Umowa zlecenia i umowa o dzieło – najważniejsze różnice. Kiedy można zawrzeć umowę zlecenia a kiedy umowę o dzieło

Umowa zlecenia i umowa o dzieło są umowami cywilnoprawnymi – ich zawarcie nie powoduje nawiązania stosunku pracy. Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie czy umowę o dzieło nie podlega regulacjom kodeksu pracy, a kodeksu cywilnego. Obydwa rodzaje umów są dla zatrudniającego korzystne – odpada w związku z nimi szereg obowiązków pracodawcy (np. prowadzenie akt osobowych, ochrona rodzicielstwa itp.), a w niektórych wypadkach są one również znacznie korzystniejsze finansowo niż umowa o pracę. Nie zawsze jednak zawarcie umowy zlecenia czy umowy o dzieło jest dopuszczalne – w szczególności nie wolno zastępować nimi stosunku pracy tam, gdzie faktycznie stosunek pracy powinien zostać zawarty. W niniejszym artykule omówimy umowę zlecenia i umowę o dzieło, pokażemy czym się różni umowa zlecenia i umowa o dzieło i kiedy takie umowy można zawierać, aby było to bezpieczne dla zatrudniającego.

Umowa zlecenia i umowa o dzieło – najważniejsze różnice

Podstawowa różnica między umową zlecenia a umową o dzieło jest to, że umowa zlecenia jest umową tzw. starannego działania, a umowa o dzieło jest umową rezultatu. Przedmiotem umowy zlecenia są określone czynności, z kolei przedmiotem umowy o dzieło jest pewien rezultat, który można zobaczyć, dotknąć, ocenić itp. Już z tego rozróżnienia chociażby wynika zakaz zatrudniania na podstawie umowy o dzieło tam, gdzie w grę wchodzi wykonywanie określonych czynności. Trudno np. zatrudnić na umowę o dzieło sekretarkę – ona wykonuje pewne czynności, z reguły o charakterze powtarzalnym, a efektem jej prac nie jest konkretne dzieło. Przedmiotem umowy o dzieło są czynności, które dają konkretny materialny czy niematerialny rezultat – opracowanie projektu, stworzenie strony internetowej, wytworzenie czy przerobienie określonego przedmiotu. W umowie o dzieło ważny jest sam rezultat, a poniekąd mniej ważne czynności, które prowadzą do jego osiągnięcia. W umowie zlecenia z kolei ważne są właśnie te czynności – one nie muszą dawać określonego namacalnego rezultatu.

W przypadku umowy zlecenia zleceniobiorca nie odpowiada za ostateczny efekt czynności, określonych w umowie zlecenia, a zobowiązuje się jedynie do starannego i należytego wykonania tych czynności. Z kolei w umowie o dzieło wykonawca tego dzieła odpowiada za ostateczny rezultat swojej pracy.

Jeśli z okoliczności zatrudnienia nie wynika, aby musiało to być zatrudnienie w stosunku pracy, a zatrudniający zamierza zawrzeć którąś z umów cywilnoprawnych, powinien dokładnie rozważyć, co ma być przedmiotem tej umowy. Nie zawsze bowiem da się zatrudnić w oparciu o umowę o dzieło, choć z pewnością jest to najkorzystniejsze finansowo dla zatrudniającego – nie ma tu bowiem składek ZUS, w tym również finansowanych przez zatrudniającego. Jeśli w grę ma wchodzić wykonywanie określonych czynności, które nie muszą dawać określonego rezultatu, bezwzględnie zabronione jest zatrudnianie w oparciu o umowę o dzieło, a zawarta powinna zostać umowa zlecenia. ZUS ma interes w tym, aby kwestionować niewłaściwie zawarte umowy cywilnoprawne i w najgorszym przypadku może dojść do uznania, że umowa o dzieło powinna być de facto umową zlecenia, a to wiąże się z naliczeniem należności składkowych na rzecz ZUS (więcej o różnicach w rozliczeniu obu umów za chwilę).

Co bardzo ważne – w przeciwieństwie do umowy o pracę, na umowie zlecenia czy umowie o dzieło nie ma podporządkowania – zleceniobiorca i wykonawca dzieła nie są podporządkowani w stosunku do zleceniodawcy. O ile w przypadku umowy o pracę normą są np. polecenia służbowe, tak czegoś takiego nie ma na umowach cywilnoprawnych. Zleceniodawca ma oczywiście pewien wpływ na to, jak zlecenie czy dzieło mają być realizowane, niemniej formalnie nadzoru i podporządkowania na tych umowach nie ma. Nie ma tu zakresu czynności, poza tym, co ewentualnie zapisano jako przedmiot umowy zlecenia. W przeciwieństwie do umowy o pracę, na umowie zlecenia czy umowie o dzieło brak jest obowiązków informacyjnych po stronie zatrudniającego (zleceniobiorcy czy wykonawcy dzieła nie trzeba wręczać informacji o warunkach zatrudnienia, treści przepisów o ochronie przed dyskryminacją itp.).

Zarówno w przypadku umowy zlecenia, jak i umowy o dzieło brak jest praw i obowiązków pracownika. Co do zasady zleceniobiorcy czy wykonawcy dzieła nie przysługuje zatem urlop wypoczynkowy, szkoleniowy, opieka nad zdrowym dzieckiem i inne uprawnienia, charakterystyczne dla stosunku pracy. Z drugiej strony zleceniobiorca i wykonawca dzieła nie są objęci obowiązkami pracowniczymi, o których mowa np. w art. 100 kodeksu pracy. Już choćby z tego powodu zlecenie czy dzieło są dla zatrudniającego atrakcyjne, nie zawsze jednak takie zatrudnienie jest dopuszczalne.

Osoby, które odwiedziły tą stronę, znalazły ją szukając::

  • umowa zlecenie z kosmetologiem
  • umowa zlecenia a umowa o dzieło
  • umowa o dzieło w praktyce
  • umowa o dzielo a zlecenie roźnice
  • różnice umowa o dzieło a zlecenie
  • porownaj umowe zlecenia z umowa o dzielo
  • kiedy umowa zlecenie a kiedy dzieło
  • kiedy umowa o dzieło a kiedy zlecenie
  • kiedy mona zawrzec umowę o dzieło
  • dzieło czy zlecenie a najnowsze orzecznictwo

Skomentuj jako pierwszy w "Umowa zlecenia i umowa o dzieło – najważniejsze różnice. Kiedy można zawrzeć umowę zlecenia a kiedy umowę o dzieło"

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany


*