Ustalanie stażu urlopowego do urlopu wypoczynkowego

Staż urlopowy. Jakie okresy zalicza się do stażu pracy pracownika do ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego?

Pracownik został zatrudniony w firmie Y w dniu 1 kwietnia 2012 roku na podstawie umowy na czas określony. Z dostarczonego przez pracownika świadectwa pracy wynika, iż był on zatrudniony w firmie X od dnia 1 lutego 2009 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, a rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w drodze wypowiedzenia, z zastosowaniem skróconego, 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przed podjęciem zatrudnienia w firmie X pracownik, posiadając już wykształcenie wyższe, pozostawał zarejestrowany jako bezrobotny w Powiatowym Urzędzie Pracy. Na prośbę pracownika do jego akt osobowych dołączono zaświadczenie o odbywaniu stażu z Powiatowego Urzędu Pracy, który pracownik odbywał w okresie od dnia 1 sierpnia 2008 roku do dnia 31 stycznia 2009 roku. Ile, mając na względzie powyższe okoliczności, wynosić będzie jego staż urlopowy w firmie, w której został zatrudniony 1 kwietnia 2012 roku?

Rozwiązanie. Ustalenie stażu na potrzeby urlopu:

Stosownie do treści przepisu art. 1541 kp do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Jednakże ustalając staż urlopowy pracownika, oprócz okresów wymienionych powyżej, do stażu urlopowego pracownika należy uwzględnić również inne tzw. okresy zaliczalne. Jednym z takich okresów zaliczalnych jest okres pobierania przez pracownika zasiłku dla osób bezrobotnych (przy czym wyraźnie należy zaznaczyć, iż okresem zaliczalnym nie jest okres, w którym pracownik pozostawał zarejestrowany w PUP jako osoba bezrobotna, jednakże bez prawa do zasiłku). Jednocześnie, stosownie do treści art. 79 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy, okresów pobierania zasiłku i stypendiów nie wlicza się do okresów, od których zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego (nie uwzględnia się ich w przypadku pierwszej pracy pracownika i badania, czy pracownik przepracował już wymagany miesiąc po którym nabywa prawo do urlopu). Okresy te należy jednakże uwzględnić przy ustalaniu tego okresu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego.


Mając na względzie powyższe, staż urlopowy pracownika w firmie Y wyniesie:

 • 8 lat za wykształcenie wyższe (art. 155 kodeksu pracy)
 • 6 miesięcy za okres pozostawania jako osoba bezrobotna i pobieranie w tym czasie stypendium w trakcie stażu absolwenckiego (art. 79 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy)Ustalanie stażu urlopowego
 • 3 lata i 1 miesiąc, mając na względzie fakt, iż staż pracy pracownika w firmie X ustala się tak, jakby nie został skrócony okres wypowiedzenia (a zatem, jakby stosunek pracy w firmie X trwał do 31 marca 2012 roku.

Łącznie staż urlopowy pracownika wynosi 11 lat i 7 miesięcy, stosownie zatem do treści art. 154 kp przysługuje mu zatem urlop w wymiarze 26 dni.

Osoby, które odwiedziły tą stronę, znalazły ją szukając::

 • staż urlopowy
 • art 79 ustawy o promocji zatrudnienia
 • czy zaświadczenie o ukończonych studiach jest honorowane do stażu urlopowego
 • okresy zaliczane do stażu urlopowego
 • praca na umowę zlecenie zaliczana do stau urlopowego
 • jakiego okresu nie wliczamy do stazu urlopowego
 • zwolnienie chorobowe a staż urlopowy
 • jakie okresy liczymy do wymiaru urlopu
 • dyscyplinarka do stau urlopowego czy jest brana
 • czy praktyka absolwencka liczy się do wymiaru stażu urlopowego?
Podziel się

Skomentuj jako pierwszy w "Ustalanie stażu urlopowego do urlopu wypoczynkowego"

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany


*