Ile dostanę na zwolnieniu lekarskim w ciąży – jak się liczy wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy w okresie ciąży i macierzyński po porodzie

Niemal każda spodziewająca się dziecka pracownica, przed przewidywaną datą porodu przez pewien czas przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jako niezdolna do pracy ma wówczas prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego (o ile nie zachowuje w tym okresie prawa do normalnego wynagrodzenia), a po porodzie prawo do zasiłku macierzyńskiego (również za okres urlopu rodzicielskiego, jeśli z niego korzysta). Spora grupa pracownic, jeszcze przed pójściem na to zwolnienie lekarskie kalkuluje, ile potencjalnie na nim straci finansowo, a także zastanawia się, ile będzie wynosił zasiłek macierzyński i jak się go liczy. W niniejszym artykule omówimy świadczenia, jakie przysługują pracownicy niezdolnej do pracy w okresie ciąży oraz jak się liczy zasiłek macierzyński – za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Na końcu na konkretnych przykładach pokażemy, jak się liczy wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy w okresie ciąży oraz zasiłek macierzyński, należny po porodzie.

Ile dostanę na zwolnieniu lekarskim w ciąży – zwolnienie lekarskie w okresie ciąży a prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego

Stosownie do przepisu art. 92 §1 ust. 1 i 2 kodeksu pracy, za czas zwolnienia lekarskiego w okresie ciąży pracownica zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia, przy czym to wynagrodzenie (w domyśle wynagrodzenie chorobowe) należy jej się za pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego w roku kalendarzowym, a od 34 dnia niezdolności do pracy nabywa ona prawo do zasiłku chorobowego. Należy pamiętać, że te 33 dni choroby z prawem do wynagrodzenia chorobowego nie musi przypadać na sam okres ciąży. Może się okazać, że w danym roku pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim łącznie np. 21 dni, następnie zaszła w ciążę i w jej trakcie stała się niezdolna do pracy z powodu choroby. Wówczas – jeśli kontynuuje ona zwolnienie lekarskie w okresie ciąży – wynagrodzenie chorobowe należy jej się za 12 dni, a od 13 dnia ma ona prawo do zasiłku chorobowego (mija już łącznie 33 dni niezdolności do pracy z powodu choroby w tym roku kalendarzowym).

Zasady naliczania wysokości wynagrodzenia chorobowego i zasiłku reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Nie wdając się teraz w szczegółowe omawianie przepisów powołanej ustawy warto wspomnieć, iż wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy (jak również zasiłek macierzyński) liczy się w ten sposób, że najpierw nalicza się jego podstawę, następnie wysokość wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku za jeden dzień niezdolności do pracy/urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego, a tak otrzymany wynik mnoży przez liczbę dni w miesiącu, za które te świadczenia się należą.

Podstawą do wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku chorobowego (oraz później macierzyńskiego) jest – zgodnie z art. 36 wspomnianej ustawy – średnie wynagrodzenie pracownicy z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia zwolnienia lekarskiego. Jeśli pozostaje ona zatrudniona krócej niż 12 miesięcy, podstawą tą jest średnie wynagrodzenie z pełnych miesięcy zatrudnienia, z kolei, jeśli niezdolność do pracy powstała w tym samym miesiącu, w którym pracownica została zatrudniona, podstawą wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku jest wynagrodzenie, jakie otrzymałaby, gdyby przepracowała pełny miesiąc.

Jak się liczy wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy w czasie ciąży pokażemy teraz na konkretnym przykładzie.

Ile dostanę na zwolnieniu lekarskim w ciąży – jak się liczy wynagrodzenie chorobowe i zasiłek w okresie ciąży – przykład

Załóżmy, że pracownica została zatrudniona w dniu 1 czerwca 2018 roku z wynagrodzeniem w kwocie 3000 zł brutto. Od października 2018 otrzymała podwyżkę i zarabia 3200 zł, a ponadto otrzymała dodatek funkcyjny w kwocie 500 zł. Co ważne – dodatek ten jest pomniejszany za czas nieobecności chorobowej w pracy tak, jak pomniejszane jest wynagrodzenie zasadnicze (to ważne – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej tych składników, które nie są pomniejszane za czas nieobecności w pracy i są wypłacane w pełnej wysokości nie wlicza się do podstawy wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku. O tym, czy dany składnik jest czy nie jest pomniejszany decydują przepisy wewnątrzzakładowe, np. regulamin wynagradzania, definiujący dany składnik wynagrodzenia). W okresie od 11 marca 2019 roku pracownica, będąca już wówczas w ciąży, przebywa na zwolnieniu lekarskim. Za marzec otrzyma zatem wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca (1 – 10 marzec 2019) oraz wynagrodzenie chorobowe za okres od 11 do 31 marca.

Policzmy najpierw wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca:

(3200 zł + 500 zł) – (3200 zł + 500 zł) / 30 * 21 (dni choroby) = 1110 zł <- tyle pracownica otrzyma tytułem wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego za przepracowaną część marca 2019.

Ustalamy teraz podstawę wynagrodzenia chorobowego:

4*3000 zł (pensja zasadnicza za okres od czerwca do września 2018) + 5*3200 zł + (pensja zasadnicza za okres od października 2018 do lutego 2019) + 5 * 500 zł (dodatek funkcyjny za okres od października 2018 do lutego 2019) = 30.500 zł

30.500 zł : 9 (pełnych miesięcy zatrudnienia, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia zwolnienia lekarskiego) = 3388,89 zł

Teraz od wyliczonej podstawy należy odjąć 13,71% tej podstawy. Jest to suma składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej z wynagrodzenia pracownika (9,76% ubezpieczenie emerytalne, 1,5% ubezpieczenie rentowe oraz 2,45% ubezpieczenie chorobowe)

3388,89 – 13,71% z 3388,89 zł = 2924,27 zł

Jest to tzw. podstawa netto wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku

Teraz możemy już wyliczyć wynagrodzenie chorobowe, które za czas niezdolności do pracy w okresie ciąży należy się w wysokości 100% wynagrodzenia (gdyby było to „zwykłe” zwolnienie lekarskie, byłoby to 80%, zgodnie z art. 92 kodeksu pracy):

2924,27 zł / 30 * 100% * 21 (dni choroby z wynagrodzeniem chorobowym) = 2046,99 zł

Pamiętaj – licząc wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca oraz wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek dzielimy zawsze przez 30, niezależnie od tego, ile dany miesiąc ma dni. Należy również pamiętać, że zwolnienie lekarskie obowiązuje również w weekendy, a nie tylko w dni robocze.

Zasada jest taka, że do podstawy wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku wlicza się te składniki wynagrodzenia, od których naliczana jest składka chorobowa (z wyjątkiem tych wspomnianych wcześniej, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku). Nie wlicza się zatem do podstawy np. ekwiwalentu za pranie odzieży, ale wlicza wszelkiego rodzaju premie, prowizje, nagrody (z wyłączeniem nagrody jubileuszowej) itp.

Kontynuujmy nasz przykład. Pracownica nadal przebywa na zwolnieniu lekarskim przez cały kwiecień. W marcu otrzymała już wynagrodzenie chorobowe za 21 dni, a więc w kwietniu 2019 otrzyma wynagrodzenie chorobowe za 12 dni (upływa już 33 dni zwolnienia lekarskiego w tym 2019 roku), a za 18 dni zasiłek chorobowy, również w wysokości 100%. Podstawa do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku jest taka sama, jak w marcu (nie nastąpiła zmiana wymiaru etatu, więc zgodnie z art. 43 ustawy zasiłkowej podstawy wynagrodzenia chorobowego nie ustala się na nowo, jeśli między świadczeniami nie było przerwy, a tu przerwy nie ma, gdyż pracownica kontynuuje zwolnienie lekarskie).

W kwietniu 2019 pracownica nie przepracowała ani jednego dnia, a więc nie otrzyma wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, a jedynie wynagrodzenie chorobowe za zwolnienie lekarskie w ciąży, a następnie zasiłek chorobowy. Liczymy:

Wynagrodzenie chorobowe: 2924,27 zł / 30 * 100% * 12 = 1169,71 zł

Zasiłek chorobowy: 2924,27 zł / 30 * 100% * 18 = 1754,56 zł

Podane kwoty są kwotami brutto. O tym, jak się rozlicza wynagrodzenia chorobowe i zasiłki na liście płac do kwoty netto napiszemy już niebawem.

Gdyby pracownica kontynuowała zwolnienie lekarskie w okresie ciąży przez cały maj, otrzymałaby jedynie zasiłek chorobowy:

2924,27 zł / 30 * 100% * 31 (dni choroby w maju) = 3021,75 zł

Potem, gdy pracownica rozpocznie korzystanie z urlopu macierzyńskiego, w jego okresie również należy jej się zasiłek macierzyński, liczony na dokładnie takich samych zasadach, jak omówiliśmy powyżej. Jedyna różnica jest taka, że zasiłek ten może wynosić 100%, 80% albo 60% podstawy – wszystko zależy od tego, czy i w jaki sposób pracownica decyduje o wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego. Jeśli decyduje się ona od razu po porodzie na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim w całości, za czas macierzyńskiego i rodzicielskiego należy jej się zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy. Jeśli natomiast najpierw korzysta z macierzyńskiego, to zasiłek macierzyński wyniesie 100% podstawy, a jeśli dopiero potem złoży ona wniosek o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego, zasiłek za pierwsze 6 tygodni tego rodzicielskiego wyniesie 100% podstawy, a za pozostałą część tego urlopu 60% podstawy. Zakładając, że pracownica z omawianego przykładu zdecydowała o wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego od razu po macierzyńskim i za czas obu urlopów należy jej się zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy, obliczenia będą następujące (przykład dla września 2019), w którym przez cały miesiąc pracownica przebywała już na urlopie macierzyńskim):

2924,27 zł / 30 * 80% * 30 (dni urlopu macierzyńskiego we wrześniu) = 2339,42 zł

Jak widzisz, obliczanie wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego w okresie ciąży, a także zasiłku macierzyńskiego nie jest skomplikowane. W opisany w niniejszym artykule sposób możesz obliczyć – choćby orientacyjnie, co należy się pracownicy w ciąży w czasie zwolnienia lekarskiego oraz po porodzie, w okresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Podziel się

136 Comments on "Ile dostanę na zwolnieniu lekarskim w ciąży – jak się liczy wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy w okresie ciąży i macierzyński po porodzie"

 1. Dzien dobry, u obecnego pracodawcy jestem zatrudniona od 01.07.2018 na UoP na czas nieokreslony z pensja w wysokosci 4000 pln brutto. Od 01.08.2019 pensja moja wzrosla do 5500 pln brutto. Od 16.03 jestem nieprzerwanie na zasilku na dzieci w zwiazku z Covid-19. Moje pytanie brzmi w jaki sposob bedzie naliczony zasilek chorobowy (ciaza). Czy do podstawy bedzie brana pensja z okresu opieki nad dziecmi w zwiazku z pandemia, wysokosc zasilku opiekuńczego, ktory w tym okresie dostawalam, czy okres w ktorym ten bedzie w ogole pominiety i do wyliczenia podstawy zasilku bedzie brana pensja z 12 miesiecy poprzedzających pandemie? Dodam jeszcze, ze od 29.06.- 05.07 przebywam na urlopie wypoczynkowym. Z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam serdecznie.

  • Dzień dobry

   Jeśli przerwa między świadczeniami nie jest dłuższa niż 3 miesiące, to podstawy do świadczeń nie ustala się na nowo. Pani pensja od 1 sierpnia 2019 wynosi 5500 zł brutto, od 16.03 jest Pani na zasiłku covidowskim, do którego podstawa została naliczona jako średnia z 12 miesięcy od lutego 2020 do marca 2019. Jeśli w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu zasiłku covidowskiego pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie, to podstawa do wynagrodzenia chorobowego a potem zasiłku chorobowego będzie taka sama, jaka była dla zasiłku covidowskiego, chyba, że na to zwolnienie pójdzie Pani po okresie dłuższym niż 3 miesiące po zakończeniu opieki.

 2. Witam,
  mam pytanie, jak to jest z obliczaniem średniej z 12 miesięcy ? czy jeżeli pójdę na l4 z powodu ciąży w połowie lub pod koniec lipca , do średniej będzie się wliczać pensja z lipca br. czy jeszcze z poprzedniego?

  • Jeśli pójdzie Pani na zwolnienie w lipcu, to zgodnie z art. 36 ustawy zasiłkowej podstawą będzie średnia z miesięcy poprzedzających, a więc liczona od czerwca wstecz.

 3. Witam serdecznie
  Proszę o komentarz odnośnie sposobu naliczania wysokości świadczenia chorobowego w ciąży.
  Jetem zatrudniona na czas nieokreślony, jednocześnie w tej samej firmie wykonywałam pracę z tytułu umowy zlecenie. Na zwolnieniu przebywam od 1 marca 2020 roku. Umowa zlecenie obowiązywała od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 roku (pracę wykonywałam w miesiącach maj 2019-luty 2020), odprowadzane z niej były składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawca obliczając wysokość świadczenia nie uwzględnił dochodu z tytułu umowy zlecenie. Zastanawiam się czy nie powinien on być uwzględniony podczas obliczania wysokości tegoż świadczenia.
  Bardzo dziękuje za pomoc.

  • Dzień dobry

   Za marzec podstawa chorobowego powinna być uwzględniona jeszcze z wynagrodzeniem z umowy zlecenia. Dopiero po zakończeniu umowy zlecenia podstawa jest ustalana na nowo i jedynie dla wynagrodzenia ze stosunku pracy. Ponieważ ta umowa zlecenia podlegała składce chorobowej obowiązkowo, wynagrodzenie ze zlecenia powinno zostać uwzględnione w podstawie świadczenia.

 4. Dzień dobry,
  Od października 2019 roku rozpoczęłam pracę na etacie z wynagrodzeniem 3000 zł netto, natomiast od stycznia 2020 roku jestem w ciąży i od 13.01.2020 do 28.01.2020 r. przebywałam na zwolnieniu lekarskim z tego powodu, następnie wróciłam do pracy i obecnie pracuję. Tak się zdarzyło, że akurat dostałam znaczącą podwyżkę z powodu podwyższenia kwalifikacji od stycznia na 4500 zł netto. Podwyżkę tę jednak za miesiąc styczeń otrzymałam jako wyrównanie w następnym miesiącu z powodu mojej nieobecności w styczniu i braku możliwości podpisania tej podwyżki (jednak nie była to pełna kwota wyrównania tylko tak jakby 50 % czego też nie potrafię zrozumieć). Kadrowa twierdzi, że to normalne ponieważ od innej kwoty liczy podstawę i dlatego nie zapłaciła mi całego wyrównania, chociaż było to już zwolnienie ciążowe, a podstawową pensję dostałam w styczniu całą jak w każdym poprzednim miesiącu.
  Moje pytanie dotyczy tego ile będzie wynosić moje chorobowe jeśli od maja pójdę na zwolnienie i czy to wyrównanie zostanie wliczone w kwotę późniejszego chorobowego?

  • Dzień dobry

   Jeśli między styczniem a majem nie była Pani na zwolnieniach lekarskich, to majowe świadczenie zostanie ustalone od nowej podstawy, to wyrównanie oczywiście będzie uwzględnione, czyli podstawę będzie Pani mieć naliczoną z uwzględnieniem podwyżki oraz kwoty wyrównania, bo ona jest ozusowana i nie jest wyłączona z podstawy w przepisach ustawy zasiłkowej. To, ile będzie wynosić Pani chorobowe zależy od tego, jaka będzie podstawa, czyli średnia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia zwolnienia, czyli od kwietnia wstecz (z pominięciem stycznia, bo w styczniu przepracowała Pani mniej niż połowę czasu pracy).

 5. Umowa ZLECENIE – CIĄŻA – CZAS EPIDEMII – POSTOJOWE
  Witam i bardzo proszę o pomoc w ustaleniu mojej sytuacji, gdyż informacje, które otrzymuję z różnych źródeł są sprzeczne 🙁 a to co można przeczytać w internecie, koncentruje się głównie na osobach będących na umowach o pracę.
  Jestem zatrudniona niestety na UMOWĘ ZLECENIE – obecnie jednej, jeden Zleceniodawca. Umowa zawarta na czas określony od 01.10.2019 do 30.06.2020, wynagrodzenie zależne od liczby godzin przepracowanych w firmie w danym miesiącu.
  W styczniu dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Chciałam jednak pracować tak długo jak to tylko będzie możliwe i bezpieczne.
  Dopiero 22.01.2020 roku zgłosiłam prośbę o zgłoszenie mnie do dobrowolnego chorobowego. Obowiązuje mnie więc okres wyczekiwania 90 dni (niestety moje kilkanaście lat wcześniejszej pracy na etacie nic tutaj nie wnoszą). 90 dni okresu wyczekiwania mija dzisiaj 22.04.2020 roku.
  13-go marca br. Zleceniodawca poinformował mnie, że mam nie przychodzić do pracy “do odwołania”, oczywiście w związku z rozpoczynającą się wówczas epidemią. Tym samym zostałam pozbawiona możliwości zarabiania. Sytuacja ta utrzymuje się nadal.
  Teraz pojawia się kilka wątpliwości.
  Księgowa zapłaciła z moich zarobków dobrowolne chorobowe w lutym (za końcówkę stycznia), w marcu za luty i w kwietniu licząc to co zarobiłam na początku marca. Nie będzie jednak z czego opłacić w maju za kwiecień, ponieważ od połowy marca nie pracuję i mój dochód za kwiecień będzie zerowy. Księgowa złożyła w połowie kwietnia wniosek o POSTOJOWE 2080 zł (na razie jeszcze go nie otrzymałam).
  Pytanie 1: Czy postojowe będzie traktowane jako kontynuacja ciągłości moich składek na dobrowolne chorobowe w ramach okresu wyczekiwania mimo, że podobno jest zwolnione ze wszystkich składek?
  Innymi słowy czy mogę spokojnie skorzystać w tych dniach ze zwolnienia lekarskiego, co z dnia na dzień staje coraz bardziej konieczne. Jestem w tej chwili w piątym miesiącu.
  Obawiam się, że ktoś stwierdzi, że na zwolnieniu lekarskim, (które możliwe, że będzie kontynuowane już do końca ciąży (ostatnie 4 m-ce)), nic mi się nie należy, bo nie zapłaciłam z własnej wypłaty ostatniego okresu wyczekiwania – ze względu na koronawirusa nie mam dochodów i nie mam z czego tego chorobowego opłacić.
  Pytanie 2: Jeśli jednak postojowe zostanie uwzględnione jako kontynuacja ciągłości składki dobrowolnego chorobowego w trakcie wyczekiwania i jednak mam prawo do płatnego L4, to od jakiej podstawy będzie ono liczone, jeśli pójdę na L4 teraz końcem kwietnia?
  Z góry dziękuję za informację.

  • Dzień dobry

   Pani podlega cały czas dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, tylko w chwili obecnej składki nie są uiszczane do ZUS, bo podstawa do nich jest zerowa. Pani ubezpieczenie chorobowe jest nieprzerwane od 22 stycznia, bo nie została Pani wyrejestrowana z niego, tylko obecnie nie są uiszczane składki. Nabywa Pani zatem prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni tego dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Świadczenie postojowe jest zwolnione ze składek ZUS, ono nie będzie wliczane do podstawy zasiłku. Jeśli pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie w kwietniu, to podstawa do niego zostanie ustalona z miesięcy od marca wstecz.

 6. Witam serdecznie,
  mam pytanie dot. wyliczenia wynagrodzenia chorobowego w ciąży, ponieważ mam niejasność związaną z okresem naliczania podstawy.
  Umowa o pracę, ta sama firma od 10 lat, bez zmian etatu, pensja 5 000 brutto od 18 miesięcy.
  Jestem w ciąży – 3 miesiąc i wygląda na to, ze czeka mnie 1lub 2 tygodnie zwolnienia od 20.04 (potem planuje wrócic do pracy). Jednak w styczniu tego roku miałam 4 dni zwolnienia na dziecko (wcześniej żadnego zwolnienia przez 10 miesięcy) w marcu z kolei otrzymałam bonus za wyniki w pracy – znaczący, bo wyniósł 10 000 brutto (wyplacony na koniec marca). Czy skoro w styczniu (20-24.01) miałam kilka dni zwolnienia (na dziecko) to podstawa będzie liczona od pensji 12 miesięcy przed tym zwolnieniem (czyli bez uwzględnienia bonusa). Czy jednak będzie liczona po prostu jako średnia z ostatnich 12 miesięcy bo zwolnienie na dziecko nie jest przerwaniem okresu 3 miesięcznego?
  Będę bardzo wdzięczna za informację, bo w moim przypadku różnica w podstawie może być znacząca. Dodam też, że w kwietniu (1-2.04) miałam 2 dni świadczenia opiekuńczego na dziecko (na mocy aktualnej sytuacji epidemicznej).
  Pozdrawiam goraco

  • Dzień dobry

   A co to dokładnie ten bonus? On jest jakoś u Was unormowany – w sensie jest to np. bonus typu nagroda roczna itp.? Jeśli była Pani teraz na zasiłku opiekuńczym 1- 2 kwietnia, to podstawa do zwolnienia chorobowego od 20 kwietnia i wynagrodzenia chorobowego za ten czas będzie taka sama, jaka będzie dla tej opieki, natomiast co do zasady ta podstawa będzie taka sama, jaka była dla stycznia, bo od styczniowego świadczenia do tej opieki w kwietniu nie minęły 3 miesiące, a więc zgodnie z art. 43 ustawy zasiłkowej:

   Art. 43. Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

   Pytanie teraz, czy ten bonus został uwzględniony w podstawie zasiłku opiekuńczego za te 2 dni w kwietniu. Ma Pani możliwość, żeby się dowiedzieć np. w dziale kadrowo-płacowym w swoim zakładzie? Bo ten bonus faktycznie robi dużą różnicę w podstawie, to jest kilkaset zł na miesięcznym świadczeniu na pewno.

  • Dzień dobry, pracuje w handlu. W maju z powodu ciąży poszłam na zwolnienie lekarskie, moje wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosiło 2920 zł plus jakieś 1000 zł netto premii miesięcznie. 10 czerwca dostałam wynagrodzenie 1870 zł netto, po rozmowie z księgowością okazało się iż od kwietnia firma skorzystała z tarczy oraz obnizyla pracownikom etat do 0.8. Najprawdopodobniej od lipca firma nie będzie korzystała już z tarczy 4.0. Proszę o informację,czy jeśli pracownicy wrócą do pełnego etatu, zmieni mnie się podstawa naliczania zasiłku chorobowego? Czy jest jakiś sposób abym mogła poprawić swoją sytuację, gdyż obecnie jestem stratna ponad 1000 zł miesięcznie na wynagrodzeniu. Proszę o poradę oraz wskazówki jak mogę wrócić na wcześniejszego naliczanie zasiłku. Z góry dziękuję za pomoc.

   • Dzień dobry

    Od maja jest Pani na zwolnieniu lekarskim. Od kwietnia został w związku z tarczą obniżony wymiar etatu – czy Pani dostała jakieś porozumienie do podpisania, informację, cokolwiek na temat tego obniżenia etatu? Bo rozumiem, że 10 czerwca otrzymała Pani wynagrodzenie za maj (czyli wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca i wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy), które zostały naliczone od podstawy po zmianie wymiaru etatu. Gdyby od lipca firma wróciła do pełnych etatów, to Pani podstawa do zasiłku zostanie ustalona od nowa, już dla pełnego etatu.

   • Dobry wieczór, nikt z przełożonych nie poinformował mnie o zmniejszeniu etatu, nie podpisywałam żadnego porozumienia. Księgowa poinformowała mnie,po moim telefonie 15 czerwca iż zmiana etatu nastąpiła za porozumieniem pracowniczym i jeśli firma zakończy korzystanie z tarczy, abym miała od nowa naliczony zasiłek chorobowy z całego etatu muszę powrócić na,,trochę,, do pracy. Czy jest to zgodne z prawdą? Czy w takiej sytuacji wystarczy iż wykorzystam kilka dni urlopu wypoczynkowego? Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam, Nina

    • I dodam tylko iż od 2-5 maja byłam na opiece na dziecko poniżej 8 roku życia w związku z zamknięciem przedszkoli a od 6 mają na zwolnieniu lekarskim

     • Ta opieka nie ma wpływu na podstawę chorobowego. Natomiast nie musi Pani wracać do pracy w tym sensie, że pojawi się w zakładzie. Chodzi o przerwanie chorobowego. Wystarczy kilka dni urlopu wypoczynkowego i wówczas kolejne zwolnienie będzie naliczane z nową podstawą, tą dla pełnego etatu. A tutaj faktycznie – podstawa została obniżona bo nastąpiła zmiana w warunkach zatrudnienia, polegająca na obniżeniu wymiaru etatu. Zgodnie z art. 40 ustawy zasiłkowej:

      Art. 40. W razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach, o których mowa w art. 36.

      A Więc podstawa na czas obniżenia etatu ustalana jest dla wynagrodzenia z obniżonego etatu. A potem Pani pójdzie na kilka dni urlopu, za który otrzyma wynagrodzenie urlopowe, a potem kolejne zwolnienie lekarskie, które będzie Pani kontynuować do porodu, to wówczas podstawa chorobowego będzie wyższa, naliczona dla pełnego etatu. Taka sama będzie zresztą potem podstawa do zasiłku macierzyńskiego.

     • Jestem bardzo wdzięczna za odpowiedź oraz poświęcony czas. Chciałabym jeszcze tylko doprecyzować, czy jeśli wróciłabym na pełen etat, a moje wynagrodzenie na umowie wynosi brutto 2920 zł, wówczas naliczona podstawa zasiłku będzie wynosiła ok. 2500 zł netto ? Rozumiem, że wcześniejsze premie, które miałam przed zmniejszonym etetam do 0,8 nie będą już brane pod uwagę przy nowym naliczaniu ? Raz jeszcze dziękuję za pomoc w swoim imieniu oraz innych odwiedzających stronę :). Pozdrawiam, Nina

     • Dzień dobry

      Tak, podstawa będzie naliczona od nowa, już z uwzględnieniem tylko pensji zasadniczej. Natomiast Pani będzie mieć zwolnienie 100%, naliczone od podstawy 2920.

      W uproszczeniu – podstawa brutto 2920, podstawa netto 2920 – 13,71% z 2920 = 2519,69.

      Dniówka zasiłkowa: 2519,69 = 83,99. Zasiłek przysługuje za każdy dzień, również za weekendy.

 7. Dzień dobry
  Jestem w w ciąży na zwolnieniu lekarskim
  Zatrudniona na umowę o pracę do dnia 31.05.2021r
  Chciałabym się dowiedzieć jak kto powinien wypłacać pieniądze za zasiłek chorobowy.
  Na zwolnieniu lekarskim przebywam od dnia 12.02.2020 r
  10.03.2020 otrzymałam wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy w oparciu o wyliczenie średniej z 12 mscy.
  Z mojej wiedzy wynika iż do dnia 15.03.2020r (33 dni zwolnienia)pracodawca wypłaca mi środki , a od 16.03.2020r (34 dzień zwolnienia) przechodzę na ZUS i to od nich otrzymuję zasiłek chorobowy.
  Nie wiem jak obliczyć ile powinnam otrzymać pieniedzy ( po 34dniach przysługuje płatne zwolnienie łącznie z dniami wolnymi) czyli powinnam otrzymać większe świadczenie chorobowe. natomiast 10.04.2020r otrzymałam przelew od firmy o 20 zł wiekszy od zeszłego miesiaca.
  jak obliczyć i dowiedzieć się czy otrzymuję prawidłowo świadczenie. i czy bede od pracodawcy dostawała przelew czy osobno od zusu

  • Dzień dobry

   Obecnie jest Pani na zwolnieniu lekarskim od 12 lutego. Zakładam, że to pierwsze Pani zwolnienie w tym roku. Ma Pani za pierwsze 33 dni choroby wypłacane wynagrodzenie chorobowe, czyli od 12 do 29 lutego (18 dni) i potem od 1 do 15 marca (15 dni). Od 16 marca 2020 wpada Pani w zasiłek chorobowy, które będzie finansowany przez ZUS.

   A to, czy ten zasiłek wypłaca ZUS czy bezpośrednio pracodawca zależy od tego, ile osób jest zatrudnionych w zakładzie pracy ze składką chorobową na dzień 30 listopada roku poprzedniego. Jeśli Pani zakład zatrudniał w tym dniu powyżej 20 osób, to zasiłek teraz wypłaci Pani pracodawca, jeśli tych osób było do 20, to zasiłek wypłaci Pani ZUS. Pracodawca przekaże formularz Z-3 do ZUS i na tej podstawie ZUS ustali wysokość zasiłku i wypłaci Pani.

   Z kolei jeśli Pani przebywa na zwolnieniu od lutego, to podstawa do Pani wynagrodzenia chorobowego i zasiłku została naliczona z miesięcy od stycznia wstecz. Teraz będzie ona taka sama dla kolejnych miesięcy.

   • Dziękuję,
    Tak więc od 1-15 marca liczone było jeszcze jako wynagrodzenie chorobowe od Pracodawcy, a ja otrzymałam wynagrodzenie tak jakbym otrzymala cala wyplate od pracodawcy z konta.
    Jednak chciałabym się dowiedzieć kiedy będę otrzymywać większe świadczenie chorobowe? Licząc z dniami wolnymi, tak jak przysługuje to kobiecie w ciąży.

    • Jeśli będzie Pani na zasiłku ciążowym, to ten zasiłek będzie wypłacany za każdy dzień chorobowego, włącznie z sobotami, niedzielami, świętami itp. Skoro 15 marca skończył się okres wynagrodzenia chorobowego (za ten czas – jak Pani pisze – otrzymała normalne wynagrodzenie), to teraz od 16 marca i do dnia poprzedzającego dzień porodu (zakładając, że Pani będzie cały czas na zwolnieniu), to za każdy dzień tego chorobowego zostanie naliczony zasiłek. A od dnia porodu już zasiłek macierzyński.

 8. Dodam że pracę z punktu 1 wykonuję od ponad 12 miesięcy

 9. Witam,
  Jestem w ciąży i obecnie przebywam na zwolnieniu. sytuacja wygląda tak:
  1. Mam umowę o pracę do dnia porodu (cały etat)
  2. od marca 2019r. do czerwca 2019 miałam umowę o pracę w niepełnym wymiarze godzin w innj placówce (praca dodatkowa)
  3. od września 2019 do chwili obecnej mam umowę zlecenie (praca dodatkowa)

  czy wynagrodzenie od ZUSU otrzymam tylko wyliczone z pracy na cały etat (tej obecnej) czy będzie też wliczone wynagrodzenie z umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin (2 punkt)?

  • Dobry wieczór

   Ma Pani umowę o pracę – pełny etat, która jest przedłużana do dnia porodu. Oprócz tego jeszcze miała Pani etat dodatkowy w innej placówce. Zakładam więc, że ta inna placówka to inny pracodawca, tak? Czy to jest dalej ten sam pracodawca, ale niejako miała Pani ten etat w wydzielonej komórce organizacyjnej? No i proszę doprecyzować – to zlecenie to jeszcze jakiś inny zakład, czy ono było łączone z etatem w tej samej placówce?

 10. Dzień Dobry,
  Mam wątpliwość co do naliczenia wynagrodzenia chorobowego.
  Dostałam 11.04.2019 premię uznaniową (niezwiązaną z pensją). Kiedy musiałabym pójść na zwolnienie lekarskie, aby ta premia została ujęta w podstawie do wyliczenia średniej?
  Pensje dostaje do 10. dnia miesiąca, więc 04.04.2019 dostałam pensję ZA marzec.

  Pozdrawiam

  • Dzień dobry

   A ta premia jest jakoś unormowana w regulaminie pracy czy innym akcie wewnątrzzakładowym? Bo ona niekoniecznie musi być wliczona do podstawy chorobowego. Udzielę Pani szerszej informacji, tylko proszę o odpowiedź na powyższe.

   • Nie jest w żaden sposób unormowana.
    Co więcej – na pasku wynagrodzeń w kwietniu 2019 podstawa chorobowego była znacznie wyższa (co chyba wskazuje na to, że premia jest wliczona do podstawy chorobowego).

 11. Witam serdecznie.
  Kwota dodatku stazowego jest stała i nie jest pomniejszana.

  • Ta kwota stażowego nie jest zatem wliczana do podstawy świadczenia, a więc zasiłek jest naliczany od podstawy w wysokości 2950 zł.

   Podstawa brutto: 2950 zł
   Podstawa netto: 2950 zł – 13,71% z 2950 zł = 2545,55 zł

   Ponieważ jest to ciąża, to świadczenie wynosi 100% podstawy. Jedna dniówka zasiłkowa brutto to 2545,55 / 30 = 84,85 zł. Tę kwotę mnoży Pani przez liczbę dni w miesiącu i wychodzi kwota zasiłku chorobowego brutto. Ten zasiłek pomniejsza się jeszcze o podatek (tylko, bo na zasiłku nie ma składek). Plus minus – różnica będzie groszowa, bo ta podstawa brutto 2950 może być minimalnie niższa, ze względu na to, że jest to średnia z 12 miesięcy wstecz. Z kolei ten dodatek stażowy ma Pani wypłacany w całości – on jest zwolniony w całości ze składek, bo należy się za cały miesiąc chorobowego.

 12. Dzień dobry,
  kilka dni temu zostałam zmuszona do podpisania rozwiązania umowy za porozumieniem stron między innymi dlatego, że planowałam zajść w ciążę. W firmie pracowałam od ponad 7 lat, na obecnym stanowisku prawie 2 i pół roku. Ta sama podstawa od marca 2019. Średnie zarobki netto to 6 tys. zł. Jeśli teraz okazałoby się, że jestem w ciąży to mogę wystąpić do pracodawcy o unieważnienie tego porozumienia? Jaki zasiłek chorobowy oraz macierzyński przysługiwałby mi netto? Jeśli znajdę nową pracę ale po okresie dłuższym niż 30 dni (przerwa w składkach) i zajdę w ciążę to jak należy liczyć chorobowe? Czy od razu powinnam zgłosić się do urzędu pracy by mieć ciągłość składek?

  • Dobry wieczór

   Jeśli chodzi o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, to mogłaby Pani powołać się na błąd, gdyby teraz dowiedziała się Pani, że już w chwili, gdy wyrażała na nie zgodę, była w ciąży. Ten stan ciąży musi zostać potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Obecnie, gdyby okazało się, że nie ma za bardzo podstawy do powołania się na błąd i cofnięcia tego rozwiązania za porozumieniem, to od dnia rozwiązania umowy, jeśli w ciągu 14 dni pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie i potrwa ono co najmniej 30 dni, to będzie Pani mieć prawo do zasiłku chorobowego. Jeśli teraz znajdzie Pani nowe zatrudnienie i dopiero wówczas pójdzie na zwolnienie lekarskie z powodu ciąży, to podstawa do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku zostanie naliczona z wynagrodzenia z nowej umowy – poprzednie zatrudnienie nie zostanie w ogóle uwzględnione.

   Gdyby decydowała się Pani teraz na zwolnienie lekarskie, w ciągu tych 14 dni od dnia rozwiązania umowy, to będąc na tym zwolnieniu nie może Pani zarejestrować się w urzędzie pracy – dopiero ewentualnie po zakończeniu zwolnienia.

   • Jeśli w ciągu 14 dni przejdę na zwolnienie lekarskie trwające dłużej niż 30 dni to jakiej wysokości chorobowe będzie mi przysługiwało?

    • A ile wynosiła Pani pensja brutto? Plus ewentualnie jakieś dodatkowe składniki, oprócz zasadniczej?

     • Agnieszka | 11 marca 2020 at 17:09 |

      Średnio brutto 9tys – to już łącznie z premią (która jest pomniejszana podczas nieobecności w pracy). Przypomnę tylko, że od półtora tygodnia nie jestem już oficjalnie pracownikiem firmy.

     • To Pani podstawa do chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia będzie ograniczona. Zgodnie z art. 46 ustawy zasiłkowej:

      Art. 46. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż kwota wynosząca 100% przeciętnego wynagrodzenia. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od 3. miesiąca kwartału kalendarzowego, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych.

 13. Dodam jeszcze ze od 01.02.2020 dostałam podwyżkę 150 zł.
  Moja podstawa to 3850 brutto.
  Premie dostaje co 2 mc w wysokości podstawy brutto.
  Na L4 zamierzam iść z dniem 01.06.2020
  Proszę o wyliczenie wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku.

  • Dzień dobry

   Była Pani na zwolnieniu w październiku, kolejne zwolnienie będzie mieć miejsce w czerwcu. Ponieważ przerwa między pierwszym a drugim L4 jest dłuższa niż 3 miesiące, to podstawa zostanie naliczona od nowa. Ona będzie liczona od maja 2020 wstecz 12 miesięcy, a więc do czerwca 2019. PO drodze nie nastąpiła zmiana wymiaru etatu, więc do tej podstawy bierze się 12 miesięcy wstecz (oczywiście te miesiące, gdzie przepracowała Pani mniej niż połowę miesiąca, będą pomijane, aby nie zaniżać średniej, a te, w których przepracowała Pani więcej niż pół miesiąca będą dopełniane).

   Proszę jeszcze doprecyzować – ma Pani wynagrodzenie zasadnicze 3850 zł i co drugi miesiąc ma Pani premię 3850 zł?

 14. Witam.Mam problem z rozwikłaniem swojej pensji bedac na l4.Pracuję w firmie 7 lat na umowę o pracę na czas nieokreślony i od 26.11.2019 jestem na zwolnieniu ciazowym.Wczesniej bylam na zwolnieniu chorobowym 14 dni(w sumie za caly rok)i wiem ze srednia rostala rozbita na te kilka dni zwolnienia.Podstawa obecnie wynosi 2950 a wczesniej 2750 zł.Za grudzien dostałam wypłatę wraz z prowizją wsteczna czyli listopadową a w styczniu dostałam juz sama podstawę bez prowizji, poniewaz juz bylam na zwolnieniu ciazowym.Otrzymuje jeszcze dodatek stazowy w kwocie 150 zl.miesiecznie.Bardzo proszę o pomoc,bo moim zdaniem dostalam za mało wypłaty i nie wiem jak zostalo to naliczone(2547,60 bedac caly czas na zwolnieniu).Dziekuje i pozdrawiam serdecznie.

  • Dobry wieczór

   A ten dodatek stażowy (te 150 zł) ma Pani jakoś pomniejszany za czas nieobecności w pracy? Czy on zawsze wynosi 150 zł, niezależnie od tego, czy Pani przepracuje pełny miesiąc, czy nie? Policzymy, proszę tylko o informację odnośnie tego dodatku, bo jeśli on nie jest pomniejszany za czas choroby, to nie wlicza się go do podstawy chorobowego.

 15. Dzień dobry,
  od 31.05.2019 r. posiadam umowę o pracę na 1/2 etatu (w umowie 1/2 minimalnego wynagrodzenia pełnego wymiaru czasu pracy) . Wcześniej był to cały etat. Od grudnia jestem na zwolnieniu lekarskim z kodem B. W związku z tym, że nie wykorzystałam 33 dni zwolnienia przed końcem roku, drugi miesiąc również musi wypłacić mój pracodawca. Jednak wypłacone świadczenia były różne za grudzień oraz styczeń. Ile zatem powinno wynosić świadczenie?

  • Dzień dobry

   Pani świadczenie chorobowe za grudzień zostanie naliczone w oparciu o kwotę 1125 zł – połowa minimalnego wynagrodzenia za 2019 rok (bo pół etatu), z kolei ponieważ od 1 stycznia 2020 minimalna pensja wzrosła, a podstawa do świadczenia chorobowego nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę (i odpowiednio proporcjonalnie mniej na niepełnym etacie), to skoro obecnie pracuje Pani na 1/2 etatu nadal, a pensja minimalna od stycznia wzrosła, to świadczenie chorobowe za styczeń zostanie naliczone od kwoty 1300 zł. Zakładając, że cały styczeń była Pani na zwolnieniu lekarskim z prawem do wynagrodzenia chorobowego, to wyniesie ono:

   1300 – 13,71% z 1300 = 1121,77 zł
   1121,77 zł / 30 * 100% = 37,39 zł
   37,39 zł * 31 (dni) = 1159,09 zł

   Podana kwota jest kwotą brutto, a ponieważ jest to wynagrodzenie chorobowe, to należy od niego odliczyć jedynie składkę zdrowotną i podatek. Jeśli kontynuuje Pani zwolnienie lekarskie, to każda dniówka tego zwolnienia to 37,39 zł, wystarczy ją przemnożyć przez liczbę dni choroby w miesiącu i da to Pani kwotę brutto wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku chorobowego po wyczerpaniu limitu dni z wynagrodzeniem chorobowym.

   • Dziękuję za odpowiedź. Jednak według Pana odpowiedzi świadczenie za styczeń powinno być wyższe, a w stosunku do grudnia było niższe o około 200 zł.

 16. Dzień dobry, dziękuję za odpowiedź. Już doprecyzowuję: na zwolnieniu w lipcu 2019 bylam w dniach19-22. Do sierpnia 2018 pracowalam na 2/5 etatu, natomiast od września 2019 (do dzisiaj)- wymiar etatu wynosi 3/5. Od października 2019 nie bylam na zwolnieniu lekarskim (w 9mcu ciąży ratując się urlopem wypoczynkowym)- jak zostanie naliczony mój urlop macierzyński, jeśli rozpocząłby się on w lutym 2020?

  • Od września 2019 wymiar etatu wynosi 3/5, a więc naliczając podstawę macierzyńskiego dla lutego należy brać pod uwagę nie 12 miesięcy wstecz, ale okres od stycznia 2020 wstecz do września 2019, gdyż zgodnie z art. 40 ustawy zasiłkowej w razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach branych do średniej. Podstawa będzie naliczona jedynie z tego okresu.

 17. Dzień dobry.
  Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozwikłaniu mojego przypadku, ponieważ nie odnalazłam w komentarzach sytuacji podobnej.
  Jestem zatrudniona w firmie (jednoosobowa działalność, mniej niż 5 pracowników) od 1.09.2015. W maju 2016 roku urodziłam dziecko i przebywałam na urlopie macierzyńskim. Do września 2019 przebywałam na urlop wychowawczy i musiałam jeszcze wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy. Do pracy wróciłam od 16.11.2019r tym samym zmieniono mi aneksem umowę o pracę. Na umowie mam aktualnie 2250,00 brutto(1 673,78 netto). Od tygodnia wiem że jestem w ciąży. W jakiej kwocie przysługuje mi zwolnienie lekarskie w trakcie ciąży, zakładając że do marca będę pracować nieprzerwanie. Czy moja średnia będzie zaliczać niepełne 12 miesięcy z powodu nie uzyskiwania dochodu na wychowawczym czy liczona będzie w pełnym wymiarze ponieważ pracuję w tej samej firmie od 2015 roku

  • Dzień dobry

   Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy zasiłkowej podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Od 1 stycznia 2020 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2600 zł, a więc podstawa (czyli ta średnia) nie może być niższa niż te 2600. Ona nie będzie zatem liczona wstecz z 12 miesięcy, bo wówczas wychodzi niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę, a do podstawy przyjęte zostanie po prostu 2600 zł.

 18. Witam,
  W obecnej firmie jestem zatrudniona od 19.03.2019 i do końca czerwca miałam umowę zlecenie, a od 01.07.2019 do chwili obecnej mam umowę o pracę. Jestem w ciąży. Jak zostanie mi wyliczone zwolnienie chorobowe? Co będzie dla mnie korzystniejsze? Czy jakbym poszła już od lutego, czy dopiero od marca? Czy jakbym chciała sobie wyliczyć kwotę jaką będę otrzymywała to rozumiem, że muszę wszystko dodać i potem podzielić, ale przez jaką ilość miesięcy? Bo przecież nie mam przepracowanych 12 miesięcy. Proszę o pomoc.

 19. Witam.
  Jestem obecnie w 5 miesiącu ciąży i wciąż pracuję, ale już wiem, że muszę się liczyć z tym, że może się okazać,ze od lutego czy marca będę musiała przejść na zwolnienie. Jeśli w tym miesiącu miałam 1 dzień zwolnienia, w poprzednim również, w listopadzie tydzień zwolnienia, a wcześniej jeszcze w sierpniu kilka dni – innymi słowy, pojedyncze dni się trafiały w ostatnim czasie – to jak będzie liczona podstawa do zasiłku na chorobowym, a tym samym też później do macierzyńskiego? Dziś rozmawiałam z kadrami i podobno będą brali okres nie ostatnich 12 miesięcy, ale będą szukać okresu 3 nieprzerwanych miesięcy pracy i dopiero do tego okresu wstecz 12 miesięcy. A jak nie znajdą (choć w to wątpię) to braliby do wyliczenia takiej podstawy kwotę z pierwszej umowy. Czy to rzeczywiście tak działa?

  • Dzień dobry

   To, co mówią kadry, to kwestia tego, że jeśli między świadczeniami tego samego albo innego rodzaju przerwa jest krótsza niż 3 miesiące, to podstawy nie ustala się na nowo. W Pani wypadku ma Pani krótkie zwolnienia lekarskie w poszczególnych miesiącach, a przerwa między nimi nie przekracza tych 3 miesięcy, stąd w każdym miesiącu podstawa jest taka sama. Dopiero jeśli przerwa między zwolnieniami lekarskimi jest dłuższa niż 3 miesiące, to należy od nowa naliczyć podstawę, czyli tą średnią z 12 miesięcy wstecz.

 20. Dzień dobry, mam pytanie. Przez 6 miesięcy ciąży byłam na L4. Po porodzie pobierałam zasiłek przez rok w wysokości 80% wynagrodzenia. Obecnie przebywam na dwumiesięcznym urlopie wypoczynkowym. Po jego zakończeniu prawdopodobnie będę na L4. Jaka będzie wtedy wysokość zasiłku?

  • Dzień dobry

   Podstawa tego zasiłku będzie co do zasady taka sama, jaka była do macierzyńskiego, gdyż przerwa między świadczeniami nie będzie dłuższa niż 3 miesiące. Zakładam oczywiście, że nie zmieni się Pani wymiar etatu. Jeśli zarabia Pani pensję minimalną, to podstawa będzie naliczona od minimalnego, czyli od 2600 zł brutto pomniejszone o 13,71%

 21. Dobry wieczór,
  mam pytanie: pracuję na umowie na czas nieokreślony od 1. marca 2019r. Obecnie jestem na urlopie wypoczynkowym, ale ze względu na mój stan i charakter pracy chciałabym już przejść na l4. Moje wynagrodzenie przez cały okres wynosiło 4127 brutto-3000 netto (żadnych dodatków, premii czy nadgodzin, nie korzystałam też z żadnych zwolnień lekarskich). Czy dobrze rozumiem, że jeśli poszłabym na zwolnienie od 1. stycznia 2020, to podstawa byłaby wyliczana za 10 miesięcy? Do tej pory bałam się iść na zwolnienie myśląc, że zaniży mi to średnią (moje wynagrodzenie*10 miesięcy / 12, ale z artykułu jasno wynika, że byłam w błędzie). Proszę o pomoc w wyliczeniu wymiaru brutto/netto mojego wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego oraz urlopu macierzyńskiego.
  PS. Zanim dowiedziałam się, że jestem w ciąży miałam mieć zmienione warunki umowy (zmiana wymiaru pracy i wyższa kwota na umowie). Czy jeśli teraz poszłabym na zwolnienie np na 2 tygodnie, a później wróciłabym do pracy np na miesiąc czy dwa na nowych warunkach, to czy podstawa byłaby naliczana od nowej kwoty?
  Z góry dziękuję za pomoc.

  • Dzień dobry

   Jeśli pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie od 1 stycznia 2020 (czy w ogóle w styczniu 2020), to podstawa Pani wynagrodzenia chorobowego w ciąży, a następnie zasiłku chorobowego w ciąży (a potem macierzyńskiego) zostanie ustalona z wynagrodzenia od 1 marca 2019. Nie napisała Pani, czy miała jakąś umowę w tym zakładzie pracy trwającą przed 1 marca 2019, kończącą się 28 lutego 2019 – jeśli tak, to wynagrodzenie z niej zostanie wliczone do podstawy. W każdym razie zakładając, że podstawa wyniesie 4127 zł brutto, bo tyle wyniesie średnia, to od tej kwoty zostanie naliczone wynagrodzenie chorobowe brutto, potem zasiłek chorobowy brutto. Policzę to Pani, proszę tylko o wskazanie dla pewności, czy przed 1 marca 2019 miała Pani jakieś umowy w tym zakładzie pracy.

   Z kolei jeśli pójdzie Pani na zwolnienie w styczniu, potem wróci do pracy na jakiś czas krótszy niż 3 miesiące, a potem pójdzie na zwolnienie lekarskie ponownie, to podstawa zostanie taka sama – zgodnie z przepisami ustawy zasiłkowej podstawy nie ustala się na nowo, jeśli między świadczeniami nie było przerwy lub była ona krótsza niż 3 miesiące. Z kolei podstawa zostałaby ustalona na nowo, gdyby po drodze nastąpiła zmiana wymiaru etatu.

 22. Dzień dobry, bardzo proszę o pomoc w ustaleniu podstawy zasiłku, pracuję w obecnej firmie od 1 sierpnia 2019r., wcześniej pracowałam gdzieś indziej, w grudniu 2019 otrzymam premię na koniec roku, będzie ona wypłacona prawdopodobnie wraz z wynagrodzeniem za grudzień, czyli do 10 stycznia, czy aby premia ta wliczała się do podstawy wymiaru zasiłku musi zostać fizycznie wypłacona do momentu pójścia na zwolnienie w trakcie trwania ciąży? Czy sama wypłata na konto nie ma znaczenia? Co w przypadku gdy pójdę na zwolnienie w styczniu przed wypłatą wynagrodzenia za styczeń oraz wspomnianej premii, co będzie brane jako podstawa wymiaru zasiłku? Bardzo proszę o informację, pozdrawiam serdecznie.

  • Dzień dobry

   Zgodnie z art. 36 ustawy zasiłkowej podstawą wymiaru świadczenia jest średnie wynagrodzenie wypłacone ZA OKRES 12 miesięcy poprzedzających, a nie W OKRESIE 12 miesięcy poprzedzających. Nie ma zatem znaczenia to, że wynagrodzenie grudniowe zostanie wypłacone w styczniu – ono zostanie wliczone do podstawy chorobowego, bo jeśli pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie w styczniu, to podstawa do chorobowego zostanie naliczona z okresu od sierpnia 2019 do grudnia 2019. Sama data wypłaty wynagrodzenia nie oznacza, że to wynagrodzenie zostaje przypisane do miesiąca, w którym zostało wypłacone. Podstawa zostanie naliczona z miesięcy sierpień 2019 – grudzień 2019, w Pani zakładzie pracy pensje za dany miesiąc są wypłacane w miesiącu następnym, ale w przypadku ustalania podstawy wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku chorobowego nie ma to znaczenia bierze się do średniej wynagrodzenia należne za okres miesięcy poprzedzających, a nie wypłacone w okresie miesięcy poprzedzających.

 23. Dzien dobry. Proszę o rozwikłanie moich wątpliwości. W listopadzie zaczęłam pracę (Umowa na okres próbny – 3 miesięczny)i teraz dowiedziałam się że jestem w ciąży. Ze względu na wykonywaną pracę muszę iść na l4. Będę miała wówczas przepracowane 2 pełne miesiące w tym zakładzie pracy. Czy moje wynagrodzenie będzie wyliczone z tych 2 miesięcy czy może bierze się pod uwagę okres pracy u poprzedniego pracodawcy?

  • Dobry wieczór

   Okres pracy u poprzedniego pracodawcy nie wlicza się do podstawy wynagrodzenia chorobowego u nowego pracodawcy (chyba, że nastąpiło przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę w trybie art. 23(1) kodeksu pracy). W Pani wypadku podstawa wynagrodzenia chorobowego zostanie wyliczona z 2 miesięcy, które Pani przepracuje u obecnego pracodawcy.

 24. Witam,

  Świetny artykuł!
  Mam pytanie: Czy fakt, że dostanę podwyżkę podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim w ciąży (długotrwałym, kontynuowanym aż do porodu) wpłynie jakoś na wysokość mojego zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego? Czy dopiero jak wrócę do pracy po macierzyńskim dostanę moje wyższe wynagrodzenie? Po przeczytaniu wcześniejszych odpowiedzi na pytania wychodzę z założenia, że niestety nie zmiani to w żaden sposób wysokości zasiłku. Zgadza się?

  • Dobry wieczór

   Tak, zgadza się – ta podwyżka w czasie pobierania wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku nie będzie miała wpływu na wysokość podstawy. Musiałoby się to wiązać ze zmianą wymiaru etatu, natomiast podstawa przez kolejne miesiące jest taka sama, gdyż co do zasady podstawy dla poszczególnych miesięcy nie ustala się na nowo, bo przerwa między świadczeniami jest krótsza niż 3 miesiące (a w tym wypadku to nawet nie ma przerwy, bo jest kontynuacja).

 25. Witam,
  świetny artykuł, napisany w taki sposób, że nawet osoba niezbyt pałająca miłością do takich wyliczeń jest w stanie sporo ogarnąć :).
  Chciałabym się poradzić w pewnej sprawie:

  Zatrudniona jestem w firmie od ponad 5 lat – od jakiś 3 lat umowa na czas nieokreślony.
  Od stycznia 2019 roku zarabiam 5050zł brutto (wcześniej było to 4600brutto).

  Premie:
  19.12.2018 Trzynastka w wysokości 4393zł brutto
  do 17.12.2019 mam otrzymać trzynastkę (nieco wyższą za 2018)

  L4:
  18-24.12.2018 (pobyt w szpitalu 18-19.12.2019)
  6-19.05.2019 (pobyt w szpitalu 6-8.05.2019)
  2-9.10.2019 (L4 ciążowe i poronienie)

  Jak wyglądałaby wysokość mojego świadczenia gdybym L4 rozpoczęła pod koniec grudnia, a jak gdybym wstrzymała się do 2 stycznia? W styczniu mam mieć również wypłacaną nagrodę kierownika, ale tutaj domyślam się, że musiałabym przepracować, aż do lutego żeby się wliczyła (o ile będą od niej odprowadzane składki) co w moim przypadku odpada.

  Z góry pięknie dziękuję i pozdrawiam

  • Dobry wieczór

   A proszę mi doprecyzować – co to za trzynastka wypłacana w grudniu? Pani pracuje w budżetówce, czy te trzynastki są w jakimś prywatnym zakładzie pracy wypłacane?

 26. Dzień dobry, zwracam się z prośbą o pomoc w ustaleniu wysokości zasiłku w ciaży, ponieważ to co zostało mi przelane nie zgadza się z moimi wyliczeniami. Wynagrodzenie brutto z ostatnich 12 miesięcy 92 418 PLN (netto wyplacone 66 304 PLN). Na zwolnieniu od 30 września do 30 pazdzernika i 31.10 do 29.11. Za te miesiące pracodawca wypłacił mi kolejno:7587zł (w tym ujęta jest jeszcze premia uznaniowa 3500zł brutto) oraz 5031 PLN. Czy pracodawca wypłacil mi poprawne wartości?

  • Dobry wieczór

   Proszę doprecyzować – te ponad 92 tysiące zostały wypłacone za jakie miesiące? Od września 2018 do sierpnia 2019? Skoro poszła Pani na zwolnienie lekarskie we wrześniu, to podstawa powinna zostać naliczona od sierpnia 2019 wstecz. Ja to Pani policzę, tylko proszę o doprecyzowanie.

   • Witam,
    dziękuję. Poszlam 30 września włącznie i zsumowalam wynagrodzenie wrzesień 2018 do sierpnia 2019

   • Przeliczyłam wszystko jeszcze raz i prośba o potwierdzenie poprawności moich wyliczeń:

    12 miesieczny dochód brutto: 94 234 PLN
    94 234 PLN / 12 = 7 852,83PLN
    7852,83 PLN -13,71% = 6776,20 PLN
    6776,20 PLN to powinna być kwota wypłacona za moje 30 dniowe zwolnienie w ciązy “do ręki”?

    • te 6776,20 dzieli się przez 30 i w ten sposób ma Pani jedną dniówkę 100% wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku. Jest to kwota brutto – jeśli to jest wynagrodzenie chorobowe, to od tego odlicza się jeszcze składkę zdrowotną i podatek, natomiast jeśli to jest zasiłek, to odlicza się od niego tylko podatek. W uproszczeniu:

     Zasiłek brutto: 6776,20 zł
     Podstawa podatku: 6776
     Podatek: 17% z 6776 = 1152 po zaokrągleniu
     Zasiłek netto: 6776,20 – 1152 = 5624,20 zł

 27. Dobry wieczór, W październiku 2017r. rozpoczęło się moje zwolnienie lekarskie w ciąży, została naliczona podstawa wymiaru zasiłku, do której wliczono również nagrodę świąteczno-noworoczną wypłaconą w grudniu 2016, a naliczoną za okres 01.2016 do 11.2016. Zasiłki były pobierane bez przerwy(mam tu na myśli wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński oraz rodzicielski) do 4 maja 2019. Kilka dni temu otrzymałam pismo od pracodawcy, że za okres od 1 stycznia 2019 do 4 maja nastąpiła nadpłata wynagrodzenia wynikająca ze zmiany regulaminu wypłaty nagrody świąteczno-noworocznej za rok 2018 – kwota nagrody nie powinna być uwzględniona w podstawie wynagrodzenia zasiłku, która była ustalona przed dniem wypłaty nagrody za rok 2018. Oznacza to że podstawa chorobowa po 01.01.2019 uwzględniająca nagrodę powinna być ponownie przeliczona z wyłączeniem owej nagrody.Pracodawca prosi o zgodę na potrącenie nadpłaty. Czy pracodawca ma rację i ma prawo ponownie przeliczyć podstawę zasiłku? Art. 43 ustawy o zasiłkach mówi: Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju
  nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe. Czy ten zapis odnosi się do tego przypadku?

  • Dobry wieczór

   A jest Pani w stanie spytać pracodawcy, na który przepis ustawy zasiłkowej się powołuje? Z tym art. 43 ustawy zasiłkowej ma Pani rację, ale pracodawca powołuje się na zmianę regulaminu wynagradzania, z tym, że żeby uznać, czy jego działanie jest dopuszczalne, musiałbym znać podstawę prawną (który przepis z ustawy zasiłkowej) on się powołał.

 28. Dzień dobry!
  19 marca wróciłam z urlopu macierzyńskiego- pełen etat umowa na czas nieokreślony, zarobki w kwocie 5500 brutto. Od 1 lipca zarabiam 6500 brutto oraz otrzymałam jednorazowo 800 zł premii.
  Jaka będzie kwota mojego zasiłku nal4 od stycznia 2020 oraz macierzyńskiego.
  Mam też pytanie o wynagrodzenia tytułem delegacji- kilka razy w miesiącu otrzymuję drobne kwoty za wyjazdy. Czy one również się wliczają. Stan mojego urlopu do na tę chwilę 50 dni, jeżeli otrzymam ekwiwalent z końcem roku, to czy on również wlicza się do zasiłków?

  • Dobry wieczór

   Rozumiem, że na zwolnienie lekarskie wybiera się Pani w styczniu 2020, tak? I jak rozumiem – będzie to po rozwiązaniu umowy o pracę? Proszę doprecyzować również – te drobne kwoty za wyjazdy to rozliczenie podróży służbowej (diety i inne należności), czy jakieś ekstra dodatki do pensji?

   • Tak, myślałam o styczniu, potrzebuję ja najszybciej skorzystać z L4 (powody zdrowotne i specyfika pracy). Nie chciałabym jednak stracić finansowo. Kontaktowałam się z kadrami i już wiem, że diety oraz premie uznaniowe nie wliczają się do zasiłku. Pracodawca chciałby abym po okresie macierzyńskim wróciła do firmy, od stycznia 2020 planuje dla mnie podwyżkę. Dodam, że w wrześniu, październiku i listopadzie byłam kilka dni na chorobowym, a otrzymałam również informację, że musi być zachowana ciągłość 3 miesięcy do naliczenia podstawy. Obawiam się, że nie będę w stanie pracować przez cały styczeń, luty i marzec, które dałyby mi wyższą podstawę. Jak to się ma do zmiany wymiaru etatu? Jeśli teraz, na niższej pensji przeszłabym np. na 3/5 na 2 tygonie, a od stycznia wróciła na wyższej na cały etat, to zasiłek będzie liczony tylko ze styczniowej pensji? Czy muszę tak przepracować jakiś wymagany okres?

    • Jeśli zmieni Pani wymiar etatu, to podstawa wynagrodzenia chorobowego i zasiłku zostanie naliczona od nowa, od wynagrodzenia po zmianie wymiaru etatu. Jeśli wróci Pani od stycznia i dostanie podwyżkę, ale nie dojdzie do zmiany etatu, to podstawa zostanie naliczona “po staremu”. Jeśli teraz zmieni Pani etat na niższy, a potem od stycznia na wyższy, to podstawa zostanie naliczona od tego po podwyżce styczniowej, w związku z podwyższeniem wymiaru etatu.

 29. Witam, na początku brawa za artykuł, zawiera naprawdę doprecyzowane informację. A teraz mam kilka pytań.
  1. Czy do wyliczenia wysokości chorobowego uwzględniamy wynagrodzenie brutto?
  2. Jeżeli prowadzę działalność gospodarczą i podstawa do wyliczenia chorobowego wynosi 1502,17, to oprócz podatku 18% oraz 13,71% składki na ubezpieczenie, są jeszcze jakieś koszty jakie muszę ponieść?
  3. Jeżeli zatrudnię się na umowę o pracę na pełny etat załóżmy od lutego 2020, i będę chciała przejść na chorobowe związane z ciążą np w lipcu to podstawę wyliczenia będzie stanowić wynagrodzenie brutto od lutego do czerwca? Czy również będą brane pod uwagę miesiące w których prowadziłam działalność gospodarczą?
  4. Czy macierzyński oraz chorobowe z tytułu ciąży oblicza się z tej samej podstawy?
  Pozdrawiam

  • Dzień dobry

   1. Tak, do wyliczenia wysokości chorobowego uwzględnia się wynagrodzenie brutto – na jego postawie ustala podstawę do chorobowego, pomniejsza ją o 13,71% (suma składek na ubezpieczenia społeczne, finansowana przez pracownika) i dopiero od tak ustalonej kwoty nalicza się świadczenia.

   2. Jeśli podlega Pani dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu na własnej działalności, to podstawa do chorobowego ustalana jest od kwot, będących podstawą do składki chorobowej. Jak już ma Pani ustaloną tą podstawę, pomniejsza ją Pani o 13,71%, otrzymany wynik jest z kolei postawą do wyliczenia zasiłku. Zasiłek jest zwolniony z ZUS, od niego nalicza się jedynie podatek.

   3. Etat i własna działalność to dwa różne tytuły do ubezpieczenia i dwa różne “źródła” zasiłku. Osobno będzie o liczony od etatu i od własnej działalności. Jeśli zatrudni się Pani od 1 lutego 2020, pójdzie na zwolnienie lekarskie w ciąży w lipcu, to podstawą do chorobowego, a następnie macierzyńskiego będzie wynagrodzenie z okresu od lutego do czerwca, z kolei podstawą do zasiłku na działalności będzie inny okres, bo tu podstawę ustala się w oparciu o przepisy, dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Własna DG i etat to dwa różne tytuły do ubezpieczenia.

   4. Co do zasady podstawa do chorobowego w okresie ciąży, a potem do macierzyńskiego za czas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego jest taka sama. Chyba, że po drodze następuje zmiana warunków zatrudnienia, związana np. ze zmianą wymiaru etatu.

 30. Dzień dobry. Jestem w 25tygodniu ciąży. W lipcu 2019 przebywalam na 4 dniowym zwolnieniu (ponieważ nie informowałam jeszcze wówczas o ciąży wypłacono mi za nie 80%). Cały sierpień, wrzesień i ponad połowę października przepracowałam- pod koniec miesiąca poszłam na 1.5 tygodniowe zwolnienie lekarskie (w związku z ciążą). Kadrowa wyliczyla moją podstawę z 12 miesięcy licząc od lipca 2018 do lipca 2019, co jest dla mnie mocno niekorzystne- do sierpnia 2018 byłam zatrudniona w niższym wymiarze pracy, z niższym wynagrodzeniem. Czy naprawdę nie ma możliwości wyliczania podstawy od września 2018 (skoro na pierwszym 100%płatnym zwolnieniu bylam na koniec października 2019)?

  • Dobry wieczór

   A w jakich dokładnie dniach lipca była Pani na zwolnieniu lekarskim? Druga rzecz – rozumiem, że we wrześniu 2018 nastąpiła zmiana wymiaru etatu, tak? A pytam, bo jeśli tak, to podstawa wynagrodzenia chorobowego i zasiłku naliczana jest z miesięcy po zmianie wymiaru etatu, nie można liczyć średniej z np. pół etatu i pełnego etatu. Jeśli pracownik w trakcie zatrudnienia zmienia wymiar etatu, to podstawa naliczana jest z miesięcy po zmianach:

   Art. 40 ustawy zasiłkowej: Art. W razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach, o których mowa w art. 36.

 31. Dzień dobry, chciałabym zapytać o wysokość zasiłku macierzyńskiego i ewentualnego wynagrodzenia/ zasiłku chorobowego. Pracuję na umowę o pracę na czas nieokreślony od grudnia 2017 z pensją 5500 brutto. W czerwcu 2018 urodziłam dziecko, przeszłam na zasiłek macierzyński/ rodzicielski (nie przebywałam wcześniej na żadnym zwolnieniu lekarskim) i powróciłam do pracy 17 czerwca 2019. Od 1.09.2019 otrzymałam podwyżkę i obecnie wynagrodzenie to 7000 brutto. Obecnie jestem w ciąży, termin mam na początek kwietnia 2020. Ile miesięcy wstecz będzie podstawą naliczenia zasiłku macierzyńskiego i w jakiej wysokości? Rozważam także przejście na zwolnienie lekarskie w grudniu lub styczniu, czy jest jakiś “lepszy” moment ze względów finansowych? Dziękuję za odpowiedź.

  • Dobry wieczór

   Zakładam, że pracuje Pani cały czas na takim samym wymiarze etatu. 17 czerwca wróciła Pani do pracy, od 01.09 otrzymała Pani podwyżkę. Jeśli pójdzie Pani teraz na zwolnienie lekarskie, to podstawa zostanie ustalona z miesięcy po powrocie z rodzicielskiego, a więc od czerwca 2019. A skoro do września jeszcze pracowała Pani z niższym wynagrodzeniem, to siłą rzeczy im później pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie, tym wyższa wyjdzie średnia z miesięcy branych do podstawy chorobowego/macierzyńskiego. Do średniej będzie brana pensja z czerwca (po dopełnieniu), lipca i sierpnia w kwotach 5500 zł, a od września do miesiąca poprzedzającego miesiąc zwolnienia lekarskiego w kwocie 7000 zł.

 32. Witam, w jaki sposob będzie naliczane zwolnienie chorobowe w ciąży jeśli miałam dwumiesieczną przerwę w pracy? W tym czasie korzystałam z zasiłku z PUP.

  • Dobry wieczór

   Jeśli miała Pani przerwę w zatrudnieniu, to podstawa do chorobowego w ciąży będzie naliczana od nowego zatrudnienia. To poprzednie zatrudnienie nie będzie w ogóle uwzględniane. Podstawą do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku w ciąży, a następnie zasiłku macierzyńskiego będzie Pani wynagrodzenie obecne.

 33. Witam, od 24.06 do 24.09 byłam zatrudniona w firmie na okres próbny (4000zł brutto), umowa została przedłużona na czas określony – 2 lata (4500zł brutto). Czyli przepracowałam już pełne 4 miesiące. Pytanie: Jeśli zajdę w ciążę i dostanę zwolnienie (praca w warunkach szkodliwych) jaka kwota będzie podstawą zasiłku chorobowego? I drugie pytanie, jaka kwota będzie stanowić podstawę zasiłku macierzyńskiego?

  • Dzień dobry

   Jeśli chodzi o podstawę wynagrodzenia chorobowego, a następnie zasiłku chorobowego, a potem macierzyńskiego, to podstawą tą będzie średnia z pełnych miesięcy zatrudnienia. Pracuje Pani od 24 czerwca, a więc podstawa chorobowego zostanie ustalona od lipca. Zakładając np., że pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie w grudniu, to podstawa chorobowego i macierzyńskiego potem wyniesie [2* 4000 (lipiec i sierpień) + 3 * 4500 (wrzesień, październik, listopad)] / 5 = 4300 zł. Od takiej podstawy będą naliczane Pani świadczenia przed porodem i po porodzie. Między pierwszą a drugą umową nie było przerwy, jak również nie zmienił się wymiar etatu, a więc podstawa będzie naliczana z wynagrodzeń również ze starej umowy.

 34. Dzień dobry. jestem obecnie w 20 tyg ciąży. Chciałam iść na zwolnienie lekarskie z początkiem 2020 roku. koleżanka w pracy twierdzi że abym nie była stratna finansowo to powinnam na to zwolnienie udać sie już z początkiem grudnia. Moja sytuacja wygląda następująco od marca 2017r. zatrudniona jestem w firmie do dnia dzisiejszego, jednak od marca 2017r. do sierpnia 2019r. zatrudniona byłam na 1/2 etatu. Od września na cały etat. Między czasie zatrudniłam się także na umowę o prace na cały etat od lutego do września 2019r w innej firmie. Czyli przez pewien czas pracowałam na 1,5 etatu i przez miesiąc na 2 etaty. Koleżanka twierdzi, że wynagrodzenie z tej firmy gdzie byłam do września 2019 r od grudnia 2019r nie będzie mi się liczyło do zasiłku chorobowego oraz macierzyńskiego. Proszę podpowiedzcie mi czy rzeczywiście lepiej abym poszła na szybsze l4… Pozdrawiam

  • Dzień dobry

   Prawo do świadczeń chorobowych w ciąży nabywa Pani niezależnie w obu zakładach pracy, przy czym tu w grę wchodzi albo nabycie prawa do świadczeń w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego (pierwsza umowa) albo po rozwiązaniu stosunku pracy (druga umowa). W pierwszej firmie pracuje Pani od września na pełnym etacie, a więc podstawa do chorobowego i macierzyńskiego potem liczone będzie od wynagrodzenia po zmianie wymiaru etatu. Z kolei w tej drugiej firmie pracowała Pani do września 2019, a wiec tutaj ubezpieczenie chorobowe już ustało, musiałaby Pani iść na zwolnienie lekarskie w ciągu 14 dni od dnia ustania tego ubezpieczenia, jak również musiałoby ono trwać nieprzerwanie co najmniej 30 dni. Ta druga umowa nie ma już teraz znaczenia, Pani świadczenia chorobowe i macierzyński potem zostaną ustalone w oparciu o wynagrodzenie z nowej umowy w firmie 1.

 35. Dzień dobry, świetny artykuł – tak na marginesie 🙂
  Sytuacja. Praca 2 lata, ciąża i L4. Pracodawca przedłużył umowę do dnia porodu. Następnie wypłata zasiłku macierzyńskiego z ZUSu w okresie 12 miesięcy 80% podstawy.
  Po macierzyńskim(2 tygodnie bez pracy) przystąpiłam do pracy na etat i pracuje już 45 dnii ale znowu ciąża 🙂

  Czy wypłata L4 będzie wyliczana ze średniej 11 miesięcy licząc zasiłek macierzyński + wynagrodzenie za te 45 dnii?
  Ile trzeba przepracować by zwolnienie było wyliczane tylko za ten ostatni okres pracy?
  Będę wdzięczna za odpowiedź.
  pozdrawiam

  • Dzień dobry 🙂

   Podstawa wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego oraz innych świadczeń (macierzyński potem) zostanie ustalona w oparciu o wynagrodzenie z nowej umowy. Ma Pani na nowej umowie nieprzerwany okres 30 dni ubezpieczenia chorobowego, a więc nabywa Pani prawo do świadczeń, bo minął już okres wyczekiwania. Z kolei między zatrudnieniami była przerwa, więc podstawa zostanie ustalona od nowa, od nowej umowy – tylko z wynagrodzenia za te 45 dni, a i to tylko w oparciu o przepis art. 36 ustawy zasiłkowej i następne. W praktyce – Pani podstawa do świadczeń w ciąży i po porodzie zostanie ustalona jedynie z nowej umowy (tylko za ostatni okres pracy).

 36. Witam. Mam pytanie czy do obliczenia zasiłku chorobowego w ciąży wlicza się trzynastkę i inne premie roczne i uznaniowe?

  • Dzień dobry

   Tak, te składniki wynagrodzenia są wliczane do podstawy wynagrodzenia chorobowego i zasiłku, w tym zasiłku chorobowego w ciąży. Zgodnie z art. 42 ustawy zasiłkowej premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku.

   Z kolei co do premii uznaniowej – to zależy. Jeśli premia ta jest wypłacana również za czas niezdolności do pracy, to nie wlicza jej się do podstawy chorobowego. W innym wypadku powinna ona zostać wliczona w kwocie faktycznej, gdyż zostaje od niej naliczona składka chorobowa.

 37. W moje firmie w styczniu podsumowuje się rok i przyznaje premię za osiągnięte indywidualne cele roczne. Premia wypłacana jest z wynagrodzenie na koniec lutego. Kadry potwierdziły że jeśli będę na zwolnieniu od stycznia to premia zostanie przyznana ponieważ dotyczy wyników za 2019r. czy jeśli pójdę na zwolnienie lekarskie od stycznia do końca ciąży ( kwiecień) istniej aby premia została doliczona, do podstawy ? w Lutym 2019 premii nie dostałam ponieważ w 2018r pracowałam na stanowisku na którym nie przysługuje taka premia.
  czy jedym rozwiązaniem aby premia była liczona do puli jest praca do końca lutego bez zwolnienia? a może ta premia w ogóle nie liczy się do podstawy?

  Premia za wynik roczne jest przyznawana proporcjonalnie do przepracowanych miesięcy np. osoba która pracowała w danym roku 6 misiecy dostaje polowe puli itp.

  • Dzień dobry

   Ta premia zostanie wliczona do podstawy pod warunkiem, że pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie od marca 2020. Skoro ona jest wypłacana w lutym, a podstawa wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku chorobowego, a potem macierzyńskiego, przy założeniu zwolnienia lekarskiego od marca 2020 naliczana jest z miesięcy marzec 2019 – luty 2020, to to jedyna szansa aby ta premia została wliczona. Ona zostanie wliczona proporcjonalnie za miesiące, wliczane do podstawy z 2019 roku, skoro należy się za 2019 rok a więc z tej premii 10/12 zostanie wliczone do podstawy. Niemniej warunkiem jest, aby do końca lutego przepracowała Pani jeszcze.

 38. Witam,
  Aktualnie jestem w ciąży i dostarczyłam do pracy stosowne zaświadczenie. Pech chciał, że nabawiłam się problemów z kregosłupem i dostałam zwolnienie na 3 dni od lekarza internisty (bez znaku B). Czy za te 3 dnia zwolnienia dostanę 80% wynagrodzenia pomimo dostarczone zaświadczenia o ciąży i czy w przypadku jeżeli w listopadzie pójdę na dłuższe zwolnienie lekarskie z powodu ciąży, ta pomniejszona pensja za 3 dni będzie w jakiś sposób wpływała na moje późniesze wynagrodzneie (wynagrodzenie chorobowe, zasiłek), które będę otrzymała w późniejszym czasie?

  Dziękuję i pozdrawiam

  • Za te 3 dni zwolnienia powinna Pani dostać świadczenie chorobowe (wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek) w wysokości 100% podstawy. To zwolnienie przypada już w okresie ciąży, a więc liczone jest 100% podstawy. Jeśli pójdzie Pani na kolejne zwolnienie w listopadzie, to to nawet pomniejszone świadczenie nie będzie mieć wpływu na wysokość świadczeń chorobowych od listopada i w kolejnych miesiącach. Te 80% czy 100% nie ma znaczenia dla samej podstawy świadczenia, a ona jest dla Pani najważniejsza. Ona jest ustalona w oparciu o Pani wynagrodzenie, następnie mnożona przez 80% albo 100%, ale jest taka sama dla zwolnienia październikowego, jak i listopadowego potem. To, że październikowe było ewentualnie liczone 80% nie ma znaczenia dla listopadowego i kolejnych – te będą już liczone 100% podstawy.

 39. Witam serdecznie,
  pytanie moje dotyczy zasad obliczenia wysokości zasiłku na urlopie macierzyńskim.
  Jestem zatrudniona w firmie liczącej ponad 1000 pracowników.
  Od 10.05. do 13.11.2018 przebywałam na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą.
  W tym czasie pracodawca dał mi podwyżkę, aneks do umowy obowiązywał od 1.07.2018.
  Od 14.11.2018 do 13.11.2019 jestem na urlopie macierzyńskim.
  W międzyczasie, 31.08.2019 wygasła moja umowa z pracodawcą, nowa z tą samą firmą, na czas nieokreślony została podpisana z datą obowiązywania od 1.09.2019.
  Jestem obecnie w kolejnej ciąży, termin porodu wyznaczony na 10.03.2020. Wtedy rozpocznie się też mój kolejny urlop macierzyński.
  Zależy mi, aby podstawa wymiaru zasiłku została obliczona bez uwzględnienia miesięcy przed podwyżką, tj. przed lipcem 2018. Czy aby to się stało, powinnam zmienić wymiar czasu pracy na załóżmy 3/4 etatu, po miesiącu wrócić na cały etat? Czy może sam fakt obowiązywania nowej umowy wystarczy i podstawa wymiaru zasiłku będzie wyliczona w oparciu o przychód z okresu 14.11.2019-09.03.2020?
  Z góry bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam

  • Zapomniałam dodać, że pracodawca chce abym wykorzystała zaległy urlop wypoczynkowy od razu po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Urlop wypoczynkowy skończyłby mi się wtedy 14.01.2020. Mam jeszcze do wykorzystania 26 dni urlopu z 2020. Jeżeli między okresami zasiłkowymi powinna być zachowana przerwa 3 pełnych miesięcy kalendarzowych – w moim przypadku grudzień, styczeń, luty – rozumiem, że jeśli nie chcę wracać do pracy, od 14.01 do końca lutego powinnam przebywać na urlopie wypoczynkowym, a zwolnienie lekarskie związane z ciążą rozpocząć od 1 marca?

  • Dzień dobry

   Jeśli między jedną a drugą umową nie było przerwy (ani jednego dnia), to podstawa do zasiłku zostanie uwzględniona z całego okresu wstecz, zahaczając o poprzednią umowę. Musiałaby być przerwa w ubezpieczeniu chorobowym albo zmiana wymiaru etatu. Najlepiej dla Pani byłoby zmienić wymiar etatu na jakiś czas, a potem powrócić do pełnego etatu, bo inaczej – mając na względzie, że zmiana wynagrodzenia nie wiązała się ze zmianą wymiaru etatu oraz to, że w razie gdy przerwa między świadczeniami jest krótsza niż 3 miesiące, to postawy nie ustala się na nowo.

 40. Jak to jest, jeśli w grudniu zamierzam iść na L4, to podstawa jest średnia z ostatnich 12 miesięcy, ok.

  Tylko ze w sierpniu bylam 10 dni na l4 ortopedycznym, ( 23.08 do 3.09) nie wiedziałam jeszcze o ciąży, jak to jest z naliczaniem, czy jesli poszłabym teraz to podstawa naliczana jest od sierpnia? A jeśli w grudniu, czyli przepracuje 3 pełne mies od L4 to pracodawca nalicza na nowo, czyli od grudnia 2018?
  Czy muszę pracować do końca grudnia, skoro L4 skończyło się 3.09 ? Proszę o pomoc

 41. Witam czy jest mi.ktoś.w stanie pomoc wyliczyć zasiłek chorobowy? Moje wynagrodzenie brutto to 2*2150 + 7*2250+ 3*2700 , żadnych dodatków

  • Dobry wieczór

   Tak, policzymy, proszę tylko napisać, za jaki miesiąc ma to być zasiłek i czy to za cały miesiąc zwolnienia lekarskiego?

  • Czy mogę prosić o pomoc w obliczeniu wynagrodzenia ciężarnej.
   Na chwilę obecną wyliczyłam tyle: 30526,38/12=2543,87/30=84,80*30=2544
   2544-13,71%*100%=2195,22.Jak obliczyć netto pracownika? Dodam, że pani była jeden dzień na urlopie wypoczynkowym, zanim poszła na L4.

   • Dzień dobry

    Rozumiem, że to 30526,38 to suma wynagrodzeń z 12 miesięcy poprzedzających. Teraz średnia z tego daje 2543,87 zł. To jest podstawa brutto. Podstawa netto świadczenia chorobowego dla pracownicy w ciąży wyniesie 2543,87 – 13,71% z 2543,87 = 2195,11 zł. A więc jedna dniówka chorobowego wyniesie 2195,11 / 30 = 73,17 zł brutto. Ja Pani z tego policzę netto, proszę mi tylko napisać, czy to ma być wynagrodzenie chorobowe, czy już zasiłek chorobowy, za ile dni się należy w jakim miesiącu. Rozpiszę to Pani.

 42. Dzień dobry, mam prośbę odnośnie wyliczenia mojego l4 w ciąży . Pracuje na umowę o prace od 1.03.2019 r.Na zwolnienie lekarskie z powodu ciąży przeszłam 09.08 i znajduje się na zwolnieniu z powodu ciąży do teraz. Moje wynagrodzenie podstawa to 3843. Brutto. Plus dyżury również na umowę o prace. Moje wynagrodzenia netto za poszczególne miesiące to 2500 + 4354+5475,09+4852,32+4316,95+3143,24. Ostatnia pensja jest wyliczona z praca od 1.08-08.08 i następnie zwolnienie lekarskie w ciąży. Dodatkowo otrzymałam premie 400zl i 743zl przez ten okres pracy. Jakie wynagrodzenie powinnam otrzymać?

  • Dobry wieczór

   A jest Pani w stanie podać Kwoty brutto wynagrodzeń od dnia 1 marca 2019 do lipca 2019? BO z tych pensji zostanie ustalona postawa do wynagrodzenia chorobowego, następnie zasiłku chorobowego i potem zasiłku macierzyńskiego. Policzymy to, tylko dobrze by było, aby podała Pani wynagrodzenia brutto z okresu od marca 2019 do lipca 2019. Pensja sierpniowa nie ma tu znaczenia, bo ona nie wchodzi do podstawy – podstawa chorobowego i macierzyńskiego jest ustalana z okresu od marca do lipca.

 43. Witam
  Jestem od 8 lat zatrudniona w tym samym zakładzie pracy na czas nieokreślony. W bieżącym roku w czerwcu uległam wypadkowi i aktualnie jestem na l4 do końca września. Moje pytanie brzmi: jeśli w październiku zaszłabym w ciążę i będę chciała skorzystać ze zwolnienia to jak będę miała naliczoną pensję?

  • Dobry wieczór

   Obecnie jest Pani na zwolnieniu lekarskim z prawem do zasiłku chorobowego. Jeśli w październiku dostarczy Pani pracodawcy zaświadczenie o ciąży albo zwolnienie lekarskie, z którego będzie wynikać, iż jest Pani w ciąży, to zasiłek będzie naliczany od takiej samej podstawy, jak teraz ma Pani płacony zasiłek chorobowy, mniej więcej będzie w porównywalnej wysokości (miesiące różnią się liczbą dni – 30 albo 31, więc stąd może wynikać różnica). Natomiast podstawa do chorobowego w ciąży będzie taka sama jak ta dla chorobowego po wypadku. Nie napisała Pani tego, ale jeśli to wypadek przy pracy, to ma Pani płacone teraz 100% podstawy, ale jeśli jakiś inny wypadek, skutkujący niezdolnością do pracy, to ma Pani teraz płacone 80% podstawy, a w ciąży będzie więcej, bo 100% podstawy.

 44. Dobry wieczór!
  Bardzo dziękuję za wartościowy artykuł! Bardzo zależy mi na odpowiedzi na pytanie, które mnie nurtuje.
  31 sierpnia 2019 kończę urlop wychowawczy i od 1 września wracam do pracy. Mam umowę na czas nieokreślony. Ze względu na mój wiek będę się starała znów zajść w ciążę, ponieważ nie mogę sobie pozwolić na jej odkładanie na przyszłe lata. W czasie urlopu wychowawczego otrzymywałam zasiłek z MOPS-u oraz dodatek “wiejski” z zakładu pracy. Nie są to duże kwoty, więc niepokoi mnie czy będą wliczane w ewentualną średnią zarobków z ostatnich 12 miesięcy gdybym przeszła na zwolnienie w ciąży nie przepracowawszy jeszcze pełnych 12 miesięcy?
  Uprzejmie proszę o odpowiedź i pozdrawiam!

  • Dzień dobry

   Nie, te kwoty NIE BĘDĄ wliczane do podstawy wynagrodzenia chorobowego w ciąży czy zasiłku chorobowego, a potem macierzyńskiego. Do postawy wlicza się tylko składniki wynagrodzenia, nie wszystkie zresztą, a te świadczenia, o których Pani wspomniała, nie mają nic wspólnego z wynagrodzeniem, więc one nie będą uwzględniane w podstawie. Proszę się nie martwić, one nie będą pomniejszać Pani kwoty wynagrodzenia chorobowego w ciąży, a potem zasiłku chorobowego i od porodu zasiłku macierzyńskiego. Te będą naliczane tylko z wynagrodzenia, a już nie ze świadczeń typu zasiłek z MOPS czy dodatek wiejski.

   • Dzień dobry,
    Od 1 sierpnia 2019 roku przebywam na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży, otrzymałam niedawno 1 wypłatę chorobową od pracodawcy i jestem nieco zaskoczona wysokością tej wpłaty, spodziewałam się większej. Czy mogę prosić o pomoc w wyliczeniu podstawy ?
    Z pracodawcą prócz umowy o pracę miałam umowę zlecenie na zajęcia dodatkowe, od tych zajęć odprowadzane były składki, zakładam zatem że wliczają się one do moich 12 ostatnich wypłat od których będzie naliczone chorobowe. Łącznie wychodzi:
    W sierpniu 2018 roku – 2988 zł brutto , wrzesień 3100 brutto, od października do marca 3476 zł brutto, kwiecień – 3817 zł brutto, maj-lipiec – 3716 zł brutto.

    • Dobry wieczór

     Tak, policzymy to, tylko proszę mi napisać, czy po drodze od sierpnia 2018 miała Pani zmieniany wymiar zatrudnienia? Czy to cały czas jest pełen etat? Policzymy wszystko, tylko muszę to wiedzieć, bo podstawę chorobowego ustala się od składników po zmianie wymiaru etatu.

 45. Bardzo Panu dziękuję, czy byłby Pan w stanie podać jeszcze kwoty netto, ile wynosi składka zdrowotna, podatek?
  Byłabym bardzo wdzięczna.

  • Dobry wieczór

   1 przypadek: dniówka 129,44 zł
   2 przypadek: dniówka 161,79 zł

   Załóżmy, że za cały miesiąc przysługuje Pani zasiłek w obu wypadkach. Od zasiłku nie ma składek, jest tylko podatek. Miesiąc ma 31 dni, a więc kwota brutto zasiłku w pierwszym przypadku wyniesie 129,44 * 31 = 4012,64 zł brutto. Podstawa podatku: 4013 zł. Podatek: 18% z 4013 = 722,34 zł. Podatek do skarbowego: 722. Netto do wypłaty: 4012,64 – 722 = 3290,64 zł

   Drugi przypadek: 31 * 161,79 = 5015,49. Podstawa podatku: 5015 zł. Podatek: 18% z 5015 = 902,70. Podatek do skarbowego: 903 zł. Netto do wypłaty: 5015,49 – 903 = 4112,49 zł

   Nieco inaczej będzie, jeśli nie będzie to zasiłek, ale wynagrodzenie chorobowe (za pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego w roku), wówczas nieco niższy będzie podatek, ale dochodzi składka zdrowotna, w każdym razie wyniki będą zbliżone. Nadmieniam, że są one orientacyjne.

 46. Dzień dobry,
  ja również zwracam się do Pana z prośbą o pomoc w wyliczeniu wysokości zasiłku.
  Pracuję na umowie o pracę od 02.05.2019, ze stawką 3200 zł netto (4500 zł brutto). W międzyczasie nie brałam żadnych zwolnień lekarskich.
  Planuję przejść na zwolnienie po przepracowaniu 5 miesięcy, czyli początkiem października, tak aby przepracować jeszcze cały wrzesień.
  Ile będzie wynosiło moje wynagrodzenie na zwolnieniu?
  Czy jeżeli otrzymałabym premię w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia to stawka ta wzrośnie?

  • Dobry wieczór

   Zakładając, że nie będzie Pani pracować w nadgodzinach do tego czasu, porze nocnej itp. – czyli nie otrzyma Pani żadnych innych składników wynagrodzeń, to podstawa Pani wynagrodzenia chorobowego, a następnie zasiłku wyniesie 4500 zł brutto (średnia z miesięcy od czerwca do września, maj pomijamy, gdyż jest niepełnym miesiącem zatrudnienia). Jeśli otrzyma Pani premię, to trzeba będzie wliczyć ją do średniej, czyli wówczas podstawa wyniesie (4 * 4500 zł + premia 4500) / 4 = 5625 zł i od tej kwoty będzie liczone wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek.

   Zakładając, że jest to zwolnienie lekarskie w czasie ciąży – przysługuje Pani 100% podstawy. Liczymy dniówkę chorobową brutto dla obu przypadków i obu postaw.

   1 przypadek:
   podstawa brutto 4500 zł
   podstawa netto: 4500 – 13,71% z 4500 = 3883,05 zł
   Wynagrodzenie chorobowe (a potem zasiłek chorobowy) za jeden dzień: 3883,05 / 30 * 100% = 129,44 zł

   2 przypadek:
   postawa brutto: 5625 zł
   Podstawa netto: 5625 – 13,71% z 5625 = 4853,81 zł
   Wynagrodzenie chorobowe (a potem zasiłek chorobowy) za jeden dzień: 4853,81 / 30 * 100% = 161,79 zł

   Powyższe kwoty dniówek są kwotami brutto. Od wynagrodzenia chorobowego nalicza się jedynie składkę zdrowotną i podatek (chyba, że “łapie” się Pani na zerowy PIT), natomiast od zasiłku sam podatek (tu już nie ma znaczenia wiek, bo od zasiłku podatek jest zawsze, zasada zerowego pitu dla niego nie obowiązuje).

   Ile to ostatecznie wyniesie, to oczywiście zależy, ile dni w danym miesiącu będzie Pani na zwolnieniu lekarskim. Powyższe dniówki trzeba przemnożyć przez liczbę dni i ma Pani wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy brutto.

 47. Witam, jestem na zwolnieniu w ciąży. Na umówię o pracę od września 2017r nie miałam zapisu odnośnie premii, które reguralnie co miesiąc otrzymywałam dodatkowo za wyrobiony plan i które wpływały mi normalnie na konto tytułem WYNAGRODZENIE oraz były uwzględnione w PIT 2018. Moje pytanie brzmi czy jeśli nie mam zapisu na umówię to premie te powinny się również liczyć do średniej zasiłku chorobowego?

  • Dobry wieczór

   Jeśli ta premia była powtarzalnym składnikiem wynagrodzenia, uzależnionym od efektów pracy, pomniejszanym za czas nieobecności chorobowych, to tak, ona powinna być wliczona do podstawy zasiłku, bo była od niej naliczana składka chorobowa. Jedyne odstępstwo miałoby miejsce, gdyby ta premia nadal była wypłacana w określonej wysokości w trakcie okresu zasiłkowego, bo wówczas jako składnik należny za czas nieobecności zasiłkowej nie jest wliczana do podstawy, ale w opisanym przez Panią przypadku będzie wliczona.

 48. WITAM SERDECZNIE, MAM PYTANIE ILE BĘDZIE WYNOSIĆ MOJE L4 . JESTEM W CIĄŻY OD 3 CZERWCA PRZEBYWAM NA ZWOLNIENIU L4. tak więc rozumiem,że okres do wyliczenia liczy się od maja 2018- do maja 2019. od maja 2018 do grudnia 2018 moje wynagrodzenie wynosiło 2500netto 3493,21 brutto, a od stycznia 2019 do kwietnia 2019 3500netto 4927,27 brutto oraz a maju 2019 netto 3459,20 ( jeden dzień byłam na zwolnieniu). Ponadto w sierpniu 2018 otrzymałam premie wakacyjną 972,66 netto, a w grudniu premie świąteczną 2434,01 netto. Moje pierwsze zwolnienie lekarskie miałam od 03.06.2019 do 22.06.2019 w lipcu otrzymałam przelew od pracodawcy tytułem wynagrodzenie za czerwiec 2649,33. Moje pytanie brzmi czy Pani Kadrowa wyliczyła wszystko poprawnie. Kolejnie zwolnienie miałam od 23.06.2019 do 19.07.2019 . rozumiem ,że otrzymałam przelew tylko za to 1 zwolnienie oraz ile wynosi kwota za każdy dzień mojego zwolnienia netto. Mam nadzieje,że wszystko napisałam zrozumiale. Z góry dziękuję za pomoc. Gdyż nie potrafie sobie z tym poradzić.

  • Dobry wieczór

   A kto jest płatnikiem zasiłku – pracodawca czy ZUS (ile osób – orientacyjnie chociaż – zatrudnia zakład pracy i zatrudniał w listopadzie zeszłego roku?

   I jeszcze jedno – czy jest Pani w stanie podać kwoty brutto tych premii wakacyjnej i świątecznej? Policzymy wszystko.

 49. dziękuję za artykuł, bardzo pomocny i raczej go rozumiem 🙂 ale z powodu iż jestem bardzo zszokowana moim niższym wynagrodzeniem na zwolnieniu z powodu zagrożonej ciąży pozwolę sobie o małe pytanie.
  W listopadzie 2018 otrzymałam podwyżkę 500 zł brutto, potem w styczniu 2019 200 zł brutto -moje wynagrodzenie to 4200 brutto (nie mam żadnych premii ani dodatków). Od początku maja 2019 jestem na przymusowym zwolnieniu i w czerwcu dostała wynagrodzenie chorobowe o prawie 300 zł mniejsze niż normalnie. Teraz rozumiem, że wynika to z ustawy i z liczonej średniej z ostatnich 12 miesięcy ale czytałam też różne opinie że wynagrodzenie się kobietom np. nie zmieniało innym tak, a znajoma księgowa powiedziała mi nawet że ona miała jakąś interpretację ZUS’u że kobieta w ciąży nie powinna być stratna.
  Na moje pytanie ZUS nie udzielił mi żadnej konkretnej odpowiedzi gdyż oni mi świadczenia nie wypłacają tylko pracodawca i ze swoimi wątpliwościami powinnam udać się do działu płac u mojego pracodawcy.
  Czy na urlopie macierzyńskim też będzie mnie obowiązywała ta niekorzystna podstawa?

  • Dobry wieczór

   Może tak być, że na zwolnieniu lekarskim, nawet płatnym 100%, otrzyma Pani nieco niższe wynagrodzenie. Ma Pani miesięczną pensję 4200 zł, tymczasem podstawa wynagrodzenia chorobowego i zasiłku, wyliczona jako średnia z 12 miesięcy wstecz, może być niższa, bo wcześniej Pani wynagrodzenie było niższe. A skoro tak, to i naliczona kwota wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku będzie odpowiednio niższa. Podstawę wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku ustala się na nowo po zmianie zasad wynagradzania, czyli np. jeśli zmieniła Pani wymiar etatu, a w związku z tym zmieniło się Pani wynagrodzenie.

   Ta interpretacja w ZUS – kobieta w ciąży nie jest stratna w tym sensie, że za czas niezdolności do pracy zachowuje prawo do 100%, a nie 80% wynagrodzenia. Ta sama podstawa będzie na urlopie macierzyńskim. Płatnikiem zasiłku jest pracodawca – może Pani zwrócić się do niego z prośbą o przeliczenie podstawy – jeśli okaże się, że np. popełnił błąd i naliczył podstawę niższą, to ją wyrówna.

   Jeszcze jedna rzecz. Zasiłek (chorobowy, macierzyński) nalicza się za jeden dzień i wypłaca za wszystkie dni w miesiącu. A skoro miesiąc ma 30 dni, to odpowiednio niższy będzie też zasiłek, potem w następnym miesiącu jest 31 dni, a więc zasiłek będzie odpowiednio wyższy. Do tego jeszcze zasiłek chorobowy czy macierzyński jest zwolniony ze składek ZUS, od niego nie nalicza się składek, a jedynie podatek, więc również i stąd mogą być różnice.

 50. Dzień dobry. Obecnie jestem w ciąży. Umowę miałam na czas określony, która wygasła z dniem 31 maja, zgodnie z obowiązującymi przepisami umowa została przedłużona do dnia porodu. Z dniem 1 czerwca 2019 r, razem z nową umową został mi zabrany dodatek funkcyjny. Jednak przed pójściem na zwolnienie lekarskie, na którym jestem od 1 kwietnia 2019 r. moje wynagrodzenie miesięczne różniło się ze względu na zdobytą premię. Stąd moje pytania. Czy zasiłek chorobowy na L4 w moim przypadku jest zmienny i powinien być naliczany w każdym miesiącu od nowa? A od czerwca powinien być dodatkowo pomniejszony o zabrany dodatek funkcyjny? Czy po porodzie należy mi się zasiłek macierzyński i rodzicielski? Czy on każdego miesiąca będzie naliczany na nowo czy jest to stały dochód? Z góry bardzo dziękuję za pomoc i odpowiedź.

  • Dobry wieczór

   Proszę doprecyzować – Pani umowa trwa nadal? Poprzednia przedłużyła się do dnia porodu, czyli – jak rozumiem – do 31 maja, od 1 czerwca zawarto z Panią kolejną umowę przy czym i tak przebywa Pani na urlopie macierzyńskim? Od 1 kwietnia jest Pani na zwolnieniu lekarskim, na kwiecień została ustalona podstawa do wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku i jej się co do zasady nie przelicza od nowa. Proszę doprecyzować chronologicznie te zwolnienia lekarskie, datę porodu itp., bo nie do końca rozumiem, a nie chcę Pani wprowadzać w błąd.

   • Dzień dobry. Przepraszam, faktycznie troszkę chaotycznie to napisałam. Od początku.. Byłam zatrudniona na umowę o pracę na czas określony, do dnia 31 maja 2019 r. W marcu dowiedziałam się, że jestem w ciąży i z początkiem kwietnia 2019 r. poszłam na L4. Termin porodu mam na październik. Pracodawca przedłużył mi, więc umowę od 1 czerwca do dnia porodu. W poprzedniej umowie oprócz podstawy i dodatku funkcyjnego, przysługiwały mi premie, więc moje wynagrodzenie różniło się każdego miesiąca. Z nową umową został mi zabrany dodatek funkcyjny. Jak na L4 powinien być przeliczany zasiłek chorobowy? Czy ze względu na zróżnicowane wypłaty i wysokość premii każdego miesiąca liczony jest na nowo? Czy po przedłużeniu umowy zostaje pomniejszony o zabrany dodatek funkcyjny? I czy po porodzie mimo końca umowy będzie przysługiwał mi zasiłek macierzyński i rodzicielski?

    • Dzień dobry

     Jeśli chodzi o podstawę chorobowego, to ona została ustalona już dla kwietnia, ona będzie kontynuowana cały czas (powinna być taka sama dla każdego miesiąca), bo obecnie przebywa Pani na zwolnieniu lekarskim z prawem do zasiłku chorobowego, a od dnia porodu będzie Pani mieć prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres, za jaki byłaby Pani uprawniona do urlopu macierzyńskiego, tak samo będzie z zasiłkiem rodzicielskim. Natomiast jeśli ma Pani umowę czasową, a okazuje się, że jest w ciąży, to ta umowa z mocy przepisów przedłuża się do dnia porodu – nie trzeba tu zawierać kolejnej umowy. Dla Pani i tak nie ma to znaczenia, bo na umowie będzie do dnia porodu, dzień porodu to będzie ostatni dzień obowiązywania umowy, a jednocześnie pierwszy dzień okresu zasiłkowego (macierzyński plus rodzicielski)

     • Rozumiem, dziękuję bardzo za informację. Nurtuje mnie tylko jeszcze pytanie w kwestii tej podstawy chorobowego. Czy w momencie gdy umowa została przedłużona i został zabrany dodatek funkcyjny to podstawa chorobowego powinna być naliczonana na nowo? Czy bezwzględnie raz wyliczona (juz dla miesiąca kwiecień) powinna obowiązywać do dnia porodu?

     • Podstawa powinna być taka sama cały czas – zgodnie z przepisami ustawy zasiłkowej podstawy nie ustala się na nowo, jeśli pomiędzy zasiłkami tego samego czy innego rodzaju nie było przerwy, a z kolei podstawę ustala się na nowo, jeśli doszło do zmiany umowy o pracę, ale w zakresie wymiaru etatu. U Pani ta podstawa powinna zostać kwietniowa – przez cały okres zwolnienia lekarskiego będzie obowiązywać do dnia porodu.

      Art. 40. W razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach, o których mowa w art. 36.

      Art. 43. Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

 51. Witam!
  Moja sytuacja wygląda tak:
  Pierwsze dziecko urodziłam w listopadzie 2015r. Byłam na rocznym “urlopie macierzyńskim”, następnie od listopada 2016 do lutego 2017 korzystałam z urlopu wypoczynkowego (a w między czasie też korzystałam ze zwolnień lekarskich). Fizycznie nie powróciłam do pracy i od lutego 2017r byłam na zwolnieniu lekarskim z powodu drugiej ciąży. Urodziłam we wrześniu 2017r. Do września 2018r. byłam na “urlopie macierzyńskim”, a następnie do stycznia 2019r. przebywałam na urlopie wypoczynkowym (a w między czasie też korzystałam ze zwolnień lekarskich). Od stycznia 2019r. wróciłam do pracy (a w między czasie też korzystałam ze zwolnień lekarskich). Obecnie jestem w ciąży i zastanawiam się w jaki sposób będzie naliczane wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy. Z jakiego okresu będzie naliczana postawa? Od czasu, kiedy w sierpniu 2015r. poszłam na zwolnienie lekarskie z powodu pierwszej ciąży, nie przepracowałam 3 miesięcy ciągiem bez zwolnienia lekarskiego. Czy podstawa będzie ta sama co wyliczona w 2015r? Czy postawę można wyliczyć na podstawie wynagrodzenia za urlop macierzyński?

  • Dobry wieczór

   A czy w międzyczasie zmieniały się w zakładzie pracy zasady wypłaty wynagrodzenia – dochodziły albo odchodziły jakieś składniki wynagrodzeń itp.? Bo podstawę ustala się na nowo po zmianie zasad wynagradzania, w razie podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę itp. Odpiszę Pani precyzyjniej, tylko proszę doprecyzować powyższe.

 52. Mam pytanie odnośnie wysokości zwolnienia L4 ciazowego. W styczniu wróciłam do pracy po wychowawczym i obecnie znów jestem w ciąży czyli po 5 miesiącach od powrotu. W kwietniu dostałam podwyżkę ….i tu moje pytanie jeśli przejdę teraz na L4 to jaką wysokość zasiłku dostanę 100% po podwyżce?

  • Dzień dobry

   Tak, podstawa do zasiłku będzie naliczona od nowego wynagrodzenia. Od ostatniego zasiłku minęło już więcej niż 3 miesiące, a więc podstawa zasiłkowa będzie naliczona od nowa.

 53. Czy podana kwota 3021,75 zł z obliczeń : 2924,27 zł / 30 * 100% * 31 (dni choroby w maju) = 3021,75 zł jest KWOTĄ BTUTTO – czyli standardowo opodatkowaną ze wszystkimi składkami ZUS + podatek dochodowy? taką kwotą którą jak wrzucę w kalkulator brutto/netto to otrzymam kwotę “na rękę”?

  • Tak, to jest kwota zasiłku brutto, ale proszę pamiętać, że od zasiłku nie ma składek ZUS, a jedynie podatek. A więc wrzucając tą kwotę brutto do jakiegoś kalkulatora niech Pani zaznaczy, że tu nie ma składek ZUS. Nie ma też kosztów uzyskania przychodu. Wówczas dopiero otrzyma Pani kwotę netto – na rękę.

 54. Dzień dobry, mam pytanie. Jestem w ciąży, termin porodu koniec kwietnia 2019 roku. Obowiązuje mnie umowa na czas nieokreślony. Planuję pracować jak najdłużej, realnie pewnie do końca lutego lub połowy marca. Chciałabym aby do podstawą mojego zasiłku chorobowego a potem macierzyńskiego była uwzględniona pensja za styczeń 2018 roku, która była wypłacona 10 lutego 2018 roku. W związku z tym, że nie planuję tak szybko pożegnać się z pracą to mam pytanie a w zasadzie rozwiązanie tej sytuacji. Czy jeśli pójdę na kilka dni zwolnienia chorobowego w styczniu 2019 roku, potem wrócę na kilka tygodni do pracy to podstawą do naliczenia składek i średniej za 12 miesięcy stanie się styczeń 2018 roku? Z informacji jakie udzieliły mi kadry wynika, że wystarczy, że pójdę nawet na jeden dzień zwolnienia lekarskiego i nie minie więcej niż 2 miesiące a styczeń 2018 roku mi wejdzie do średniej z 12 miesięcy, mimo, ze fizycznie na zwolnienie dłuższe pójdę od marca 2019 roku. Będę wdzięczna za potwierdzenie tej informacji lub sprostowanie jeśli jest błędna.

  • Dobry wieczór

   Jeśli pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie nawet na jeden dzień w styczniu, to zostanie dla niego ustalona podstawa do wynagrodzenia chorobowego, a potem, jeśli pójdzie Pani na kolejne zwolnienie lekarskie w okresie do 3 miesięcy od poprzedniego, to dla tego drugiego zwolnienia lekarskiego obowiązywać będzie ta sama podstawa, co dla tego jednodniowego zwolnienia styczniowego. Zgodnie bowiem z art. 43 ustawy zasiłkowej: “Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe”. Jeśli pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie w styczniu 2019, zostanie dla niego ustalona podstawa z 12 miesięcy poprzedzających, a więc styczeń 2018 załapie się do tej podstawy. A potem, dla każdego zwolnienia lekarskiego w okresie do 3 miesięcy od tego styczniowego podstawa będzie taka sama, jak dla tego styczniowego. Może Pani iść w styczniu na kilka dni zwolnienia, zostanie ustalona podstawa wynagrodzenia chorobowego z 12 miesięcy poprzedzających (czyli od grudnia 2018 włącznie wstecz 12 miesięcy czyli styczeń 2018 załapie się).

   Kadry prawidłowo Panią poinformowały, tyle, że nie 2 miesiące, a 3 miesiące.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany


*