Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po podwyżce pensji pracownika

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy jest wynagrodzeniem gwarancyjnym, tj. należnym pracownikowi pomimo tego, że nie wykonuje on w tym czasie pracy. Zgodnie z art. 172 kodeksu pracy za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

Samo wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy liczy się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop – tzw. rozporządzenia urlopowego.

W praktyce – jeśli pracownik w danym miesiącu korzysta z urlopu wypoczynkowego, to w tym miesiącu otrzyma on wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca oraz wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy (wynagrodzenie urlopowe).

Jeśli pracownik ma jedynie stałe składniki wynagrodzenia – pensję zasadniczą, dodatek funkcyjny stały, dodatek stażowy stały itp. (stałe, czyli niezależne od nieobecności i nadgodzin), to nie ma nawet potrzeby wyodrębniania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy – po prostu za miesiąc, w którym pracownik korzysta z urlopu otrzyma on takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał po przepracowaniu całego miesiąca.

wynagrodzenie za urlop po podwyżce
wynagrodzenie za urlop po podwyżce

Inaczej będzie jednak, jeśli pracownik oprócz pensji zasadniczej ma również inne, zmienne składniki wynagrodzeń – premie, prowizje itp. W takim przypadku wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy musi już zostać wyodrębnione.

Ogólna zasada jest taka, że ustalając wysokość wynagrodzenia urlopowego te zmienne składniki wynagrodzenia uwzględnia się z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu – pod warunkiem, że należą się one za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc.

Z kolei w przypadku znacznego wahania wysokości tych składników można je uwzględnić z okresu nie 3, ale 12 miesięcy poprzedzających. Samo z kolei wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ze zmiennych składników wynagrodzenia liczy się zgodnie z §9 rozporządzenia urlopowego – sumę składników zmiennych z tych 3 czy 12 miesięcy poprzedzających dzieli się przez liczbę godzin, jakie pracownik faktycznie przepracował w tym okresie 3 miesięcy poprzedzających (czyli odejmujemy od wymiaru do przepracowania nieobecności pracownika, a dodajemy ewentualne nadgodziny.

Tak otrzymany wynik to wartość wynagrodzenia urlopowego ze składników zmiennych.

Pisaliśmy: Minimalne wynagrodzenie 2023 od brutto do netto

Należy jeszcze zwrócić uwagę na dwie ważne kwestie. Przepis §6 rozporządzenia urlopowego wskazuje, jakich składników wynagrodzenia nie uwzględnia się w ogóle przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Licząc wynagrodzenie urlopowe nie uwzględniamy zatem np. nagród jubileuszowych, wynagrodzenia chorobowego, wynagrodzenia za urlop itp.

Druga rzecz – przepis §7 rozporządzenia urlopowego mówi, że składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem określonych w § 7 (stałych), uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

wynagrodzenie za urlop po podwyżce
wynagrodzenie za urlop po podwyżce

Decydujące znaczenie ma zatem termin wypłaty. Wypłata wynagrodzenia za dany miesiąc może mieć miejsce w tym samym miesiącu albo nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca. Jeśli zatem wypłata za danym miesiąc ma miejsce w miesiącu następnym, to licząc wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ze zmiennych składników należy uwzględnić to, co zostało wypłacone w okresie 3 czy 12 miesięcy poprzedzających, a nie to, co się za te 3 czy 12 miesięcy należy.

Przykładowo, jeśli wypłata ma miejsce 10 dnia następnego miesiąca, a pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego w czerwcu, to miesiącami poprzedzającymi czerwiec są marzec, kwiecień i maj, a w ciągu tych 3 miesięcy wypłacono wynagrodzenia odpowiednio za luty w marcu za marzec w kwietniu i za kwiecień w maju.

O samym sposobie liczenia wynagrodzenia za urlop pisaliśmy szerzej tutaj: wynagrodzenie za urlop 2020.

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po podwyżce pensji pracownika

Może się okazać, że pracownik otrzymał podwyżkę wynagrodzenia. Taka podwyżka ma wpływ na ustalenie wysokości wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Zgodnie z §10 rozporządzenia urlopowego razie zmiany w składnikach wynagrodzenia, o których mowa w § 8 (składników zmiennych), lub zmiany wysokości takich składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, wprowadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu, podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli ta podwyżka wynagrodzenia ma miejsce w tym samym miesiącu, w którym pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego, to to wynagrodzenie urlopowe ze zmiennych składników liczy się już z uwzględnieniem stawek po podwyżce.

One zostały wypłacone w niższej wysokości, jeszcze przed podwyżką, w okresie 3 czy 12 miesięcy poprzedzających, ale licząc wynagrodzenie za urlop należy już tę podwyżkę uwzględnić. Pokażmy to na przykładzie.

wynagrodzenie za urlop po podwyżce
wynagrodzenie za urlop po podwyżce

Pracownik pracuje na pełnym etacie z wynagrodzeniem godzinowym w kwocie 25 zł brutto/godzina. Oprócz pensji zasadniczej ma również prawo do premii w wysokości 8% (liczonej od pensji zasadniczej za dany miesiąc).

W maju 2020 pracownik przepracował 160 godzin, w czerwcu przepracował cały wymiar 168 godzin plus 11 nadgodzin dobowych, z kolei w lipcu 2020 pracownik przepracował cały wymiar, czyli 184 godziny. W okresie od 6 do 17 lipca pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym (10 dni, czyli 80 godzin). Jednocześnie od 1 lipca pracownik otrzymał podwyżkę wynagrodzenia i zarabia obecnie 28 zł brutto/godzina.

Ponieważ pracownik jest wynagradzany stawką godzinową, a nie miesięczną, to praktycznie wszystkie jego składniki wynagrodzenia są składnikami zmiennymi (wynagrodzenie zasadnicze również, bo różna jest liczba godzin do przepracowania w różnych miesiącach, a on ma stawkę godzinową, a nie miesięczną).

Ustalamy zatem wynagrodzenie za 3 miesiące poprzedzające, ale już z uwzględnieniem nowej stawki. Skoro bowiem od 1 lipca miała miejsce podwyżka i pracownik zarabia teraz 28 zł brutto/godzina, to jeśli korzysta z urlopu wypoczynkowego, to nie może stracić na wynagrodzeniu, a straciłby, gdybyśmy naliczyli jego wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ze zmiennych składników z 3 miesięcy poprzedzających jeszcze po starej stawce. Liczymy najpierw składniki wynagrodzenia za każdy miesiąc osobno:

Maj 2020:

Zasadnicze: 160 godzin * 28 zł (nowa stawka od lipca) = 4480 zł

Premia: 8% z 4480 = 358,40

Czerwiec 2020:

Zasadnicze: 168 godzin * 28 zł = 4704

Premia: 8% z 4704 = 376,32

Nadgodziny (o premii w wynagrodzeniu za nadgodziny pisaliśmy m.in. tutaj: Premia uznaniowa w wynagrodzeniu za nadgodziny): 11 * 28 zł + 11 * 50% z 28 zł = 462 zł

Lipiec: 184 godziny * 28 zł = 5152 zł

Premia: 8% z 5152 zł = 412,16 zł

I teraz zgodnie z przepisem §8 rozporządzenia urlopowego sumujemy te zmienne składniki i dzielimy przez liczbę godzin przepracowanych w okresie tych 3 miesięcy poprzedzających:

4480+358,40+4704+376,32+462+5152+412,16 = 15944,88 zł

15944,88 zł / (160 + 168 + 11 + 184) = 30,49 zł

I dopiero od tej wartości będziemy liczyć wynagrodzenie za urlop w lipcu. W lipcu pracownik przebywał na urlopie 10 dni, czyli 88 godzin. Jego wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy wyniesie zatem:

30,49 zł * 80 godzin = 2438,99 zł

wynagrodzenie za urlop po podwyżce
wynagrodzenie za urlop po podwyżce

Pozostaje jeszcze do ustalenia wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca. Zakładając, że w lipcu nie miał nadgodzin i nieobecności, a wymiar do przepracowania w lipcu 2020 to 184 godziny, pracownik efektywnie przepracował 104 godziny, za które należy mu się 104 * 28 zł = 2912 zł. A ponieważ premia jest ustalana z wynagrodzenia zasadniczego, wyniesie ona 8% z 2912 zł = 232,96 zł.

Czytaj także: Ile urlopu za 3 miesiące pracy?

Ponieważ ta premia jest nieco zaniżona przez nieobecność urlopową, to zostaje ona niejako wyrównana w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy. Zwróć uwagę, że wartość godzinowa wynagrodzenia urlopowego to 30,49 zł, podczas gdy wynagrodzenie lipcowe to stawka godzinowa 28 zł. Ta wyższa wartość stawki godzinowej urlopowej ma zrekompensować pracownikowi pomniejszoną za czas nieobecności urlopowej premię.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *