17 zł brutto ile to netto 2020. Minimalne wynagrodzenie na zleceniu 2020

„17 zł brutto ile to netto?”. Od 1 stycznia 2020 roku minimalna stawka wynagrodzenia za godzinę pracy na zleceniu wynosi właśnie 17 zł. Te 17 zł jest kwotą brutto, co w praktyce oznacza, że w zależności od sytuacji zleceniobiorcy na rękę otrzyma on dokładnie 17 zł albo mniej. Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie 17 zł brutto ile to netto – wszystko tu zależy od wieku zleceniobiorcy oraz tego, czy zlecenie jest jego jedynym źródłem przychodu, czy też zawarta umowa zlecenia jest jednym z kilku źródeł przychodów.

Do tego dodać jeszcze trzeba, że sama umowa zlecenia może przewidywać wynagrodzenie w stawce miesięcznej, godzinowej, wynagrodzenie prowizyjne, mieszane itp. Co więcej, o ile obowiązuje minimalna stawka godzinowa 17 zł brutto na zleceniu, tak w praktyce wynagrodzenie od brutto do netto na zleceniu oblicza się od wynagrodzenia, obejmującego wszystkie godziny pracy, a nie od każdej osobno.

UWAGA – a tutaj > minimalne wynagrodzenie 2021 od brutto do netto i tutaj: Minimalne wynagrodzenie 2023 od brutto do netto

Pytanie 17 zł brutto ile to netto nie ma zatem większego sensu, jeśli już, to warto pokazać, ile wyniesie wynagrodzenie netto przy założeniu, że zleceniobiorca ma stawkę godzinową 17 zł brutto i przepracował określoną liczbę godzin. Rozliczenie stawki godzinowej 17 zł od brutto do netto pokażemy na konkretnych przykładach, a w dalszej części artykułu omówienie samego minimalnego wynagrodzenia na zleceniu i stawek, obowiązujących w 2020 roku. W tym artykule odpowiemy na pytanie: 17 zł brutto ile to netto” – wyliczymy kwoty netto dla różnych przypadków, w zależności od wieku zleceniobiorcy i jego sytuacji zawodowej.

17 zł brutto ile to netto – zleceniobiorca – student do 26 roku życia

17 zł brutto ile to netto
17 zł brutto ile to netto

Od 1 sierpnia 2019 roku obowiązuje tzw. zerowy PIT dla młodych – zwolnienie z podatku dochodowego pracowników i zleceniobiorców do 26 roku życia. Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1997 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z podatku są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych zleceniobiorca mający status ucznia lub studenta, który nie ukończył jeszcze 26 roku życia, jest zwolniony ze składek ZUS.

Mamy tu więc sytuację – zleceniobiorca w wieku do 26 lat korzysta ze zwolnienia z podatku, a zawarta z nim umowa zlecenia nie podlega obowiązkom składkowym. A skoro tak, to z wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia nie nalicza się składek i podatku. A więc: 17 zł brutto ile to netto – w przypadku studenta na zleceniu do 26 roku życia te 17 zł brutto to jednocześnie kwota netto. Jeśli umowa zlecenia ze studentem przewiduje stawkę godzinową w kwocie 17 zł brutto (minimalna stawka na zleceniu 2020), to ta sama kwota jest jednocześnie kwotą brutto. Aby ustalić zatem ile taki student otrzyma na rękę, wystarczy po prostu przemnożyć liczbę przepracowanych na zleceniu godzin przez stawkę godzinową.

Przykładowo, jeśli w danym miesiącu student przepracował 84 godziny na zleceniu, a umowa zlecenia przewiduje stawkę 17 zł brutto za godzinę, to jego wynagrodzenie brutto za ten miesiąc wyniesie 84 * 17 zł = 1428 zł, a kwota netto również wyniesie 1428 zł.

17 zł brutto ile to netto
17 zł brutto ile to netto

Uwaga – jeśli student ukończył już 26 rok życia, to jego umowa zlecenia będzie ozusowana i opodatkowana (o ile nie ma on innego tytułu do ubezpieczenia). Więcej o tym w jednym z kolejnych przykładów. Podobnie – jeśli zleceniobiorca nie ma statusu ucznia czy studenta, ale nie ukończył jeszcze 26 roku życia, to wynagrodzenie z umowy zlecenia z nim zawartej będzie ozusowane, ale jednocześnie zwolnione z podatku dochodowego.

17 zł brutto ile to netto – zleceniobiorca z ubezpieczeniem zdrowotnym

Trochę inaczej wygląda rozliczenie: 17 zł brutto ile to netto” w przypadku, gdy zleceniobiorca posiada już gdzieś tytuł do ubezpieczenia z podstawą do składek w wysokości co najmniej pensji minimalnej, a umowa zlecenia jest dodatkowym źródłem dochodu. Przykładowo Jan Kowalski pracuje na etacie w firmie X, zarabia co najmniej pensję minimalną (więcej o minimalnym wynagrodzeniu 2020 pisaliśmy tutaj: minimalne wynagrodzenie 2020 od brutto do netto), a oprócz tego Jan Kowalski zawarł umowę zlecenia z firmą Y. Z tytułu tej umowy zlecenia w firmie Y Jan Kowalski będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, nie może on również korzystać z ulgi „Zerowy PIT dla młodych” (zakładamy, że Jan Kowalski ukończył już 26 rok życia).

Załóżmy, że Jan Kowalski pracuje na zleceniu ze stawką 17 zł za godzinę, a w danym miesiącu przepracował na tym zleceniu 160 godzin. Jego wynagrodzenie za cały miesiąc wyniesie zatem 17 zł * 160 godzin = 2720 zł. Od tej kwoty liczymy jego wynagrodzenie netto. Nie liczy się go od stawki 17 zł brutto, ale dopiero od wynagrodzenia ustalonego w oparciu o ewidencję godzin zlecenia. Zakładamy, że Jan Kowalski podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

 1. Wynagrodzenie brutto: 2720 zł
 2. Koszt uzyskania przychodu: 20% z 2727 zł = 544 zł
 3. Podstawa podatku: 2720 – 544 zł = 2176 zł
 4. Podatek: 17% z 2176 = 369,92 zł
 5. Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 2720 = 244,80 zł
 6. Ubezpieczenie zdrowotne odliczane od podatku: 7,75% z 2720 = 210,80 zł
 7. Podatek od urzędu skarbowego (po zaokrągleniu): 369,92 – 210,80 = 159 zł
 8. Netto do wypłaty: 2720 – 244,80 – 159 = 2316,20 zł

Tyle otrzyma Pan Kowalski po rozliczeniu „17 zł brutto ile to netto” – w umowie zlecenia ma stawkę godzinową 17 zł, ale nie od niej liczy się wynagrodzenie netto, a dopiero od kwoty, jaka należy się za przepracowane w danym miesiącu wszystkie godziny na zleceniu.

17 zł brutto ile to netto – umowa zlecenia z ubezpieczeniem zdrowotnym i zerowym PIT dla młodych

17 zł brutto ile to netto
17 zł brutto ile to netto

Gdyby Jan Kowalski miał mniej niż 26 lat, ale nie miał statusu ucznia czy studenta, to wynagrodzenie z tytułu tej umowy byłoby zwolnione z podatku (ale nie ze składki zdrowotnej). Wówczas wyliczenia są następujące:

 1. Wynagrodzenie brutto: 2720 zł
 2. Koszt uzyskania przychodu: 20% z 2727 zł = 544 zł
 3. Podstawa podatku: 0 zł
 4. Podatek: 0 zł
 5. Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 2720 = 244,80 zł
 6. Ubezpieczenie zdrowotne odliczane od podatku: 7,75% z 2720 = 210,80 zł
 7. Podatek od urzędu skarbowego (po zaokrągleniu): 0 zł
 8. Ubezpieczenie zdrowotne ograniczone do wysokości hipotetycznej zaliczki: 159 zł
 9. Netto do wypłaty: 2720 – 159 = 2561 zł

Jak widzisz, rozliczenie 17 zł brutto ile to netto dla umowy zlecenia zwolnionej ze składek społecznych i podatku wygląda nieco inaczej. Pytanie, o co chodzi z tą składką zdrowotną ograniczoną do wysokości hipotetycznej zaliczki. Otóż jeśli wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę czy umowy zlecenia jest zwolnione z podatku w oparciu o ulgę „Zerowy PIT dla osób do 26 roku życia”, to zgodnie z art. 83 ust. 2a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu wolnego od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zerowy PIT dla młodych) jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był zwolniony od podatku dochodowego na podstawie tego przepisu, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.

17 zł brutto ile to netto
17 zł brutto ile to netto

Nieco inaczej będzie, jeśli umowa zlecenia ze stawką 17 zł za godzinę brutto jest jedynym źródłem dochodu zleceniobiorcy. W takim wypadku rozliczenie „17 zł brutto ile to netto” wygląda następująco:

17 zł brutto ile to netto – umowa zlecenia z ZUS i podatkiem

Jan Kowalski zawarł umowę zlecenia ze stawką 17 zł brutto/godzina. Jest to jego jedyne źródło przychodu. Jan Kowalski ukończył już 26 rok życia, a z zawartej umowy zlecenia podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu (gdyby nie podlegał temu ubezpieczeniu, na poniższej liście w pozycji 4 trzeba po prostu wstawić „0”.

 1. Wynagrodzenie brutto: 2720 zł
 2. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 2720 = 265,47 zł
 3. Ubezpieczenie rentowe: 1,5% 1 2720 = 40,80 zł
 4. Ubezpieczenie chorobowe: 2,45% z 2720 = 66,64 zł
 5. Podstawa składki zdrowotnej: 2720 – 265,47 – 40,80 – 66,46 = 2347,09 zł
 6. Koszt uzyskania przychodu: 20% z 2347,09 = 469,42 zł
 7. Podstawa podatku (po zaokrągleniu): 2347,09 – 469,42 = 1878 zł
 8. Podatek: 17% z 1878 zł = 319,26 zł
 9. Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 2347,09 = 211,24 zł
 10. Ubezpieczenie zdrowotne odliczane: 7,75% z 2347,09 = 181,90 zł
 11. Podatek do skarbowego (po zaokrągleniu): 319,26 – 181,90 = 137 zł
 12. Netto do wypłaty: 2720 – 265,47 – 40,80 – 66,64 – 211,24 – 137 = 1998,85 zł

Tyle wyniesie rozliczenie 17 zł brutto ile to netto w przypadku, gdy umowa zlecenia przewiduje minimalną stawkę wynagrodzenia (17 zł w 2020 roku), a zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu i nie korzysta ze zwolnienia podatkowego „Zerowy PIT dla młodych”.

17 zł brutto ile to netto – umowa zlecenia z ZUS i zerowym PIT dla młodych

17 zł brutto ile to netto
17 zł brutto ile to netto

A gdyby natomiast w tym wypadku Jan Kowalski miał mniej niż 26 lat i korzystał ze zwolnienia „Zerowy PIT dla młodych, to rozliczenie 17 zł brutto ile to netto w tym wypadku będzie wyglądać następująco:

 1. Wynagrodzenie brutto: 2720 zł
 2. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 2720 = 265,47 zł
 3. Ubezpieczenie rentowe: 1,5% 1 2720 = 40,80 zł
 4. Ubezpieczenie chorobowe: 2,45% z 2720 = 66,64 zł
 5. Podstawa składki zdrowotnej: 2720 – 265,47 – 40,80 – 66,46 = 2347,09 zł
 6. Koszt uzyskania przychodu: 0
 7. Podstawa podatku (po zaokrągleniu): 0
 8. Podatek: 17% z 1803,09 zł = 0
 9. Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 2347,09 = 211,24 zł
 10. Ubezpieczenie zdrowotne odliczane: 7,75% z 2347,09 = 181,90 zł
 11. Podatek do skarbowego (po zaokrągleniu): 0
 12. Netto do wypłaty: 2720 – 265,47 – 40,80 – 66,64 – 211,24 = 2135,85 zł

Tu również składkę zdrowotną ogranicza się do wysokości hipotetycznej zaliczki, zgodnie z tym, co omówiliśmy wcześniej w artykule.

Jak widzisz, rozliczenie 17 zł brutto ile to netto może dawać różne wyniki, wszystko w zależności od tego, ile lat ma zleceniobiorca, a także czy umowa zlecenia jest jego jedynym źródłem dochodu.

Minimalne wynagrodzenie na zleceniu 2020 – omówienie zagadnienia

Od 1 stycznia 2020 roku minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenia wynosi 17 zł brutto (w roku 2019 było to 14,70 zł brutto). Kwestię minimalnego wynagrodzenia za pracę, w tym również dla umowy zlecenia, reguluje ustawa z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Stosownie do przepisu art. 8a ust. 1 powołanej ustawy w przypadku umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego (czyli m.in. umów zlecenia), wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w danym roku.

O rozliczaniu wynagrodzeń mówimy w naszych szkoleniach: kurs płac online oraz kurs kadr i płac online – obydwa szkolenia certyfikowane.

Ostateczne wynagrodzenie za dany miesiąc, jeśli umowa zlecenia przewiduje stawkę godzinową (np. 17 zł brutto za godzinę) ustala się w oparciu o ewidencję przepracowanych na zleceniu w danym miesiącu godzin. Wynika to z art. 8b powołanej ustawy. Co ważne, sama wypłata wynagrodzenia, jeśli zostało ono określone w stawce godzinowej, musi mieć formę pieniężną (przelew, wynagrodzenie do ręki).

17 zł brutto ile to netto
17 zł brutto ile to netto

Co równie istotne – jeśli umowa zlecenia przewiduje stawkę godzinową, a została zawarta na dłużej niż miesiąc, wynagrodzenie powinno być ustalone i wypłacone co najmniej raz w miesiącu. Wynika to wprost z przepisu art. 8a ust. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę: w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu.

Na zakończenie jeszcze jedna uwaga – stawka minimalnego wynagrodzenia na zleceniu (17 zł w 2020 roku) nie ma zastosowania, jeśli zleceniobiorcy przysługuje z tytułu umowy zlecenia wynagrodzenie prowizyjne. Nie prowadzi się wówczas ewidencji godzin przepracowanych na zleceniu, a ostateczna wysokość wynagrodzenia jest ustalana w oparciu o efekty pracy zleceniobiorcy (np. wyniki sprzedażowe).

Podsumowując: 17 zł brutto ile to netto – to zależy od sytuacji zleceniobiorcy, a samo wyliczenie kwoty netto z wynagrodzenia w stawce 17 zł brutto za godzinę uzależnione jest od wielu czynników.

Podobne wpisy

11 komentarzy

  1. Dzień dobry

   A proszę o doprecyzowanie – chodzi o umowę o pracę, tak? Nie da się wyliczyć netto od brutto dla wartości jednej godziny pracy, bo kwota jest niska, składka zdrowotna i podatek wyjdą zerowe. A zupełnie inaczej będzie, jeśli np. ktoś przepracował 160 godzin w miesiącu i dostał za to 20,83 zł * 160 godzin = 3332,80 brutto. A jeszcze inaczej będzie, jak przepracował np. tylko 40 godzin i otrzymał 20,83 * 40 = 833,20 zł.

   Żeby można to było policzyć od brutto do netto, musiałby Pan napisać, ile godzin przepracowano.

 1. A jesli ja pracuje w agencji i osoby z statusem ucznia maja 17 netto, a ja jestem osoba poniżej 26 roku życia i dostaję mniejsza ponieważ nie jestem uczniem/studentem. Czy tak powinno być?

  1. Pani stawka brutto to nadal jest 17 zł za godzinę, natomiast na rękę netto może Pani otrzymywać mniej. Zleceniobiorcy do 26 roku życia, posiadające status studenta czy ucznia są zwolnione ze składek ZUS oraz jednocześnie korzystają ze zwolnienia podatkowego Zerowy PIT dla młodych. Pani korzysta ze zwolnienia z podatku, ale już nie ze składek, a więc w Pani wypadku kwota netto może być niższa.

 2. Jestem emerytką ale jeszcze pracuję mam 17 zł /godz brutto..ile powinnam dostać netto za godzinę pracy .

  1. Dzień dobry

   Nie liczy się netto od pojedynczej godziny ale od wartości całego wynagrodzenia. Jeśli ma Pani 17 zł brutto za godzinę, przepracowała na zleceniu X godzin w miesiącu, to netto liczy się od 17 zł * X. Nie da się policzyć netto od 17 zł, bo przy tak niskiej kwocie nie wychodzi podatek i składka zdrowotna, a przy wyższych kwotach, czyli wynagrodzeniu 17 zł * X już normalnie podatek i składka zdrowotna będą naliczone. Netto można policzyć dopiero, jak już znana będzie liczba godzin przepracowanych w danym miesiącu – inaczej liczenie netto nie ma sensu.

 3. emeryt, podejmuje pracę na umowę zlecenie, gdzie stawka godzinowa wynosi 17 zł brutto, ile wynosi wynagrodzenie po przepracowanych 160 godzin, w wymiarze netto za godzinę.

 4. W przykładzie „17 zł brutto ile to netto – umowa zlecenia z ZUS i zerowym PIT dla młodych” jest błąd. Kwota netto wyniesie 2.135,85 – w tekście zamiast składki zdrowotnej (211,24) odjęto podatek (125,00) który w tym przypadku nie występuje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *