany, przypomina nieco sposób liczenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z pewnymi jednak różnicami.

Z poprzedniego artykułu wiesz już, jakie są zasady udzielania opieki nad zdrowym dzieckiem i komu się ona należy. Omówmy sobie zatem ustalanie wysokości wynagrodzenia za nią.

Jak liczyć wynagrodzenie za opiekę nad zdrowym dzieckiem do lat 14

Ustalając wynagrodzenie za czas opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 14 należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

Wynagrodzenie za opiekę nad zdrowym dzieckiem do lat 14 liczy się tak, jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy z tą różnicą, że jeśli pracownik ma zmienne składniki wynagrodzenia, takie jak premie, prowizje dodatki itp., to do liczenia bierze się składniki nie z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc wystąpienia opieki nad zdrowym dzieckiem, ale – stosownie do §5 powołanego rozporządzenia – z miesiąca, w którym opieka wystąpiła. Jeśli zatem pracownik ma na przykład wynagrodzenie zasadnicze oraz premię, a z opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 14 korzystał na przykład w kwietniu, to do obliczeń bierzemy pod uwagę jedynie kwietniowe składniki wynagrodzenia.

Obliczanie wynagrodzenia za opiekę nad zdrowym dzieckiem do lat 14

W praktyce, licząc wynagrodzenie za opiekę nad zdrowym dzieckiem, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na składniki wynagrodzenia pracownika. Jeśli ma on jedynie składniki w stałej wysokości, nie uzależnione od czasu pracy, takie jak pensja zasadnicza miesięczna, dodatek stażowy czy funkcyjny stały, to sposób liczenia jest bardzo prosty, a w rezultacie wynagrodzenie za opiekę nad zdrowym dzieckiem plus wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca da w rezultacie kwotę, jaką pracownik by zarobi, gdyby z opieki nad zdrowym dzieckiem nie korzystał, ale przepracował cały miesiąc. Pokażmy to na przykładzie.

Przykład wyliczenia wynagrodzenia za opiekę nad zdrowym dzieckiem przy stałych składnikach wynagrodzenia:

Załóżmy, że pracownik pracuje na pełnym etacie, z wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 2000 złotych oraz dodatkiem funkcyjnym stałym (nie uzależnionym od ewentualnych nieobecności pracownika) w kwocie 500 złotych. Pracownik ten w dniu 13 marca 2017 korzystał z 8 godzin opieki nad zdrowym dzieckiem. Za miesiąc marzec 2017 należeć się będzie pracownikowi wynagrodzenie za opiekę nad zdrowym dzieckiem oraz wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.

Ustalamy wynagrodzenie za opiekę nad zdrowym dzieckiem:

Krok 1. Ustalamy wartość jednej godziny opieki. Robi się to w ten sposób, że pensję zasadniczą z miesiąca korzystania z opieki dzieli się przez liczbę godzin do przepracowania w miesiącu, w którym ta opieka nad zdrowym dzieckiem wystąpiła. W marcu 2017 roku do przepracowania na pełnym etacie są 184 godziny:

2000 zł : 184 godziny = 10,87 zł

Krok 2. Teraz wartość jednej godziny opieki należy pomnożyć przez liczbę godzin tej opieki w marcu:

10,87 zł * 8 godzin = 86,96 zł

Teraz liczymy wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca. Robi się to w ten sposób, że pensję zasadniczą za cały miesiąc pomniejsza się o dzień opieki następująco:

2000 zł – 2000 zł / 184 godziny (do przepracowania w marcu 2017) * 8 godzin (opieki) = 1913,04 zł

Za miesiąc marzec pracownik otrzyma zatem 1913,04 zł wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca oraz 86,96 zł wynagrodzenia za opiekę nad zdrowym dzieckiem do lat 14, a także dodatek funkcyjny 500 zł. Jak widzisz, daje to w sumie 2500 zł, czyli tyle, ile pracownik by zarobił, gdyby przepracował pełny miesiąc.

Teraz pewna modyfikacja – załóżmy, że pracownik ma również zmienne składniki wynagrodzeń. Pokażmy to na kolejnym przykładzie.

Pracownik pracuje na pełnym etacie, podstawowy system czasu pracy, z pensją zasadniczą 2000 zł. Oprócz tego otrzymuje premię zmienną, która w lipcu 2017 roku wyniosła 350 zł. Ponadto w lipcu pracownik przepracował dodatkowo 6 nadgodzin, za które otrzymał 109 zł. W dniach 6 i 7 lipca pracownik korzystał z opieki nad zdrowym dzieckiem (nie przepracował z tego powodu 16 godzin).

Wynagrodzenie za opiekę nad zdrowym dzieckiem liczy się tak, że składniki stałe, należne w miesiącu wystąpienia tej opieki, dzieli się przez liczbę godzin do przepracowania w tym miesiącu, a składniki zmienne (po zsumowaniu) z miesiąca korzystania z opieki dzieli się przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych. Wartość jednej godziny opieki wynosić będzie w naszym przypadku:

Od składników stałych: 2000 zł / 168 (godzin do przepracowania w lipcu 2017) = 11,90 zł

Od składników zmiennych: (350 zł + 109 zł) / (168 – 16 (godzin opieki) + 6 (nadgodzin) = 2,91 zł

Wartość jednej godziny opieki: 11,90 zł + 2,91 zł = 14,81 zł

Wynagrodzenie za opiekę nad zdrowym dzieckiem: 14,81 zł * 16 (godzin opieki) = 236,96 zł

Teraz wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca:

2000 zł – 2000 zł / 168 (godzin do przepracowania) * 16 (godzin opieki) = 1809,53 zł

Za miesiąc lipiec 2017 pracownik otrzyma zatem wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w kwocie 1809,53 zł, wynagrodzenie za opiekę nad zdrowym dzieckiem w kwocie 236,96 zł, premię 350 zł oraz wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 109 zł. Łącznie daje to 2505,49 zł.

Ponieważ zasadą jest, że korzystając z opieki pracownik nie może stracić na wynagrodzeniu, można też przyjąć inny sposób liczenia i ustalać wynagrodzenie za opiekę nad zdrowym dzieckiem jedynie od składników zmiennych. Sposób liczenia jest wówczas następujący:

Suma składników zmiennych: 350 zł + 109 zł = 459 zł

Jedna godzina opieki: 459 zł / (168 – 16 + 6) = 2,91 zł

Wynagrodzenie za opiekę od składników zmiennych: 2,91 zł * 16 (godzin opieki) = 46,56 zł

W miesiącu lipcu pracownik otrzyma zatem 2000 zł pensji zasadniczej, 350 zł premii, 109 zł tytułem nadgodzin oraz 46,56 zł tytułem wynagrodzenia za opiekę od składników zmiennych. Łącznie daje to 2505,56 zł. Jak widzisz, pomiędzy tym wynikiem a uzyskanym poprzednio jest różnica kilku groszy. Nie ma ona żadnego znaczenia – wynika bowiem z kwestii zaokrągleń, a poza tym różnica ta i tak znika przy naliczaniu wynagrodzenia netto (jak się je liczy, możesz przeczytać tutaj

opieka-nad-zdrowym-dzieckiem
opieka-nad-zdrowym-dzieckiem

Lista płac 2017).

Jak widzisz, nic trudnego. Podobny sposób liczenia dotyczy niepełnego etatu, przy czym należy oczywiście poprawnie ustalić proporcjonalną do wymiaru etatu liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu.

A tutaj opieka nad zdrowym dzieckiem 2019 – kiedy i komu się należy

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *