Składki od umowy o dzieło – kiedy się płaci a kiedy nie

Składki od umowy o dzieło

Umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia i o dzieło), zwane potocznie, choć nie zawsze sprawiedliwie, umowami śmieciowymi, są wbrew pozorom nierzadko wygodnym dla obu stron takiej umowy rozwiązaniem. Pracodawcy, dzięki zawieraniu takich umów z własnymi pracownikami, nie muszą dodatkowo poszukiwać innych osób do wykonania określonych zadań. W praktyce umowy takie zawiera się często w miejsce umów o pracę, co w zasadzie jest dopuszczalne, ale z pewnymi warunkami (jeśli umowa zlecenia czy o dzieło spełnia przesłanki uznania jej za umowę o pracę, to pracodawca zawierając umowę cywilnoprawną, jeśli nie dopilnuje właściwej jej konstrukcji, ryzykuje spór sądowy o uznanie takiej umowy za umowę o pracę, ze wszystkimi tego konsekwencjami (założenie akt osobowych, prowadzenie ewidencji czasu pracy, korekty wynagrodzeń oraz składek ZUS i podatku itp.).

Umowy cywilnoprawne są korzystne również z punktu widzenia obciążeń publicznoprawnych, jednak pracodawca zawierając takie umowy ze swoim pracownikiem tak naprawdę finansowo wiele nie zaoszczędzi. Podpisując umowę o dzieło z własnym pracownikiem pracodawca i tak odprowadzi od niej składki.

Umowa o dzieło – czego należy dopilnować w treści

Na podstawie umowy o pracę pracownik wykonuje pracę w określonym miejscu i czasie oraz na rzecz i pod nadzorem pracodawcy, w sposób zorganizowany przez pracodawcę i z reguły z wykorzystaniem narzędzi pracodawcy. Z kolei przy takiej umowie pracodawca w zamian za pracę pracownika zobowiązany jest do wypłaty mu wynagrodzenia. Jeśli zatem zawarta umowa o dzieło zawiera wymienione powyżej regulacje (np. wskazano w niej miejsce wykonywania pracy, określony miesięczny system wypłaty wynagrodzeń, wskazano czas, w którym wykonawca dzieła będzie pracował oraz zlecający dzieło do wykonania zastrzega sobie możliwość nadzoru), to taka umowa może zostać uznana za umowę o pracę. Gotowy wzór umowy o dzieło, „bezpieczny dla pracodawcy”, a zatem nie zawierający potencjalnie niebezpiecznych elementów przypominających umowę o pracę, możesz znaleźć na naszej stronie w zakładce Wzory pism i umów.

Umowa o dzieło ze składkami ZUS

Obowiązująca obecnie ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych rozszerza kodeksową definicję pracownika. Do celów ubezpieczeń jako pracownicy traktowane są również osoby wykonujące umowy agencyjne, umowy zlecenia albo umowy o dzieło (pisaliśmy m.in. Emeryt na zleceniu jakie składki), jeśli taką umowę zawarły ze swoim pracodawcą obok istniejącej już umowy o pracę. Od razu zaznaczyć należy, iż w związku z powyższym pracodawca, który zgłosił swojego pracownika do ubezpieczeń w związku z zawarciem z nim umowy o pracę, nie zgłasza go ponownie, jeśli zawiera z nim umowę o dzieło (nie wypełnia nowego formularza ZUS ZUA), ale przychód, jaki dana osoba uzyskuje z umowy o dzieło, wykazuje na formularzu ZUS RCA łącznie z wynagrodzeniem z tytułu umowy o pracę. Dopiero od tak ustalonej podstawy składek pracodawca nalicza i odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Ważne!!!

Przychód z umowy o dzieło w przypadku zawarcia jej z własnym pracownikiem jest traktowany jak przychód z umowy o pracę.

Pracodawcy nierzadko chcieliby zaoszczędzić na składkach ZUS i podatku, usiłując zawrzeć umowy o dzieło w taki sposób, aby wykazać, iż dotyczą one realizacji przez wykonawcę utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a samo dzieło ma być przejawem działalności twórczej pracownika o indywidualnym charakterze. Takie dzieło staje się przedmiotem ochrony przewidzianej w przepisach powołanej powyżej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Fakt, iż dzieło może być wówczas utworem o charakterze naukowym, zwalnia pracodawcę z obowiązku odprowadzenia od takiej umowy o dzieło składek ZUS, pozwala też na uwzględnienie kosztów uzyskania przychodu z takiej umowy na poziomie 50 %.

Przestrzegam jednak przed nadużywaniem powoływania się na prawa autorskie w wypadku zawierania umów o dzieło, w znakomitej większości przypadków bowiem dzieło nie ma charakteru autorskiego. W powyższym zakresie wypowiedział się również Sąd Najwyższy, stwierdzając w swym wyroku z dnia 14 lutego 2012 roku sygn. III UZP 4/11, iż wynagrodzenie za pracę z tytułu nabycia przez pracodawcę autorskich praw majątkowych do utworu, stworzonego przez zatrudnionego pracownika stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (oraz pozostałe składki).

Co do zasady umowy o dzieło są zwolnione ze składek ZUS, chyba, że zostają zawarte z własnym pracownikiem. Jeśli umowa o dzieło taka została zawarta z własnym pracownikiem, dla pracodawcy oznacza to obowiązek opłacenia wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Od zasady tej istnieje jednak wyjątek – jeśli umowa o dzieło została zawarta z pracownikiem, który dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą, to jeśli taka umowa jest wykonywana przez niego w ramach tej działalności gospodarczej, to przychód pracownika z tej umowy o dzieło jest traktowany jako przychód z działalności gospodarczej, sama zaś umowa traktowana jest jako zawarta z odrębnym podmiotem gospodarczym. W takim wypadku z wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło nie nalicza się i nie odprowadza składek ani na ubezpieczenia społeczne, ani na zdrowotne (pracownik musi wynagrodzenie z takiej umowy rozliczyć „w księgowości własnej firmy”.

Umowa o dzieło bez składek ZUS

Jeśli dana osoba nie pozostaje nigdzie zatrudniona i zawiera umowę o dzieło, to takiej osoby zlecający dzieło do wykonania nie zgłasza do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Od takiej umowy nie odprowadza się bowiem składek ZUS, a jedynie podatek dochodowy. Jeśli zatem wykonawca dzieła osiąga przychody tylko z umowy o dzieło, to w związku z ta umową nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Składek nie płaci się również, jeśli wykonawca dzieła nie jest pracownikiem podmiotu, z którym zawarł umowę o dzieło.

Umowa o dzieło na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Zawarcie umowy o dzieło z pracownikiem, który przebywa na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym, jak również pobierającym zasiłek macierzyński, nie powoduje powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych ani ubezpieczenia zdrowotnego. Są to bowiem tzw. przerwy w opłacaniu składek. W trakcie tych urlopów umowa o pracę oczywiście obowiązuje nadal, jednakże pracodawca nie ma obowiązku opłacania składek ani na ubezpieczenia społeczne, ani na zdrowotne od umów o dzieło, zawartych z pracownikami, którzy na takich urlopach przebywają. Powyższe wynika z faktu, iż przebywanie na urlopie wychowawczym i pobieranie zasiłku macierzyńskiego stanowią zupełnie odrębne od umowy o pracę tytuły do ubezpieczeń.

Umowa o dzieło i składki ZUS od umowy o dzieło
Umowa o dzieło i składki ZUS od umowy o dzieło

Masz jakieś pytania czy wątpliwości, dotyczące umowy o dzieło? Podziel się w komentarzach.

Podobne wpisy

70 komentarzy

 1. Prowadzę szkolenia na umowę zlecenie w ramach projektu UE. W projekcie przewidziano stawkę brutto za godzinę zajęć, jednak zleceniodawca obniżył mi ją uzasadniając to tym, że ponieważ nie jestem zatrudniony w innym miejscu musi „ubruttowić stawkę”. Oczywiście od niższej stawki brutto potrącono mi podatek i składki na ubezpieczenie. Chciałem zapytać, czy zleceniodawca miał podstawę i prawo do takiego działania?

  1. Dzień dobry

   Jeśli chodzi o Pana pytanie, to w pierwszej kolejności należałoby sprawdzić zasady samego projektu i kwestii finansowania wynagrodzeń osób, zatrudnionych na zleceniach w ramach środków z tych projektów. Chodzi tu o to, że w projekcie zakłada się stawkę wynagrodzenia w kwocie X zł brutto (tak było też w Pana przypadku). Okazuje się jednak, że ze względu na fakt, iż umowa zlecenie jest jedynym Pana tytułem do ubezpieczenia, to muszą od niej zostać naliczone składki na ubezpieczenia społeczne, a te w części finansowane są ze środków zleceniodawcy. No i teraz zleceniodawca kombinuje, jak się – z uwzględnieniem jego części składek – zmieścić w budżecie i stawce X, bo jeśli jej nie obniży, to koszt Pana zatrudnienia dla niego to będzie X + Y, gdzie Y to składki społeczne, finansowane przez niego z jego środków.

   Najlepszym dla Pana rozwiązaniem byłoby ustalenie u źródła, czyli u podmiotu przyznającego dofinansowanie, czy kwota X wynagrodzenia to kwota, jaką oni pokrywają z projektu na wynagrodzenie brutto zleceniobiorcy czy też jest to kwota całkowitego kosztu zatrudnienia, uwzględniając składki finansowane przez zleceniodawcę. Zleceniodawca na pewno nie postępuję etycznie, natomiast kwestia, czy narusza tu prawo, czy nie, to już kwestia ustalenia zasad dofinansowania w projekcie, a nie przepisów prawa pracy czy kodeksu cywilnego.

   Proszę dać znać, jak cokolwiek uda się Panu ustalić, tudzież jeśli będą potrzebne Panu jakieś szersze wyjaśnienia.

 2. Witam,
  proszę o informację czy umowa o dzieło zawarta z pracownikiem (z którym trwa umowa o pracę) przebywającym na urlopie macierzyńskim podlega w ogóle zgłoszeniu. Zgodnie z treścią artykułu w tym czasie brak jest obowiązku opłacania składek za tego pracownika, jednak pozostaje kwestia czy sam fakt zawarcia i trwania umowy o dzieło należy zgłaszać, ew. w jakim czasie musiałoby to być zgłoszone?

  1. Dzień dobry

   Nie, w tej sytuacji żadnych składek ZUS nie będzie, a zatem nie ma również obowiązku zgłoszenia tego pracownika (jako wykonawcy dzieła) do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Umowa o dzieło, zawarta z własnym pracownikiem, pozostającym na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim nie podlega ozusowaniu.

  2. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Oczywiście rozwiązaniem byłoby zatrudnienie się w innym miejscu, jednak ze względu na ilość godzin, czas potrzebny do przygotowania itd., nie mogę pracować gdzieś indziej na cały etat. Czy w sytuacji gdybym był zatrudniony na część etatu (np. 1/8) w innym miejscu i ten pracodawca odprowadzałby za mnie składki byłoby to wystarczające? To jest, czy część etatu a nie cały etat wystarczyłaby, aby pokryć składki w ZUS i nie obciążać stawek godzinowych z projektu?

 3. Witam, poproszę o poradę w następującej kwestii. Pracując w zakładzie A na umowę o pracę na czas nieokreślony, dostałam propozycję przeprowadzenia szkolenia w firmie B. Moje pytania są następujące: 1. która umowa jest bardziej korzystniejsza dla mnie i oczywiście zgodna z prawem, zlecenie czy o dzieło abym miała potrącone jak najmniej składek, 2. Czy można przyjąć, że wynikiem umowy będzie dzieło w ramach tzw. działalności autorskiej i uzyskać zwiększone koszty uzyskania przychodu a tym samym zapłacić mniejszy podatek? Pozdrawiam

  1. Dzień dobry

   Pozostając w stosunku pracy (umowa o pracę) ma Pani opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Jednocześnie z innym podmiotem zamierza Pani podjąć współpracę w oparciu o umowę cywilnoprawną, której przedmiotem będzie prowadzenie szkoleń. Jeśli będzie to umowa zlecenia, zostanie z niej naliczona składka zdrowotna (zakładając, że na umowie o pracę w macierzystej firmie zarabia Pani co najmniej pensję minimalną) oraz zaliczka na podatek dochodowy, natomiast jeśli będzie to umowa o dzieło, będzie ona zwolniona ze składek, a zostanie od niej naliczony jednie podatek dochodowy. Finansowo nieznacznie korzystniejsza dla Pani byłaby zatem umowa o dzieło, problem jednak polega na tym, że ZUS nierzadko kwestionuje tego typu umowy i nakazuje w ich miejsce zawieranie umów zlecenia. Wynikiem umowy o dzieło musi być „coś” – coś, co można zobaczyć, dotknąć, przeczytać itp. Gdyby w ramach tego szkolenia przygotowywała Pani jakieś materiały, skrypty, prezentacje, a następnie prawo autorskie do nich przenosiła na zleceniodawcę dzieła, to można by się jeszcze zastanowić, czy umowa o dzieło wchodzi w takim wypadku w grę, a przy okazji zastosować wyższe koszty uzyskania przychodu (50%, a nie 20%). Natomiast ponieważ – jak wspomniałem – ZUS kwestionuje czasem zasadność zawierania dzieła przy umowach na szkolenia, gdyż w ich ocenie prowadzenie szkolenia to wykonywanie czynności, a nie stworzenie konkretnego dzieła, proponowałbym skontaktowanie się z właściwym dla Pani oddziałem ZUS i uzyskanie informacji bezpośrednio u źródła. Nie chcę tu jednoznacznie Pani podpowiadać, co robić, gdyż nie chcę Pani narażać (i Pani zleceniodawcy dzieła) na ewentualne problemy w razie kontroli ZUS. Na pewno korzystniejsza finansowo byłaby dla Pani umowa o dzieło z „autorskimi” kosztami uzyskania przychodu, niemniej to problematyczna sprawa, szczególnie od kilku miesięcy, kiedy to ZUS ostro wziął się za kontrole tego typu umów o dzieło.

 4. witam , pomóżcie mi ocenić czy te rzeczy nadają się do umowy o dzieło:

  – zaprojektowanie pieczątki do karnetów promocyjnych,

  – zaprojektowanie kart rabatowych 5%,

  – zaprojektowanie baneru reklamowego,

  projekt karnetów obiadowych,

  -projekt reklamy świetlnej,

  zaprojektowanie ulotek,

  projekt reklamy do gazety,

  projekt strony internetowej

  czy mogę to wszystko wpisać do jednej umowy i najważniejsze jakie dać koszty 20% czy 50%

  1. Dzień dobry

   Tak, wymienione przez Panią rzeczy mogą być przedmiotem umowy o dzieło. Coś powstaje, coś można zobaczyć, ocenić, powstaje jakiś efekt. Przedmiotem umowy jest rezultat, a nie czynności, może to być umowa o dzieło. A co do kosztów – co do zasady KUP to będzie 20%, ale jeśli w grę wchodzi przeniesienie praw autorskich do dzieła, to można uwzględnić koszty 50%.

 5. Dzien dobry przebywam obecnie na urlopie rodzicielskim z tytulu umowy o odace na caly etat i chce podjac prace z tytu umowy o dzielo badz zlecenie. I moje pytanie brzmi czy musze wczesniej powiadamiac zus i czy jak podejme prace z tytulu umowy o dzielo to czy w razie gdybym zaszla w ciaze po raz drugi czy moj zasilek macierzynski bylby z tytulu umowy o prace taki jak otrzymuje dotychczas czy zmienilby sie ze wzgledu na podjecie pracy na umowe o dzielo badz zlecenie?

 6. Dzień dobry,
  jestem tłumaczem pracującym z wieloma zleceniodawcami na podstawie umowy o dzieło (lub o przeniesienie praw autorskich), objętych tylko podatkiem dochodowym. Od jakiegoś czasu otrzymują oni sygnały o ozusowaniu takich umów i boją się konsekwencji ze strony ZUS, sugerując mi założenie działalności gospodarczej. Opłacanie ZUS (z którego i tak nie korzystam w sensie usług medycznych, a zawód mogę wykonywać do końca życia) byłoby zbyt dużym ciosem dla mojego budżetu. Bardzo proszę o odpowiedź w sprawie powyższego i co ew. byłoby dla mnie najlepszym wyjściem. Z góry dziękuję.

 7. czy mozna rozliczy podatek od umowy o dzielo po okresie 6 muesiecy pracy ? Mam na mysli rozliczenie podatku po zakonczeniu umowy z pracownikiem.

 8. Your style is unique in comparison to other people I
  have read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess
  I’ll just book mark this web site.

 9. Witam
  Jestem emerytem wojskowym,mam 47 lat.Mam zamiar zatrudnić się na umowę o dzieło za minimalną płacę(ok.1200 zł). Ile pracodawca musi zapłacić ode mnie podatku dochodowego?Czy lata pracy będą liczyć się w wojskowym biurze emerytalnym czy w ZUS?

 10. Witam!
  Jestem emerytem wojskowym czy zakład może zawrzeć ze mną umowę o dzieło i jakie ja i zakład z tego tytułu będę ponosił koszty?

 11. W niedalekiej przyszłości zmuszony będę do pracy tylko i wyłącznie w oparciu o umowę o dzieło. Chciałbym jednak zachować ciągłość ubezpieczenia w ZUSie i NFZ opłacając te składki indywidualnie tj. we własnym zakresie! Z jakimi kosztami miesięcznie muszę się liczyć? Czy oprócz skłądek ZUS i NFZ muszę odprowadzać jakieś inne? Umowa o dzieło ze strony pracodawcy będzie dotyczyła praw autorskich bowiem jest powiązana bezpośrednio z działalnością na rynku medialnym.

 12. Witam posiadam małą firmę potrzebuje zatrudnić na 8 dni 2 osoby do pomocy jaka umowę najlepiej wybrać by dane osoby mogły zarobić a ja bym nie musiał odprowdzać składek lub stracić jak najmniejszą kwote …I pyt 2 jedna z tych osob nie chce zadnej umowy co mam zrobic by w razie w miec jakis dokument ?

 13. Witam serdecznie, pracuję w miejscu X od początku wcześnia, dostałam wypłatę zgodnie z planem. Natomiast ciagle czekałam, aż pracodawca podpisze ze mną umowę (do tej pory wszytsko było „na gębę”). Mamy połowę pażdziernika i nagle dzisiaj dostaję do podpisania umowę o dzieło (miała być umowa zlecenie – zależało mi na ubezpieczeniu). Moje pytanie brzmi: Czy przy umowie o dzieło nie jestem w ogóle ubezpieczona? Czy jest jakaś możliwość, że jednak pracodawca mimo wszytsko mnie ubezpiecza? Dodam, że nie jestem nigdzie zatrudniona ani zgłoszona do zus przez żadnego z członków rodziny. Co powinnam zrobić?

  Czego powinnam żądać, aby mieć możliwość korzystania z państwowej służby zdrowia? Czy wystarczy umowa zlecenie? I czego nie daje mi umowa zlecenie w porównaniu z umową o prace?

  Pozdrawiam

  1. Witam

   Umowa o dzieło nie podlega obowiązkowi składkowemu (chyba, że zawierana z własnym pracownikiem, z którym zawarto już umowę o pracę). W takim wypadku nie jest Pani objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Ubezpieczenie zdrowotne miałaby Pani natomiast w wypadku zawarcia umowy zlecenia.

   Jeśli chodzi o różnice między umową zlecenia a umową o pracę to temat na cały artykuł, ale w największym skrócie – nawiązanie umowy zlecenia nie pociąga za sobą powstania stosunku pracy, a więc po stronie zleceniobiorcy uprawnień, przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę (urlopów wypoczynkowych, rozliczania czasu pracy wraz z ewentualnymi nadgodzinami itp.).

 14. Witam chciałabym wiedzieć jak zatrudnić się na umowe zlecenie tzn mam propozycje pracy na cztery umowy zlecenie i nie wiem co z składkami na zus dodam ze jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy inie uczę sie.Pozdrawiam

  1. Witam

   A czy te propozycje pochodzą od jednego zleceniodawcy? Jeśli umowy zlecenia będą Pani jedynym źródłem utrzymania, to składki na ubezpieczenie społeczne będą opłacane z każdej umowy, jeśli wynagrodzenie z ich tytułu łącznie będzie mniejsze niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast ubezpieczenie zdrowotne będzie uiszczane z tytułu wynagrodzenia z każdej umowy. Proszę o informację odnośnie wynagrodzenia z każdej z umów (nie musi być co do złotówki, chodzi o to, czy łącznie Pani nie przekroczy minimalnego wynagrodzenia za pracę).

 15. Witam! Mam pytanie, czy jeśli mam działalność gospodarczą, a chcę zawrzeć umowę o dzieło z inną firmą, z którą nie mamy żadnych interesów wspólnych, chcę po prostu dorobić, to czy od tej umowy trzeba płacić zus??

  1. Witam

   A czy z tytułu działalności odprowadza Pani pełny ZUS, czy preferencyjny? Jeśli pełny, nie musi Pani z umowy o dzieło odprowadzać żadnych składek.

   1. Dokładnie tak 🙂 A wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy i płaci dwa razy. A ZUS nie oddaje tych pieniędzy, nawet nie chce przenieść składek na kolejne miesiące, jeśli na przykład ktoś płacił przez pół roku dwie składki.

 16. Witam. Od kilku lat, mieszkam i pracuje w Wielkiej Brytanii gdzie płacę podatki i inne składki na ubezpieczenie. Mam okazję rozpocząć współpracę z firmą w Polsce, polegającą na pisaniu dla nich tekstów na strony internetowe. Firma ta chce jednak wszystko przeprowadzić legalnie i w związku z tym proponuje mi umowę o dzieło lub umowę zlecenie. Jak w takim przypadku wygląda sprawa podatków i rozliczeniem z ZUS. Z góry dziękuje za odpowiedź.

  1. W Pana sytuacji proponowałbym umowy o dzieło. Skoro ma Pan zajmować się copywritingiem, dziełem będzie każdy tekst, który Pan opracuje. W takim przypadku nie ma obowiązku odprowadzania składek ZUS, natomiast konieczne będzie odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy. Jako obywatel Polski ma Pan w Polsce obowiązek podatkowy bez względu na miejsce zamieszkania. Proszę o kontakt na email, jeśli jest Pan zainteresowany uzyskaniem szerszych informacji i rachunku do umowy o dzieło.

 17. Witam, poszukuje porady.
  Jestem zarejestrowana w Urzedzie Pracy (bez prawa do zasilku). Mam mozliwosc podjecia pracy jako lektor I jest to umowa o dzielo. Rozumiem, ze pracodawca nie bedzie odciagal za mnie skladek zus. Co to w praktyce oznacza? Musze sie na ten okres wyrejestrowac z urzedu pracy, wiec skladki ZUS nie beda w tym momencie oplacane wcale. Moj maz pracuje za granica, nie moze mnie wiec w Polsce ubezpieczac. Jesli dobrowolnie nie bede tych skladek oplacac, to nie moge korzystac z darmowej sluzby zdrowia w Polsce? A jesli chcialabym oplacac je dobrowolnie, to moje zarobki moga nawet nie przekroczyc minimalnej skladki, wiec chyba praca taka w ogole nie bedzie sie oplacac? Czy mam racje?

 18. Czy wiadomo coś w sprawie, czy szykują się zmiany przepisów odnośnie ozusowania umów o dzieło w 2014 roku?

 19. Witam
  Proszę o podpowiedź w nastepującej sprawie. Obecnie zatrudniony jestem na umowę o pracę w firmie A z umową na czas nieokreślony i ze stałym wynagrodzeniem. Ostatnimi czasy znalazłem sobie jednak możliwość dorobienia w firmie B, która zaproponowała mi umowę o dzieło. Moje pytanie jest następującej treści, czy muszę poinformować pracodawcę A, iż podjąłem dodatkowa pracę na umowę o dzieło u pracodawcy B?Oraz ile wynagrodzenia może mi potrącić pracodawca B i na jakie składki na umowie o dzieło?Jak równiez jakie ja podatki bądź składki muszę odprowadzić do budżetu państwa?
  Z góry dziękuje i pozdrawiam:-)

  1. Witam
   Jeśli ma Pan umowę o pracę, to z tytułu tej umowy ma Pan odprowadzane składki na ubezpieczenia ZUS. Jeśli chce Pan zawrzeć umowę o dzieło, ale nie ze swoim pracodawcą, ale z innym podmiotem, to nie musi Pan o tym fakcie informować pracodawcy. Taka umowa o dzieło będzie zwolniona ze składek, z wynagrodzenia z umowy o dzieło będzie odprowadzany tylko podatek dochodowy. Co do podatku, to Pan nie musi go samodzielnie odprowadzać, należny podatek do urzędu skarbowego odprowadzi za Pana płatnik, czyli osoba, z którą zawarł Pan umowę o dzieło.

  2. proponuję poinformować swojego pracodawcę o dodatkowej pracy, zwłaszcza jesli jest to praca u konkurencji , skutki mogą być opłakane dla Pana

   1. Oczywiście z punktu widzenia ewentualnego konfliktu interesów, jeśli podejmuje się dodatkowe zatrudnienie w postaci umowy o dzieło, to nie ma obowiązku informowania o tym dotychczasowego pracodawcy, z punktu widzenia jego dodatkowych obowiązków wobec ZUS< niemniej jednak, jak słusznie Pani zauważyła, dobrze jest poinformować go o samym fakcie podjęcia dodatkowej działalności, aby nie pojawiły się jakiekolwiek ewentualne nieporozumienia. Oczywiście, jeśli ma to być praca w oparciu o umowę o dzieło u podmiotów konkurencyjnych, to takie działanie pracownika może zostać uznane za szkodliwe, a pracownik narusza tym samym jeden ze swoich podstawowych obowiązków pracowniczych - dbałość o dobro zakładu pracy. Należy mieć również na względzie zakaz ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa itp.

 20. Witam serdecznie. Jestem twórcą i podpisuję z instytucjami kultury umowy o dzieło. Nie mam na dzień dzisiejszy żadnych innych dochodów. Wkrótce będę na ubezpieczeniu zdrowotnym męża. Czy w związku z tym, że nie mam żadnego tytułu ubezpieczenia typu umowa o pracę, muszę za siebie tzn. czy mam obowiązek sama za siebie odprowadzać ZUS?

  1. Witam
   Nie, w Pani sytuacji nie ma obowiązku dokonywania zgłoszenia do ubezpieczeń i odprowadzania składek ZUS z tytułu zawarcia umowy o dzieło. Jeśli dana osoba pracuje wyłącznie na podstawie umowy o dzieło, to ta umowa o dzieło nie jest samoistną podstawą do objęcia ubezpieczeniem społecznym czy zdrowotnym. Z wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło odprowadza się jedynie zaliczkę na podatek dochodowy.

   Umowa o dzieło jest ozusowana wyłącznie w przypadku zawarcia jej z własnym pracodawcą (obok łączącej już strony umowy o pracę).

 21. Mam mozliwość współpracy zdalnej (przez internet) z firmą spoza UE. Sporządzałabym tylko raz na czas raporty (dzieła), więc nie byłabym pracownikiem firmy. Ale ponieważ aktualnie mam status osoby bezrobotnej, chciałabym, żeby dochody otrzymywane z tamtej firmy nie tylko mogły być opodatkowane, ale żebym miała też ubezpieczenie zdrowotne.

  Czy jest jakaś inna możliwość rozwiązania tego niż zaliczka na podatek z tytułu „umowy o dzieło” i dorowolna składka zdrowotna? Chodzi o to, że to zlecenie nie jest zbyt duże, więc ta dobrowolna składka (aktualnie „nie mniej niż 348,98zł”) by mi pochłaniała sporą część przychodu. Nie wspominając już o opłacie dodatkowej, którą musiałabym uiścić przed objęciem mnie dobrowolnym ubezpieczeniem..

  Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.

 22. na umowę dzieło z „obcym” pracownikiem nie nalicza sie skłądek ZUS. W takim przypadku nie zgłaszam takiej osoby do ZUS, tak?

  1. Dokładnie tak. Nie dokonuje Pani żadnego zgłoszenia do ubezpieczeń z tytułu zawarcia umowy o dzieło z obcym pracownikiem, z wynagrodzenia brutto nalicza Pani jedynie zaliczkę na podatek dochodowy.

 23. Czy dla składek rentowych i emerytalnych obowiązują limity kwotowe w sytuacji gdy pracownik zatrudniony jest w jednej firmie na umowę a dodatkowo wykonuje dla niej umowy o dzieło? Czy może zawsze od umów o dzieło płacone będą składki niezależnie od tego czy np. w umowie o pracę nie są już pobierane z powodu przekroczenia limitu? Czy pracodawca powinien sprawdzać przekroczenie limitów dla tego pracownika zarówno z umowy o pracę jaki i umów o dzieło?

 24. Witam! Pracuję na umowę o dzieło (tylko) .Moje dobrowolne składki zdrowotne wyniosły 1324,59 zł. Ile z tego mogę odliczyć od podatku przy wypełnianiu Pitu za rok 2012.

 25. Dzień dobry. Jestem studentem i zaproponowano mi staż na zasadzie umowy o dzieło. czy jeżeli uzyskam dochód w ramach tego stażu, to będę musiała się rozliczać z Urzędem Skarbowym? Czy jeżeli uzyskam dochód w ramach stażu, to moi rodzice utracą ulgi podatkowe przysługujące im z tytułu, że ja się wciąż uczę? I najważniejsze – jestem ubezpieczona z tytułu ubezpieczenia rodziców w ZUS; czy jeśli podpiszę umowę o dzieło, to wtedy ubezpieczenie rodziców przestanie mnie obejmować?

  1. Witam
   Jeśli podstawą Pani zarobkowania będzie umowa o dzieło to tak, musi Pani rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Z kolei co do ulgi podatkowej rodziców, to stracą ją, jeśli z tytułu umowy o dzieło zarobi Pani więcej niż 3089 zł. Umowa o dzieło nie podlega obowiązkom ZUS< więc nie straci Pani ubezpieczenia jako członek rodziny, jeśli któryś z rodziców zgłosił Panią do ubezpieczeń.

 26. witam i proszę o pomoc,
  w 2011 r pracowałam w firmie X za pośrednictwem firmy Y na umowę o dzieło. wypłatę dostałam. W 2012 rozliczyłam się z US. A teraz otrzymałam PIT -11 oraz list od firmy Y w którym zawiadamiają mnie że „w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2012 r przez ZUS, firma Y została zobowiązana do odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z umów o dzieło. kwotę firma niby opłaciła w MOIM IMIENIU i podlega opodatkowaniu traktowana jako przychód. (ok.250zł)”
  zgaduję że ZUS mógł zakwestionować rodzaj umowy – ale firma Y nie wspomina jaki rodzaj umowy miałby mnie łączyć z pracodawcą.
  poza tym przesłany pit jest wystawiony za 2012 rok, chociaż w tym czasie z firmą Y (ani X) nic mnie już nie łączyło i wspomnianej kwoty nie otrzymałam, za to byłam w tym czasie zarejestrowana jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy (a więc nie otrzymująca przychodów). Zastanawiam się co to wszystko oznacza, głównie dla mnie? i czy muszę rozliczać się z US? 250zł to byłby jedyny przychód z 2012 roku chociaż tych pieniędzy nigdy nie miałam.

  1. A kto widnieje na umowie o dzieło jako dający dzieło do wykonania? Firma X czy Y? Kto wypłacał wynagrodzenie z tytułu tej umowy?

    1. Witam ponownie
     A czy jest Pani w stanie ustalić, czy te zaległe składki zostały uiszczone? Jest to o tyle ważne, że część składki zdrowotnej finansowana jest z zaliczki na podatek dochodowy, więc będzie to mieć wpływ na ewentualne rozliczenia.
     Ma Pani rację – umowa o dzieło została zakwestionowana i uznana za zawartą w istocie umowę o pracę. Pociąga to za sobą obowiązek naliczenia i uiszczenia zaległych składek ZUS.
     Z kolei co do daty wystawienia PIT to ważne jest, czy wynagrodzenie z tytułu tej umowy otrzymała Pani w 2011 czy 2012 roku.

     1. sprawdzanie składek w ZUS pewnie zajmie trochę czasu – więc w tej sprawie odezwę się później.
      natomiast wynagrodzenie za pracę w 2011 otrzymałam w 2011 i z otrzymanego po tej umowie pit-u rozliczyłam się normalnie tj. w 2012 (otrzymując zwrot z nadpłaconej zaliczki na podatek dochodowy)
      dlatego zastanawia mnie czy firma z którą nie łączy mnie juz stosunek pracy, 2 LATA PO FAKCIE może wystawić mi pit za rok w którym nie pracowałam i nie otrzymałam od niej wynagrodzenia? ;( i jak z tego „wirtualnego” przychodu mam się wytłumaczyć w US i PUP?

     2. Witam
      Prawdopodobnie w grę wchodzi taka sytuacja: Umowa o dzieło została zakwestionowana i uznana za umowę zlecenia. W związku zlecający musiał dokonać korekty, naliczyć zaległe składki i je zapłacić. Jednocześnie część składek finansowana jest przez zleceniobiorcę (czyli w tym wypadku przez Panią). A ponieważ Pani nie zapłaciła tych składek (chociaż teoretycznie miała taki obowiązek), to zlecający zapłacił składki również i w części przypadającej na Panią. Skoro zatem Pani nie musiała ich płacić, a zrobił to za Panią zlecający, to tym samym osiągnęła Pani przychód, z którego należy odprowadzić podatek dochodowy. Te 250 zł to pewnie kwota składek, które Pani miała obowiązek pokryć z własnego wynagrodzenia.

     3. dziękuję bardzo za odpowiedź
      mam tylko jeszcze jedno pytanie: czy powinnam zrobić korektę do pit-u za 2011 czy rozliczyć sie „normalnie” za 2012?

 27. Witam, pracuje w tej chwili tylko na umowę o dzieło, 2 razy w tyg po 1h(50zl) czyli miesięcznie ok 400 zł. Pracodawca nie odprowadza więc składek zus. Czy to znaczy ze nie jestem ubezpieczona? I w razie wizyty w państwowej służbie zdrowia muszę płacic? Czy muszę sama placic składki zus?

 28. Jestem zatrudniona na umowę o pracę z wynagrodzeniem min. oraz na umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Z mojego punktu widzenia jest to jeden pracodawca, ale umowa o pracę jest podpisana ze spółką X, a umowa o dzieło ze spółką Y.
  Czy w takim przypadku z umowy o dzieło odprowadzane są składki na ubezpieczenie chorobowe? Jak mogę to zweryfikować? Czy w razie urlopu macierzyńskiego wynagrodzenie z umowy o dzieło jest uwzględniane w obliczeniu wysokości zasiłku?
  dziękuję, anna

 29. Witam!
  Znalazłam się w dość dziwnej sytuacji. Od 15.11.2012 roku rozpoczęłam pracę na umowę o dzieło (sprzątanie biur) pierwsza umowa trwała do końca miesiąca wynagrodzenie za te kilka dni dostałam 330 zł brutto. Kolejna umowa była też o dzieło na cały grudzień z wynagrodzeniem 750zł brutto. W grudniu był też przetarg na firmę sprzątającą i mój pracodawca nie wygrał. Do czego zmierzam? Chodzi o to że w styczniu nie dostałam umowy bo nie było wiadomo kiedy nowa firma przejmie obiekt, okazało się że pracuję do końca stycznia. Ale wyszły chocki klocki bo mój pracodawca miał kontrolę z ZUS i zakwestionowali umowę o dzieło. To że nie dostałam umowy to pikuś bo niby mam ją dostać jutro ale mój pracodawca powiedział że moje wynagrodzenie będzie bardzo niskie ponieważ musi mi odciągnąć składki ZUS za ten okres co pracowałam. Czyli od styczniowego wynagrodzenia odejmie mi składki za okres w którym pracowałam. Jest to możliwe? Przecież to znaczy że cały miesiąc pracowałam za kilka złotych.

  1. Witam

   A ma Pani może więcej informacji, dlaczego Pani umowa o dzieło została zakwestionowana? Czy ZUS uznał, że była to umowa zlecenia?
   Na umowie o dzieło co do zasady składek ZUS nie ma. Proszę też mieć na względzie, że nawet, gdyby powierzający dzieło (to nie jest Pani pracodawca) musiał teraz odprowadzić zaległe składki, to po pierwsze część z nich pokrywa z własnej kieszeni, a po drugie jeśli tych składek nie odprowadził w terminie, należą się Pani odsetki za nie.
   Jeśli ma Pani możliwość precyzyjniejszego opisania sytuacji i tej konkretnej umowy o dzieło, w szczególności czy ta umowa o dzieło została uznana przez ZUS za zlecenie albo umowę o pracę. Proszę nie podawać żadnych danych osobowych, ale napisać, na czym to kwestionowanie umowy o dzieło polega.

   1. Dzisiaj podczas rozmowy mój pracodawca powiedział mi że ZUS zakwestionował umowę o dzieło uznał je za zlecenie. To znaczy że pracodawca nie może odciągnąć mi składki za podpisaną umowę o dzieło tak???

    1. Jeśli umowa o dzieło została uznana za umowę zlecenia, to wynagrodzenie z tego tytułu co do zasady podlega ozusowaniu. W Pani wypadku uważam, że całość składek ZUS powinien wziąć na siebie powierzający dzieło, gdyż to on wprowadził Panią w błąd w chwili zawierania umowy. Pani nie musi się znać na przepisach, ale myślę, że gdyby Pani od początku wiedziała, że od wynagrodzenia trzeba będzie odprowadzić składki ZUS i na rękę dostanie Pani około 450 zł, to myślę, że nie zgodziłaby się Pani na pracę cały miesiąc za takie wynagrodzenie. Obawiam się jednak, że powierzający dzieło będzie robił problemy z wypłatą wynagrodzenia. Poczekajmy, zobaczymy, czy i ile potrąci Pani z wynagrodzenia z umowy o dzieło, wówczas podejmiemy dalsze kroki.

 30. Witam
  W okresie 02.2009 – 02.2010 miałem umowy o dzieło z Firma A od których firma nie odprowadzała składek oprócz zaliczki na podatek dochodowy. W tym samym okresie miałem umowę o prace w firmie B. Po 2 latach dostałem informację z Zus-u iż w zarządach tych firm zasiadają te same osoby a wiec potraktowali je jako jedną firmę. Z masy paragrafów trudno mi zrozumieć jakie to ma konsekwencje dla tych firm i dla mnie.
  Jasne jest iż pracodawca w takim wypadku powinien odprowadzić za mnie składki od sumy kwot, ale czy ja ponoszę jakieś konsekwencje. Czy pismo z Zusu jest dla mnie tylko informacją iż mogę spodziewać się uregulowania zaległości przez pracodawcę. Czy będę musiał korygować deklarację do US. Czy ta sprawa w ogóle mnie nie dotyczy. Proszę o poradę. Pozdrawiam

  1. Sprawdzę to, bo skoro pisze Pan o zarządzie, to pewnie pracodawca A i B to spółki prawa handlowego. W mojej ocenie nie ma znaczenia, że w zarządach zasiadają te same osoby – firmy A i B to dwa zupełnie inne podmioty i dwóch różnych pracodawców.
   Gdyby faktycznie okazało się, że te dwie spółki to tak naprawdę jeden pracodawca, to Pan nie musi korygować żadnych deklaracji do ZUS – powinien to zrobić Płatnik, czyli pracodawca.
   Jutro udzielę Panu pełnych informacji w tym zakresie.

  2. Czy może Pan podać mi informacje (może być na e-mail), jakie to są spółki? Jawne, partnerskie, z o.o.? Czy te spółki są ze sobą jakoś powiązane?

    1. Spółka jawna i spółka z o.o. to dwa zupełnie różne podmioty, nawet, jeśli mają takich samych wspólników czy taki sam zarząd. Umowę o pracę w imieniu pracodawcy – spółki, podpisują osoby upoważnione, czyli np. dwaj członkowie zarządu, ale pracodawcą i tak pozostaje spółka, a nie osoba, która podpisała umowę o pracę. Podpisując z pracownikiem umowę o pracę osoba ta reprezentuje pracodawcę, czyli spółkę, a nie siebie. Musiałbym zobaczyć te pisma, które pan dostał z PIP, ale w takim przypadku w mojej ocenie wszystko jest w porządku i nie musi być żadnych korekt.

 31. Witam
  Bardzo proszę o pomoc w poniższej sprawie:
  Spółka z o.o. na okres od 1 czerwca do 31 lipca 2012r. zawarła umowę o dzieło z osobą niebędącą jej
  pracownikiem. W umowie wynagrodzenie określono w wysokości 4.000zł, płatne po zakończeniu dzieła. Od
  16 lipca 2012r. spółka zatrudniła tę osobę również na podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem w
  kwocie 4.800zł. W dniu 3 sierpnia 2012r. wypłaci jej wynagrodzenie za wykonanie dzieła w wysokości
  4.000zł. Należy wyliczyć podstawę naliczania składek zus oraz ich wysokość od pracownika zatrudnionego na
  umowę zlecenia oraz na umowę o pracę.

  1. Witam
   Jak rozumiem w czerwcu ta osoba była zatrudniona tylko w oparciu o umowę o dzieło. W takim wypadku za czerwiec należy rozliczyć wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło bez składek ZUS. Z kolei od dnia 16 lipca strony umowy łączyła również umowa o pracę, a zatem wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło od dnia 1 lipca do dnia 15 lipca będzie nieoskładkowane, natomiast ustalając wynagrodzenie z tytułu tej umowy za okres od dnia 16 do 31 lipca należy je oskładkować (jest to w tym okresie umowa o dzieło z własnym pracownikiem). Należy zatem ustalić, jakie wynagrodzenie należy się z tytułu umowy o dzieło za okres od 1 do 15 lipca (przyjąć np., iż dzieło zostało wykonane w połowie i zapłacić za ten okres 2000 zł, rozliczając je na podstawie rachunku bez składek ZUS, a wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło od dnia 16 lipca (pozostałe 2000 zł) doliczyć do wynagrodzenia za pracę i oskładkować). Skoro od dnia 16 lipca powstał, niezależnie od umowy o dzieło, stosunek pracy łączący strony umowy o dzieło, to w ciągu 7 dni od dnia 16 lipca pracodawca ma obowiązek zgłosić pracownika do ubezpieczeń formularzem ZUS ZUA. Rozliczając składki od umowy o dzieło za okres od 16 do 31 lipca nie trzeba tego robić oddzielnie dla umowy o dzieło i umowy o pracę. Wystarczy zsumować podstawy do składek (wynagrodzenie za ten okres) i od tak powstałej kwoty naliczyć składki.
   W chwili zatrudnienia na umowę o pracę osoby, z którą łączy Państwa już umowa o dzieło, obowiązek składkowy powstaje z jednej i drugiej umowy. Jednakże nie zgłasza się pracownika do ubezpieczeń osobno z tytułu umowy o dzieło i umowy o pracę. Zgłoszenie następuje w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, a jeśli okres obowiązywania umowy o pracę i umowy o dzieło pokrywa się, to z umowy o dzieło już nie dokonuje się zgłoszenia do ZUS, tylko sumuje się wynagrodzenie z umowy o dzieło z wynagrodzeniem z umowy o pracę, a suma jest podstawą do składek.

 32. Witam ! Proszę o podpowiedź, czy umowę zlecenia ryczałtową do 200 zł można zawrzeć na kilka miesięcy. tzn zleceiobiorca otrzymuje co miesiąc 200 zł i podatek naliczany jest ryczałtowo. Na umowie jest zapis że otrzymywać będzie 200 zł miesięcznie.

  1. Witam
   Nie ma żadnych przeszkód, aby umowa zlecenia została zawarta na dłużej niż jeden miesiąc, a rozliczanie jej odbywało się na zasadzie wynagrodzenia miesięcznego (nawet ryczałtem). Ważniejsze jest, aby zawieranie umowy zlecenia na dłuższy czas nie służyło obejściu przepisów prawa pracy, tzn. aby nie zawierano jej tam, gdzie w istocie powinna zostać zawarta umowa o pracę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *