Ekwiwalent za urlop 2021 – zasady naliczania i przykłady

Ekwiwalent za urlop 2021 jest świadczeniem, które na mocy art. 171 §1 kodeksu pracy przysługuje pracownikowi, który na dzień zakończenia stosunku pracy z powodu jego rozwiązania czy wygaśnięcia posiada pewną pulę dni czy godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego (bieżącego i zaległego – o samych zasadach nabywania prawa do urlopu pisaliśmy szerzej tutaj: urlop wypoczynkowy – jak się liczy, z kolei o urlopie zaległym więcej tutaj: urlop zaległy – zasady udzielania).

Ekwiwalent za urlop 2021 liczy się na zasadach, obowiązujących w latach poprzednich. Nie ma zmian w przepisach, pomińmy zatem szczegółowe omówienie, komu należy się ekwiwalent za urlop 2021 (szerzej o zasadach nabywania prawa do i naliczania ekwiwalentu pisaliśmy tutaj: ekwiwalent za urlop – jak się liczy), skupmy się zatem jedynie na pobieżnym omówieniu przepisów, za to na szczegółowym omówieniu, jak się liczy ekwiwalent za urlop 2021 na konkretnych przykładach.

Pisaliśmy: Minimalne wynagrodzenie 2023 brutto do netto

Ekwiwalent za urlop 2021 – współczynnik ekwiwalentowy 2021

ekwiwalent za urlop 2021
ekwiwalent za urlop 2021

Współczynnik ekwiwalentowy na 2021 rok wynosi 21. Jeśli pracownik pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy, współczynnik ekwiwalentowy pomniejsza się proporcjonalnie, przykładowo dla pracownika zatrudnionego na pół etatu współczynnik ekwiwalentowy 2021 wynosi 10,5, dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu współczynnik ekwiwalentowy wynosi 5,25 itd.

O samym współczynniku i zasadach jego ustalania napiszemy szerzej pod koniec artykułu, póki co skupmy się na naliczaniu na konkretnych kwotach ekwiwalentu za urlop.

Czytaj także: Ile urlopu na pół etatu

Ekwiwalent za urlop 2021 liczy się w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Rozporządzenie to w praktyce płacowej nazywane jest potocznie rozporządzeniem urlopowym i na potrzeby omówienia przykładów naliczania ekwiwalentu za urlop 2021 my również będziemy się tym terminem potocznym posługiwać.

Jeszcze jedna rzecz – ekwiwalent za urlop wypoczynkowy wypłaca się wyłącznie w związku z ustaniem (rozwiązaniem czy wygaśnięciem) stosunku pracy. Ekwiwalent za urlop 2021 należy naliczyć i wypłacić również, jeśli stosunek pracy wygasa w związku ze śmiercią pracownika (więcej m.in. tutaj: Wynagrodzenie po śmierci pracownika).

Rozporządzenie urlopowe wskazuje na 2 sposoby liczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – w zależności od tego, czy pracownik ma jedynie stałe, czy stałe i zmienne składniki wynagrodzeń (premie, prowizje, dodatki za nadgodziny – pisaliśmy m.in. tutaj: premia uznaniowa i premia regulaminowa – różnice oraz tutaj: wynagrodzenie za nadgodziny – jak się liczy).

Podstawowa zasada jest taka, że jeśli pracownik ma jedynie stałe składniki wynagrodzenia, to do ustalenia wysokości ekwiwalentu za urlop należy wziąć pod uwagę te składniki, do których pracownik ma prawo w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu (§15 rozporządzenia urlopowego), z kolei, jeśli pracownik ma również prawo do składników zmiennych, ale wypłacanych za okresy nie dłuższe niż miesiąc, to licząc ekwiwalent za urlop 2021 należy uwzględnić te składniki zmienne wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (§16 ust. 1 rozporządzenia).

ekwiwalent za urlop 2021
ekwiwalent za urlop 2021

Od razu jedna ważna uwaga. Powołany §16 ust. 1 rozporządzenia stanowi jasno, że do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy ze składników zmiennych należy uwzględnić składniki wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających, a nie należne za te 3 miesiące.

Może się okazać, że wynagrodzenie w zakładzie pracy wypłacane jest nie tego samego miesiąca, za który się należy, ale np. 10 dnia następnego miesiąca. A wówczas w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu wypłacono składniki zmienne z pewnym przesunięciem.

Przykładowo – pensja w zakładzie pracy wypłacana jest 10 dnia następnego miesiąca. Pracownik nabył prawo do ekwiwalentu za urlop w dniu 31 sierpnia 2021 roku. Pracownik ma wynagrodzenie zasadnicze oraz premie zmienne, ma również wynagrodzenie i dodatki za nadgodziny dobowe.

Aby ustalić wysokość ekwiwalentu należy uwzględnić pensję należną w sierpniu oraz składniki zmienne wypłacone w ciągu 3 miesięcy poprzedzających – maju, czerwcu i lipcu. A w ciągu tych 3 miesięcy wypłacono składniki zmienne za kwiecień w maju, za maj w czerwcu i za czerwiec w lipcu.

Tego miesięcznego przesunięcia nie ma, jeśli pensja w zakładzie pracy wypłacana jest ostatniego dnia miesiąca. Wówczas licząc ekwiwalent za urlop 2021 należy uwzględnić składniki zmienne należne za maj i wypłacone w maju, za czerwiec w czerwcu i za lipiec w lipcu.

Przypadek najprostszy – pracownik ma jedynie stałe składniki wynagrodzenia. Pracuje na pełnym etacie, ma pensję zasadniczą w wysokości 4000 zł brutto. Umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron w dniu 31 marca 2021.

W 2021 roku pracownik nie miał urlopu zaległego z lat poprzednich, z dniem 1 stycznia nabył prawo do 20 dni urlopu, ale w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, zgodnie z art. 155(1) §1 kodeksu pracy urlop należy przeliczyć proporcjonalnie do czasu trwania zatrudnienia.

Art. 155(1). § 1. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

1) u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze;

No więc naszemu pracownikowi należy naliczyć urlop za 3/12 z 20 = 5 dni, czyli 40 godzin (zgodnie z art. 154(2) §2 kodeksu pracy w tym wypadku dzień urlopu przeliczeniowo to 8 godzin.

Liczymy należny pracownikowi ekwiwalent za urlop 2021. Opieramy się tu na przepisie §18 rozporządzenia urlopowego:

 • 18. Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się:

1) dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń ustalonych na podstawie § 15-17 przez współczynnik, o którym mowa w § 19, a następnie,

2) dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika, a następnie,

3) mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

A zatem w naszym przypadku ekwiwalent za urlop wyniesie:

ekwiwalent za urlop 2021
ekwiwalent za urlop 2021

4000 zł / 21 (współczynnik ekwiwalentu 2021) = 190,48 zł; 190,48 zł / 8 godzin = 23,81 zł; 23,81 zł * 40 godzin (niewykorzystanego urlopu) = 952,38 zł.

Tyle wyniesie ekwiwalent za urlop 2021 w przypadku, gdy pracownik ma jedynie pensję zasadniczą 4000 zł i na dzień zakończenia stosunku pracy ma 40 godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Wskazana kwota jest kwotą brutto. Jak się liczy netto, możesz poczytać m.in. w tym artykule: minimalne wynagrodzenie 2021 od brutto do netto oraz tutaj: minimalne wynagrodzenie 2021 na 1/2 i 1/4 etatu od brutto do netto.

Ta sama zasada dotyczy pracowników, zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Tyle, że w ich wypadku sam wymiar urlopu wypoczynkowego jest naliczany proporcjonalnie do wymiaru etatu, a licząc ekwiwalent za urlop 2021 uwzględnia się również współczynnik ekwiwalentowy proporcjonalny do wymiaru etatu.

Przykładowo pracownik pracuje na 1/2 etatu, z wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 2200 zł, przysługuje mu również dodatek funkcyjny stały w kwocie 300 zł. Suma składników stałych wynagrodzenia: 2500 zł.

Na dzień rozwiązania stosunku pracy, czyli dzień 30 września 2021 pozostało mu do wykorzystania 28 godzin urlopu (ponieważ pracownik pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy, to udziela mu się tylu godzin urlopu, ile ma zaplanowane do przepracowania danego dnia, stąd ta liczba godzin niewykorzystanego urlopu nie musi się dzielić przez 8).

Liczymy ekwiwalent za urlop 2021 dla powyższego przypadku:

2500 zł / 10,5 (współczynnik ekwiwalentu 2021 proporcjonalny do połowy etatu) = 238,10 zł; 238,10 zł / 8 = 29,76 zł, 29,76 zł * 28 godzin urlopu = 833,33 zł

Gdyby pracownik był pracownikiem niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym czy znacznym i pracował w obniżonej do 7 godzin normie czasu pracy, to licząc jego ekwiwalent za urlop 2021 należy przyjąć, iż jeden dzień urlopu wypoczynkowego to przeliczeniowo 7 godzin.

Przykładowo pracownik niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3300 zł, na dzień rozwiązania umowy o pracę ma 29 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego (zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym).

Ekwiwalent za urlop 2021 dla tego pracownika wyniesie: 3300 zł / 21 = 157,14 zł; 157,14 zł / 7 (bo tyle wynosi norma dobowa dla pracownika niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym) = 22,45 zł; 22,45 zł * 29 dni * 7 godzin (zgodnie z art. 154(2) §3 kodeksu pracy dzień urlopu przeliczeniowo dla tego pracownika to 7, a nie 8 godzin) = 4557,14 zł.

Teraz drugi przypadek – ekwiwalent za urlop 2021, jeśli pracownik ma stałe i zmienne składniki wynagrodzenia. W takim wypadku do ustalenia wartości godziny ekwiwalentowej należy uwzględnić stałe składniki z miesiąca nabycia prawa do ekwiwalentu, z kolei składniki zmienne w średniej wysokości z 3 miesięcy poprzedzających. Uwzględniam oczywiście składniki wypłacone w ciągu 3 miesięcy poprzedzających.

ekwiwalent za urlop 2021
ekwiwalent za urlop 2021

Jedna uwaga – pomijamy te składniki wynagrodzenia, o których mowa w §6 rozporządzenia urlopowego, a więc np. premie uznaniowe, wynagrodzenie chorobowe (pisaliśmy więcej tutaj: wynagrodzenie chorobowe – komu się należy) itp.

Przykładowo – pracownik pracuje na pełnym etacie, z wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 4500 zł brutto. Otrzymuje również prowizję od sprzedaży. W czerwcu 2021 wypłacona prowizja to 716 zł, w lipcu 2021 wypłacona prowizja to 508 zł, w sierpniu 2021 wypłacona prowizja to 901 zł.

W dniu 30 września 2021 umowa o pracę rozwiązała się z upływem okresu wypowiedzenia (o okresach wypowiedzenia więcej tutaj: okresy wypowiedzenia – jak się liczy). Na dzień rozwiązania umowy pracownik ma 11 dni, czyli 88 godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Ekwiwalent za urlop 2021 w przypadku tego pracownika wyniesie:

Podstawa: 4500 zł + (716 + 508 + 901) / 3 = 5208,33 zł; 5208,33 zł / 21 (współczynnik ekwiwalentowi 2021) = 248,02 zł; 248,02 zł / 8 = 31 zł.

Godzina ekwiwalentowa wynosi 31 zł. Wystarczy przemnożyć ją przez liczbę dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego: 31 zł * 88 godzin = 2728,17 zł.

Dokładnie tak samo wygląda to w przypadku niepełnoetatowców, z tym, że przyjmujemy współczynnik ekwiwalentowy proporcjonalny do wymiaru etatu.

Przykładowo – pracownik pracuje 3/4 etatu, z wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 2700 zł. Otrzymuje również premie zmienne. Premia w lipcu 2021 to 180 zł, w sierpniu 2021 premia to 240 zł, we wrześniu 2021 premia to 320 zł.

Dodatkowo w sierpniu pracownikowi wypłacono 104 zł za nadgodziny dobowe (o zasadach wypłacania nadgodzin dobowych pisaliśmy szerzej tutaj: wynagrodzenie i dodatki za nadgodziny). W dniu 25 października rozwiązano z pracownikiem stosunek pracy na drodze porozumienia stron. Na dzień zakończenia zatrudnienia pracownik ma 9 dni (72 godziny) zaległego urlopu wypoczynkowego. Liczymy należny ekwiwalent za urlop 2021.

2700 zł + (180+240+320+104)/3 = 2981,33 zł; 2981,33 zł / 15,75 (współczynnik ekwiwalentu 2021 dla 3/4 etatu) = 189,29 zł; 189,29 zł / 8 godzin = 23,66 zł

Ekwiwalent za urlop 2021 dla tego pracownika: 23,66 zł * 72 godziny = 1703,62 zł

Teraz kolejna rzecz. Gdyby w ciągu tych 3 miesięcy poprzedzających pracownik przebywał np. na zwolnieniu lekarskim, to zmienne składniki wynagrodzenia należy dopełnić, zanim zostaną one uwzględnione w podstawie ekwiwalentu. Dopełnienia dokonuje się zgodnie z §16 ust. 2 rozporządzenia urlopowego:

Jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenie faktycznie wypłacone mu w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Pokażmy to na przykładzie. Pracownik pracuje z wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 3600 zł, otrzymuje również prowizję od sprzedaży. W maju prowizja wyniosła 815 zł, w czerwcu 690 zł, w lipcu 320 zł.

Prowizja w lipcu była niższa, bo w okresie od 5 do 23 lipca 2021 pracownik był na zwolnieniu lekarskim. W dniu 31 sierpnia 2021 z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę na drodze porozumienia stron. Na ten dzień pracownik ma 12 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, za który należy naliczyć ekwiwalent za urlop 2021.

ekwiwalent za urlop 2021
ekwiwalent za urlop 2021

Dopełniamy składniki zmienne:

(815 zł + 690 zł + 320 zł) / (19 dni przepracowane w maju + 21 dni przepracowane w czerwcu + 7 dni przepracowane w lipcu) * (19 dni do przepracowania w maju + 21 dni do przepracowania w czerwcu + 22 dni do przepracowania w lipcu) = 2407,45 zł

Teraz średnia: 2407,45 zł / 3 = 802,48 zł

Podstawa ekwiwalentu: 3600 zł + 802,48 = 4402,48 zł

Ekwiwalent za urlop 2021: 4402,48 zł / 21 (współczynnik ekwiwalentowy 2021) = 209,64 zł; 209,64 zł / 8 = 26,21 zł; 26,21 zł * 12 dni * 8 godzin urlopu = 2515,70 zł

Pokazana powyżej zasada dopełniania ma zastosowanie również w przypadku pracowników, zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Może się okazać, że pracownik ma nie tylko zmienne składniki wynagrodzenia, wypłacane za okresy nie dłuższe niż miesiąc, ale również np. premie kwartalne, dodatki za nadgodziny średniotygodniowe (które co do zasady wypłaca się na koniec okresu rozliczeniowego).

W takim wypadku te składniki zmienne uwzględnia się w podstawie ekwiwalentu za urlop 2021 w średniej wysokości z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, zgodnie z §17 rozporządzenia urlopowego:

Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu.

Gdyby okazało się, że pracownik ma zmienne składniki wynagrodzenia, ale pozostaje w zatrudnieniu krócej niż np. 3 miesiące, to średnią ze składników zmiennych ustala się z pełnych miesięcy zatrudnienia po dopełnieniu na zasadach, opisanych powyżej.

Dodać należy, iż roszczenie o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powstaje z dniem rozwiązania umowy o pracę. Nie powinno się zatem wychodzić z założenia, że ekwiwalent zostanie naliczony na jednej liście płac z wynagrodzeniem i np. wypłacony w normalnym terminie wypłaty.

Przykładowo, jeśli pracownik rozwiązał stosunek pracy z dniem 13 września, to pracodawca nie powinien wyjść z założenia, że ten ekwiwalent za urlop 2021 wypłaci pracownikowi w dniu 30 września, wraz z wynagrodzeniem za przepracowaną część miesiąca (pisaliśmy m.in. tutaj: wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.

Nie ma przepisu, który nakazuje wypłacić ekwiwalent za urlop 2021 w dniu, w którym pracownik nabył do niego prawo, ale skoro w tym dniu stosunek pracy kończy się i na ten dzień pracownik ma roszczenie o wypłatę ekwiwalentu, to w tym dniu należy ten ekwiwalent wypłacić (opóźnienie dzień czy dwa nie ma jakiegoś specjalnego znaczenia, ale nie wolno z tym zwlekać).

Co ważne – ustalając ekwiwalent za urlop 2021 należy przyjąć do wyliczeń współczynnik ekwiwalentu aktualny na dzień powstania prawa do ekwiwalentu.

Sprawdź także: wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na 1 2 etatu

Przykład: Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym, a więc z dniem 1 stycznia nie nabywa prawa do tzw. urlopu kolejnego. Prawo do urlopu za 2021 rok nabędzie dopiero po powrocie z wychowawczego.

Tymczasem pracownica złożyła wniosek o rozwiązanie w dniu 31 marca umowy o pracę na drodze porozumienia stron. Za 2021 rok pracownicy nie należy się urlop wypoczynkowy, ale na dzień 31 marca 2021 ma jeszcze zaległy urlop wypoczynkowy za 2020 rok, w wymiarze 8 dni.

Ustalając ekwiwalent za urlop 2021 dla tej pracownicy należy wziąć pod uwagę współczynnik ekwiwalentu z 2021 roku, a nie z 2020 roku.

Nieco inaczej będzie, jeśli pracownik nabył prawo do ekwiwalentu za urlop np. w dniu 31 grudnia 2020, ale ekwiwalent ten jest wypłacany dopiero 4 stycznia 2021. Wówczas do ustalenia wysokości ekwiwalentu za urlop należy zastosować współczynnik ekwiwalentu 2020 – obowiązujący w dniu nabycia prawa do ekwiwalentu, a nie współczynnik ekwiwalentu 2021, obowiązujący w dniu wypłaty ekwiwalentu.

Czytaj także: Urlop wypoczynkowy za 3 miesiące pracy

Współczynnik ekwiwalentowy 2021

Współczynnik ekwiwalentowy 2021 to nic innego, jak średnia liczba dni roboczych w danym miesiącu. Współczynnik ekwiwalentowy 2021 wynosi 21, nie trzeba go oczywiście jakoś specjalnie wyznaczać, a samo obliczanie jego wysokości odbywa się w oparciu o przepis §19 rozporządzenia urlopowego:

 • 19. 1. Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.

 1. Współczynnik ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika, ustaloną zgodnie z ust. 2, obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

W 2021 roku jest 365 dni. Od tej wartości należy odjąć 52 niedziele, które są dniami ustawowo wolnymi od pracy, potem 52 dni wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy oraz dni, które są świętami ustawowo wolnymi od pracy przypadającymi w dniu innym niż niedziela.

W 2021 roku następujące święta państwowe i kościelne są dniami wolnymi od pracy (pisaliśmy szerzej m.in. tutaj: polskie święta państwowe i kościelne a pracownicy – cudzoziemcy):

 1. 1 stycznia (piątek) – Nowy Rok,
 2. 6 stycznia (środa) – Trzech Króli
 3. 5 kwietnia (poniedziałek) – Drugi dzień Wielkiej Nocy,
 4. 1 maja (sobota) – Święto Pracy,
 5. 3 maja (poniedziałek) – Święto Konstytucji 3 Maja,
 6. 3 czerwca (czwartek) – Boże Ciało,
 7. 1 listopada (poniedziałek) – Wszystkich Świętych,
 8. 11 listopada (czwartek) – Narodowe Święto Niepodległości,
 9. 25 grudnia (sobota) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

A zatem ekwiwalent za urlop 2021 liczy się w oparciu o współczynnik ekwiwalentu 2021, ustalony w ten sposób:

(365 – 52 – 52 – 9) / 12 miesięcy = 252 / 12 = 21

I pomniejsza się go proporcjonalnie do wymiaru etatu zatrudnienia pracownika. Przykładowo współczynnik ekwiwalentu 2021 dla pracownika zatrudnionego:

 • na 3/4 etatu wynosi: 21 x 3/4 = 15,75
 • na 1/2 etatu wynosi: 21 x 1/2 = 10,50
 • na 1/3 etatu wynosi: 21 x 1/3 = 7,00
 • na 1/4 etatu wynosi: 21 x 1/4 = 5,25.

Niebawem obszerny artykuł na temat nabywania prawa do urlopów wypoczynkowych w pierwszym roku pracy i latach kolejnych, okresów zaliczanych do stażu urlopowego i omówienie nietypowych przypadków z praktyki, związanych z udzielaniem urlopów wypoczynkowych.

Podobne wpisy

4 komentarze

 1. Mam pracownika z którym 31 października jest rozwiązana umowa o pracę . Pracownik pracuje w systemie równoważnym do 12 godzin. Pracownik ma stała pensję oraz dodatek za godziny nocne. Stała pensja wynosi 3360 i jest wypłacana w danym miesiącu natomiast wynagrodzenie za godziny nocne wypłacane są do 10 następnego miesiąca. Mam do wypłaty ekwiwalent w wysokości 72 godzin. Godz. nocne IX za miesiąc VIII 178,19 (w VIII miał do przepracowania 15 dni i tyle przepracował)
  VIII za miesiąc VII 203,65 (w VII miał do przepracowania 15 dni i tyle przepracował)
  VII za miesiąc VI 80,02 (w VI miał przepracować 19 dni przepracował 6)
  Czy do uzupełnienia biorę ilość dni z okresu VII-IX czy VI-VIII , bo za te miesiące było należne wynagrodzenie za godziny nocne.

 2. a co jak pracownik odchodzi z pracy należy naliczyć ekwiwalent ale podstawa wynagrodzenia jest niższa niż obowiązująca w 2021 roku (pracownik przebywał na urlopie macierzyńskim)czy należy podnieść do najniższej podstawy 2800,00 na korzyść pracownika ?

 3. jeśli liczę ekwiwalent za urlop to jeśli mam tylko wynagrodzenie zasadnicze np. 3000 zł to dziele je przez współczynnik ekwiwalentowy 21 a następnie otrzymamy wynik przez 8, a co w wypadku gdy w naszej firmie mamy inny wymiar czasu pracy i dzień urlopu wynosi 7 h i 35 min to dziele to przez te 7,35 a dokładnie przez 7,58???

  1. Tak. Sposób liczenia nie zmienia się. Proszę zobaczyć, że co do zasady przeliczeniowy dzień urlopu to 8 godzin, ale w przypadku osób z obniżonymi normami dobowymi przeliczeniowy dzień urlopu to np. 7 godzin w przypadku niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym czy 7 godzin 35 minut w przypadku pracowników medycznych. No więc licząc ekwiwalent za urlop, jeśli pracownik ma tylko stałą stawkę wynagrodzenia, to stawkę tę dzieli Pani przez współczynnik (w 2021 roku 21 dla pełnego etatu), następnie dzieli przez 7,58 i w ten sposób otrzymuje Pani wartość godziny ekwiwalentowej. Natomiast licząc później ekwiwalent za urlop to – załóżmy, że pracownik ma 11 dni niewykorzystanego urlopu i ma wynagrodzenie 4000 zł brutto:

   4000 / 21 / (7 godzin 35 minut) * 11 (dni urlopu niewykorzystanego) * (7 godzin 35 minut).

   Sposób liczenia nie zmienia się – dzielimy przez 7 godzin 35 minut, ale potem uwzględniamy, że dzień urlopu przeliczeniowo to również 7 godzin 35 minut.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *