Jaka jest długość okresu wypowiedzenia terminowych umów o pracę?

O tym, jak się liczy okresy wypowiedzenia umowy o pracę liczone w dniach roboczych, tygodniach i miesiącach i z jakim dniem rozwiązuje się wypowiedziana umowa o pracę możesz poczytać w TYM ARTYKULE. W niniejszym opracowaniu skupimy się na okresach wypowiedzenia umów terminowych – umowy na okres próbny, czas określony, czas zastępstwa i na czas wykonania określonej pracy.

W niektórych bowiem przypadkach długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest od okresu, na jaki została zawarta umowa (w przeciwieństwie do okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, gdzie długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest od stażu pracownika w danym zakładzie pracy).

W przypadku UMOWY NA CZAS OKREŚLONY długość okresu wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie. Zaznaczyć jednak należy, iż wypowiedzenie takiej umowy nie zawsze jest możliwe. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony jest dopuszczane, jeśli została ona zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz jeśli strony tej umowy uwzględniły klauzulę o możliwości wypowiedzenia umowy o pracę (jeśli takiej klauzuli w umowie nie ma, umowy na czas określony nie można wypowiedzieć, niemniej klauzulę taką do umowy można wprowadzić np. aneksem lub zawrzeć ją w regulaminie zatrudnienia, obowiązującym u pracodawcy – potwierdził to chociażby Sąd Najwyższy w swej uchwale z dnia 14 czerwca 1994 roku sygn.. I PZP 26/94).

Z kolei długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę jest zmienna w przypadku:

  • umowy o pracę na okres próbny
  • umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym.

W każdym innym przypadku umowy terminowej okres wypowiedzenia ma stałą długość (o ile wypowiedzenie danej umowy jest możliwe).

Okres wypowiedzenia umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym

W przypadku umowy o pracę, zawartej z pracownikiem tymczasowym długość okresu wypowiedzenia jest „ruchoma”. Uzależniona jest od okresu, na jaki zawarta została umowa. Kwestię tą reguluje ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Stosownie do przepisów powołanej ustawy okres wypowiedzenia umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym wynosi:

  • trzy dni, jeśli umowa została zawarta na okres do dwóch tygodni (włącznie)
  • jeden tydzień, jeśli umowa została zawarta na okres powyżej dwóch tygodni.

Należy pamiętać, iż agencje pracy zatrudniają pracowników na umowach o pracę tymczasową w oparciu o przepisy, dotyczące umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy.

W tym drugim przypadku kwestia wypowiedzenia umowy o pracę w ogóle nie została unormowana – umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym, zawartej na czas wykonania określonej pracy, nie można wypowiedzieć (można natomiast rozwiązać ją za porozumieniem stron albo w trybie dyscyplinarnym). Od powyższego istnieją pewne wyjątki, związane z likwidacją zakładu pracy albo przy stosowaniu zwolnień grupowych.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny należy również do umów terminowych, przy czym maksymalny czas, a jaki może zostać zawarta, wynosi 3 miesiące. Umowa taka może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron. Okresy wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny są następujące:

  • trzy dni robocze, jeśli okres próby nie przekracza dwóch tygodni
  • jeden tydzień, gdy okres próby jest dłuższy niż 2 tygodnie
  • dwa tygodnie, jeśli okres próbny wynosi trzy miesiące.

Zaznaczyć należy, że okres trzydniowy liczy się od dnia następnego po dniu złożenia wypowiedzenia, a umowa rozwiązuje się w trzecim dniu okresu wypowiedzenia.

Przykład:

Pracownik został zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres próbny 1 miesiąca. Umowa została zawarta w dniu 1 czerwca 2015 roku. Jego okres wypowiedzenia wynosi zatem 1 tydzień. Pracownik złożył wypowiedzenie w dniu 10 czerwca 2015 roku (środa). Ponieważ okres wypowiedzenia, liczony w tygodniach, upływa w sobotę, umowa o pracę rozwiąże się w dniu 20 czerwca 2015 roku (sobota).

Przykład:

Pracownik został zatrudniony na okres próbny, wynoszący 2 tygodnie. Umowa została zawarta w dniu 1 czerwca 2015 roku. W dniu 4 czerwca pracownik rozmyślił się jednak i wypowiedział umowę o pracę. W jego przypadku okres wypowiedzenia wynosi trzy dni robocze. Skoro wypowiedzenie zostało złożone w dniu 4 czerwca 2015 roku (czwartek), to okres wypowiedzenia liczymy od piątku 5 czerwca 2015 roku (jest to pierwszy dzień okresu wypowiedzenia), a kolejne dwa dni to poniedziałek i wtorek odpowiednio 8 i 9 czerwca (proszę pamiętać, są to dni ROBOCZE).

Przykład:

Pracownik został zatrudniony na okres próby 3 miesięcy w dniu 1 czerwca 2015 roku. Pracodawca dość szybko zorientował się, że pracownik nie spełnia pokładanych w nim nadziei i zdecydował o wypowiedzeniu pracownikowi umowy w dniu 11 czerwca 2015 roku. Ze względu na czas, na jaki umowa na okres próbny została zawarta, okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie. A skoro okresy wypowiedzenia umów o pracę, liczone w tygodniach, kończą się zawsze w soboty, umowa o pracę rozwiąże się w dniu 27 czerwca 2015 roku.

Czytaj także: Umowy na czas określony limity

Umowa o pracę na czas określony oraz umowa o pracę na czas zastępstwa mają stałe okresy wypowiedzenia, niezależnie od przedziału czasu, na jaki zostały zawarte.

Na zakończenie przypomnieć należy, iż w przypadku terminowych umów o pracę pracodawca nie musi uzasadniać ich wypowiedzenia, jak też wskazywać pracownikowi przyczyny, dla których umowa została wypowiedziana. Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia przez pracodawcę dotyczy jedynie umowy o pracę na czas nieokreślony (więcej na ten temat możesz poczytać TUTAJ).

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *