Ustalanie stażu urlopowego do urlopu wypoczynkowego

Ustalanie stażu urlopowego. Jakie okresy zalicza się do stażu pracy pracownika do ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego?

Uwaga – szersze informacje na temat urlopów i stażu urlopowego znajdziesz tutaj: staż do urlopu

Pracownik został zatrudniony w firmie Y w dniu 1 kwietnia 2012 roku na podstawie umowy na czas określony. Z dostarczonego przez pracownika świadectwa pracy wynika, iż był on zatrudniony w firmie X od dnia 1 lutego 2009 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, a rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w drodze wypowiedzenia, z zastosowaniem skróconego, 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przed podjęciem zatrudnienia w firmie X pracownik, posiadając już wykształcenie wyższe, pozostawał zarejestrowany jako bezrobotny w Powiatowym Urzędzie Pracy. Na prośbę pracownika do jego akt osobowych dołączono zaświadczenie o odbywaniu stażu z Powiatowego Urzędu Pracy, który pracownik odbywał w okresie od dnia 1 sierpnia 2008 roku do dnia 31 stycznia 2009 roku. Ile, mając na względzie powyższe okoliczności, wynosić będzie jego staż urlopowy w firmie, w której został zatrudniony 1 kwietnia 2012 roku?

Ustalanie stażu urlopowego – rozwiązanie. Ustalenie stażu na potrzeby urlopu:

Stosownie do treści przepisu art. 1541 kp do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Jednakże ustalając staż urlopowy pracownika, oprócz okresów wymienionych powyżej, do stażu urlopowego pracownika należy uwzględnić również inne tzw. okresy zaliczalne. Jednym z takich okresów zaliczalnych jest okres pobierania przez pracownika zasiłku dla osób bezrobotnych (przy czym wyraźnie należy zaznaczyć, iż okresem zaliczalnym nie jest okres, w którym pracownik pozostawał zarejestrowany w PUP jako osoba bezrobotna, jednakże bez prawa do zasiłku). Jednocześnie, stosownie do treści art. 79 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy, okresów pobierania zasiłku i stypendiów nie wlicza się do okresów, od których zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego (nie uwzględnia się ich w przypadku pierwszej pracy pracownika i badania, czy pracownik przepracował już wymagany miesiąc po którym nabywa prawo do urlopu). Okresy te należy jednakże uwzględnić przy ustalaniu tego okresu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego.

Mając na względzie powyższe, staż urlopowy pracownika w firmie Y wyniesie:

  • 8 lat za wykształcenie wyższe (art. 155 kodeksu pracy)
  • 6 miesięcy za okres pozostawania jako osoba bezrobotna i pobieranie w tym czasie stypendium w trakcie stażu absolwenckiego (art. 79 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy)
  • 3 lata i 1 miesiąc, mając na względzie fakt, iż staż pracy pracownika w firmie X ustala się tak, jakby nie został skrócony okres wypowiedzenia (a zatem, jakby stosunek pracy w firmie X trwał do 31 marca 2012 roku.

Łącznie staż urlopowy pracownika wynosi 11 lat i 7 miesięcy, stosownie zatem do treści art. 154 kp przysługuje mu zatem urlop w wymiarze 26 dni.

Ustalanie stażu urlopowego w sposób prawidłowy pozwala na przyznanie pracownikowi określonej puli dni urlopu wypoczynkowego za dany rok. Na potrzeby ustalania stażu urlopowego należy oczywiście przeanalizować dotychczasowe zatrudnienie pracownika (chociażby na podstawie świadectw pracy, jakie pracownik doręczył). Oczywiście należy również uwzględnić wykształcenie oraz inne okresy tzw. zaliczalne – pisaliśmy m.in. tutaj: praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy.

Jeśli okazuje się, że z dniem 1 stycznia pracownik nabywa prawa do tzw. urlopu kolejnego (pisaliśmy m.in. tutaj: urlop w pierwszej pracy), a następnie w tym samym roku osiąga staż urlopowy 10 lat, to ustalanie stażu urlopowego na poziomie 10 lat wraz z okresami zaliczalnymi powoduje, że pracownik nabywa prawo do tzw. urlopu uzupełniającego w wymiarze 6 dni. Tych dodatkowych 6 dni nie liczy się już proporcjonalnie (chyba, że w niepełnym wymiarze czasu pracy – pisaliśmy m.in. tutaj: urlop wypoczynkowy na niepełnym etacie), ale po prostu przyznaje pracownikowi w całości.

Jeśli pracownik w danym roku kalendarzowym nie wykorzysta całej puli należnego mu urlopu wypoczynkowego (urlopów udziela się co do zasady zgodnie z planami urlopów – pisaliśmy m.in. tutaj: plan urlopów jak stworzyć), to ta niewykorzystana część przechodzi na rok następny jako urlop zaległy. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi tego urlopu zaległego w terminie do 30 września. Uwaga – w terminie do 30 września pracodawca ma udzielić urlopu zaległego, a nie do tego dnia pracownik ma już cały urlop zaległy wykorzystać (pisaliśmy m.in. tutaj: urlop zaległy kiedy pracodawca może zmusić).

Masz pytania? podziel się w komentarzach. Niebawem kolejne wpisy na temat urlopów wypoczynkowych. Jeśli interesuje Cię ta tematyka, zajrzyj tutaj: Urlopy wypoczynkowe w praktyce 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *