Kategorie: Wynagrodzenia
| Na
13 października 2019 14:20

Przykładowa lista płac 2019 – rozliczenie wynagrodzenia od brutto do netto

Jednym z istotnych elementów umowy o pracę jest wynagrodzenie za pracę. W samej treści umowy wskazuje się z reguły kwotę wynagrodzenia brutto. Ustalając wynagrodzenie netto pracownika pracodawca ma obowiązek prawidłowo naliczyć obciążenia publicznoprawne – składki ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy. Same składki ZUS naliczane są od różnych podstaw – składki na ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) naliczane są od kwoty brutto wynagrodzenia, składka zdrowotna od kwoty brutto wynagrodzenia, pomniejszonej o sumę składek, finansowaną z wynagrodzenia pracownika, a zaliczka na podatek dochodowy od podstawy podatku, czyli przychodu (kwoty brutto wynagrodzenia) pomniejszonej o składki społeczne finansowane w części przez pracownika oraz koszty uzyskania przychodu. Należy oczywiście pamiętać, że nie wszystkie składniki wynagrodzenia pracownika podlegają ozusowaniu czy opodatkowaniu – niektóre z nich są zwolnione ze składek w ogóle (np. diety z tytułu podróży służbowych do wysokości ustawowych), niektóre są zwolnione ze składek społecznych, ale nie ze składki zdrowotnej (wynagrodzenie chorobowe, o którym mowa w art. 92 kodeksu pracy), a niektóre są zwolnione ze składek ZUS, ale podlegają opodatkowaniu (zasiłki, nagrody jubileuszowe itp.). Do naliczenia kwoty netto wynagrodzenia oraz wartości obciążeń publicznoprawnych służy lista płac. W tym artykule pokażemy, jak wygląda przykładowa lista płac 2019, czyli wyliczenie wynagrodzenia od brutto do netto oraz naliczenie składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy. UWAGA – W ROKU 2020 MINIMALNE WYNAGRODZENIE WZRASTA – nowe rozliczenia listy płac od brutto do netto z uwzględnieniem zmian, obowiązujących od października 2019 roku (nowa stawka podatku, nowa ulga podatkowa i nowe koszty uzyskania przychodu w tym artykule: minimalne wynagrodzenie 2020

Przykładowa lista płac 2019 – jak się liczy

Aby prawidłowo naliczyć listę płac należy przyjąć odpowiednie wartości stóp procentowych składek na ubezpieczenia oraz stawki podatku. Jeśli chodzi o składki ZUS, to obecnie stopy procentowe przyjmują następujące wartości:

 1. Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy, z czego 9,76% finansowane jest przez pracownika i 9,76% przez pracodawcę
 2. Ubezpieczenie rentowe – 8% podstawy, z czego 1,5% finansowane jest przez pracownika i 6,5% przez pracodawcę
 3. Ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy i jest ono w całości finansowane przez pracownika
 4. Ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% podstawy (wartość podstawowa stopy procentowej) i jest ono w całości finansowane przez pracodawcę (co ważne – wartość stopy procentowej składki wypadkowej może być różna w różnych zakładach pracy – wszystko tu zależy od przedmiotu działalności pracodawcy)
 5. Ubezpieczenie zdrowotne – 9% podstawy, z czego 1,25% finansowane jest z wynagrodzenia pracownika, a 7,75% z naliczonego podatku
 6. Fundusz Pracy – 2,45% podstawy, finansowane w całości przez pracodawcę (ta składka nie zawsze jest naliczana)
 7. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10% podstawy, finansowane w całości przez pracodawcę (ta składka nie zawsze jest naliczana)
 8. Fundusz Emerytur Pomostowych – 1,5% podstawy, finansowane w całości przez pracodawcę (ta składka nie zawsze jest naliczana.

Oprócz wskazanych powyżej obciążeń wynagrodzenia brutto od 2019 roku pracodawcy tworzyć będą tzw. Pracownicze Plany Kapitałowe, przy czym obowiązek ich wdrażania w zakładach pracy został rozłożony w czasie i pierwsi pracodawcy wprowadzą je w lipcu 2019 roku. Pracownicze Plany Kapitałowe omówimy szerzej w jednym z kolejnych artykułów.

Samo rozliczenie listy płac przedstawimy na przykładzie. Załóżmy, że pracownik ma pensję zasadniczą w kwocie 3500 zł. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego nie otrzymuje żadnych innych składników wynagrodzenia. Pracownik mieszka w tej samej miejscowości, w której pracuje, a etat jest dla niego jedynym źródłem dochodów. Oznacza to, że lista płac 2019 dla tego pracownika liczona będzie w oparciu o tzw. podstawowe koszty uzyskania przychodu (111,25 zł) oraz że pracownik ma prawo do ulgi podatkowej w kwocie 46,33 zł.

 1. Wynagrodzenie zasadnicze (podstawa składek społecznych: 3500 zł
 2. ZUS pracownika: 341,60+52,50+85,75 = 479,85 zł
 3. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 3500 zł = 341,60 zł
 4. Ubezpieczenie rentowe: 1,5% z 3500 zł = 52,50 zł
 5. Ubezpieczenie chorobowe: 2,45% z 3500 zł = 85,75 zł
 6. Podstawa składki zdrowotnej: 3500 zł – 479,85 zł = 3020,15 zł
 7. Koszt uzyskania przychodu: 111,25 zł
 8. Podstawa podatku (po zaokrągleniu do pełnej złotówki): 3020,15 – 111,25 = 2909 zł
 9. Podatek: 18% z 2909 zł = 523,62 zł
 10. Ulga podatkowa: 46,33 zł
 11. Zaliczka na podatek: 523,62 – 46,33 = 477,29 zł
 12. Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 3020,15 = 271,81 zł
 13. Ubezpieczenie zdrowotne odliczane: 7,75% z 3020,15 zł = 234,06 zł
 14. Podatek do urzędu skarbowego (po zaokrągleniu): 477,29 – 234,06 = 243 zł
 15. Ewentualne potrącenia: 0 zł
 16. Netto do wypłaty: 3500 – 479,85 – 271,81 – 243 = 2505,34 zł

Jak widzisz, z pensji brutto 3500 zł pracownik otrzyma na rękę 2505,34 zł. Kwota ta może się nieznacznie różnić, jeśli pracownik dojeżdża do miejsca pracy z innej miejscowości (wówczas na pozycji 6 powyższa lista płac 2019 uwzględniać będzie kwotę 139,06 zł) oraz może nie mieć prawa do ulgi podatkowej (wówczas na pozycji 10 pojawi się 0 zł). Różnica w kwocie netto nie będzie jednak znacząca.

Podobnie obliczenia wyglądać będą w przypadku, gdy pracownik otrzymuje składniki wynagrodzeń, które są zwolnione ze składek ZUS oraz podatku – dolicza się je po prostu na pozycji 16 powyższej listy płac i wypłaca w kwocie netto. Ale to jeszcze nie koniec wyliczeń. Powyższa lista płac 2019 nie uwzględnia jeszcze obciążeń wynagrodzenia pracownika leżących po stronie pracodawcy. Niektóre składki ZUS są bowiem w całości albo w części finansowane przez pracodawcę. Kontynuujmy.

 1. ZUS pracodawcy: 341,60+227,50+58,45+85,75+3,50 = 716,80 zł
 2. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 3500 zł = 341,60 zł
 3. Ubezpieczenie rentowe: 6,5% z 3500 zł = 227,50 zł
 4. Ubezpieczenie wypadkowe: 1,67% z 3500 zł = 58,45 zł
 5. Fundusz Pracy: 2,45% z 3500 zł = 85,75 zł
 6. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 0,10% z 3500 zł = 3,50 zł

Jak widzisz, przy wynagrodzeniu w kwocie brutto w wysokości 3500 zł pracownik na rękę dostanie 2505,34 zł, z kolei całkowity koszt jego zatrudnienia to 3500 zł + 716,80 zł = 4216,80 zł.

Powyższa lista płac 2019 to tylko przykład wyliczenia wynagrodzenia od brutto do netto. Może ona ulegać pewnym modyfikacjom – jak wspomniano powyżej, różne mogą być na liście płac koszty uzyskania przychodu, może się nie pojawić na niej ulga podatkowa. Podobnie w praktyce przy wysokim wynagrodzeniu pracownika ograniczeniu ulega roczna podstawa do naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. Na liście płac pojawić się też może wynagrodzenie chorobowe, które jest zwolnione ze składek społecznych, ale nalicza się od niego składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy. Podobnie, jeśli zasiłki wypłacane są przez zakład pracy, a nie przez ZUS, to kwota zasiłku również na liście płac się pojawi (w podstawie do naliczenia podatku).

Powyższa lista płac 2019 nie uwzględnia obowiązkowych czy dobrowolnych potrąceń z wynagrodzeń – np. należności egzekwowanych po zajęciu wynagrodzenia przez komornika, nierozliczonych zaliczek itp. W każdym razie jeśli pracodawca takich potrąceń dokonuje, uwzględnia je na pozycji 15 oraz odejmuje od już naliczonego wynagrodzenia netto z pozycji 16 listy płac.

Jak wygląda przykładowa lista płac 2019 dla wynagrodzenia minimalnego na 2019 rok pisaliśmy już w jednym z poprzednich artykułów: minimalne wynagrodzenie 2019 brutto netto. Niebawem na naszej stronie pojawi się artykuł, jak się uwzględnia wynagrodzenia chorobowe i zasiłki na liście płac. Z kolei w tym artykule przykładowa lista płac minimalne wynagrodzenie 2020 – od brutto do netto.

Share

Zobacz komentarze

 • Dzień dobry,
  Jak będzie wyglądała lista płac po uwzględnieniu uchwały "PIT 0" dla osoby zarabiającej 2774,96 brutto?

  • Dzień dobry

   Za kilka dni pojawi się kompletne rozliczenie plus komentarz odnośnie zmian - będzie naliczona cała lista płac z "PIT 0" plus omówimy zasady naliczania, podlegania pod ten zerowy pit oraz zmiany planowane na 2020 rok (podwyższone KUP, podwyższona ulga itp.).

 • WITAM JESTEM PRACOWNIKIEM FIRMY HANDLOWEJ I OD LUTEGO PRACODAWCA WYPISAL NAM NOWE UMOWY Z ROZNYMI WYNAGRODZENIAMI NAJMNIEJSZE 2250 , 2400, 2600ZŁ.

  • Dzień dobry

   A o co dokładnie chodzi? Podała Pani kwoty wynagrodzeń brutto i chodzi o to, aby policzyć z tego kwoty netto, tak?

 • Witam,
  Mogłabym prosić o rozliczenie dokładnie stawki godzinowej 14.70zł brutto . Jeżeli chodzi o umowę o dzieło ?

  • Dzień dobry

   Chodzi Pani o rozliczenie umowy o dzieło od kwoty brutto do netto przy stawce 14,70 zł? A jakie jest ostateczne wynagrodzenie (ile godzin przepracowanych)?

   Dziwna konstrukcja, bo na umowie o dzieło raczej nie stosuje się stawek godzinowych, a wycenia konkretny rezultat. Ja to Pani policzę, proszę tylko wskazać końcową kwotę brutto.

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Strona używa ciasteczek Google. Więcej w zakładce "O blogu"