Urlop na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia

Pracownik, któremu wypowiedziano umowę o pracę nierzadko znajdując się w okresie wypowiedzenia szuka sobie nowego zajęcia. Może się zdarzyć, iż w trakcie tych poszukiwań zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, jednakże termin tej rozmowy pokrywa się z normalną dniówką pracownika, a znajdując się jeszcze w okresie wypowiedzenia pracownik ten ma obowiązek świadczyć pracę, gdyż stosunek pracy trwa (a więc obowiązują nadal prawa i obowiązki stron). W takim wypadku pracownik nie zawsze musi korzystać z urlopu wypoczynkowego, w pewnych sytuacjach przysługuje mu tzw. urlop na poszukiwanie pracy.

Kto ma prawo do urlopu na poszukiwanie pracy

Stosownie do treści art. 37 §1 kp w okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę, jeśli wypowiedzenie to zostało dokonane przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje urlop na poszukiwanie pracy. Jest to oczywiście zwolnienie od pracy, gwarantujące pracownikowi zachowanie prawa do wynagrodzenia za ten dzień. Wymiar tego urlopu uzależniony jest od długości okresu wypowiedzenia i wynosi odpowiednio:

  1. dwa dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy o pracę
  2. trzy dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę

Zaznaczyć należy, iż trzy dni urlopu na poszukiwanie pracy należą się pracownikowi również, gdy obowiązywał go trzymiesięczny okres wypowiedzenia, który został skrócony do jednego miesiąca w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy czy też jakakolwiek inna przyczyna niedotycząca pracownika.

Skoro prawo do tego rodzaju zwolnienia od pracy uzależnione jest od długości okresu wypowiedzenia, to w praktyce z urlopu na poszukiwanie pracy skorzystać mogą pracownicy, zatrudnieni na czas określony powyżej 6 miesięcy (jeśli umowa na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy zawiera klauzulę o możliwości jej wypowiedzenia), na umowę na okres próbny w wymiarze 3 miesięcy (obowiązuje wówczas dwutygodniowy okres wypowiedzenia), a także zatrudnieni na czas nieokreślony. Zwolnienie na poszukiwanie pracy nie przysługuje w wypadku innych rodzajów umów, w tym np. w wypadku zawarcia umowy o pracę na zastępstwo (jej okres wypowiedzenia wynosi bowiem tylko trzy dni robocze).

Przepisy kodeksu pracy nie precyzują, w jakim terminie pracownik może skorzystać  tego rodzaju urlopu. Co do zasady o terminie tego urlopu decyduje pracodawca (jest to bowiem urlop na poszukiwanie pracy, a nie na np. konkretnie udział pracownika w rozmowie kwalifikacyjnej w nowej firmie). Pracodawca jednakże, ustalając termin tego urlopu, powinien mieć na względzie interes pracownika, a więc np. wyznaczoną datę rozmowy kwalifikacyjnej. Należy uwzględniać bowiem cel zwolnienia – poszukiwanie pracy.

Zwolnienie na poszukiwanie pracy tylko na wniosek pracownika

Urlop na poszukiwanie pracy jest urlopem na wniosek pracownika – jeśli pracownik z prawa do tego rodzaju zwolnienia nie skorzysta, nie przysługuje mu w zamian żadne roszczenie, w szczególności np. roszczenie o ekwiwalent za urlop. Podobnie przepisy nie mówią, czy pracownik ma wykorzystać przysługujące mu zwolnienie jednorazowo (np. trzy dni pod rząd), czy też może skorzystać z przysługujących mu dni oddzielnie. O tym, jak pracownik wykorzysta ten urlop decyduje on sam i ewentualna zgoda pracodawcy na wyznaczoną datę urlopu. Pracodawca nie ma prawa „zmusić” pracownika do skorzystania z tego rodzaju zwolnienia od pracy.

Ważne!!!

Urlop na poszukiwanie pracy jest samodzielnym urlopem, który należy się pracownikowi, jeśli spełni określone warunki (obowiązuje go wystarczająco długi okres wypowiedzenia) i złoży wniosek o udzielenie tego urlopu. Absolutnie urlopu tego nie można zaliczać w poczet urlopu wypoczynkowego pracownika.

Kiedy przysługuje urlop na poszukiwanie pracy

Zwolnienie od pracy na poszukiwanie nowego zatrudnienia przysługuje wyłącznie pracownikom, którym pracodawca wypowiedział umowę o pracę. Do urlopu tego rodzaju nie mają prawa pracownicy, którzy sami wypowiedzą swoje umowy, jak również w wypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Podobnie prawa do tego rodzaju urlopu nie mają pracownicy, których umowy mają charakter terminowy i zbliża się właśnie data ich zakończenia. Oczywiście prawa do tego rodzaju urlopu nie mają również pracownicy, którym rozwiązano umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Urlop taki przysługuje również w wypadku wręczenia pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego, jeśli pracownik nie przyjmie nowych warunków zatrudnienia. Skoro bowiem wypowiedzenie zmieniające przekształca się w wypowiedzenie umowy o pracę, to mając wystarczająco długi okres wypowiedzenia pracownik może skorzystać ze zwolnienia na poszukiwanie pracy.

Urlop na poszukiwanie pracy
Urlop na poszukiwanie pracy

Wynagrodzenie za urlop na poszukiwanie pracy

W celu ustalenia wysokości wynagrodzenia za urlop, udzielony pracownikowi w oparciu o art. 37 §1 kp, należy skorzystać  przepisów i sposobu dokonywania obliczeń, dotyczących ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy z tym zastrzeżeniem, że składniki wynagrodzenia, ustalane w średniej wysokości oblicza się z tego miesiąca, w którym pracownik skorzystał z urlopu na poszukiwanie pracy.

Masz jakieś pytania czy wątpliwości? Podziel się w komentarzach.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *