Ile dostanę na zwolnieniu lekarskim w ciąży – jak się liczy wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy w okresie ciąży i macierzyński po porodzie

Niemal każda spodziewająca się dziecka pracownica, przed przewidywaną datą porodu przez pewien czas przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jako niezdolna do pracy ma wówczas prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego (o ile nie zachowuje w tym okresie prawa do normalnego wynagrodzenia), a po porodzie prawo do zasiłku macierzyńskiego (również za okres urlopu rodzicielskiego, jeśli z niego korzysta). Spora grupa pracownic, jeszcze przed pójściem na to zwolnienie lekarskie kalkuluje, ile potencjalnie na nim straci finansowo, a także zastanawia się, ile będzie wynosił zasiłek macierzyński i jak się go liczy. W niniejszym artykule omówimy świadczenia, jakie przysługują pracownicy niezdolnej do pracy w okresie ciąży oraz jak się liczy zasiłek macierzyński – za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Na końcu na konkretnych przykładach pokażemy, jak się liczy wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy w okresie ciąży oraz zasiłek macierzyński, należny po porodzie.

Zwolnienie lekarskie w okresie ciąży a prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego

Stosownie do przepisu art. 92 §1 ust. 1 i 2 kodeksu pracy, za czas zwolnienia lekarskiego w okresie ciąży pracownica zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia, przy czym to wynagrodzenie (w domyśle wynagrodzenie chorobowe) należy jej się za pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego w roku kalendarzowym, a od 34 dnia niezdolności do pracy nabywa ona prawo do zasiłku chorobowego. Należy pamiętać, że te 33 dni choroby z prawem do wynagrodzenia chorobowego nie musi przypadać na sam okres ciąży. Może się okazać, że w danym roku pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim łącznie np. 21 dni, następnie zaszła w ciążę i w jej trakcie stała się niezdolna do pracy z powodu choroby. Wówczas – jeśli kontynuuje ona zwolnienie lekarskie w okresie ciąży – wynagrodzenie chorobowe należy jej się za 12 dni, a od 13 dnia ma ona prawo do zasiłku chorobowego (mija już łącznie 33 dni niezdolności do pracy z powodu choroby w tym roku kalendarzowym).

Zasady naliczania wysokości wynagrodzenia chorobowego i zasiłku reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Nie wdając się teraz w szczegółowe omawianie przepisów powołanej ustawy warto wspomnieć, iż wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy (jak również zasiłek macierzyński) liczy się w ten sposób, że najpierw nalicza się jego podstawę, następnie wysokość wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku za jeden dzień niezdolności do pracy/urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego, a tak otrzymany wynik mnoży przez liczbę dni w miesiącu, za które te świadczenia się należą.

Podstawą do wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku chorobowego (oraz później macierzyńskiego) jest – zgodnie z art. 36 wspomnianej ustawy – średnie wynagrodzenie pracownicy z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia zwolnienia lekarskiego. Jeśli pozostaje ona zatrudniona krócej niż 12 miesięcy, podstawą tą jest średnie wynagrodzenie z pełnych miesięcy zatrudnienia, z kolei, jeśli niezdolność do pracy powstała w tym samym miesiącu, w którym pracownica została zatrudniona, podstawą wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku jest wynagrodzenie, jakie otrzymałaby, gdyby przepracowała pełny miesiąc.

Jak się liczy wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy w czasie ciąży pokażemy teraz na konkretnym przykładzie.

Jak się liczy wynagrodzenie chorobowe i zasiłek w okresie ciąży – przykład

Załóżmy, że pracownica została zatrudniona w dniu 1 czerwca 2018 roku z wynagrodzeniem w kwocie 3000 zł brutto. Od października 2018 otrzymała podwyżkę i zarabia 3200 zł, a ponadto otrzymała dodatek funkcyjny w kwocie 500 zł. Co ważne – dodatek ten jest pomniejszany za czas nieobecności chorobowej w pracy tak, jak pomniejszane jest wynagrodzenie zasadnicze (to ważne – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej tych składników, które nie są pomniejszane za czas nieobecności w pracy i są wypłacane w pełnej wysokości nie wlicza się do podstawy wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku. O tym, czy dany składnik jest czy nie jest pomniejszany decydują przepisy wewnątrzzakładowe, np. regulamin wynagradzania, definiujący dany składnik wynagrodzenia). W okresie od 11 marca 2019 roku pracownica, będąca już wówczas w ciąży, przebywa na zwolnieniu lekarskim. Za marzec otrzyma zatem wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca (1 – 10 marzec 2019) oraz wynagrodzenie chorobowe za okres od 11 do 31 marca.

Policzmy najpierw wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca:

(3200 zł + 500 zł) – (3200 zł + 500 zł) / 30 * 21 (dni choroby) = 1110 zł <- tyle pracownica otrzyma tytułem wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego za przepracowaną część marca 2019.

Ustalamy teraz podstawę wynagrodzenia chorobowego:

4*3000 zł (pensja zasadnicza za okres od czerwca do września 2018) + 5*3200 zł + (pensja zasadnicza za okres od października 2018 do lutego 2019) + 5 * 500 zł (dodatek funkcyjny za okres od października 2018 do lutego 2019) = 30.500 zł

30.500 zł : 9 (pełnych miesięcy zatrudnienia, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia zwolnienia lekarskiego) = 3388,89 zł

Teraz od wyliczonej podstawy należy odjąć 13,71% tej podstawy. Jest to suma składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej z wynagrodzenia pracownika (9,76% ubezpieczenie emerytalne, 1,5% ubezpieczenie rentowe oraz 2,45% ubezpieczenie chorobowe)

3388,89 – 13,71% z 3388,89 zł = 2924,27 zł

Jest to tzw. podstawa netto wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku

Teraz możemy już wyliczyć wynagrodzenie chorobowe, które za czas niezdolności do pracy w okresie ciąży należy się w wysokości 100% wynagrodzenia (gdyby było to „zwykłe” zwolnienie lekarskie, byłoby to 80%, zgodnie z art. 92 kodeksu pracy):

2924,27 zł / 30 * 100% * 21 (dni choroby z wynagrodzeniem chorobowym) = 2046,99 zł

Pamiętaj – licząc wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca oraz wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek dzielimy zawsze przez 30, niezależnie od tego, ile dany miesiąc ma dni. Należy również pamiętać, że zwolnienie lekarskie obowiązuje również w weekendy, a nie tylko w dni robocze.

Zasada jest taka, że do podstawy wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku wlicza się te składniki wynagrodzenia, od których naliczana jest składka chorobowa (z wyjątkiem tych wspomnianych wcześniej, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku). Nie wlicza się zatem do podstawy np. ekwiwalentu za pranie odzieży, ale wlicza wszelkiego rodzaju premie, prowizje, nagrody (z wyłączeniem nagrody jubileuszowej) itp.

Kontynuujmy nasz przykład. Pracownica nadal przebywa na zwolnieniu lekarskim przez cały kwiecień. W marcu otrzymała już wynagrodzenie chorobowe za 21 dni, a więc w kwietniu 2019 otrzyma wynagrodzenie chorobowe za 12 dni (upływa już 33 dni zwolnienia lekarskiego w tym 2019 roku), a za 18 dni zasiłek chorobowy, również w wysokości 100%. Podstawa do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku jest taka sama, jak w marcu (nie nastąpiła zmiana wymiaru etatu, więc zgodnie z art. 43 ustawy zasiłkowej podstawy wynagrodzenia chorobowego nie ustala się na nowo, jeśli między świadczeniami nie było przerwy, a tu przerwy nie ma, gdyż pracownica kontynuuje zwolnienie lekarskie).

W kwietniu 2019 pracownica nie przepracowała ani jednego dnia, a więc nie otrzyma wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, a jedynie wynagrodzenie chorobowe za zwolnienie lekarskie w ciąży, a następnie zasiłek chorobowy. Liczymy:

Wynagrodzenie chorobowe: 2924,27 zł / 30 * 100% * 12 = 1169,71 zł

Zasiłek chorobowy: 2924,27 zł / 30 * 100% * 18 = 1754,56 zł

Podane kwoty są kwotami brutto. O tym, jak się rozlicza wynagrodzenia chorobowe i zasiłki na liście płac do kwoty netto napiszemy już niebawem.

Gdyby pracownica kontynuowała zwolnienie lekarskie w okresie ciąży przez cały maj, otrzymałaby jedynie zasiłek chorobowy:

2924,27 zł / 30 * 100% * 31 (dni choroby w maju) = 3021,75 zł

Potem, gdy pracownica rozpocznie korzystanie z urlopu macierzyńskiego, w jego okresie również należy jej się zasiłek macierzyński, liczony na dokładnie takich samych zasadach, jak omówiliśmy powyżej. Jedyna różnica jest taka, że zasiłek ten może wynosić 100%, 80% albo 60% podstawy – wszystko zależy od tego, czy i w jaki sposób pracownica decyduje o wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego. Jeśli decyduje się ona od razu po porodzie na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim w całości, za czas macierzyńskiego i rodzicielskiego należy jej się zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy. Jeśli natomiast najpierw korzysta z macierzyńskiego, to zasiłek macierzyński wyniesie 100% podstawy, a jeśli dopiero potem złoży ona wniosek o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego, zasiłek za pierwsze 6 tygodni tego rodzicielskiego wyniesie 100% podstawy, a za pozostałą część tego urlopu 60% podstawy. Zakładając, że pracownica z omawianego przykładu zdecydowała o wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego od razu po macierzyńskim i za czas obu urlopów należy jej się zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy, obliczenia będą następujące (przykład dla września 2019), w którym przez cały miesiąc pracownica przebywała już na urlopie macierzyńskim):

2924,27 zł / 30 * 80% * 30 (dni urlopu macierzyńskiego we wrześniu) = 2339,42 zł

Jak widzisz, obliczanie wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego w okresie ciąży, a także zasiłku macierzyńskiego nie jest skomplikowane. W opisany w niniejszym artykule sposób możesz obliczyć – choćby orientacyjnie, co należy się pracownicy w ciąży w czasie zwolnienia lekarskiego oraz po porodzie, w okresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Osoby, które odwiedziły tą stronę, znalazły ją szukając::

 • jak liczymy zasilek chorobowy
 • jak zus wylicza zasiłek chorobowy w ciąży
 • zwolnienie lekarskie w ciąży średnia z ilu miesięcy
 • kalkulator wynagrodzeń w ciąży
 • ile dostanę na zwolnieniu w ciąży
 • l4 ciąża wynagrodzenie 2018 80%czy 100%
 • jak się liczy 12 miesięcy poprzedzających zwolnienie
 • jak obliczyć chorobowe w ciąży
 • ile dostane za chorobowe w 2019
 • czy w ciazy dostane 100 pensji
Please wait...

34 Comments on "Ile dostanę na zwolnieniu lekarskim w ciąży – jak się liczy wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy w okresie ciąży i macierzyński po porodzie"

 1. Witam czy jest mi.ktoś.w stanie pomoc wyliczyć zasiłek chorobowy? Moje wynagrodzenie brutto to 2*2150 + 7*2250+ 3*2700 , żadnych dodatków

 2. Dzień dobry, mam prośbę odnośnie wyliczenia mojego l4 w ciąży . Pracuje na umowę o prace od 1.03.2019 r.Na zwolnienie lekarskie z powodu ciąży przeszłam 09.08 i znajduje się na zwolnieniu z powodu ciąży do teraz. Moje wynagrodzenie podstawa to 3843. Brutto. Plus dyżury również na umowę o prace. Moje wynagrodzenia netto za poszczególne miesiące to 2500 + 4354+5475,09+4852,32+4316,95+3143,24. Ostatnia pensja jest wyliczona z praca od 1.08-08.08 i następnie zwolnienie lekarskie w ciąży. Dodatkowo otrzymałam premie 400zl i 743zl przez ten okres pracy. Jakie wynagrodzenie powinnam otrzymać?

  • Dobry wieczór

   A jest Pani w stanie podać Kwoty brutto wynagrodzeń od dnia 1 marca 2019 do lipca 2019? BO z tych pensji zostanie ustalona postawa do wynagrodzenia chorobowego, następnie zasiłku chorobowego i potem zasiłku macierzyńskiego. Policzymy to, tylko dobrze by było, aby podała Pani wynagrodzenia brutto z okresu od marca 2019 do lipca 2019. Pensja sierpniowa nie ma tu znaczenia, bo ona nie wchodzi do podstawy – podstawa chorobowego i macierzyńskiego jest ustalana z okresu od marca do lipca.

 3. Witam
  Jestem od 8 lat zatrudniona w tym samym zakładzie pracy na czas nieokreślony. W bieżącym roku w czerwcu uległam wypadkowi i aktualnie jestem na l4 do końca września. Moje pytanie brzmi: jeśli w październiku zaszłabym w ciążę i będę chciała skorzystać ze zwolnienia to jak będę miała naliczoną pensję?

  • Dobry wieczór

   Obecnie jest Pani na zwolnieniu lekarskim z prawem do zasiłku chorobowego. Jeśli w październiku dostarczy Pani pracodawcy zaświadczenie o ciąży albo zwolnienie lekarskie, z którego będzie wynikać, iż jest Pani w ciąży, to zasiłek będzie naliczany od takiej samej podstawy, jak teraz ma Pani płacony zasiłek chorobowy, mniej więcej będzie w porównywalnej wysokości (miesiące różnią się liczbą dni – 30 albo 31, więc stąd może wynikać różnica). Natomiast podstawa do chorobowego w ciąży będzie taka sama jak ta dla chorobowego po wypadku. Nie napisała Pani tego, ale jeśli to wypadek przy pracy, to ma Pani płacone teraz 100% podstawy, ale jeśli jakiś inny wypadek, skutkujący niezdolnością do pracy, to ma Pani teraz płacone 80% podstawy, a w ciąży będzie więcej, bo 100% podstawy.

 4. Dobry wieczór!
  Bardzo dziękuję za wartościowy artykuł! Bardzo zależy mi na odpowiedzi na pytanie, które mnie nurtuje.
  31 sierpnia 2019 kończę urlop wychowawczy i od 1 września wracam do pracy. Mam umowę na czas nieokreślony. Ze względu na mój wiek będę się starała znów zajść w ciążę, ponieważ nie mogę sobie pozwolić na jej odkładanie na przyszłe lata. W czasie urlopu wychowawczego otrzymywałam zasiłek z MOPS-u oraz dodatek “wiejski” z zakładu pracy. Nie są to duże kwoty, więc niepokoi mnie czy będą wliczane w ewentualną średnią zarobków z ostatnich 12 miesięcy gdybym przeszła na zwolnienie w ciąży nie przepracowawszy jeszcze pełnych 12 miesięcy?
  Uprzejmie proszę o odpowiedź i pozdrawiam!

  • Dzień dobry

   Nie, te kwoty NIE BĘDĄ wliczane do podstawy wynagrodzenia chorobowego w ciąży czy zasiłku chorobowego, a potem macierzyńskiego. Do postawy wlicza się tylko składniki wynagrodzenia, nie wszystkie zresztą, a te świadczenia, o których Pani wspomniała, nie mają nic wspólnego z wynagrodzeniem, więc one nie będą uwzględniane w podstawie. Proszę się nie martwić, one nie będą pomniejszać Pani kwoty wynagrodzenia chorobowego w ciąży, a potem zasiłku chorobowego i od porodu zasiłku macierzyńskiego. Te będą naliczane tylko z wynagrodzenia, a już nie ze świadczeń typu zasiłek z MOPS czy dodatek wiejski.

   • Dzień dobry,
    Od 1 sierpnia 2019 roku przebywam na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży, otrzymałam niedawno 1 wypłatę chorobową od pracodawcy i jestem nieco zaskoczona wysokością tej wpłaty, spodziewałam się większej. Czy mogę prosić o pomoc w wyliczeniu podstawy ?
    Z pracodawcą prócz umowy o pracę miałam umowę zlecenie na zajęcia dodatkowe, od tych zajęć odprowadzane były składki, zakładam zatem że wliczają się one do moich 12 ostatnich wypłat od których będzie naliczone chorobowe. Łącznie wychodzi:
    W sierpniu 2018 roku – 2988 zł brutto , wrzesień 3100 brutto, od października do marca 3476 zł brutto, kwiecień – 3817 zł brutto, maj-lipiec – 3716 zł brutto.

    • Dobry wieczór

     Tak, policzymy to, tylko proszę mi napisać, czy po drodze od sierpnia 2018 miała Pani zmieniany wymiar zatrudnienia? Czy to cały czas jest pełen etat? Policzymy wszystko, tylko muszę to wiedzieć, bo podstawę chorobowego ustala się od składników po zmianie wymiaru etatu.

 5. Bardzo Panu dziękuję, czy byłby Pan w stanie podać jeszcze kwoty netto, ile wynosi składka zdrowotna, podatek?
  Byłabym bardzo wdzięczna.

  • Dobry wieczór

   1 przypadek: dniówka 129,44 zł
   2 przypadek: dniówka 161,79 zł

   Załóżmy, że za cały miesiąc przysługuje Pani zasiłek w obu wypadkach. Od zasiłku nie ma składek, jest tylko podatek. Miesiąc ma 31 dni, a więc kwota brutto zasiłku w pierwszym przypadku wyniesie 129,44 * 31 = 4012,64 zł brutto. Podstawa podatku: 4013 zł. Podatek: 18% z 4013 = 722,34 zł. Podatek do skarbowego: 722. Netto do wypłaty: 4012,64 – 722 = 3290,64 zł

   Drugi przypadek: 31 * 161,79 = 5015,49. Podstawa podatku: 5015 zł. Podatek: 18% z 5015 = 902,70. Podatek do skarbowego: 903 zł. Netto do wypłaty: 5015,49 – 903 = 4112,49 zł

   Nieco inaczej będzie, jeśli nie będzie to zasiłek, ale wynagrodzenie chorobowe (za pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego w roku), wówczas nieco niższy będzie podatek, ale dochodzi składka zdrowotna, w każdym razie wyniki będą zbliżone. Nadmieniam, że są one orientacyjne.

 6. Dzień dobry,
  ja również zwracam się do Pana z prośbą o pomoc w wyliczeniu wysokości zasiłku.
  Pracuję na umowie o pracę od 02.05.2019, ze stawką 3200 zł netto (4500 zł brutto). W międzyczasie nie brałam żadnych zwolnień lekarskich.
  Planuję przejść na zwolnienie po przepracowaniu 5 miesięcy, czyli początkiem października, tak aby przepracować jeszcze cały wrzesień.
  Ile będzie wynosiło moje wynagrodzenie na zwolnieniu?
  Czy jeżeli otrzymałabym premię w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia to stawka ta wzrośnie?

  • Dobry wieczór

   Zakładając, że nie będzie Pani pracować w nadgodzinach do tego czasu, porze nocnej itp. – czyli nie otrzyma Pani żadnych innych składników wynagrodzeń, to podstawa Pani wynagrodzenia chorobowego, a następnie zasiłku wyniesie 4500 zł brutto (średnia z miesięcy od czerwca do września, maj pomijamy, gdyż jest niepełnym miesiącem zatrudnienia). Jeśli otrzyma Pani premię, to trzeba będzie wliczyć ją do średniej, czyli wówczas podstawa wyniesie (4 * 4500 zł + premia 4500) / 4 = 5625 zł i od tej kwoty będzie liczone wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek.

   Zakładając, że jest to zwolnienie lekarskie w czasie ciąży – przysługuje Pani 100% podstawy. Liczymy dniówkę chorobową brutto dla obu przypadków i obu postaw.

   1 przypadek:
   podstawa brutto 4500 zł
   podstawa netto: 4500 – 13,71% z 4500 = 3883,05 zł
   Wynagrodzenie chorobowe (a potem zasiłek chorobowy) za jeden dzień: 3883,05 / 30 * 100% = 129,44 zł

   2 przypadek:
   postawa brutto: 5625 zł
   Podstawa netto: 5625 – 13,71% z 5625 = 4853,81 zł
   Wynagrodzenie chorobowe (a potem zasiłek chorobowy) za jeden dzień: 4853,81 / 30 * 100% = 161,79 zł

   Powyższe kwoty dniówek są kwotami brutto. Od wynagrodzenia chorobowego nalicza się jedynie składkę zdrowotną i podatek (chyba, że “łapie” się Pani na zerowy PIT), natomiast od zasiłku sam podatek (tu już nie ma znaczenia wiek, bo od zasiłku podatek jest zawsze, zasada zerowego pitu dla niego nie obowiązuje).

   Ile to ostatecznie wyniesie, to oczywiście zależy, ile dni w danym miesiącu będzie Pani na zwolnieniu lekarskim. Powyższe dniówki trzeba przemnożyć przez liczbę dni i ma Pani wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy brutto.

 7. Witam, jestem na zwolnieniu w ciąży. Na umówię o pracę od września 2017r nie miałam zapisu odnośnie premii, które reguralnie co miesiąc otrzymywałam dodatkowo za wyrobiony plan i które wpływały mi normalnie na konto tytułem WYNAGRODZENIE oraz były uwzględnione w PIT 2018. Moje pytanie brzmi czy jeśli nie mam zapisu na umówię to premie te powinny się również liczyć do średniej zasiłku chorobowego?

  • Dobry wieczór

   Jeśli ta premia była powtarzalnym składnikiem wynagrodzenia, uzależnionym od efektów pracy, pomniejszanym za czas nieobecności chorobowych, to tak, ona powinna być wliczona do podstawy zasiłku, bo była od niej naliczana składka chorobowa. Jedyne odstępstwo miałoby miejsce, gdyby ta premia nadal była wypłacana w określonej wysokości w trakcie okresu zasiłkowego, bo wówczas jako składnik należny za czas nieobecności zasiłkowej nie jest wliczana do podstawy, ale w opisanym przez Panią przypadku będzie wliczona.

 8. WITAM SERDECZNIE, MAM PYTANIE ILE BĘDZIE WYNOSIĆ MOJE L4 . JESTEM W CIĄŻY OD 3 CZERWCA PRZEBYWAM NA ZWOLNIENIU L4. tak więc rozumiem,że okres do wyliczenia liczy się od maja 2018- do maja 2019. od maja 2018 do grudnia 2018 moje wynagrodzenie wynosiło 2500netto 3493,21 brutto, a od stycznia 2019 do kwietnia 2019 3500netto 4927,27 brutto oraz a maju 2019 netto 3459,20 ( jeden dzień byłam na zwolnieniu). Ponadto w sierpniu 2018 otrzymałam premie wakacyjną 972,66 netto, a w grudniu premie świąteczną 2434,01 netto. Moje pierwsze zwolnienie lekarskie miałam od 03.06.2019 do 22.06.2019 w lipcu otrzymałam przelew od pracodawcy tytułem wynagrodzenie za czerwiec 2649,33. Moje pytanie brzmi czy Pani Kadrowa wyliczyła wszystko poprawnie. Kolejnie zwolnienie miałam od 23.06.2019 do 19.07.2019 . rozumiem ,że otrzymałam przelew tylko za to 1 zwolnienie oraz ile wynosi kwota za każdy dzień mojego zwolnienia netto. Mam nadzieje,że wszystko napisałam zrozumiale. Z góry dziękuję za pomoc. Gdyż nie potrafie sobie z tym poradzić.

  • Dobry wieczór

   A kto jest płatnikiem zasiłku – pracodawca czy ZUS (ile osób – orientacyjnie chociaż – zatrudnia zakład pracy i zatrudniał w listopadzie zeszłego roku?

   I jeszcze jedno – czy jest Pani w stanie podać kwoty brutto tych premii wakacyjnej i świątecznej? Policzymy wszystko.

 9. dziękuję za artykuł, bardzo pomocny i raczej go rozumiem 🙂 ale z powodu iż jestem bardzo zszokowana moim niższym wynagrodzeniem na zwolnieniu z powodu zagrożonej ciąży pozwolę sobie o małe pytanie.
  W listopadzie 2018 otrzymałam podwyżkę 500 zł brutto, potem w styczniu 2019 200 zł brutto -moje wynagrodzenie to 4200 brutto (nie mam żadnych premii ani dodatków). Od początku maja 2019 jestem na przymusowym zwolnieniu i w czerwcu dostała wynagrodzenie chorobowe o prawie 300 zł mniejsze niż normalnie. Teraz rozumiem, że wynika to z ustawy i z liczonej średniej z ostatnich 12 miesięcy ale czytałam też różne opinie że wynagrodzenie się kobietom np. nie zmieniało innym tak, a znajoma księgowa powiedziała mi nawet że ona miała jakąś interpretację ZUS’u że kobieta w ciąży nie powinna być stratna.
  Na moje pytanie ZUS nie udzielił mi żadnej konkretnej odpowiedzi gdyż oni mi świadczenia nie wypłacają tylko pracodawca i ze swoimi wątpliwościami powinnam udać się do działu płac u mojego pracodawcy.
  Czy na urlopie macierzyńskim też będzie mnie obowiązywała ta niekorzystna podstawa?

  • Dobry wieczór

   Może tak być, że na zwolnieniu lekarskim, nawet płatnym 100%, otrzyma Pani nieco niższe wynagrodzenie. Ma Pani miesięczną pensję 4200 zł, tymczasem podstawa wynagrodzenia chorobowego i zasiłku, wyliczona jako średnia z 12 miesięcy wstecz, może być niższa, bo wcześniej Pani wynagrodzenie było niższe. A skoro tak, to i naliczona kwota wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku będzie odpowiednio niższa. Podstawę wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku ustala się na nowo po zmianie zasad wynagradzania, czyli np. jeśli zmieniła Pani wymiar etatu, a w związku z tym zmieniło się Pani wynagrodzenie.

   Ta interpretacja w ZUS – kobieta w ciąży nie jest stratna w tym sensie, że za czas niezdolności do pracy zachowuje prawo do 100%, a nie 80% wynagrodzenia. Ta sama podstawa będzie na urlopie macierzyńskim. Płatnikiem zasiłku jest pracodawca – może Pani zwrócić się do niego z prośbą o przeliczenie podstawy – jeśli okaże się, że np. popełnił błąd i naliczył podstawę niższą, to ją wyrówna.

   Jeszcze jedna rzecz. Zasiłek (chorobowy, macierzyński) nalicza się za jeden dzień i wypłaca za wszystkie dni w miesiącu. A skoro miesiąc ma 30 dni, to odpowiednio niższy będzie też zasiłek, potem w następnym miesiącu jest 31 dni, a więc zasiłek będzie odpowiednio wyższy. Do tego jeszcze zasiłek chorobowy czy macierzyński jest zwolniony ze składek ZUS, od niego nie nalicza się składek, a jedynie podatek, więc również i stąd mogą być różnice.

 10. Dzień dobry. Obecnie jestem w ciąży. Umowę miałam na czas określony, która wygasła z dniem 31 maja, zgodnie z obowiązującymi przepisami umowa została przedłużona do dnia porodu. Z dniem 1 czerwca 2019 r, razem z nową umową został mi zabrany dodatek funkcyjny. Jednak przed pójściem na zwolnienie lekarskie, na którym jestem od 1 kwietnia 2019 r. moje wynagrodzenie miesięczne różniło się ze względu na zdobytą premię. Stąd moje pytania. Czy zasiłek chorobowy na L4 w moim przypadku jest zmienny i powinien być naliczany w każdym miesiącu od nowa? A od czerwca powinien być dodatkowo pomniejszony o zabrany dodatek funkcyjny? Czy po porodzie należy mi się zasiłek macierzyński i rodzicielski? Czy on każdego miesiąca będzie naliczany na nowo czy jest to stały dochód? Z góry bardzo dziękuję za pomoc i odpowiedź.

  • Dobry wieczór

   Proszę doprecyzować – Pani umowa trwa nadal? Poprzednia przedłużyła się do dnia porodu, czyli – jak rozumiem – do 31 maja, od 1 czerwca zawarto z Panią kolejną umowę przy czym i tak przebywa Pani na urlopie macierzyńskim? Od 1 kwietnia jest Pani na zwolnieniu lekarskim, na kwiecień została ustalona podstawa do wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku i jej się co do zasady nie przelicza od nowa. Proszę doprecyzować chronologicznie te zwolnienia lekarskie, datę porodu itp., bo nie do końca rozumiem, a nie chcę Pani wprowadzać w błąd.

   • Dzień dobry. Przepraszam, faktycznie troszkę chaotycznie to napisałam. Od początku.. Byłam zatrudniona na umowę o pracę na czas określony, do dnia 31 maja 2019 r. W marcu dowiedziałam się, że jestem w ciąży i z początkiem kwietnia 2019 r. poszłam na L4. Termin porodu mam na październik. Pracodawca przedłużył mi, więc umowę od 1 czerwca do dnia porodu. W poprzedniej umowie oprócz podstawy i dodatku funkcyjnego, przysługiwały mi premie, więc moje wynagrodzenie różniło się każdego miesiąca. Z nową umową został mi zabrany dodatek funkcyjny. Jak na L4 powinien być przeliczany zasiłek chorobowy? Czy ze względu na zróżnicowane wypłaty i wysokość premii każdego miesiąca liczony jest na nowo? Czy po przedłużeniu umowy zostaje pomniejszony o zabrany dodatek funkcyjny? I czy po porodzie mimo końca umowy będzie przysługiwał mi zasiłek macierzyński i rodzicielski?

    • Dzień dobry

     Jeśli chodzi o podstawę chorobowego, to ona została ustalona już dla kwietnia, ona będzie kontynuowana cały czas (powinna być taka sama dla każdego miesiąca), bo obecnie przebywa Pani na zwolnieniu lekarskim z prawem do zasiłku chorobowego, a od dnia porodu będzie Pani mieć prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres, za jaki byłaby Pani uprawniona do urlopu macierzyńskiego, tak samo będzie z zasiłkiem rodzicielskim. Natomiast jeśli ma Pani umowę czasową, a okazuje się, że jest w ciąży, to ta umowa z mocy przepisów przedłuża się do dnia porodu – nie trzeba tu zawierać kolejnej umowy. Dla Pani i tak nie ma to znaczenia, bo na umowie będzie do dnia porodu, dzień porodu to będzie ostatni dzień obowiązywania umowy, a jednocześnie pierwszy dzień okresu zasiłkowego (macierzyński plus rodzicielski)

     • Rozumiem, dziękuję bardzo za informację. Nurtuje mnie tylko jeszcze pytanie w kwestii tej podstawy chorobowego. Czy w momencie gdy umowa została przedłużona i został zabrany dodatek funkcyjny to podstawa chorobowego powinna być naliczonana na nowo? Czy bezwzględnie raz wyliczona (juz dla miesiąca kwiecień) powinna obowiązywać do dnia porodu?

     • Podstawa powinna być taka sama cały czas – zgodnie z przepisami ustawy zasiłkowej podstawy nie ustala się na nowo, jeśli pomiędzy zasiłkami tego samego czy innego rodzaju nie było przerwy, a z kolei podstawę ustala się na nowo, jeśli doszło do zmiany umowy o pracę, ale w zakresie wymiaru etatu. U Pani ta podstawa powinna zostać kwietniowa – przez cały okres zwolnienia lekarskiego będzie obowiązywać do dnia porodu.

      Art. 40. W razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach, o których mowa w art. 36.

      Art. 43. Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

 11. Witam!
  Moja sytuacja wygląda tak:
  Pierwsze dziecko urodziłam w listopadzie 2015r. Byłam na rocznym “urlopie macierzyńskim”, następnie od listopada 2016 do lutego 2017 korzystałam z urlopu wypoczynkowego (a w między czasie też korzystałam ze zwolnień lekarskich). Fizycznie nie powróciłam do pracy i od lutego 2017r byłam na zwolnieniu lekarskim z powodu drugiej ciąży. Urodziłam we wrześniu 2017r. Do września 2018r. byłam na “urlopie macierzyńskim”, a następnie do stycznia 2019r. przebywałam na urlopie wypoczynkowym (a w między czasie też korzystałam ze zwolnień lekarskich). Od stycznia 2019r. wróciłam do pracy (a w między czasie też korzystałam ze zwolnień lekarskich). Obecnie jestem w ciąży i zastanawiam się w jaki sposób będzie naliczane wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy. Z jakiego okresu będzie naliczana postawa? Od czasu, kiedy w sierpniu 2015r. poszłam na zwolnienie lekarskie z powodu pierwszej ciąży, nie przepracowałam 3 miesięcy ciągiem bez zwolnienia lekarskiego. Czy podstawa będzie ta sama co wyliczona w 2015r? Czy postawę można wyliczyć na podstawie wynagrodzenia za urlop macierzyński?

  • Dobry wieczór

   A czy w międzyczasie zmieniały się w zakładzie pracy zasady wypłaty wynagrodzenia – dochodziły albo odchodziły jakieś składniki wynagrodzeń itp.? Bo podstawę ustala się na nowo po zmianie zasad wynagradzania, w razie podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę itp. Odpiszę Pani precyzyjniej, tylko proszę doprecyzować powyższe.

 12. Mam pytanie odnośnie wysokości zwolnienia L4 ciazowego. W styczniu wróciłam do pracy po wychowawczym i obecnie znów jestem w ciąży czyli po 5 miesiącach od powrotu. W kwietniu dostałam podwyżkę ….i tu moje pytanie jeśli przejdę teraz na L4 to jaką wysokość zasiłku dostanę 100% po podwyżce?

  • Dzień dobry

   Tak, podstawa do zasiłku będzie naliczona od nowego wynagrodzenia. Od ostatniego zasiłku minęło już więcej niż 3 miesiące, a więc podstawa zasiłkowa będzie naliczona od nowa.

 13. Czy podana kwota 3021,75 zł z obliczeń : 2924,27 zł / 30 * 100% * 31 (dni choroby w maju) = 3021,75 zł jest KWOTĄ BTUTTO – czyli standardowo opodatkowaną ze wszystkimi składkami ZUS + podatek dochodowy? taką kwotą którą jak wrzucę w kalkulator brutto/netto to otrzymam kwotę “na rękę”?

  • Tak, to jest kwota zasiłku brutto, ale proszę pamiętać, że od zasiłku nie ma składek ZUS, a jedynie podatek. A więc wrzucając tą kwotę brutto do jakiegoś kalkulatora niech Pani zaznaczy, że tu nie ma składek ZUS. Nie ma też kosztów uzyskania przychodu. Wówczas dopiero otrzyma Pani kwotę netto – na rękę.

 14. Dzień dobry, mam pytanie. Jestem w ciąży, termin porodu koniec kwietnia 2019 roku. Obowiązuje mnie umowa na czas nieokreślony. Planuję pracować jak najdłużej, realnie pewnie do końca lutego lub połowy marca. Chciałabym aby do podstawą mojego zasiłku chorobowego a potem macierzyńskiego była uwzględniona pensja za styczeń 2018 roku, która była wypłacona 10 lutego 2018 roku. W związku z tym, że nie planuję tak szybko pożegnać się z pracą to mam pytanie a w zasadzie rozwiązanie tej sytuacji. Czy jeśli pójdę na kilka dni zwolnienia chorobowego w styczniu 2019 roku, potem wrócę na kilka tygodni do pracy to podstawą do naliczenia składek i średniej za 12 miesięcy stanie się styczeń 2018 roku? Z informacji jakie udzieliły mi kadry wynika, że wystarczy, że pójdę nawet na jeden dzień zwolnienia lekarskiego i nie minie więcej niż 2 miesiące a styczeń 2018 roku mi wejdzie do średniej z 12 miesięcy, mimo, ze fizycznie na zwolnienie dłuższe pójdę od marca 2019 roku. Będę wdzięczna za potwierdzenie tej informacji lub sprostowanie jeśli jest błędna.

  • Dobry wieczór

   Jeśli pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie nawet na jeden dzień w styczniu, to zostanie dla niego ustalona podstawa do wynagrodzenia chorobowego, a potem, jeśli pójdzie Pani na kolejne zwolnienie lekarskie w okresie do 3 miesięcy od poprzedniego, to dla tego drugiego zwolnienia lekarskiego obowiązywać będzie ta sama podstawa, co dla tego jednodniowego zwolnienia styczniowego. Zgodnie bowiem z art. 43 ustawy zasiłkowej: “Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe”. Jeśli pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie w styczniu 2019, zostanie dla niego ustalona podstawa z 12 miesięcy poprzedzających, a więc styczeń 2018 załapie się do tej podstawy. A potem, dla każdego zwolnienia lekarskiego w okresie do 3 miesięcy od tego styczniowego podstawa będzie taka sama, jak dla tego styczniowego. Może Pani iść w styczniu na kilka dni zwolnienia, zostanie ustalona podstawa wynagrodzenia chorobowego z 12 miesięcy poprzedzających (czyli od grudnia 2018 włącznie wstecz 12 miesięcy czyli styczeń 2018 załapie się).

   Kadry prawidłowo Panią poinformowały, tyle, że nie 2 miesiące, a 3 miesiące.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany


*