Ile dostanę na zwolnieniu lekarskim w ciąży – jak się liczy wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy w okresie ciąży i macierzyński po porodzie

Ile dostanę na zwolnieniu lekarskim w ciąży? To pytanie zadaje sobie każda przyszła mama. Niemal każda spodziewająca się dziecka pracownica, przed przewidywaną datą porodu przez pewien czas przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Jako niezdolna do pracy ma wówczas prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego (o ile nie zachowuje w tym okresie prawa do normalnego wynagrodzenia), a po porodzie prawo do zasiłku macierzyńskiego (również za okres urlopu rodzicielskiego, jeśli z niego korzysta).

Spora grupa pracownic, jeszcze przed pójściem na to zwolnienie lekarskie kalkuluje, ile potencjalnie na nim straci finansowo, a także zastanawia się, ile będzie wynosił zasiłek macierzyński i jak się go liczy.

W niniejszym artykule omówimy świadczenia, jakie przysługują pracownicy niezdolnej do pracy w okresie ciąży oraz jak się liczy zasiłek macierzyński – za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

UWAGA – po zmianach przepisów z dnia 26 kwietnia 2023 zmieniły się zasady naliczania zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Zlikwidowany został tzw. długi urlop rodzicielski, czyli możliwość wnioskowania o udzielenie rodzicielskiego w całości bezpośrednio po macierzyńskim z góry, zmienił się również procent podstawy przy naliczaniu.

Sprawdź także: Jak liczyć godziny pracy na zwolnieniu lekarskim

Zasiłek macierzyński wynosi:

 • 100% podstawy za czas urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu ojcowskiego
 • 70% podstawy za czas urlopu rodzicielskiego, w tym te 9 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługujące drugiemu z rodziców wyłącznie
 • 81,5% za łączny okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego (z wyłączeniem tych 9 tygodni rodzicielskiego dla drugiego rodzica) pod warunkiem, że pracownica złoży nie później niż 21 dni po porodzie wniosek o wypłacenie zasiłku 81,5% za cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Niższe wynagrodzenie na L4 w ciąży – z czego to wynika?

Jeśli pracownica będąca w ciąży idzie na zwolnienie lekarskie, ma prawo do wynagrodzenia chorobowego i potem zasiłku chorobowego. Niższe wynagrodzenie na L4 w ciąży może wynikać z faktu, że wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy należy się za każdy dzień – a więc jego wysokość może być różna w zależności od ilości dni w miesiącu.

Czytaj także: Wczasy pod gruszą komu się należą

Z kolei wyższa pensja na zwolnieniu w ciąży może wynikać z tego, że np. pracownica zachowuje w okresie zwolnienia lekarskiego ciążowego prawo do dodatku stażowego czy innego, niepomniejszanego za czas zwolnienia i w związku z tym wyłączonego z podstaw składek ZUS za okres wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku chorobowego.

Na końcu na konkretnych przykładach pokażemy, jak się liczy wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy w okresie ciąży oraz zasiłek macierzyński (od 1 lipca 2022 zasiłek macierzyński jest zwolniony z podatku do kwoty 85528 zł z uwzględnieniem innych dochodów, zasiłek chorobowy jest normalnie opodatkowany, również dla osób do 26 roku życia – pisaliśmy m.in. tu: Czy zasiłek chorobowy jest opodatkowany), należny po porodzie.

Ile dostanę na zwolnieniu lekarskim w ciąży – zwolnienie lekarskie w okresie ciąży a prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego

Ile dostanę na zwolnieniu lekarskim w ciąży
Ile dostanę na zwolnieniu lekarskim w ciąży. Wyższa pensja na zwolnieniu w ciąży

Stosownie do przepisu art. 92 §1 ust. 1 i 2 kodeksu pracy, za czas zwolnienia lekarskiego w okresie ciąży pracownica zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia, przy czym to wynagrodzenie (w domyśle wynagrodzenie chorobowe) należy jej się za pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego w roku kalendarzowym, a od 34 dnia niezdolności do pracy nabywa ona prawo do zasiłku chorobowego.

Należy pamiętać, że te 33 dni choroby z prawem do wynagrodzenia chorobowego nie musi przypadać na sam okres ciąży. Może się okazać, że w danym roku pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim łącznie np. 21 dni, następnie zaszła w ciążę i w jej trakcie stała się niezdolna do pracy z powodu choroby.

Wówczas – jeśli kontynuuje ona zwolnienie lekarskie w okresie ciąży – wynagrodzenie chorobowe należy jej się za 12 dni, a od 13 dnia ma ona prawo do zasiłku chorobowego (mija już łącznie 33 dni niezdolności do pracy z powodu choroby w tym roku kalendarzowym).

Ile dostanę na zwolnieniu lekarskim w ciąży? Jak się liczy chorobowe w ciąży?

Zasady naliczania wysokości wynagrodzenia chorobowego i zasiłku reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Nie wdając się teraz w szczegółowe omawianie przepisów powołanej ustawy warto wspomnieć, iż wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy (jak również zasiłek macierzyński) liczy się w ten sposób, że najpierw nalicza się jego podstawę, następnie wysokość wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku za jeden dzień niezdolności do pracy/urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego, a tak otrzymany wynik mnoży przez liczbę dni w miesiącu, za które te świadczenia się należą.

Ile dostanę na zwolnieniu lekarskim w ciąży
Ile dostanę na zwolnieniu lekarskim w ciąży. Wyższa pensja na zwolnieniu w ciąży

Podstawą do wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku chorobowego (oraz później macierzyńskiego) jest – zgodnie z art. 36 wspomnianej ustawy – średnie wynagrodzenie pracownicy z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia zwolnienia lekarskiego.

Jeśli pozostaje ona zatrudniona krócej niż 12 miesięcy, podstawą tą jest średnie wynagrodzenie z pełnych miesięcy zatrudnienia, z kolei, jeśli niezdolność do pracy powstała w tym samym miesiącu, w którym pracownica została zatrudniona, podstawą wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku jest wynagrodzenie, jakie otrzymałaby, gdyby przepracowała pełny miesiąc.

Jak się liczy wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy w czasie ciąży pokażemy teraz na konkretnym przykładzie.

Ile dostanę na zwolnieniu lekarskim w ciąży – jak się liczy wynagrodzenie chorobowe i zasiłek w okresie ciąży – przykład

Załóżmy, że pracownica została zatrudniona w dniu 1 czerwca 2018 roku z wynagrodzeniem w kwocie 3000 zł brutto. Od października 2018 otrzymała podwyżkę i zarabia 3200 zł, a ponadto otrzymała dodatek funkcyjny w kwocie 500 zł.

Co ważne – dodatek ten jest pomniejszany za czas nieobecności chorobowej w pracy tak, jak pomniejszane jest wynagrodzenie zasadnicze (to ważne – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej tych składników, które nie są pomniejszane za czas nieobecności w pracy i są wypłacane w pełnej wysokości nie wlicza się do podstawy wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku.

O tym, czy dany składnik jest czy nie jest pomniejszany decydują przepisy wewnątrzzakładowe, np. regulamin wynagradzania, definiujący dany składnik wynagrodzenia). W okresie od 11 marca 2019 roku pracownica, będąca już wówczas w ciąży, przebywa na zwolnieniu lekarskim. Za marzec otrzyma zatem wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca (1 – 10 marzec 2019) oraz wynagrodzenie chorobowe za okres od 11 do 31 marca.

Policzmy najpierw wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca:

(3200 zł + 500 zł) – (3200 zł + 500 zł) / 30 * 21 (dni choroby) = 1110 zł <- tyle pracownica otrzyma tytułem wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego za przepracowaną część marca 2019.

Ustalamy teraz podstawę wynagrodzenia chorobowego:

4*3000 zł (pensja zasadnicza za okres od czerwca do września 2018) + 5*3200 zł + (pensja zasadnicza za okres od października 2018 do lutego 2019) + 5 * 500 zł (dodatek funkcyjny za okres od października 2018 do lutego 2019) = 30.500 zł

30.500 zł : 9 (pełnych miesięcy zatrudnienia, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia zwolnienia lekarskiego) = 3388,89 zł

Teraz od wyliczonej podstawy należy odjąć 13,71% tej podstawy. Jest to suma składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej z wynagrodzenia pracownika (9,76% ubezpieczenie emerytalne, 1,5% ubezpieczenie rentowe oraz 2,45% ubezpieczenie chorobowe)

3388,89 – 13,71% z 3388,89 zł = 2924,27 zł

Jest to tzw. podstawa netto wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku.

Ile dostanę na zwolnieniu lekarskim w ciąży
Ile dostanę na zwolnieniu lekarskim w ciąży, L4 w ciąży, jak obliczyć

Teraz możemy już wyliczyć wynagrodzenie chorobowe, które za czas niezdolności do pracy w okresie ciąży należy się w wysokości 100% wynagrodzenia (gdyby było to „zwykłe” zwolnienie lekarskie, byłoby to 80%, zgodnie z art. 92 kodeksu pracy):

2924,27 zł / 30 * 100% * 21 (dni choroby z wynagrodzeniem chorobowym) = 2046,99 zł

Pamiętaj – licząc wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca oraz wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek dzielimy zawsze przez 30, niezależnie od tego, ile dany miesiąc ma dni. Należy również pamiętać, że zwolnienie lekarskie obowiązuje również w weekendy, a nie tylko w dni robocze.

Sprawdź także: Przejście pracownika na emeryturę

Zasada jest taka, że do podstawy wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku wlicza się te składniki wynagrodzenia, od których naliczana jest składka chorobowa (z wyjątkiem tych wspomnianych wcześniej, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku). Nie wlicza się zatem do podstawy np. ekwiwalentu za pranie odzieży, ale wlicza wszelkiego rodzaju premie, prowizje, nagrody (z wyłączeniem nagrody jubileuszowej) itp.

Kontynuujmy nasz przykład. Pracownica nadal przebywa na zwolnieniu lekarskim przez cały kwiecień. W marcu otrzymała już wynagrodzenie chorobowe za 21 dni, a więc w kwietniu 2019 otrzyma wynagrodzenie chorobowe za 12 dni (upływa już 33 dni zwolnienia lekarskiego w tym 2019 roku), a za 18 dni zasiłek chorobowy, również w wysokości 100%.

Podstawa do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku jest taka sama, jak w marcu (nie nastąpiła zmiana wymiaru etatu, więc zgodnie z art. 43 ustawy zasiłkowej podstawy wynagrodzenia chorobowego nie ustala się na nowo, jeśli między świadczeniami nie było przerwy, a tu przerwy nie ma, gdyż pracownica kontynuuje zwolnienie lekarskie).

W kwietniu 2019 pracownica nie przepracowała ani jednego dnia, a więc nie otrzyma wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, a jedynie wynagrodzenie chorobowe za zwolnienie lekarskie w ciąży, a następnie zasiłek chorobowy. Liczymy:

Wynagrodzenie chorobowe: 2924,27 zł / 30 * 100% * 12 = 1169,71 zł

Zasiłek chorobowy: 2924,27 zł / 30 * 100% * 18 = 1754,56 zł

Podane kwoty są kwotami brutto. O tym, jak się rozlicza wynagrodzenia chorobowe i zasiłki na liście płac do kwoty netto napiszemy już niebawem.

Gdyby pracownica kontynuowała zwolnienie lekarskie w okresie ciąży przez cały maj, otrzymałaby jedynie zasiłek chorobowy:

2924,27 zł / 30 * 100% * 31 (dni choroby w maju) = 3021,75 zł

Potem, gdy pracownica rozpocznie korzystanie z urlopu macierzyńskiego, w jego okresie również należy jej się zasiłek macierzyński, liczony na dokładnie takich samych zasadach, jak omówiliśmy powyżej. Jedyna różnica jest taka, że zasiłek ten może wynosić 100%, 80% albo 60% podstawy – wszystko zależy od tego, czy i w jaki sposób pracownica decyduje o wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego.

Czytaj także: Kto płaci zasiłek chorobowy?

Jeśli decyduje się ona od razu po porodzie na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim w całości, za czas macierzyńskiego i rodzicielskiego należy jej się zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy.

Ile dostanę na zwolnieniu lekarskim w ciąży
Ile dostanę na zwolnieniu lekarskim w ciąży. Wynagrodzenie na zwolnieniu lekarskim w ciąży kalkulator

Jeśli natomiast najpierw korzysta z macierzyńskiego, to zasiłek macierzyński wyniesie 100% podstawy, a jeśli dopiero potem złoży ona wniosek o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego, zasiłek za pierwsze 6 tygodni tego rodzicielskiego wyniesie 100% podstawy, a za pozostałą część tego urlopu 60% podstawy.

Sprawdź także: Praca na pół etatu czy warto

Zakładając, że pracownica z omawianego przykładu zdecydowała o wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego od razu po macierzyńskim i za czas obu urlopów należy jej się zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy, obliczenia będą następujące (przykład dla września 2019), w którym przez cały miesiąc pracownica przebywała już na urlopie macierzyńskim):

2924,27 zł / 30 * 80% * 30 (dni urlopu macierzyńskiego we wrześniu) = 2339,42 zł

Jak widzisz, obliczanie wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego w okresie ciąży, a także zasiłku macierzyńskiego nie jest skomplikowane. W opisany w niniejszym artykule sposób możesz obliczyć – choćby orientacyjnie, co należy się pracownicy w ciąży w czasie zwolnienia lekarskiego oraz po porodzie (pisaliśmy również: Likwidacja zakładu pracy a L4 w ciąży), w okresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Podobne wpisy

341 komentarzy

 1. Witam,
  Czy w przypadku przejścia na zwolnienie zdrowotne z powodu powikłań w ciąży 25.03.22 do średniej zostanie wliczony marzec 2021 czy niepełny miesiąc z roku 2022? Cały rok poprzedzający był przepracowany bez zwolnień chorobowych.
  Pozdrawiam

 2. Witam,

  Jestem w 9 tyg. ciąży, w zeszły weekend trafiłam do szpitala na oddział ginekologiczny na parę dni co zaowocowało 2 dniami zwolnienia lekarskiego.

  Niedawno awansowałam i dostałam wyższa pensję, chciałam popracować na tej pensji parę miesięcy (dopóki zdrowie moje i dziecka na to pozwoli), aby wliczyła mi się ona w okres 12 miesięcy poprzedzający narodziny dziecka.

  Moje pytanie brzmi, czy to iż byłam w trakcie ciąży dwa dni na zwolnieniu lekarskim ma wpływ na przyszły zasiłek macierzyński? Czy zostanie on wyliczony na podstawie 12 miesięcy przed pierwszym (w tym wypadku 2 dniowym) zwolnieniem lekarskim związanym z ciążą (kod choroby 020 – czyli typowe ciążowe zwolnienie)? Czy jednak zostanie on wliczony na podstawie kolejnych przepracowanych miesięcy po tym zwolnieniu które niedawno miało miejsce w początkowej fazie ciąży?

  Dziękuję za odowiedź.

 3. Dobry wieczór,
  Ogromnie dziękuję za ten post i za odpowiedzi na komentarze – pomogło mi to zrozumieć, dlaczego tak to jest liczone i na jakiej podstawie.

  Poprosiłabym tylko o potwierdzenie mojego zrozumienia lub poprawienie, jeśli się mylę : jeśli do pracy po macierzyńskim wróciłam w czerwcu’21, a zwolnienia lekarskie (chociażby jednodniowe) z powodu opieki nad dzieckiem miałam w lipcu, wrześniu, listopadzie.itd… bez 3 miesięcznej przerwy między nimi, to podstawa wynagrodzenia chorobowego mi się NIE ZMIENIŁA i jest taka sama jak przed pójściem na macierzyński (w 2020r.), tak? I nie zmienia tego również podwyżka wynagrodzenia w sierpniu (bez zmiany etatu:cały czas 100% etatu).

 4. Witam.
  Jeżeli mam na umowie o pracę na etat przepracowane 9 pełnych miesięcy, a zostałam wysłana na L4 w ciąży, to czy podstawa do zasiłku będzie brana z tych 9 miesięcy i podzielona przez 12 czy przez 9? Przykładowo jeśli zarabiałam 2000×9=18000 to czy kwota 18000 będzie podzielona przez 12 miesiecy minus podatek?

 5. #l4ciążowe
  Dziewczyny czy jest tu może jakaś kadrowa lub pracownik ZUS?
  Potrzebuje porady
  Jestem obecnie w 7 msc ciąży. Pracuje w tej samej firmie od września 2019 roku nie przebywam na zwolnieniu L4 ale niestety będę prawdopodobnie od maja lub najpóźniej połowy maja zmuszona przejść na świadczenie L4 ze względu na zaawansowana cukrzycę ciazowa i trudność w regularnych pomiarach podczas pracy.
  Moje wynagrodzenie wynosiło 3776zl brutto (2750 netto)
  We wrześniu 2021 roku dostałam podwyżkę i kwota wynagrodzenia brutto wynosiła po podwyżce 4130 brutto (3000 netto)
  Od marca 2022 dostałam kolejna podwyżkę i kwota wynagrodzenia po podwyżce wynosi 5532zl brutto (4000 netto)
  Mam umowę na czas nieokreślony
  Termin porodu mam na lipiec 2022
  Przebywalam pojedyncze dni na zwolnieniu L4 a mianowicie
  22.09-29.09.2021 8 dni w msc wrzesień 2021
  29.10-5.11.2021 3 dni msc październik i 5 dni msc listopad
  29.03.2022-1.04.2022 3 dni msc marzec i 1 dzień msc kwiecień
  Kadrowa twierdzi że pomimo podwyżki otrzymanej w marcu nie będzie ona uwzględniona w liczeniu średniej z 12 miesięcy do wypłaty L4 a później do wypłaty zasiłku macierzyńskiego ponieważ w marcu przebywalam 3 dni na zwolnieniu chorobowym a w kwietniu 1 dzień na zwolnieniu chorobowym
  Kadrowa twierdzi, że średnia jest liczona z pelnych przepracowanych miesięcy i te pojedyncze dni zwolnienia wykluczają wliczenie do średniej
  Czy ona rzeczywiscie ma rację? Czy może jednak jest w błędzie i dany msc nie byłby liczony do średniej jeśli przebywałabym na zwolnieniu w danym msc powyżej 15 dni co w moim przypadku nie miało w ogóle miejsca ?

  1. Część. Czy dostałaś odpowiedzi na swoje pytania ? W końcu jak ci policzyli w pracy? Mam podobnie i się zastanawiam czy te miesiące gdzie były dni zwolnienia będą brali do liczenia).

 6. Dzień dobry.
  Od września 2021 roku pracuję na umowę o pracę na czas nieokreślony od 18 stycznia 2022 r jestem na L4 ciążowym. Za styczeń i luty firma wypłaciła mi 100% pensji natomiast za marzec pensja mi się zmniejszyła. Chciałabym wiedzieć czy jest to możliwe i dlaczego

 7. Witam, w grudniu 2017 roku urodziłam dziecko , następnie przebywałam na urlopie macierzyńskim a następnie na wychowawczym który zakończył się 23.03.2022. W lipcu 2022 dostałam sporą podwyżkę wynagrodzenia. Ostatni tydzień marca oraz niecałe dwa tygodnie kwietnia przebywam na L4 na dziecko. Następnie planuje wrócić do pracy, jednak dowiedziałam się że jestem w ciąży. Czy w wypadku ewentualnego L4 podstawa będzie liczona z wynagrodzenia sprzed pierwszej ciąży? Czy korzystniej byłoby mi teraz przepracować 3 miesiące i dopiero pójść na zwolnienie?
  Pozdrawiam

 8. Witam
  Od 20 stycznia przebywam na l4 ciążowym. Cały poprzedni rok 2021 byłam zatrudniona na umowę o prace. Dodatkowo w tym samym zakładzie pracy wykonywałam umowę zlecenie przez całe 12 miesiące od której również były odprowadzane wszystkie składki.umowy były zawierane co miesiąc Czy ZUS powinien wypłacić za zwolnienie przy umówię zlecenia ?
  Proszę o pomoc

 9. Witam
  Od 20 stycznia przebywam na l4 ciążowym. Cały poprzedni rok 2021 byłam zatrudniona na umowę o prace. Dodatkowo w tym samym zakładzie pracy wykonywałam umowę zlecenie przez całe 12 miesiące od której również były odprowadzane wszystkie składki. Czy ZUS powinien wypłacić za zwolnienie przy umówię zlecenia ?
  Proszę o pomoc

 10. Witam
  Od 20 stycznia przebywam na l4 ciążowym. Cały poprzedni rok 2021 byłam zatrudniona na umowę o prace. Dodatkowo w tym samym zakładzie pracy wykonywałam umowę zlecenie przez całe 12 miesiące od której również były odprowadzane wszystkie składki. Czy ZUS powinien wypłacić za zwolnienie przy umówię zlecenia ?

 11. Dzień dobry,
  Nie umiem nigdzie znaleźć wyjaśnienia dla mojego przypadku, może tu mi się uda. Otóż w marcu 2021 wróciłam do pracy po urodzeniu pierwszego dziecka (od stycznia 2021 do połowy marca byłam na urlopie wypoczynkowym, gdyż z końcem 2020 skończył się macierzyński), od połowy marca wróciłam do pracy na 7/8 etatu i trwało to do końca sierpnia 2021. Od września 2021 wróciłam na pełen etat. Stawka brutto na pełny etat cały czas wynosiła 4.600, umowa jest na czas nieokreślony od 2019 roku. Od stycznia 2022 jestem na zwolnieniu ciążowym i mam obecnie problem z ustaleniem jaka powinna być podstawa do mojej wypłaty. Dodam, że w międzyczasie była przyznana jedna premia w wysokości 3.900 zł brutto.

 12. Witam, mam pytanie skoro przez okres 2 lat pracowałam w jednej firmie, później miesiąc umowy zlecenia(w innej firmie), a w aktualnej pracy miałam miesiąc okresu próbnego a teraz przeszłam na 1/4 etatu. Jak wyliczany jest i czy jest możliwość przejścia na L4 z powodu ciąży. Pozdrawiam ☺

 13. Witam
  Od lutego przebywam na zwolnieniu ciążowym
  Pracowałam na umowę o prace i umowę zlecenie czy z obydwóch umów będzie liczona średnia zwolnienia ?

 14. Witam. Moj przypadek to:
  Jestem zatrudnione w pracy od lipca 2021 roku. Jestem w ciazy, w styczniu bylam przez 8 dni na zwolnieniu lekarskim, na kolejne dwa dni, gdy lekarz dowiedzial sie, ze jestem w ciazy to dopisal do zwolnienia kod B (zatem lacznie 10 dni zwolnienia, 8 dni zwyklych, 2 dni z kodem B).
  Od 18 marca przechodze na zwolnienie ciazowe z racji zlego sampoczucia oraz odpowiedzialnej pracy. Razem z marcowa wyplata zostanie mi rowniez wyplacone premia roczna.
  Jak zostanie policzona wyplata marcowa, przy przepracowanej ponad polowie miesiaca.
  Czy do wynagrodzenia chorobowego zostanie policzona srednia pensja od lipca do grudnia, bo w styczniu bylam na zwolnieniu?
  Czy po przejciu z wynagrodzenia na zasilek chorobowy (czyli po 33 dniach gdzies w kwietniu) srednia bedzie uwzgledniac rowniez marzec z premia? Czy jednak to bedzie podstawa przed pierwszym zwolnieniem czyli lipiec – grudzien?
  Dziekuje

 15. Bardzo proszę o pomoc w wyliczeniu.

  Planowałam zajść wkrótce w ciążę natomiast, złamałam bark i prawdopodobnie czeka mnie operacja i długie L4 (3-6 miesięcy).

  Czy zaraz po powrocie z tego L4 mogę zajść w ciążę i pójść na chorobowe w ciąży? Czy powinnam ileś odczekać żeby było korzystniej?

  Jak będzie liczony zasiłek?
  Czy to będzie 100% mojego wynagrodzenia na umowie o prace z 12miesiecy?
  Czy średnia z 12 miesięcy wpływów na konto (czyli z tym długim L4 po operacji – 80%) ???

  I co później z macierzyńskim ?

 16. Witam serdecznie chciałabym się dowiedzieć jakie dostanę świadczenie na ciążę. W grudniu 2021 byłam 9 dni na opiece na dziecko, styczeń 2022 przepracowałam cały bez zwolnienia. Ale luty zaś musiałam znowu wsiąść opiekę na córkę wysokości 13 dni. Jak wyliczyć wynagrodzenie w takim bądź razie. Wynagrodzenie miesięczne wynosi 3200 brutto.

 17. Dzień dobry, od lutego 2021 byłam zatrudniona na 1/4 etatu u narzeczonego, od września jestem już żona i mam pełen etat. Teraz jestem w 6 tyg ciąży. Nie wiem jak będzie liczone ewentualne l4? Czy zmiana wymiaru pracy coś zmienia czy po prostu będzie to średnia z 12 miesięcy niezależnie od zmiany?

 18. Dzień dobry, od lutego 2021 byłam zatrudniona na 1/4 etatu u narzeczonego, od września jestem już żona i mam pełen etat. Teraz jestem w 6 tyg ciąży. Jak będzie liczone ewentualne l4?

 19. Witam serdecznie. Od dnia 1.10.2021 jestem zatrudniona na umowę o pracę (wynagrodzenie 2800) do 31 grudnia 2021. W dniu 23 grudnia poszłam na L4 z powodu ciąży. Czy mogę liczyć na chorobowe i w jakiej kwocie? Dziękuję za odpowiedź 🙂

 20. Dzień dobry,
  prosiłabym o pomoc w oszacowaniu zasiłku chorobowego w przypadku przejścia na L4 ciąża. Pracuję od 10 lat w dwóch firmach. W każdej umowa zawarta na pełen etap na najniższą krajową. (obecnie 3010zł brutto) . W styczniu 2022r. byłam już na kilkudniowym L4 z tyt. ciąży.( 100% płatne). W roku 2021 byłam kilka razy na L4 z powodu choroby 80% czyli wynagrodzenie było pomniejszane. Czy w tym wypadku również ZUS policzy średnie wynagrodzenie z 12 miesięcy wstecz? A co w przypadku, kiedy średnia z 12 m-cy wyniesie poniżej najniższej krajowej? czytałam , że warunkiem jest , że podstawa wymiaru nie może być niższa od minimalnej krajowej. Jak będzie to liczone w przypadku dwóch płatników tzn. pracodawców?

 21. Dzień dobry
  Mam pytanie czy do średniej z 12 ostatnich miesięcy przy obliczaniu zasiłku chorobowego w ciąży wliczają się te miesiące kiedy byłam na urlopie wychowawczym oraz na wcześniejszym urlopie macierzyńskim ? Od września ponownie wróciłam do pracy

 22. Dzień dobry
  Proszę o informację jaki zasiłek chorobowy ciąża mage liczyć jeśli przepracowałam na umowie o pracę tylko 1 miesiąc pensja ok 7000 brutto a kolejne miesiące będę musiała kontynuować l4. Czy dziele7000przez12 i tylko na ok 600 zł mogę liczyć? Proszę o infornacje

 23. Witam, mam pytanie.
  Jestem zatrudniona na 1/4 etatu. Na umowie mam niecałe 800 zł, jednak wynagrodzenie co miesiąc wpłacane na konto wynosi 2100-2200. Od jakiej kwoty byłaby liczona podstawa jeśli poszłabym na zwolnienie lekarskie z powodu ciąży? Od tej kwoty która jest na umowie czy od tej co wpływa co miesiąc na konto?

 24. Dzień dobry,
  Jestem zatrudniona w firmie liczącej ponad 1000 pracowników, na umowie o pracę na czas nieokreślony.
  Od 19 listopada 2020 (dzień porodu) poszłam na urlop macierzyński. Przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego 12 miesięcy wstecz nie wykorzystałam ani jednego dnia chorobowego.
  Po zakończonym 1-rocznym urlopie macierzyńskim wykorzystałam zaległy urlop wypoczynkowy od 18 listopada 2021 do 8 stycznia 2022.
  Od 9 stycznia 2022 do 9 kwietnia jestem na zwolnieniu lekarskim z powodu kolejnej ciąży.

  1. Które miesiące zostaną uwzględnione do wyliczenia zasiłku chorobowego?
  2. Przy założeniu, że wrócę do pracy po pierwszym zwolnieniu lekarskim do dnia porodu, które miesiące będą uwzględnione do wyliczenia zasiłku macierzyńskiego?
  3. Przy założeniu, że będę na zwolnieniu lekarskim do końca ciąży, które miesiące będę uwzględnione do wyliczenia zasiłku macierzyńskiego?
  4. Jakie składowe odlicza się od kwoty średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto do wyliczenia zasiłku chorobowego podczas ciąży?
  5. Jakie składowe odlicza się od kwoty średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto do wyliczenia zasiłku macierzyńskiego?

 25. Witam,
  Będę wdzięczna za wyliczenie kwoty jaką będę otrzymywała na L4 w ciąży. Pracuję od 1.07.2021 wynagrodzenie 7500 brutto. Na L4 prawdopodobnie będę szła w lutym.
  W styczniu otrzymałam premię Półroczną uznaniową w wysokości 5tys zł brutto (w kadrach poinformowano mnie że premia nie będzie wliczona do podstawy wymiaru zasiłku z uwagi na jakieś zapisy w regulaminie, nie wiem czy to prawda bo nawet nie wiem o jakie zapisy chodzi) proszę o informację czy są sytuacje w których premia uznaniowa nie wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku oraz proszę o wyliczenie podstawy która uwzględnia tylko wynagrodzenie podstawowe. Z góry dziękuje

 26. Dzień dobry, chciałabym upewnić się na podstawie jakiego okresu będzie naliczana wysokość wynagrodzenia jeśli zdecyduję się przejść na zwolnienie ciążowe w lutym br.
  Mam nadzieję, że styczeń minie bez żadnego zwolnienia. W styczniu też nastąpi zmiana wynagrodzenia, spowodowana podwyżkami w zakładzie pracy.
  W grudniu dostałam premię, niestety w tym miesiącu byłam także na 3 dniach zwolnienia (2 dni zwolnienie ciążowe, 1 dzień zwolnienia na dziecko). Generalnie bardzo rzadko w przeciągu ostatniego roku bywały miesiące, które przepracowałam ze 100% frekwencją, bez jakichkolwiek zwolnień na dziecko. Nie były to długie zwolnienia, czasem pojedyncze dni, ale były. Czy jest szansa, że do wyliczenia podstawy zaliczy mi się styczeń br oraz grudzień 2021?

 27. Witam.14.07 2021 zostalam ztrudniona na umowe o prace na czas nieokreslony. Od 27.08. 2021 jestem na zwolnieniu ciążowym. Moje wynagrodzenie to 2500 netto. Wczesniej bylam w bezrobotnych. Jaka kwota mi sie nalezy z zusu za zwolnienie????

 28. Dzień dobry,
  od nowego roku 2022 podstawa wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 1 miesiąc kalendarzowy.
  Proszę o udzielenie informacji, jeżeli osoba, która była na zwolnieniu lekarskim w grudniu 2021 11 dni i ponownie by się udała na zwolnienie w dniu 01.02.2022 r. czy w tej sytuacji podstawa wymiaru zasiłku tej osoby zostanie na nowo przeliczona? a więc zostanie uwzględniony przychód za miesiące styczeń 2022 oraz grudzień 2021? (nawet jeśli wynagrodzenie wpływa na konto 5 dnia następnego miesiąca)

 29. Dzień dobry,
  od nowego roku 2022 podstawa wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 1 miesiąc kalendarzowy.
  Proszę o udzielenie informacji, jeżeli osoba, która była na zwolnieniu lekarskim w grudniu 2021 na 11 dni i ponownie by się udała na zwolnienie w dniu 01.02.2022 r. czy w tej sytuacji podstawa wymiaru zasiłku tej osoby zostanie na nowo przeliczona? a więc zostanie uwzględniony przychód za miesiące styczeń 2022 oraz grudzień 2021? (nawet jeśli wynagrodzenie wpływa na konto 5 dnia następnego miesiąca)

 30. Jestem na umowe na czas nieokreślony, nie mam ukończonych 26 lat więc pracodawca nie odprowadza podatku, płacą zasadnicza na umowie 2800 jestem od kilku dni na zwolnieniu lekarskim ciążowym, pracowałam dwa dni w styczniu przez wolne ze strony pracodawcy,ile powinnam dostać na koniec miesiąca wypłaty?

 31. Dzień dobry,

  w grudniu 2021r. byłam 10 dni na zwolnieniu lekarskim z kodem B z powodu złego samopoczucia.
  W celu naliczenia podstawy świadczeń od nowa, musiała bym pójść na kolejne zwolnienie lekarskie ze względu na ciążę dopiero od kwietnia 2022r.?

 32. Dzień dobry,

  w grudniu 2021r. byłam 10 dni na zwolnieniu lekarskim z kodem B z powodu złego samopoczucia.
  W celu naliczenia podstawy świadczeń od nowa, musiała bym pójść na kolejne zwolnienie lekarskie ze względu na ciążę dopiero od kwietnia 2022r.?

 33. Dzień dobry,

  w grudniu 2021r. byłam 10 dni na zwolnieniu lekarskim z kodem B z powodu złego samopoczucia.
  W celu naliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od nowa, musiała bym pójść na kolejne zwolnienie lekarskie w ciąży dopiero od kwietnia 2022r.?

 34. Dzień dobry
  proszę o pomoc w obliczeniu ile netto powinno wynieść moje wynagrodzenie na zwolnieniu lekarskim; na zwolnieniu przebywam nieprzerwanie od 15.10.2021. (zwolnienie 100% pracownik w ciąży)
  umowa o pracę na czas nieokreślony
  średnia pensja z 12 m-cy 4759,06 zł brutto

 35. Dzień dobry,
  W miesiącu lutym dostanę z firmy 13 pensję, jednak chciałabym iść na zwolnienie lekarskie. Ile muszę odczekać by 13-tka wliczyła mi się do zwolnienia?

 36. Dzień dobry
  Od 1.10.2021r. wróciłam do pracy po urlopie macierzyńskim. Przez pierwsze trzy miesiące pracowałam na 1/2 etatu. Od stycznia 2022 do marca będę pracowała na 3/4 etatu. Jak będzie obliczane moje L4 gdybym w kwietniu udała się na zwolnienie lekarskie związane z drugą ciążą? Dodam że w we wrześniu 2021 przebywałam na zaległym urlopie wypoczynkowym.

 37. Dzień dobry. Proszę o pomoc. Do 19 10.2021 byłam na urlopie rodzicielskim, potem wykorzystałam zaległy urlop wypoczynkowy i wróciłam do pracy 6.12.2021. W tym samym dniu podpisałam nowa umowę o pracę, ponieważ firma zmieniła nazwę, pracowałam do 10.12 i od 11.12 byłam na opiece na dziecko do 23.12. Okazuje się, że jestem ponownie w ciąży. Jak będzie naliczane wynagrodzenie za L4 w ciąży? Wynagrodzenie to 3300 brutto

 38. Dzien dobry,
  Pracowalam w przedszkolu od 3 lat na 3.4 etatu jako pracownik obsługi.
  27.09.21 została rozwiązana umowa o pracę za porozumieniem stron i podpisana nowa umowa na stanowisko nauczyciela na czas określony-do 31.08.22r.
  Planuje ciążę i mam pytanie
  czy w związku ze zmianą stanowiska chorobowe w ciąży będzie liczone 12 miesięcy wstecz biorąc pod uwagę wynagrodzenie za stanowisko jako pracownik obsługi, czy wyliczane na podstawie zatrudnienia na nowym stanowisku jako nauczyciel?
  Pozdrawiam

 39. Dzień dobry, od 1.10.2021r jestem na L4 w ciąży. Pracuje na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony z minimalnym wynagrodzeniem. Zasilek wypłaca ZUS. Czy wraz ze wzrostem minimalnej krajowej w 2022r. ZUS wyliczy na nowo świadczenie i ono wzrośnie? Dziękuję z góry za odpowiedź

 40. Dzień dobry,
  zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w wyliczeniu należnej mi kwoty jaka należy mi się na l4 w ciąży. Moje wynagrodzenie zasadnicze to (2060 zł brutto) plus premia regulaminowa (1040 zł brutto). Od września 2021 r. dostałam podwyżkę do 2700 zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze) i 1300 zł brutto (premia regulaminowa). Te premie regulaminowe są co miesiąc.

  Wypłata jaka jest mi wypłacana składa się więc łącznie z tej pensji zasadniczej i premii regulaminowej, nie jest to rozdzielane w żaden sposób, tylko razem przesyłane w łącznej kwocie.

  Na l4 na chorobę na anginę byłam od 26.06 do 02.07.2021 r., potem 18.11 i 19.11.2021 (l4 na ciążę) i od 01.12.2021 jestem już na l4 na ciążę.

  Tymczasem za grudzień dostałam wypłatę liczącą niecałe 1600 zł…

  Bardzo proszę więc o pomoc w tych obliczeniach, bo według mnie księgowa się ewidentnie pomyliła

 41. Dzień dobry pracuje już 9lat w tej samej firmie moje wynagrodzenie wynosi 4100zl,skrecilam kostkę.od 15.11.2021 jestem na zwolnieniu chorobowym do 21.01.2022. W tym czasie zaszlam w ciążę w styczniu będę w drugim miesiącu. Jaka będzie moja podstawa? I czy Od stycznia składki chorobowe liczą się od nowa w danym roku?. Nie wiem jak będzie lepiej dla mnie,planuje jeszcze wrócić do pracy, lecz jeśli to nie będzie korzystne dla mnie. To czy nie lepiej iść od nowego roku na zwolnienie z powodu ciąży.Czy obliczeniach to coś zmieni.

 42. Dzień dobry, bardzo prosiłabym o podpowiedz. Posiadam umowe o prace od 30.01.2020. od 30 wrzesnia 2020 r. pojawiają się zwolnienia lekarskie, w zasadzie bez przerw 3 miesięcznych. W momencie przejścia na zwolnienie ciążowe zasiłek zostanie naliczony od sierpnia do lutego- czyli srednia z 7 miesięcy( moje wynagrodzenie jest stale, nie zmienilo się w trakcie trwania umowy). Drugi przypadek jest juz w momencie przejscia na zwolnienie ciązowe w 2022 r. Zmienia się okres z 3 miesięcy na 1 miesiąc- wówczas zasiłek zostanie naliczony juz od miesiąca maja 2021r ( jednak w poprzedzających miesiącach pojawiają się zwolnienia od kilku dni aż do pelnego miesiąca- miesiace te pomijane). Czy jest jakakolwiek różnica po nowych zmianach z 2022r czy w moim przypadku gdy pensja jest stała nie ma różnicy która opcja byłaby rozpatrywana?

 43. Witam,proszę mi powiedzieć od stycznia 2022 planuje iść na L4 (ciąża). Moje wynagrodzenie za pracę to przez ostatnie 12 miesięcy najniższa krajowa. I teraz pytanie czy od stycznia moje świadczenie podniesie się o wyższe wynagrodzenie najnowszej krajowej czy zostaje ma podstawie starego roku czyli 2021?

 44. Dzień dobry, jestem obecnie w 8 m-cu ciązy, do końca 6 m-c pracowałam w pełnym wymiarze godzin, od początku 7 m-ca jestem na L4 z uwagi na komplikacje związane z ciążą. W styczniu 2021 roku otrzymałam znaczną podwyżkę wynagrodzenia. Otrzymałam właśnie pierwszą pensję po przejściu na zwolnienie. Jeśli dobrze rozumiem, zmniejszenie kwoty wynagrodzenia wynika z obliczonej średniej z ostatnich 12 m-cy (w tym dwie niższe pensje przed podwyżką)? Uprzejma prośba o informację, w jaki sposób obliczony zostanie zasiłek macierzyński po porodzie? Czy ostatnie 3 m-ce, kiedy znajduje się na zwolnieniu z obniżonym wynagrodzeniem zostaną wliczone do średniej? Czy zostanie wzięte pod uwagę hipotetyczne wynagrodzenie, jakie otrzymałabym nie będąc na zwolnieniu? Czy te miesiące się pomija? Jeśli tak, to z ilu miesięcy wówczas zostanie obliczona średnia? Pozdrawiam serdecznie

 45. Dzień dobry. Przejrzałam wszystkie komentarze i niestety nie znalazłam jednoznacznej odpowiedzi na moje pytanie. od 25 sierpnia br – 19 października br (8 tyg) przebywałam na urlopie macierzyńskim po urodzeniu martwego dziecka. Bardzo chcielibyśmy z mężem spróbować raz jeszcze zajść w ciążę ale co za tym idzie, po wcześniejszych „doświadczeniach”, pewnie będę zmuszona od razu, po ewentualnym zajściu w ciążę, korzystać z L4. Czy w takim wypadku okres zasiłku macierzyńskiego niejako się pomija?

 46. Dzień dobry,
  Jestem zatrudniona od maja 2021 na pełny etat z najniższą krajową, w listopadzie przeszłam na 3/4 etatu, a następnie w grudniu mam zostać zatrudniona na cały etat już z wyższą pensją, (3500 netto, wszystko u tego samego pracodawcy). Jeśli od stycznia/lutego poszłabym na zwolnienie lekarskie w ciąży to ile będzie wynosił zasiłek ? Czy będzie liczony już po zmianie wysokości wynagrodzenia ? Czy z ostatnich 12 miesiący?
  Z gory dziękuje za odpowiedz

 47. Witam, od 1.10.2021 poszłam na zwolnienie na ciążę , wcześniej moje wypłaty wynosiły 2900 netto. jaki przelew powinnam dostać od pracodawcy za 10.2021 oraz następne miesiące wypłacone przez ZUS? Oraz ile pieniążków przysługuje mi po urodzeniu dziecka? Będę wdzięczna za odpowiedź, Pozdrawiam

 48. Dzień dobry. Na umowie mam 2600 netto plus premię od sprzedaży i wynagrodzenie za pracę w sobotę, średnio moja wypłata wynosiła na rękę 3000-3200. W 08.2017 poszłam na L4 kod B, 04.2018 urodziłam, przez rok otrzymywałam macierzyński w wysokości ~2608, później urlop wypoczynkowy, otrzymywałam ~3000. Od 07.2019 przeszłam na bezpłatny urlop wychowawczy, na którym byłam do połowy 05.2021. Zaszłam w ciążę i przeszłam na L4 kod B. Otrzymuję miesięcznie 2600-2700, wydaje mi się, że to trochę mało, biorąc pod uwagę, że to powinno być 100%. Zmieniłam w między czasie bank i nie mam dokładnego wglądu ile dostawałam na pierwszym zwolnieniu, ale wydaje mi się, że to było 100% z wynagrodzenie na rękę czyli ok.3100, a nie z 2600… Będę wdzięczna za informację. Z poważaniem, Magdalena

 49. Witam,
  pracuje w firmie już ponad 3 lata, wcześniej wynagrodzenie wynosiło 3000 brutto, a od sierpnia umowa przekształciła się w umowę na czas nieokreślony i podstawa 3200 brutto. Jeżeli od listopada pójdę na L4 ciążowe to jak zostanie obliczony zasiłek, podstawa z 12 miesięcy – 13,71%?

  1. Dzień dobry

   Tak, podstawa zostanie naliczona jako średnia z 12 miesięcy od października 2021 wstecz. Podwyżka nie wiązała się ze zmianą wymiaru etatu, a więc bierze się do podstawy 12 miesięcy wstecz (z wyłączeniem tych miesięcy, gdzie przepracowała Pani mniej niż połowę miesiąca). Średnia z 12 miesięcy od października wstecz (jeśli jakieś miesiące się pomija, to średnia z 12 – x miesięcy, gdzie x to te pominięte) i to pomniejszone o 13,71%

 50. Witam, od stycznia poszłam na zwolnienie lekarskie ze względu na ciąże. Wcześniej w październiku byłam na zwolnieniu 16 dni i we wrześniu 3 dni. Wchodząc na PUE w te miesiace zwolnień podstawa wymiaru składek została pomniejszona. Czy to oznacza, ze zasiłek będzie w kwocie przykładowo (10x 3000 + 1400 + 2700)/12? Proszę o podpowiedz

  1. Te miesiące, w których była Pani na zwolnieniach lekarskich, ale generalnie przepracowała więcej niż połowę miesiąca, zostaną dopełnione przed wliczeniem do średniej – w uproszczeniu taki miesiąc będzie wliczony do średniej z pensją, jaką Pani by otrzymała, gdyby przepracowała pełny miesiąc. To, że podstawa składek w danym miesiącu została pomniejszona nie oznacza, że ta niższa kwota zostanie uwzględniona w średniej. A jeśli w danym miesiącu była Pani więcej niż połowę miesiąca na zwolnieniu, to taki miesiąc się pomija.

 51. Witam. Mam pytanie. Od 4 czerwca jestem na zwolnieniu chorobowym ( ciążą). Umowę mam na 3/5 etatu i podstawę 1460. Jednak dodatkowo każdego miesiąca miałam jakieś nadgodziny w związku z czym wynagrodzenie się każdego miesiąca różniło. Czytałam, że zasiłek liczy się z średniej 12 miesięcy. Każdego miesiąca obecnie w czasie zwolnienia otrzymuje różne kwoty 06- 2002zl / 07-2056/ 08-2110/ natomiast za 09-1992 zł. Skąd takie rozbieżności? Czerwiec ok – miałam parę dni liczone bez nadgodzin, zanik poszłam na zwolnienie. Ale zastanawiają mnie 07/08/09 skąd rozbieżności?

  1. Dzień dobry

   Być może rozbieżności wynikają stąd, że jest Pani na zwolnieniu cały czas, a zasiłek za okres zwolnienia lekarskiego w ciąży przysługuje za każdy dzień – w zależności od tego, ile miesiąc ma dni – za każdy dzień przysługuje 1/30 podstawy.

 52. Witam,
  Jestem na zwolnieniu ciążowym od 16.08.2021r.
  Ostatnio na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby byłam od 28.06 do 16.07. 2021r
  Wcześniej luty-marzec 2021r miałam potwierdzonego Covida – przymusowa izolacja + kwarantanna.
  Natomiast jeszcze wcześniej Listopad – Grudzień 2020r. byłam na kwarantannie.
  Poprzednie zwolnienie było w maju 2020r.
  Czy wyliczenie podstawy do wynagrodzenia chorobowego obejmuje również okres izolacji i kwarantanny? Z tego co rozumiem moje Aktualna podstawa do wynagrodzenia chorobowego zostało mi naliczone od Października 2020r.

  1. Dzień dobry

   Podstawy do świadczeń nie ustala się na nowo, jeśli przerwa między świadczeniami nie była dłuższa niż 3 miesiące. Pani była na zwolnieniu listopad – grudzień, następnie świadczenie luty – marzec, następnie czerwiec – lipiec. Oznacza to, że ta podstawa ustalona dla zwolnienia listopadowego (a więc średnia z 12 miesięcy wstecz od października 2020) będzie taka sama, jak dla obecnego zwolnienia ciążowego od sierpnia. Chyba, że po drodze nastąpiła zmiana wymiaru etatu albo zmienione zostały zasady wypłaty wynagradzania w zakładzie pracy. Natomiast jeśli nie było takich zmian, nie ustala się teraz podstawy od nowa. Podstawa do zwolnienia lekarskiego w ciąży od sierpnia będzie taka sama, jaka była dla zwolnienia listopadowego.

 53. Dzień dobry, mam olbrzymia prośbę o pomoc przy wyliczeniach.. Niestety totalnie się w tym pogubiłam. Planuje ciążę – niestety mam odpowiedzialna pracę i prawdopodobnie nie będzie mi dane pracować podczas ciąży.
  A więc moja sytuacja wygląda następująco – w październiku 2020r.przeszlam na cały etat na UoP na czas nieokreslony- 3000zl brutto
  Podam zarobki z 12msc
  1.1999,56
  2.1999,56
  3.2202,72
  4.2202,72
  5.2171,16
  6.1350,08
  7.1850,10
  8.2202,72
  9.2061,67
  10.2202,72
  11.2202,72
  12.2202,72
  Przez ten czas byłam kilka razy na zwolnieniu z powodu chorób i operacji –
  26.10.2020-3.11.2020
  4.11.2020-5.11.2020
  3.02.2021
  25.02.2021-19.03.2021
  20.03.2021-5.04.2021
  31.05.2021
  1-2.06.2021
  23.08.2021

  Bardzo proszę o pomoc! Jeśli zajde w ciążę na co mogę liczyć? Jaka będzie podstawa? Co, od czego policzyć?

  1. Dobry wieczór

   Rozumiem, że przed październikiem 2020 pracowała Pani na niepełnym etacie. Była Pani również na zwolnieniach lekarskich. Ostatnie zwolnienie miało miejsce w sierpniu. Natomiast z tego, co Pani wypisała, była Pani kilka razy na zwolnieniach i to w taki sposób, że między tymi świadczeniami nie było przerwy dłuższej niż 3 miesiące. Jednocześnie podstawę do świadczenia ustala się z wynagrodzenia po zmianie wymiaru etatu. Ostatni raz była Pani na zwolnieniu w sierpniu 2021, więc jeśli minie wrzesień, październik i listopad i ewentualne zwolnienie ciążowe będzie mieć miejsce w grudniu, to podstawa zostanie naliczona od nowa – z 12 miesięcy od listopada wstecz, z pominięciem tych miesięcy, gdzie była Pani na L4 więcej niż pół miesiąca i z dopełnieniem tych, w których była Pani na zwolnieniu mniej niż pół miesiąca.

 54. Witam, na jakiej zasadzie będzie naliczane zwolnienie lekarskie gdy podstawa mojego wynagrodzenia to 3600 zł a co miesiąc dostaje premie uznaniowa która głównie wynosi 800 zł. Jestem w ciąży. Więc przysługuje mi 100 % tylko czy to 100 % będzie od podstawy czy razem z premia uznaniowa?

  1. Dzień dobry

   Premia uznaniowa będzie wliczona do podstawy, bo wypłacana jest periodycznie i jest od niej naliczana składka na ubezpieczenie chorobowe. A więc podstawa będzie liczona od kwoty 4400 zł. Wyniesie ona 4400 zł – 13,71% z 4400 = 3796,76 i 1/30 tej kwoty to dniówka zasiłku chorobowego w ciąży.

 55. Dzień dobry, będę bardzo wdzięczna za poradę. Do końca czerwca 2021 przebywałam na urlopie macierzynskim+rodzicielskim. W lipcu i sierpniu odbierałam urlop wypoczynkowy. Od 1 września wróciłam do pracy, dostałam aneks od pracodawcy z umową na czas nieokreślony i podwyżka. Od listopada tego roku przechodzę na wychowawczy. Gdyby podczas urlopu wychowawczego udało się zajść w ciążę i złożyłabym rezygnację z urlopu wychowawczego to czy średnia zostałaby wyliczona na nowo? Czyli za miesiące lipiec sierpień wrzesień październik tego roku? Czy z racji tego że po przepracowaniu 4mscy przeszłam na wychowawczy to podstawa byłaby taka sama jak w przypadku 1 ciąży? Dziekuje

 56. Dzień dobry. Jestem w ciąży, L4 mam ciągiem od 9 sierpnia. Wydaje mi się, że dostaję za niską wypłatę. Budżetówka, pracodawca zatrudnia powyżej 20 osób. Kwota na umowie 3630 zł brutto. Do tego raz w roku trzynastka i jakieś pojedyncze nagrody, wczasy pod gruszą, dodatek na święta. Netto w miesiącu dostawałam średnio 2650 zł za przepracowany cały miesiąc bez l4.
  Za ostatni miesiąc L4 z kodem B wpłynęło mi 2358,49 zł.
  Jestem zatrudniona od stycznia 2018 roku. W ciągu ubiegłych 12 miesięcy byłam kilkukrotnie na L4 z powodu złego stanu zdrowia – czy to mogło mieć wpływ na wysokość kwoty jaką otrzymuję za l4 w ciąży? Ile mniej więcej powinna wynosić kwota, która wpływa na moje konto?

 57. Umowa o pracę na czas nieokreślony. Na umowie 1.wynagrodzenie zasadnicze 2. Premia uznaniowa – z tego składała się moja pensja,która wynosiła 2700netto.
  Od stycznia 2021 dostałam podwyżkę (aneks do umowy) na którym widnieje zapis ,że wynagrodzenie zasadnicze to 3421 brutto.
  Obecnie jestem na L4 w ciazy i dostałam przelew 2697zl. Jam jej tj naliczyli? Czy to jest błąd?

 58. Dzień Dobry,

  Chciałam się dowiedzieć ile będzie wynosić moje wynagrodzenie/ zasiłek chorobowy jeżeli moje wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy wynosi 70 000tys, kiedy od kwoty powinnam odjąć 13,71% a kiedy 17%?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Dobry wieczór

   Te 13,71% to jest suma składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracownika. Podstawę do chorobowego ustala się tak, że te 70.000 dzieli Pani na 12, daje to kwotę 5833,33 i od tego odejmuje Pani 13,71%, a więc podstawa do chorobowego w ciąży (i potem zasiłku macierzyńskiego) wyniesie 5033,58 zł. 1/30 z tej kwoty to jeden dzień zasiłkowy brutto. Z kolei te 17% to jest podatek. Przykładowo będzie Pani cały grudzień na zasiłku chorobowym ciążowym, czyli 100% podstawy. Zasiłek wyniesie 5033,58 / 30 * 31 = 5201,37 zł. Czyli – w uproszczeniu – podstawa podatku wyniesie 5201 zł, podatek 17% z tego czyli po zaokrągleniu 884, a Pani zasiłek netto 5201,37 – 884 = 4317,37.

 59. Dzień dobry,
  na wstępie dziękuję za czytelne wytłumaczenie sposobu wyliczenia podstawy zwolnienia lekarskiego i zasiłku brutto w okresie ciąży i już po urodzeniu dziecka. Czy mogę jeszcze poprosić o podanie chociażby wartości procentowych składki zdrowotnej i podatku odliczanych od wypłacanych świadczeń tak bym mogła wyliczyć wynagrodzenie otrzymywane „do ręki”??
  Dla ułatwienia moja sytuacja: od 01.06.2020 roku 1/4 etatu z minimalną krajową. Od 01.08.2021 r. pełen etat z wynagrodzeniem 3800 zł brutto. Zwolnienie chorobowe w 07.2021 r. 2 dni. Planowane zwolnienie ze względu na ciążę od 01.10.2021 r. (ciąża stwierdzona w zeszłym tygodniu, podwyższonego ryzyka, dostałam czas na poinformowanie pracodawcy i zamknięcie najważniejszych spraw). Rozumiem, że moją podstawą po odjęciu 13,71% będzie 3279,02 brutto. Ale ile to będzie na rękę?? Bardzo dziękuję za pomoc.

 60. Witam, w grudniu 2020 wróciłam do pracy po urlopie wychowawczym pierwszego dziecka. Teraz jestem w drugiej ciąży i od grudnia 2020 aż do teraz nie byłam ani jednego dnia na L4. Zatem pracuję prawie pełnych 10 miesięcy. Jak będzie naliczone L4 od 1.października?

  Czy dodatek z ZFŚS wypłacony w lipcu tego roku też się będzie wliczał w podstawę?

 61. Witam, w grudniu 2020 wróciłam do pracy po urlopie wychowawczym pierwszego dziecka. Teraz jestem w drugiej ciąży i od grudnia 2020 aż do teraz nie byłam ani jednego dnia na L4. Zatem pracuję prawie pełnych 10 miesięcy. Jak będzie naliczone L4 od 1.października?

 62. Dzień dobry, pracuję na UOP, firma skorzystała z tarczy antykryzysowej od kwietnia do listopada 2020 r. Jak będzie wyglądało moje wynagrodzenie. Od listopada wybieram się na zwolnienie lekarskie z powodu ciąży. Jak to wpłynie na wynagrodzenie skoro jest liczone z ostatnich 12 msc czy tarcza= obniżka wynagrodzenia (redukcja etatu z 8 do 6 h) wpłynie na średnią?
  Pozdrawiam,
  A.M

 63. Dzień dobry. Proszę o pomoc w wyliczeniu ile będzie wynosiło chorobowe (załóżmy od października br.) na czas ciąży przy założeniach, ze w ciągu ostatnich 12 pełnych miesięcy wynagrodzenie brutto wynosiło:
  2021r.:
  IX 4000,-
  VIII 4000,-
  VII 4000,-
  VI 3500,-
  V 3500,-
  IV 3500,-
  III 3500,-
  II 3500,- w lutym 5 dni L4 na dziecko (podstawa została zmniejszona przez pracodawce przy wypłacie wynagrodzenia ze zsumowanych poprzednich miesięcy)
  I 3500,-
  2020r.
  XII 3000,-
  XI 3000,-
  X 3000,-
  Brak jakichkolwiek premii, dodatków. Umowa o prace od wielu lat.
  Jak później obliczyć wysokość zasilku macierzyńskiego?

 64. Dzień dobry, dopiero co przeszłam na L4 ciążowe, ze względu na charakter mojej pracy ( środowisko szkodliwe) musiałam przejść na L4. Dzwoniłam do kadr i dowiedziałam się, że kwota brutto mojego L4 ciążowego to będzie 4091.33, potem Pani odjęła 13,71, i wyszło 3530,41, podzielone na 30 to jest 117,68 dniówka, i moje pytanie to czy brutto czy netto, jaka będzię orientacyjna kwota netto za miesiąc, którą dostanę. Dodam ,że pracuję ponad dwa lata w tym miejscu, bez przerwy, L4 mam od 30.08.2021

 65. Dzień dobry,
  Bardzo proszę o pomoc.
  Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony od listopada 2019r. Moje wynagrodzenie brutto wynosiło zawsze najniższą krajową ( w roku 2021 jest to 2800 brutto). Do dnia 10.09.2021r.moje wynagrodzenie wynosiło 2800 zł. Od dnia 10.09.2021r. moje wynagrodzenie wzrosło do 4000 zł brutto. Aktualnie jestem w 5 tygodniu ciąży. Proszę o informację, jak długo muszę zostać w pracy, aby skorzystać ze zwiększonej stawki urlopu chorobowego, a potem skorzystać z podniesionego wynagrodzenia w trakcie urlopu macierzyńskiego?

  1. Od września 201 Pani ma podwyżkę, a więc jeśli teraz pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie w ciąży, to podstawa do świadczeń zostanie naliczona z 12 miesięcy wstecz poczynając od miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym poszła Pani na zwolnienie. Dla Pani najkorzystniej iść na zwolnienie jak najpóźniej, aby jak najwięcej miesięcy z pensją 4000 zł zostało wliczone do podstawy.

 66. Proszę o pomoc. Za wynagrodzenie z jakich miesięcy powinna być wyliczona średnia jeżeli na l4 w ciąży jestem od maja 2020 ale w marcu od 3 do 17 przebywalam na kwarantannie covidowej i do konca miesiaca zwykłym l4. Czy ten miesiąc tez powinnien być uwzględniony czy pominięty ?

  1. Od maja 2020 jest Pani – jak rozumiem – od maja 2021. Podstawa do świadczeń będzie taka sama, jaka była dla wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku w czasie kwarantanny. Od marca do maja nie było przerwy dłuższej niż 3 miesiące, a więc podstawa do świadczeń w ciąży będzie taka sama, jaka była dla L4 w marcu.

 67. Dzień dobry. Chciałabym podziękować za pracę jaka wkładana jest aby odpowiedzieć na wszystkie zapytania, jest to bezcenne. Chciałabym też zadać pytanie odnośnie wysokości zasiłku jaki będzie naliczany. W firmie pracuję od 5 lat na umowę o pracę na czas nieokreślony. Od lipca 2021 dostałam podwyżkę wyrównującą a od sierpnia awansowałam zmieniając pozycję na wyższą i dostając większe wynagrodzenie. W lipcu przez tydzień byłam na zwolnieniu z powodu wypadku w drodze z pracy, zwolnienie naliczono jako 80% ale ma być skorygowane i wypłacone jako 100% ze względu na sytuację. W sierpniu dowiedziałam się też, że jestem w ciąży. Teraz pytanie czy w związku ze zwolnieniem w lipcu jeśli pójdę na L4 w październiku podstawa będzie naliczana od maja 2021? Czy podstawa jest naliczana ze średniego wynagrodzenia netto czy brutto? W lipcu osiągam drugi próg podatkowy i mimo podwyżki pensja netto do lipca była znacząco wyższa iż teraz. Zastanawiam się jak będzie korzystniej finansowo.
  Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

  1. Dobry wieczór

   Była Pani na zwolnieniu lekarskim w lipcu. Podstawa do świadczenia na tym zwolnieniu jest ustalana z miesięcy od czerwca wstecz. Aby podstawa została ustalona na nowo, musi minąć pełne 3 miesiące kalendarzowe, a więc sierpień – wrzesień – październik i dopiero ewentualne zwolnienie lekarskie ciążowe w listopadzie spowoduje konieczność ponownego naliczenia podstawy, już uwzględniającej podwyżki.

 68. Dzien dobry.
  Do 7.03 przebywałam na urlopie macierzyńskim, 8.03-6.04 na urlopie wypoczynkowym. Od 6.04-31.08 trwa wychowawczy. 1-14.09 przebywam na urlopie wypoczynkowym. Jestem w kolejnej ciazy a w miedzy czasie w zakładzie pracy były spore podwyżki, należy mi się przeszeregowanie na wyższe stanowisko od marca 2020 jednakże kadry czekają aż wrócę do pracy. Które miesiące z ostatnich 12 będą brane pod uwagę przy wyliczaniu wynagrodzenia chorobowego? Czy jeśli w danym miesiącu przebywa się na urlopie wypoczynkowym i L4 to wlicza sie on do zasiłku macierzynskiego? Czy jeśli popracuje dwa tygodnie wrzesnia oraz pazdziernik (z wyższą wyplatą) to zmieni to coś w wyliczaniu wysokości L4?

  1. Do 7.03 przebywała Pani na urlopie macierzyńskim, za czas którego należał się Pani zasiłek macierzyński. Od marca minęły już pełne trzy miesiące, więc podstawa do świadczeń zostanie ustalona na nowo. A więc jeśli teraz idzie Pani na kolejne zwolnienie, to dla niego podstawą będzie średnia z 12 miesięcy wstecz (albo z mniejszej liczby, bo pomija się miesiące do lutego, bo nie przepracowała Pani więcej niż połowy miesiąca, marzec będzie wliczany, bo w marcu od 8.03 była Pani na urlopie, a na potrzeby ustalania podstawy traktuje się to jak pracę). Do 14 września przebywała Pani na wypoczynkowym i jeśli następnie przepracowała we wrześniu choć kilka dni, to wrzesień również będzie uwzględniony w podstawie.

 69. Dzień dobry, jako, że przepisy te są dla mnie nieco zawiłe, bardzo proszę o pomoc w rozwikłaniu zagadki. Od sierpnia 2020 roku jestem zatrudniona w tej samej firmie.
  W terminie 01.08.2020-28.02.2021 (6 miesięcy) była to umowa zlecenie (dobrowolna składka chorobowa NIE była odprowadzana). Natomiast od 01.03.2021 jestem zatrudniona już na umowę o pracę (mija 6 miesięcy).
  Aktualnie jestem w 5 miesiącu ciąży i chciałabym się dowiedzieć w jaki sposób będzie wyliczona podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, gdybym od września musiała przejść na L4.
  Czy będzie to przeciętne wynagrodzenie z 12 miesięcy minus 13,71%? Czy umowa zlecenie nie będzie się tutaj wliczać, czyli praktycznie będzie to suma wynagrodzeń z 6 miesięcy dzielona na 12?
  Czy może jest to przeciętne wynagrodzenie z pełnych miesięcy w ramach umowy o pracę (6 miesięcy) minus 13,71%?
  Czy tak samo będzie wyglądać podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego? Pozdrawiam

  1. Podstawa do świadczenia na zwolnieniu lekarskim w ciąży będzie wyliczona z pensji od 01.03.2021. Nie będzie to zatem średnia z 12 miesięcy wstecz, bo na etacie pracuje Pani krócej, ale średnia z pełnych miesięcy Pani zatrudnienia, pomniejszona o 13,71%. Będzie to zatem suma wynagrodzeń dzielona przez liczbę miesięcy, z których tę sumę ustalono, nie przez 12. Jeśli idzie Pani na zwolnienie lekarskie w ciąży, ma Pani prawo do wynagrodzenia chorobowego, potem zasiłku chorobowego, a od dnia porodu do zasiłku macierzyńskiego. Podstawa do świadczeń będzie cały czas taka sama.

 70. Witam urodziłam dziecko w lutym obecnie jestem na urlopie macierzyńskim później będę na urlopie rodzicielkim, z mężem planujemy kolejne dziecko. A więc moje pytanie z jakiego okresu będzie mi się liczyć kolejne L4 czy będzie brane pod uwagę 12 miesięcy z przed pierwszej ciąży?

  1. Urlop rodzicielski zakończy się Pani w lutym 2022. Do tego czasu będzie Pani otrzymywać zasiłek macierzyński. Od 1 stycznia 2022 obowiązuje zmiana w ustawie zasiłkowej, zgodnie z którą podstawy świadczenia nie ustala się na nowo, jeśli przerwa między świadczeniami była krótsza niż miesiąc. A więc musi minąć pełny miesiąc kalendarzowy i dopiero wówczas podstawa do świadczenia będzie ustalana na nowo. Jeśli zajdzie Pani w ciążę podczas rodzicielskiego, to podstawa do zasiłku macierzyńskiego będzie taka sama, jak obecnie.

 71. Dzień dobry,
  czy mogę prosić o pomoc w obliczeniu wynagrodzenia chorobowego? Od 5 maja 2021 pracowałam na umowie na czas określony, od 1 sierpnia przeszłam na umowę na czas nieokreślony. Na początku pracy dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Planuję L4 od 1 września, czyli będę mieć przepracowane pełne 4 msce. Zarobki 7tys brutto, w trakcie pracy nie byłam na żadnym zwolnieniu, pracuję na pełen etat.

 72. Witam serdecznie,
  Mam pytanie. Od 29.06 jestem na l4 ciążowym. W lutym dwa dni byłam na zwolnieniu lekarskim. Jaki okres będzie liczony do wynagrodzenia? Ost 12 miesięcy czy 3 miesiące.

  1. Ostatnie 12 miesięcy – podstawa dla zwolnienia lekarskiego w ciąży od czerwca jest naliczana od nowa, bo przerwa między świadczeniem lutowym a czerwcowym jest dłuższa niż 3 miesiące. Luty będzie dopełniony, a średnia będzie liczona z 12 miesięcy od maja wstecz.

 73. Witam
  Od 1.06 podjęłam pracę na pełen etat na czas nieokreślony postawa brutto 4260 zł
  od 16.06 pracowałam do końca czerwca na 1/2 etatu podstawa 3 320 zł brutto +premia 6000
  Od 1.07 podjęłam umowę na pełen etat na kwotę 8300 zł brutto jeżeli staram się o dziecko to jak z tego wyliczyć w razie czego zasiłek? Czy to 1/2 etatu będzie brane pod uwagę czy nie? Dodam że przed 1.06 przez 1.5 roku byłam bezrobotna w urzędzie pracy podnosiłam swoje kwalifikacje otrzymywałam tylko dodatek szkoleniowy nic poza tym.

 74. Witam! Pracę rozpoczęłam 30 marca na pół etatu. Od 11 maja do 25 czerwca przeszłam na cały etat. Jestem w ciąży. Na zwolnienie poszłam 25 czerwca czyli ostatniego dnia na całym etacie. Proszę mi powiedzieć jak będę miała płacone za zwolnienie z całego etatu czy z połowy? Proszę o kontakt na adres email

 75. Witam, po wykorzystaniu urlopow macierzynskich i rodzicielskiego mialam 2 miesiace urlopu wypoczynkowego i od wrzesnia 2020 zmiejszylam etat do polowy,okazalo sie ze podstawa zus tez sie zmiejszyla, czy to ok? I drugie pytanie, czy jak wroce teraz we wrzesniu na pelen etat i pojde na l4 to
  Zwiekszy sie ta stara podstawa zus czy od nowa sie wyliczy? jezeli tak to z jakiego okresu?
  Pozdrawiam

  1. Dzień dobry

   Tak, zmniejszenie wymiaru etatu w umowie o pracę ma wpływ na podstawę wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku w ciąży. Stanowi o tym ten przepis ustawy zasiłkowej:

   Art. 40. W razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach, o których mowa w art. 36.

   A zatem jeśli zmiana wymiaru etatu ma miejsce w miesiącu rozpoczęcia zwolnienia lekarskiego albo w okresie 12 miesięcy poprzedzających, to podstawę świadczeń na L4 oblicza się z uwzględnieniem wynagrodzenia po zmianie wymiaru etatu. Natomiast teraz jeśli ponownie wróci Pani na pełen etat i pójdzie na zwolnienie, to podstawa będzie naliczona już dla pełnego etatu.

 76. Witam. Mam pytanie odnośnie wynagrodzenia na L4 ciążowym… a dokładniej podwyżki podczas L4. Czy będąc na L4 ciążowym należy się podwyżka ustawowa? Chodzi o zmiany w podstawach wynagrodzeń m.in. dla położnych od 1 lipca 2021. W moim przypadku podwyżka podstawy wynagrodzenia wynosiłaby ok. 1300 zł/ miesiąc. Przebywam jednak na L4 ciążowym od 1.06.2021. Czy należy mi sie podwyżka? A jeśli nie to czy powrót do pracy np. na miesiąc coś by zmienił? Na L4 poszłam ze względu na nacisk szefowej, która bała się mieć ciężarną na oddziale, ale czuje się dobrze i jeśli to mogłoby cos zmienić to chętnie wrócę do pracy.

  1. Dzień dobry

   Powrót do pracy na miesiąc nic nie zmieni – musiałaby Pani wrócić na pełne 3 miesiące kalendarzowe, aby podstawa była naliczana od nowa. Ewentualnie może Pani wrócić nawet na kilka dni, byle wiązało się to ze zmianą wymiaru etatu – czyli wraca Pani, etat zostaje obniżony na kilka dni do np. 4/5, po kilku dniach wraca Pani na pełny etat i dopiero idzie na zwolnienie, to wówczas podstawę świadczeń w ciąży i później macierzyńskiego ustala się z wynagrodzenia po zmianie etatu:

   Art. 40. W razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach, o których mowa w art. 36.

   Natomiast może Pani również skontaktować się z Waszą księgową i spytać, czy skoro zmieniają się zasady wynagradzania (to nie jest zwykła podwyżka, dotycząca indywidualnego pracownika, ale rozwiązanie systemowe), to czy podstawa nie zostanie naliczona od nowa.

   Podwyżka się oczywiście Pani należy, ale ona będzie bezskuteczna, dopóki nie wróci Pani do pracy, bo obecnie jest Pani na zasiłku chorobowym ciążowym, a podwyżka dotyczy wynagrodzenia za pracę.

 77. Dzień dobry, jestem pielęgniarką pracującą na umowe o prace na czas nieokreslony, moja wyplate dostaje w postaci podstawy i wyrownania za prace w nocy i swieta, czasem dodatkowo jakie wyrownania czy fundusz socjalny. Jestem obecnie w ciazy i przebywam na zwolnieniu. W jaki sposob obliczana jest moja srednia pensja z tych 12 miesiecy, czy wszystkie te wplywy sa brane pod uwage?

  1. Dobry wieczór

   Co do zasady brane są pod uwagę te składniki, od których jest naliczana składka chorobowa, a więc świadczenia z funduszu socjalnego nie, ale wyrównanie za pracę w nocy czy święta jak najbardziej będzie. Pozostałe składniki również – oprócz tych, które są wypłacane w stałej wysokości bez względu na to, czy pracownik pracuje, czy nie (np. jakieś dodatki stażowe niepomniejszane za czas choroby).

   1. A czy od tych pieniędzy naliczany jest jakiś inny podatek? Bo w kadrach kiedy sie zapytalam czy wszystko jest ok odpowiedzieli mi tylko ze jest inny podatek naliczany i dlatego moze mi sie wydawac ze mam za mala pensje niz powinnam. Rozumiem ze od tej sredniej z 12 miesiecy jest cos odejmowane jeszcze?

    1. Od wynagrodzenia chorobowego liczy się jedynie składkę zdrowotną i podatek, a od zasiłku tylko podatek. Od tej średniej odejmuje Pani 13,71%, dzieli przez 30 i w ten sposób ma Pani dniówkę chorobowego brutto. Mnożymy przez liczbę dni świadczenia w danym miesiącu i jeśli to wynagrodzenie chorobowe, to liczymy od tego składkę zdrowotną i podatek a jeśli to zasiłek, to liczymy tylko podatek

   2. A jaki podatek odlicza sie od tej sredniej z 12 miesiecy? Bo w kadrach powiedzieli mi tylko tyle ze jest inny i ze dlatego wydaje sie ze mam za mala pensje.

 78. Witam.
  Od 19.03 przebywam na zwolnieniu lekarskim ciążowym. Wcześniej miałam l4 w październiku 2020 roku i grudniu 2020 . Po nowym roku Otrzymałam podwyżkę. Po pójściu na l4 ciążowe okazało się, że miesiącami jakie zostały wzięte pod uwagę do wyliczenia zasiłku są październik 2019- wrzesień 2020 . Obecnie podczas zwolnienia wychodzę na pensji mniej niż chodząc do pracy. Czy jest to zgodne ? Jak powinna być w takim przypadku wyliczona wysokość zasiłku?

  1. Dzień dobry

   Była Pani na zwolnieniu w październiku 2020, następnie w grudniu 2020 i jest teraz na L4 w ciąży od marca. Zgodnie z art. 36 ustawy zasiłkowej, podstawę świadczenia ustala się jako średnią z 12 miesięcy poprzedzających, a więc dla października 2020 zostały wzięte pod uwagę miesiące wrzesień 2020 wstecz aż do października 2019. Tak ma być.

   Teraz kolejne zwolnienie w grudniu. I tu nie ma konieczności naliczenia nowej podstawy, bo taką sytuację reguluje ten przepis ustawy zasiłkowej:

   Art. 43. Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

   A między październikiem 2020 a grudniem 2020 był tylko 1 miesiąc przerwy – listopad. Dokładnie taka sama sytuacja jest teraz. Była Pani na zwolnieniu w grudniu 2020, następne zwolnienie w marcu 2021. No i mamy przerwę jedynie styczeń i luty, a więc znów zastosowanie ma wskazany przepis – podstawy nie ustala się na nowo, jeśli przerwa jest krótsza niż 3 miesiące. Ta przerwa liczona jest jako pełne miesiące kalendarzowe – czyli nie liczymy np. 20 grudnia – 19 stycznia – 19 lutego – 19 marca, ale pełne miesiące, czyli mamy L4 w grudniu STYCZEŃ LUTY l4 w marcu, czyli przerwa 2 miesiące.

   A zatem nadal dla obecnego L4 w ciąży podstawa będzie taka sama, jaka była dla października 2020, czyli ustalona z miesięcy od września 2020 wstecz do października 2019. Jedynie zmiana wymiaru etatu albo zmiana zasad wynagradzania spowodowałaby konieczność naliczenia podstawy od nowa.

   Miała Pani podwyżkę w tym roku, ale ta podwyżka nie zostaje uwzględniona w podstawie, bo podstawa jest kontynuowana. Przykładowo zarabiała Pani 4000 brutto i od tej kwoty ustalono podstawę. PO podwyżce ma Pani 4500 brutto, ale podstawa chorobowego jest taka, jaka była wcześniej, czyli liczona od 4000. Stąd teraz otrzymuje Pani nieco mniej, niż otrzymywałaby, gdyby chodziła do pracy.

 79. Proszę o pomoc.
  Jestem w ciąży. Na początku czerwca byłam na zwolnieniu (5dni) z kodem B. Następnie przepracowałam dwa tygodnie i znów wylądowałam na zwolnieniu (30dni). Jednak na obecnym zwolnieniu pojawiły się dwa oznaczenia kodu zwolnienia: A B. (Kod choroby dalej ten sam O26).
  Czy potrzebne jest teraz jakiekolwiek zaświadczenie dla pracodawcy czy ZUS? Jak to będzie naliczane przy wypłacie za czerwiec? 100%? 80%?

  Dziękuje za pomoc.

  1. Dobry wieczór

   Kod A oznacza kontynuację rozpoczętego wcześniej okresu zasiłkowego, kod B oznacza ciążę. Pani zwolnienie lekarskie pracodawca dostaje na PUE. Nie są potrzebne jakieś dodatkowe zaświadczenia czy oświadczenia. Z tym okresem zasiłkowym to chodzi o to, że wynosi on co do zasady 182 dni, ale w ciąży wynosi 270 dni – za tyle należy się wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Natomiast zasada jest taka, że do tego samego okresu zasiłkowego wlicza się poprzednie okresy niezdolności do pracy, jeśli przerwa między nimi nie przekroczyła 60 dni. Stąd kod A na Pani zwolnieniu lekarskim. Nie ma to wpływu na nic, nie musi Pani składać jakiś dodatkowych oświadczeń itp., a Pani zwolnienie wpływa „z automatu” na konto Pani pracodawcy na PUE. Zwolnienie lekarskie ciążowe o 100% podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku. Kod A nie ma tu znaczenia.

 80. Witam od Września 2020 jestem zatrudniona na 1/2 etatu w firmie na najniższą krajową. W kwietniu byłam na l4 8 dni a w maju z powodu covida 11 dni. Od Sierpnia mam dostać cały etat na najniższą krajową. Pytanie moje brzmi jeżeli pójdę we wrześniu na l4 z powodu ciąży będę mieć płacone z całego etatu czy ze średniej z 12 miesięcy. Dziękuję za informację i pozdrawiam

  1. Dzień dobry

   Jeśli pójdzie Pani na L4 ciążowe we wrześniu, a od sierpnia ma Pani mieć pełny etat, to podstawa zostanie naliczona dla pełnego etatu. Ma Pani zarabiać 2800 zł brutto i tyle wyniesie podstawa do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku ciążowego w roku 2021, a od 2022 roku minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć do 3000 brutto i od tej kwoty będą liczone Pani świadczenia. Podstawę wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku ustala się z miesięcy po zmianie wymiaru etatu.

    1. Tak, to już będzie liczone dla całego etatu – to reguluje ten przepis:

     Art. 40. W razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach, o których mowa w art. 36.

 81. Witam, w 2018 r. zaszłam w ciążę i pracowałam na dwóch etatach- jeden pełny etat przy umowie na czas nieokreślony i pół etatu przy umowie na czas określony do 30.03.2020 r. Pierwsze dziecko urodziłam w styczniu 2019 r., po czym będąc na urlopie rodzicielskim w listopadzie 2019 r. urodziłam drugie. Będąc na urlopie rodzicielskim przysługującym z tytułu urodzenia drugiego dziecka wygasła umowa na czas określony. Po zakończeniu urlopu rodzicielskiego wykorzystałam urlop wypoczynkowy w wymiarze 83 dni, po czym przeszłam na urlop wychowawczy. Jestem w kolejnej ciąży i mam pytanie odnośnie tego, jak będzie wyliczana podstawa zasiłku? Czy będzie brany pod uwagę wyłącznie czas urlopu wypoczynkowego?

  1. Dzień dobry. Obecnie podstawa do zasiłku zostanie naliczona jedynie z uwzględnieniem tego trwającego etatu. Poprzednie zakończone w 2020 roku zatrudnienie nie ma już znaczenia. Natomiast po powrocie z rodzicielskiego wykorzystała Pani urlop wypoczynkowy i następnie poszła na wychowawczy. Aby w ogóle nabyła Pani prawo do zasiłku chorobowego za czas zwolnienia lekarskiego w trakcie wychowawczego, to ten wychowawczy musi zostać przerwany – proszę zobaczyć, co mówi przepis:

   Art. 12. 1. Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia. Okresy te wlicza się do okresu zasiłkowego.

   2. Zasiłek chorobowy nie przysługuje również za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie:
   1) urlopu bezpłatnego;
   2) urlopu wychowawczego;
   3) tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
   4) usprawiedliwionej nieobecności w pracy, o której mowa w art. 632 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).

   Jak Pani przerwie wychowawczy, np. umawiając się z pracodawcą, że od 1 lipca wraca Pani do pracy i jednocześnie od 1 lipca pójdzie na zwolnienie, to już wówczas ma Pani prawo do wynagrodzenia chorobowego w ciąży i potem zasiłku, podstawa zostanie ustalona jedynie z tych miesięcy, w których była Pani na urlopie wypoczynkowym, ale proszę pamiętać o tym przerwaniu wychowawczego.

 82. Dzień dobry, bardzo proszę o pomoc w wyliczeniach.
  Od kilku lat pracuję na umowę o pracę. Obecnie jestem w 4 miesiącu ciąży. W czerwcu byłam tydzień na zwolnieniu z kodem B z powodu złego samopoczucia. Od lipca dostanę podwyżkę (aneks do umowy). Ile powinnam teraz przepracować, by na zwolnieniu, a potem na macierzyńskim, dostać kwotę po podwyżce?
  Dziękuję za pomoc.

  1. Jeśli chodzi o ustalenie podstawy, to podstawę ustala się na nowo, jeśli między świadczeniami tego samego albo innego rodzaju przerwa była dłuższa niż 3 miesiące. A zatem jeśli była Pani na zwolnieniu lekarskim w czerwcu, to aby podstawa do wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku chorobowego w czasie L4 w ciąży została ustalona od nowa, musi Pani przepracować pełny lipiec, sierpień i wrzesień i dopiero jak Pani pójdzie w październiku na L4, to podstawa zostanie ustalona od nowa.

 83. Dzień dobry, mam pytanie. Obecnie jestem w końcówce 3 miesiąca ciąży. Od lipca szykują się podwyżki i z tego co słyszałam dość spore.
  Czy jeżeli dostanę jeszcze w czerwcu aneks do podpisania ze zmianami warunków zatrudnienia (pewnsja i prawdopodobnie stanowisko) a zacznie on obowiązywać od lipca, to, czy muszę przepracować jeszcze 3 miesiące by było wyliczane od tych 3 miesięcy czy wystarczy jeden? Czy t tylko trochę podwyższy wypłatę świadczenia na zwolnieniu? Dodam, ze wypłaty w firmie są 5 dnia każdego miesiąca.

  1. Dzień dobry

   To się nie wiąże ze zmianą wymiaru etatu, więc podstawa będzie nadal naliczana z 12 miesięcy sprzed miesiąca rozpoczęcia L4 ciążowego, a więc jeśli podwyżki mają być od lipca, to za lipiec należeć się będzie Pani wyższe wynagrodzenie i musiałaby Pani iść na zwolnienie w sierpniu, żeby ta lipcowa podwyżka miała wpływ na Pani podstawę do świadczenia. Jeśli pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie w czerwcu, to podstawa do świadczenia zostanie ustalona od maja wstecz, z kolei jeśli pójdzie Pani na zwolnienie w lipcu, to podstawa zostanie ustalona od lipca wstecz.

 84. Dzień dobry,

  w styczniu 2021 zmieniłam pracę. Przez pierwsze trzy miesiące miałam umowę o pracę na czas próbny, natomiast od kwietnia 2021 mam umowę o pracę na czas nieokreślony (z podwyższoną stawką).
  Wcześniejsze lata również pracowałam na umowę o pracę na czas nieokreślony, u poprzedniego pracodawcy miałam natomiast sporo niższą stawkę.

  Obecnie jestem w ciąży, za jakiś czas pójdę na l4. Pytanie brzmi: które miesiące stanowią podstawę do obliczenia zasiłku? Czy jest to 12 miesięcy (czyli miesiące u poprzedniego pracodawcy + dwie stawki u obecnego), czy może po zmianie pracodawcy są to tylko miesiące u obecnego pracodawcy (obie, czy tylko z umowy na czas nieokreślony)?

  Pozdrawiam

  1. Dzień dobry

   Podstawa do świadczenia w okresie zwolnienia lekarskiego w ciąży zostanie naliczona jedynie z nowego zatrudnienia, a więc od stycznia. Uwzględni ona podwyżkę wynagrodzenia od kwietnia, bo podstawa zostanie ustalona jako średnia z miesięcy od stycznia do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym pójdzie Pani na L4. Od kwietnia ma Pani podwyżkę, a więc w Pani interesie jest, aby iść na to L4 w ciąży jak najpóźniej, aby jak najwięcej miesięcy z wyższą stawką załapało się do tej średniej. Natomiast poprzedni pracodawca i zatrudnienie u niego nie ma tu już nic do rzeczy.

  2. Witam,
   przebywam na urlopie macierzyńskim do 22.02.2022 roku. Planuje zajście w kolejną ciąże i jesli zajde w ciąże na urlopie macierzyńskim, to po jego zakończeniu jakbym poszla od razu na l4 to wynagrodzenie jest liczone 100% z średniej z 12 miesiecy czy 100% z tego co ma sie na umowie?

   1. Dzień dobry

    W tym wypadku, jeśli przerwa między pobieranym obecnie zasiłkiem macierzyńskim a wynagrodzeniem chorobowym na zwolnieniu lekarskim ciąży (i później zasiłkiem) będzie krótsza niż 3 miesiące, to podstawa do świadczeń w okresie ciąży będzie taka sama, jaka była dla Pani zasiłku macierzyńskiego obecnego. Chyba, że np. po Pani powrocie zmieni się wymiar etatu, to wówczas podstawa wynagrodzenia chorobowego i potem zasiłku chorobowego ciążowego zostanie ustalona od nowa. Jeśli pójdzie Pani na zwolnienie od razu po zakończeniu macierzyńskiego, to podstawa będzie taka sama, jaka jest obecnie:

    Art. 43. Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

    To muszą być pełne miesiące kalendarzowe, nie liczone np. od 23.02.2022 do 22.005.2022, ale marzec, kwiecień i maj – jeśli poszłaby Pani na zwolnienie w czerwcu, podstawa zostanie ustalona od nowa. Jeśli pójdzie Pani na zwolnienie wcześniej, podstawa będzie taka sama, jaka jest obecnie dla macierzyńskiego i będzie to wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy 100% podstawy.

    1. ok czy w tej sytuacji jesli bede w pracy pełne 3 miesiące to rozumiem ze na nowo naliczy sie podstawa, ale bedzie to srednia z tych 3 miesiecy czy dalej bedzie to srednia z ostatnich 12 miesiecy?

     mialam taka sytuację że zarabialam 3800 netto a od 04.2019 dostalam podwyzke i zarabialam 5000 netto. z uwagi na zagrozenie poronieniem w czerwcu po zajsciu w ciaze musialam pojsc na l4, tym samym srednia z 12 miesiecy jaka mi sie naliczyla uwzglednila tylko 2 pensje po podwyzce. Teraz jak wroce do pracy na te pelne 3 miesiace to podstaw naliczy sie z tych 3 miesiecy czyli potem 100% zwolnienia na ciaze bedzie wynosilo 5000 netto czy wlasnie srednia z 12 ostatnich miesiecy?

     1. Dalej będzie to średnia z 12 miesięcy wstecz. Natomiast jeśli teraz wróci Pani do pracy, przepracuje co najmniej te 3 miesiące kalendarzowe pełne, to podstawa będzie liczona z uwzględnieniem tych miesięcy po podwyżce, a więc im dłużej teraz popracuje Pani z tą wyższą pensją, ty wyższa będzie średnia.

      Na rękę to nie będzie dokładnie 5000. Chodzi o to, że podstawa chorobowego ustalana jest od kwot brutto. Załóżmy, że średnia brutto wyniosła 8000. Pomniejszamy ją o 13,71% i otrzymujemy podstawę:

      8000 – 13,71% z 8000 = 6903,20. Dniówka świadczenia (wynagrodzenia chorobowego i potem zasiłku chorobowego i macierzyńskiego: 6903,20 / 30 (zawsze przez 30, niezależnie od tego, ile miesiąc ma dni) = 231,11. No i teraz jeśli np. jest Pani cały październik na L4 ciążowym, świadczenie wyniesieni 31 * 231,11 = 7164,41 zł. Jeśli to będzie wynagrodzenie chorobowe, potrąca się z niego składkę zdrowotną i podatek. Jeśli to będzie zasiłek, nalicza się tylko podatek.

    2. Chciałabym prosić o doprecyzowanie odpowiedzi. Czy jeśli po urlopie macierzyńskim wrócę do pracy i po 6 miesiącach zajdę w ciążę i pójdę na L4 to podstawa będzie wyliczana z 12 miesięcy czyli 6 miesięcy ze stawki jaką mam na umowie i 6 miesięcy ze stawki jaką miałam wypłacaną na macierzyńskim (czyli 80% wyliczonej podstawy czy wtedy liczone jest 6 miesięcy ale 100% podstawy od której był liczony macierzyński) ?

     1. Dzień dobry

      Nie, zasiłek macierzyński nie będzie wliczany do podstawy. Wysokość świadczenia w okresie ciąży zostanie ustalona z miesięcy pracy po powrocie z macierzyńskiego. Zasiłek chorobowy nie wchodzi do podstawy innego zasiłku chorobowego.

 85. Dzień dobry!
  Bardzo proszę o informację, czy w sytuacji, w której pracodawca wypłaca w grudniu „bonus bożonarodzeniowy”, otrzymam ten bonus, jeśli będę wówczas na zwolnieniu chorobowym z powodu zaawansowanej ciąży?

  1. Dzień dobry

   A czy ten bonus został jakoś unormowany np. w regulaminie wynagradzania? Bo jeśli nie, np. nie ma zapisu, że bonus nie należy się pracownikom będącym w tym czasie na zwolnieniu lekarskim, to powinna Pani otrzymać go. Natomiast więcej można stwierdzić, gdyby Pani doprecyzowała, czy ten bonus jest jakoś unormowany w Waszych przepisach zakładowych, umowie o pracę itp.

 86. Dzień dobry
  Mam umowę o pracę. Od 4 maja jestem na zwolnieniu lekarskim. Czy z uwagi na to, ze 1- 3 maja były wolne w tym roku i faktycznie nie pracowałam należy mi się wynagrodzenie za te trzy dni czy tylko zasiłek za pozostałe 28 dni maja.
  Z góry dziękuje za odpowiedź

  1. Dzień dobry

   W tej sytuacji należy się jedynie zasiłek za pozostałe 28 dni. Zgodnie z art. 80 kodeksu pracy wynagrodzenie należy się za pracę wykonaną, a za okres niewykonywania pracy jedynie, jeśli ustawa tak stanowi. Jednocześnie zgodnie z poglądem, prezentowanym przez resort pracy, jeśli pracownik ma zwolnienie lekarskie na część miesiąca, ale pozostała część to dni wolne, to za te dni wolne nie nalicza się wynagrodzenia, nie ma tu zastosowania przepis rozporządzenia, mówiący jak się liczy wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w sytuacji, gdy za pozostałą część pracownik ma wynagrodzenie chorobowe i zasiłek.

 87. Dzień dobry,
  Obecnie jestem w 25 tc i chciałabym już iść na zwolnienie natomiast właśnie się dowiedziałam, że od czerwca mają być u nas podwyżki, w związku, z czym zastanawia mnie fakt czy jak już pójdę teraz w maju na L4 to czy podwyżka będzie mnie obowiązywać? Z tego co wiem to ponoć jest tak, że będąc na L4 w ciąży czy też na macierzyńskim takie podwyżki nie obowiązują, ale nie jestem pewna i chciałabym wiedzieć jak to wygląda w rzeczywistości. Czy jeszcze się przemęczyć i od czerwca iść na L4 żeby mieć pewność co do tej podwyżki czy spokojnie mogłabym iść już teraz. Nie wiem czy to istotne, ale mam umowę o pracę na czas nieokreślony na 3/4 etatu.
  Pozdrawiam!

  1. Chciałabym jeszcze dodać gdyż to też jest istotne, że mimo tego, że pracuje od wielu lat w swojej firmie to nie będę mieć wyliczanej średniej ponieważ z dniem 01.05.2021 miałam zmianę umowy z pełnego wymiaru na 3/4 etatu więc będę mieć liczoną podstawę od nowa do wypłaty zasiłku chorobowego.

   1. Dzień dobry

    Zgodnie z poniższym przepisem ustawy zasiłkowej:

    Art. 40. W razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach, o których mowa w art. 36.

    Jeśli w maju nastąpiła zmiana etatu, to podstawa do świadczeń jest naliczana z uwzględnieniem zmiany. Natomiast podstawa ustalana jest z miesięcy sprzed miesiąca, w którym pracownica idzie na zwolnienie lekarskie. Jeśli podwyżki będą w czerwcu, a jednocześnie w czerwcu Pani pójdzie na zwolnienie lekarskie w ciąży, to podstawa do świadczenia będzie ustalona jedynie z maja, a więc jeszcze podwyżka się nie załapie. Gdyby Pani poszła na zwolnienie od lipca, to wówczas podstawa to średnia z maja i czerwca, a więc wówczas podwyżki będą już uwzględnione. Nie ma znaczenia rodzaj umowy, czy to czas określony czy nieokreślony itp.

    Natomiast tu jest ważna jeszcze jedna rzecz: czy obniżenie etatu ma związek z pandemią koronawirusa? Bo jeśli tak, to do Pani zastosowanie będą mieć przepisy specustawy covidowej: Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przypadającego w okresie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego osobom, którym zmniejszono etat lub pogorszono warunki zatrudnienia:

    nie stosuje się art. 40 ustawy zasiłkowej,
    nie uwzględnia się okresów obniżonego wymiaru czasu pracy lub mniej korzystnych warunków zatrudnienia.

    A więc miałaby Pani liczoną podstawę z miesięcy, kiedy pracowała Pani jeszcze na pełnym etacie, a więc ta podstawa dla Pani będzie i tak wyższa niż naliczana od 3/4 etatu plus ewentualna podwyżka.

 88. Witam,
  Mam umowę o prace od stycznia 2020 roku na 1/2 etatu kwota 1300 brutto. W sierpniu i wrześniu zmieniła się na 1/4 etatu. Od października do grudnia znów 1/2 etatu w kwocie 1300 brutto. W styczniu 2021 przeszłam na cały etat w kwocie 2800 brutto. Ile wyniósłby zasiłek, gdybym zaszła w ciąże z góry dziękuje za pomoc.

  1. Dobry wieczór

   Podstawa świadczeń chorobowych w ciąży i potem zasiłku macierzyńskiego Będzie liczona od kwoty 2800 zł, bo tyle w tym roku wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę dla pełnego etatu, a od każdego kolejnego roku będzie podnoszona do kwoty minimalnego. Pracownik zatrudniony na pełnym etacie nie może mieć podstawy do świadczeń niższych niż pensja minimalna. Jeśli zajdzie Pani w ciążę i pójdzie na zwolnienie lekarskie, podstawa wynagrodzenia chorobowego i zasiłku będzie liczona po zmianie wymiaru etatu.

 89. Dzień dobry,
  Od stycznia jestem na L4 w ciąży i chciałabym wiedzieć czy w momencie kiedy w trakcie zwolnienia miałabym zmienioną umowę o pracę z pełnego etatu na 3/4 to czy podstawa będzie liczona mi od nowa, w związku z nową umową? Z tego co wyczytałam to chyba tak, ale pytanie czy też musiałabym choć na jakiś czas wrócić do pracy na tej nowej umowie czy mogę cały czas być na L4?

  1. Dzień dobry

   Tak, podstawa będzie naliczona od nowa, ale żeby doszło do zmiany wymiaru etatu (obniżenia) to musiałaby Pani się zgodzić na to w aneksie. Pracodawca nie może Pani wręczyć wypowiedzenia zmieniającego. Może Pani być cały czas na zwolnieniu, zgodzić się na obniżenie etatu, wówczas podstawa zostanie naliczona dla nowego wymiaru etatu.

 90. Witam ,mam takie pytanie , przebywam na L4 od sierpnia zeszłego roku ( ciąża ) . Do stycznia tego roku wypłaty były średnio od 3050 netto do mniej wiecej 3160 netto i wszystko się zgadzało , po czym w marcu tego roku wypłata na L4 spadla do niecalych 2800 netto a teraz otrzymałam 2500 netto , czym to jest spowodowane ? z góry dziękuje za odpowiedz pozdrawiam.

  1. Dzień dobry

   Pani jest na zwolnieniu cały czas, więc otrzymuje Pani zasiłek chorobowy na L4 ciążowym – 100% podstawy. Proszę doprecyzować, kto jest płatnikiem zasiłku – kto Pani robi przelew tego zasiłku – ZUS bezpośrednio czy pracodawca?

 91. Dzień dobry!
  Posiadam umowę o pracę na czas nieokreślony. Od 19.01.2021 do 15.02.2021 byłam na pierwszym L4 w ciąży. Od 16.02.2021 do 01.03.2021 byłam na urlopie wypoczynkowym. Od 02.03.2021 kontynuuje zwolnienie w ciąży.
  Zastanawiam się jak jest mi wyliczany zasiłek choroby gdyż coś zdecydowanie mi się nie zgadza. Ostatnie 12 miesięcy liczymy od 01.01.2020 gdzie podstawę wynagrodzenia zasadniczego miałam 5 100 brutto natomiast od 01.05.2020 miałam podwyżkę, która do dziś wynosi 5 500 brutto..
  W styczniu 2020 byłam 5 dni na L4 na dziecko. W lutym sytuacja się powtórzyła i również byłam na zwolnieniu na dziecko 3 dni. Marzec, kwiecień i maj w pełni przepracowane. W czerwcu byłam 5 dni na chorobowym, w lipcu 2 dni na chorobowym i jeden dzień na dziecko. W sierpniu z kolei 9 dni na chorobowym, a 5 na dziecko. We wrześniu 2 dni na chorobowym i 2 dni na dziecko. W październiku 3 dni na dziecko. W listopadzie 1 dzień chorobowego. Grudzień cały przepracowany.
  Podsumowując tak na prawdę miałam tylko 4 pełne miesiące przepracowane. Wiem, że to dość nietypowa sytuacja gdyż niestety często zdarzało mi się przebywać na L4 przez co teraz nie mogę się doliczyć ile powinnam otrzymywać zasiłku chorobowego.
  Warto dodać, że miałam też w między czasie wypłacane premie, które brutto wynosiły: w lutym 1 770,00, w maju 2 378,00, w sierpniu 2 450,00 i w listopadzie 510,00 zł.
  Bardzo proszę o wyliczenie ile powinnam otrzymać tego zasiłku. Z góry bardzo dziękuję 🙂
  Pozdrawiam.

  1. Dzień dobry

   Proszę o potwierdzenie, bo to najważniejsza rzecz w całej sprawie – marzec, kwiecień i maj 2020 na 100% bez ani jednego dnia choroby czy zasiłku opiekuńczego na dziecko? Od 1 marca do 31 maja nie było ani jednego dnia zasiłkowego? A pytam, bo podstawy świadczeń chorobowych nie ustala się na nowo, jeśli pomiędzy świadczeniami nie ma przerwy lub jest krótsza niż 3 miesiące. Muszą to być pełne 3 miesiące kalendarzowe. No i teraz mamy sytuację – w styczniu 2020 pierwsze świadczenie, w lutym również. Następnie przerwa pełne 3 miesiące kalendarzowe. W czerwcu znów świadczenie, a więc postawa dla czerwca powinna zostać ustalona od nowa, już z uwzględnieniem podwyżki z maja 2020. Podstawę dla czerwca ustalamy od nowa, bo właśnie przerwa od poprzednich lutowych świadczeń jest dłuższa niż 3 miesiące (marzec, kwiecień i maj).

   Czerwiec – świadczenie, lipiec – świadczenie, sierpień – świadczenie, wrzesień – świadczenie, październik – świadczenie listopad – świadczenie. Do wszystkich tych świadczeń podstawa powinna być taka, jaka była dla czerwca – nie było przerw dłuższych niż 3 miesiące. No i teraz mamy grudzień i styczeń znów świadczenie. A zatem podstawa dla stycznia 2021 nadal ta sama. W lutym 2021 podstawa ta sama. Nie ma znaczenia, że te miesiące nie w pełni przepracowane. Podstawa świadczeń w każdym miesiącu jest taka sama, jaka była ustalona dla czerwca 2020. Ma Pani może jakieś informacje, jaka ta podstawa była? Ustalimy wszystko, tylko proszę o doprecyzowanie powyższego 🙂

   1. Przepraszam najmocniej, ale teraz zauważyłam, że źle spojrzałam i w maju byłam jednak 2 dni na chorobowym. Czyli podsumowując dokładnie to wyglądało tak:
    W styczniu 2020 byłam 5 dni na L4 na dziecko.
    W lutym sytuacja się powtórzyła i również byłam na zwolnieniu na dziecko 3 dni i 4 dni na siebie.
    Marzec, kwiecień w pełni przepracowane.
    Maj 2 dni na siebie.
    W czerwcu byłam 5 dni na chorobowym.
    W lipcu 2 dni na chorobowym i jeden dzień na dziecko.
    W sierpniu z kolei 9 dni na chorobowym, a 5 na dziecko.
    We wrześniu 2 dni na chorobowym i 2 dni na dziecko.
    W październiku 3 dni na dziecko.
    W listopadzie 1 dzień chorobowego.
    Grudzień cały przepracowany.
    Podstawa brutto w każdym miesiącu wynosiła (gdzie w lutym, maju, sierpniu i listopadzie mamy te kwoty razem z premiami):
    I 4 250,00
    II 6 838,64
    III 4 659,32
    IV 5 100,00
    V 7 878,00
    VI 4 635,48
    VII 5 069,66
    VIII 7 220,95 tutaj doszło dofinansowanie wypoczynku czyli tzw. grusza 1000 zł więc też to chyba odliczamy więc będzie 6 220,95 zł
    IX 5 252,99
    X 4 583,33
    XI 6 185,65
    XII 6 400,00 tutaj doszło dofinansowanie świąteczne 900zł co chyba odliczamy więc będzie 5 500 brutto.

    1. Dzień dobry

     Przez cały 2020 rok nie było przerwy, trwającej co najmniej pełne 3 miesiące kalendarzowe, a więc podstawa do świadczeń dla każdego kolejnego tygodnia będzie taka, jaka była dla stycznia 2020. W styczniu 2020 miała Pani zasiłek opiekuńczy, a potem praktycznie w każdym miesiącu albo zwolnienie lekarskie z wynagrodzeniem chorobowym czy zasiłkiem na Panią albo zasiłkiem na dziecko.

     No i teraz decydujące znaczenie ma ten przepis ustawy zasiłkowej:

     Art. 43. Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

     No i teraz jeśli dla stycznia 2020 została ustalona jakaś podstawa, to ona była przenoszona na każde świadczenie w każdym kolejnym miesiącu, bez względu na to, że Pani wynagrodzenie zmieniało się. Musiałby się zmienić wymiar etatu, aby podstawa została ustalona od nowa, ale tu zmiany etatu nie ma, a więc teraz podstawa będzie taka sama, jaka była dla stycznia 2020.

     1. Czyli rozumiem, że jak w styczniu miałam wynagrodzenie 4250 brutto (nie 5100 bo byłam na L4) to teraz co miesiąc powinnam otrzymywać brutto 4250 zł? Czy dobrze rozumiem? I później na macierzyńskim od tej samej kwoty będę mieć 80% ?

     2. A przed tym styczniem 2020 była Pani na jakimś zwolnieniu na siebie albo na dziecko? Bo jeśli między styczniowym zwolnieniem a tym wcześniejszym była przerwa co najmniej pełne 3 miesiące kalendarzowe, to dla tego styczniowego zwolnienia została ustalona jakaś podstawa, a nie przeniesiona z poprzednich miesięcy. Natomiast to nie jest tak, że Pani otrzymuje 100% zasiłek, więc 100% pensji brutto – to będzie 100% podstawy brutto, od zasiłku nie ma składek ZUS, jest tylko podatek. A ponieważ w miesiącach jest różna ilość dni, to raz Pani zasiłek będzie niższy, raz wyższy, bo raz za 30 dni, raz za 31 itd.

     3. Ok to już rozumiem. A gdybym przykładowo teraz od kwietnia wróciła do pracy, od maja miała zmianę etatu na 3/4 i przykładowo już w maju albo w czerwcu poszła na L4 to wtedy podstawa będzie wyliczona od nowa od której będzie wyliczony zasiłek chorobowy czy musiałabym przepracować te pełne 3 miesiące?

     4. To wtedy podstawa liczona od nowa. Jeśli zmiana etatu w maju i jednocześnie L4 w maju, to podstawa liczona od nowa:

      Art. 40. W razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach, o których mowa w art. 36.

     5. Ok i później zasiłek macierzyński też będzie liczony już od tej nowej podstawy ze względu na zmianę wymiaru czasu pracy na 3/4 etatu?

     6. Zgadza się, bo później będzie znów zasada, że jeśli między świadczeniami nie ma przerwy albo jest krótsza niż 3 miesiące, podstawy nie ustalamy na nowo.

 92. Dzień dobry,
  czy dodatek covid (który dostawałam jako lekarz pracujący na oddziale covid) wlicza się w podstawę wynagrodzenia i zasiłku chorobowego?

  1. Dobry wieczór

   Tu sytuacja wygląda następująco. Dodatek covidowy nie jest regulowany ustawowo, on jest przyznany na podstawie polecenia Ministra Zdrowia. Polecenie to zostało zmienione w listopadzie 2020 roku. Obecnie sytuacja wygląda w ten sposób, że wysokość tego dodatku covidowego jest uzależniona od wynagrodzenia lekarza, ale nie jest zależna od czasu pracy w danym miesiącu. W przypadku świadczenia pracy przez niepełny miesiąc dodatek covidowy ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu. No i teraz nie wiadomo w zasadzie, czy praca przez niepełny miesiąc oznacza również chorobę lekarza, czy jedynie zatrudnienie w trakcie miesiąca albo zakończenie pracy w trakcie miesiąca.

   Dodatek covidowy uzależniony jest wyłącznie od wysokości wynagrodzenia. Nie można stosować tu żadnych innych parametrów do jego wyliczenia, np. czasu pracy ogólnie, czasu pracy w kombinezonie itp. A skoro nie jest uzależniony od godzin pracy, to uznać należy, że on nie jest pomniejszany za czas chorobowego lekarza. A skoro tak, to on zostanie wypłacony w pełnej wysokości bez względu na liczbę dni czy godzin przepracowanych i liczbę dni choroby. A wówczas nie jest on wliczany do podstawy świadczeń chorobowych, bo lekarz otrzymuje go bez względu na to, czy pracuje czy przebywa na zwolnieniu.

   Ustawa zasiłkowa:
   Art. 41. 1. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku.

   Nadmieniam, że nie ma w tym zakresie regulacji – należy opierać się jedynie na tym poleceniu, które nie reguluje tego typu kwestii (pomniejszania za czas choroby) dodatku covidowego. A skoro tak, to należy uznać, że on nie jest pomniejszany za czas choroby i nie wchodzi do podstawy chorobowego, natomiast lekarz nie traci na wysokości tego dodatku w czasie zwolnienia lekarskiego.

   Gdyby przyjąć inaczej, czyli że jest on pomniejszany za czas nieobecności chorobowej, to wówczas wchodzi do podstawy świadczenia chorobowego – nie ma przepisu, który by wprost wyłączał go z podstawy.

 93. Dzień dobry,

  jak zostanie obliczony zasiłek jeśli od kwietnia idę na L4 ciążowe? ostatnie 12 mscy wyglądąło tak, że kwiecień, maj, czerwiec 2020 opieka covid, natomiast od lipca 2020 do marca 2021 ciągła praca bez żadnych przerw.

  Czy będzie to 100% średniej właśnie z ostatnich 12 mscy czy 3 msce opieki covid zostaną pominięte i wzięte 2 wcześniejsze pełne przepracowane miesiące?

  wynagrodzenie 3150 zł netto- umowa o pracę.
  będę wdzięczna za pomoc.

  1. Dzień dobry

   Podstawa do chorobowego w ciąży będzie ustalona z 12 miesięcy poprzedzających kwiecień 2021, czyli od kwietnia 2020 do marca 2021, przy czym jeśli z powodu opieki COVID w kwietniu, maju i czerwcu przepracowała Pani mniej niż połowę obowiązującego czasu pracy albo nie przepracowała nic, to te miesiące zostaną pominięte w podstawie. Nie cofamy się jeszcze o 3 miesiące wstecz, w praktyce Pani podstawa zostanie ustalona z pensji od lipca 2020 do marca 2021.

   Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zasiłkowej:

   2. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, ubezpieczony będący pracownikiem nie osiągnął wynagrodzenia wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego:
   1) wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy;
   2) przyjmuje się, po uzupełnieniu według zasad określonych w art. 37 ust. 2, wynagrodzenie z miesięcy, w których ubezpieczony będący pracownikiem przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy.

   Jeśli Pani nie ma żadnych innych składników, nie miała podwyżek, jakiś nadgodzin itp., to Pani podstawa to w zasadzie Pani pensja brutto. Od niej będzie liczone wynagrodzenie chorobowe w ciąży (bo taka wyszłaby średnia z miesięcy wstecz) i zasiłek chorobowy ciążowy

 94. Dzień dobry,

  Chciałabym potwierdzić jedną rzecz – jeśli moje L4 w ciąży zaczęłoby się w lutym, a w styczniu byłam na dwudniowym L4 (oczywiście z kodem B) to czy do mojej podstawy wynagrodzenia wliczy się jeszcze styczeń czy ostatnim miesiącem będzie jednak grudzień?

  Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.

  Pozdrawiam.

  1. Dzień dobry

   Dla zwolnienia styczniowego została ustalona jakaś podstawa – od niej naliczono wynagrodzenie chorobowe ciążowe za te 2 dni. No i teraz zgodnie z art. 43 ustawy zasiłkowej:

   Art. 43. Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

   A zatem podstawa świadczenia (Wynagrodzenia chorobowego i potem zasiłku chorobowego) będzie taka sama, jaka była dla stycznia. Chyba, że od lutego nastąpi np. zmiana wymiaru etatu czy zmiana zasad wynagradzania w zakładzie. Wówczas podstawa chorobowego zostanie naliczona na nowo.

   Jeśli takich zmian nie będzie, podstawa do lutowego chorobowego będzie naliczona z miesięcy do grudnia

 95. Witam,
  proszę o pomoc w wyliczeniu mojego zasiłku chorobowego. Od września 2019 r. prowadzę działalność gospodarcza która przynosi straty, z tego względu od listopada 2020 r. nawiązałam stosunek pracy – umowa na czas nieokreślony, wynagrodzenie brutto 3400 zł. Jestem w ciąży, planuję pracować do końca marca, a zatem od 1 kwietnia iść za zwolnienie. Dziękuję

  1. Dzień dobry

   Jeśli ma Pani jedynie pensję zasadniczą 3400 zł brutto, to od tej kwoty będzie liczona podstawa do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku. Wyniesie ona:

   3400 zł – 13m71% z 3400 zł = 2933,86 zł. A ponieważ to zwolnienie lekarskie w ciąży, dniówka chorobowego to 100%, a więc jedna dniówka chorobowego brutto wyniesie 2933,86 / 30 = 97,79 zł brutto. Jeśli będzie Pani cały kwiecień z wynagrodzeniem chorobowym w ciąży, to ma Pani brutto to wynagrodzenie chorobowe 2933,86 zł. Od niego nalicza się jedynie składkę zdrowotną i podatek, a potem w maju wpada Pani w zasiłek po 33 dniach zwolnienia w 2021 roku, od zasiłku liczy się jedynie sam podatek.

 96. dzien dobry,

  jezeli mialam 15 dni L4 i teraz wracam do pracy, jak dlugo musze pracowac aby podstawa byla wyliczona raz jeszcze? Min 3 miesiace kalendarzowe?

  1. Dzień dobry

   Aby podstawa została naliczona na nowo, muszą upłynąć 3 miesiące, ale nie liczymy tego „od dnia do dnia”, tylko np. zwolnienie w styczniu, potem luty, marzec, kwiecień – to są te trzy miesiące – i dopiero zwolnienie w maju będzie z nową podstawą.

 97. Dzień dobry,

  Czy mogę prosić o pomoc w obliczeniu wynagrodzenia na zwolnieniu lekarskim w ciąży?
  Za ostatnie 12 miesięcy moje wynagrodzenie brutto wyniosło 54.600,00 zł, a wynagrodzenie za godziny nadliczbowe to 21.773,16 zł. Umowa o pracę na czas nieokreślony, żadnych przerw czy zwolnień w trakcie.
  Będę wdzięczna za odpowiedź.

  Pozdrawiam!

  1. Dzień dobry

   łącznie Pani wynagrodzenie z 12 miesięcy to 76373,16. Średnia: 76373,16 / 12 = 6364,43 zł. Pomniejszona o 13,71%:

   6364,43 – 13,71% z 6364,43 = 5491,87 zł

   A wic dniówka wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku chorobowego w okresie ciąży wyniesie: 5491,87 / 30 * 100% = 183,06 zł

   I teraz tą dniówkę musi Pani przemnożyć przez liczbę dni zwolnienia lekarskiego w ciąży, odpowiednio z wynagrodzeniem chorobowym albo zasiłkiem. Zakładając, że np. cały grudzień będzie Pani na zwolnieniu z prawem do zasiłku, to otrzyma Pani za grudzień zasiłek chorobowy: 31 * 183,06 = 5674,96 zł brutto.

   Zasiłek jest zwolniony ze składek, a jedynie opodatkowany. Podstawa podatku: 5675 zł, podatek: 17% z 5675 – 43,76 = 920,99, a po zaokrągleniu 921 zł. Czyli zasiłek netto 5674,96 – 921 = 4753,96 zł

 98. Witam,
  jestem w ciąży i dostałam L4. Jakie wynagrodzenie będę dostawać przy zarobkach przed 12 miesięcy 3060zł miesięcznie ? wiem, że 100 % natomiast czy kwota ta zostaje powiększona o koszt składek zdrowotnych ?
  Pozdrawiam

  1. Dzień dobry

   Podstawa wynagrodzenia chorobowego i zasiłku w ciąży wyniesie 3060 zł – 13,71% z 3060 zł = 2640,47, a więc jedna dniówka 100% podstawy wyniesie 2640,47 zł / 30 = 88,02 zł. To jest kwota brutto. Przykładowo jeśli cały grudzień będzie Pani na zwolnieniu, za które będzie przysługiwał już zasiłek chorobowy, to otrzyma Pani 88,02 * 31 = 2728,49 zł zasiłku brutto. Od zasiłku potrącany jest jedynie sam podatek, od niego nie liczy się już składek. Składkę zdrowotną potrąca się jedynie od wynagrodzenia chorobowego.

 99. Witam,

  byłam na L4 od 5- do 11 października tego roku .Moja podstawa netto z 12 miesięcy wstecz 2157,25 ( 2500 zł brutto). Podstawa była naliczona bo nie minęło 3 miesięcy od porzedniego L4. Obok mam wypłacane stażowe 475 zł brutto. Czy pracodawca nie powinien mi podnieść podstawy do kwoty minimalnej? Twierdzi, ze łącznie ze stażowym mam więcej niż minimalne i nie będzie mi dorównywał? Powołuje się na jakiś punkt z komentarza do ustawy zasiłkowej? Ma rację?

  1. Dobry wieczór

   Jeśli chodzi o podstawę chorobowego, to ona nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę w danym roku. Natomiast jeśli pracodawca nie wliczył tego stażowego do podstawy, to stażowym nie można dopełniać do minimalnego, a więc powinien uzupełnić podstawę. Tę sytuację regulują dwa przepisy poniższe. Pani może mieć łącznie ze stażowym więcej niż minimalne, ale nie można minimalnego dopełniać stażowym, czyli np. zasadnicze 2400 i premia 300 będzie ok, ale nie zasadnicze 2400 i stażowy 300. Stażowy jest wprost wyłączony w przepisach ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

   Ustawa zasiłkowa:
   Art. 45. 1. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia.

   Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:
   Art. 6. 1. Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie art. 2 i art. 4.

   2. (uchylony)

   3. (uchylony)

   4. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z zastrzeżeniem ust. 5.

   5. Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

   1) nagrody jubileuszowej;

   2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;

   3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;

   4) dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;

   5) dodatku za staż pracy.

 100. Dzień dobry,
  czy jeśli moje wynagrodzenie jest płatne z góry to też srednia do chorobowego liczy się z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym poszłam na zwolnienie? Dla przykładu. Wynagrodzenie za wrzesień będę miała wypłacone 20go września, a 28go września mam wizytę u lekarza, który już od poprzedniego miesiąca wysyła mnie na zwolnienie i teraz zamierzam już na nie pójść. Czy policzą mi wynagrodzenie z września tego roku (jest wypłacone 20go września jako całe, bez dni na zwolnieniu) czy z poprzedniego?

  1. Dzień dobry

   Tak, data wypłaty nie ma w tym wypadku znaczenia. Jeśli ma Pani wypłatę 20 września, 28 września rozpocznie zwolnienie lekarskie, to podstawa do wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku za czas tego zwolnienia zostanie ustalona z miesięcy od sierpnia wstecz. Gdyby od września nastąpiła zmiana wymiaru etatu, to wówczas podstawą do chorobowego byłaby pensja wrześniowa, ale tu nie ma zmiany etatu, więc podstawę ustala się tradycyjnie, czyli jako średnią z miesięcy wstecz – od miesiąca poprzedzającego, czyli sierpnia.

 101. Witam,
  Czy mogą Państwo pomóc mi obliczyć składkę za zasiłek chorobowy dotyczący ciąży? Od 3 stycznia 2020 pracowałam na umowę o pracę za kwotę 2000 zł netto, kolejne 3 miesiące przepracowałam za kwotę 2200 zł netto. Od 1 lipca 2020 jestem na zwolnieniu lekarskim. Zmieniłam pracę od 3 stycznia 2020r. wobec tego rozumiem, że liczone jest do średniej 6 mscy przepracowane za dwie stawki. Proszę o informację, jak obliczyć zasiłek, który otrzymuje od zusu?

  1. Dzień dobry

   Tak, policzymy. Proszę tylko o informację odnośnie Pani wynagrodzenia brutto – od niego musimy dopiero ustalić podstawę zasiłku. Sama kwota netto nie pozwoli na to, bo do obliczenia netto z brutto stosuje się różne parametry podatkowe i wyniki mogą być różne. Musi nam Pani podać kwoty wynagrodzenia brutto.

 102. Dzień dobry,

  Moja partnerka była na umowie o pracę gdy zaszła w ciążę. Pracowała do 5 miesiąca ciąży gdy jej firma przeszła w stan likwidacji i została zwolniona. Od momentu zwolnienia była na chorobowym i gdy dostała pierwszy zasiłek z ZUS zdziwiliśmy się że dostała tylko około 40% podstawy pensji. W ZUS powiedzieli jej że skoro jest na zwolnieniu lekarskim i nie jest już zatrudniona to jej zasiłek został obniżony do średniej krajowej (około 5000 zł). Dowiedzieliśmy się, że kobieta w ciąży po zwolnieniu z pracy ma prawo do 100% podstawy (zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego) więc za miesiąc przed urodzeniem dziecka nie przedstawiła już zwolnienia chorobowego i rzeczywiście otrzymaliśmy 100% podstawy pensji.

  Czy jest możliwość wnioskowania do ZUS o wyrównanie wypłaconego już zasiłku do 100% podstawy, skoro przysługiwało jej takie prawo od dnia zwolnienia, a jedynie przez przedstawione zwolnienie chorobowe otrzymała znacznie niższy zasiłek?

 103. Witam,proszę o pomoc ile powinien wynosić mój obecny zasiłek chorobowyz powodu ciąży.Posiadam umowę na czas nieokreślony w 2015 r również potrzebowałam na l4 z powodu ciąży i mój zasiłek wynosił miesięcznie 3500 złotych netto( na rękę),zaraz po macierzyńskim przeszłam na urlop wychowawczy,ktory trwał do 22 lipca 2020 roku ,z dniem 23 lipca 2020 r.przeszłam na l4 z powodu kolejnej ciąży nie wracając do pracy.Moje pytanie jest następujące czy moje świadczenia będą takie same jak w 2015 r. Dodam iż zaklad zatrudniona powyżej 20 pracowników .Za te kilka dni lipca (23-31)otrzymałam 810 złotych na rękę.Proszę o odpowiedź.

  1. Dobry wieczór

   W 2015 roku podstawa zasiłku została ustalona z 12 miesięcy wstecz, poprzedzających chorobowe ciążowe. Zasiłek jest zwolniony ze składek ZUS, od niego nalicza się jedynie podatek. Na rękę ten zasiłek wynosił 3500 zł – średnio, bo różna jest liczba dni w miesiącu, a zasiłek przysługuje za każdy dzień, więc to nie mogło być 3500 netto dokładnie miesiąc w miesiąc, ale zakładam, że to było coś około tej kwoty. No i teraz po macierzyńskim poszła Pani na wychowawczy, który trwał do 22 lipca. Od 23 lipca jest Pani na kolejnym zwolnieniu lekarskim. Ponieważ przerwa między tym zwolnieniem a poprzednim zasiłkiem macierzyńskim była dłuższa niż 3 miesiące, podstawa zasiłku została ustalona na nowo. Jednocześnie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio to lipcowe zwolnienie Pani nie miała wynagrodzenia, a więc pracodawca musiał się cofnąć do miesięcy, w których Pani to wynagrodzenie otrzymywała, czyli w praktyce do tych samych miesięcy, z których ustalano podstawę do poprzedniego zwolnienia.

   Ponieważ zasiłek wynosił około 3500 na rękę, to podstawa do niego to była kwota wyższa niż wynagrodzenie minimalne i ona teraz również jest wyższa. Powinna Pani otrzymywać teraz zasiłek porównywalnej wysokości. Za 8 dni lipca dostała Pani 810 zł, co średni daje nieco ponad 100 zł netto dniówki zasiłkowej. No i teraz jeśli w miesiącu jest 31 dni, to będzie to kwota zasiłku ponad 3000 zł na rękę, ale ile dokładnie, to się okaże, jak już Pani np. cały wrzesień będzie na zwolnieniu.

     1. Witam,dostałam świadczenia chorobowe za pełny miesiac (sierpień)i wyniosły one 2290 zł netto,proszę zatem o odpowiedź czy są one prawidłowo obliczone ,dodam iz na umowie o pracę mam 3000 brutto,ale jeszcze premia była .Proszę o odpowiedź jak mam prosić pracodawcę o ponowne przeliczenie zasiłku na jaki artykuł się powołać.Bo z tych obliczeń ,które zakład wyliczył niestety nie cofnął się do okresu kiedy pracowałam,tylko chyba pobrał z umowy gdzie jest tylko 3000 brutto.Bardzo proszę o wyjaśnienie co teraz mam zrobić .

     2. Dzień dobry

      A co to była za premia? Ona była wypłacana miesiąc w miesiąc? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

     3. Czyli w sumie miała Pani wynagrodzenie brutto 5000 zł? To albo podstawa do świadczenia chorobowego została zaniżona albo ta premia powinna zostać wypłacona w całości obok świadczenia chorobowego. Jeśli ona była stała, niepomniejszana za czas choroby, to pracownik zachowuje do niej prawo w okresie zwolnienia lekarskiego i ona powinna zostać wypłacona. Od tej premii normalnie naliczana jest składka chorobowa, więc albo pracodawca ją wlicza do podstawy świadczenia, a wówczas Pani zasiłek byłby wyższy. Ewentualnie nie wlicza jej do podstawy chorobowego, ale musi ją wówczas wypłacić obok chorobowego.

   1. Ale czy jak ona nie widnieje na umowie o prace,to może zakład jej nie wliczyć?
    I jak mam dochodzić swoich praw ,czy wystosować pismo do pracodawcy o ponowne przeliczenie zasiłku ?
    Jak zadałam pytanie do kadr jak będzie obliczany zasiłek ,to uzyskałam odpowiedź:
    ”W związku z długim okresem nieobecności podstawą zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie jakie otrzymała by Pani gdyby przepracowała cały miesiąc czyli kwota 2588.70 (stawka brutto z umowy minus składki ZUS)
    Natomiast ZUS mi odpisał następująco;

    ”Jeżeli bezpośrednio przed powstaniem niezdolności do pracy pracownik przez cały okres, z którego ustala się podstawę wymiaru zasiłku korzystał z urlopu wychowawczego podstawę wymiaru zasiłku stanowi wynagrodzenie za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy:
    1) w stałej miesięcznej wysokości określonej w umowie o pracę lub
    2) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku pracy, jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie o charakterze zmiennym.
    Bardzo proszę o informację ,jak mam dalej postępować;-)

    1. A to rozumiem, ze to zwolnienie lekarskie ma miejsce w pierwszym miesiącu po powrocie z wychowawczego, tak? A ta premia była w ogóle w jakiś sposób określona, np. w regulaminie pracy? Z czego ta premia wynikała?

     1. Tak ,zaraz po wychowawczym ,który trwał do 22 lipca 2020,przeszłam na l4 ciążą z dniem 23 lipca i jestem nadal na zwolnieniu l4,była to premia uznaniowa stała wypłacana każdego miesiąca w okresie kiedy pracowałam w 2014-2015 r,bo potem przeszłam na l4 z powodu ciąży i wtedy miałam chorobowe wypłacane za miesiąc średnio ok 3500 zł netto.A teraz otrzymałam za 8 dni lipca 810 zł netto ,a za cały sierpień 2290 zł netto.Czy pracodawca może nie zaciągać w obecnej chwili tej premii,na co mam się powołać pisząc odwołanie o ponowne przeliczenie zasiłku chorobowego.Czy tak jak ZUS odpisał pkt 2..
      Bardzo proszę o pomoc .

     2. Tu jest coś nie tak – za lipiec pracodawca wypłacił chorobowe z uwzględnieniem premii w podstawie, a za sierpień już nie, chociaż nie ustala się od nowa podstawy, bo nie było zmiany etatu ani przerwy między zasiłkiem lipcowym i sierpniowym. Musi Pani na to zwrócić uwagę w ZUS – lipcowe zostało naliczone i wypłacone z uwzględnieniem premii, a sierpniowe już nie, a tak nie może być.

      ZUS ma rację, ale ta premia uznaniowa była w istocie premią regulaminową, składnikiem powtarzalnym i albo ją pracodawca wlicza do podstawy chorobowego albo wypłaca obok chorobowego. Niech Pani zwróci uwagę w ZUS, że świadczenie za lipiec jest naliczone od wyższej podstawy, a sierpniowe od niższej, a podstawa powinna być taka sama. Co więcej, zwolnienie lekarskie obejmuje również weekendy, jeśli Pani dniówka chorobowa netto to średnio 100 zł, to powinna Pani dostać około 3000 netto, a nie w okolicach 2300.

 104. Moje pytanie dotyczy tematu, który już się tu przewinął. Moja partnerka (od kilku lat umowa o pracę na stałe) od 6.04.2020 przeszła w pracy na 0.8 etatu (tarcza antykryzysowa). A od 19.05.2020 jest na L4 ciążowym. Podstawa zasiłku została ustalona jako 0.8 podstawy (nie przepracowała pełnego miesiąca kalendarzowego po zmianie wymiaru etatu, poza tym nie miała innych świadczeń w tym roku), a nie jako średnia z ostatnich 12 miesięcy. Domyślam się, że stało się to na podstawie artykułu 40 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Zmiana etatu nastąpiła w wyniku porozumienia ze związkami zawodowymi. Nie było zmiany umowy o pracę. Czy pracodawca mógł tak postąpić? W art. 40 jest wyraźny warunek: „W razie zmiany umowy o pracę”. Warunkiem jest nie zmiana wymiaru etatu, ale zmiana umowy o pracę, powodująca zmianę wymiaru etatu. Porozumienie ze związkami zawodowymi w rozumieniu kodeksu o pracę nie jest zmianą umowy o pracę.
  Wiem, że jest to wbrew stanowisku zusu i ministerstwa pracy i polityki społecznej, ale tarcze antykryzysowe były pisane na kolanie i zapewne zawierają wiele dziur. Czy jest możliwe, że jest to jedna z nich?

  1. Dzień dobry

   Tak, można odwołać się do ZUS w sprawie ustalenia podstawy od nowa. Art. 40 oczywiście dotyczy sytuacji zmiany umowy, a tu obniżenie etatu było spowodowane porozumieniem covidowskim, a nie wypowiedzeniem zmieniającym itp. Polecam złożyć wniosek w ZUS o ustalenie podstawy od nowa. Szansa jest – z naszej praktyki podobny przypadek, gdzie pracownica pracowała w obniżonym etacie zamiast korzystać z wychowawczego – nie wiązało się to ze zmianą umowy, ale z obniżeniem wymiaru czasu pracy na wniosek pracownicy uprawnionej do wychowawczego. ZUS przyznał rację – nie było zmiany umowy, a zmiana wymiaru czasu pracy nie wiązała się ze zmianą umowy, ona była czymś „zewnętrznym” i ustalił podstawę od nowa.

   Należy powoływać się twardo na to, że art. 40 mówi wyraźnie o zmianie umowy. A tu nie mamy zmiany umowy – jest obniżenie etatu na drodze porozumienia.

 105. Dzien dobry, wydaje mi sie, ze pracodawca zle naliczyl wynagrodzenie za okres zwolnienia lekarskiego w ciazy i prosze o pomoc.
  L4 ciazowe od 29 czerwca, zapytanie dotyczy pensji za lipiec. Dodatkowo 12 dni l4 ciazowego w marcu. Poza tym w okresie kwiecien-czerwiec brak l4.
  Wynagrodzenie 8100 brutto m/c w roku 2019, 10200 brutto od stycznia 2020, umowa o prace, caly czas ten sam pracodawca. Dodatkowo 600 zl brutto premii miesiecznej stalej w okresie kiedy nie bylam na l4. Jaka powinna byc podstawa za lipiec? Pracodawca wyliczyl nizsza niz dochod brutto w 2019. Dziekuje

  1. Dobry wieczór

   Podstawa brutto nie może być niższa niż wynagrodzenie z 2019 roku, skoro w 2020 roku Pani wynagrodzenie wzrosło, do tego dochodzi premia. Średnia na pewno nie może być niższa niż 8100, a licząc podstawę dla czerwca – ona będzie taka sama jak dla marca, bo nie ustala się podstawy od nowa, jeśli nie ma przerwy dłuższej niż 3 pełne miesiące.

 106. Dzień dobry, pracuje w firmie 3 lata, umowa na stałe. Na maj i czerwiec firma przeszła na 0.8 etatu, od 1 lipca wróciła. 1 sierpnia otrzymałam wynagrodzenie za lipiec 4100 plus premia kwartalna 800 zł. Na zwolnieniu jestem od 2 sierpnia. Rozumiem że moja podstawa wyliczenia zasiłku będzie tylko wypłata lipcowa czy lipcowa plus te wcześze gdzie byłam na 100%?

  1. Dzień dobry

   Tak, podstawa do świadczenia chorobowego zostanie naliczona jedynie od pensji lipcowej, bo podstawę ustala się z miesięcy po zmianie wymiaru etatu. Pani poszła na zwolnienie w sierpniu, a zmiana etatu miała miejsce od 1 lipca, czyli w miesiącach poprzedzających miesiąc rozpoczęcia zwolnienia lekarskiego.

 107. Dzień dobry, zarabiam 4150 zł brutto plus mam 250 zł stazowego, co kwartał premie 1500 zł brutto oraz raz do roku 13stke. W maju byłam na L4, nie ciążowym i za 4 dni L4 mam wyliczone ok. 440 zł podstawy brutto. Zatem za dzień pracy wychodzi ok. 110 zł i jest to 80 proc., Więc 100 proc. To ok.137,50. Zatem jeśli teraz jestem w ciąży i chciałabym odejść na L4 ciążowe to moja płacą będzie wynosiła 137,50*30 dni tj. 4125 zł brutto plus stażowe? Czy tylko to 4125? Dlaczego tak mało skoro średnia z premiami wychodzi mi wyższa? Premie są oskladkowane i nie przysługują gdy nie ma mnie w pracy

  1. Dzień dobry

   A jak są te składniki wynagrodzenia określone w np. regulaminie wynagradzania? Chodzi o premie, stażowe itp. One są pomniejszane za czas choroby, czy otrzymuje je Pani w stałej wysokości bez względu na to, czy w danym miesiącu przebywa na zwolnieniu lekarskim?

   1. Stażowe nie jest pomniejszane, a te premie kwartalne to tzw. nagrody i jeśli się jest w pracy przez kwartał to przysługują, jeśli jest się na l4 miesiąc i więcej to nie przysługują (od nagród odprowadzone pełne składki- ponad 30 procent). Od stażowego, jeśli zostałoby przydzielane w pełnej wysokości jakie składki należy odjąć?

    1. Jeśli stażowe nie jest pomniejszane za czas choroby, to ono nie jest również wliczane do podstawy chorobowego. Otrzymuje je Pani w pełnej wysokości brutto, ono jest wówczas dzielone na część przypadającą na okres zwolnienia lekarskiego – bez ZUS i część przypadającą na obecność w pracy – z ZUS. Jeśli zwolnienie lekarskie cały miesiąc, stażowe zwolnione ze składek.

     Stażowe przysługuje Pani w pełnej wysokości brutto. Z kolei te nagrody powinny być wliczone do podstawy chorobowego (do średniej), bo od nich jest naliczana składka zdrowotna. One są odbierane jedynie za cały miesiąc zwolnienia, a więc pracownik nie zachowuje do nich prawa w okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku. A skoro tak, wlicza się je do podstawy świadczenia.

     1. Dziękuję za odpowiedź. A czy jest szansa, że pracodawca pomylił się w przeliczeniu dniówki za l4? Jeśli tak to skąd mogą wynikać pomyłki?
      Czy jeśli w przeciągu roku miałam l4 w jakimś miesiącu to ten miesiąc liczy się do średniej?

     2. Jeśli w ciągu roku miała Pani w jakimś miesiącu zwolnienie lekarskie, to taki miesiąc albo się pomija – jeśli przepracowała Pani mniej niż połowę obowiązującego czasu pracy albo uwzględnia po dopełnieniu – jeśli przepracowała Pani co najmniej połowę obowiązującego czasu pracy.

      Pracodawca mógł się pomylić, np. nie wliczył do podstawy chorobowego niektórych składników wynagrodzenia, ale też nie wypłacił ich.

  2. Dzień dobry,
   dopytałam moją panią kadrową dlaczego nie uwzględniane w średniej rocznej są moje premie kwartalne. Otrzymalam odpowiedz, że premia przyznana za okres kwartału jest skladnikiem niepomniejszanym o zasilek chorobowy w przypadku l4. Tzn. dostalam premie za miesiace kwiecien-czerwiec w wysokosci 2000 zł brutto. wyplacona zostaje np. 5go lipca i np. od 1go lipca do 5go lipca jestem na l4 to mimo tego dostaje cale to 2 tysiace a nie 80 procent z tych kilku dni. Czy taka interpretacja jest sluszna? Dodam tylko ze te premie nie przyslugują, gdy kogoś nie ma w pracy miesiąc i dłużej w kwartale.

   1. Dobry wieczór

    Tak, skoro te premie nie są pomniejszane za czas choroby i pracownik otrzymuje je w pełnej wysokości, to one nie są wliczane do podstawy chorobowego, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej:

    Art. 41. 1. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku.

    Warunkiem jest jednak, aby pracownik, który jest chory np. kilka dni w miesiącu, za ten miesiąc otrzymał premię w pełnej wysokości.

 108. Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie wyliczenia zasilku w ciąży. Jest ono z 12 miesięcy. Natomiast jeżeli zmieniam pracodawcę w ciągu tego roku i zatrudniam się u innego to brana jest również pensja od tego pierwszego czy tylko juz u obecnego np. Z 3 miesięcy bo tyle jestem na chwile obecną? Pytam bo gdzies znalazłam artykuł ze jest to brane pod uwagę juz tylko od obecnego pracodawcy.
  Dziekuje
  Pozdrawiam
  AGNIESZKA

  1. Dzień dobry

   Tak, podstawa jest naliczana jedynie z wynagrodzenia, jakie Pani otrzymuje u nowego pracodawcy. W wyjątkowych przypadkach, np. przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę ta podstawa mogłaby zostać naliczona z uwzględnieniem poprzedniego wynagrodzenia, ale jeśli następuje zmiana pracodawcy na całkowicie inny podmiot, to podstawa do świadczeń jest ustalana jedynie w oparciu o wynagrodzenie, uzyskiwane u nowego pracodawcy.

 109. Dzień dobry,
  od 08.06.2020 jestem na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. Wcześniej w lutym byłam na jednodniowym zwolnieniu lekarskim z powodu choroby, również w maju 3 dni. W styczniu dostałam podwyżkę. W lipcu wracam do pracy dokładnie dnia 17.07.2020. Moje pytanie brzmi czy wysokość zasiłku chorobowego zmieni się, jeśli po tym okresie, ponownie przejdę na zwolnienie lekarskie z powodu ciąży.

  1. Dzień dobry

   Od 8 czerwca jest Pani na zwolnieniu lekarski. Podstawa do świadczenia jest taka sama, jak była w maju, bo między majowym i czerwcowym zwolnieniem nie było przerwy dłuższej niż 3 miesiące. Powrót do pracy w lipcu nie ma teraz znaczenia – aby podstawa została naliczona od nowa, musi być przerwa sierpień, wrzesień i październik. Jeśli pójdzie Pani na zwolnienie przed końcem października, to podstawa do świadczenia będzie taka sama, jak dla maja. Ona się nie zmieni.

 110. Dzień dobry. Oczywiście prośba o przybliżenie tematu, jak będzie wyglądało wynagrodzenie na l4 ciążowym, a następnie na macierzyńskim. Umowa o prace na czas nieokreślony, podstawa 6000 zł brutto + premia uznaniowa do 2000 zł. Zarobki netto miesięcznie wahają się pomiędzy 5500 a 6200 zł netto. Czy zatem wyliczenia wyliczenia będą z zarobków netto całościowych ? Tzn czy premia uznaniowa tez jest brana pod uwagę ?

  1. Dzień dobry

   Rozumiem, że ta premia jest pomniejszana za czas nieobecności, tak? Jeśli tak, to ona będzie wliczona do podstawy chorobowego. Podstawa będzie ustalana w oparciu o wynagrodzenie zasadnicze plus premię, ta premia jest ozusowana, więc naliczana jest od niej składka chorobowa, a więc ona zostanie wliczona do podstawy chorobowego. Jeśli natomiast ta premia uznaniowa nie jest pomniejszana za czas choroby, to ona nie będzie wliczona do podstawy, bo pracownik i tak na tej premii nie straci idąc na chorobowe.

 111. Witam ,proszę o pomoc w odliczeniu wynagrodzenia od 1marca 2020 jestem zatrudniona na umowę o pracę na kwotę 2750 od 10 maja do 10 lipca firma przeszła na 0.8 wynagrodzenia na l4 na ciążę jestem od 5 czerwca ile powinnam otrzymać wynagrodzenia dodam że praca jest na trzy zmiany również nocne w tym 4 czerwca miałam 1 dzień urlopu będę wdzięczna, a odpowiedź

  1. Dzień dobry

   W maju miała miejsce zmiana wymiaru etatu, a zwolnienie lekarskie rozpoczęło się w czerwcu. Zgodnie z art. 40 ustawy zasiłkowej:

   Art. 40. W razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach, o których mowa w art. 36.

   A zatem podstawa do Pani chorobowego będzie ustalona dla nowego wynagrodzenia, tego obowiązującego dla 0,8 etatu.

 112. Dzień dobry,
  A na jakiej zasadzie wylicza się zasiłek w chorobowy w takim przypadku:
  W firmie X pracuję od 2015r.wynagrodzenie 3000netto. We wrześniu 2018 poszłam na l4 ciążowe, zasiłek macierzyński od listopada 2018. Do pracy wróciłam w styczniu 2020, dostałam podwyżkę 3800netto, marzec-kwiecień zasiłek opiekuńczy covidowski. Od maja 2020 znów jestem w ciąży. Ze względu na zagrożenie ciąży będę musiała iść na l4. Na podstawie jakiego okresu zostanie naliczony zasiłek?

  1. Dzień dobry

   Za marzec i kwiecień otrzymała Pani zasiłek covidowski, a jeśli w miesiącach maj, czerwiec i lipiec nie pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie, tylko dopiero sierpień i potem, to podstawa do świadczenia w czasie tego zwolnienia będzie ustalona na nowo, ona nie będzie taka, jaka była dla zasiłku covidowskiego, bo przerwa między zasiłkami jest dłuższa niż 3 miesiące.

 113. Dzień dobry.
  Jestem zatrudniona w firmie od 24.09.2019 roku, przez 3 miesiące miałam podstawę 3300 zł brutto, wraz z przedłużeniem umowy (24.12.2019) otrzymałam podwyżkę do 3500 zł. Do moich wynagrodzeń doliczają się jeszcze godziny nocne, nadgodziny oraz premie, co przeciętnie dawało mi wypłatę w okolicy 3800-3850 zł brutto. Za miesiąc kwiecień i maj otrzymałam 80% samej podstawy, w zwiazku z postojowym, czyli 2800 zł brutto. Od 27 maja przebywam na L4 w związku z ciążą. Czy to możliwe, że za czerwiec wyszło mi do wypłaty zaledwie 2700 zł brutto?

  Dziękuję i pozdrawiam.

  1. Dzień dobry

   A czy po drodze w związku z postojem miało miejsce obniżenie etatu? Czy etat jest cały czas ten sam a jedynie obniżono wynagrodzenie o te 20%?

 114. Dzień dobry, czemu obliczona podstawa zasiłku jest tzw. kwotą netto, a poźniejsze wyliczenia mówią, że jest to kwota brutto? Czyli ile procent z tego będzie jeszcze do odjęcia? Jak wygląda sprawa z 13stką, czy ona wlicza się do średniej rocznej? Też jest opodatkowana.

  1. Te pojęcia podstawa brutto i podstawa netto to są pojęcia potoczne. Chodzi o to, że podstawą jest średnie wynagrodzenie z 12 miesięcy poprzedzających – ta średnia to podstawa brutto. Jednocześnie zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy zasiłkowej:

   4) przychód – kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe

   No i właśnie jak się od tej średniej, czyli podstawy brutto odejmie te 13,71% to otrzymujemy kwotę podstawy netto. Podstawy netto, a nie zasiłku netto. Dopiero w oparciu o tak wyliczoną podstawę liczy się wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy w kwotach brutto. Mniej więcej tak to wygląda:

   Pracownik ma pensję 3000 zł. Średnia z 12 miesięcy: 3000 zł.
   Podstawa brutto: 3000 zł, Podstawa netto: 3000 zł – 13,71% z 3000 zł = 2588,70 zł. To jest tzw. podstawa netto, w oparciu o którą ustala się dniówkę świadczenia:

   2588,70 / 30 = 86,29 zł

   No i teraz jeśli chorobowe zwykłe, to 80% z 86,29, jeśli ciążowe czy wypadek przy pracy to 100% z 86,29. Mnoży się to przez każdy dzień, za jaki świadczenie się należy. W ten sposób otrzymujemy wartość świadczenia brutto. No i jeśli tym świadczeniem jest wynagrodzenie chorobowe, to musimy od niego policzyć jeszcze składkę zdrowotną i podatek, a jeśli to zasiłek, to sam podatek, bo od zasiłku nie ma składek ZUS.

 115. Dzien dobry, u obecnego pracodawcy jestem zatrudniona od 01.07.2018 na UoP na czas nieokreslony z pensja w wysokosci 4000 pln brutto. Od 01.08.2019 pensja moja wzrosla do 5500 pln brutto. Od 16.03 jestem nieprzerwanie na zasilku na dzieci w zwiazku z Covid-19. Moje pytanie brzmi w jaki sposob bedzie naliczony zasilek chorobowy (ciaza). Czy do podstawy bedzie brana pensja z okresu opieki nad dziecmi w zwiazku z pandemia, wysokosc zasilku opiekuńczego, ktory w tym okresie dostawalam, czy okres w ktorym ten bedzie w ogole pominiety i do wyliczenia podstawy zasilku bedzie brana pensja z 12 miesiecy poprzedzających pandemie? Dodam jeszcze, ze od 29.06.- 05.07 przebywam na urlopie wypoczynkowym. Z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam serdecznie.

  1. Dzień dobry

   Jeśli przerwa między świadczeniami nie jest dłuższa niż 3 miesiące, to podstawy do świadczeń nie ustala się na nowo. Pani pensja od 1 sierpnia 2019 wynosi 5500 zł brutto, od 16.03 jest Pani na zasiłku covidowskim, do którego podstawa została naliczona jako średnia z 12 miesięcy od lutego 2020 do marca 2019. Jeśli w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu zasiłku covidowskiego pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie, to podstawa do wynagrodzenia chorobowego a potem zasiłku chorobowego będzie taka sama, jaka była dla zasiłku covidowskiego, chyba, że na to zwolnienie pójdzie Pani po okresie dłuższym niż 3 miesiące po zakończeniu opieki.

 116. Witam,
  mam pytanie, jak to jest z obliczaniem średniej z 12 miesięcy ? czy jeżeli pójdę na l4 z powodu ciąży w połowie lub pod koniec lipca , do średniej będzie się wliczać pensja z lipca br. czy jeszcze z poprzedniego?

  1. Jeśli pójdzie Pani na zwolnienie w lipcu, to zgodnie z art. 36 ustawy zasiłkowej podstawą będzie średnia z miesięcy poprzedzających, a więc liczona od czerwca wstecz.

 117. Witam serdecznie
  Proszę o komentarz odnośnie sposobu naliczania wysokości świadczenia chorobowego w ciąży.
  Jetem zatrudniona na czas nieokreślony, jednocześnie w tej samej firmie wykonywałam pracę z tytułu umowy zlecenie. Na zwolnieniu przebywam od 1 marca 2020 roku. Umowa zlecenie obowiązywała od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 roku (pracę wykonywałam w miesiącach maj 2019-luty 2020), odprowadzane z niej były składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawca obliczając wysokość świadczenia nie uwzględnił dochodu z tytułu umowy zlecenie. Zastanawiam się czy nie powinien on być uwzględniony podczas obliczania wysokości tegoż świadczenia.
  Bardzo dziękuje za pomoc.

  1. Dzień dobry

   Za marzec podstawa chorobowego powinna być uwzględniona jeszcze z wynagrodzeniem z umowy zlecenia. Dopiero po zakończeniu umowy zlecenia podstawa jest ustalana na nowo i jedynie dla wynagrodzenia ze stosunku pracy. Ponieważ ta umowa zlecenia podlegała składce chorobowej obowiązkowo, wynagrodzenie ze zlecenia powinno zostać uwzględnione w podstawie świadczenia.

 118. Dzień dobry,
  Od października 2019 roku rozpoczęłam pracę na etacie z wynagrodzeniem 3000 zł netto, natomiast od stycznia 2020 roku jestem w ciąży i od 13.01.2020 do 28.01.2020 r. przebywałam na zwolnieniu lekarskim z tego powodu, następnie wróciłam do pracy i obecnie pracuję. Tak się zdarzyło, że akurat dostałam znaczącą podwyżkę z powodu podwyższenia kwalifikacji od stycznia na 4500 zł netto. Podwyżkę tę jednak za miesiąc styczeń otrzymałam jako wyrównanie w następnym miesiącu z powodu mojej nieobecności w styczniu i braku możliwości podpisania tej podwyżki (jednak nie była to pełna kwota wyrównania tylko tak jakby 50 % czego też nie potrafię zrozumieć). Kadrowa twierdzi, że to normalne ponieważ od innej kwoty liczy podstawę i dlatego nie zapłaciła mi całego wyrównania, chociaż było to już zwolnienie ciążowe, a podstawową pensję dostałam w styczniu całą jak w każdym poprzednim miesiącu.
  Moje pytanie dotyczy tego ile będzie wynosić moje chorobowe jeśli od maja pójdę na zwolnienie i czy to wyrównanie zostanie wliczone w kwotę późniejszego chorobowego?

  1. Dzień dobry

   Jeśli między styczniem a majem nie była Pani na zwolnieniach lekarskich, to majowe świadczenie zostanie ustalone od nowej podstawy, to wyrównanie oczywiście będzie uwzględnione, czyli podstawę będzie Pani mieć naliczoną z uwzględnieniem podwyżki oraz kwoty wyrównania, bo ona jest ozusowana i nie jest wyłączona z podstawy w przepisach ustawy zasiłkowej. To, ile będzie wynosić Pani chorobowe zależy od tego, jaka będzie podstawa, czyli średnia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia zwolnienia, czyli od kwietnia wstecz (z pominięciem stycznia, bo w styczniu przepracowała Pani mniej niż połowę czasu pracy).

 119. Umowa ZLECENIE – CIĄŻA – CZAS EPIDEMII – POSTOJOWE
  Witam i bardzo proszę o pomoc w ustaleniu mojej sytuacji, gdyż informacje, które otrzymuję z różnych źródeł są sprzeczne 🙁 a to co można przeczytać w internecie, koncentruje się głównie na osobach będących na umowach o pracę.
  Jestem zatrudniona niestety na UMOWĘ ZLECENIE – obecnie jednej, jeden Zleceniodawca. Umowa zawarta na czas określony od 01.10.2019 do 30.06.2020, wynagrodzenie zależne od liczby godzin przepracowanych w firmie w danym miesiącu.
  W styczniu dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Chciałam jednak pracować tak długo jak to tylko będzie możliwe i bezpieczne.
  Dopiero 22.01.2020 roku zgłosiłam prośbę o zgłoszenie mnie do dobrowolnego chorobowego. Obowiązuje mnie więc okres wyczekiwania 90 dni (niestety moje kilkanaście lat wcześniejszej pracy na etacie nic tutaj nie wnoszą). 90 dni okresu wyczekiwania mija dzisiaj 22.04.2020 roku.
  13-go marca br. Zleceniodawca poinformował mnie, że mam nie przychodzić do pracy „do odwołania”, oczywiście w związku z rozpoczynającą się wówczas epidemią. Tym samym zostałam pozbawiona możliwości zarabiania. Sytuacja ta utrzymuje się nadal.
  Teraz pojawia się kilka wątpliwości.
  Księgowa zapłaciła z moich zarobków dobrowolne chorobowe w lutym (za końcówkę stycznia), w marcu za luty i w kwietniu licząc to co zarobiłam na początku marca. Nie będzie jednak z czego opłacić w maju za kwiecień, ponieważ od połowy marca nie pracuję i mój dochód za kwiecień będzie zerowy. Księgowa złożyła w połowie kwietnia wniosek o POSTOJOWE 2080 zł (na razie jeszcze go nie otrzymałam).
  Pytanie 1: Czy postojowe będzie traktowane jako kontynuacja ciągłości moich składek na dobrowolne chorobowe w ramach okresu wyczekiwania mimo, że podobno jest zwolnione ze wszystkich składek?
  Innymi słowy czy mogę spokojnie skorzystać w tych dniach ze zwolnienia lekarskiego, co z dnia na dzień staje coraz bardziej konieczne. Jestem w tej chwili w piątym miesiącu.
  Obawiam się, że ktoś stwierdzi, że na zwolnieniu lekarskim, (które możliwe, że będzie kontynuowane już do końca ciąży (ostatnie 4 m-ce)), nic mi się nie należy, bo nie zapłaciłam z własnej wypłaty ostatniego okresu wyczekiwania – ze względu na koronawirusa nie mam dochodów i nie mam z czego tego chorobowego opłacić.
  Pytanie 2: Jeśli jednak postojowe zostanie uwzględnione jako kontynuacja ciągłości składki dobrowolnego chorobowego w trakcie wyczekiwania i jednak mam prawo do płatnego L4, to od jakiej podstawy będzie ono liczone, jeśli pójdę na L4 teraz końcem kwietnia?
  Z góry dziękuję za informację.

  1. Dzień dobry

   Pani podlega cały czas dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, tylko w chwili obecnej składki nie są uiszczane do ZUS, bo podstawa do nich jest zerowa. Pani ubezpieczenie chorobowe jest nieprzerwane od 22 stycznia, bo nie została Pani wyrejestrowana z niego, tylko obecnie nie są uiszczane składki. Nabywa Pani zatem prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni tego dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Świadczenie postojowe jest zwolnione ze składek ZUS, ono nie będzie wliczane do podstawy zasiłku. Jeśli pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie w kwietniu, to podstawa do niego zostanie ustalona z miesięcy od marca wstecz.

 120. Witam serdecznie,
  mam pytanie dot. wyliczenia wynagrodzenia chorobowego w ciąży, ponieważ mam niejasność związaną z okresem naliczania podstawy.
  Umowa o pracę, ta sama firma od 10 lat, bez zmian etatu, pensja 5 000 brutto od 18 miesięcy.
  Jestem w ciąży – 3 miesiąc i wygląda na to, ze czeka mnie 1lub 2 tygodnie zwolnienia od 20.04 (potem planuje wrócic do pracy). Jednak w styczniu tego roku miałam 4 dni zwolnienia na dziecko (wcześniej żadnego zwolnienia przez 10 miesięcy) w marcu z kolei otrzymałam bonus za wyniki w pracy – znaczący, bo wyniósł 10 000 brutto (wyplacony na koniec marca). Czy skoro w styczniu (20-24.01) miałam kilka dni zwolnienia (na dziecko) to podstawa będzie liczona od pensji 12 miesięcy przed tym zwolnieniem (czyli bez uwzględnienia bonusa). Czy jednak będzie liczona po prostu jako średnia z ostatnich 12 miesięcy bo zwolnienie na dziecko nie jest przerwaniem okresu 3 miesięcznego?
  Będę bardzo wdzięczna za informację, bo w moim przypadku różnica w podstawie może być znacząca. Dodam też, że w kwietniu (1-2.04) miałam 2 dni świadczenia opiekuńczego na dziecko (na mocy aktualnej sytuacji epidemicznej).
  Pozdrawiam goraco

  1. Dzień dobry

   A co to dokładnie ten bonus? On jest jakoś u Was unormowany – w sensie jest to np. bonus typu nagroda roczna itp.? Jeśli była Pani teraz na zasiłku opiekuńczym 1- 2 kwietnia, to podstawa do zwolnienia chorobowego od 20 kwietnia i wynagrodzenia chorobowego za ten czas będzie taka sama, jaka będzie dla tej opieki, natomiast co do zasady ta podstawa będzie taka sama, jaka była dla stycznia, bo od styczniowego świadczenia do tej opieki w kwietniu nie minęły 3 miesiące, a więc zgodnie z art. 43 ustawy zasiłkowej:

   Art. 43. Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

   Pytanie teraz, czy ten bonus został uwzględniony w podstawie zasiłku opiekuńczego za te 2 dni w kwietniu. Ma Pani możliwość, żeby się dowiedzieć np. w dziale kadrowo-płacowym w swoim zakładzie? Bo ten bonus faktycznie robi dużą różnicę w podstawie, to jest kilkaset zł na miesięcznym świadczeniu na pewno.

  2. Dzień dobry, pracuje w handlu. W maju z powodu ciąży poszłam na zwolnienie lekarskie, moje wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosiło 2920 zł plus jakieś 1000 zł netto premii miesięcznie. 10 czerwca dostałam wynagrodzenie 1870 zł netto, po rozmowie z księgowością okazało się iż od kwietnia firma skorzystała z tarczy oraz obnizyla pracownikom etat do 0.8. Najprawdopodobniej od lipca firma nie będzie korzystała już z tarczy 4.0. Proszę o informację,czy jeśli pracownicy wrócą do pełnego etatu, zmieni mnie się podstawa naliczania zasiłku chorobowego? Czy jest jakiś sposób abym mogła poprawić swoją sytuację, gdyż obecnie jestem stratna ponad 1000 zł miesięcznie na wynagrodzeniu. Proszę o poradę oraz wskazówki jak mogę wrócić na wcześniejszego naliczanie zasiłku. Z góry dziękuję za pomoc.

   1. Dzień dobry

    Od maja jest Pani na zwolnieniu lekarskim. Od kwietnia został w związku z tarczą obniżony wymiar etatu – czy Pani dostała jakieś porozumienie do podpisania, informację, cokolwiek na temat tego obniżenia etatu? Bo rozumiem, że 10 czerwca otrzymała Pani wynagrodzenie za maj (czyli wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca i wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy), które zostały naliczone od podstawy po zmianie wymiaru etatu. Gdyby od lipca firma wróciła do pełnych etatów, to Pani podstawa do zasiłku zostanie ustalona od nowa, już dla pełnego etatu.

   2. Dobry wieczór, nikt z przełożonych nie poinformował mnie o zmniejszeniu etatu, nie podpisywałam żadnego porozumienia. Księgowa poinformowała mnie,po moim telefonie 15 czerwca iż zmiana etatu nastąpiła za porozumieniem pracowniczym i jeśli firma zakończy korzystanie z tarczy, abym miała od nowa naliczony zasiłek chorobowy z całego etatu muszę powrócić na,,trochę,, do pracy. Czy jest to zgodne z prawdą? Czy w takiej sytuacji wystarczy iż wykorzystam kilka dni urlopu wypoczynkowego? Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam, Nina

    1. I dodam tylko iż od 2-5 maja byłam na opiece na dziecko poniżej 8 roku życia w związku z zamknięciem przedszkoli a od 6 mają na zwolnieniu lekarskim

     1. Ta opieka nie ma wpływu na podstawę chorobowego. Natomiast nie musi Pani wracać do pracy w tym sensie, że pojawi się w zakładzie. Chodzi o przerwanie chorobowego. Wystarczy kilka dni urlopu wypoczynkowego i wówczas kolejne zwolnienie będzie naliczane z nową podstawą, tą dla pełnego etatu. A tutaj faktycznie – podstawa została obniżona bo nastąpiła zmiana w warunkach zatrudnienia, polegająca na obniżeniu wymiaru etatu. Zgodnie z art. 40 ustawy zasiłkowej:

      Art. 40. W razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach, o których mowa w art. 36.

      A Więc podstawa na czas obniżenia etatu ustalana jest dla wynagrodzenia z obniżonego etatu. A potem Pani pójdzie na kilka dni urlopu, za który otrzyma wynagrodzenie urlopowe, a potem kolejne zwolnienie lekarskie, które będzie Pani kontynuować do porodu, to wówczas podstawa chorobowego będzie wyższa, naliczona dla pełnego etatu. Taka sama będzie zresztą potem podstawa do zasiłku macierzyńskiego.

     2. Jestem bardzo wdzięczna za odpowiedź oraz poświęcony czas. Chciałabym jeszcze tylko doprecyzować, czy jeśli wróciłabym na pełen etat, a moje wynagrodzenie na umowie wynosi brutto 2920 zł, wówczas naliczona podstawa zasiłku będzie wynosiła ok. 2500 zł netto ? Rozumiem, że wcześniejsze premie, które miałam przed zmniejszonym etetam do 0,8 nie będą już brane pod uwagę przy nowym naliczaniu ? Raz jeszcze dziękuję za pomoc w swoim imieniu oraz innych odwiedzających stronę :). Pozdrawiam, Nina

     3. Dzień dobry

      Tak, podstawa będzie naliczona od nowa, już z uwzględnieniem tylko pensji zasadniczej. Natomiast Pani będzie mieć zwolnienie 100%, naliczone od podstawy 2920.

      W uproszczeniu – podstawa brutto 2920, podstawa netto 2920 – 13,71% z 2920 = 2519,69.

      Dniówka zasiłkowa: 2519,69 = 83,99. Zasiłek przysługuje za każdy dzień, również za weekendy.

 121. Dzień dobry
  Jestem w w ciąży na zwolnieniu lekarskim
  Zatrudniona na umowę o pracę do dnia 31.05.2021r
  Chciałabym się dowiedzieć jak kto powinien wypłacać pieniądze za zasiłek chorobowy.
  Na zwolnieniu lekarskim przebywam od dnia 12.02.2020 r
  10.03.2020 otrzymałam wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy w oparciu o wyliczenie średniej z 12 mscy.
  Z mojej wiedzy wynika iż do dnia 15.03.2020r (33 dni zwolnienia)pracodawca wypłaca mi środki , a od 16.03.2020r (34 dzień zwolnienia) przechodzę na ZUS i to od nich otrzymuję zasiłek chorobowy.
  Nie wiem jak obliczyć ile powinnam otrzymać pieniedzy ( po 34dniach przysługuje płatne zwolnienie łącznie z dniami wolnymi) czyli powinnam otrzymać większe świadczenie chorobowe. natomiast 10.04.2020r otrzymałam przelew od firmy o 20 zł wiekszy od zeszłego miesiaca.
  jak obliczyć i dowiedzieć się czy otrzymuję prawidłowo świadczenie. i czy bede od pracodawcy dostawała przelew czy osobno od zusu

  1. Dzień dobry

   Obecnie jest Pani na zwolnieniu lekarskim od 12 lutego. Zakładam, że to pierwsze Pani zwolnienie w tym roku. Ma Pani za pierwsze 33 dni choroby wypłacane wynagrodzenie chorobowe, czyli od 12 do 29 lutego (18 dni) i potem od 1 do 15 marca (15 dni). Od 16 marca 2020 wpada Pani w zasiłek chorobowy, które będzie finansowany przez ZUS.

   A to, czy ten zasiłek wypłaca ZUS czy bezpośrednio pracodawca zależy od tego, ile osób jest zatrudnionych w zakładzie pracy ze składką chorobową na dzień 30 listopada roku poprzedniego. Jeśli Pani zakład zatrudniał w tym dniu powyżej 20 osób, to zasiłek teraz wypłaci Pani pracodawca, jeśli tych osób było do 20, to zasiłek wypłaci Pani ZUS. Pracodawca przekaże formularz Z-3 do ZUS i na tej podstawie ZUS ustali wysokość zasiłku i wypłaci Pani.

   Z kolei jeśli Pani przebywa na zwolnieniu od lutego, to podstawa do Pani wynagrodzenia chorobowego i zasiłku została naliczona z miesięcy od stycznia wstecz. Teraz będzie ona taka sama dla kolejnych miesięcy.

   1. Dziękuję,
    Tak więc od 1-15 marca liczone było jeszcze jako wynagrodzenie chorobowe od Pracodawcy, a ja otrzymałam wynagrodzenie tak jakbym otrzymala cala wyplate od pracodawcy z konta.
    Jednak chciałabym się dowiedzieć kiedy będę otrzymywać większe świadczenie chorobowe? Licząc z dniami wolnymi, tak jak przysługuje to kobiecie w ciąży.

    1. Jeśli będzie Pani na zasiłku ciążowym, to ten zasiłek będzie wypłacany za każdy dzień chorobowego, włącznie z sobotami, niedzielami, świętami itp. Skoro 15 marca skończył się okres wynagrodzenia chorobowego (za ten czas – jak Pani pisze – otrzymała normalne wynagrodzenie), to teraz od 16 marca i do dnia poprzedzającego dzień porodu (zakładając, że Pani będzie cały czas na zwolnieniu), to za każdy dzień tego chorobowego zostanie naliczony zasiłek. A od dnia porodu już zasiłek macierzyński.

 122. Witam,
  Jestem w ciąży i obecnie przebywam na zwolnieniu. sytuacja wygląda tak:
  1. Mam umowę o pracę do dnia porodu (cały etat)
  2. od marca 2019r. do czerwca 2019 miałam umowę o pracę w niepełnym wymiarze godzin w innj placówce (praca dodatkowa)
  3. od września 2019 do chwili obecnej mam umowę zlecenie (praca dodatkowa)

  czy wynagrodzenie od ZUSU otrzymam tylko wyliczone z pracy na cały etat (tej obecnej) czy będzie też wliczone wynagrodzenie z umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin (2 punkt)?

  1. Dobry wieczór

   Ma Pani umowę o pracę – pełny etat, która jest przedłużana do dnia porodu. Oprócz tego jeszcze miała Pani etat dodatkowy w innej placówce. Zakładam więc, że ta inna placówka to inny pracodawca, tak? Czy to jest dalej ten sam pracodawca, ale niejako miała Pani ten etat w wydzielonej komórce organizacyjnej? No i proszę doprecyzować – to zlecenie to jeszcze jakiś inny zakład, czy ono było łączone z etatem w tej samej placówce?

 123. Dzień Dobry,
  Mam wątpliwość co do naliczenia wynagrodzenia chorobowego.
  Dostałam 11.04.2019 premię uznaniową (niezwiązaną z pensją). Kiedy musiałabym pójść na zwolnienie lekarskie, aby ta premia została ujęta w podstawie do wyliczenia średniej?
  Pensje dostaje do 10. dnia miesiąca, więc 04.04.2019 dostałam pensję ZA marzec.

  Pozdrawiam

  1. Dzień dobry

   A ta premia jest jakoś unormowana w regulaminie pracy czy innym akcie wewnątrzzakładowym? Bo ona niekoniecznie musi być wliczona do podstawy chorobowego. Udzielę Pani szerszej informacji, tylko proszę o odpowiedź na powyższe.

   1. Nie jest w żaden sposób unormowana.
    Co więcej – na pasku wynagrodzeń w kwietniu 2019 podstawa chorobowego była znacznie wyższa (co chyba wskazuje na to, że premia jest wliczona do podstawy chorobowego).

  1. Ta kwota stażowego nie jest zatem wliczana do podstawy świadczenia, a więc zasiłek jest naliczany od podstawy w wysokości 2950 zł.

   Podstawa brutto: 2950 zł
   Podstawa netto: 2950 zł – 13,71% z 2950 zł = 2545,55 zł

   Ponieważ jest to ciąża, to świadczenie wynosi 100% podstawy. Jedna dniówka zasiłkowa brutto to 2545,55 / 30 = 84,85 zł. Tę kwotę mnoży Pani przez liczbę dni w miesiącu i wychodzi kwota zasiłku chorobowego brutto. Ten zasiłek pomniejsza się jeszcze o podatek (tylko, bo na zasiłku nie ma składek). Plus minus – różnica będzie groszowa, bo ta podstawa brutto 2950 może być minimalnie niższa, ze względu na to, że jest to średnia z 12 miesięcy wstecz. Z kolei ten dodatek stażowy ma Pani wypłacany w całości – on jest zwolniony w całości ze składek, bo należy się za cały miesiąc chorobowego.

 124. Dzień dobry,
  kilka dni temu zostałam zmuszona do podpisania rozwiązania umowy za porozumieniem stron między innymi dlatego, że planowałam zajść w ciążę. W firmie pracowałam od ponad 7 lat, na obecnym stanowisku prawie 2 i pół roku. Ta sama podstawa od marca 2019. Średnie zarobki netto to 6 tys. zł. Jeśli teraz okazałoby się, że jestem w ciąży to mogę wystąpić do pracodawcy o unieważnienie tego porozumienia? Jaki zasiłek chorobowy oraz macierzyński przysługiwałby mi netto? Jeśli znajdę nową pracę ale po okresie dłuższym niż 30 dni (przerwa w składkach) i zajdę w ciążę to jak należy liczyć chorobowe? Czy od razu powinnam zgłosić się do urzędu pracy by mieć ciągłość składek?

  1. Dobry wieczór

   Jeśli chodzi o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, to mogłaby Pani powołać się na błąd, gdyby teraz dowiedziała się Pani, że już w chwili, gdy wyrażała na nie zgodę, była w ciąży. Ten stan ciąży musi zostać potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Obecnie, gdyby okazało się, że nie ma za bardzo podstawy do powołania się na błąd i cofnięcia tego rozwiązania za porozumieniem, to od dnia rozwiązania umowy, jeśli w ciągu 14 dni pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie i potrwa ono co najmniej 30 dni, to będzie Pani mieć prawo do zasiłku chorobowego. Jeśli teraz znajdzie Pani nowe zatrudnienie i dopiero wówczas pójdzie na zwolnienie lekarskie z powodu ciąży, to podstawa do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku zostanie naliczona z wynagrodzenia z nowej umowy – poprzednie zatrudnienie nie zostanie w ogóle uwzględnione.

   Gdyby decydowała się Pani teraz na zwolnienie lekarskie, w ciągu tych 14 dni od dnia rozwiązania umowy, to będąc na tym zwolnieniu nie może Pani zarejestrować się w urzędzie pracy – dopiero ewentualnie po zakończeniu zwolnienia.

   1. Jeśli w ciągu 14 dni przejdę na zwolnienie lekarskie trwające dłużej niż 30 dni to jakiej wysokości chorobowe będzie mi przysługiwało?

     1. Średnio brutto 9tys – to już łącznie z premią (która jest pomniejszana podczas nieobecności w pracy). Przypomnę tylko, że od półtora tygodnia nie jestem już oficjalnie pracownikiem firmy.

     2. To Pani podstawa do chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia będzie ograniczona. Zgodnie z art. 46 ustawy zasiłkowej:

      Art. 46. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż kwota wynosząca 100% przeciętnego wynagrodzenia. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od 3. miesiąca kwartału kalendarzowego, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych.

 125. Dodam jeszcze ze od 01.02.2020 dostałam podwyżkę 150 zł.
  Moja podstawa to 3850 brutto.
  Premie dostaje co 2 mc w wysokości podstawy brutto.
  Na L4 zamierzam iść z dniem 01.06.2020
  Proszę o wyliczenie wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku.

  1. Dzień dobry

   Była Pani na zwolnieniu w październiku, kolejne zwolnienie będzie mieć miejsce w czerwcu. Ponieważ przerwa między pierwszym a drugim L4 jest dłuższa niż 3 miesiące, to podstawa zostanie naliczona od nowa. Ona będzie liczona od maja 2020 wstecz 12 miesięcy, a więc do czerwca 2019. PO drodze nie nastąpiła zmiana wymiaru etatu, więc do tej podstawy bierze się 12 miesięcy wstecz (oczywiście te miesiące, gdzie przepracowała Pani mniej niż połowę miesiąca, będą pomijane, aby nie zaniżać średniej, a te, w których przepracowała Pani więcej niż pół miesiąca będą dopełniane).

   Proszę jeszcze doprecyzować – ma Pani wynagrodzenie zasadnicze 3850 zł i co drugi miesiąc ma Pani premię 3850 zł?

 126. Witam.Mam problem z rozwikłaniem swojej pensji bedac na l4.Pracuję w firmie 7 lat na umowę o pracę na czas nieokreślony i od 26.11.2019 jestem na zwolnieniu ciazowym.Wczesniej bylam na zwolnieniu chorobowym 14 dni(w sumie za caly rok)i wiem ze srednia rostala rozbita na te kilka dni zwolnienia.Podstawa obecnie wynosi 2950 a wczesniej 2750 zł.Za grudzien dostałam wypłatę wraz z prowizją wsteczna czyli listopadową a w styczniu dostałam juz sama podstawę bez prowizji, poniewaz juz bylam na zwolnieniu ciazowym.Otrzymuje jeszcze dodatek stazowy w kwocie 150 zl.miesiecznie.Bardzo proszę o pomoc,bo moim zdaniem dostalam za mało wypłaty i nie wiem jak zostalo to naliczone(2547,60 bedac caly czas na zwolnieniu).Dziekuje i pozdrawiam serdecznie.

  1. Dobry wieczór

   A ten dodatek stażowy (te 150 zł) ma Pani jakoś pomniejszany za czas nieobecności w pracy? Czy on zawsze wynosi 150 zł, niezależnie od tego, czy Pani przepracuje pełny miesiąc, czy nie? Policzymy, proszę tylko o informację odnośnie tego dodatku, bo jeśli on nie jest pomniejszany za czas choroby, to nie wlicza się go do podstawy chorobowego.

 127. Dzień dobry,
  od 31.05.2019 r. posiadam umowę o pracę na 1/2 etatu (w umowie 1/2 minimalnego wynagrodzenia pełnego wymiaru czasu pracy) . Wcześniej był to cały etat. Od grudnia jestem na zwolnieniu lekarskim z kodem B. W związku z tym, że nie wykorzystałam 33 dni zwolnienia przed końcem roku, drugi miesiąc również musi wypłacić mój pracodawca. Jednak wypłacone świadczenia były różne za grudzień oraz styczeń. Ile zatem powinno wynosić świadczenie?

  1. Dzień dobry

   Pani świadczenie chorobowe za grudzień zostanie naliczone w oparciu o kwotę 1125 zł – połowa minimalnego wynagrodzenia za 2019 rok (bo pół etatu), z kolei ponieważ od 1 stycznia 2020 minimalna pensja wzrosła, a podstawa do świadczenia chorobowego nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę (i odpowiednio proporcjonalnie mniej na niepełnym etacie), to skoro obecnie pracuje Pani na 1/2 etatu nadal, a pensja minimalna od stycznia wzrosła, to świadczenie chorobowe za styczeń zostanie naliczone od kwoty 1300 zł. Zakładając, że cały styczeń była Pani na zwolnieniu lekarskim z prawem do wynagrodzenia chorobowego, to wyniesie ono:

   1300 – 13,71% z 1300 = 1121,77 zł
   1121,77 zł / 30 * 100% = 37,39 zł
   37,39 zł * 31 (dni) = 1159,09 zł

   Podana kwota jest kwotą brutto, a ponieważ jest to wynagrodzenie chorobowe, to należy od niego odliczyć jedynie składkę zdrowotną i podatek. Jeśli kontynuuje Pani zwolnienie lekarskie, to każda dniówka tego zwolnienia to 37,39 zł, wystarczy ją przemnożyć przez liczbę dni choroby w miesiącu i da to Pani kwotę brutto wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku chorobowego po wyczerpaniu limitu dni z wynagrodzeniem chorobowym.

   1. Dziękuję za odpowiedź. Jednak według Pana odpowiedzi świadczenie za styczeń powinno być wyższe, a w stosunku do grudnia było niższe o około 200 zł.

 128. Dzień dobry, dziękuję za odpowiedź. Już doprecyzowuję: na zwolnieniu w lipcu 2019 bylam w dniach19-22. Do sierpnia 2018 pracowalam na 2/5 etatu, natomiast od września 2019 (do dzisiaj)- wymiar etatu wynosi 3/5. Od października 2019 nie bylam na zwolnieniu lekarskim (w 9mcu ciąży ratując się urlopem wypoczynkowym)- jak zostanie naliczony mój urlop macierzyński, jeśli rozpocząłby się on w lutym 2020?

  1. Od września 2019 wymiar etatu wynosi 3/5, a więc naliczając podstawę macierzyńskiego dla lutego należy brać pod uwagę nie 12 miesięcy wstecz, ale okres od stycznia 2020 wstecz do września 2019, gdyż zgodnie z art. 40 ustawy zasiłkowej w razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach branych do średniej. Podstawa będzie naliczona jedynie z tego okresu.

 129. Dzień dobry.
  Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozwikłaniu mojego przypadku, ponieważ nie odnalazłam w komentarzach sytuacji podobnej.
  Jestem zatrudniona w firmie (jednoosobowa działalność, mniej niż 5 pracowników) od 1.09.2015. W maju 2016 roku urodziłam dziecko i przebywałam na urlopie macierzyńskim. Do września 2019 przebywałam na urlop wychowawczy i musiałam jeszcze wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy. Do pracy wróciłam od 16.11.2019r tym samym zmieniono mi aneksem umowę o pracę. Na umowie mam aktualnie 2250,00 brutto(1 673,78 netto). Od tygodnia wiem że jestem w ciąży. W jakiej kwocie przysługuje mi zwolnienie lekarskie w trakcie ciąży, zakładając że do marca będę pracować nieprzerwanie. Czy moja średnia będzie zaliczać niepełne 12 miesięcy z powodu nie uzyskiwania dochodu na wychowawczym czy liczona będzie w pełnym wymiarze ponieważ pracuję w tej samej firmie od 2015 roku

  1. Dzień dobry

   Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy zasiłkowej podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Od 1 stycznia 2020 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2600 zł, a więc podstawa (czyli ta średnia) nie może być niższa niż te 2600. Ona nie będzie zatem liczona wstecz z 12 miesięcy, bo wówczas wychodzi niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę, a do podstawy przyjęte zostanie po prostu 2600 zł.

 130. Witam,
  W obecnej firmie jestem zatrudniona od 19.03.2019 i do końca czerwca miałam umowę zlecenie, a od 01.07.2019 do chwili obecnej mam umowę o pracę. Jestem w ciąży. Jak zostanie mi wyliczone zwolnienie chorobowe? Co będzie dla mnie korzystniejsze? Czy jakbym poszła już od lutego, czy dopiero od marca? Czy jakbym chciała sobie wyliczyć kwotę jaką będę otrzymywała to rozumiem, że muszę wszystko dodać i potem podzielić, ale przez jaką ilość miesięcy? Bo przecież nie mam przepracowanych 12 miesięcy. Proszę o pomoc.

 131. Witam.
  Jestem obecnie w 5 miesiącu ciąży i wciąż pracuję, ale już wiem, że muszę się liczyć z tym, że może się okazać,ze od lutego czy marca będę musiała przejść na zwolnienie. Jeśli w tym miesiącu miałam 1 dzień zwolnienia, w poprzednim również, w listopadzie tydzień zwolnienia, a wcześniej jeszcze w sierpniu kilka dni – innymi słowy, pojedyncze dni się trafiały w ostatnim czasie – to jak będzie liczona podstawa do zasiłku na chorobowym, a tym samym też później do macierzyńskiego? Dziś rozmawiałam z kadrami i podobno będą brali okres nie ostatnich 12 miesięcy, ale będą szukać okresu 3 nieprzerwanych miesięcy pracy i dopiero do tego okresu wstecz 12 miesięcy. A jak nie znajdą (choć w to wątpię) to braliby do wyliczenia takiej podstawy kwotę z pierwszej umowy. Czy to rzeczywiście tak działa?

  1. Dzień dobry

   To, co mówią kadry, to kwestia tego, że jeśli między świadczeniami tego samego albo innego rodzaju przerwa jest krótsza niż 3 miesiące, to podstawy nie ustala się na nowo. W Pani wypadku ma Pani krótkie zwolnienia lekarskie w poszczególnych miesiącach, a przerwa między nimi nie przekracza tych 3 miesięcy, stąd w każdym miesiącu podstawa jest taka sama. Dopiero jeśli przerwa między zwolnieniami lekarskimi jest dłuższa niż 3 miesiące, to należy od nowa naliczyć podstawę, czyli tą średnią z 12 miesięcy wstecz.

 132. Dzień dobry, mam pytanie. Przez 6 miesięcy ciąży byłam na L4. Po porodzie pobierałam zasiłek przez rok w wysokości 80% wynagrodzenia. Obecnie przebywam na dwumiesięcznym urlopie wypoczynkowym. Po jego zakończeniu prawdopodobnie będę na L4. Jaka będzie wtedy wysokość zasiłku?

  1. Dzień dobry

   Podstawa tego zasiłku będzie co do zasady taka sama, jaka była do macierzyńskiego, gdyż przerwa między świadczeniami nie będzie dłuższa niż 3 miesiące. Zakładam oczywiście, że nie zmieni się Pani wymiar etatu. Jeśli zarabia Pani pensję minimalną, to podstawa będzie naliczona od minimalnego, czyli od 2600 zł brutto pomniejszone o 13,71%

 133. Dobry wieczór,
  mam pytanie: pracuję na umowie na czas nieokreślony od 1. marca 2019r. Obecnie jestem na urlopie wypoczynkowym, ale ze względu na mój stan i charakter pracy chciałabym już przejść na l4. Moje wynagrodzenie przez cały okres wynosiło 4127 brutto-3000 netto (żadnych dodatków, premii czy nadgodzin, nie korzystałam też z żadnych zwolnień lekarskich). Czy dobrze rozumiem, że jeśli poszłabym na zwolnienie od 1. stycznia 2020, to podstawa byłaby wyliczana za 10 miesięcy? Do tej pory bałam się iść na zwolnienie myśląc, że zaniży mi to średnią (moje wynagrodzenie*10 miesięcy / 12, ale z artykułu jasno wynika, że byłam w błędzie). Proszę o pomoc w wyliczeniu wymiaru brutto/netto mojego wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego oraz urlopu macierzyńskiego.
  PS. Zanim dowiedziałam się, że jestem w ciąży miałam mieć zmienione warunki umowy (zmiana wymiaru pracy i wyższa kwota na umowie). Czy jeśli teraz poszłabym na zwolnienie np na 2 tygodnie, a później wróciłabym do pracy np na miesiąc czy dwa na nowych warunkach, to czy podstawa byłaby naliczana od nowej kwoty?
  Z góry dziękuję za pomoc.

  1. Dzień dobry

   Jeśli pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie od 1 stycznia 2020 (czy w ogóle w styczniu 2020), to podstawa Pani wynagrodzenia chorobowego w ciąży, a następnie zasiłku chorobowego w ciąży (a potem macierzyńskiego) zostanie ustalona z wynagrodzenia od 1 marca 2019. Nie napisała Pani, czy miała jakąś umowę w tym zakładzie pracy trwającą przed 1 marca 2019, kończącą się 28 lutego 2019 – jeśli tak, to wynagrodzenie z niej zostanie wliczone do podstawy. W każdym razie zakładając, że podstawa wyniesie 4127 zł brutto, bo tyle wyniesie średnia, to od tej kwoty zostanie naliczone wynagrodzenie chorobowe brutto, potem zasiłek chorobowy brutto. Policzę to Pani, proszę tylko o wskazanie dla pewności, czy przed 1 marca 2019 miała Pani jakieś umowy w tym zakładzie pracy.

   Z kolei jeśli pójdzie Pani na zwolnienie w styczniu, potem wróci do pracy na jakiś czas krótszy niż 3 miesiące, a potem pójdzie na zwolnienie lekarskie ponownie, to podstawa zostanie taka sama – zgodnie z przepisami ustawy zasiłkowej podstawy nie ustala się na nowo, jeśli między świadczeniami nie było przerwy lub była ona krótsza niż 3 miesiące. Z kolei podstawa zostałaby ustalona na nowo, gdyby po drodze nastąpiła zmiana wymiaru etatu.

 134. Dzień dobry, bardzo proszę o pomoc w ustaleniu podstawy zasiłku, pracuję w obecnej firmie od 1 sierpnia 2019r., wcześniej pracowałam gdzieś indziej, w grudniu 2019 otrzymam premię na koniec roku, będzie ona wypłacona prawdopodobnie wraz z wynagrodzeniem za grudzień, czyli do 10 stycznia, czy aby premia ta wliczała się do podstawy wymiaru zasiłku musi zostać fizycznie wypłacona do momentu pójścia na zwolnienie w trakcie trwania ciąży? Czy sama wypłata na konto nie ma znaczenia? Co w przypadku gdy pójdę na zwolnienie w styczniu przed wypłatą wynagrodzenia za styczeń oraz wspomnianej premii, co będzie brane jako podstawa wymiaru zasiłku? Bardzo proszę o informację, pozdrawiam serdecznie.

  1. Dzień dobry

   Zgodnie z art. 36 ustawy zasiłkowej podstawą wymiaru świadczenia jest średnie wynagrodzenie wypłacone ZA OKRES 12 miesięcy poprzedzających, a nie W OKRESIE 12 miesięcy poprzedzających. Nie ma zatem znaczenia to, że wynagrodzenie grudniowe zostanie wypłacone w styczniu – ono zostanie wliczone do podstawy chorobowego, bo jeśli pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie w styczniu, to podstawa do chorobowego zostanie naliczona z okresu od sierpnia 2019 do grudnia 2019. Sama data wypłaty wynagrodzenia nie oznacza, że to wynagrodzenie zostaje przypisane do miesiąca, w którym zostało wypłacone. Podstawa zostanie naliczona z miesięcy sierpień 2019 – grudzień 2019, w Pani zakładzie pracy pensje za dany miesiąc są wypłacane w miesiącu następnym, ale w przypadku ustalania podstawy wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku chorobowego nie ma to znaczenia bierze się do średniej wynagrodzenia należne za okres miesięcy poprzedzających, a nie wypłacone w okresie miesięcy poprzedzających.

 135. Dzien dobry. Proszę o rozwikłanie moich wątpliwości. W listopadzie zaczęłam pracę (Umowa na okres próbny – 3 miesięczny)i teraz dowiedziałam się że jestem w ciąży. Ze względu na wykonywaną pracę muszę iść na l4. Będę miała wówczas przepracowane 2 pełne miesiące w tym zakładzie pracy. Czy moje wynagrodzenie będzie wyliczone z tych 2 miesięcy czy może bierze się pod uwagę okres pracy u poprzedniego pracodawcy?

  1. Dobry wieczór

   Okres pracy u poprzedniego pracodawcy nie wlicza się do podstawy wynagrodzenia chorobowego u nowego pracodawcy (chyba, że nastąpiło przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę w trybie art. 23(1) kodeksu pracy). W Pani wypadku podstawa wynagrodzenia chorobowego zostanie wyliczona z 2 miesięcy, które Pani przepracuje u obecnego pracodawcy.

 136. Witam,

  Świetny artykuł!
  Mam pytanie: Czy fakt, że dostanę podwyżkę podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim w ciąży (długotrwałym, kontynuowanym aż do porodu) wpłynie jakoś na wysokość mojego zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego? Czy dopiero jak wrócę do pracy po macierzyńskim dostanę moje wyższe wynagrodzenie? Po przeczytaniu wcześniejszych odpowiedzi na pytania wychodzę z założenia, że niestety nie zmiani to w żaden sposób wysokości zasiłku. Zgadza się?

  1. Dobry wieczór

   Tak, zgadza się – ta podwyżka w czasie pobierania wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku nie będzie miała wpływu na wysokość podstawy. Musiałoby się to wiązać ze zmianą wymiaru etatu, natomiast podstawa przez kolejne miesiące jest taka sama, gdyż co do zasady podstawy dla poszczególnych miesięcy nie ustala się na nowo, bo przerwa między świadczeniami jest krótsza niż 3 miesiące (a w tym wypadku to nawet nie ma przerwy, bo jest kontynuacja).

 137. Witam,
  świetny artykuł, napisany w taki sposób, że nawet osoba niezbyt pałająca miłością do takich wyliczeń jest w stanie sporo ogarnąć :).
  Chciałabym się poradzić w pewnej sprawie:

  Zatrudniona jestem w firmie od ponad 5 lat – od jakiś 3 lat umowa na czas nieokreślony.
  Od stycznia 2019 roku zarabiam 5050zł brutto (wcześniej było to 4600brutto).

  Premie:
  19.12.2018 Trzynastka w wysokości 4393zł brutto
  do 17.12.2019 mam otrzymać trzynastkę (nieco wyższą za 2018)

  L4:
  18-24.12.2018 (pobyt w szpitalu 18-19.12.2019)
  6-19.05.2019 (pobyt w szpitalu 6-8.05.2019)
  2-9.10.2019 (L4 ciążowe i poronienie)

  Jak wyglądałaby wysokość mojego świadczenia gdybym L4 rozpoczęła pod koniec grudnia, a jak gdybym wstrzymała się do 2 stycznia? W styczniu mam mieć również wypłacaną nagrodę kierownika, ale tutaj domyślam się, że musiałabym przepracować, aż do lutego żeby się wliczyła (o ile będą od niej odprowadzane składki) co w moim przypadku odpada.

  Z góry pięknie dziękuję i pozdrawiam

  1. Dobry wieczór

   A proszę mi doprecyzować – co to za trzynastka wypłacana w grudniu? Pani pracuje w budżetówce, czy te trzynastki są w jakimś prywatnym zakładzie pracy wypłacane?

 138. Dzień dobry, zwracam się z prośbą o pomoc w ustaleniu wysokości zasiłku w ciaży, ponieważ to co zostało mi przelane nie zgadza się z moimi wyliczeniami. Wynagrodzenie brutto z ostatnich 12 miesięcy 92 418 PLN (netto wyplacone 66 304 PLN). Na zwolnieniu od 30 września do 30 pazdzernika i 31.10 do 29.11. Za te miesiące pracodawca wypłacił mi kolejno:7587zł (w tym ujęta jest jeszcze premia uznaniowa 3500zł brutto) oraz 5031 PLN. Czy pracodawca wypłacil mi poprawne wartości?

  1. Dobry wieczór

   Proszę doprecyzować – te ponad 92 tysiące zostały wypłacone za jakie miesiące? Od września 2018 do sierpnia 2019? Skoro poszła Pani na zwolnienie lekarskie we wrześniu, to podstawa powinna zostać naliczona od sierpnia 2019 wstecz. Ja to Pani policzę, tylko proszę o doprecyzowanie.

   1. Witam,
    dziękuję. Poszlam 30 września włącznie i zsumowalam wynagrodzenie wrzesień 2018 do sierpnia 2019

   2. Przeliczyłam wszystko jeszcze raz i prośba o potwierdzenie poprawności moich wyliczeń:

    12 miesieczny dochód brutto: 94 234 PLN
    94 234 PLN / 12 = 7 852,83PLN
    7852,83 PLN -13,71% = 6776,20 PLN
    6776,20 PLN to powinna być kwota wypłacona za moje 30 dniowe zwolnienie w ciązy „do ręki”?

    1. te 6776,20 dzieli się przez 30 i w ten sposób ma Pani jedną dniówkę 100% wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku. Jest to kwota brutto – jeśli to jest wynagrodzenie chorobowe, to od tego odlicza się jeszcze składkę zdrowotną i podatek, natomiast jeśli to jest zasiłek, to odlicza się od niego tylko podatek. W uproszczeniu:

     Zasiłek brutto: 6776,20 zł
     Podstawa podatku: 6776
     Podatek: 17% z 6776 = 1152 po zaokrągleniu
     Zasiłek netto: 6776,20 – 1152 = 5624,20 zł

 139. Dobry wieczór, W październiku 2017r. rozpoczęło się moje zwolnienie lekarskie w ciąży, została naliczona podstawa wymiaru zasiłku, do której wliczono również nagrodę świąteczno-noworoczną wypłaconą w grudniu 2016, a naliczoną za okres 01.2016 do 11.2016. Zasiłki były pobierane bez przerwy(mam tu na myśli wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński oraz rodzicielski) do 4 maja 2019. Kilka dni temu otrzymałam pismo od pracodawcy, że za okres od 1 stycznia 2019 do 4 maja nastąpiła nadpłata wynagrodzenia wynikająca ze zmiany regulaminu wypłaty nagrody świąteczno-noworocznej za rok 2018 – kwota nagrody nie powinna być uwzględniona w podstawie wynagrodzenia zasiłku, która była ustalona przed dniem wypłaty nagrody za rok 2018. Oznacza to że podstawa chorobowa po 01.01.2019 uwzględniająca nagrodę powinna być ponownie przeliczona z wyłączeniem owej nagrody.Pracodawca prosi o zgodę na potrącenie nadpłaty. Czy pracodawca ma rację i ma prawo ponownie przeliczyć podstawę zasiłku? Art. 43 ustawy o zasiłkach mówi: Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju
  nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe. Czy ten zapis odnosi się do tego przypadku?

  1. Dobry wieczór

   A jest Pani w stanie spytać pracodawcy, na który przepis ustawy zasiłkowej się powołuje? Z tym art. 43 ustawy zasiłkowej ma Pani rację, ale pracodawca powołuje się na zmianę regulaminu wynagradzania, z tym, że żeby uznać, czy jego działanie jest dopuszczalne, musiałbym znać podstawę prawną (który przepis z ustawy zasiłkowej) on się powołał.

 140. Dzień dobry!
  19 marca wróciłam z urlopu macierzyńskiego- pełen etat umowa na czas nieokreślony, zarobki w kwocie 5500 brutto. Od 1 lipca zarabiam 6500 brutto oraz otrzymałam jednorazowo 800 zł premii.
  Jaka będzie kwota mojego zasiłku nal4 od stycznia 2020 oraz macierzyńskiego.
  Mam też pytanie o wynagrodzenia tytułem delegacji- kilka razy w miesiącu otrzymuję drobne kwoty za wyjazdy. Czy one również się wliczają. Stan mojego urlopu do na tę chwilę 50 dni, jeżeli otrzymam ekwiwalent z końcem roku, to czy on również wlicza się do zasiłków?

  1. Dobry wieczór

   Rozumiem, że na zwolnienie lekarskie wybiera się Pani w styczniu 2020, tak? I jak rozumiem – będzie to po rozwiązaniu umowy o pracę? Proszę doprecyzować również – te drobne kwoty za wyjazdy to rozliczenie podróży służbowej (diety i inne należności), czy jakieś ekstra dodatki do pensji?

   1. Tak, myślałam o styczniu, potrzebuję ja najszybciej skorzystać z L4 (powody zdrowotne i specyfika pracy). Nie chciałabym jednak stracić finansowo. Kontaktowałam się z kadrami i już wiem, że diety oraz premie uznaniowe nie wliczają się do zasiłku. Pracodawca chciałby abym po okresie macierzyńskim wróciła do firmy, od stycznia 2020 planuje dla mnie podwyżkę. Dodam, że w wrześniu, październiku i listopadzie byłam kilka dni na chorobowym, a otrzymałam również informację, że musi być zachowana ciągłość 3 miesięcy do naliczenia podstawy. Obawiam się, że nie będę w stanie pracować przez cały styczeń, luty i marzec, które dałyby mi wyższą podstawę. Jak to się ma do zmiany wymiaru etatu? Jeśli teraz, na niższej pensji przeszłabym np. na 3/5 na 2 tygonie, a od stycznia wróciła na wyższej na cały etat, to zasiłek będzie liczony tylko ze styczniowej pensji? Czy muszę tak przepracować jakiś wymagany okres?

    1. Jeśli zmieni Pani wymiar etatu, to podstawa wynagrodzenia chorobowego i zasiłku zostanie naliczona od nowa, od wynagrodzenia po zmianie wymiaru etatu. Jeśli wróci Pani od stycznia i dostanie podwyżkę, ale nie dojdzie do zmiany etatu, to podstawa zostanie naliczona „po staremu”. Jeśli teraz zmieni Pani etat na niższy, a potem od stycznia na wyższy, to podstawa zostanie naliczona od tego po podwyżce styczniowej, w związku z podwyższeniem wymiaru etatu.

 141. Witam, na początku brawa za artykuł, zawiera naprawdę doprecyzowane informację. A teraz mam kilka pytań.
  1. Czy do wyliczenia wysokości chorobowego uwzględniamy wynagrodzenie brutto?
  2. Jeżeli prowadzę działalność gospodarczą i podstawa do wyliczenia chorobowego wynosi 1502,17, to oprócz podatku 18% oraz 13,71% składki na ubezpieczenie, są jeszcze jakieś koszty jakie muszę ponieść?
  3. Jeżeli zatrudnię się na umowę o pracę na pełny etat załóżmy od lutego 2020, i będę chciała przejść na chorobowe związane z ciążą np w lipcu to podstawę wyliczenia będzie stanowić wynagrodzenie brutto od lutego do czerwca? Czy również będą brane pod uwagę miesiące w których prowadziłam działalność gospodarczą?
  4. Czy macierzyński oraz chorobowe z tytułu ciąży oblicza się z tej samej podstawy?
  Pozdrawiam

  1. Dzień dobry

   1. Tak, do wyliczenia wysokości chorobowego uwzględnia się wynagrodzenie brutto – na jego postawie ustala podstawę do chorobowego, pomniejsza ją o 13,71% (suma składek na ubezpieczenia społeczne, finansowana przez pracownika) i dopiero od tak ustalonej kwoty nalicza się świadczenia.

   2. Jeśli podlega Pani dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu na własnej działalności, to podstawa do chorobowego ustalana jest od kwot, będących podstawą do składki chorobowej. Jak już ma Pani ustaloną tą podstawę, pomniejsza ją Pani o 13,71%, otrzymany wynik jest z kolei postawą do wyliczenia zasiłku. Zasiłek jest zwolniony z ZUS, od niego nalicza się jedynie podatek.

   3. Etat i własna działalność to dwa różne tytuły do ubezpieczenia i dwa różne „źródła” zasiłku. Osobno będzie o liczony od etatu i od własnej działalności. Jeśli zatrudni się Pani od 1 lutego 2020, pójdzie na zwolnienie lekarskie w ciąży w lipcu, to podstawą do chorobowego, a następnie macierzyńskiego będzie wynagrodzenie z okresu od lutego do czerwca, z kolei podstawą do zasiłku na działalności będzie inny okres, bo tu podstawę ustala się w oparciu o przepisy, dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Własna DG i etat to dwa różne tytuły do ubezpieczenia.

   4. Co do zasady podstawa do chorobowego w okresie ciąży, a potem do macierzyńskiego za czas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego jest taka sama. Chyba, że po drodze następuje zmiana warunków zatrudnienia, związana np. ze zmianą wymiaru etatu.

 142. Dzień dobry. Jestem w 25tygodniu ciąży. W lipcu 2019 przebywalam na 4 dniowym zwolnieniu (ponieważ nie informowałam jeszcze wówczas o ciąży wypłacono mi za nie 80%). Cały sierpień, wrzesień i ponad połowę października przepracowałam- pod koniec miesiąca poszłam na 1.5 tygodniowe zwolnienie lekarskie (w związku z ciążą). Kadrowa wyliczyla moją podstawę z 12 miesięcy licząc od lipca 2018 do lipca 2019, co jest dla mnie mocno niekorzystne- do sierpnia 2018 byłam zatrudniona w niższym wymiarze pracy, z niższym wynagrodzeniem. Czy naprawdę nie ma możliwości wyliczania podstawy od września 2018 (skoro na pierwszym 100%płatnym zwolnieniu bylam na koniec października 2019)?

  1. Dobry wieczór

   A w jakich dokładnie dniach lipca była Pani na zwolnieniu lekarskim? Druga rzecz – rozumiem, że we wrześniu 2018 nastąpiła zmiana wymiaru etatu, tak? A pytam, bo jeśli tak, to podstawa wynagrodzenia chorobowego i zasiłku naliczana jest z miesięcy po zmianie wymiaru etatu, nie można liczyć średniej z np. pół etatu i pełnego etatu. Jeśli pracownik w trakcie zatrudnienia zmienia wymiar etatu, to podstawa naliczana jest z miesięcy po zmianach:

   Art. 40 ustawy zasiłkowej: Art. W razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach, o których mowa w art. 36.

 143. Dzień dobry, chciałabym zapytać o wysokość zasiłku macierzyńskiego i ewentualnego wynagrodzenia/ zasiłku chorobowego. Pracuję na umowę o pracę na czas nieokreślony od grudnia 2017 z pensją 5500 brutto. W czerwcu 2018 urodziłam dziecko, przeszłam na zasiłek macierzyński/ rodzicielski (nie przebywałam wcześniej na żadnym zwolnieniu lekarskim) i powróciłam do pracy 17 czerwca 2019. Od 1.09.2019 otrzymałam podwyżkę i obecnie wynagrodzenie to 7000 brutto. Obecnie jestem w ciąży, termin mam na początek kwietnia 2020. Ile miesięcy wstecz będzie podstawą naliczenia zasiłku macierzyńskiego i w jakiej wysokości? Rozważam także przejście na zwolnienie lekarskie w grudniu lub styczniu, czy jest jakiś „lepszy” moment ze względów finansowych? Dziękuję za odpowiedź.

  1. Dobry wieczór

   Zakładam, że pracuje Pani cały czas na takim samym wymiarze etatu. 17 czerwca wróciła Pani do pracy, od 01.09 otrzymała Pani podwyżkę. Jeśli pójdzie Pani teraz na zwolnienie lekarskie, to podstawa zostanie ustalona z miesięcy po powrocie z rodzicielskiego, a więc od czerwca 2019. A skoro do września jeszcze pracowała Pani z niższym wynagrodzeniem, to siłą rzeczy im później pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie, tym wyższa wyjdzie średnia z miesięcy branych do podstawy chorobowego/macierzyńskiego. Do średniej będzie brana pensja z czerwca (po dopełnieniu), lipca i sierpnia w kwotach 5500 zł, a od września do miesiąca poprzedzającego miesiąc zwolnienia lekarskiego w kwocie 7000 zł.

 144. Witam, w jaki sposob będzie naliczane zwolnienie chorobowe w ciąży jeśli miałam dwumiesieczną przerwę w pracy? W tym czasie korzystałam z zasiłku z PUP.

  1. Dobry wieczór

   Jeśli miała Pani przerwę w zatrudnieniu, to podstawa do chorobowego w ciąży będzie naliczana od nowego zatrudnienia. To poprzednie zatrudnienie nie będzie w ogóle uwzględniane. Podstawą do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku w ciąży, a następnie zasiłku macierzyńskiego będzie Pani wynagrodzenie obecne.

 145. Witam, od 24.06 do 24.09 byłam zatrudniona w firmie na okres próbny (4000zł brutto), umowa została przedłużona na czas określony – 2 lata (4500zł brutto). Czyli przepracowałam już pełne 4 miesiące. Pytanie: Jeśli zajdę w ciążę i dostanę zwolnienie (praca w warunkach szkodliwych) jaka kwota będzie podstawą zasiłku chorobowego? I drugie pytanie, jaka kwota będzie stanowić podstawę zasiłku macierzyńskiego?

  1. Dzień dobry

   Jeśli chodzi o podstawę wynagrodzenia chorobowego, a następnie zasiłku chorobowego, a potem macierzyńskiego, to podstawą tą będzie średnia z pełnych miesięcy zatrudnienia. Pracuje Pani od 24 czerwca, a więc podstawa chorobowego zostanie ustalona od lipca. Zakładając np., że pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie w grudniu, to podstawa chorobowego i macierzyńskiego potem wyniesie [2* 4000 (lipiec i sierpień) + 3 * 4500 (wrzesień, październik, listopad)] / 5 = 4300 zł. Od takiej podstawy będą naliczane Pani świadczenia przed porodem i po porodzie. Między pierwszą a drugą umową nie było przerwy, jak również nie zmienił się wymiar etatu, a więc podstawa będzie naliczana z wynagrodzeń również ze starej umowy.

 146. Dzień dobry. jestem obecnie w 20 tyg ciąży. Chciałam iść na zwolnienie lekarskie z początkiem 2020 roku. koleżanka w pracy twierdzi że abym nie była stratna finansowo to powinnam na to zwolnienie udać sie już z początkiem grudnia. Moja sytuacja wygląda następująco od marca 2017r. zatrudniona jestem w firmie do dnia dzisiejszego, jednak od marca 2017r. do sierpnia 2019r. zatrudniona byłam na 1/2 etatu. Od września na cały etat. Między czasie zatrudniłam się także na umowę o prace na cały etat od lutego do września 2019r w innej firmie. Czyli przez pewien czas pracowałam na 1,5 etatu i przez miesiąc na 2 etaty. Koleżanka twierdzi, że wynagrodzenie z tej firmy gdzie byłam do września 2019 r od grudnia 2019r nie będzie mi się liczyło do zasiłku chorobowego oraz macierzyńskiego. Proszę podpowiedzcie mi czy rzeczywiście lepiej abym poszła na szybsze l4… Pozdrawiam

  1. Dzień dobry

   Prawo do świadczeń chorobowych w ciąży nabywa Pani niezależnie w obu zakładach pracy, przy czym tu w grę wchodzi albo nabycie prawa do świadczeń w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego (pierwsza umowa) albo po rozwiązaniu stosunku pracy (druga umowa). W pierwszej firmie pracuje Pani od września na pełnym etacie, a więc podstawa do chorobowego i macierzyńskiego potem liczone będzie od wynagrodzenia po zmianie wymiaru etatu. Z kolei w tej drugiej firmie pracowała Pani do września 2019, a wiec tutaj ubezpieczenie chorobowe już ustało, musiałaby Pani iść na zwolnienie lekarskie w ciągu 14 dni od dnia ustania tego ubezpieczenia, jak również musiałoby ono trwać nieprzerwanie co najmniej 30 dni. Ta druga umowa nie ma już teraz znaczenia, Pani świadczenia chorobowe i macierzyński potem zostaną ustalone w oparciu o wynagrodzenie z nowej umowy w firmie 1.

 147. Dzień dobry, świetny artykuł – tak na marginesie 🙂
  Sytuacja. Praca 2 lata, ciąża i L4. Pracodawca przedłużył umowę do dnia porodu. Następnie wypłata zasiłku macierzyńskiego z ZUSu w okresie 12 miesięcy 80% podstawy.
  Po macierzyńskim(2 tygodnie bez pracy) przystąpiłam do pracy na etat i pracuje już 45 dnii ale znowu ciąża 🙂

  Czy wypłata L4 będzie wyliczana ze średniej 11 miesięcy licząc zasiłek macierzyński + wynagrodzenie za te 45 dnii?
  Ile trzeba przepracować by zwolnienie było wyliczane tylko za ten ostatni okres pracy?
  Będę wdzięczna za odpowiedź.
  pozdrawiam

  1. Dzień dobry 🙂

   Podstawa wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego oraz innych świadczeń (macierzyński potem) zostanie ustalona w oparciu o wynagrodzenie z nowej umowy. Ma Pani na nowej umowie nieprzerwany okres 30 dni ubezpieczenia chorobowego, a więc nabywa Pani prawo do świadczeń, bo minął już okres wyczekiwania. Z kolei między zatrudnieniami była przerwa, więc podstawa zostanie ustalona od nowa, od nowej umowy – tylko z wynagrodzenia za te 45 dni, a i to tylko w oparciu o przepis art. 36 ustawy zasiłkowej i następne. W praktyce – Pani podstawa do świadczeń w ciąży i po porodzie zostanie ustalona jedynie z nowej umowy (tylko za ostatni okres pracy).

  1. Dzień dobry

   Tak, te składniki wynagrodzenia są wliczane do podstawy wynagrodzenia chorobowego i zasiłku, w tym zasiłku chorobowego w ciąży. Zgodnie z art. 42 ustawy zasiłkowej premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku.

   Z kolei co do premii uznaniowej – to zależy. Jeśli premia ta jest wypłacana również za czas niezdolności do pracy, to nie wlicza jej się do podstawy chorobowego. W innym wypadku powinna ona zostać wliczona w kwocie faktycznej, gdyż zostaje od niej naliczona składka chorobowa.

 148. W moje firmie w styczniu podsumowuje się rok i przyznaje premię za osiągnięte indywidualne cele roczne. Premia wypłacana jest z wynagrodzenie na koniec lutego. Kadry potwierdziły że jeśli będę na zwolnieniu od stycznia to premia zostanie przyznana ponieważ dotyczy wyników za 2019r. czy jeśli pójdę na zwolnienie lekarskie od stycznia do końca ciąży ( kwiecień) istniej aby premia została doliczona, do podstawy ? w Lutym 2019 premii nie dostałam ponieważ w 2018r pracowałam na stanowisku na którym nie przysługuje taka premia.
  czy jedym rozwiązaniem aby premia była liczona do puli jest praca do końca lutego bez zwolnienia? a może ta premia w ogóle nie liczy się do podstawy?

  Premia za wynik roczne jest przyznawana proporcjonalnie do przepracowanych miesięcy np. osoba która pracowała w danym roku 6 misiecy dostaje polowe puli itp.

  1. Dzień dobry

   Ta premia zostanie wliczona do podstawy pod warunkiem, że pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie od marca 2020. Skoro ona jest wypłacana w lutym, a podstawa wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku chorobowego, a potem macierzyńskiego, przy założeniu zwolnienia lekarskiego od marca 2020 naliczana jest z miesięcy marzec 2019 – luty 2020, to to jedyna szansa aby ta premia została wliczona. Ona zostanie wliczona proporcjonalnie za miesiące, wliczane do podstawy z 2019 roku, skoro należy się za 2019 rok a więc z tej premii 10/12 zostanie wliczone do podstawy. Niemniej warunkiem jest, aby do końca lutego przepracowała Pani jeszcze.

 149. Witam,
  Aktualnie jestem w ciąży i dostarczyłam do pracy stosowne zaświadczenie. Pech chciał, że nabawiłam się problemów z kregosłupem i dostałam zwolnienie na 3 dni od lekarza internisty (bez znaku B). Czy za te 3 dnia zwolnienia dostanę 80% wynagrodzenia pomimo dostarczone zaświadczenia o ciąży i czy w przypadku jeżeli w listopadzie pójdę na dłuższe zwolnienie lekarskie z powodu ciąży, ta pomniejszona pensja za 3 dni będzie w jakiś sposób wpływała na moje późniesze wynagrodzneie (wynagrodzenie chorobowe, zasiłek), które będę otrzymała w późniejszym czasie?

  Dziękuję i pozdrawiam

  1. Za te 3 dni zwolnienia powinna Pani dostać świadczenie chorobowe (wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek) w wysokości 100% podstawy. To zwolnienie przypada już w okresie ciąży, a więc liczone jest 100% podstawy. Jeśli pójdzie Pani na kolejne zwolnienie w listopadzie, to to nawet pomniejszone świadczenie nie będzie mieć wpływu na wysokość świadczeń chorobowych od listopada i w kolejnych miesiącach. Te 80% czy 100% nie ma znaczenia dla samej podstawy świadczenia, a ona jest dla Pani najważniejsza. Ona jest ustalona w oparciu o Pani wynagrodzenie, następnie mnożona przez 80% albo 100%, ale jest taka sama dla zwolnienia październikowego, jak i listopadowego potem. To, że październikowe było ewentualnie liczone 80% nie ma znaczenia dla listopadowego i kolejnych – te będą już liczone 100% podstawy.

 150. Witam serdecznie,
  pytanie moje dotyczy zasad obliczenia wysokości zasiłku na urlopie macierzyńskim.
  Jestem zatrudniona w firmie liczącej ponad 1000 pracowników.
  Od 10.05. do 13.11.2018 przebywałam na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą.
  W tym czasie pracodawca dał mi podwyżkę, aneks do umowy obowiązywał od 1.07.2018.
  Od 14.11.2018 do 13.11.2019 jestem na urlopie macierzyńskim.
  W międzyczasie, 31.08.2019 wygasła moja umowa z pracodawcą, nowa z tą samą firmą, na czas nieokreślony została podpisana z datą obowiązywania od 1.09.2019.
  Jestem obecnie w kolejnej ciąży, termin porodu wyznaczony na 10.03.2020. Wtedy rozpocznie się też mój kolejny urlop macierzyński.
  Zależy mi, aby podstawa wymiaru zasiłku została obliczona bez uwzględnienia miesięcy przed podwyżką, tj. przed lipcem 2018. Czy aby to się stało, powinnam zmienić wymiar czasu pracy na załóżmy 3/4 etatu, po miesiącu wrócić na cały etat? Czy może sam fakt obowiązywania nowej umowy wystarczy i podstawa wymiaru zasiłku będzie wyliczona w oparciu o przychód z okresu 14.11.2019-09.03.2020?
  Z góry bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam

  1. Zapomniałam dodać, że pracodawca chce abym wykorzystała zaległy urlop wypoczynkowy od razu po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Urlop wypoczynkowy skończyłby mi się wtedy 14.01.2020. Mam jeszcze do wykorzystania 26 dni urlopu z 2020. Jeżeli między okresami zasiłkowymi powinna być zachowana przerwa 3 pełnych miesięcy kalendarzowych – w moim przypadku grudzień, styczeń, luty – rozumiem, że jeśli nie chcę wracać do pracy, od 14.01 do końca lutego powinnam przebywać na urlopie wypoczynkowym, a zwolnienie lekarskie związane z ciążą rozpocząć od 1 marca?

  2. Dzień dobry

   Jeśli między jedną a drugą umową nie było przerwy (ani jednego dnia), to podstawa do zasiłku zostanie uwzględniona z całego okresu wstecz, zahaczając o poprzednią umowę. Musiałaby być przerwa w ubezpieczeniu chorobowym albo zmiana wymiaru etatu. Najlepiej dla Pani byłoby zmienić wymiar etatu na jakiś czas, a potem powrócić do pełnego etatu, bo inaczej – mając na względzie, że zmiana wynagrodzenia nie wiązała się ze zmianą wymiaru etatu oraz to, że w razie gdy przerwa między świadczeniami jest krótsza niż 3 miesiące, to postawy nie ustala się na nowo.

 151. Jak to jest, jeśli w grudniu zamierzam iść na L4, to podstawa jest średnia z ostatnich 12 miesięcy, ok.

  Tylko ze w sierpniu bylam 10 dni na l4 ortopedycznym, ( 23.08 do 3.09) nie wiedziałam jeszcze o ciąży, jak to jest z naliczaniem, czy jesli poszłabym teraz to podstawa naliczana jest od sierpnia? A jeśli w grudniu, czyli przepracuje 3 pełne mies od L4 to pracodawca nalicza na nowo, czyli od grudnia 2018?
  Czy muszę pracować do końca grudnia, skoro L4 skończyło się 3.09 ? Proszę o pomoc

 152. Witam czy jest mi.ktoś.w stanie pomoc wyliczyć zasiłek chorobowy? Moje wynagrodzenie brutto to 2*2150 + 7*2250+ 3*2700 , żadnych dodatków

  1. Czy mogę prosić o pomoc w obliczeniu wynagrodzenia ciężarnej.
   Na chwilę obecną wyliczyłam tyle: 30526,38/12=2543,87/30=84,80*30=2544
   2544-13,71%*100%=2195,22.Jak obliczyć netto pracownika? Dodam, że pani była jeden dzień na urlopie wypoczynkowym, zanim poszła na L4.

   1. Dzień dobry

    Rozumiem, że to 30526,38 to suma wynagrodzeń z 12 miesięcy poprzedzających. Teraz średnia z tego daje 2543,87 zł. To jest podstawa brutto. Podstawa netto świadczenia chorobowego dla pracownicy w ciąży wyniesie 2543,87 – 13,71% z 2543,87 = 2195,11 zł. A więc jedna dniówka chorobowego wyniesie 2195,11 / 30 = 73,17 zł brutto. Ja Pani z tego policzę netto, proszę mi tylko napisać, czy to ma być wynagrodzenie chorobowe, czy już zasiłek chorobowy, za ile dni się należy w jakim miesiącu. Rozpiszę to Pani.

 153. Dzień dobry, mam prośbę odnośnie wyliczenia mojego l4 w ciąży . Pracuje na umowę o prace od 1.03.2019 r.Na zwolnienie lekarskie z powodu ciąży przeszłam 09.08 i znajduje się na zwolnieniu z powodu ciąży do teraz. Moje wynagrodzenie podstawa to 3843. Brutto. Plus dyżury również na umowę o prace. Moje wynagrodzenia netto za poszczególne miesiące to 2500 + 4354+5475,09+4852,32+4316,95+3143,24. Ostatnia pensja jest wyliczona z praca od 1.08-08.08 i następnie zwolnienie lekarskie w ciąży. Dodatkowo otrzymałam premie 400zl i 743zl przez ten okres pracy. Jakie wynagrodzenie powinnam otrzymać?

  1. Dobry wieczór

   A jest Pani w stanie podać Kwoty brutto wynagrodzeń od dnia 1 marca 2019 do lipca 2019? BO z tych pensji zostanie ustalona postawa do wynagrodzenia chorobowego, następnie zasiłku chorobowego i potem zasiłku macierzyńskiego. Policzymy to, tylko dobrze by było, aby podała Pani wynagrodzenia brutto z okresu od marca 2019 do lipca 2019. Pensja sierpniowa nie ma tu znaczenia, bo ona nie wchodzi do podstawy – podstawa chorobowego i macierzyńskiego jest ustalana z okresu od marca do lipca.

 154. Witam
  Jestem od 8 lat zatrudniona w tym samym zakładzie pracy na czas nieokreślony. W bieżącym roku w czerwcu uległam wypadkowi i aktualnie jestem na l4 do końca września. Moje pytanie brzmi: jeśli w październiku zaszłabym w ciążę i będę chciała skorzystać ze zwolnienia to jak będę miała naliczoną pensję?

  1. Dobry wieczór

   Obecnie jest Pani na zwolnieniu lekarskim z prawem do zasiłku chorobowego. Jeśli w październiku dostarczy Pani pracodawcy zaświadczenie o ciąży albo zwolnienie lekarskie, z którego będzie wynikać, iż jest Pani w ciąży, to zasiłek będzie naliczany od takiej samej podstawy, jak teraz ma Pani płacony zasiłek chorobowy, mniej więcej będzie w porównywalnej wysokości (miesiące różnią się liczbą dni – 30 albo 31, więc stąd może wynikać różnica). Natomiast podstawa do chorobowego w ciąży będzie taka sama jak ta dla chorobowego po wypadku. Nie napisała Pani tego, ale jeśli to wypadek przy pracy, to ma Pani płacone teraz 100% podstawy, ale jeśli jakiś inny wypadek, skutkujący niezdolnością do pracy, to ma Pani teraz płacone 80% podstawy, a w ciąży będzie więcej, bo 100% podstawy.

 155. Dobry wieczór!
  Bardzo dziękuję za wartościowy artykuł! Bardzo zależy mi na odpowiedzi na pytanie, które mnie nurtuje.
  31 sierpnia 2019 kończę urlop wychowawczy i od 1 września wracam do pracy. Mam umowę na czas nieokreślony. Ze względu na mój wiek będę się starała znów zajść w ciążę, ponieważ nie mogę sobie pozwolić na jej odkładanie na przyszłe lata. W czasie urlopu wychowawczego otrzymywałam zasiłek z MOPS-u oraz dodatek „wiejski” z zakładu pracy. Nie są to duże kwoty, więc niepokoi mnie czy będą wliczane w ewentualną średnią zarobków z ostatnich 12 miesięcy gdybym przeszła na zwolnienie w ciąży nie przepracowawszy jeszcze pełnych 12 miesięcy?
  Uprzejmie proszę o odpowiedź i pozdrawiam!

  1. Dzień dobry

   Nie, te kwoty NIE BĘDĄ wliczane do podstawy wynagrodzenia chorobowego w ciąży czy zasiłku chorobowego, a potem macierzyńskiego. Do postawy wlicza się tylko składniki wynagrodzenia, nie wszystkie zresztą, a te świadczenia, o których Pani wspomniała, nie mają nic wspólnego z wynagrodzeniem, więc one nie będą uwzględniane w podstawie. Proszę się nie martwić, one nie będą pomniejszać Pani kwoty wynagrodzenia chorobowego w ciąży, a potem zasiłku chorobowego i od porodu zasiłku macierzyńskiego. Te będą naliczane tylko z wynagrodzenia, a już nie ze świadczeń typu zasiłek z MOPS czy dodatek wiejski.

   1. Dzień dobry,
    Od 1 sierpnia 2019 roku przebywam na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży, otrzymałam niedawno 1 wypłatę chorobową od pracodawcy i jestem nieco zaskoczona wysokością tej wpłaty, spodziewałam się większej. Czy mogę prosić o pomoc w wyliczeniu podstawy ?
    Z pracodawcą prócz umowy o pracę miałam umowę zlecenie na zajęcia dodatkowe, od tych zajęć odprowadzane były składki, zakładam zatem że wliczają się one do moich 12 ostatnich wypłat od których będzie naliczone chorobowe. Łącznie wychodzi:
    W sierpniu 2018 roku – 2988 zł brutto , wrzesień 3100 brutto, od października do marca 3476 zł brutto, kwiecień – 3817 zł brutto, maj-lipiec – 3716 zł brutto.

    1. Dobry wieczór

     Tak, policzymy to, tylko proszę mi napisać, czy po drodze od sierpnia 2018 miała Pani zmieniany wymiar zatrudnienia? Czy to cały czas jest pełen etat? Policzymy wszystko, tylko muszę to wiedzieć, bo podstawę chorobowego ustala się od składników po zmianie wymiaru etatu.

 156. Bardzo Panu dziękuję, czy byłby Pan w stanie podać jeszcze kwoty netto, ile wynosi składka zdrowotna, podatek?
  Byłabym bardzo wdzięczna.

  1. Dobry wieczór

   1 przypadek: dniówka 129,44 zł
   2 przypadek: dniówka 161,79 zł

   Załóżmy, że za cały miesiąc przysługuje Pani zasiłek w obu wypadkach. Od zasiłku nie ma składek, jest tylko podatek. Miesiąc ma 31 dni, a więc kwota brutto zasiłku w pierwszym przypadku wyniesie 129,44 * 31 = 4012,64 zł brutto. Podstawa podatku: 4013 zł. Podatek: 18% z 4013 = 722,34 zł. Podatek do skarbowego: 722. Netto do wypłaty: 4012,64 – 722 = 3290,64 zł

   Drugi przypadek: 31 * 161,79 = 5015,49. Podstawa podatku: 5015 zł. Podatek: 18% z 5015 = 902,70. Podatek do skarbowego: 903 zł. Netto do wypłaty: 5015,49 – 903 = 4112,49 zł

   Nieco inaczej będzie, jeśli nie będzie to zasiłek, ale wynagrodzenie chorobowe (za pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego w roku), wówczas nieco niższy będzie podatek, ale dochodzi składka zdrowotna, w każdym razie wyniki będą zbliżone. Nadmieniam, że są one orientacyjne.

 157. Dzień dobry,
  ja również zwracam się do Pana z prośbą o pomoc w wyliczeniu wysokości zasiłku.
  Pracuję na umowie o pracę od 02.05.2019, ze stawką 3200 zł netto (4500 zł brutto). W międzyczasie nie brałam żadnych zwolnień lekarskich.
  Planuję przejść na zwolnienie po przepracowaniu 5 miesięcy, czyli początkiem października, tak aby przepracować jeszcze cały wrzesień.
  Ile będzie wynosiło moje wynagrodzenie na zwolnieniu?
  Czy jeżeli otrzymałabym premię w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia to stawka ta wzrośnie?

  1. Dobry wieczór

   Zakładając, że nie będzie Pani pracować w nadgodzinach do tego czasu, porze nocnej itp. – czyli nie otrzyma Pani żadnych innych składników wynagrodzeń, to podstawa Pani wynagrodzenia chorobowego, a następnie zasiłku wyniesie 4500 zł brutto (średnia z miesięcy od czerwca do września, maj pomijamy, gdyż jest niepełnym miesiącem zatrudnienia). Jeśli otrzyma Pani premię, to trzeba będzie wliczyć ją do średniej, czyli wówczas podstawa wyniesie (4 * 4500 zł + premia 4500) / 4 = 5625 zł i od tej kwoty będzie liczone wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek.

   Zakładając, że jest to zwolnienie lekarskie w czasie ciąży – przysługuje Pani 100% podstawy. Liczymy dniówkę chorobową brutto dla obu przypadków i obu postaw.

   1 przypadek:
   podstawa brutto 4500 zł
   podstawa netto: 4500 – 13,71% z 4500 = 3883,05 zł
   Wynagrodzenie chorobowe (a potem zasiłek chorobowy) za jeden dzień: 3883,05 / 30 * 100% = 129,44 zł

   2 przypadek:
   postawa brutto: 5625 zł
   Podstawa netto: 5625 – 13,71% z 5625 = 4853,81 zł
   Wynagrodzenie chorobowe (a potem zasiłek chorobowy) za jeden dzień: 4853,81 / 30 * 100% = 161,79 zł

   Powyższe kwoty dniówek są kwotami brutto. Od wynagrodzenia chorobowego nalicza się jedynie składkę zdrowotną i podatek (chyba, że „łapie” się Pani na zerowy PIT), natomiast od zasiłku sam podatek (tu już nie ma znaczenia wiek, bo od zasiłku podatek jest zawsze, zasada zerowego pitu dla niego nie obowiązuje).

   Ile to ostatecznie wyniesie, to oczywiście zależy, ile dni w danym miesiącu będzie Pani na zwolnieniu lekarskim. Powyższe dniówki trzeba przemnożyć przez liczbę dni i ma Pani wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy brutto.

 158. Witam, jestem na zwolnieniu w ciąży. Na umówię o pracę od września 2017r nie miałam zapisu odnośnie premii, które reguralnie co miesiąc otrzymywałam dodatkowo za wyrobiony plan i które wpływały mi normalnie na konto tytułem WYNAGRODZENIE oraz były uwzględnione w PIT 2018. Moje pytanie brzmi czy jeśli nie mam zapisu na umówię to premie te powinny się również liczyć do średniej zasiłku chorobowego?

  1. Dobry wieczór

   Jeśli ta premia była powtarzalnym składnikiem wynagrodzenia, uzależnionym od efektów pracy, pomniejszanym za czas nieobecności chorobowych, to tak, ona powinna być wliczona do podstawy zasiłku, bo była od niej naliczana składka chorobowa. Jedyne odstępstwo miałoby miejsce, gdyby ta premia nadal była wypłacana w określonej wysokości w trakcie okresu zasiłkowego, bo wówczas jako składnik należny za czas nieobecności zasiłkowej nie jest wliczana do podstawy, ale w opisanym przez Panią przypadku będzie wliczona.

 159. WITAM SERDECZNIE, MAM PYTANIE ILE BĘDZIE WYNOSIĆ MOJE L4 . JESTEM W CIĄŻY OD 3 CZERWCA PRZEBYWAM NA ZWOLNIENIU L4. tak więc rozumiem,że okres do wyliczenia liczy się od maja 2018- do maja 2019. od maja 2018 do grudnia 2018 moje wynagrodzenie wynosiło 2500netto 3493,21 brutto, a od stycznia 2019 do kwietnia 2019 3500netto 4927,27 brutto oraz a maju 2019 netto 3459,20 ( jeden dzień byłam na zwolnieniu). Ponadto w sierpniu 2018 otrzymałam premie wakacyjną 972,66 netto, a w grudniu premie świąteczną 2434,01 netto. Moje pierwsze zwolnienie lekarskie miałam od 03.06.2019 do 22.06.2019 w lipcu otrzymałam przelew od pracodawcy tytułem wynagrodzenie za czerwiec 2649,33. Moje pytanie brzmi czy Pani Kadrowa wyliczyła wszystko poprawnie. Kolejnie zwolnienie miałam od 23.06.2019 do 19.07.2019 . rozumiem ,że otrzymałam przelew tylko za to 1 zwolnienie oraz ile wynosi kwota za każdy dzień mojego zwolnienia netto. Mam nadzieje,że wszystko napisałam zrozumiale. Z góry dziękuję za pomoc. Gdyż nie potrafie sobie z tym poradzić.

  1. Dobry wieczór

   A kto jest płatnikiem zasiłku – pracodawca czy ZUS (ile osób – orientacyjnie chociaż – zatrudnia zakład pracy i zatrudniał w listopadzie zeszłego roku?

   I jeszcze jedno – czy jest Pani w stanie podać kwoty brutto tych premii wakacyjnej i świątecznej? Policzymy wszystko.

 160. dziękuję za artykuł, bardzo pomocny i raczej go rozumiem 🙂 ale z powodu iż jestem bardzo zszokowana moim niższym wynagrodzeniem na zwolnieniu z powodu zagrożonej ciąży pozwolę sobie o małe pytanie.
  W listopadzie 2018 otrzymałam podwyżkę 500 zł brutto, potem w styczniu 2019 200 zł brutto -moje wynagrodzenie to 4200 brutto (nie mam żadnych premii ani dodatków). Od początku maja 2019 jestem na przymusowym zwolnieniu i w czerwcu dostała wynagrodzenie chorobowe o prawie 300 zł mniejsze niż normalnie. Teraz rozumiem, że wynika to z ustawy i z liczonej średniej z ostatnich 12 miesięcy ale czytałam też różne opinie że wynagrodzenie się kobietom np. nie zmieniało innym tak, a znajoma księgowa powiedziała mi nawet że ona miała jakąś interpretację ZUS’u że kobieta w ciąży nie powinna być stratna.
  Na moje pytanie ZUS nie udzielił mi żadnej konkretnej odpowiedzi gdyż oni mi świadczenia nie wypłacają tylko pracodawca i ze swoimi wątpliwościami powinnam udać się do działu płac u mojego pracodawcy.
  Czy na urlopie macierzyńskim też będzie mnie obowiązywała ta niekorzystna podstawa?

  1. Dobry wieczór

   Może tak być, że na zwolnieniu lekarskim, nawet płatnym 100%, otrzyma Pani nieco niższe wynagrodzenie. Ma Pani miesięczną pensję 4200 zł, tymczasem podstawa wynagrodzenia chorobowego i zasiłku, wyliczona jako średnia z 12 miesięcy wstecz, może być niższa, bo wcześniej Pani wynagrodzenie było niższe. A skoro tak, to i naliczona kwota wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku będzie odpowiednio niższa. Podstawę wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku ustala się na nowo po zmianie zasad wynagradzania, czyli np. jeśli zmieniła Pani wymiar etatu, a w związku z tym zmieniło się Pani wynagrodzenie.

   Ta interpretacja w ZUS – kobieta w ciąży nie jest stratna w tym sensie, że za czas niezdolności do pracy zachowuje prawo do 100%, a nie 80% wynagrodzenia. Ta sama podstawa będzie na urlopie macierzyńskim. Płatnikiem zasiłku jest pracodawca – może Pani zwrócić się do niego z prośbą o przeliczenie podstawy – jeśli okaże się, że np. popełnił błąd i naliczył podstawę niższą, to ją wyrówna.

   Jeszcze jedna rzecz. Zasiłek (chorobowy, macierzyński) nalicza się za jeden dzień i wypłaca za wszystkie dni w miesiącu. A skoro miesiąc ma 30 dni, to odpowiednio niższy będzie też zasiłek, potem w następnym miesiącu jest 31 dni, a więc zasiłek będzie odpowiednio wyższy. Do tego jeszcze zasiłek chorobowy czy macierzyński jest zwolniony ze składek ZUS, od niego nie nalicza się składek, a jedynie podatek, więc również i stąd mogą być różnice.

 161. Dzień dobry. Obecnie jestem w ciąży. Umowę miałam na czas określony, która wygasła z dniem 31 maja, zgodnie z obowiązującymi przepisami umowa została przedłużona do dnia porodu. Z dniem 1 czerwca 2019 r, razem z nową umową został mi zabrany dodatek funkcyjny. Jednak przed pójściem na zwolnienie lekarskie, na którym jestem od 1 kwietnia 2019 r. moje wynagrodzenie miesięczne różniło się ze względu na zdobytą premię. Stąd moje pytania. Czy zasiłek chorobowy na L4 w moim przypadku jest zmienny i powinien być naliczany w każdym miesiącu od nowa? A od czerwca powinien być dodatkowo pomniejszony o zabrany dodatek funkcyjny? Czy po porodzie należy mi się zasiłek macierzyński i rodzicielski? Czy on każdego miesiąca będzie naliczany na nowo czy jest to stały dochód? Z góry bardzo dziękuję za pomoc i odpowiedź.

  1. Dobry wieczór

   Proszę doprecyzować – Pani umowa trwa nadal? Poprzednia przedłużyła się do dnia porodu, czyli – jak rozumiem – do 31 maja, od 1 czerwca zawarto z Panią kolejną umowę przy czym i tak przebywa Pani na urlopie macierzyńskim? Od 1 kwietnia jest Pani na zwolnieniu lekarskim, na kwiecień została ustalona podstawa do wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku i jej się co do zasady nie przelicza od nowa. Proszę doprecyzować chronologicznie te zwolnienia lekarskie, datę porodu itp., bo nie do końca rozumiem, a nie chcę Pani wprowadzać w błąd.

   1. Dzień dobry. Przepraszam, faktycznie troszkę chaotycznie to napisałam. Od początku.. Byłam zatrudniona na umowę o pracę na czas określony, do dnia 31 maja 2019 r. W marcu dowiedziałam się, że jestem w ciąży i z początkiem kwietnia 2019 r. poszłam na L4. Termin porodu mam na październik. Pracodawca przedłużył mi, więc umowę od 1 czerwca do dnia porodu. W poprzedniej umowie oprócz podstawy i dodatku funkcyjnego, przysługiwały mi premie, więc moje wynagrodzenie różniło się każdego miesiąca. Z nową umową został mi zabrany dodatek funkcyjny. Jak na L4 powinien być przeliczany zasiłek chorobowy? Czy ze względu na zróżnicowane wypłaty i wysokość premii każdego miesiąca liczony jest na nowo? Czy po przedłużeniu umowy zostaje pomniejszony o zabrany dodatek funkcyjny? I czy po porodzie mimo końca umowy będzie przysługiwał mi zasiłek macierzyński i rodzicielski?

    1. Dzień dobry

     Jeśli chodzi o podstawę chorobowego, to ona została ustalona już dla kwietnia, ona będzie kontynuowana cały czas (powinna być taka sama dla każdego miesiąca), bo obecnie przebywa Pani na zwolnieniu lekarskim z prawem do zasiłku chorobowego, a od dnia porodu będzie Pani mieć prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres, za jaki byłaby Pani uprawniona do urlopu macierzyńskiego, tak samo będzie z zasiłkiem rodzicielskim. Natomiast jeśli ma Pani umowę czasową, a okazuje się, że jest w ciąży, to ta umowa z mocy przepisów przedłuża się do dnia porodu – nie trzeba tu zawierać kolejnej umowy. Dla Pani i tak nie ma to znaczenia, bo na umowie będzie do dnia porodu, dzień porodu to będzie ostatni dzień obowiązywania umowy, a jednocześnie pierwszy dzień okresu zasiłkowego (macierzyński plus rodzicielski)

     1. Rozumiem, dziękuję bardzo za informację. Nurtuje mnie tylko jeszcze pytanie w kwestii tej podstawy chorobowego. Czy w momencie gdy umowa została przedłużona i został zabrany dodatek funkcyjny to podstawa chorobowego powinna być naliczonana na nowo? Czy bezwzględnie raz wyliczona (juz dla miesiąca kwiecień) powinna obowiązywać do dnia porodu?

     2. Podstawa powinna być taka sama cały czas – zgodnie z przepisami ustawy zasiłkowej podstawy nie ustala się na nowo, jeśli pomiędzy zasiłkami tego samego czy innego rodzaju nie było przerwy, a z kolei podstawę ustala się na nowo, jeśli doszło do zmiany umowy o pracę, ale w zakresie wymiaru etatu. U Pani ta podstawa powinna zostać kwietniowa – przez cały okres zwolnienia lekarskiego będzie obowiązywać do dnia porodu.

      Art. 40. W razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach, o których mowa w art. 36.

      Art. 43. Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

 162. Witam!
  Moja sytuacja wygląda tak:
  Pierwsze dziecko urodziłam w listopadzie 2015r. Byłam na rocznym „urlopie macierzyńskim”, następnie od listopada 2016 do lutego 2017 korzystałam z urlopu wypoczynkowego (a w między czasie też korzystałam ze zwolnień lekarskich). Fizycznie nie powróciłam do pracy i od lutego 2017r byłam na zwolnieniu lekarskim z powodu drugiej ciąży. Urodziłam we wrześniu 2017r. Do września 2018r. byłam na „urlopie macierzyńskim”, a następnie do stycznia 2019r. przebywałam na urlopie wypoczynkowym (a w między czasie też korzystałam ze zwolnień lekarskich). Od stycznia 2019r. wróciłam do pracy (a w między czasie też korzystałam ze zwolnień lekarskich). Obecnie jestem w ciąży i zastanawiam się w jaki sposób będzie naliczane wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy. Z jakiego okresu będzie naliczana postawa? Od czasu, kiedy w sierpniu 2015r. poszłam na zwolnienie lekarskie z powodu pierwszej ciąży, nie przepracowałam 3 miesięcy ciągiem bez zwolnienia lekarskiego. Czy podstawa będzie ta sama co wyliczona w 2015r? Czy postawę można wyliczyć na podstawie wynagrodzenia za urlop macierzyński?

  1. Dobry wieczór

   A czy w międzyczasie zmieniały się w zakładzie pracy zasady wypłaty wynagrodzenia – dochodziły albo odchodziły jakieś składniki wynagrodzeń itp.? Bo podstawę ustala się na nowo po zmianie zasad wynagradzania, w razie podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę itp. Odpiszę Pani precyzyjniej, tylko proszę doprecyzować powyższe.

 163. Mam pytanie odnośnie wysokości zwolnienia L4 ciazowego. W styczniu wróciłam do pracy po wychowawczym i obecnie znów jestem w ciąży czyli po 5 miesiącach od powrotu. W kwietniu dostałam podwyżkę ….i tu moje pytanie jeśli przejdę teraz na L4 to jaką wysokość zasiłku dostanę 100% po podwyżce?

  1. Dzień dobry

   Tak, podstawa do zasiłku będzie naliczona od nowego wynagrodzenia. Od ostatniego zasiłku minęło już więcej niż 3 miesiące, a więc podstawa zasiłkowa będzie naliczona od nowa.

 164. Czy podana kwota 3021,75 zł z obliczeń : 2924,27 zł / 30 * 100% * 31 (dni choroby w maju) = 3021,75 zł jest KWOTĄ BTUTTO – czyli standardowo opodatkowaną ze wszystkimi składkami ZUS + podatek dochodowy? taką kwotą którą jak wrzucę w kalkulator brutto/netto to otrzymam kwotę „na rękę”?

  1. Tak, to jest kwota zasiłku brutto, ale proszę pamiętać, że od zasiłku nie ma składek ZUS, a jedynie podatek. A więc wrzucając tą kwotę brutto do jakiegoś kalkulatora niech Pani zaznaczy, że tu nie ma składek ZUS. Nie ma też kosztów uzyskania przychodu. Wówczas dopiero otrzyma Pani kwotę netto – na rękę.

 165. Dzień dobry, mam pytanie. Jestem w ciąży, termin porodu koniec kwietnia 2019 roku. Obowiązuje mnie umowa na czas nieokreślony. Planuję pracować jak najdłużej, realnie pewnie do końca lutego lub połowy marca. Chciałabym aby do podstawą mojego zasiłku chorobowego a potem macierzyńskiego była uwzględniona pensja za styczeń 2018 roku, która była wypłacona 10 lutego 2018 roku. W związku z tym, że nie planuję tak szybko pożegnać się z pracą to mam pytanie a w zasadzie rozwiązanie tej sytuacji. Czy jeśli pójdę na kilka dni zwolnienia chorobowego w styczniu 2019 roku, potem wrócę na kilka tygodni do pracy to podstawą do naliczenia składek i średniej za 12 miesięcy stanie się styczeń 2018 roku? Z informacji jakie udzieliły mi kadry wynika, że wystarczy, że pójdę nawet na jeden dzień zwolnienia lekarskiego i nie minie więcej niż 2 miesiące a styczeń 2018 roku mi wejdzie do średniej z 12 miesięcy, mimo, ze fizycznie na zwolnienie dłuższe pójdę od marca 2019 roku. Będę wdzięczna za potwierdzenie tej informacji lub sprostowanie jeśli jest błędna.

  1. Dobry wieczór

   Jeśli pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie nawet na jeden dzień w styczniu, to zostanie dla niego ustalona podstawa do wynagrodzenia chorobowego, a potem, jeśli pójdzie Pani na kolejne zwolnienie lekarskie w okresie do 3 miesięcy od poprzedniego, to dla tego drugiego zwolnienia lekarskiego obowiązywać będzie ta sama podstawa, co dla tego jednodniowego zwolnienia styczniowego. Zgodnie bowiem z art. 43 ustawy zasiłkowej: „Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe”. Jeśli pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie w styczniu 2019, zostanie dla niego ustalona podstawa z 12 miesięcy poprzedzających, a więc styczeń 2018 załapie się do tej podstawy. A potem, dla każdego zwolnienia lekarskiego w okresie do 3 miesięcy od tego styczniowego podstawa będzie taka sama, jak dla tego styczniowego. Może Pani iść w styczniu na kilka dni zwolnienia, zostanie ustalona podstawa wynagrodzenia chorobowego z 12 miesięcy poprzedzających (czyli od grudnia 2018 włącznie wstecz 12 miesięcy czyli styczeń 2018 załapie się).

   Kadry prawidłowo Panią poinformowały, tyle, że nie 2 miesiące, a 3 miesiące.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *