Opieka nad zdrowym dzieckiem 2017

Możliwość skorzystania z dwóch dodatkowych dni wolnych (niezależnych od przysługującego urlopu wypoczynkowego) przez rodziców, opiekujących się dziećmi w wieku do lat 14, jest jednym z uprawnień rodzicielskich, przewidzianych w przepisach Kodeksu pracy. Stosownie do art. 188 kodeksu pracy, jeśli pracownik wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14, ma prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, a za czas tego zwolnienia zachowuje prawo do wynagrodzenia. Od razu zaznaczyć należy, iż wynagrodzenie za opiekę nad zdrowym dzieckiem (bo tak się potocznie ten rodzaj zwolnienia od pracy nazywa) liczy się tak, jak normalne wynagrodzenie za pracę. Opieka nad zdrowym dzieckiem 2017 nie zmieniła się od zeszłego roku – zasady jej udzielania poniżej.

Opieka nad zdrowym dzieckiem 2017 w dniach i godzinach

Możliwość skorzystania z opieki nad zdrowym dzieckiem w godzinach, a nie dniach, pojawiła się w przepisach kodeksu pracy w 2016 roku. W 2017 roku przepisy w tym zakresie nie ulegają zmianie – pracownik sam decyduje (mając na względzie np. system czasu pracy, w którym jest zatrudniony), czy przysługującą mu opiekę nad zdrowym dzieckiem wykorzysta w dniach, czy w godzinach. Co istotne – jeśli pracownik złożył np. wniosek o udzielenie jednego dnia opieki nad zdrowym dzieckiem, to z opieki tej nie może już korzystać godzinowo, natomiast może złożyć wniosek o udzielenie mu drugiego dnia tej opieki.

Stosownie bowiem do treści art. 188 §2 kodeksu pracy, o sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym opieki nad zdrowym dzieckiem decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie tej opieki, złożonym w danym roku kalendarzowym. Oznacza to, że np. w 2017 roku pracownik może z opieki nad zdrowym dzieckiem korzystać w dniach, a w 2018 roku w godzinach. Ważny jest w tym zakresie pierwszy złożony w danym roku wniosek.

W praktyce udzielanie opieki nad zdrowym dzieckiem 2017 w dniach czy godzinach może budzić pewne trudności w przypadku osób, zatrudnionych na niepełnych etatach. Tu jednak należy stosować regulację art. 188 §3 kodeksu pracy, zgodnie z którą ilość przysługujących godzin opieki nad zdrowym dzieckiem jest proporcjonalna do wymiaru zatrudnienia. Jeśli bowiem pracownicy pracują po 4 godziny dziennie, to żądając udzielenia opieki nad zdrowym dzieckiem w dniach, będą mieć nadal 2 dni „fizycznego” zwolnienia od pracy, natomiast jeśli wystąpią o udzielenie opieki w godzinach, tych dni „fizycznego” zwolnienia od pracy będą mieć również 2 (2 dni po 4 godziny daje w sumie proporcjonalnie obniżony limit opieki nad zdrowym dzieckiem 8 godzin).

Z kolei, jeśli np. pracownik pracuje w równoważnym systemie czasu pracy z dniówką wydłużoną do 12 godzin, to bardziej z pewnością opłaca mu się branie w 2017 roku opieki nad zdrowym dzieckiem w dniach (2 dni po 12 godzin daje 24 godziny, czyli więcej niż 16 godzin, gdyby pracownik korzystał z opieki godzinowo). W ekstremalnym przypadku, jeśli dniówka pracownika wynosi 24 godziny, to korzystając z 2 dni opieki nad zdrowym dzieckiem w 2017 roku będzie on miał prawo aż do 48 godzin „wolnego od pracy”.

Opieka nad zdrowym dzieckiem 2017 a ilość posiadanych dzieci

Opieka nad zdrowym dzieckiem należy się w 2017 roku w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, bez względu na liczbę posiadanych dzieci. Należy o tym pamiętać, pracownikom bowiem nierzadko wydaje się, że te 2 dni czy 16 godzin przysługują im na każde dziecko. Tak jednak nie jest.

Opieka nad zdrowym dzieckiem a umowa zlecenia

Opieka nad zdrowym dzieckiem nie przysługuje zleceniobiorcom. Nie są oni bowiem pracownikami w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, a więc osobami zatrudnionymi w stosunku pracy (umowa zlecenia jest zatrudnieniem cywilnoprawnym, nie jest to sposób nawiązania stosunku pracy)

Opieka nad zdrowym dzieckiem nie przechodzi na rok następny, tzn. jeśli pracownik np. w roku 2017 wykorzystał jeden dzień opieki, a drugiego już nie, to ten drugi dzień przepada. Podobnie dzieje się z niewykorzystanymi godzinami opieki. Za opiekę nad zdrowym dzieckiem nie należy się również ekwiwalent za urlop. Ten należy się bowiem tylko za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, a sama opieka nad zdrowym dzieckiem żadną formą urlopu nie jest, w szczególności wypoczynkowego.

Opieki nie nalicza się również proporcjonalnie do daty, w której dziecko kończy 14 rok życia. Jeśli np. dziecko kończy 14 lat w dniu 14 czerwca

opieka-nad-dzieckiem-2017
opieka-nad-dzieckiem-2017

2017 roku, to od 1 stycznia do 14 czerwca pracownikowi przysługują 2 dni lub 16 godzin opieki, a z chwilą, z którą dziecko kończy 14 rok życia, prawo do opieki nad zdrowym dzieckiem wygasa.

A tu możesz zobaczyć, jak się liczy wynagrodzenie za opiekę nad zdrowym dzieckiem do lat 14.

A w tym artykule Opieka nad zdrowym dzieckiem 2019

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *