Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego – część 2. Zasady udzielania urlopu

Urlop wypoczynkowy i zasady jego udzielania

W niniejszym artykule omówiono zasady ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego, przysługującego pracownikowi, z uwzględnieniem poszczególnych przypadków z praktyki. Zasady te zobrazowano na konkretnych przykładach (pierwsza praca, niepełny etat, zmiana etatu itp.), w celu przybliżenia czytelnikowi sposobu postępowania w danej sytuacji.

Zasady ustalania stażu pracy na potrzeby wymiaru urlopu można znaleźć tutaj, natomiast zasady ustalania wysokości wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy omówiono tutaj, a zasady ustalania wysokości ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy można znaleźć tutaj.

Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy

Stosownie do treści przepisu art. 153 kp w roku kalendarzowym, w którym pracownik podejmuje pracę po raz pierwszy, przysługuje mu prawo do urlopu z upływem każdego przepracowanego miesiąca, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

W przeważającej większości przypadków w roku, w którym pracownik podejmuje pierwszą w życiu pracę, nie posiada jeszcze stażu urlopowego uprawniającego do wyższego wymiaru urlopu.

Fakt ten oznacza, iż za każdy miesiąc pracy pracownik nabywa prawo do 1/12 z 20 dni, czyli 1,66 dnia urlopu. Z kolei pracownik, który oprócz wykształcenia wyższego posiada inne tzw. okresy zaliczane (o których można przeczytać tutaj), może mieć prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni.

Czytaj także: Ile urlopu na pół etatu

Przykład ustalenia wymiaru urlopu

Absolwent szkoły wyższej (8 lat stażu pracy do wymiaru urlopu), który udowodni np. 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym (3 lata stażu pracy do wymiaru urlopu), będzie miał 11-letni staż pracy, w związku z czym z każdym przepracowanym miesiącem pracownik ten nabędzie prawo do 1/12 z 26 dni, czyli do 2,16 dnia urlopu.

Wątpliwości może budzić konieczność zaokrąglania niepełnego dnia urlopu do pełnego. W przepisach prawa pracy nie ma podstawy prawnej, która pozwalałaby na zaokrąglanie pracownikowi w pierwszym roku jego pracy niepełnego dnia urlopu do pełnego dnia. Pisaliśmy niedawno również: Czy pracodawca może dysponować urlopem pracownika

W związku z tym w powyższym przykładzie pracownik miałby prawo do 2,66 dnia urlopu, czyli pracodawca udziela mu 2 dni urlopu, a pozostała część (0,66 dnia) przechodzi na następny miesiąc. W praktyce pracodawcy często dokonują jednak zaokrąglenia urlopów cząstkowych w pierwszym roku pracy, wychodząc z założenia, iż realizują w ten sposób zasadę ogólną prawa pracy – uprzywilejowania pracownika. Sytuację taką omówiono na poniższym przykładzie:

Przykład

Pracownik ma wykształcenie zawodowe. W dniu 10 stycznia 2012 roku został zatrudniony w firmie X i była to jego pierwsza praca. Po przepracowaniu pełnego miesiąca, w dniu 15 lutego 2012 roku pracownik wystąpił o udzielenie mu urlopu wypoczynkowego. Pracodawca ustalił, iż pracownik ma prawo do 1/12 z 20 dni urlopu (tyle mu przysługuje, nie ma bowiem jeszcze 10 lat stażu pracy wraz z okresami zaliczanymi), czyli do urlopu w wymiarze 1,66 dnia. Pracodawca zaokrąglił ten wymiar i udzielił pracownikowi 2 dni urlopu wypoczynkowego.

Czytaj także: Urlop po 3 miesiącach zatrudnienia

Ustalając wymiar urlopu wypoczynkowego do stażu pracy należy pracownikowi zaliczyć wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia, bez względu na przerwy między nimi oraz sposób ustania stosunku pracy. Zasada ta odnosi się również do urlopu w roku podjęcia pierwszej pracy. Jeśli pracownik po zawarciu pierwszej umowy o pracę nie przepracuje nawet jednego miesiąca, to wówczas nie nabędzie prawa do urlopu wypoczynkowego.

Czytaj również: Co traci pracownik pracując na pół etatu

Przykład

Pracownik został zatrudniony w dniu 10 stycznia 2012 roku, jednakże już w dniu 25 stycznia 2012 roku został dyscyplinarnie zwolniony za kradzież. Ponieważ pracownik nie przepracował nawet miesiąca, nie nabył prawa do urlopu wypoczynkowego (a co za tym idzie, nie nabył również prawa do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy). Jednakże okres zatrudnienia od 10 stycznia 2012 do 25 stycznia 2012 roku zostanie zaliczony do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu u następnego pracodawcy pracownika.

Zaznaczyć należy, iż przepis art. 153 kp nie jest do końca precyzyjny. Z przepisu tego wynika bowiem, że prawo do urlopu wypoczynkowego nabywa pracownik, który podejmuje pracę po raz pierwszy. Mogłoby to oznaczać, iż w stosunku do pracownika podejmującego pracę w danym roku kalendarzowym po raz kolejny, przepis powyższy nie ma zastosowania. Skutkiem powyższego mogłoby się okazać, iż pracownik nei ma prawa do urlopu w okresie drugiego czy następnego zatrudnienia w tym samym roku kalendarzowym, prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego przysługuje bowiem dopiero w następnym roku kalendarzowym. W praktyce jednak omawiany przepis odnosi się nie do pierwszej pracy danego pracownika, lecz do roku kalendarzowego, w którym ta pierwsza praca została przez pracownika podjęta.

Przykład

Pracownik został zatrudniony w firmie X w dniu 8 kwietnia 2012 roku. Pracownik przedstawił świadectwo pracy, z którego wynika, iż w tym samym roku, w okresie od dnia 12 stycznia 2012 do dnia 28 lutego 2012 był zatrudniony w firmie Y. Dodatkowo pracownik ma wykształcenie średnie techniczne. W związku z powyższym w firmie Y pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w dniu 11 lutego (po przepracowanym miesiącu), w wymiarze 1/12 z 20 dni, czyli 1,66 dnia urlopu. Z kolei w firmie X pracownik nabył prawo do urlopu w wysokości kolejnych 1/12 z 20 dni już po przepracowaniu 13 dni (uwzględniając okres zatrudnienia w firmie Y w okresie od dnia 12 lutego do dnia 28 lutego). Skoro bowiem u poprzedniego pracodawcy przepracował po 11 lutym jeszcze 17 dni, to do pełnego miesiąca u nowego pracodawcy wystarczy mu 13 dni pracy.

Może się okazać, iż pracownik w danym roku podejmując pracę po raz pierwszy, w ogóle nie nabędzie prawa do urlopu wypoczynkowego. Może się tak zdarzyć, jeśli w danym roku pracownik nie zdąży przepracować miesiąca:

Przykład

Pracownik został zatrudniony w dniu 10 grudnia 2011 roku. Była to jego pierwsza praca. W tym wypadku miesiąc pracy upływa dopiero w styczniu 2012 roku, zatem za 2011 rok pracownik nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego. Natomiast z dniem 1 stycznia 2012 roku (nowy rok kalendarzowy) pracownik ten od razu nabył prawo do kolejnego urlopu.

Wyjaśnić należy od razu sposób liczenia terminów, określonych w miesiącach. Otóż okres pracy powinien zostać ustalony przy uwzględnieniu potocznego sposobu liczenia terminów. Zatem miesięczny okres zatrudnienia, który rozpoczął się np. 11 stycznia 2012 roku, upłynie w dniu 10 lutego 2012 roku, a okres, który rozpoczął się w dniu 12 czerwca 2012 roku zakończy się 11 lipca 2012 roku.

Prawo do kolejnych urlopów wypoczynkowych

Prawo do urlopu kolejnego, a więc urlopu wypoczynkowego w rozumieniu art. 153 §2 kp, przysługuje pracownikowi z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego. W przeciwieństwie do urlopu, należnego pracownikowi w roku, w którym pracownik ten podejmuje pracę po raz pierwszy, urlop kolejny przysługuje pracownikowi niejako z góry, a nabycie przez pracownika prawa do tego kolejnego urlopu uzależnione jest jedynie od faktu pozostawania przez pracownika w stosunku pracy, a wymiar tego urlopu zależy od okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym (oczywiście uwzględniając urlopy zaległe, które pracownik „wypracował” w latach poprzednich ale ich nie wykorzystał). Pracownik nie nabywa jednak prawa do urlopu wypoczynkowego, jeśli w dniu 1 stycznia przebywa na urlopie bezpłatnym. W okresie pozostawania na urlopie bezpłatnym pracownik nie nabywa bowiem prawa do urlopu wypoczynkowego, w trakcie urlopu bezpłatnego „zawiesza się” prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Przykład:

Pracownik został zwolniony w dniu 1 marca 2011 roku. Powodem zwolnienia była likwidacja zakładu pracy (pisaliśmy m.in. Likwidacja zakładu pracy a ciąża). Wcześniej, od dnia 1 listopada 2011 roku pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym, a cały przysługujący mu za rok 2011 urlop wypoczynkowy pracownik już wykorzystał. W związku z powyższym pracownik nie ma prawa do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, gdyż w 2012 roku, pozostając na urlopie bezpłatnym, nie nabył prawa do urlopu wypoczynkowego.

Podobnie jak na urlopie bezpłatnym, pracownik nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego w trakcie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, jak również w trakcie urlopu wychowawczego. Z kolei będąc na zwolnieniu lekarskim czy urlopie macierzyńskim czy szkoleniowym, pracownik nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego. Okresy zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego czy urlopów szkoleniowych nie zawieszają bowiem praw i obowiązków stron i są traktowane jako staż pracy pracownika.

Wymiar urlopu pracownika na niepełnym etacie

Stosownie do treści art. 154 § 2 kp wymiar urlopu pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru pracy tych pracowników. Zatem pracownik zatrudniony na pół etatu ma prawo do 10 albo 13 dni urlopu (połowa z wymiaru 20 albo 26 dni). Jeśli z ustalania proporcji wynika niepełny dzień urlopu, należy go zaokrąglić do pełnego dnia. Przykładowo pracownik zatrudniony na 3/8 etatu, nie mający 10 lat stażu pracy, ma prawo do 3/8 z 20 dni, czyli do 7,5 dnia, a zatem po zaokrągleniu ma prawo do 8 dni urlopu.

Przykład

Pracownik został zatrudniony w dniu 1 kwietnia 2012 roku w wymiarze czasu pracy 2/3 etatu. Pracownik ma wykształcenie wyższe, jest to jego pierwsza praca. Proporcjonalny wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika za cały rok wyniesie zatem 2/3 z 20 dni, czyli 13,33 dnia, a po zaokrągleniu 14 dni urlopu. Stosownie do obliczeń, ustalając wymiar urlopu zgodnie z zasadami opisanymi już w niniejszy artykule, za każdy przepracowany miesiąc pracownik nabędzie prawo do 1/12 z 14 dni, a zatem do 1,16 dnia urlopu.

Ustalanie wymiaru urlopu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy odbywa się tak, jak dla pracowników na pełnym etacie. Pamiętać tylko należy o przeliczeniu proporcjonalnie wymiaru urlopu za cały rok, jaki przysługuje niepełnoetatowcowi. Jak ustalać wymiar urlopu pracownika, który oprócz zmiany wymiaru zatrudnienia zmienia również pracodawcę, można przeczytać tutaj.

Zmiana wymiaru etatu a wymiar urlopu wypoczynkowego

W takiej sytuacji, gdy w trakcie roku kalendarzowego zmienia się wymiar czasu pracy pracownika (czyli np. przechodzi on z 1/2 etatu na pełny etat), wymiar urlopu tego pracownika ustala się odrębnie za każdy okres pracy, a więc najpierw urlop za okres, gdy pracował na 1/2 etatu, a następnie za okres, w którym pracował na pełnym etacie.

Przykład

Pracownik, mający wykształcenie wyższe i dotychczasowy staż pracy 3 lata (a więc mający prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego za cały rok kalendarzowy na pełnym etacie) został zatrudniony w dniu 1 lutego 2011 roku na 1/2 etatu. Następnie od dnia 1 września 2011 roku pracownik pracował w wymiarze 3/4 etatu. Pracując na 1/2 etatu pracownik ma prawo do 1/2 z 26 dni, a zatem do 13 dni urlopu, natomiast pracując na 3/4 etatu pracownik ma prawo do 3/4 z 26 dni, czyli do 19,5 dnia, a po zaokrągleniu do 20 dni urlopu. W okresie od dnia 1 lutego 2011 roku do 31 sierpnia 2011 roku pracownik wypracował 7/12 z 13 dni, a więc 7,58 dnia, a po zaokrągleniu do 8 dni. Z kolei pracując na pełnym etacie od dnia 1 września 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku pracownik nabywa prawa do urlopu w wymiarze 4/12 z 20 dni, czyli 6,66 dnia, a po zaokrągleniu do 7 dni. Łącznie zatem w roku 2011 pracownik nabywa prawa do 15 dni urlopu wypoczynkowego.

Jeśli do zmiany wymiaru etatu dochodzi w trakcie miesiąca, to przy ustalaniu prawa do urlopu za ten miesiąc przyjmuje się taki wymiar etatu, w którym pracownik przepracował większość dni w tym miesiącu.

Przykład

Pracownik, mający wykształcenie średnie techniczne, zatrudniony we wrześniu 2011 roku, do dnia 6 lutego 2012 roku pracował na pełnym etacie. Od dnia 7 lutego 2012 roku pracownik pracuje w wymiarze 1/2 etatu. Pracownik wykorzystał cały urlop za 2011 rok. Za styczeń 2012 roku pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze 1/12 z 20 dni = 1,66 dnia, czyli po zaokrągleniu 2 dni, natomiast od dnia 1 lutego 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku pracownik nabędzie prawo do urlopu w wymiarze 11/12 z 10 dni = 9,16 dnia, czyli po zaokrągleniu 10 dni. Łącznie za rok 2012 pracownik nabędzie zatem prawo do urlopu w wymiarze 12 dni.

Udzielanie urlopów wypoczynkowych

Zgodnie z treścią art. 1542 kp urlopu udziela się pracownikowi w dni, które są dla niego dniami wolnymi od pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, który odpowiada dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Udzielając urlopu wypoczynkowego należy uwzględnić, iż 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Przykład:

Pracownik ma staż pracy 12 lat, a zatem prawo do wyższego wymiaru urlopu. Pracownik jest zatrudniony na 1/4 etatu, a z ustalonego grafiku czasu pracy wynika, iż świadczy on pracę od poniedziałku do piątku po 2 godziny dziennie. Pracownik ma prawo do 1/4 z 26 dni = 6,5 dnia, po zaokrągleniu 7 dni urlopu, czyli 56 godzin (7 dni urlopu po 8 godzin każdy). Przy tak ustalonym grafiku pracownik będzie miał 28 dni wolnych od pracy (7 dni po 8 godzin = 56 godzin urlopu, 56 godzin urlopu/ 2 godziny dziennie = 28 dni wolnych). Każdy dzień korzystania z urlopu oznacza pomniejszenie puli urlopowej o 2 godziny.

Jeśli pracownik ze stażem pracy 12 lat zatrudniony jest np. na 1/2 etatu i pracuje w poniedziałki, wtorki i czwartki po 4 godziny a w środy po 8, to w skali całego roku przysługuje mu urlop wypoczynkowy w wymiarze 13 dni. Te 13 dni urlopu * 8 godzin za każdy dzień daje w sumie 104 godziny urlopu. Zatem gdyby pracownik chciał mieć jeden tydzień cały wolny, to w poniedziałek, wtorek i czwartek wykorzysta po 4 godziny urlopu, natomiast w środę 8 godzin urlopu. Jego pulę 104 godzin należy zatem obniżyć o 20 godzin.

Zaznaczyć należy, iż urlop wypoczynkowy powinien obejmować cały dzień pracy. Udzielenie pracownikowi urlopu w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy pracownika (czyli np. 5 godzin urlopu w sytuacji, gdy pracownik ma w danym dniu do przepracowania 8 godzin) jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, w którym zamierza on skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Jeśli zatem pracownik po np. 2 godzinach pracy w danym dniu składa wniosek o urlop na pozostałą część dnia, to pracodawca powinien odmówić. Jeśli pracodawca chce, to może pracownika zwolnić z pozostałej części dnia, np. umożliwiając mu w ten sposób załatwienie spraw prywatnych, nie jest to jednak tożsame z korzystaniem przez pracownika z urlopu na część dnia. Oczywiście za czas takiego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Urlop wypoczynkowy w równoważnym i zadaniowym systemie czasu pracy

System równoważnego czasu pracy (o którym szerzej piszemy tutaj) został unormowany przepisami art. 135 do 137 kp. Istotą takiego systemu czasu pracy jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy w niektórych dniach tygodnia, które to przedłużenie kompensowane jest krótszym wymiarem czasu pracy w innych dniach lub dniami wolnymi od pracy. W równoważnym systemie czasu pracy jest możliwe wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12, 16, a nawet 24 godzin.

Przykład

W firmie zatrudnionych jest dwóch pracowników. Obaj w równoważnym systemie czasu pracy. Obaj pracują na pełnym etacie, mają prawo do 20 dni urlopu w ciągu roku (160 godzin). W dniu 24 kwietnia 2012 roku jeden z nich ma do przepracowania 4 godziny zgodnie z ustalonym grafikiem, drugi natomiast ma do przepracowania 12 godzin pracy. Gdyby obaj chcieli w dniu 24 kwietnia wziąć urlop wypoczynkowy, to pula urlopowa pierwszego z nich pomniejsza się o 4 godziny, a pula urlopowa drugiego pomniejsza się o 16 godzin. Gdyby z kolei np. w dniu 25 kwietnia obaj mieli do przepracowania po 8 godzin i chcieli w tym dniu skorzystać z urlopu wypoczynkowego, to pula urlopowa każdego z nich pomniejszy się w tym dniu o 8 godzin.

Z kolei zadaniowy system czasu pracy może być, zgodnie z treścią art. 140 kp, stosowany w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy. Zatrudniony w zadaniowym systemie czasu pracy pracownik sam ustala sobie godziny wykonywania pracy, a pracodawca nie prowadzi dla niego ewidencji czasu pracy i harmonogramów czasu pracy. W porozumieniu z pracownikiem pracodawca określa jedynie zadania do wykonania w danym okresie. Pracownikowi, który jest zatrudniony w zadaniowym systemie czasu pracy, przysługuje urlop ustalany na zasadach ogólnych, podobnie jak dla innych pracowników. Pamiętać jednak należy, iż udzielenie urlopu wypoczynkowego takiemu pracownikowi skutkować musi zmniejszeniem liczby zadań do wykonania w miesiącu, w którym pracownik chce skorzystać z urlopu.

Urlop wypoczynkowy
Urlop wypoczynkowy

Przykład

Pracownik jest zatrudniony w zadaniowym systemie czasu pracy. Ma staż pracy 5 lat, co oznacza, iż ma prawo do 20 dni urlopu w skali roku. W okresie 2 – 3 kwietnia 2012 roku pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, iż wykorzystał 2 dni urlopu wypoczynkowego, gdyż jeden dzień urlopu to 8 godzin, a norma dobowa pracownika na pełnym etacie to również 8 godzin, niezależnie od tego, że pracuje on w zadaniowym systemie czasu pracy i mógł w tych dniach wykonywać pracę przez inna ilość godzin.

Zapraszamy do podzielenia się swoimi uwagami na temat, przedstawiony w niniejszym artykule.

Podobne wpisy

26 komentarzy

 1. Witam,
  mam pytanie dotyczące korzystania z urlopu na żądanie przy zaległym urlopie. Czy można pracownikowi udzielić urlopu na żądanie, gdy ma jeszcze niewykorzystany urlop zaległy ?

  1. Witam

   Można. Urlop na żądanie udzielany jest z puli urlopu wypoczynkowego, ale nawet, jeśli pracownik ma do wykorzystania zaległy urlop wypoczynkowy, do którego nabył prawo w roku ubiegłym, nic nie stoi na przeszkodzie, aby udzielić mu urlopu na żądanie.

 2. Witam,
  mam problem z ustaleniem kiedy i w jaki sposób powinnam wykorzystać urlop wypoczynkowy pracując na 1 i 1/4 etatu w dwóch firmach „matka” i „córka”. W pierwszej jestem zatrudniona na pełen etat od ponad 10 lat i przysługuje mi pełen wymiar urlopu, a drugiej od maja ubiegłego roku na warunkach zadaniowego czasu pracy i przysługuje mi urlop proporcjonalnie do pełnego wymiaru, tj. za 2012r. 5dni, za bieżący rok 7dni. W pierwszej firmie nie ma problemu, ale w drugiej firmie jestem przez parę dni na początku miesiąca (firma znajduje się w innej miejscowości), a następnie rozliczana jestem z zadań, które wykonam w macierzystej firmie dla firmy „córki” (pomijając czas pracy poza 8godz. dziennie i praca dla pierwszej firmy-tu jest wszystko OK)). Za poprzedni rok nie wykorzystałam urlopu w firmie drugiej i w chwili obecnej wymagają abym wypisała wsteczny urlop, w te same dni, kiedy miałam w firmie „matce”, a następnie brała w tym samym czasie w obydwu firmach w br. Czy nie jest to trochę absurdalne wypisywać urlop wstecznie (tak jakbym go po prostu oddała), kiedy i tak za wykonane zadania zostałam już rozliczona? Chciałabym się również zorientować tak naprawdę kiedy muszę / mogę brać urlop w tamtej firmie, kiedy i tak jestem tam w każdym miesiącu i pracę swoją wykonuję w 100%? Czy muszę wypisywać np na koniec miesiąca 4 dni aby skorzystać z 1 pełnego dnia, kiedy i tak w tym czasie nie byłoby mnie w tamtej firmie?
  Z góry dziękuję za jakąkolwiek informację 🙂

 3. Witam i proszę o pomoc, z góry dziękuję.
  1. pracownik zawarł umowę na czas określony od 7.01.13 do 31.07.13. Jest to jego kolejna praca. wymiar urlopu 20 dni. Ile dni urlopu mu przysługuje w czasie zatrudnienia. Czy może np w kwietniu wykorzystać całe 20 dni czy liczymy proporcjonalnie należny urlop ?

  2. pracownik podjął pierwszą pracę umowa 14.01.13 do 13.07.13, ile urlopu mu przysługuje w tym okresie. zakładamy, że będzie pracował do końca umowy i nie przedłuży się tej umowy.

  3. pracownik podjął pierwszą pracę 5.12.12 pierwszy urlop może otrzymać po przepracowaniu miesiąca czyli po 5.01.13 – 1/12 wymiaru. A od stycznia nabywa prawo do 20 dni urlopu i już od stycznia nie musi przepracować kolejnych miesięcy żeby wykorzystać należny mu urlop 20 dni. Czy dobrze interpretuję przepisy ?

 4. W jednym z komentarzy pisano o pracy na stażu i wliczeniu jej do stażu urlopowego, mnie uczono, że pracy na stażu nie wlicza się do stażu urlopowego, bo nie jest to umowa o pracę tylko umowa o staż i z takiej pracy nie ma świadectwa pracy. Proszę w takim razie o wyjaśnienie z czego to wynika, czy może coś źle zrozumiałam.

  1. Witam
   Podstawą jest przepis art. 79 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Okresy pobierania zasiłku i stypendium przyznanego na okres stażu podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu. Wymienionych okresów nie wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.

 5. Czy pracując na pełny etat, dostaję 26 dni urlopu, muszę w ciągu roku wykorzystac 10 dni roboczych
  ciągłości urlop, by było 14 dni.
  Nadmieniam że firma nie daje żadnych świadczeń socjalnych

  1. Stosownie do treści art. 162 kodeksu pracy na wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu podzielonego na części, z których co najmniej jedna część powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Z brzmienia tego przepisu nie wynika bezwzględnie wiążący charakter tego warunku, aby co najmniej jedna część urlopu trwała nieprzerwanie 14 dni kalendarzowych. Przepis ten zawiera jedynie wskazówkę (używa stwierdzenia „powinna trwać” a nie „musi trwać”), a wskazówka ta ma na celu ochronę pracownika i jego prawa do wypoczynku.
   Jednakże nie jest Pana obowiązkiem wykorzystanie urlopu w ten sposób. Jeśli z Pana punktu widzenia korzystniejszy dla Pana jest inny podział urlopu, w taki sposób, że żadna z tych części nie będzie trwała tych 14 dni, to może Pan ten urlop podzielić.

 6. Zgodnie z par 12 pnkt. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 8 stycznia 1997r. zmienne składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc wypłaca się w przyjętych terminach wypłat tych składników i nie wlicza się ich do podstawy wynagrodzenia urlopowego. Wobec powyższego jeżeli nadgodziny są rozliczane i wypłacane za okresy dwumiesięczne ponieważ w firmie obowiązuje dwumiesięczny okres rozliczeniowy ( wynikają z przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy) czy należy je brać do podstawy wyliczenia wynagrodzenia urlopowego? Skoro nie wlicza się w/w nadgodzin do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop, czy do faktycznego czasu pracy należy doliczyć ilość nadgodzin wypracowanych w miesiącach z których jest ustalona podstawa, czy należy je również wyłączyć?

  1. § 12. 1. Składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc wypłaca się w przyjętych terminach wypłaty tych składników, przy czym okres urlopu jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy. Przepis ten dotyczy np. premii kwartalnych, półrocznych czy rocznych i im podobnych składników. Wynagrodzenie za nadgodziny rozliczane jest co prawda w okresie rozliczeniowym (w Pani wypadu w ciągu dwóch miesięcy), ale powinno być uwzględnione w podstawie do wynagrodzenia urlopowego. To, czego nie uwzględnia się, określa przepis par. 6 rozporządzenia, a w tym wyliczeniu nie ma wynagrodzenia za nadgodziny. Zatem z jednej strony w podstawie wynagrodzenia urlopowego nadgodziny należy uwzględnić, a z drugiej te dodatkowe godziny pracy uwzględnić w ustalaniu wartości jednej dniówki urlopowej (czyli w sumie godzin przepracowanych w okresie, z którego ustala Pani podstawę wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy).

   1. Dziękuję za szybką odpowiedź.
    Zaskoczyła mnie taka interpretacja, ponieważ stanowisko PIP na w/w temat jest takie: że skoro nadgodziny są rozliczane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc oraz w regulaminie pracy jest zawarte, że okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące to nadgodziny należy traktować jako składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesięczne i podobnie jak premie np. kwartalne nie ujmować w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy ( dosłownie przytoczone słowa PIP). Podobne zdanie mają autorki M. Cieślik i A. Salamon ” Płace od A do Z” Wydawnictwo HR Services 2010 r. str. 77, nikt jednak nie wypowiada się na temat ilości godzin wypracowanych ponad normę, czy brać je do godzin faktycznie przepracowanych jeżeli wynagrodzenie za nadgodziny należy wyłączyć z podstawy, czy też nie, co wydawałoby się logiczne. Pozdrawiam i liczę na odpowiedź bo mam coraz więcej wątpliwości odnośnie przedstawionego problemu????

    1. Jeśli wynagrodzenia za godziny nadliczbowe nie uwzględnia się w podstawie wynagrodzenia urlopowego, to w takim wypadku nie uwzględnia się również liczby tych nadgodzin przy ustalaniu godzin faktycznie przepracowanych. Inaczej nie miałoby to sensu, bowiem prowadziłoby to do sytuacji, że im więcej pracownik ma nadgodzin, tym niższe otrzyma wynagrodzenie urlopowe.

     1. Dziękuję bardzo, utwierdziła mnie Pani/Pan w moim przekonaniu:)
      I jeszcze jedno pytanie, dotyczy tym razem zmiennych składników wynagrodzenia płatnych za okresy nie dłuższe jak miesięczne, a konkretnie dodatku za pracę w porze nocnej oraz w święta. Jeżeli ten składnik wynagrodzenia płatny jest nieregularnie tj pracownik nie w każdym miesiącu pracuje w porze nocnej, np ustalając wynagrodzenie za urlop za m-c IX i biorąc do podstawy wynagrodzenie z trzech miesięcy wstecz dodatek ma w VIII, natomiast w VII i VI nie występuje ( w poprzednich miesiącach występował, ale nie zawsze co miesiąc) czy można traktować go jako nieperiodyczny składnik wynagrodzenia i nie brać do podstawy? Czy zawsze, niezależnie od częstotliwości trzeba wliczać do podstawy? A może brać pod uwagę fakt, że w miesiącu w którym jest na urlopie taki składnik mu przysługuje i wówczas przyjąć do podstawy wynagrodzenia za urlop?

 7. witam!
  Mam przepracowane 3 lata, a w maju tego roku ukończyłam szkołę wyższą, a wiec razem mam 11lat do urlopu.
  Moje pytanie brzmi: czy już w tym roku przysługuję mi 26dni urlopu? czy przysługuje mi tylko jego część, a moze urlop wyższy obowiazuje mnie od przyszłego roku? dzięki za odpowiedź

  1. A czy okres zatrudnienia pokrywał się z okresem studiów? Urlop uzupełniający (te 6 dni) należy się pracownikowi w roku, w którym nabywa do niego prawo, czyli Pani ma do niego prawo.
   Proszę tylko upewnić się w kadrach, że ma Pani faktycznie 11 lat stażu pracy na potrzeby urlopu. Nie jest bowiem jasne, czy praca w trakcie studiów jest sumowana z tymi studiami. Niektóre kadrowe sumują, a niektóre biorą dla pracownika opcję korzystniejszą, ale nie sumują, czyli w Pani wypadku ma Pani staż pracy 3 lata, ale za wyższe wykształcenie należy się Pani 8 lat, więc może się okazać, że policzą Pani tylko 8 lat do stażu na potrzeby urlopu wypoczynkowego.

   1. Napiszę tak:
    od 03.2009 do końca 03.2010 odbywałam staże, następnie zaczęłam pracę na cały etat od 04.2012 i pracuję do dziś. Nie było żadnej przerwy między odbywanymi stażami, czy rozpoczęciem kolejnej pracy. Pracuję w sposób ciągły od 2009r. No i również w 2009 rozpoczęłam studia. Dyplom zdobyłam w maju 2012. Pracodawca twierdzi, że urlop należy mi się dopiero od przyszłego roku. Pytałam dlaczego, a jego odpowiedź: bo tak powiedział księgowy.
    Dziękuję za szybką odpowiedź.

    1. Proszę doprecyzować – do końca marca 2010 odbywała Pani staże czy do końca marca 2012? Pytam, bo pisze Pani, że nie było przerw między stażami i rozpoczęciem pracy. To ma znaczenie w wypadku należnego Pani urlopu wypoczynkowego.

     1. 03.2009 – 03.2010 staż
      04.2010 – do teraz praca na cały etat.
      Kończąc staż z dniem ostatniego marca, dnia pierwszego kwietnia już miałam umowę o pracę (i na tej umowie pracuję do dziś)

     2. Zgodnie z art. 155 par 2 kodeksu pracy jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika. W Pani wypadku okres nauki i pracy częściowo pokrywa się, a korzystniejsze będzie wliczenie okresu pobierania nauki (bo ma Pani od razu za to 8 lat). Do tych 8 lat można doliczyć okres od rozpoczęcia stażu do momentu podjęcia nauki (nie napisała Pani, w jakim miesiącu zaczęła studia, ale przykładowo, jeśli staż rozpoczęła Pani od marca 2009, a naukę od 1 października 2009, to okres od rozpoczęcia stażu do rozpoczęcia nauki da Pani dodatkowe kilka miesięcy do stażu urlopowego). Dodatkowo do tych 8 lat za ukończenie studiów należy doliczyć okres od maja 2012 do teraz, co da Pani dodatkowe kilka miesięcy. Faktycznie zatem okazuje się, iż łączny okres 10 lat stażu pracy, z uwzględnieniem studiów, będzie Pani miała dopiero w przyszłym roku. Jeśli chce Pani dokładne wyliczenia, to proszę podać dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia studiów.

     3. Dziękuję za odpowiedź, przeliczę sama 😉
      Myślałam po prostu, ze studiując zaocznie mogę zliczyć wykonywanie pracy + 8 lat za studia.
      Pozdrawiam!

     4. Nie ma sprawy. Niestety dla pracowników, praca w trakcie studiów nie jest doliczana. Gdyby potrzebowała Pani pomocy w liczeniu, proszę śmiało pisać

 8. „Przykład:

  Pracownik ma staż pracy 12 lat, a zatem prawo do wyższego wymiaru urlopu. Pracownik jest zatrudniony na 1/4 etatu, a z ustalonego grafiku czasu pracy wynika, iż świadczy on pracę od poniedziałku do piątku po 2 godziny dziennie. Pracownik ma prawo do 1/4 z 26 dni = 6,5 dnia, po zaokrągleniu 7 dni urlopu, czyli 56 godzin (7 dni urlopu po 8 godzin każdy). Przy tak ustalonym grafiku pracownik będzie miał 28 dni wolnych od pracy (7 dni po 8 godzin = 56 godzin urlopu, 56 godzin urlopu/ 2 godziny dziennie = 28 dni wolnych)”

  A co z przestrzeganiem art. 154 par. 3 kodeksu pracy, który mówi o tym, że ustalony wymiar urlopu pracowników nie może przekroczyć 26 dni…???? skąd zatem 28 dni wolnych????
  Można udzielić max. 26 dni, czyli 52 godzin urlopu (26 dni x 2 godziny). A potem należy pilnować, aby wymiaru nie przekroczyć.

  1. Witam

   Pracownik z 12 letnim stażem pracy, zatrudniony na 1/4 etatu, ma prawo do 1/4 z 26 dni, ale w wypadku mniej niż pełnego etatu te dni przelicza się na godziny urlopu, więc pracownik ten ma prawo do 1/4 z 26*8=208 godzin, czyli do 52 godzin urlopu. Ponieważ pracuje po 2 godziny dziennie, to daje to właśnie 26 dni wolnych z tytułu urlopu.

 9. w poprzedniej firmie pracowałem od 1-07-2011 do 14-12-2012 ,po zwolnieniu podjąłem prace od 16-12-2012 do dnia 6-07-2012
  za okres od 1-07-2011 do 14-12-2012 obliczono mi urlop 5 dni / nie dostarczyłem świadectw z poprzednich zakładów / nikt się ich niedopominał / – podobno moja wina – czy dobrze mi naliczono ?jeśli nie to czy mogę dopominać się o pieniądze za resztę urlopu ?
  od 16-12-2011 do 6-07-2012 naliczono mi 12 dni urlopu / też nie dostarczyłem świadectw z poprzednich zakładów /
  jak obliczyć ekwiwalent pienieżny za czerwiec 197 godzin / bez nadgodzin ,bo tego w tej firmie nie ma / w plus 12 dni urlopu tj od 21-06-2012 do 6-07-2012 gdyż w tym dniu kończy mi sie umowa

  Jeśli mógłby mi ktoś odpowiedzieć z góry dziękuje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *