Zasiłek chorobowy zleceniobiorcy – przykłady część III

Kontynuując serię z cyklu „zasiłek chorobowy zleceniobiorcy” w niniejszym artykule przedstawimy przykłady rozliczenia zasiłku zleceniobiorcy, uzupełniając serię praktycznych porad z poprzednich artykułów i omawiając m.in. kwestię minimalnej podstawy tego zasiłku oraz ustalenia wynagrodzenia „za przepracowaną część miesiąca”.

Jeśli czytałeś nasze poprzednie artykuły, wiesz już, na jakiej zasadzie zleceniobiorca podlega ubezpieczeniu chorobowemu, kiedy przysługują mu świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w tym w szczególności zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy zleceniobiorcy liczy się podobnie do zasiłku pracownika, różnica wynika z kwestii tzw. okresu wyczekiwania i przychodu brutto z okresu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym zleceniobiorca poszedł na zwolnienie lekarskie. Podobnie różnica dotyczyć będzie ustalenia wynagrodzenia dla tej części zlecenia, która w danym miesiącu została wykonana.

Minimalna podstawa zasiłku zleceniobiorcy

O ile dla pracowników, zatrudnionych w stosunku pracy ustawa zasiłkowa przewiduje minimalną podstawę zasiłku (zasiłków – pensja minimalna, pomniejszona o składki społeczne pracownika), tak w przypadku umowy zlecenia nie ustalono minimalnej podstawy wymiaru zasiłków. Z powyższego wynika zatem iż podstawę zasiłku zleceniobiorcy ustala się od faktycznie wypłaconych wynagrodzeń, nawet, jeśli ich wysokość była niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (pracę!!! – zleceniobiorca nie wykonuje pracy, jego zatem ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie dotyczy).

Przykład rozliczenia zasiłku chorobowego zleceniobiorcy

Umowa zlecenia została zawarta w dniu 1 grudnia 2014 roku. Umowa przewidywała wynagrodzenie w stawce miesięcznej 2000 zł, ale uzależnionej od realizacji zlecenia, przy czym wysokość wynagrodzenia strony miały ustalać każdorazowo po „przepracowanym” miesiącu. Za grudzień 2014 roku zleceniobiorca osiągnął przychód 1200 zł brutto, za styczeń 2015 roku przychód w wysokości 1800 brutto, a za luty 2015 roku przychód w wysokości 1300 zł brutto. Od pierwszego dnia umowy zleceniobiorca podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. W marcu 2015 roku zleceniobiorca był niezdolny do pracy w okresie od dnia 9 marca do dnia 25 marca. Wysokość wynagrodzenia umownego za marzec 2015 roku została ustalona ze zleceniodawcą na kwotę 800 złotych brutto.

Rozwiązanie:

W omawianym przykładzie zleceniobiorcy nie obejmuje tzw. okres wyczekiwania 90 dni dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (o którym możesz poczytać w naszych poprzednich artykułach), zatem zasiłek chorobowy przysługuje mu za cały czas choroby. Ustalić zatem należy podstawę netto zasiłku chorobowego. Podstawę tą ustala się w następujący sposób:

Grudzień 2014: 1200 zł – 13,71% * 1200 zł=1035,48 zł

Styczeń 2015: 1800 zł – 13,71% * 1800 zł=1553,22 zł

Luty 2015: 1300 zł – 13,71% * 1300 zł = 1121,77 zł

(1035,48 zł + 1553,22 zł + 1121,77 zł) / 3 = 1236,82 zł

Podstawa netto wynosi zatem 1236,82 zł

Zasiłek chorobowy za miesiąc marzec oblicza się zatem następująco:

1236,82 / 30 * 80 % * 17 (dni choroby) = 560,69 zł

W marcu zleceniobiorca otrzyma zatem dwa składniki wynagrodzenia – wynagrodzenie za wykonanie zlecenia w wysokości 800 zł (na tyle umówił się w tym miesiącu z pracodawcą, pamiętać bowiem należy, iż przy zleceniu nie obowiązuje charakterystyczny dla stosunku pracy sposób ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, a w przypadku nieobecności zleceniobiorcy i niewykonania przez niego wszystkich obowiązków umownych w danym miesiącu wynagrodzenie za tę zrealizowaną część umowy zlecenia ustala się każdorazowo (chyba, że strony ustaliły określony dla własnej umowy zlecenia sposób liczenia tego wynagrodzenia) oraz zasiłek chorobowy w kwocie 560,69 zł.

Podane składniki są składnikami brutto. Sposób ich wypłaty oraz ewentualne kwoty netto można ustalić na dwa sposoby, w zależności od tego, czy to na zleceniodawcy spoczywa obowiązek bezpośredniej wypłaty zasiłku chorobowego, czy też zleceniodawca wypłaca tylko wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy zlecenia, natomiast zasiłek chorobowy ustala i wypłaca zleceniobiorcy bezpośrednio Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie to sposoby i jak liczyć wynagrodzenie netto dla zleceniobiorcy? O tym w kolejnym artykule już niebawem.

Pisaliśmy m.in. tutaj: zasiłek chorobowy na umowie zlecenia.

Podobne wpisy

2 komentarze

  1. W tekście wkradł się błąd: „Sposób ich wypłaty oraz ewentualne kwoty netto można ustalić na dwa sposoby, w zależności od tego, czy to na zleceniobiorcy spoczywa obowiązek bezpośredniej wypłaty zasiłku chorobowego, czy też zleceniobiorca wypłaca tylko wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy zlecenia,” – chodzi oczywiście o zleceniodawcę 🙂
    Jednocześnie proszę o kolejną część tego zagadnienia.

    1. Witam

      Ma Pani rację, zaraz poprawimy. Zagadnienie będzie oczywiście kontynuowane, planujemy obszerny artykuł na temat nowych zasad rozliczania umów zlecenia od 2016 roku, w tym szereg przykładów na zasiłki chorobowe zleceniobiorców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *