Wynagrodzenie urlopowe – jak liczyć przy nadgodzinach, porze nocnej i innych składnikach

Wynagrodzenie urlopowe. Część 2. Ustalanie wysokości wynagrodzenia urlopowego przy zmiennych składnikach wynagrodzeń.

W poprzedniej części (TUTAJ) omówiliśmy zasady naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz przedstawiliśmy na przykładzie, jak się liczy wynagrodzenie urlopowe w sytuacji, jeśli pracownik ma tylko stałe składniki wynagrodzeń, np. tylko pensję zasadniczą. Z poprzedniego artykułu wiesz już również, jakich składników nie uwzględnia się, licząc wynagrodzenie urlopowe pracownika.

W niniejszym artykule omówimy zasady liczenia wynagrodzenia urlopowego w sytuacji, jeśli oprócz składników stałych pracownik ma również składniki zmienne – wynagrodzenie za nadgodziny, dodatek za porę nocną, premie, prowizje itp.

Ustalając wysokość wynagrodzenia urlopowego najlepiej jest ustalić wartość tzw. godziny urlopowej. Mając ustaloną wartość wynagrodzenia za godzinę urlopu łatwo wówczas policzyć wynagrodzenie za cały urlop pracownika, wystarczy bowiem pomnożyć wartość tej jednej godziny urlopowej przez ilość godzin urlopu.

Taki system sprawdza się dla każdego wymiaru czasu pracy (np. licząc wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego na pół etatu), jak i w każdym systemie czasu pracy.

UWAGA: tutaj wynagrodzenie za urlop 2020

Wynagrodzenie urlopowe przy nadgodzinach i innych składnikach zmiennych

Stosownie do treści §8 rozporządzenia urlopowego, składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem składników stałych (np. pensji zasadniczej) uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy w łącznej wysokości, wypłaconej w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik rozpoczyna urlop, a jeśli wahania w wysokości tych składników są duże, w łącznej wysokości wypłaconej w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Czytaj także: Jak liczyć urlop po 3 miesiącach pracy

Oznacza to zatem, że licząc wartość jednej godziny urlopowej składniki stałe (np. pensję zasadniczą czy stały dodatek funkcyjny, niepomniejszany za czas nieobecności) uwzględnia się przy liczeniu wynagrodzenia urlopowego z miesiąca korzystania z tego urlopu, a składniki zmienne z 3 albo 12 miesięcy poprzedzających. Wartość jednej godziny urlopowej najlepiej zatem ustalić osobno dla składników stałych i osobno dla składników zmiennych – dopiero suma tych wartości da nam wartość jednej godziny urlopowej (wynagrodzenia za jedną godzinę urlopu wypoczynkowego).

Po zsumowaniu składników zmiennych z 3 (albo 12) miesięcy poprzedzających należy zawsze podzielić je przez łączną liczbę godzin, jakie pracownik przepracował w ciągu tych 3 miesięcy. Należy pamiętać, że dzielimy nie przez to, co pracownik miał do przepracowania, ale przez to, co faktycznie przepracował.

Gdyby urlop pracownika wypadał po zmianie wymiaru etatu, to tę zmianę należy oczywiście w wyliczeniach uwzględnić i brać pod uwagę nie 3, a np. 2 czy nawet 1 miesiąc poprzedzający miesiąc rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego – bierzemy pod uwagę wszystko po zmianie wymiaru etatu.

Uwaga – z poprzedniego artykułu wiesz już również, że należy zwrócić uwagę na termin wypłaty pracownika – jeśli wypłata ma miejsce np. 10 dnia następnego miesiąca, to licząc wynagrodzenie urlopowe pracownika musimy niejako cofnąć się o jeden miesiąc. Pokażemy to później na przykładzie. Zacznijmy od najprostszego przypadku.

Przykład. Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie podstawowym. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze oraz premię regulaminową zmienną. Wypłata wynagrodzenia następuje ostatniego dnia każdego miesiąca pracy. W miesiącu maju 2016 pracownik otrzymał pensję zasadniczą 2000 zł oraz premię 310 zł, w czerwcu 2016 pensję zasadniczą 2000 zł oraz premię 270 zł, a w miesiącu lipcu 2016 miał podwyżkę i otrzymał pensję zasadniczą 2200 zł oraz premię 400 zł.

W okresie 8 – 19 sierpnia pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym, skutkiem czego jego premia za sierpień 2016 była niższa i wyniosła 100 zł. W miesiącu sierpniu 2016 pracownik otrzyma zatem wynagrodzenie zasadnicze za przepracowaną część miesiąca, wynagrodzenie urlopowe oraz wskazaną premię 100 zł. Ustalmy zatem wysokość wynagrodzenia zasadniczego i wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy w sierpniu 2016.

Wynagrodzenie zasadnicze za przepracowaną część miesiąca:

2200 zł – 2200 zł / 176 * 80 = 1200 zł

Jak widzisz, ustalając wartość wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca od pensji zasadniczej za cały miesiąc należy odjąć część, przypadającą na czas urlopu. Liczy się ją w ten sposób, że pensję zasadniczą dzieli się przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu (W sierpniu 2016 jest to 176 godzin), a następnie mnoży przez liczbę godzin urlopu (w przykładzie jest to 10 dni roboczych czyli 80 godzin).

Tak otrzymany wynik odejmuje się od pensji, należnej pracownikowi za cały miesiąc pracy (po lipcowej podwyżce jest to 2200 zł) i otrzymujemy wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca. Ustalmy teraz wynagrodzenie urlopowe, licząc najpierw wartość jednej godziny urlopowej.

Godzina urlopowa od składników stałych:

2200 zł / 176 = 12,50 zł (pensję miesięczną z sierpnia dzielimy przez liczbę godzin do przepracowania w sierpniu).

Godzina urlopowa od składników zmiennych:

(310 zł + 270 zł + 400 zł) / (160+168+168) = 1,96 zł

Sumujemy: 12,50 zł + 1,96 zł = 14,46 zł – tyle wynosi wartość jednej godziny urlopowej. Zwróć uwagę, że licząc część ze składników zmiennych zsumowaliśmy premie pracownika z maja, czerwca i lipca (3 miesiące poprzedzające sierpień, czyli miesiąc rozpoczęcia urlopu) i podzieliliśmy to przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracował w tych miesiącach (zakładamy, że w tych miesiącach nie miał nieobecności czy nadgodzin).

Wynagrodzenie urlopowe wyniesie zatem: 14,46 zł * 80 (godzin urlopu) = 1156,80 zł.

W miesiącu sierpniu pracownik otrzyma zatem 1200 zł pensji zasadniczej, 1156,80 zł wynagrodzenia urlopowego oraz 100 zł premii.

Gdyby w ciągu tych 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu pracownik miał nadgodziny czy pracę w porze nocnej, wyliczenia wyglądałyby, jak w poniższym przykładzie.

Przykład: pracownik pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy. Ma pensję zasadniczą oraz regulaminową premię miesięczną. W miesiącu maju 2016 pracownik otrzymał 2000 zł z tytułu pensji zasadniczej oraz 200 zł premii, 120 zł za 5 nadgodzin i 18 zł dodatku za pracę w porze nocnej, w czerwcu 2016 roku otrzymał 2000 zł pensji zasadniczej, 220 zł premii oraz 210 zł za 9 nadgodzin, a w lipcu 2016 otrzymał 2000 zł pensji zasadniczej, 300 zł premii i 22 zł za pracę w porze nocnej. Pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym od 8 do 12 sierpnia (5 dni urlopu czyli 40 godzin).

Ustalamy wysokość wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca:

2000 zł – 2000 zł / 176 * 40 = 1545,46 zł

Liczymy wynagrodzenie urlopowe. Ustalamy najpierw wartość jednej godziny urlopowej.

Godzina urlopowa od składników stałych:

2000 / 176 = 11,36 zł

Godzina urlopowa od składników zmiennych:

(200zł+120zł+18zł+220zł+210zł+300zł+22zł);(160+5+168+9+168)=1,73 zł

Sumujemy: 11,36zł+1,73zł = 13,09 zł – tyle wynosi wartość jednej godziny urlopowej. Całkowite wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w sierpniu 2016 wyniesie zatem: 13,09 zł * 40 (godzin urlopu) = 523,60 zł

Jak widzisz, licząc wartość jednej godziny urlopowej od składników zmiennych zsumowaliśmy czas przepracowany w 3 miesiącach poprzedzających sierpień 2016, uwzględniając nadgodziny.

Godziny pracy w porze nocnej nie muszą jednocześnie być nadgodzinami – mogą to być normalne godziny pracy, tyle, że przypadają na godziny pory nocnej, ustalonej w zakładzie pracy.

W kolejnych częściach (które już za kilka dni) przedstawimy sposób liczenia wynagrodzenia urlopowego dla niepełnego wymiaru czasu pracy, wynagrodzenia za urlop na przełomie miesięcy (np. urlop rozpoczęty w sierpniu a zakończony we wrześniu) oraz sposób liczenia przy wypłacie nie ostatniego dnia miesiąca, ale do 10 dnia następnego miesiąca.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *