Urlop macierzyński i urlop rodzicielski 2018 – praca na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim – łączenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego z pracą

Praca na etacie u tego pracodawcy, który udzielił pracownicy urlopu macierzyńskiego, jest możliwa dopiero po wykorzystaniu 20 tygodni tego urlopu, co w praktyce oznacza, że łączenie urlopu macierzyńskiego z pracą na rzecz udzielającego urlopu pracodawcy w praktyce jest niemożliwe.

Możliwe jest natomiast łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą na rzecz „macierzystego” pracodawcy, jednak w wymiarze nie wyższym niż 1/2 etatu. Co więcej, jeśli pracownica łączy urlop rodzicielski z pracą, należny jej zasiłek macierzyński zostaje proporcjonalnie pomniejszony.

W praktyce zatem niewiele kobiet decyduje się na takie rozwiązanie, nie korzystają bowiem na nim finansowo w żaden sposób, a okres urlopu rodzicielskiego wlicza się co do zasady do okresu, od którego zależą uprawnienia pracownicze (np. prawo do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego 26 dni).

Sam urlop rodzicielski 2018 natomiast można łączyć z pracą, a wówczas długość tego urlopu rodzicielskiego wydłuża się proporcjonalnie (pokażemy to w dalszej części artykułu na konkretnych przykładach).

Nieco inaczej jest natomiast w przypadku łączenia korzystania z urlopu macierzyńskiego z pracą na rzecz innego pracodawcy. Tu nie ma żadnych ograniczeń – umowa o pracę z „obcym” pracodawcą możliwa jest w każdym okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego, nie powoduje ona również ograniczenia wysokości należnego pracownicy zasiłku macierzyńskiego.

Urlop rodzicielski 2018 – łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą

Stosownie do art. 182(1a) §1 kodeksu pracy po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownica ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze 32 albo 34 tygodni (niższy wymiar w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, wyższy w przypadku urodzenia więcej niż 1 dziecka.

Jednocześnie stosownie do art. 182(1f) §1 kodeksu pracy, jeśli pracownica łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z pracą na rzecz swojego dotychczasowego pracodawcy, urlop rodzicielski 2018 ulega proporcjonalnemu wydłużeniu, nie więcej jednak niż do odpowiednio 64 albo 68 tygodni.

Co istotne, praca na urlopie rodzicielskim, wykonywana na rzecz swojego dotychczasowego pracodawcy, wydłuża czas trwania urlopu rodzicielskiego, przy czym samo wykonywanie pracy na urlopie rodzicielskim może odbywać się zarówno w czasie trwania podstawowego okresu urlopu rodzicielskiego, jak i w czasie wydłużonej w związku z pracą na rodzicielskim części.

Należy podkreślić wyraźnie, iż jeśli zatrudniona na pełnym etacie pracownica łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z pracą np. na 1/2 etatu, to w czasie tego urlopu rodzicielskiego jej wymiar etatu nie ulega obniżeniu – ona nadal jest zatrudniona na pełnym etacie, tyle, że pół z tego etatu przeznacza na pracę, a drugie pół na urlop rodzicielski.

Jeśli urlop rodzicielski 2018 został udzielony przez tego pracodawcę, u którego ma być wykonywana praca, to ta praca nie może być wykonywana w wymiarze wyższym niż 1/2 etatu. Jeśli pracownica składa wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą np. na 3/4 etatu, to pracodawca nie może takiego wniosku uwzględnić.

Wynika to wprost z art. 182(1e) §1 kodeksu pracy – pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy. W praktyce wygląda to zatem tak, że pracownica na pół etatu pracuje, a na drugiej połówce etatu wykorzystuje urlop rodzicielski 2018.

Sam wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą pracownica składa nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Co do zasady pracodawca ma obowiązek taki wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą uwzględnić, chyba, że nie pozwalają na to kwestie organizacyjne w zakładzie pracy albo rodzaj pracy, wykonywanej przez pracownicę.

Co bardzo istotne dla ustalenia długości czasu trwania urlopu rodzicielskiego – w swoim wniosku o łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą pracownica wskazuje okres, w jakim będzie jednocześnie pracować i korzystać z urlopu rodzicielskiego, jak również oświadczenie, czy będzie łączyć z pracą powstałą w wyniku proporcjonalnego wydłużenia część urlopu rodzicielskiego.

Zgodnie bowiem z art. 182(1f) §2 kodeksu pracy okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, stanowi iloczyn liczby tygodni, przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu i wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego.

Jednocześnie zgodnie z art. 182(1f) §7 kodeksu pracy w przypadku gdy pracownik zamierza łączyć korzystanie z części urlopu rodzicielskiego powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu, obliczonej zgodnie z § 2, z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar tej części urlopu oblicza się dzieląc długość części urlopu powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik zamierza łączyć korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem pracy.

Jak w praktyce wygląda obliczanie długości okresu proporcjonalnego wydłużenia urlopu rodzicielskiego w przypadku łączenia go z pracą? Pokażmy to na konkretnych przykładach.

Urlop rodzicielski 2018 łączony z pracą na rzecz macierzystego pracodawcy – przykłady

Przykład 1. Załóżmy, że pracownicy przysługuje urlop rodzicielski 2018 w wymiarze 32 tygodni. Urodziła ona jedno dziecko w dniu 7 października 2017 roku, a dzień porodu był pierwszym dniem jej urlopu macierzyńskiego. Złożyła ona wniosek o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego od razu po urlopie macierzyńskim.

Urlop macierzyński tej pracownicy trwał w okresie od 7 października 2017 roku do 23 lutego 2018 roku, a urlop rodzicielski ma trwać w okresie od 24 lutego 2018 do 5 października 2018 roku. Pracownica chciałaby łączyć pracę z korzystaniem z ostatnich 16 tygodni należnego jej urlopu rodzicielskiego. Wobec faktu, iż planuje ona łączyć pracę z urlopem rodzicielskim przez 16 tygodni tego urlopu, zostanie on wydłużony o 16 * ½ = 8 tygodni. Potrwa on zatem do 23 listopada 2018 roku.

Sprawdź także: Ile urlopu na pół etatu

Przykład 2. Załóżmy, że pracownica z powyższego przykładu chciałaby łączyć wykonywanie pracy z korzystaniem z urlopu rodzicielskiego także w tej wydłużonej jego części.

W takim przypadku ta część wydłużająca urlop rodzicielski (8 tygodni) jest podstawą do obliczenia, ile ostatecznie potrwa urlop rodzicielski 2018. Obliczenia, zgodnie z art. 182(1f) §7 kodeksu pracy są następujące:

8 (tygodni części przedłużenia urlopu rodzicielskiego) : (1 – 1/2 etatu) = 16 tygodni.

Przedłużona część urlopu rodzicielskiego będzie zatem trwać łącznie 16 tygodni, a więc urlop rodzicielski zakończy się 18 stycznia 2019 roku.

Pamiętaj – urlop rodzicielski można łączyć z wykonywaniem pracy, nawet na rzecz swojego własnego pracodawcy (tego,

urlop-rodzicielski-2018
urlop-rodzicielski-2018

który udzielił pracownicy urlopu rodzicielskiego), przy czym w takim wypadku ten urlop rodzicielski ulega odpowiednio wydłużeniu.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *