Lista płac z zerowym podatkiem dla pracowników do 26 roku życia. Zerowy PIT dla młodych – omówienie zmian w naliczaniu wynagrodzeń i na liście płac od 1 sierpnia 2019

Lista płac z zerowym podatkiem naliczana jest analogicznie do „tradycyjnej listy płac”. Jedynie te elementy, które mają związek z podatkiem, zeruje się. Od 1 sierpnia 2019 wchodzą w życie bardzo ważne dla kadrowych i księgowych (oraz samych pracowników) zmiany w sposobie naliczania wynagrodzenia netto. Chodzi tu oczywiście o zwolnienie z podatku dochodowego wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców do 26 roku życia. Spora grupa osób odpowiedzialnych za naliczanie wynagrodzeń nie wie, czy naliczając listę płac dla pracownika do 26 roku życia wystarczy wyzerować samą kwotę podatku wpłacanego do urzędu skarbowego, czy też zeruje się wyliczoną wcześniej zaliczkę na podatek, koszty uzyskania przychodu i ulgę podatkową?

A co w sytuacji, gdy na jednej liście płac rozliczamy i wynagrodzenie i zasiłek? Czy lista płac z zerowym podatkiem różni się czymś tutaj? Czy zasiłek również w tym wypadku jest zwolniony z podatku? Jak wygląda taka lista płac z zerowym podatkiem? Ponieważ sprawa nie jest prosta i w praktyce budzić może poważne problemy, przykładowa lista płac z zerowym PIT dla pracowników do 26 roku życia zostanie kompleksowo i „łopatologicznie” omówiona w niniejszym artykule. O samych zasadach naliczania listy płac, pokazując też na konkretnych przykładach naliczania cały mechanizm pisaliśmy tutaj: przykładowa lista płac, pominiemy zatem teraz kwestie stóp procentowych składek itp., skupiając się wyłącznie na omówieniu zmian i pokazaniu na konkretnym przykładzie, jak wyliczyć listę płac pracownika do 26 roku życia z „wyzerowanym” podatkiem. Taki przykład listy płac z zerowym podatkiem za chwilę, najpierw kilka słów o tym, co się zmienia.

Lista płac z zerowym podatkiem – jak naliczyć od brutto do netto i co się uwzględnia na takiej liście płac

Lista płac z zerowym podatkiem
Lista płac z zerowym podatkiem

Jedna uwaga jeszcze – na dzień opracowania niniejszego artykułu obowiązują jeszcze „stare”, dotychczasowe stawki podatku oraz kosztów uzyskania przychodu. Od 1 października mają się one zmienić – podstawowe koszty uzyskania przychodu zostaną podniesione do 250 zł (3000 rocznie), podwyższone koszty uzyskania przychodu zostaną podniesione do 300 zł (3600 zł rocznie), a przy zatrudnieniu na więcej niż jednym etacie z limitami odpowiednio 4500 zł oraz 5400 zł. Sama stawka podatku ma zostać obniżona z 18% do 17%.

Pisaliśmy również: Lista plac

Tzw. zerowy PIT dla młodych to zwolnienie z podatku, wprowadzone w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do powołanego przepisu zwolnione z podatku są przychody ze stosunku służbowego (np. Policjantów), stosunku pracy (pracowników), pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez osoby do ukończenia 26 roku życia, w wysokości nieprzekraczającej 85.528 zł rocznie (w 2019 roku limit liczony jeszcze proporcjonalnie do końca roku, a więc 5/12 z tej kwoty, czyli 35.636,67 zł).

Jak wygląda przykładowa lista płac z zerowym podatkiem pracownika do 26 roku życia – na podstawie powyższego zwolnienia – pokażemy za chwilę, na tym etapie należy pamiętać, że aby z wynagrodzenia pracownika do 26 roku życia nie naliczać zaliczki na podatek, musi on w 2019 roku złożyć stosowne oświadczenie o zaniechaniu poboru podatku. Od 2020 roku takie oświadczenia nie będą już konieczne, a zwolnienie z podatku wynagrodzenia pracownika do 26 roku życia odbywać się będzie „z automatu” (pisaliśmy również m.in. tutaj: lista płac pracownik do 26 roku życia).

Co ważne – w 2020 roku pracownik będzie mógł złożyć wniosek o niestosowanie wobec niego zwolnienia z podatku, z kolei jeśli w 2019 roku oświadczenia nie złoży, to z jego wynagrodzenia za pracę podatek zostanie naliczony, ale zostanie on zwrócony przez urząd skarbowy w rozliczeniu PIT rocznym.

Zerowy PIT dla młodych a koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa na liście płac

Lista płac z zerowym podatkiem
Lista płac z zerowym podatkiem

Jeśli pracodawca będzie naliczał wynagrodzenie pracownika w wieku do 26 roku życia, który korzysta ze zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof, to musi pamiętać, że koszt uzyskania przychodu z pracy nie mogą być wyższe niż kwota przychodu ze stosunku pracy, która podlega opodatkowaniu. A skoro kwota przychodu ze stosunku pracy pracownika w wieku do 26 roku życia od 1 sierpnia 2019 jest zwolniona z podatku, to koszty uzyskania przychodu są zerowe. Dopiero w przypadku przekroczenia limitu, do którego wynagrodzenie ze stosunku pracy pracownika do 26 roku życia jest zwolnione z podatku (85.528 zł i odpowiednio w 2019 roku 35.636,67 zł) koszty uzyskania przychodu będą niezerowe – odpowiednio podstawowe albo podwyższone dla pracowników dojeżdżających do miejsca pracy z innej miejscowości.

Podobnie, jeśli wynagrodzenie pracownika w wieku do 26 roku życia jest zwolnione z podatku, to nie uwzględnia się na liście płac ulgi podatkowej. Przykładowa lista płac z zerowym podatkiem, wyliczona od brutto do netto znajduje się poniżej – w tabeli po lewej stronie rozliczenie bez zerowego PIT, a po prawej z zerowym PIT. Obydwa przykłady dotyczą pracownika w wieku do 26 roku życia, który złożył oświadczenie o zaniechaniu poboru podatku. Pracownik ten zarabia 3000 zł brutto, ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu 111,25 zł oraz ulgi podatkowej 46,33 zł.

Do 31 lipca 2019 Od 1 sierpnia 2019
Wynagrodzenie brutto (podstawa do składek społecznych 3000 zł 3000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9,76% z 3000 zł 292,80 zł 292,80 zł
Ubezpieczenie rentowe 1,5% z 3000 zł 45 zł 45 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2,45% z 3000 zł 73,50 zł 73,50 zł
ZUS pracownika 292,80+45+73,50=411,30 zł 292,80+45+73,50=411,30 zł
Podstawa składki zdrowotnej: 3000 – 411,30 = 2588,70 zł 3000 – 411,30 = 2588,70 zł
Koszt uzyskania przychodu: 111,25 zł 0 zł
Podstawa podatku: 2588,70 – 111,25 zł = po zaokrągleniu 2477 zł 0 zł
Podatek: 18% z 2477 zł 445,86 zł 0 zł
Ulga podatkowa 46,33 zł 0 zł
Zaliczka na podatek 445,86 – 46,33 = 399,53 zł 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9% z 2588,70 zł 232,98 zł 232,98 zł
Ubezpieczenie zdrowotne odliczalne 7,75% z 2588,70 zł 200,62 zł 200,62 zł
Podatek do skarbowego: 399,53-200,62 zł = 199 zł 0 zł
Netto do wypłaty 3000 – 411,30 – 232,98 – 199 = 2156,72 zł 3000 – 411,30 – 199,00 – 0 = 2389,70 zł

Co ważne, jeśli w przypadku obliczeń w wariancie zwolnionym z podatku składka zdrowotna jest wyższa niż hipotetycznie naliczona zaliczka (jak w przykładzie – składka zdrowotna wyliczona wynosi 232,98 zł), to ogranicza się ją do wysokości hipotetycznie naliczonej zaliczki (w naszym przypadku ta hipotetyczna zaliczka wynosi 199 zł). Jak widzisz, pracownik w wieku do 26 lat po obniżeniu podatku do zera przy wynagrodzeniu rzędu 3000 zł brutto miesięcznie otrzyma na rękę niemal 200 zł więcej niż dotychczas.

Lista płac z zerowym podatkiem
Lista płac z zerowym podatkiem

Co bardzo ważne – zwolnienie z podatku obejmuje przychody ze stosunku pracy. Należy zwrócić uwagę na to, że np. zasiłek chorobowy, macierzyński czy inny NIE JEST przychodem ze stosunku pracy, a więc nie podlega pod to zwolnienie. Gdybyśmy zatem na powyższej liście płac naliczali również zasiłek, zostałby on normalnie doliczony do podstawy opodatkowania – wówczas koszty uzyskania przychodu byłyby nadal zerowe, ale sama kwota podatku już nie.

Na koniec jeszcze – może się okazać, że lista płac będzie naliczana od niewielkiego wynagrodzenia. Wówczas składka zdrowotna ograniczana będzie do wysokości podatku – więcej o tym pisaliśmy tutaj: jak liczyć podatek przy niskim wynagrodzeniu pracownika.

Na zakończenie należy zaznaczyć, że lista płac z zerowym podatkiem PIT dla pracowników do 26 roku życia naliczana będzie już w sierpniu tzn. jeśli wypłata wynagrodzenia za lipiec ma mieć miejsce w sierpniu, to już z uwzględnieniem zerowego PIT (pod warunkiem, że pracownik złoży stosowne oświadczenie o zaniechaniu poboru podatku).

Podobne wpisy

4 komentarze

  1. A jak wygląda sytuacja jeżeli w roku 2019 pracownik nie złożył wniosku o zastosowanie zwolnienia? Czy wówczas stosujemy koszty uzyskania przychodów i kwotę wolną jak u pozostałych pracowników?

  2. Co z zasadą porównania ubezpieczenia zdrowotnego z wysokoścą zaliczki na podatek? czy w tym przypadku nie powinno być obniżenie do kwoty zaliczki czyli odnosząc się do przykładu kwota netto: 3000-411,30-199=2389,70zł ?

    1. Zgadza się – dziękuję za zwrócenie uwagi. W przypadku, gdy składka zdrowotna w całości jest wyższa niż hipotetycznie wyliczona zaliczka, tę składkę ogranicza się do wysokości zaliczki. Błąd został poprawiony w treści artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *