Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie urlopu pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę a urlop wypoczynkowy

Zasadą jest, iż pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikom przebywającym na urlopach wypoczynkowych, zwolnieniach lekarskich czy opiece nad dzieckiem. Ta zasada wynika z treści art. 41 kp, z którego wynika, iż pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Przepis powyższy dotyczy tylko pracodawców, a zatem pracownik ma prawo, będąc na urlopie czy podczas innej usprawiedliwionej nieobecności, rozwiązać umowę o pracę.

Przykład:

Pracownik w trakcie pobytu na urlopie wypoczynkowym otrzymał propozycję pracy, której warunki były korzystniejsze niż u dotychczasowego pracodawcy. Wysłała zatem swojemu pracodawcy listem poleconym oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę. W chwili doręczenia wypowiedzenia pracownika swój bieg rozpoczyna okres wypowiedzenia, niezależnie od tego, czy pracownik do tego czasu powróci z urlopu, czy też nie. Ważne, aby pracodawca miał możliwość zapoznania się z treścią tego wypowiedzenia. Podobnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby jedna ze stron złożyła wypowiedzenie jeszcze przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego, nawet w sytuacji, gdyby okres wypowiedzenia upłynął w trakcie urlopu pracownika (czy innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, np. opieki nad dzieckiem).

Urlop wypoczynkowy a dyscyplinarka

O ile pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi w trakcie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, tak umowę taką może rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia (poczytaj, jak skutecznie i bezpiecznie wręczyć pracownikowi dyscyplinarkę). Ochrona przed wypowiedzeniem nie dotyczy bowiem rozwiązywania umów w związku z np. ciężkim naruszeniem przez pracownika swoich podstawowych obowiązków pracowniczych, o którym to naruszeniu pracodawca dowiedział się w trakcie korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego.

Przykład

Podczas pobytu pracownika na urlopie wypoczynkowym pracodawca powziął informacje o popełnieniu przez tego pracownika przestępstwa kradzieży na terenie zakładu pracy. Fakt popełnienia przestępstwa nie budził wątpliwości, gdyż przestępstwo to zostało zarejestrowane na nagraniach z monitoringu przemysłowego w zakładzie pracy. W związku z powyższym pracodawca wysłał pracownikowi oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia (pisaliśmy również: Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy art. 55 kp), a w dniu, w którym pracownik potwierdzi odbiór pisma, dojdzie do zakończenia stosunku pracy.

Urlop a rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Nie ma przeszkód, aby pracodawca i pracownik rozstali się podczas nieobecności pracownika w pracy w trybie rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Ważne tylko, aby porozumienie takie spełniało wszystkie wymogi, przewidziane prawem dla tej formy rozwiązania umowy o pracę (dobrowolność oświadczenia woli obu stron, porozumienie nie tylko co do faktu rozwiązania umowy w tym trybie, ale również co do daty rozwiązania stosunku pracy).

W trakcie urlopu czy innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy nie można wręczyć pracownikowi również wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy czy płacy.

Wypowiedzenie umowy zaraz po powrocie pracownika z urlopu

Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę, wynikająca z treści art./ 41 kp nie oznacza, iż pracodawca nie ma możliwości wypowiedzenia umowy o pracę po powrocie pracownika z urlopu. Pogląd taki potwierdza chociażby wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 1994 roku sygn. I PRN 77/94, w którym stwierdzono, iż brak możliwości zatrudnienia pracownicy po urlopie wychowawczym na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przez nią przed urlopem lub zgodnym z jej kwalifikacjami uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę. Warto dodać, iż brak możliwości musi być oczywisty – pracodawca nie może w ten sposób pozbyć się pracownicy tylko dlatego, że z subiektywnych powodów nie chce jej dalej zatrudniać. Takim brakiem możliwości jest np. zatrudnienie w miejsce sekretarki, przebywającej na urlopie wychowawczym, innej osoby, która dodatkowo posiada wyższe kwalifikacje i większe doświadczenie, niż powracająca z urlopu pracownica. Nie wolno jednakże pracodawcy podejmować jakichkolwiek działań przygotowawczych do takiej decyzji przed upływem terminu ochrony szczególnej matki.

Ochrona przed wypowiedzeniem a likwidacja zakładu pracy

W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy omawiana w niniejszym artykule ochrona przed wypowiedzeniem nie obowiązuje w wypadku umów terminowych. Jeśli zatem zatrudniony na czas określony na rok pracownik przebywa na urlopie, a w tym czasie dojdzie do ogłoszenia upadłości pracodawcy, ten ma prawo rozwiązać umowę z zachowanie m dwutygodniowego okresu wypowiedzenia (więcej o umowach na czas określony)

Urlop a rozwiązanie umowy o pracę
Urlop a rozwiązanie umowy o pracę

Zapraszam do dyskusji i zadawania pytań w komentarzach.

Podobne wpisy

4 komentarze

  1. pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć umowy o pracę nie tylko podczas nieobecności pracownika spowodowanej niezdolnością do pracy z powodu choroby, ale także gdy pracownik sprawuje opiekę nad chorym członkiem rodziny, jak i również w czasie urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego oraz urlopów związanych z rodzicielstwem; chyba że, jak mówi kodeks pracy: Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłosze-nia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika”.

  2. Witam,
    proszę o pomoc. Pracownik po dwumiesięcznym okresie aresztowania otrzymał wyrok wskazujący na karę ograniczenia wolności, pracodawca otrzymał od sądu nakaz nie rozwiązywania umowy o pracę przez cały oktes wykonywania kary czy postąpiono zgodnie z prawem i dlaczego?

    1. Witam
      Jeśli pracownik dostał wyrok skazujący na karę ograniczenia wolności, a ograniczenie wolności polega na konieczności oddawania przez pracownika np. 10 % wynagrodzenia (to jeden ze sposobów wykonywania tej kary) to tak, sąd może wydać taki nakaz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *