Obliczanie zasiłku chorobowego 2018 – przykłady

Jeśli czytałaś nasz poprzedni artykuł: wynagrodzenie chorobowe 2018 – kiedy i komu się należy, to wiesz już, jakie są zasady ustalania prawa do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego, co to jest okres wyczekiwania, jak się ustala podstawę do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku.

W niniejszym artykule omówimy sobie, wraz z pokazaniem na konkretnych przykładach, obliczanie zasiłku chorobowego 2018. Nie jest to skomplikowane. Pomijając już fakt, że w wielu zakładach pracy obliczanie zasiłku chorobowego 2018 odbywa się za pomocą oprogramowania do prowadzenia kadr i płac, to warto jednak poznać zasady obliczania zasiłku chorobowego i wiedzieć, jak się liczy zasiłek chorobowy.

W kolejnym artykule natomiast pokażemy, jak się rozlicza wynagrodzenia chorobowe i zasiłki na liście płac. Będzie trochę czytania, ale warto wszelkie niezbędne informacje na ten temat oraz sam sposób obliczania zasiłku chorobowego w przykładach zebrać w jednym miejscu.

Obliczanie zasiłku chorobowego – kto płaci, kiedy i komu się należy

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem pieniężnym, finansowanym przez Zakład Ubezpieczeń społecznych, a wypłacanym albo przez pracodawcę albo bezpośrednio przez ZUS. O tym, kto wypłaca zasiłek chorobowy 2018, decyduje stan zatrudnienia na dzień 30 listopada 2017 roku.

Jeśli w zakładzie pracy na dzień 30 listopada 2018 roku pracodawca zatrudniał powyżej 20 osób, zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego (a więc pracowników oraz tych zleceniobiorców, którzy dobrowolnie przystąpili do ubezpieczenia chorobowego), to zasiłek chorobowy 2018 wypłacany jest przez pracodawcę.

Z kolei, jeśli na ten dzień 30 listopada 2017 roku w zakładzie pracy ubezpieczeniu chorobowemu podlegało do 20 osób, to zasiłki chorobowe wypłaca bezpośrednio ZUS, a pracodawca ma jedynie obowiązek przygotowania i wysłania do ZUS formularza Z-3.

Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi, niezdolnemu do pracy z powodu choroby, po upływie 33 albo 14 dni w sumie „zwolnień lekarskich” w ciągu roku kalendarzowego. Te 14 dni dotyczą pracownika, który ukończył 50 rok życia. Jeśli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy, zasiłek chorobowy (z ubezpieczenia wypadkowego) należy się od pierwszego dnia niezdolności do pracy.

Należy podkreślić, iż zasiłek chorobowy 2018 nie należy się pracownikowi, który sfałszował dokument zwolnienia lekarskiego, podrobił, wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z przeznaczeniem (np. na zwolnieniu lekarskim podejmuje aktywność, która stoi na przeszkodzie w odzyskaniu zdrowia i zdolności do pracy).

Zasiłek chorobowy nie należy się również za pierwsze 5 dni zwolnienia lekarskiego, jeśli niezdolność do pracy została spowodowana zatruciem alkoholem.

Dodatkowo zasiłek chorobowy nie przysługuje, jeśli za czas niezdolności do pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (zasiłek chorobowy 2018 jest świadczeniem, które ma zapewnić pracownikowi środki do życia na czas, kiedy pracownik nie jest zdolny do świadczenia pracy)

Zasiłek chorobowy może wynosić 70%, 80% albo 100% podstawy, z uwzględnieniem ilości dni zasiłkowych. Te 70% podstawy zasiłek chorobowy 2018 wynosi, gdy pracownik przebywa w szpitalu.

80% podstawy zasiłek chorobowy wynosi przy „zwykłym zwolnieniu lekarskim, z kolei zasiłek chorobowy 100% należy się w czasie zwolnienia lekarskiego, przypadającego w okresie ciąży, dawcom oraz przy wypadku przy pracy.

Obliczanie zasiłku chorobowego 2018 – jak się liczy zasiłek chorobowy?

Zasady obliczania zasiłku chorobowego określone zostały w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Ogólnie obliczanie zasiłku chorobowego 2018 odbywa się w ten sposób, że najpierw (podobnie jak w przypadku wynagrodzenia chorobowego) ustala się podstawę brutto, następnie podstawę netto, a mając już ustaloną podstawę netto zasiłku należy ustalić ilość dni, za jaką zasiłek chorobowy 2018 się należy.

Sposób liczenia zasiłku chorobowego pokażemy poniżej na konkretnych przykładach.

Podstawa brutto zasiłku chorobowego to przeciętne wynagrodzenie, otrzymane przez pracownika w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy. Jeśli pracownik jest zatrudniony krócej, do ustalenia podstawy zasiłku bierze się pełne miesiące zatrudnienia.

Z kolei, jeśli niezdolność do pracy z prawem do zasiłku chorobowego powstała jeszcze w tym miesiącu, w którym pracownik został zatrudniony, to podstawa brutto wynosi tyle, ile wynagrodzenie, jakie pracownik by otrzymał, gdyby przepracował cały miesiąc.

Przy ustalaniu średniej z 12 (albo mniej) miesięcy poprzedzających nie uwzględnia się tych miesięcy, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy.

Jeśli natomiast pracownik w danym miesiącu był nieobecny, ale przepracował generalnie więcej niż połowę miesiąca, to taki miesiąc uwzględnia się w średniej po uzupełnieniu.

Obliczanie zasiłku chorobowego 2018 – jak ustalić podstawę przy zmiennych składnikach wynagrodzeń?

Należy pamiętać, że pracownik może mieć różne składniki wynagrodzeń, nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również różnego rodzaju premie, prowizje, dodatki za prace w porze nocnej, dodatki za nadgodziny itp.

Generalną zasadą przy ustalaniu podstawy zasiłku chorobowego jest zasada uwzględniania w tej podstawie wszystkich tych składników, od których naliczona została składka chorobowa.

Oznacza to, że do podstawy będą wliczane premie, prowizje, dodatki za nadgodziny czy porę nocną itp. Natomiast składniki takie, jak nagroda jubileuszowa, ekwiwalent za odzież itp. nie są wliczane do podstawy, gdyż nie nalicza się od nich składki na ubezpieczenie chorobowe.

Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 41 ustawy zasiłkowej do podstawy wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku chorobowego nie wlicza się tych składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku.

Przykładowo, jeśli pracownik ma oprócz pensji zasadniczej np. dodatek stażowy, który jest niepomniejszany za czas nieobecności w pracy, tylko zawsze wypłacany w pełnej wysokości, to obliczanie zasiłku chorobowego 2018 odbywa się z pominięciem uwzględniania tego składnika wynagrodzenia w podstawie zasiłku.

Podobnie będzie np. ze stałym, niezależnym od przepracowanych dni dodatkiem funkcyjnym czy innymi tego typu składnikami. A o tym, czy te składniki są czy nie są pomniejszane, można dowiedzieć się z regulaminu wynagradzania (jeśli został wdrożony w zakładzie pracy).

Kolejna ważna rzecz – jeśli między zasiłkami tego samego albo innego rodzaju nie było przerwy albo była ona krótsza niż 3 miesiące, to podstawy zasiłku chorobowego nie ustala się na nowo.

W praktyce oznacza to, że jeśli pracownik był na zwolnieniu lekarskim np. od 15 września do 21 października, to licząc zasiłek chorobowy za październik należy przyjąć taką samą podstawę, jaką przyjęto do obliczania zasiłku chorobowego we wrześniu.

Podobnie, jeśli pracownik był na zwolnieniu lekarskim z zasiłkiem w lipcu, a potem ponownie we wrześniu, to podstawa do zasiłku wrześniowego jest taka sama, jak do zasiłku lipcowego. Natomiast podstawa zasiłku chorobowego powinna być w takim przypadku naliczona, jeśli między lipcowym a październikowym okresem zasiłkowym nastąpiła zmiana wymiaru etatu zatrudnienia pracownika.

Pokażmy teraz obliczanie zasiłku chorobowego 2018 na konkretnych przykładach.

Obliczanie zasiłku chorobowego 2018 – przykłady

Przykład 1. Pracownik został zatrudniony z dniem 1 lutego 2018 roku, z wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie, wynoszącej minimalne wynagrodzenie za pracę 2018, a więc 2100 zł. Poza wynagrodzeniem zasadniczym nie otrzymuje żadnych dodatkowych składników wynagrodzenia.

W okresie od 7 maja 2018 do 22 czerwca 2018 przebywał on na „zwykłym zwolnieniu lekarskim. Za czas choroby w maju otrzyma on wynagrodzenie chorobowe, a zasiłek chorobowy dopiero w czerwcu, więc policzymy czerwiec.

Za pierwsze 33 dni choroby w ciągu roku pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe 2018, a więc za okres od 1 do 7 czerwca otrzyma on jeszcze wynagrodzenie chorobowe, następnie (mijają już 33 dni choroby w tym roku) za okres od 8 do 22 czerwca zasiłek chorobowy, a następnie za okres od 23 do 30 czerwca wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.

Podstawa do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku w czerwcu będzie taka sama, jak była do wynagrodzenia chorobowego w maju, a więc będzie to średnie wynagrodzenie z okresu luty – kwiecień 2018.

A ponieważ pracownik zarabia jedynie minimalne wynagrodzenie 2018, podstawa brutto wyniesie 2100 zł.

Krok pierwszy: podstawa brutto (średnia z okresu luty – kwiecień): 2100 zł

Krok drugi: podstawa netto: 2100 zł – 13,71% z 2100 zł = 1812,09 zł

Najpierw szybko policzymy należne za okres 1- 7 czerwca 2018 roku wynagrodzenie chorobowe:

Wynagrodzenie chorobowe: 1812,09 zł / 30 * 80% * 7 (dni choroby z wynagrodzeniem chorobowym) = 338,26 zł

I teraz obliczanie zasiłku chorobowego 2018 za okres od 8 do 22 czerwca:

Zasiłek chorobowy: 1812,09 zł / 30 * 80% * 17 (dni choroby z zasiłkiem) = 724,84 zł

Oczywiście jeśli płatnikiem zasiłku chorobowego jest bezpośrednio ZUS, to zasiłku tego pracodawca nie musi już naliczać. Pozostaje nam jeszcze wyliczenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca:

2100 zł – 2100 zł / 30 * 22 (dni choroby łącznie) = 560 zł

W czerwcu 2018 roku pracownik otrzyma zatem kwotę 560 zł tytułem wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, kwotę 338,26 zł tytułem wynagrodzenia chorobowego oraz kwotę 724,84 zł tytułem zasiłku chorobowego.

Przykład 2. Pracownik został zatrudniony w dniu 1 października 2017 z wynagrodzeniem w kwocie 3000 zł. Od stycznia 2018 jego wynagrodzenie wynosi 3200 zł, a ponadto w marcu otrzymał on 190 zł tytułem wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, w maju 2018 kwotę 59 zł tytułem dodatku za pracę w porze nocnej.

Sprawdź także: Urlop na pisanie pracy dyplomowej

W okresie od 2 do 27 lipca 2018 pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim po wypadku przy pracy. Było to jego pierwsze zwolnienie lekarskie w tym roku, ale ponieważ spowodowane zostało wypadkiem przy pracy, to pracownikowi od razu należy się zasiłek chorobowy, a nie liczy się tych 33 dni wynagrodzenia chorobowego. Czas na obliczanie zasiłku chorobowego 2018:

Krok pierwszy: Podstawa zasiłku brutto: (3 * 3000 zł + 6 * 3200 zł + 190 zł + 59 zł) / 9 = 3161 zł

Krok drugi: podstawa zasiłku netto: 3161 zł – 13,71% z 3161 zł = 2727,63 zł

Krok trzeci: zasiłek chorobowy: 2727,63 zł / 30 * 100% * 26 (dni choroby) = 2363,95 zł

Jak widzisz, obliczanie zasiłku chorobowego 2018 nie jest skomplikowane. Pokażmy teraz, jak to wygląda na niepełnym etacie.

Przykład 3. Pracownik pracuje na 1/2 etatu, z wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 1800 zł oraz dodatkiem funkcyjnym stałym, niepomniejszanym za czas choroby, w kwocie 250 zł. W lutym otrzymał on ponadto nagrodę jubileuszową w kwocie 1600 zł. Pracownik ten przebywał na zwolnieniu lekarskim od 7 do 25 maja, a następnie od 1 do 26 października 2018.

Czytaj także: Kto wypłaca zasiłek chorobowy i kiedy?

Ponieważ między majowym a październikowym zwolnieniem lekarskim przerwa przekroczyła 3 miesiące, dla października należy na nowo ustalić podstawę do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku. Podstawa zasiłku chorobowego brutto wyniesie 1800 zł, gdyż ani dodatek funkcyjny, ani nagroda jubileuszowa nie wliczają się do niej (dlaczego, wiesz już z powyższego omówienia).

Krok pierwszy: podstawa brutto: 1800 zł

Krok drugi: podstawa netto: 1800 zł – 13,71% z 1800 zł = 1553,22 zł

Krok trzeci: wynagrodzenie chorobowe za okres od 1 do 14 października (mijają 33 dni choroby w tym roku): 1553,22 zł / 30 * 80% * 14 = 579,87 zł

Krok czwarty: zasiłek chorobowy za okres od 15 do 26 października: 1553,22 zł / 30 * 80% * 12 (dni choroby z zasiłkiem) = 497,03 zł.

Krok piąty: wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca: 1800 zł – 1800 zł / 30 * 26 (dni choroby łącznie) = 240 zł.

Za październik pracownik otrzyma zatem wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca 240 zł, dodatek funkcyjny 250 zł, wynagrodzenie chorobowe 579,87 zł oraz zasiłek chorobowy 497,03 zł.

Jedna uwaga – gdyby w tym przykładzie pracownik w okresie październikowego zwolnienia lekarskiego przebywał w szpitalu, to zasiłek chorobowy (ale nie wynagrodzenie chorobowe) liczylibyśmy jako 70% podstawy, a nie 80% podstawy. Wynika to wprost z przepisów ustawy zasiłkowej – zasiłek chorobowy za czas pobytu w szpitalu (o ile nie jest to okres ciąży czy wypadku przy pracy) wynosi 70% podstawy.

Obliczanie zasiłku chorobowego 2018 nie jest skomplikowane, należy dopilnować kilku omówionych w niniejszym artykule zasad. Warto również od czasu do czasu policzyć to ręcznie, choćby dla utrwalenia wiedzy nawet, jeśli obliczanie zasiłku chorobowego 2018 w zakładzie pracy odbywa się za pomocą dedykowanego oprogramowania.

Pisaliśmy m.in. tutaj: zasiłek chorobowy na umowie zlecenia

Podobne wpisy

45 komentarzy

 1. Witam umowę miałam do końca września na l4 przebywam od 3.09.2019 do dnia dzisiejszego .Kwotę którą otrzymałam za l4 wrześniowe to 1900 ile bedę mieć zapłacone przez zus

 2. Dzień dobry, proszę o informację, jeżeli byłam na zwolnieniu na przełomie miesiąca np 27.06-01.07 i potem znowu na zwolnieniu od 4.09, to które 12 miesięcy będzie brane do obliczania wysokości zasiłku chorobowego dla drugiego zwolnienia? czy to będzie od czerwca 2018 do maja 2019, czy od lipca 2019 do czerwca 2019? liczą się miesiące przed rozpoczęciem zwolnienia czy przed zakończeniem?

  1. Dzień dobry

   Od tego zwolnienia lekarskiego lipcowego do wrześniowego nie było przerwy dłuższej niż 3 miesiące, a więc podstawa do chorobowego we wrześniu będzie taka sama, jak była w czerwcu i lipcu, chyba, że po drodze zmienił się Wam regulamin wynagradzania albo zmieniła Pani wymiar etatu zatrudnienia. DO ustalenia podstawy chorobowego będą zatem przyjmowane miesiące od czerwca 2018 do maja 2019 – bierze się pod uwagę 12 miesięcy sprzed rozpoczęcia zwolnienia lekarskiego, a skoro ono rozpoczęło się w czerwcu, to liczy Pani 12 miesięcy wstecz od maja 2019, czyli do czerwca 2018.

 3. Witam. Proszę o pomoc z obliczeniem zasiłku chorobowego ( ciąża). Po studiach tj Dnia 1.04.2019 dostałam umowę na czas nie określony (firma do 20 osób) brutto 5500zł. W maju dowiedziałam się że jestem w ciąży. Na początku czerwca lekarz zalecił zwolnienie lekarskie do końca ciąży. Nie zgodziłam się ponieważ nie jestem pewna czy otrzymam zasiłek chorobowy w kwocie 5500brutto jako średnia z dwóch przepracowanych miesięcy czy 916 zł/mc jako średnia z 12 miesięcy. Ile miesięcy należy wyliczyć do średniej pensji?

  1. Dzień dobry

   A co się działo przed 01.04.2019? Była Pani zatrudniona w tej firmie? Jeśli tak, to jaki wymiar etatu? BO jeśli od 01.04.2019 nastąpiła zmiana wymiaru etatu, to podstawa do zasiłku zostanie naliczona od kwoty 5500 zł, nie z 12 miesięcy wstecz, ale z miesięcy po zmianie.

 4. Witam. Chciałabym się dowiedzieć do kogo i gdzie należy napisać odwołanie od wyliczobego zasiłku za okres ciąży jeśli pracodawca wypłaca ten zasiłek – Zatrudnia ponad 100 osób.

  1. A co dokładnie się nie zgadza? Pracodawca źle ustalił podstawę? Bo tu nie ma możliwości formalnego odwołania – może Pani złożyć pracodawcy wniosek na piśmie o przeliczenie podstawy zasiłku. Ponieważ zakład zgłasza do ubezpieczenia chorobowego ponad 20 osób, to jest płatnikiem zasiłku, a więc zasiłek wypłaca Pani pracodawca, a nie ZUS, więc to z pracodawcą musi Pani ustalić, skąd taka (zaniżona) podstawa do zasiłku.

   Proszę też pamiętać, że zasiłek nalicza się za jeden dzień niezdolności do pracy, a więc w zależności od tego, ile miesiąc ma dni kalendarzowych, to różna może być wysokość tego zasiłku w różnych miesiącach.

  1. Jeśli choroba trwała cały miesiąc, a dodatek funkcyjny został wypłacony, to on jest w całości zwolniony ze składek ZUS. Dopiero gdyby np. choroba trwała 10 dni, a pozostałą część miesiąca pracownik przepracował, to musi Pani ten funkcyjny podzielić na część ozusowaną (przypadającą na czas pracy) i część nieozusowaną (przypadającą na czas choroby)

 5. „składniki do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku” * proszę o wyjaśnienie jeżeli chodzi o dodatek funkcyjny, tzn. w jaki sposób go uwzględniać przy chorobowym czy zostawić go w pełnej wysokości czy uwzględniać w podstawie chorobowego a za przepracowane dni liczyć jego proporcję ? Kiedy pracownik zachowuje prawo do pelnego dodatku funkcyjnego ?

  1. A jak ten funkcyjny został określony w przepisach wewnątrzzakładowych – czy on jest np. w regulaminie wynagradzania jakoś doprecyzowany? Bo tu możliwości są dwie – albo on jest pomniejszany za czas choroby, a wówczas wchodzi do podstawy chorobowego, a jeśli nie jest pomniejszany za czas choroby, czyli pracownik otrzymuje go w pełnej wysokości nawet, jak nie przepracuje ani jednego dnia z powodu choroby, to wówczas do podstawy zasiłku się go nie wlicza.

 6. Mam sporną sytuację dotyczącą naliczenia za zwolnienie lekarskie opieka na dziecko. Zasiłek wypłaca ZUS (zakład zatrudnia poniżej 20 osób)a Pracodawca odlicza od należnego wynagrodzenia za dni nieobecne,tyle że nie dzieli wynagrodzenia przez 30 dni lecz przez 21 tłumacząc, że tyle dni było przepracowane w tym miesiącu.Czy jest to zgodne z prawem i czy są przepisy, które dokładnie określają zasady odliczenia zasiłku od pensji. Dodam że ZUS wypłacił prawidłową kwotę.

 7. Witam, proszę o podpowiedź. Z pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę zawarta jest umowa zlecenie (stała kwota miesięczna). Składki społeczne obowiązkowe z obu tytułów. Pracownik jest na zwolnieniu lekarskim. Wyliczając wynagrodzenie ze stosunku pracy, pomniejszam go o ilość dni zwolnienia. Do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego przyjmuję wynagrodzenie z 12 m-cy poprzedzających miesiąc zwolnienia lekarskiego. W podstawie tej ujmuje wynagrodzenie z umowy zlecenia. Pytanie moje dotyczy, czy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, wypłacam w pełnej kwocie, czy też pomniejszam o ilość dni zwolnienia lekarskiego?

 8. Jak obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za okres 25-28.02.2019 w przypadku gdy pracownik w miesiącach czerwiec 2018 i lipiec 2018 nie przepracował 50% obowiązującego czasu pracy. Wynagrodzenie brutto za I-XII 2018 wynosiło 3000zł, a za styczeń 2019 -3500brutto. 12 miesięcy poprzedzających okres choroby to II.2018-I.2019. miesiące czerwiec i lipiec wykluczam. Suma wynosi wówczas 3000×9 +3500= 30.500 i teraz dzielę sumę przez 10miesięcy czy przez 12?

  1. Dzień dobry

   Dokładnie tak. Bierze Pani pod uwagę 12 miesięcy wstecz, a z tych 12 miesięcy wyłącza te, w których pracownik nie przepracował połowy obowiązującego go wymiaru. Jeśli zatem pracownik chorował w lutym, to bierze Pani do postawy miesiące od stycznia 2019 do lutego 2018 wstecz, przy czym z tego okresu wyłącza czerwiec i lipiec. Ma Pani zatem do podstawy 9 miesięcy z 2018 roku i styczeń 2019, czyi 9 * 3000 + 3500 i sumę dzieli Pani przez 10.

 9. Witam
  Mam pytanie odnośnie premii i nagród jak to jest są wliczane w zasiłek chorobowy (ciąża) czy nie ??
  Dziękuje za odp. 🙂

  1. Dzień dobry

   Co do zasady będą one wliczane, jeśli jest od nich naliczana składka chorobowa. Oznacza to, że nie wlicza się do podstawy np. nagrody jubileuszowej, wypłacanej nie częściej niż co 5 lat, gdyż jest ona zwolniona ze składek ZUS. Natomiast te premie czy nagrody NIE BĘDĄ wliczane do podstawy chorobowego, jeśli one są wypłacane również za czas pobierania zasiłku (jeśli pracodawca wypłaca je niezależnie od nieobecności pracownika chorobowej czy zasiłkowej).

 10. Dzień dobry,
  Mam prośbę o przedstawienie jak mam wyliczyć liczbę dni zasiłku chorobowego, aby nie przeoczyć ewentualnego momentu na złożenie dokumentów o świadczenie rehabilitacyjne.

  W 2018r w terminie od 2018-08-08 do 2018-08-31 (24 dni) oraz 2018-09-01 do 2018-09-09 (9 dni), jak również w dniach 2018-09-10 do 2018-09-30 (21dni) przebywałem na zwolnieniu lekarskim związanym z zabiegiem operacyjnym z tego, co już się dowiedziałem, to za pierwsze 33 dni zwolnienia płaci pracodawca, a od 34 dnia ZUS w formie zasiłku chorobowego, który liczy się w tym przypadku od daty 2018-09-10 do 2018-09-30 (21 dni).

  Po zakończonym leczeniu powróciłem do pracy na okres od 2018-10-01 do 2018-11-28, a od 2018-11-29 do chwili obecnej przebywam na zwolnieniu lekarskim związanym z rwą kulszową.

  Jak w tym przypadku liczy się te 182 dni zasiłku chorobowego od którego momentu.

  1. Dzień dobry

   A czy te wszystkie zwolnienia lekarskie mają związek z jedną i tą samą chorobą? Pytam, bo to może mieć wpływ na rozpoczęcie nowego okresu zasiłkowego.

 11. Witam, proszę o pomoc w ustaleniu podstawy do zasiłku chorobowego. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika 1900,00 zł brutto plus dodatek za staż pracy w wysokości 126,00 zł. Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, a dodatek stażowy jest wypłacany obok zasiłku chorobowego. Pracownik zaczął chorować w XI.2018 r. i wówczas jego dniówka chorobowa wynosiła 45,77 zł x30 = 1373,10 + 126,00 dod. stażowy = 1499,10 . O ile w 2018 r. jego chorobowe było zgodne z min wynagrodzeniem to w tym roku mam problem w jakiej wysokości ustalić dniówkę chorobową. Wiem że podstawa nie może być niższa aniżeli min wynagrodzenie, w jaki sposób dokonać wyrównania i co z dodatkiem stażowym?

  1. Ten dodatek stażowy jest wypłacany w całości, niezależnie od obecności czy nieobecności pracownika, a więc jego w podstawie chorobowego w ogóle Pani nie uwzględnia. A jeśli podstawa ze składników uwzględnianych wychodzi niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę, to jako podstawę przyjmuje Pani właśnie minimalne.

 12. Dobry wieczór,
  proszę o pomoc w kwestii sposobu naliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe w przypadku zwolnienia lekarskiego (czyli skorzystania z wynagrodzenia chorobowego)
  W listopadzie 2018 wzięłam 1 dzień zwolnienia z tytulu opieki nad dzieckiem oraz 3 dni z powodu własnej choroby. Po czasie zauważyłam, że moja podstawa wymiaru składek za ten miesiąc zmalała o blisko 30%.
  Miesiąc wcześniej, w październiku 2018 też skorzystałam ze zwolnienia z powodu opieki nad dzieckiem a podstawa jest taka sama jak w miesiącach gdy pracowałam bez przerw. Proszę o odpowiedź czy zwolnienia lekarskie zawsze obniżają podstawę wymiaru składek?

  1. Dzień dobry

   Zwolnienia lekarskie zawsze obniżają podstawy wymiaru składek – od wynagrodzenia chorobowego nalicza się jedynie składkę zdrowotną, a zasiłek (chorobowy, opiekuńczy) są zawsze zwolnione z ZUS. W listopadzie była Pani na zwolnieniu lekarskim na dziecko (zasiłek opiekuńczy) oraz na siebie (wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy), a więc podstawą do składek społecznych będzie jedynie wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca. Z kolei w październiku podstawa nie została pomniejszona, bo być może była to opieka nad zdrowym dzieckiem, a nie zwolnienie lekarskie na dziecko, a jeśli tak, to za taką opiekę należy się normalne wynagrodzenie, które jest podstawą do składek ZUS.

 13. Witam serdecznie,
  Miałabym ogromną prośbę o potwierdzenie czy dobrze wszystko rozumiem. Mam umowę na czas określony 28.07.2016 – 27.04.2019. Do 26.01 przebywałam na rocznym urlopie macierzyńskim (i rodzicielskim). Obecnie wykorzystuję zaległy urlop wypoczynkowy i do pracy wracam 18.03.
  Niedawno okazało się, że jestem w drugiej ciąży i tu pojawiają się moje wątpliwości prawne. Żebym dostawała tyle samo pieniędzy co na zwolnieniu przy pierwszym dziecku to L4 musiałoby się zacząć najpóźniej 26.04?
  I jak z umową, jeśli do tego czasu nie dostałabym nowej to ta przedłuży się do dnia porodu? A jeśli wcześniej dostanę do podpisu nową umowę to jak przed dniem 28.04 (kiedy umowa miała by się rozpocząć) przedłożę L4 to ta umowa będzie obowiązywała?
  Z góry serdecznie dziękuję za pomoc i pozdrawiam.

  1. Dzień dobry

   Ta umowa przedłuży się Pani do dnia porodu. Zgodnie z art. 177 par. 3 kodeksu pracy umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Pani umowa została zawarta do 27.04, a wiec w dacie jej rozwiązania będzie Pani już po trzecim miesiącu ciąży, więc ta umowa przedłuży się. Zakładając, że w tym czasie będzie już Pani na kolejnym zwolnieniu lekarskim, to aby podstawa do wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku chorobowego (a potem macierzyńskiego) była taka sama, jak poprzednio, musi Pani pójść na to zwolnienie lekarskie w ciągu 3 miesięcy licząc od 26 stycznia, a więc najpóźniej 26 kwietnia. To z kolei wynika z art. 43 ustawy zasiłkowej – podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

 14. Mam nastepujace pytanie: jak nalezy rozumiec przerwe min 3 miesiecy kalendarzowych miedzy jednym a drugim L4? Czy chodzi o 3 razy 30 dni, czy tez o 3 pelne miesiace bez L4?
  Przyklad: bylam na L4 od 5 do 10 pazdzernika 2018; kolejne L4 mam od 28 stycznia 2019?
  Minely wiec ponad 3 X 30 dni. Czy podstawa wynagrodzenia/zasilku chorobowego bedzie wyliczona na nowo czy nie?
  Dziekuje.

  1. Dzień dobry

   W tym wypadku należy te 3 miesiące liczyć potocznie. Jeśli była Pani na zwolnieniu do 10 października 2018, to te 3 miesiące od 10 października upłyną 10 stycznia. Ma Pani kolejne zwolnienie od 28 stycznia, a więc podstawa do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku będzie liczona od nowa.

 15. proszę p pomoc w obliczeniu wynagrodzenia chorobowego pracownika który 2018 roku przez 9 m-cy mial wynagrodzenie btutto 2100 a od 10/2018 2350 nie wiem czy dobrze zrobiłam przez ten okres nie miał zadnej przerwy w ynagrodzeniu moje obliczenia to 2162,50-13,71% :30 x 80%= 49,76 za 1 dzień chorobowego nie wiem czy to jest dobrze

  1. Dzień dobry

   Proszę doprecyzować, w którym miesiącu pracownik był na zwolnieniu lekarskim? Jakie miesiące brała Pani do ustalenia podstawy?

 16. Żona jest od połowy Sierpnia 2018 na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą (100% płatne). Zatrudniona jest na umowę o pracę od ponad 4 lat ze stałym miesięcznym wynagrodzeniem. W miesiącach poprzedzających sierpień występowały zarówno pojedyncze zwolnienia chorobowe lub dni urlopu wypoczynkowego:
  – Lipiec 2018 (10 dni urlop)
  – Czerwiec 2018 (9 dni L4, 2 dni urlop)
  – Maj 2018 (3 dni urlop)
  – Kwiecień 2018 (7 dni L4, 2 dni urlop)
  – Marzec 2018 (1 dzień L4, 1 urlop)
  – Luty 2018 (1 dzień urlop)
  – Styczeń 2018 (8 dni L4)
  – Grudzień 2017 (3 dni L4, 3 dni urlop)
  – Listopad 2017 (1 dzień urlop)
  – Październik 2017 (10 dni L4, 1 urlop)
  – Wrzesień 2017 (2 dni L4)
  – Sierpień 2017 (brak L4/urlopów)
  Czy w takim przypadku poprawne jest wyliczenie kadr, że podstawa zasiłków jest wyliczona z 12 poprzedzających miesięcy od Sierpnia 2017, w którym żona miała wszystkie dni przepracowane? (tj. liczona za okres 9.2016 – 8.2017). Dodatkowo wyliczenie jest oparte o podstawę za dzień (średnia z 12 miesięcy podstawy zasiłków / 30 dni).

  1. Dobry wieczór

   A czy żona miała jakieś zmienne składniki wynagrodzenia (nadgodziny, porę nocną itp.)? Bo co do zasady podstawa do zasiłku będzie taka sama, jaka była w czerwcu, bo od czerwcowego zwolnienia lekarskiego do sierpniowego nie mięło więcej niż 3 miesiące. Podstawy wynagrodzenia chorobowego nie ustala się na nowo, jeśli między okresami zasiłkowymi czy z wynagrodzeniem chorobowym nie było przerwy albo była ona krótsza niż 3 miesiące.

 17. Witam. Zatrudniam pracownika, która ma już ponad 60 lat, od 05.12.2018 do 23.01.2019 ma zwolnienie lekarskie. U mnie dostał wynagrodzenie chorobowe za 14 dni,czyli od 05.12.2018 do 18.12.2018. niestety nie mam pojęcia jak wyliczyć jego składki za 12.2018. Nigdy nie miałam sytuacji aby pracownik w ciągu miesiąca wykorzystał całość chorobowego. Bardzo proszę o pomoc

  1. Dobry wieczór

   Proszę doprecyzować – chodzi o rozliczenie listy płac, składek i podatku? Ja Pani to policzę, proszę tylko o potwierdzenie, to wówczas dopytam o kwoty wynagrodzeń itp., bo to będzie konieczne do ustalenia.

 18. Witam, moja znajoma ze wzgledu na faktyczny wyzysk złożyła wypowiedzenie z wznioskiem o porozumienie stron, kilka dni przed zakończenie stosunku pracy zasłabła i trafiła na zwolnienie lekarskie. Proszę o informację w jaki sposób zus naliczy zasiłek chorobowy dla takiego przepadku?

  1. Dzień dobry

   ZUS naliczy zasiłek w oparciu o wynagrodzenie, jakie ta Pani otrzymywała w stosunku pracy – podstawę zasiłku ustali co do zasady ze średniej pensji z 12 miesięcy poprzedzających. Zasada jest taka, jak opisana w artykule – tu nie ma znaczenia, że zasiłek chorobowy będzie wypłacany po zakończeniu stosunku pracy. O ile będzie ona przebywać na zwolnieniu lekarskim co najmniej 30 dni, nabędzie prawo do zasiłku chorobowego, a jego wysokość ZUS ustali w oparciu o informacje o jej wynagrodzeniu w trakcie trwania stosunku pracy.

 19. W okresie 1.02-30.11.2017 otrzymywalam comiesieczna nagrodę za dodatkowe obowiązki w wysokości 1393zl. Do tego wynagrodzenie 2089zl (kwoty netto). Ponadto w listopadzie i grudniu otrzymałam nagrody regulaminowe ok. 1500 zł każda. W lutym 2018 moje wynagrodzenie miesięczne wzrosło do kwoty 2300zl miesięcznie. Od 22 sierpnia jestem na zwolnieniu lekarskim z tytułu ciąży. Na koniec miesiąca otrzymałam wynagrodzenie z zasilkiem w wysokości 2308zl. Moim zdaniem przy obliczaniu popelniono błąd i nie uwzgledniono nagród które otrzymałam w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed zwolnieniem. Skladka chorobowa została napewno naliczona od wszystkich składników. Co zrobić w tej sytuacji? Czy możliwe jest ze takich składników wynagrodzenia nie uwzględnia się w obliczeniach?

  1. Jeśli została od nich naliczona składka chorobowa, to one co do zasady powinny zostać w podstawie uwzględnione. Nie uwzględnia się w podstawie chorobowego jedynie tych składników, do których pracownik zachowuje prawo w okresie niezdolności do pracy. Te nagrody, jeśli nawet były wypłacone jedynie w dwóch miesiącach, wchodzących do tych 1 miesięcy branych do ustalenia podstawy, powinny zostać do podstawy wliczone. Jeśli to ZUS wypłaca zasiłek, a nie pracodawca, to możliwe, że pracodawca nie wykazał ich w formularzy Z-3.

 20. Obliczyłam wysokość swojego zasiłku wg powyższego przykładu, a przy przelewie z ZUS-u miałam niemiłą niespodziankę, bo od końcowego wyniku odjęli mi jeszcze 18% podatku dochodowego…

  1. Zgadza się – w przykładzie liczone są kwoty brutto, natomiast sam zasiłek chorobowy zwolniony jest ze składek ZUS, ale już nie z podatku dochodowego. A ponieważ płatnikiem zasiłku w Pani wypadku był ZUS, to ZUS naliczył zaliczkę na podatek i pobrał ją z kwoty zasiłku.

   O tym, jak się liczy wynagrodzenia i zasiłki chorobowe w kwotach netto napiszemy już niebawem.

 21. „2100 zł – 2100 zł / 30 * 22 (dni choroby łącznie) = 560 zł”
  Uprzejmie proszę o objaśnienie wyliczenia, bo mnie wychodzi „0”
  2100 – 2100 = 0 : 30 = 0 x 22 = 0 ???

  1. Najpierw dzielenie i mnożenie, a potem odejmowanie, a więc najpierw 2100 dzielimy przez 30 i mnożymy przez 22, a dopiero otrzymany wynik odejmujemy od 2100.

 22. od 8 do 22 czerwca jest 15 dni – wtedy Państwa przykład ma sens:

  „I teraz obliczanie zasiłku chorobowego 2018 za okres od 8 do 22 czerwca:
  Zasiłek chorobowy: 1812,09 zł / 30 * 80% * 17 (dni choroby z zasiłkiem) = 724,84 zł”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *