Przykładowa lista płac 2019 – rozliczenie wynagrodzenia od brutto do netto

Jednym z istotnych elementów umowy o pracę jest wynagrodzenie za pracę. W samej treści umowy wskazuje się z reguły kwotę wynagrodzenia brutto. Ustalając wynagrodzenie netto pracownika pracodawca ma obowiązek prawidłowo naliczyć obciążenia publicznoprawne – składki ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy. Same składki ZUS naliczane są od różnych podstaw – składki na ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) naliczane są od kwoty brutto wynagrodzenia, składka zdrowotna od kwoty brutto wynagrodzenia, pomniejszonej o sumę składek, finansowaną z wynagrodzenia pracownika, a zaliczka na podatek dochodowy od podstawy podatku, czyli przychodu (kwoty brutto wynagrodzenia) pomniejszonej o składki społeczne finansowane w części przez pracownika oraz koszty uzyskania przychodu. Należy oczywiście pamiętać, że nie wszystkie składniki wynagrodzenia pracownika podlegają ozusowaniu czy opodatkowaniu – niektóre z nich są zwolnione ze składek w ogóle (np. diety z tytułu podróży służbowych do wysokości ustawowych), niektóre są zwolnione ze składek społecznych, ale nie ze składki zdrowotnej (wynagrodzenie chorobowe, o którym mowa w art. 92 kodeksu pracy), a niektóre są zwolnione ze składek ZUS, ale podlegają opodatkowaniu (zasiłki, nagrody jubileuszowe itp.). Do naliczenia kwoty netto wynagrodzenia oraz wartości obciążeń publicznoprawnych służy lista płac. W tym artykule pokażemy, jak wygląda przykładowa lista płac 2019, czyli wyliczenie wynagrodzenia od brutto do netto oraz naliczenie składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy. UWAGA – W ROKU 2020 MINIMALNE WYNAGRODZENIE WZRASTA – nowe rozliczenia listy płac od brutto do netto z uwzględnieniem zmian, obowiązujących od października 2019 roku (nowa stawka podatku, nowa ulga podatkowa i nowe koszty uzyskania przychodu w tym artykule: minimalne wynagrodzenie 2020

Przykładowa lista płac 2019 – jak się liczy

Aby prawidłowo naliczyć listę płac należy przyjąć odpowiednie wartości stóp procentowych składek na ubezpieczenia oraz stawki podatku. Jeśli chodzi o składki ZUS, to obecnie stopy procentowe przyjmują następujące wartości:

 1. Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy, z czego 9,76% finansowane jest przez pracownika i 9,76% przez pracodawcę
 2. Ubezpieczenie rentowe – 8% podstawy, z czego 1,5% finansowane jest przez pracownika i 6,5% przez pracodawcę
 3. Ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy i jest ono w całości finansowane przez pracownika
 4. Ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% podstawy (wartość podstawowa stopy procentowej) i jest ono w całości finansowane przez pracodawcę (co ważne – wartość stopy procentowej składki wypadkowej może być różna w różnych zakładach pracy – wszystko tu zależy od przedmiotu działalności pracodawcy)
 5. Ubezpieczenie zdrowotne – 9% podstawy, z czego 1,25% finansowane jest z wynagrodzenia pracownika, a 7,75% z naliczonego podatku
 6. Fundusz Pracy – 2,45% podstawy, finansowane w całości przez pracodawcę (ta składka nie zawsze jest naliczana)
 7. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10% podstawy, finansowane w całości przez pracodawcę (ta składka nie zawsze jest naliczana)
 8. Fundusz Emerytur Pomostowych – 1,5% podstawy, finansowane w całości przez pracodawcę (ta składka nie zawsze jest naliczana.

Oprócz wskazanych powyżej obciążeń wynagrodzenia brutto od 2019 roku pracodawcy tworzyć będą tzw. Pracownicze Plany Kapitałowe, przy czym obowiązek ich wdrażania w zakładach pracy został rozłożony w czasie i pierwsi pracodawcy wprowadzą je w lipcu 2019 roku. Pracownicze Plany Kapitałowe omówimy szerzej w jednym z kolejnych artykułów.

Samo rozliczenie listy płac przedstawimy na przykładzie. Załóżmy, że pracownik ma pensję zasadniczą w kwocie 3500 zł. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego nie otrzymuje żadnych innych składników wynagrodzenia. Pracownik mieszka w tej samej miejscowości, w której pracuje, a etat jest dla niego jedynym źródłem dochodów. Oznacza to, że lista płac 2019 dla tego pracownika liczona będzie w oparciu o tzw. podstawowe koszty uzyskania przychodu (111,25 zł) oraz że pracownik ma prawo do ulgi podatkowej w kwocie 46,33 zł.

 1. Wynagrodzenie zasadnicze (podstawa składek społecznych: 3500 zł
 2. ZUS pracownika: 341,60+52,50+85,75 = 479,85 zł
 3. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 3500 zł = 341,60 zł
 4. Ubezpieczenie rentowe: 1,5% z 3500 zł = 52,50 zł
 5. Ubezpieczenie chorobowe: 2,45% z 3500 zł = 85,75 zł
 6. Podstawa składki zdrowotnej: 3500 zł – 479,85 zł = 3020,15 zł
 7. Koszt uzyskania przychodu: 111,25 zł
 8. Podstawa podatku (po zaokrągleniu do pełnej złotówki): 3020,15 – 111,25 = 2909 zł
 9. Podatek: 18% z 2909 zł = 523,62 zł
 10. Ulga podatkowa: 46,33 zł
 11. Zaliczka na podatek: 523,62 – 46,33 = 477,29 zł
 12. Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 3020,15 = 271,81 zł
 13. Ubezpieczenie zdrowotne odliczane: 7,75% z 3020,15 zł = 234,06 zł
 14. Podatek do urzędu skarbowego (po zaokrągleniu): 477,29 – 234,06 = 243 zł
 15. Ewentualne potrącenia: 0 zł
 16. Netto do wypłaty: 3500 – 479,85 – 271,81 – 243 = 2505,34 zł

Jak widzisz, z pensji brutto 3500 zł pracownik otrzyma na rękę 2505,34 zł. Kwota ta może się nieznacznie różnić, jeśli pracownik dojeżdża do miejsca pracy z innej miejscowości (wówczas na pozycji 6 powyższa lista płac 2019 uwzględniać będzie kwotę 139,06 zł) oraz może nie mieć prawa do ulgi podatkowej (wówczas na pozycji 10 pojawi się 0 zł). Różnica w kwocie netto nie będzie jednak znacząca.

Podobnie obliczenia wyglądać będą w przypadku, gdy pracownik otrzymuje składniki wynagrodzeń, które są zwolnione ze składek ZUS oraz podatku – dolicza się je po prostu na pozycji 16 powyższej listy płac i wypłaca w kwocie netto. Ale to jeszcze nie koniec wyliczeń. Powyższa lista płac 2019 nie uwzględnia jeszcze obciążeń wynagrodzenia pracownika leżących po stronie pracodawcy. Niektóre składki ZUS są bowiem w całości albo w części finansowane przez pracodawcę. Kontynuujmy.

 1. ZUS pracodawcy: 341,60+227,50+58,45+85,75+3,50 = 716,80 zł
 2. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 3500 zł = 341,60 zł
 3. Ubezpieczenie rentowe: 6,5% z 3500 zł = 227,50 zł
 4. Ubezpieczenie wypadkowe: 1,67% z 3500 zł = 58,45 zł
 5. Fundusz Pracy: 2,45% z 3500 zł = 85,75 zł
 6. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 0,10% z 3500 zł = 3,50 zł

Jak widzisz, przy wynagrodzeniu w kwocie brutto w wysokości 3500 zł pracownik na rękę dostanie 2505,34 zł, z kolei całkowity koszt jego zatrudnienia to 3500 zł + 716,80 zł = 4216,80 zł.

Powyższa lista płac 2019 to tylko przykład wyliczenia wynagrodzenia od brutto do netto. Może ona ulegać pewnym modyfikacjom – jak wspomniano powyżej, różne mogą być na liście płac koszty uzyskania przychodu, może się nie pojawić na niej ulga podatkowa. Podobnie w praktyce przy wysokim wynagrodzeniu pracownika ograniczeniu ulega roczna podstawa do naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. Na liście płac pojawić się też może wynagrodzenie chorobowe, które jest zwolnione ze składek społecznych, ale nalicza się od niego składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy. Podobnie, jeśli zasiłki wypłacane są przez zakład pracy, a nie przez ZUS, to kwota zasiłku również na liście płac się pojawi (w podstawie do naliczenia podatku).

Powyższa lista płac 2019 nie uwzględnia obowiązkowych czy dobrowolnych potrąceń z wynagrodzeń – np. należności egzekwowanych po zajęciu wynagrodzenia przez komornika, nierozliczonych zaliczek itp. W każdym razie jeśli pracodawca takich potrąceń dokonuje, uwzględnia je na pozycji 15 oraz odejmuje od już naliczonego wynagrodzenia netto z pozycji 16 listy płac.

Jak wygląda przykładowa lista płac 2019 dla wynagrodzenia minimalnego na 2019 rok pisaliśmy już w jednym z poprzednich artykułów: minimalne wynagrodzenie 2019 brutto netto. Niebawem na naszej stronie pojawi się artykuł, jak się uwzględnia wynagrodzenia chorobowe i zasiłki na liście płac. Z kolei w tym artykule przykładowa lista płac minimalne wynagrodzenie 2020 – od brutto do netto.

Podobne wpisy

6 komentarzy

 1. Dzień dobry,
  Jak będzie wyglądała lista płac po uwzględnieniu uchwały „PIT 0” dla osoby zarabiającej 2774,96 brutto?

  1. Dzień dobry

   Za kilka dni pojawi się kompletne rozliczenie plus komentarz odnośnie zmian – będzie naliczona cała lista płac z „PIT 0” plus omówimy zasady naliczania, podlegania pod ten zerowy pit oraz zmiany planowane na 2020 rok (podwyższone KUP, podwyższona ulga itp.).

 2. WITAM JESTEM PRACOWNIKIEM FIRMY HANDLOWEJ I OD LUTEGO PRACODAWCA WYPISAL NAM NOWE UMOWY Z ROZNYMI WYNAGRODZENIAMI NAJMNIEJSZE 2250 , 2400, 2600ZŁ.

  1. Dzień dobry

   A o co dokładnie chodzi? Podała Pani kwoty wynagrodzeń brutto i chodzi o to, aby policzyć z tego kwoty netto, tak?

 3. Witam,
  Mogłabym prosić o rozliczenie dokładnie stawki godzinowej 14.70zł brutto . Jeżeli chodzi o umowę o dzieło ?

  1. Dzień dobry

   Chodzi Pani o rozliczenie umowy o dzieło od kwoty brutto do netto przy stawce 14,70 zł? A jakie jest ostateczne wynagrodzenie (ile godzin przepracowanych)?

   Dziwna konstrukcja, bo na umowie o dzieło raczej nie stosuje się stawek godzinowych, a wycenia konkretny rezultat. Ja to Pani policzę, proszę tylko wskazać końcową kwotę brutto.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *