Jak się liczy ekwiwalent za urlop 2018. Część druga. Współczynnik ekwiwalentu 2018

UWAGA: w tym artykule ekwiwalent za urlop 2019 a tutaj ekwiwalent za urlop 2020 a tutaj ekwiwalent za urlop 2021

W poprzednim wpisie, który możesz przeczytać w tym artykule: Ekwiwalent za urlop 2018, omówiliśmy zasady nabywania prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, pokazaliśmy na konkretnych przykładach, jak się liczy ekwiwalent za urlop 2018 przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzeń, zmianie wymiaru etatu oraz wypłacie wynagrodzenia ostatniego dnia miesiąca.

W niniejszym artykule kontynuujemy ten temat, omawiając zasady naliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy po ponownym zatrudnieniu pracownika i rozwiązaniu z nim stosunku pracy.

Sprawdź także: 3/4 etatu ile urlopu

Ponieważ po lekturze poprzedniego artykułu znane Ci są zasady ustalania prawa do ekwiwalentu oraz naliczania jego wysokości, w tym artykule skupimy się na pokazaniu na konkretnych przykładach, jak się liczy ekwiwalent za urlop 2018 w nietypowych przypadkach.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy po zmianie wymiaru etatu

Stosownie do postanowień rozporządzenia urlopowego w przypadku, gdy pracownik ma stałe i zmienne składniki wynagrodzeń (np. wynagrodzenie zasadnicze, premie, prowizje, dodatki za nadgodziny, dodatki za pracę w porze nocnej itp.), to licząc ekwiwalent za urlop należy do podstawy godziny ekwiwalentowej przyjąć składniki stałe z miesiąca nabycia prawa do ekwiwalentu (pisaliśmy m.in. Podstawa ekwiwalentu za urlop po długotrwałej chorobie), a składniki zmienne z 3 miesięcy poprzedzających. Jak się liczy ekwiwalent za urlop 2018 przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia pokażemy teraz na przykładzie:

Przykład wyliczenia ekwiwalentu za urlop 2018

Pracownik został zatrudniony z dniem 1 lutego 2018 roku z wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 2500 zł oraz prowizją od sprzedaży, która w lutym 2018 roku wyniosła 770 zł, w marcu 2018 wyniosła 810 zł, a w kwietniu 2018 wyniosła 400 zł.

Dodatkowo w marcu 2018 pracownik otrzymał dodatek za pracę w porze nocnej w kwocie 17 zł. Wynagrodzenia w zakładzie pracy wypłacane są ostatniego dnia miesiąca (o tym, jaki wpływ na wysokość ekwiwalentu 2018 za urlop wypoczynkowy ma termin wypłaty wynagrodzenia, wiesz już z poprzedniej części artykułu).

Z dniem 10 maja 2018 roku rozwiązano z pracownikiem stosunek pracy na drodze porozumienia stron. Na dzień rozwiązania stosunku pracy pracownik ma 4 dni, czyli 32 godziny zaległego urlopu wypoczynkowego.

Do obliczeń przyjmujemy współczynnik ekwiwalentu 2018 dla pełnego etatu, a zatem 20,92. Ustalamy wartość 1 godziny ekwiwalentowej:

 1. Od składników stałych: 2500 zł / 20,92 = 119,50 zł, następnie 119,50 zł / 8 = 14,94 zł
 2. Od składników zmiennych: (770 zł + 810 zł + 17 zł + 400 zł) / 3 = 665,67 zł, następnie 665,67 dzielimy przez współczynnik ekwiwalentowy 2018 dla pełnego etatu, a więc 665,67 / 20,92 = 31,82 zł, następnie 31,82 / 8 = 3,98 zł
 3. Godzina ekwiwalentowa: 14,94 zł + 3,98 zł = 18,92 zł
 4. Ekwiwalent za urlop 2018 w omawianym przykładzie: 18,92 zł * 32 (godziny) = 605,44 zł

Nic trudnego. Pokażmy teraz, co się dzieje, gdy pracownik na miesiąc czy dwa przed nabyciem prawa do ekwiwalentu zmienia wymiar zatrudnienia. Pokażemy, jak się liczy ekwiwalent za urlop 2018 po zmianie wymiaru etatu.

Przykład obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy 2018 po zmianie wymiaru etatu

Pracownik pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 3000 zł oraz premią, która w maju 2018 wyniosła 500 zł. Od dnia 1 czerwca 2018 pracownik przechodzi na 1/2 etatu i od początku czerwca jego wynagrodzenie zasadnicze wynosi 1700 zł, a premia za czerwiec 2018 wyniosła 300 zł.

Z kolei premia za lipiec 2018 wyniosła 410 zł, a z dniem 10 sierpnia 2018 roku rozwiązano z pracownikiem stosunek pracy. Na ten dzień pozostało mu 36 godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Na dzień nabycia prawa do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy pracownik pracuje w wymiarze 1/2 etatu, a zatem do ustalenia wysokości ekwiwalentu za urlop należy przyjąć współczynnik ekwiwalentu dla 1/2 etatu, a więc 10,46. Co do zasady, zgodnie z przepisami rozporządzenia urlopowego, składniki stałe wynagrodzenia należy uwzględnić w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu za urlop, a składniki zmienne w wysokości średniej z 3 miesięcy poprzedzających.

Tymczasem w ciągu tych 3 miesięcy pracownik zmienił wymiar etatu z pełnego na połowę. A zatem do ustalenia wartości godziny ekwiwalentu ze składników zmiennych należy wziąć pod uwagę tylko miesiące po zmianie wymiaru etatu, a więc w naszym przypadku licząc ekwiwalent za urlop 2018 uwzględnimy składniki zmienne z miesięcy czerwiec i lipiec 2018. Liczymy:

 1. Godzina ekwiwalentowa od składników stałych: 1700 zł (wysokość pensji należnej za sierpień po zmianie wymiaru etatu) / 10,46 (współczynnik ekwiwalentu dla 1/2 etatu) = 162,52, następnie 162,52 / 8 = 20,32
 2. Godzina ekwiwalentowa od składników zmiennych – po zmianie wymiaru etatu: (300+410) / 2 = 355 zł, następnie 355 zł / 10,46 (współczynnik ekwiwalentu 2018 dla połowy etatu) = 33,94 zł, następnie 33,94 zł / 8 = 4,24 zł
 3. Godzina ekwiwalentowa łącznie: 20,32 zł + 4,24 zł = 24,56 zł
 4. Ekwiwalent za urlop 2018 w omawianym przykładzie: 24,56 zł * 36 godzin = 884,16 zł

Jak widzisz, tu również nie ma nic trudnego, ważne tylko, aby pamiętać, ze ekwiwalent za urlop 2018 nalicza się ze składników wynagrodzenia z uwzględnieniem ewentualnej zmiany wymiaru etatu.

Pozostała nam do omówienia jeszcze jedna rzecz. Może się zdarzyć sytuacja, w której pracownik pracuje na podstawie umowy o pracę na czas określony i umowa ta dobiega końca. Od dnia następnego po jej rozwiązaniu pracodawca zawarł z pracownikiem kolejną umowę o pracę.

W tej sytuacji, stosownie do przepisu art. 171 §2 kodeksu pracy, pracodawca nie musiał wypłacać pracownikowi ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy po zakończeniu pierwszej umowy o pracę, gdyż urlop ten mógł zostać – w części niewykorzystanej – przeniesiony na nową umowę.

Może się jednak okazać, iż stosunkowo szybko po zawarciu nowej umowy o pracę pracownik zostanie zwolniony albo sam odejdzie z pracy. Jak wówczas liczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy? Czy należy uwzględniać składniki zmienne z okresu obowiązywania poprzedniej umowy o pracę?

Nie. Licząc ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika NIE UWZGLĘDNIA SIĘ tych składników wynagrodzenia, do których pracownik nabył prawo w czasie trwania poprzedniego zatrudnienia.

Taki pogląd wyraziło chociażby Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uznając, iż przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (…) w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (…) nie zawierają podstawy prawnej do przyjęcia tezy, że zakres podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego czy podstawy ekwiwalentowej można rozszerzyć na poprzednio rozwiązaną umowę o pracę i z niej wliczyć do podstawy wymiaru uzyskane przez pracownika wynagrodzenia. (…)”.

W praktyce oznacza to, że przy ustalaniu godziny ekwiwalentowej dla ponownie zatrudnionego pracownika pod uwagę bierze się wyłącznie składniki wynagrodzenia z nowo zawartego stosunku pracy. Jak to wygląda w praktyce, pokażemy na konkretnym przykładzie, a ponieważ będzie to pełny etat, do obliczeń przyjmujemy współczynnik ekwiwalentu 2018 z wartością 20,92.

Czytaj także: Urlop na pół etatu

Przykład wyliczenia ekwiwalentu za urlop po ponownym zatrudnieniu pracownika.

Pracownik pracuje na podstawie umowy o pracę na czas określony, zawartej do 31 sierpnia 2018 roku. W lipcu 2018 roku pracownik otrzymał wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2700 zł oraz premię w kwocie 300 zł, w sierpniu 2018 roku otrzymał wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2700 zł oraz premię w kwocie 400 zł.

Od dnia 1 września 2018 roku strony zawarły kolejną umowę o pracę, a za wrzesień pracownik otrzymał 2900 zł tytułem wynagrodzenia zasadniczego oraz 710 zł tytułem premii. Z dniem 10 października z pracownikiem rozwiązano stosunek pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Na ten dzień pracownik ma prawo do 2 dni (16 godzin) zaległego urlopu wypoczynkowego.

Ustalając wartość godziny ekwiwalentowej należy wziąć pod uwagę składniki stałe z miesiąca nabycia prawa do ekwiwalentu, a więc z października, natomiast składniki zmienne już nie z 3 miesięcy poprzedzających, ale jedynie z września 2018, gdyż od dnia 1 września nastąpiło ponowne zatrudnienie pracownika. Liczymy:

 1. Godzina ekwiwalentowa od składników stałych: 2900 zł : 20,92 = 138,62 zł, następnie 138,62 zł / 8 = 17,33 zł
 2. Godzina ekwiwalentowa od składników zmiennych: 710 zł / 1 = 710 zł, następnie 710 zł / 20,92 = 33,94 zł, następnie 33,94 zł / 8 = 4,24 zł
 3. Godzina ekwiwalentowa łącznie: 17,33 zł + 4,24 zł = 21,57 zł
 4. Ekwiwalent za urlop 2018: 21,57 zł * 16 = 345,12 zł

Nic trudnego.

Ekwiwalent za urlop współczynnik ekwiwalentu 2018
Ekwiwalent za urlop współczynnik ekwiwalentu 2018

Jeśli nie miałaś okazji zapoznać się z pierwszą częścią omówienia zasad, jak się liczy ekwiwalent za urlop 2018, zapraszamy do naszego poprzedniego wpisu. W kolejnych artykułach omówimy szczegółowo zasady nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego oraz niektóre uprawnienia pracownicze, związane z rodzicielstwem, według stanu na 2018 rok. Omówimy również kwestie zasad naliczania wynagrodzeń chorobowych i zasiłków, wynagrodzeń urlopowych i za inne nieobecności oraz przykładową listę płac.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *