Umowa zlecenia ze studentem – czy płaci się składki

Zawarcie umowy zlecenia ze studentem

Umowy cywilnoprawne, w tym umowa zlecenia, są dla przedsiębiorców jednym z korzystniejszych sposobów pozyskania „siły roboczej”. Korzyści te wynikają przede wszystkim z braku obowiązków, jakie normalnie pojawiają się po stronie przedsiębiorcy w wypadku zatrudniania pracowników w oparciu o umowy o pracę (obowiązek prowadzenia akt osobowych, ewidencji czasu pracy itp.), jak również z braku uprawnień po stronie zleceniobiorcy czy przyjmującego dzieło, należnych pracownikom (prawo do urlopu, nadgodzin, płatnych zwolnień lekarskich ochrony wynagrodzenia itp.,). Umowy cywilnoprawne mogą oznaczać dla przedsiębiorcy również wiele korzyści finansowych, szczególnie dotyczących zobowiązań pieniężnych na rzecz ZUS.

Największe zaś oszczędności w tym zakresie daje przedsiębiorcy zawieranie umów zlecenia ze studentami, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Za osobę studiującą, która nie ukończyła jeszcze 26 roku życia, przedsiębiorca w ogóle nie odprowadza składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i to zarówno składek społecznych, jak i składki zdrowotnej.

Korzyści umowy zlecenia ze studentem lub uczniem

Zasadniczo umowa zlecenia jest tytułem do obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązek ten powstaje z chwilą, która w umowie oznaczona jest jako dzień rozpoczęcia jej obowiązywania (a jeśli w treści umowy zlecenia takiego dnia nie wskazano, obowiązek składkowy powstaje od dnia zawarcia umowy). Obowiązek naliczania i odprowadzania składek z tytułu umowy zlecenia obowiązuje do momentu jej rozwiązania albo wygaśnięcia, jeśli umowa została zawarta na oznaczony okres czasu.

Zaznaczyć należy, iż ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, a zgłoszenie również do tego rodzaju ubezpieczenia społecznego odbywa się wyłącznie na wniosek zleceniobiorcy (jeśli chce on np. korzystać z prawa do zasiłku, będąc niezdolnym do realizacji umowy zlecenia z powodu np. choroby).

Odmienne regulacje obowiązują jednak w wypadku zawierania umów zlecenia z uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych czy ponadpodstawowych oraz studentami. Jeśli zleceniobiorcą są właśnie takie osoby, to zleceniodawca nie ma obowiązku w ogóle zgłaszania ich do ubezpieczeń społecznych oraz do ubezpieczenia zdrowotnego, jak również nie ma obowiązku opłacania jakichkolwiek składek za te osoby. Podkreślić należy, iż to zwolnienie ze składek obowiązuje wyłącznie do ukończenia przez tych uczniów lub studentów 26 roku życia.

Umowa zlecenia studenta z własnym pracodawcą

Opisane powyżej zwolnienie z opłacania składek z umowy zlecenia, zawartej z uczniem bądź studentem, którzy nie ukończyli 26 roku życia, nie dotyczy jednak umowy zlecenia, zawartej przez studenta czy ucznia z własnym pracodawcą, z którym łączy go już umowa o pracę. W takim wypadku jednak, jeśli umowa o pracę została zawarta wcześniej (a pracodawca zgłosił pracownika do ubezpieczeń), to z umowy zlecenia nie dokonuje się już odrębnego zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń. Rozliczając składki sumuje się po prostu wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę i wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, a składki oblicza od sumy wynagrodzeń. Podobnie nie ma potrzeby tworzenia odrębnych raportów ZUS RCA – skoro bowiem sumuje się wynagrodzenia i od nich dopiero liczy składki, to na formularzach rozliczeniowych również podaje się sumy podstaw i wysokości poszczególnych składek.

Kiedy obowiązuje status studenta

Za studenta uważa się każdą osobę, która pobiera wykształcenie na studiach pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie), studiach drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie), albo też na jednolitych studiach magisterskich. Status studenta obowiązuje od dnia wpisania danej osoby na listę studentów do dnia ukończenia przez tą osobę studiów. Analogicznie status obowiązuje do dnia skreślenia studenta z listy studentów danej uczelni.

W praktyce wątpliwości budzi czasem termin „dzień ukończenia studiów”. Niektórzy pracodawcy mają bowiem problem z określeniem, czy dniem ukończenia studiów jest dzień obrony, uzyskania absolutorium, zakończenia zajęć na uczelni czy jeszcze jakiś inny. Precyzyjne ustalenie dnia zakończenia studiów jest bardzo ważne nie tylko dla obowiązku składkowego w wypadku umów zlecenia, zawieranych ze studentami. Ma ono znaczenie również chociażby dla precyzyjnego ustalenia okresów wyczekiwania w przypadku wynagrodzeń chorobowych i zasiłków.

Za dzień ukończenia studiów powszechnie uważany jest dzień, w którym student:

  1. złożył egzamin dyplomowy (obrona)
  2.  złożył ostatni egzamin, wymagany planem studiów, jeśli studiuje on na kierunkach lekarskich, weterynarii czy lekarsko – dentystycznych
  3. zaliczył ostatnią praktykę, przewidzianą planem studiów, jeśli studiuje na kierunku farmacja.

Ważne!!!

Od dnia następnego po ukończeniu przez studenta studiów lub skreślenia go z listy zawarta z nim umowa zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeśli zatem umowa zlecenia została zawarta w trakcie studiów i zleceniobiorca (zgodnie z przepisami) nie odprowadzał od niej składek, to w omawianym wypadku musi rozważyć obowiązek objęcia swojego zleceniobiorcy – byłego studenta – ubezpieczeniem.

Wyjaśnienia wymaga również bardzo ważna kwestia. Studenci, kończący studia pierwszego stopnia (licencjat, inżynierskie) zachowują prawa studenta do dnia 31 października w roku, w którym ukończyli studia. Regulacja taka obowiązuje na wypadek, gdyby zdecydowali oni na kontynuację kształcenia się na uzupełniających studiach magisterskich. To, że zachowują prawa studenta nie oznacza, iż posiadają status studenta. Przykładowo obrona pracy licencjackiej miała miejsce w dniu 10 lipca, absolwent zachowuje prawa studenta do 31 października, ale po dniu 10 lipca nie ma już statusu studenta, umowa zlecenia z nim zawarta nie jest więc wolna od obowiązków składkowych.

Umowa zlecenia ze studentem

Umowy zlecenia, zawierane z uczniami czy studentami, są korzystne tak naprawdę dla obu stron tej umowy. Z reguły umowy takie zawiera się do realizacji prostszych zadań (ze względu na brak wiedzy i doświadczenia zleceniobiorcy, choć nie musi to być normą). Zawarcie takiej umowy pozwala pracodawcy zaoszczędzić na obowiązkach składkowych, studentowi – oprócz uzyskania środków finansowych – pozwala na zdobycie doświadczenia, niezbędnego w dobie coraz większej konkurencji na rynku pracy i coraz większych wymagań tego rynku.

Masz jakieś pytania? Zadaj je w komentarzach. Jeśli szukasz wzoru rachunku do umowy zlecenia albo sposobu jej rozliczania, zapoznaj się z artykułem Rachunek do umowy zlecenia.

Exit mobile version