Wszystko o obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy – przykłady

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

W niniejszym artykule omówione zostały zasady ustalania wysokości wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz za pozostałą część miesiąca (jeśli np. pracownik w ciągu miesiąca był kilka dni na urlopie wypoczynkowym). O zasadach ustalania stażu do urlopu możesz poczytać tutaj, o zasadach ustalania wysokości wymiaru urlopu możesz przeczytać tutaj, a przykładach ustalenia wysokości ekwiwalentu możesz poczytać tutaj.

Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Stosownie do treści art. 172 kp za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. W praktyce problemem może być ustalenie tego wynagrodzenia, jeśli pracownik oprócz pensji zasadniczej otrzymuje również inne składniki wynagrodzenia (premie, prowizje, dodatki, wynagrodzenie za nadgodziny itp.).

Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy pracownika zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Zgodnie z powołanym powyżej przepisem art. 172 kp zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Natomiast jeśli wysokość wynagrodzenia pracownika podlega znacznemu zróżnicowaniu, okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Sprawdź także: Urlop na obronę pracy magisterskiej

Jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop?

Rozporządzenie, o którym mowa powyżej precyzuje natomiast, które składniki wynagrodzenia za pracę i inne należności należy uwzględnić przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, jak również które z tych składników należy pominąć.

Czytaj również: Dodatek stażowy w budżetówce a zasiłek chorobowy

Zgodnie z treścią § 6 powołanego rozporządzenia wynagrodzenie urlopowe ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem:

 • jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • nagród jubileuszowych,
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
 • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
 • odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

W wynagrodzeniu urlopowym powinny zostać zatem uwzględnione wszystkie inne składniki, niż wymienione powyżej, ale tylko pod warunkiem, że przysługują one pracownikowi w okresie, w którym korzysta on z urlopu wypoczynkowego.

Obliczając wynagrodzenie za urlop należy uwzględnić fakt, że w celu ustalenia podstawy jego wymiaru wyróżnić należy trzy grupy składników pensji pracownika. Do pierwszej z tych grup zalicza się wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości – miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny stały, dodatek stażowy i stałą miesięczną premię regulaminową w określonej kwocie.

Stosownie do treści §7 powołanego rozporządzenia składniki te uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. W takim wypadku, jeśli pracownik poza wymienionymi nie otrzymuje innych składników wynagrodzeń, to nie ma nawet potrzeby ustalania jego wynagrodzenia za urlop.

Sprawdź także: Praca na pół etatu czy warto

Otrzyma on bowiem pensję za cały miesiąc w takiej wysokości, w jakiej by otrzymał, gdyby nie korzystał z urlopu tylko cały miesiąc pracował:

Przykład

Pracownik został zatrudniony w firmie X z wynagrodzeniem w wysokości 2500 zł miesięcznie. W zakładzie pracy oprócz pensji zasadniczej wypłacana jest premia regulaminowa w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. Od dnia 1 kwietnia 2012 troku pracownik otrzymał podwyżkę, po której jego pensja wynosi 2700 zł miesięcznie. W okresie od 16 marca do 10 kwietnia 2012 roku pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego.

W opisanym powyżej przykładzie nie zachodzi potrzeba wyodrębniania wynagrodzenia za urlop i ustalenia jego wysokości. Pracownik za marzec 2012 roku otrzymał wynagrodzenie za pracę i za urlop w kwocie 3.000 zł (2.500 zł + 20% x 2.500 zł), a za kwiecień 2011 r. w kwocie 3.240 zł (2.700 zł + 20% x 7.900 zł).

Czytaj także: Urlop na pół etatu

Przykład

Pracownik pracuje na pełnym etacie, z wynagrodzeniem w wysokości 2500 zł miesięcznie. Od dnia 1 marca 2012 roku pracownikowi obniżono wynagrodzenie do kwoty 2200 zł miesięcznie. W marciu pracownik wykorzystał 5 dni urlopu wypoczynkowego. Wynagrodzenie urlopowe pracownika również nie musi zostać wyodrębnione.

Skoro bowiem pracownik ma pensję składającą się wyłącznie z wynagrodzenia zasadniczego, to zgodnie z powołanym powyżej §7 składniki te uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości, w której pracownik korzysta z urlopu. Zatem pensja pracownika za miesiąc marzec 2012 z uwzględnieniem wynagrodzenia urlopowego wyniesie 2200 zł.

Czytaj także: Wniosek o przejście na emeryturę

Druga z grup składników wynagrodzeń to składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem zakwalifikowanych do pierwszej grupy (co wynika z treści § 8 powołanego rozporządzenia). W tej grupie mieszczą się wynagrodzenia określone stawką godzinową, akordową lub prowizyjną, wynagrodzenie za nadgodziny, premie zmienne, prowizje ustalane procentowo itp.

Te zmienne składniki uwzględnia się przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy w łącznej wysokości, wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a w przypadkach znacznego wahania ich wysokości (np. gdy prowizje pracownika znacznie się różnią w poszczególnych miesiącach), składniki te mogą być uwzględnione w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Należy pamiętać, iż w wypadku zmiany wysokości zmiennych składników wynagrodzenia lub zmiany ich rodzaju w tym okresie, z którego ustala się podstawę do wynagrodzenia urlopowego (czyli w ciągu tych 3 miesięcy, z których liczymy średnią), które to zmiany zostały wprowadzone przez rozpoczęciem przez pracownika urlopu albo w trakcie korzystania przez pracownika z urlopu, to podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego ustala się już z uwzględnieniem tych zmian.

Jeśli natomiast przez cały okres, który przyjmujemy do ustalenia podstawy wymiaru (czyli te 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym pracownik poszedł na urlop wypoczynkowy) lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące kalendarzowe pracownikowi nie przysługiwały zmienne składniki wynagrodzenia, to przy ustalaniu podstawy wymiaru uwzględnia się najbliższe miesiące, za które pracownikowi takie wynagrodzenie przysługiwało.

Dodatkowo w sytuacji, gdy pracownik przed dniem rozpoczęcia korzystania z urlopu wypoczynkowego otrzymał składnik wynagrodzenia należący do drugiej grupy, a składnik ten został wypłacony za okres krótszy niż przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres faktycznie przepracowany.

Przykład

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie określone w stawce godzinowej oraz premię regulaminową. Pracownik korzystał z urlopu w marcu 2012 roku, przy czym przez cały luty 2012 roku był nieobecny w pracy z powodu choroby. Do podstawy wymiaru przyjęto wynagrodzenia ze stycznia 2012 oraz grudnia i  listopada 2011 roku (z pominięciem lutego).

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oblicza się dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

Przykład

Pracownik został zatrudniony w dniu 2 stycznia 2012 roku z wynagrodzeniem w wysokości 2000 zł oraz prowizją, która w styczniu 2012 roku wyniosła 230 zł, w lutym 300 zł, a w marcu 250 zł. Zarobił więc odpowiednio 2.230 zł, 2300 zł oraz 2.250 zł. W kwietniu 2012 roku pracownik korzystał z 5 dni urlopu.

W okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc korzystania z urlopu, a więc w styczniu, lutym i marcu 2012 roku pracownik przepracował 64 dni, czyli 512 godzin. Gdyby pracownik nie korzystał z urlopu wypoczynkowego, to w kwietniu 2012 roku przepracowałby w sumie 20 dni (160 godzin). Ustalmy zatem wynagrodzenie urlopowe pracownika.

Podstawa wymiaru:  2.230 zł + 2300 zł + 2.250 zł = 6.780 zł

Stawka za 1 godzinę: 6.780 zł : 512 godzin = 13,24 zł

Wysokość wynagrodzenia urlopowego wyniesie zatem:

13,24 zł x 40 (godzin urlopu w kwietniu) = 529,60 zł.

Pozostało nam do ustalenia wynagrodzenie, jakie pracownik otrzyma za przepracowaną część miesiąca. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca ustala się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

Zgodnie z §12 tego rozporządzenia w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia – miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn.

Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Wracając zatem do naszego przykładu pracownik otrzyma wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w wysokości:

2000 – (2000 : 160 * 40) = 2000 – 500 = 1500

 Zakładając, iż w miesiącu kwietniu pracownik otrzymał premię w wysokości 180 zł, całkowite jego wynagrodzenie wyniesie:

 1500 + 529,60 + 180 = 2209,60 zł.

Podana kwota jest kwota brutto. Zainteresowanych wyliczeniem kwoty netto odsyłam do mojego wpisu tutaj, w którym przedstawiłem sposób rozliczania listy płac oraz ustalenia wysokości pensji netto pracownika.

Przykład wyliczenia wynagrodzenia urlopowego dla pracownika z nadgodzinami

Pracownik został zatrudniony w dniu 1 lutego 2011 roku z wynagrodzeniem w wysokości 2200 zł. Pracownik otrzymuje również premie miesięczne, które wypłacane są co miesiąc w różnych wysokościach. Premie te wynosiły odpowiednio w styczniu 2012 roku 550 zł, w lutym 300 zł, a w marcu 200 zł.

Dodatkowo z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych pracownik otrzymał w styczniu kwotę 180 zł za przepracowane dodatkowo 10 godzin, a w lutym pracownik otrzymał dodatkowo kwotę 203 zł za przepracowane dodatkowo 13 godzin. W kwietniu 2012 roku pracownik korzystał z 8 dni urlopu. Jak ustalić wynagrodzenie za kwiecień pracownika z uwzględnieniem wynagrodzenia urlopowego?

W okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc korzystania z urlopu, a więc w styczniu, lutym i marcu 2012 roku pracownik przepracował 21 + 21 + 22 dni, czyli 512 godzin, a dodatkowo przepracował 23 godziny nadliczbowe. Razem pracownik przepracował zatem 535 godzin.

Ustalając wynagrodzenie urlopowe pracownika w sposób podany w powyższym przykładzie należy uwzględnić nie tylko wynagrodzenie za nadgodziny, ale również doliczyć do czasu przepracowanego te godziny dodatkowej pracy pracownika. Gdyby pracownik nie korzystał z urlopu wypoczynkowego, to w kwietniu 2012 roku przepracowałby w sumie 20 dni (160 godzin). Ustalmy zatem wynagrodzenie urlopowe pracownika.

Podstawa wymiaru:

2.200 zł (zasadnicze za styczeń) + 550 zł (premia za styczeń) + 180 zł (nadgodziny za styczeń) + 2200 zł (zasadnicze za luty) + 300 zł (premia za luty) + 203 zł (nadgodziny za luty + 2.200 zł (zasadnicze za marzec) + 200 zł (premia za marzec) = 8033 zł

Stawka za 1 godzinę: 8.033 zł : 535 godzin = 15,01 zł

Wysokość wynagrodzenia urlopowego wyniesie zatem:

15,01 zł x 64 (godzin urlopu w kwietniu) = 960,64.

Pozostało nam do ustalenia wynagrodzenie, jakie pracownik otrzyma za przepracowaną część miesiąca. Ustalamy je podobnie jak w poprzednim przykładzie:

2200 – (2200 : 160 * 64) = 2200 – 880 = 1320

Zakładając, iż w miesiącu kwietniu pracownik otrzymał premię w wysokości 180 zł, całkowite jego wynagrodzenie wyniesie:

1320 + 960,64 + 180 = 2460,64 zł.

Podana kwota jest kwotą brutto.

Trzecia grupa składników wynagrodzenia pracownika dotyczy składników wypłacanych za okresy dłuższe niż miesiąc, czyli np. premie kwartalne. Składniki wynagrodzenia za wymienione okresy, stosownie do treści §12 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypłaca się w przyjętych terminach ich wypłaty, przy czym okres urlopu powinien być traktowany na równi z okresem wykonywania pracy.

Przykład:

Pracownica korzystała z urlopu w marcu 2012 roku. Pracownik oprócz wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2000 zł otrzymuje również premie kwartalne w wysokości 20 % wynagrodzenia z tego kwartału. Premia ta wypłacana jest na koniec każdego kwartału. W naszym przykładzie premia za okres obejmujący miesiąc, w którym pracownik korzystał z urlopu (a więc marzec), zostanie wypłacona w terminie jej wypłaty w takiej wysokości, jakby w marcu pracownik normalnie pracował.

W wypadku składników wypłacanych kwartalnie, półrocznie lub rocznie, nie wpływają one na wysokość wynagrodzenia urlopowego, wypłacane są bowiem w ustalonych terminach, a urlop pracownika nie wpływa na zasady ich wypłaty.

Czytaj także: Urlop po 3 miesiącach pracy

Urlop na przełomie miesięcy a ustalanie podstawy wynagrodzenia urlopowego

W praktyce często zdarza się, iż pracownik wykorzystuje urlop wypoczynkowy na przełomie miesięcy. Pojawić się może zatem pytanie, czy jeśli np. pracownik korzystał z urlopu od dnia 20 marca do dnia 10 kwietnia, to czy należy ustalić odrębnie podstawę do wynagrodzenia urlopowego za marzec, a odrębnie za kwiecień.

Rozwiewając od razu wszelkie wątpliwości: nie ma potrzeby osobnego ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego dla każdego z tych miesięcy. Taki wniosek można wysnuć z analizy przepisów –  posługują się one bowiem pojęciem „miesiąc rozpoczęcia urlopu”, zatem w przypadku urlopu przypadającego na przełomie miesięcy, ustalając wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy nie ma potrzeby odrębnego obliczania podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego dla każdego z miesięcy. Stosownie do powołanych w niniejszym artykule przepisów podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego ustala się z miesięcy

poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a nie miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu.

Powyższe oznacza, iż do ustalenia wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego pracownika na przełomie marca i kwietnia  wystarczy ustalić podstawę wynagrodzenia urlopowego dla części urlopu wykorzystywanego w marcu.

Podstawa ta będzie uwzględniana również do wyliczenia wynagrodzenia urlopowego za kwiecień. Oczywiście nie jest błędem, jeśli kadrowa od nowa ustali podstawę wynagrodzenia urlopowego za kwiecień. Wykorzystując jednak brak regulacji w tym zakresie można „ułatwić sobie życie” przyjmując jedną podstawę w obu miesiącach.

Być może w Twojej praktyce wynagrodzenie urlopowe liczy się inaczej. Jak? Podziel się, napisz w komentarzach.

Podobne wpisy

156 komentarzy

 1. Prosze o informacje co jesli w stycznou miałam 2 dni urlopu, potem w kwietniu 5 dni, w lipcu 7 dni i sierpniu 10 dni. Czy te miesiące tez moge brac pod uwage wyliczajac wynagrodzenie urlopowe za październik?

  1. Jeśli wylicza Pani wynagrodzenie urlopowe za październik, to bierze pod uwagę składniki stałe z miesiąca października oraz zmienne wypłacone w ciągu 3 miesięcy poprzedzających – nie musi pani cofać się aż do stycznia, uwzględnia Pani jedynie to, co wypłacono (składniki zmienne) w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień.

 2. Czy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy może być liczone tylko z premii miesięcznych a nie placy zasadniczej + premii? czy markety rządzą się innymi prawami?

  1. Jeśli chodzi o liczenie wynagrodzenia urlopowego, to przy ustalaniu jego podstawy bierze się pod uwagę składniki stałe z miesiąca korzystania z urlopu oraz zmienne z (co do zasady) trzech miesięcy poprzedzających. Wynika to wprost z przepisów rozporządzenia urlopowego – tu nie ma innych unormowań dla pracowników marketów. Możliwe, że przyjęty został jakiś system naliczania tego wynagrodzenia, który jest nietypowy, ale zgodny z przepisami, np. liczy się wartość jednej godziny urlopowej tylko ze składników zmiennych (premii) oraz dodaje do jakiejś wartości, ustalonej w oparciu o składniki stałe i liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu, ale to i tak wychodzi na to samo, a przynajmniej powinno.

 3. Witam.

  Które z poniższych składników zmiennych powinny być brane pod uwagę przy wyliczeniu ekwiwalentu za urlop?:
  Dodatek za godziny niedzielno – świąteczne
  Dodatek za dyżur 50%
  Dodatek za dyżur 100%
  Podstawa za godziny nadliczbowe 100%
  Podstawa za średniotygodniowe
  Dodatek za średniotygodniowe
  Dodatek za godziny nocne

 4. Mam pytanie:
  Rozwiązanie umowy nastąpiło w połowie miesiąca. Otrzymałam więc za ten miesiąc połowę wynagrodzenia.
  Miałam też niewykorzystane 7 dni urlopu.
  Mój pracodawca wyliczył mi ekwiwalent nie od kwoty wynagrodzenia na umowie, ale od kwoty faktycznie wypłaconej w ostatnim miesiącu pracy (czyli od połowy wynagrodzenia), argumentując, że podstawę stanowi wynagrodzenie za miesiąc w którym nabyto prawo do ekwiwalentu.
  proszę o informację jakich mam użyć argumentów w celu otrzymania pełnego ekwiwalentu a nie jedynie połowy?

  1. Witam

   A czy oprócz pensji zasadniczej ma Pani jakie zmienne składniki wynagrodzenia typu premie, prowizje itp.? Jeśli nie, to pracodawca nie ma racji – zakładając, że ma Pani tylko pensję zasadniczą, a nabycie prawa do ekwiwalentu za urlop następuje w tym samym miesiącu, w którym skończyła się umowa o pracę, to do ustalenia podstawy ekwiwalentu za urlop należy wziąć to wynagrodzenie, jakie pracownik zarobiłby, gdyby przepracował cały miesiąc. Pracodawca nie może przyjąć tylko tego wynagrodzenia, które Pani faktycznie zarobiła. Mówi o tym wprost przepis par. 15 rozporządzenia urlopowego. Składniki w stałej wysokości – bierze się pod uwagę składniki NALEŻNE W miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu, a nie ZA MIESIĄC nabycia prawa do ekwiwalentu.
   Licząc Pani ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracodawca powinien wziąć pod uwagę tę pensję, którą by Pani zarobiła ZA CAŁY MIESIĄC, gdyby go Pani przepracowała, a nie tylko to, co się Pani należy za czas przepracowany.

 5. system pomylił Sie przy obliczaniu mojej wypłaty kwota brutto wyniosła 7,074,98a kwota netto 4,954,05 zakład chce zwrotu w wysokości 4200zł .w czasie całego miesiąca miałem 15urlopu resztę przepracowałem za stawkę 10,50 ile faktycznie mam do zwrotu?

 6. p racujena umowe o prace na czas okreslony przez 182 dni bylam na zwolnieniu lekarskim teraz przez rok na zasilku rehabilitacyjnym najnizsza krajowa nie korzystałam z urlopu za 2013r i 2014 ile mi przysługuje urlopu i w jakiej wysokosci

 7. Witam,
  mam pytanie dotyczące naliczenia ekwiwalentu za urlop i odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki budżetowej.
  Pracownik w umowie o pracę ma stałe wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy oraz premię regulaminową bez określenia jej wysokości. Regulamin natomiast określa jej wysokość do 20% wynagrodzenia zasadniczego, bez wartości minimum za spełnienie określonych warunków m.in. sumiennego i starannego wykonywania obowiązków. Pracownik w m-cu lutym 2015 odchodzi na emeryturę. W miesiącu styczniu był na L-4, w miesiącu grudniu też był 28 dni na L-4 a miesiąc listopad cały przepracował. Za m-c listopad otrzymał 10% premii, za grudzień 0%, a za styczeń nie otrzymał wcale na wykazie premii jest kreska. We wcześniejszych okresach otrzymywał 10% wynagrodzenia zasadniczego, przy czym w miesiącach 12/2014 i 09/2014 kilka dni chorował. Jak należy obliczyć ekwiwalent za urlop dla tego pracownika.

 8. Witam. Będę wdzięczna za pomoc. Byłam na urlopie wypoczynkowym cały miesiąc. Czy do wyliczenia urlopu przyjmuje się podstawę brutto – z umowy o pracę czy też podstawę wymiaru składek ? Moje wynagrodzenie składa się z pensji zasadniczej oraz premii wypłacanej co miesiąc w stałej wysokości (razem w sumie ok 4 000 brutto). Czy w tym układzie moje wynagrodzenie za urlop będzie wynosić 4 000 zł brutto? (podstawa 4 tys/ ilość dni pracujących/ ilość dni urlopu)?

 9. W dniu 10 .04.2014 dostałem wypłatę brutto 3200 zł.
  10..05.2014 dostałem wypłatę brutto 3130 zł.
  10..06.2014 dostałem wypłatę brutto 3260 zł.
  są to wynagrodzenia z premią wypłacaną co miesiąc o raz godziny nadliczbowe.
  A miesiącu lipcu byłem na urlopie 21 dni roboczych ,pracodawca wypłacił mi wynagrodzenie tylko ze stawki godzinowej
  bez premii i godzin nadliczbowych.
  Jak mu udowodnić oszustwo.
  Bardzo proszę o odpowiedz.
  Pozdrawiam

 10. proszę o informację czy pracodawca może naliczać urlop tylko ze stawki zasadniczej? wspomnę, iż mam w umowie wynagrodzenie z tytułu stawki zasadniczej plus premia uznaniowa, jednak kadrowa moja twierdzi, że w takim przypadku urlopowe naliczane jest tylko ze stawki zasadniczej. Czy to prawda, czy tylko wymysł pracodawcy?

 11. Bardzo proszę o pomoc w wyliczeniu kwoty do wypłacenia na koniec pracy (i o rozpisanie sposobu wyliczenia ponieważ nie zgadzamy się pod tym względem z księgową pracodawcy). Stawka miesięczna to 1240zł netto. W ostatnim miesiącu pracy (czerwiec 2014) wykorzystałam 10 dni urlopu i za pozostałe 3 dni miał mi zostać wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Pracodawca wypłacił mi za to 674zł, podczas gdy z moich obliczeń wynika, że kwota powinna być wyższa. Czy jest coś na co bym się mogła powołać podczas rozmowy z księgową jeśli obliczona przez nią kwota jest błędna?

 12. Whats Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively helpful and it has aided me out loads. I hope to contribute &amp assist other users like its helped me. Great job. edcfeckceadb

 13. Wow! This could be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Excellent. I’m also an expert in this topic so I can understand your hard work. kdkcekeceecf

 14. Witam,

  przebywam na urlopie rodzicielskim, po macierzyńskim, w związku z tym przez rok dostaję zasiłek w wysokości 80% średniego wynagrodzenia z 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio macierzyński. Po zakończeniu rodzicielskiego chce wybrać zaległy i bieżący urlop wypoczynkowy.
  Ile będzie on płatny? Tyle co zasiłek, czyli te 80% jak dotąd, czy 100% kwoty wynagrodzenia widniejącej obecnie na umowie o prace?

  Dziękuję.

  1. Witam

   Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy zostanie naliczone nie od wysokości zasiłku macierzyńskiego, ale od Pani zasadniczego wynagrodzenia za pracę (i ewentualnych premii czy prowizji czy innych składników zmiennych). Jeśli ma Pani tylko wynagrodzenie zasadnicze, to wynagrodzenie urlopowe będzie w takiej wysokości, że Pani wynagrodzenie wypłacone praktycznie nie będzie odbiegać od tego, które otrzymuje Pani za pracę.

 15. Proszę o pomoc w następującej sprawie:
  z jakiego okresu do wyliczenia wynagrodzenia za czas urlopu przyjąć podstawę dla części zmiennej, a mianowicie:
  koleżanka była na zwolnieniu lekarskim od 6/2012 do 1/2013 a potem na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim do 1/2014. Od 2/2014 przebywać będzie na urlopie wypoczynkowym. Do 4/2012 wynagrodzenie obejmowało część stałą i część prowizyjną, potem wypłacany był zasiłek chorobowy. Pojawił się więc problem czy podstawę dla części prowizyjnej przyjąć z okresu przed urlopem macierzyńskim, czy też jak zasugerowano mi ostatnie 3 miesiące przed rozpoczęciem urlopu.
  Pojawił się też jeszcze inny problem: koleżanka za nim poszła na zwolnienie lekarskie podpisała nowe warunki wynagradzania obowiązujące od 6/2012 gdzie między innymi zmieniał się sposób liczenia prowizji.

  Będę bardzo wdzięczna za pomoc lub podanie podstawy prawnej dzięki której uda mi się rozwiązać ten problem.

 16. Witam,
  Przedstawię moją sytuację. Pracuję w przedszkolu niepublicznym. Na początku czerwca trafiłem na zabieg do szpitala i do połowy czerwca byłem na l4, a drugą połowę na urlopie wypoczynkowym. Na początku lipca trafiłem na drugi zabieg do szpitala i tym razem cały lipiec byłem na l4. Cały siepień byłem na urlopie wypoczynkowym. Kiedy dostałem wypłatę okazało się, że pracodawca zapłacił mi tylko podstawę wynagrodzenia za urlop, a nie średnią. Dodam, że w ciągu roku mam nadgodziny i premię. Czy pracodawca źle policzył moje wynagrodzenie?

 17. Proszę o pomoc w następującej kwestii:
  Żona jest lekarzem. W okresie od 14.03 – 22.05.2013 roku była na zwolnieniu chorobowym będąc w ciąży. Do końca maja pracowała normalnie w rodzimym szpitalu a od 01.06 do 31.07.2013r przebywała na urlopie szkoleniowym. W szpitalu w którym pracuje żona wypłacane są do urlopów szkoleniowych średnie dyżurowe za okres wcześniejszych trzech miesięcy. Żona przed pójściem na „chorobowe” pełniła około 3 – 4 dyżury miesięcznie.
  Właśnie okazało się, że za okres urlopu szkoleniowego szpital nie wypłacił jej średniej dyżurowej a jedynie podstawową pensję tłumacząc, że w okresie 3 miesięcy przed urlopem była na chorobowym i nie pełniła dyżurów.
  Wydaje mi się, że w okresie kiedy była na zwolnieniu chorobowym nie przysługiwało jej wynagrodzenie określone w paragrafie 8 Rozp. Min. Pracy z 97roku i według paragrafu 6 tego rozporządzenia „wynagrodzenie urlopowe” ustala się z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. (dodam że w ramach chorobowego otrzymywała średnią dyżurową chyba za wcześniejsze 12 miesięcy). Czy zatem nie powinien obowiązywać tu paragraf 11 o ustalaniu podstawy wymiaru z okresu 3 miesięcy kiedy pracownikowi przysługiwały składniki wynagrodzenia z paragrafu 8 ? Paragraf 9 także mówi, że podstawę wymiaru oblicza się
  z okresu „kiedy pracownik wykonywał pracę”. Art 172 k.p. też mówi że za urlop wypoczynkowy powinna dostawać wynagrodzenie takie samo jakby pracowała. Bardzo proszę o odpowiedź. Z wyrazami szacunku.

  1. Witam

   Szczegółowej odpowiedzi udzielę Panu, jak tylko sprawdzę, czy tu w grę nie wchodzą przepisy szczególne, dotyczące wynagradzania pracowników służby zdrowia.

 18. Witam!
  Wynagrodzenia płatne są na koniec miesiąca. Pracownik miał 5 dni urlopu w maju. Pensja jest stała. Do podstawy wliczam składniki zmienne ( nadgodziny ) wypłacone w m-cach luty, marzec, kwiecień. Ale była wyjątkowa sytuacja i nadgodziny za styczeń wypłacono w lutym, no i za luty też w lutym ( czyli w lutym miał wypłacone nadgodziny za 2 miesiące ). Czy te nadgodziny za styczeń wypłacone w lutym należy wliczyć do podstawy urlopowej czy nie? A co z godzinami? czy do godzin w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona podstawa urlopu doliczyć również nadgodziny ze stycznia?
  Z góry dziękuje za odpowiedź

 19. Witam,

  w mojej firmie wynagrodzenia są wypłacane do 10-go kolejnego miesiąca.

  W przypadku składników zmiennych – bierze się składniki wypłacone, czy jednak data wypłaty ma znaczenie? Przykładowo: pracownica miała nadgodziny w 02/2013, które były wypłacone w 03/2013 wraz z wynagrodzeniem. Czy do podstawy urlopu w 06/2013 biorę pod uwagę te nadgodziny? (trzy miesiące to 3-5, nadgodziny wypłacone w marcu za luty)

  Pozdrawiam,
  Agnieszka

  1. Witam
   Data wypłaty ma znaczenie. Zgodnie z par. 8 rozporządzenia urlopowego w podstawie wynagrodzenia urlopowego uwzględnia się składniki zmienne wypłacone w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a nie te, do których pracownik nabył prawo. Problem polega na tym, że ustalając w ten sposób nie uwzględnia się już tych godzin nadliczbowych, a jedynie wynagrodzenie za nie, bo godziny nadliczbowe miały miejsce przed tymi trzema miesiącami, z których ustalono podstawę wynagrodzenia urlopowego, natomiast wynagrodzenie za nie wypłacono właśnie w ciągu tych trzech miesięcy.

 20. Witam, proszę o pomoc przy wyliczeniu wynagrodzenia za czas urlopu dla Głównej księgowej samorządowej jednostki budżetowej (szkoły). Zgodnie z umową o pracę na wynagrodzenie jej składają się: płaca zasadnicza, wysługa, dodatek funkcyjny oraz premia w wysokosći do 20%. (Główna księgowa nie podlega pod regulamin wynagradzania ponieważ jest osoba zarządzajacą – zgodnie z KP). W miesiącu kwietniu 2012r. wzięła 2 dniu urlopu (16 godzin), i wynagrodzenie jej zostało przeliczone biorąc pod uwage składniki zmienne z trzech m-cy poprzedzajaćych rozpoczecie urlopu, czyli za okres styczeń – marzec 2012. Ale akurat w tym okresie (styczeń – marzec), księgowa otrzymywała premię w tej samej wysokosći 20% pensji zasadniczej. Zatem jej wynagrodzenie brutto za te 3 m-ce było takie stałe. Czy w takim przypadku należy przeliczyć wynagrodzenie według godzin przepracowanych w tym 3 mieisęcznym okresie, i godzin wziętego urlopu (jak przy liczeniu ze skąłdników zmiennych). Czy jednak nie powinno sie tu przeliczać skłądników przez te godziny i naliczyć pensje brutto jak za ostatnie 3 m-ce? Wynagrodzenie brutto (przy premii 20%) wynosi 3 596zł. Wziecie urlopu w kwietniu i przeliczenie wynagrodzenia według faktycznie przepracowanych godzin, powoduje że w kwietniu jej wynagrodzenie brutti jest o ok. 2 zł niższe niż w miesiacu, kiedy urlopu nie brała. CZy jest to zgodne z przepisami, ze za czas urlopu nie moze dostać niższego wynagrodzenia niż gdyby tego urlopu nie brała? dziekuję za odpowiedź. Basia

 21. Proszę o radę jeżleli pracownicy w firmie otrzymują comiesięczna premie uznaniowa w wysokosci 110-130 % wynagrodzenia czy nalezy ja zaliczac do wynagrodzenia urlopowego nadmienie iz zgodnie ze swoja stawka godzinowa 8 zl przy 168 godzinach miesiecznie zarobili by okolo 1300 zlotych czyli ponizej najnizszej krajowej i pracodawca stosuje zasade pensja plus premia od 4 lat wstecz by mozna bylo cokolwiek zarobic czasami sie zdarza ze naliczy za malo premii i jest awantura i dolicza wiecej premi by pracownik mogl zarobic swoje…czy takie premie nalezy wliczac do wynagrodzenia urlopowego??

  1. Witam
   Takie premie są wliczane do podstawy wynagrodzenia urlopowego. Proszę tylko pamiętać, że ustalając podstawę wynagrodzenia urlopowego bierze Pan pod uwagę premie wypłacone w ciągu trzech miesięcy, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a więc ważna tu jest data wypłaty wynagrodzenia. Jeśli np. pensję za styczeń pracownik otrzymuje w lutym, to pojawia się „przesunięcie miesięczne”, czyli np. ustalając wynagrodzenie urlopowe w maju bierze Pan pod uwagę pensję ze stycznia, lutego i marca, wypłacone odpowiednio w lutym, marcu i kwietniu.

 22. Witam,Pracuję w firmie od 6 lat. Na umowie mam najniższą krajową plus premię uznaniową od której mam odprowadzane wszystkie składki. Będąc na urlopie macierzyńskim miałam normalną pensję – ok 2,5 netto, teraz skorzystałam z zaległego urlopu wypoczynkowego i dowiedziałam się, że u mnie w firmie ” się zmieniło” i będę miała za urlop zapłaconą tylko podstawę a nie średnią z kilku miesięcy jak do tej pory. Czy taka zmiana może mieć miejsce – bo wychodzi na to,żę teraz pójście na zasłużony urlop jest karą. Czy to jest zgodne z prawem. Bardzo proszę o odpowiedź. dziekuję

  1. Witam
   A czy ta premia uznaniowa była wypłacana w każdym miesiącu? Czy ona została jakoś doprecyzowana, np. w regulaminie wynagradzania? Czy ta premia była wypłacana co miesiąc w takiej samej wysokości?

   1. tak, premia była wypłacana w każdym miesiącu, wysokość premii była regulowana uzyskaną marżą za dany miesiąc. Do tej pory miałąm np 0.9% od uzyskanej marży, teraz po powrocie do pracy będę miała już tylko 0,5%. Premia była wyraźnym składnikiem pensji – zus naliczył mi zasiłek chorobowy i macierzyński ze średniej otrzymywanych wypłat a nie podstawę. Na umowie o pracę mam wyszczególnione : podstawa czyli najniższa krajowa i premia uznaniowa. Wszystkie ustalenia dotyczące naliczania premii są niestety zawierane ustnie. Jednak w przypadku wynagrodzenia za urlop nie zamierzam sie poddać bez walki – muszę tylko wiedzieć czy mam prawo się o to ubiegać. Dziękuję

  2. Mąż pracuje w firmie transportowej. Wynagrodzenie wynosi 2000zł brutto plus diety. Jakie wynagrodzenie powinien otrzymać za 26 dni urlopu wypoczynkowego?

   1. Rozumiem, że diety wynikają z rozliczania podróży służbowych, tak? Jeśli tak, to wynagrodzenie za czas urlopu będzie takie samo, jak wynagrodzenie za pracę, ponieważ Pani mąż ma wynagrodzenie tylko w stawce zasadniczej, a należności z tytułu podróży służbowych nie są wliczane do podstawy wynagrodzenia urlopowego.

 23. Witam, mam nurtujące mnie pytanie. Sytuacja jest taka, że pracodawca wydzielił dwa spśród pięciu stanowisk księgowych i nakazał zatrudnienie na nich tylko i wyłącznie kobiet. Czy jego działanie jest zgodne z prawem i dlaczego??

  1. Witam
   Informacje na temat zakazu dyskryminacji i podobnych kwestii znajdzie Pani tu:

   https://www.kadrywpraktyce.pl/zagadnienia-teoretyczne-2/

   Co do zasady różnicowanie pracowników ze względu na płeć jest niedopuszczalne, o ile nie jest uzasadnione konkretnymi przesłankami (np. pracodawca zamiast kobiet zatrudnia mężczyzn, bo praca na danym stanowisku wymaga odpowiednio dużej siły fizycznej pracownika). Jeśli pracodawca potrafi racjonalnie i obiektywnie uzasadnić, czemu na tych stanowiskach chce zatrudniać wyłącznie kobiety, to jest to dopuszczalne. Może to wynika z przyjętej w firmie polityki kadrowej. Aby jednoznacznie stwierdzić, czy jest to dopuszczalne czy nie, musiałbym mieć więcej informacji na ten temat.

 24. W wyniku porozumienia zakładów i pracownika, pracownik został zwolniony
  i podjął pracę u nowego pracodawcy. Pracodawca (nowy) nie chce realizować prawa pracownika w zakresie urlopu zaległego i bieżącego. Czy postępuje słusznie?

  1. Witam
   Czy ma Pani na myśli przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę? Bo jeśli tak, to pracownik ma prawo do urlopu u nowego pracodawcy, w tym urlopu zaległego. Proszę sprawdzić, czy pracownik nie otrzymał ekwiwalentu za niewykorzystany zaległy urlop. Jeśli otrzymał ekwiwalent, nowy pracodawca nie musi udzielać mu tego zaległego urlopu.
   Proszę pamiętać, że pracodawca ma prawo odmówić pracownikowi udzielenia urlopu w konkretny terminie, co nie oznacza, że ma prawo odmówić urlopu wypoczynkowego w ogóle.

 25. Pracownik przedsiębiorstwa X odbył urlop wypoczynkowy w terminie 1-31.07.2012 r. jego podstawowa pensja wynosi 7000 zł. W miesiącu maju tego roku, otrzymał nagrodę jubileuszową w wysokości 14000 zł. Dodatkowo w miesiącach kwiecień, maj i czerwiec otrzymał dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, w wysokości odpowiedni: 300 zł, 200 zł i 400 zł. jakie przysługiwało mu więc wynagrodzenie urlopowe?

  1. Witam
   A czy pensję np. za maj pracownik otrzymuje jeszcze w maju, czy w miesiącu następnym? To ważne, bo do ustalenia podstawy wynagrodzenia urlopowego należy przyjąć składniki wypłacone w miesiącach poprzedzających, a nie te, do których pracownik nabył prawo.

    1. Rozumiem, ale czy pensja jest wypłacana w tym samym miesiącu, czy np. 10 dnia następnego miesiąca? To ma znaczenie dla ustalenia podstawy wynagrodzenia urlopowego. Przykładowo:

     Wypłaty mają miejsce ostatniego dnia miesiąca. Pracownik na urlopie w lipcu. Wówczas do ustalenia podstawy wynagrodzenia urlopowego bierze Pani pensje za kwiecień, maj, czerwiec.

     Z kolei pensja za marzec wypłacona 10 kwietnia, za kwiecień 10 maja, a za maj 10 czerwca. Wówczas do ustalenia podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy pracownika w lipcu bierze Pani pensję za marzec, kwiecień i maj.

     Przepisy rozporządzenia urlopowego mówią o wynagrodzeniu wypłaconym w danym miesiącu, a nie za dany miesiąc.

     1. Ale czy to jest pensja za miesiąc poprzedni, czyli np. 10 maja otrzymuje pensję za kwiecień czy za maj?

 26. Firma od 1 stycznia 2012 roku delegowała mnie do pracy za granicą ,w podpisanej umowie była określona stawka 9 euro na godzinę brutto oraz że za każdy miesiąc przepracowany za granicą nabywam prawo do urlop w wysokości 1 /12 jego wymiaru. Natomiast moja umowa z firmą za pracę w kraju wynosi 2200zł brutto . Po powrocie do kraju chcę wykorzystać urlop nabyty podczas delegacji zagranicznej .moje pytanie to jak zostanie mi naliczone wynagrodzenie za urlop, czy ze stawki zagranicznej czy z polskiej umowy?

 27. Witam mąż pracował od 23.04.2012 do 05.01.2013 o umowe o prace. ksiegowa wyliczyla ze ma 20 dni urlopu wiec maz wykorzystal je w grudniu,( dał wypowiedzenie wiec zlozyl wniosek o urlop) Mąż ma brutto 1500zł. pracuje 8h/ 5dni w tygodniu Ktoś może mi powiedzieć ile powinni jemu zapłacić za ten urlop. i w świadectwie pracy ma zapisane ze wyplacono ekwiwalent za 2 dni urlopu. Ile ma dostac za ten urlop i ekwiwalent ? Będę wdzięczna za odp, bo nie chcemy aby w pracy zrobili nas w …
  Księgowa wyliczyla ze ma 20 dni urlopu do grudnia, a co z tymi 5 dniami stycznia? Proszę o pomoc

  1. Witam
   W grudniu było 19 dni roboczych, więc tyle mógł mąż wykorzystać urlopu. Zakładając, że tak, jak Pani napisała mąż wykorzystał w zeszłym roku te 20 dni urlopu, to ponieważ Pani mąż ma stałe wynagrodzenie 1500 zł, to naliczając wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w grudniu księgowa wzięła do podstawy wynagrodzenie męża za grudzień, czyli 1500 zł. Skutkiem tego mąż za grudzień powinien otrzymać wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby normalnie pracował, czyli 1500 zł brutto. Ponieważ mąż był zatrudniony do dnia 5 stycznia, to za styczeń proporcjonalnie naliczono mu urlop wypoczynkowy, którego już nie wykorzystał, zatem pracodawca powinien zapłacić za niego ekwiwalent.
   Kwotę ekwiwalentu brutto ustalono następująco:
   1500 : 21 (współczynnik ekwiwalentowy) = 71,42
   71,42 : 8 (godzin na dzień urlopu) = 8,93
   8,93 * 16 (godzin urlopu) = 142,86 zł brutto.

 28. Witam serdecznie.
  Moja umowa o pracę na czas określony zakończyła się 31.12.2012. Od 24 marca przebywałam na zwolnieniu lekarskim 182 a następnie do końca umowy na świadczeniu rehabilitacyjnym. Zakład pracy w ostatnim dniu trwania umowy wypłacił mi ekwiwalent za niewykorzystany urlop 7 dni za 2011 i 20 dni za 2012 rok. Pracowałam w pełnym wymiarze, przez 5 dni w tygodniu, moja pensja zasadnicza to 1500, nie miałam żadnych dodatków. Wypłacony ekwiwalent to 1343 zł.
  Proszę o odpowiedź co w moim przypadku jest podstawą do ekwiwalentu- płaca zasadnicza czy świadczenie reh. i czy wypłacona kwota jest prawidłowa. Będę wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam.

   1. Dokładnie to kwota 1343,42 zł netto. Nie wiem czy przy ustalaniu podstawy ekwiwalentu miało znaczenie to, że od 27 lutego 2011 do 9 marca byłam na zwolnieniu w związku z wypadkiem przy pracy. A później od 24 marca zwolnienie związane z operacją. Jedno z drugim nie miało nic wspólnego, chociaż zus to pierwsze zwolnienie zaliczył w poczet tych 182 dni ( jedno i drugie uznał za schorzenie narządu ruchu).

    1. Witam
     Stosownie do treści § 14 rozporządzenia urlopowego ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, zwany dalej „ekwiwalentem”, ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, ze zmianami określonymi w § 15-19. Jednocześnie zgodnie z treścią § 11 ust. 1 powołanego rozporządzenia jeżeli przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, poprzedzający miesiąc wykorzystywania urlopu wypoczynkowego, lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące kalendarzowe, pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie określone w § 8, przy ustalaniu podstawy wymiaru uwzględnia się najbliższe miesiące, za które pracownikowi przysługiwało takie wynagrodzenie (chodzi o wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy, a nie np. zasiłek chorobowy czy świadczenie rehabilitacyjne). Ponieważ w ostatnim czasie korzystała Pani ze świadczenia rehabilitacyjnego, a wcześniej zwolnienia lekarskiego z prawem do zasiłku, do ustalenia podstawy ekwiwalentu należy przyjąć Pani wynagrodzenie z okresu przed zwolnieniem lekarskim. Aby precyzyjniej odpowiedzieć na Pani pytanie musiałbym wiedzieć, jakie pracodawca przyjął miesiące do podstawy ekwiwalentu za urlop. Zakładając, iż przyjął do podstawy Pani pensję za grudzień 2011 oraz styczeń i luty 2012 to musiałaby Pani napisać, jaka była Pani pensja w grudniu 2011 (czy ówczesne minimalne, w wysokości 1386 zł)?

     1. Niestety nie wiem jakie miesiące przyjął pracodawca do obliczenia ekwiwalentu, ale moja pensja w grudniu 2011 to najniższa krajowa tzn. 1386 zł. Natomiast jeśli chodzi o luty 2012 to w tym miesiącu otrzymałam jeszcze 13 pensję ( za przepracowany okres w 2011 roku- umowa od 27 kwietnia).

     2. Trzynasta pensja nie jest uwzględniana w podstawie do ekwiwalentu. Z kolei co do ustalenia podstawy do ekwiwalentu, to nawet gdyby przyjąć Pani wynagrodzenie z grudnia 2011 oraz stycznia i lutego 2012, to obliczenia są następujące:
      Podstawa ekwiwalentu: 1386 + 1500 + 1500 = 4386
      4386:3 = 1462
      1462:21 (współczynnik ekwiwalentowy za 2012 rok) = 69,62 zł
      69,62 zł:8=8,70 zł
      8,70 zł * 216 (godzin zaległego urlopu) = 1879,20 zł brutto, co po przeliczeniu na kwotę netto da 1355,62 zł (bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu).
      Podany wynik może się nieznacznie różnić (nie wiemy, jaką podstawę do ekwiwalentu przyjął pracodawca), niemniej jest to kwota zbliżona do tego, co Pani otrzymała.

 29. „A jaki jest zapis w regulaminie, dotyczący premii uznaniowej? Nie zawsze składnik co do zasady oskładkowany będzie wchodził do podstawy chorobowego, to nie jest reguła”
  ODP:
  Regulamin mówi, że premie uznaniowe przyznawane sa za indywidualne osiągnięcia w zależności od efektywności działania… Składniki zmienne do urlopu wypoczynkowego naliczane będą z 12 miesięcy.

 30. Witam, proszę o radę, chodzi mi o premię uznaniową, czy powinna być brana pod uwagę przy obliczaniu podstawy wynagrodzenia urlopowego? W tym przypadku premia ta nie jest wypłacana jeśli pracownik jest cały miesiąc na urlopie wypoczynkowym (chorobowym), natomiast zdarza się, że występuje w sytuacji, kiedy pracownik jest kilka dni w miesiącu na urlopie wypoczynkowym, a „zasłużył” na premię w danym miesiącu. Zasłużył – tzn. w zależności od tego czy miał więcej obowiązków czy mniej w miesiącu. Według mnie powinna być ona wliczana do podstawy urlopowego, ale czytałam również, że w takim przypadku nie wlicza się jej do podstawy i teraz mam dylemat… Bardzo proszę o pomoc.
  Pozdrawiam

  1. Witam
   Premia uznaniowa nie jest wliczana do podstawy wynagrodzenia urlopowego. Nie jest ona bowiem składnikiem wynagrodzenia, do którego pracownik zachowuje roszczenie. Jeśli premia ta zależy wyłącznie od uznania pracodawcy, to bez znaczenia, czy jest ona wypłacana w miesiącu, w którym pracownik był na urlopie, czy też nie.
   Podobny pogląd wyraził Sąd Najwyższy w swym wyroku z dnia 20 lipca 2000 roku sygn. I PKN 17/00 – „Inaczej będzie z premią uznaniową, która jest wypłacana przez pracodawcę wtedy, gdy on uzna to za zasadne. Nie ma ona charakteru roszczeniowego, co wiąże się z tym, iż nie wchodzi do podstawy wynagrodzenia urlopowego”

   1. Dzień dobry,
    a jeśli chodzi o wynagrodzenie chorobowe, to premia uznaniowa wchodzi do podstawy chorobowego? Oczywiście, jeśli nie jest wypłacana w momencie pobytu na zwolnieniu chorobowym.
    Mam jeszcze pytanie dotyczące obliczania wynagrodzenia za czas przepracowany.
    Przykładowo pracownik zarabiał przez 9 miesięcy 2000zł a przez kolejne trzy miesiące 3000zł. Podstawę do wynagrodzenia chorobowego będzie stanowiła średnia kwota z 12 miesięcy. Czy obliczając wynagrodzenie za czas przepracowany za wynagrodzenie zasadnicze przyjmuję średnią z 12 miesięcy czy 3000zł tyle ile pracownik by zarobił gdyby pracował cały miesiąc.
    Pozdrawiam

    1. Przy ustalaniu podstawy do wynagrodzenia chorobowego/zasiłku premii uznaniowej również się nie uwzględnia. Generalnie premia uznaniowa jest de facto nagrodą uznaniową, a zatem nie wlicza się jej ani w podstawie do wynagrodzenia urlopowego, ekwiwalentu za urlop, ani do chorobowego czy zasiłków.
     Natomiast licząc wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca bierze Pani pod uwagę wynagrodzenie należne w miesiącu korzystania z urlopu (choroby) – ważne jest wynagrodzenie zasadnicze z tego jednego miesiąca, czyli 3000 zł. Średnią liczy Pani tylko ustalając podstawę do chorobowego.

     1. Mam teraz mętlik w głowie, ponieważ otrzymałam informację od pracownika ZUS, że premię uznaniową powinnam wliczać do podstawy chorobowego. Jest to składnik „oskładkowany” i dlatego powinien wchodzić do podstawy…

     2. A jaki jest zapis w regulaminie, dotyczący premii uznaniowej? Nie zawsze składnik co do zasady oskładkowany będzie wchodził do podstawy chorobowego, to nie jest reguła.

 31. Witam serdecznie,byłem zatrudniony w firmie na 1/2 etatu (od 1.04.2011 do 2.11.2012) i w tym czasie nie wykorzystałem urlopu. Jak obliczyć ewentualny ekwiwalent za urlop? (na umowie miałem 800zł)

  1. Witam
   Proszę o informację, czy była to Pana pierwsza praca i czy ma Pan prawo do urlopu w wymiarze 20 czy 26 dni, jak również, czy kadrowa poinformowała Pana, do ilu dni urlopu nabył Pan prawo w tym zakładzie pracy. Po uzyskaniu tych informacji przedstawię Panu konkretne wyliczenia.

   1. Praca ta nie była pierwszą jednak przysługuje mi prawo do 20 dni urlopu. Kadrowa wyliczyła 22dni (88 godzin). Jak pisałem wcześniej było to 1/2 etatu i 800zł. Bardzo dziękuje za odpowiedz. Pozdrawiam

    1. Jeśli nie wykorzystał Pan tego urlopu to przysługuje Panu ekwiwalent za 88 godzin. Miał Pan tylko stały składnik wynagrodzenia, a zatem stosownie do przepisów par. 7 i 14 rozporządzenia urlopowego do ustalenia podstawy ekwiwalentu bierze się pod uwagę wynagrodzenie należne w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu (w Pana wypadku wynagrodzenie, które otrzymałby Pan za pełny przepracowany listopad, czyli 800 zł). Obliczenia są następujące:
     800 zł : 10,5 (tyle wynosi na 1/2 etatu współczynnik ekwiwalentowy na 2012 roku) = 76,19 zł
     Ustalenie wartości godziny ekwiwalentu:
     76,19 : 8 (godzin za dzień urlopu) = 9,52 zł
     Ustalenie wysokości ekwiwalentu:
     9,52 zł * 88 godzin (zaległego urlopu) = 837,76 zł – tyle powinien wynieść Pana ekwiwalent za urlop

 32. Witam serdecznie
  Pracownik był na urlopie 19.10.2012. Wynagrodzenia są wypłacane 10-go za miesiac poprzedni. Wynagrodzenie wynosiło:
  IX 2012 godzin przepracowanych 120
  PODSTAWA 2.250,00
  WYNAGR.URLOPOWE 750,00
  VIII/2012 godzin przepracowanych 88
  PODSTAWA 1.600,00
  ZASIŁEK CHOROBOWY 1153,18
  VII/2012 godzin przepracowanych 0
  ZASIŁEK CHOROBOWY 2553,47
  Proszę o obliczenie wynagrodzenia za urlop w październiku.

  1. Witam
   Musi mi Pani jeszcze podać informację, czy pracownik ma tylko wynagrodzenie zasadnicze, czy również jakieś zmienne składniki, np. premie czy prowizje. i druga rzecz – zgodnie z przepisami do ustalenia (w wypadku zmiennych składników) wynagrodzenia urlopowego przyjmuje się sumę zmiennych składników wypłaconych w ciągu trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik korzysta z urlopu. Czyli bierze się pod uwagę pensje wypłacone w tym okresie, a nie które należą się za te trzy miesiące. Skoro pensje są wypłacane 10-go za poprzedni miesiąc, to we pensję wrześniową wypłacono w październiku, we wrześniu wypłacono pensję za sierpień, w sierpniu za lipiec, a w lipcu za czerwiec. Skoro bralibyśmy do podstawy miesiące od lipca do września, to musi Pani podać, jakie pracownik miał składniki wynagrodzenia za czerwiec (wypłacone w lipcu).

   1. Witam
    Wypłacana jest premia uznaniowa, która nie jest wliczana do obliczania urlopu zgodnie z regulaminem wynagradzania.
    Wynagrodzenie za czerwiec wyniosło:
    zasiłek chorobowy 2440,23
    Pracownik od 15.02.2012 do 14.08 był na zwolnieniu chrobowym

    1. Pracownik ma zatem dwa składniki wynagrodzenia – zasadnicze i premię, która zgodnie z regulaminem nie jest wliczana do podstawy wynagrodzenia urlopowego. Do ustalenia podstawy tego wynagrodzenia stosuje Pani zatem tylko składniki stałe. Zgodnie z treścią § 7 rozporządzenia urlopowego składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. Czyli do wyliczenia wynagrodzenia urlopowego w październiku bierze Pani pod uwagę wynagrodzenie zasadnicze z października. Zakładając, iż wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynosi 3000 zł obliczenia są następujące:
     Wynagrodzenie urlopowe:
     3000 zł : 184 (godzin do przepracowania w październiku) = 16,30 zł
     16,30 zł * 8 (godzin urlopu) = 130,40 zł – tyle wynosi wynagrodzenie za jeden dzień urlopu.
     Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca:
     3000 – (3000:184)*8 = 3000 – 130,40 = 2869,60 zł
     Czyli łącznie pracownik zarobi 3000 zł brutto, zgodnie z zasadą, iż urlop wypoczynkowy nie powinie skutkować pomniejszeniem wynagrodzenia.

 33. Proszę o radę. Jak mam rozumieć premie która jest wypłacana w ilości kwotowej od przepompowanego betonu (jesteśmy firmą zajmująca się produkcja betonu). Konkretnie pracownicy maja określoną stawkę godzinowa za każdą godzinę pracy. Dodatkowa wypłaca im się premie. jak ta premie ująć w nadgodzinach. Czy wliczać premie do obliczenie stawki za dodatkowa godzinę p[racy (czy w tej sytuacji pracownik nie dostałby podwójnie stawki tzn. dostał by stawkę za godzinę wraz z premia dodatkowo zaś premie za wypompowanie betonu które zrobił w nadgodzinach/) Nie ma norm dla pracownika wszystko zależy od ilości zamówień.

  1. Witam
   Taka premia nie będzie wliczana do wartości godzin nadliczbowych. Premia ta nie jest uzależniona od czasu pracy, a jedynie od wyników (ilości przepompowanego betonu). Ustalając wysokość wynagrodzenia za godziny nadliczbowe oraz dodatków bierze Pani pod uwagę jedynie stawkę godzinową pracownika.

 34. Proszę podpowiedzieć czy pracodawca może w dowolny sposób sformułować zasady przyznawania premii prowizyjnej mającej charakter dodatkowego składnika do wynagrodzenia zasadniczego. W zaproponowanym regulaminie wynagradzania jest zapis że pramia obliczana jest oczywiście jako procent od zysku itd ale pomniejszana o różnicę wynikającą z powiększonego o wartość prowizji (wliczonej do podstawy urlopu) wynagrodzenia urlopowego. Nie chce żeby ta premia wchodziła do podstawy wynagrodzenia urlopowego ale że nie ma sposobu na „ominięcie” tego składnika (premia przyznawana jest co miesiąc) więc od naliczanej prowizji odejmie to co zostało wliczone do wynagrodzenia urlopowego.

  1. Premia prowizyjna jako zmienny składnik miesięczny jest uwzględniana w podstawie do wynagrodzenia urlopowego. Pracodawca może dowolnie kształtować zakres jej przyznawania w regulaminie wynagradzania, jednakże zapisy mniej korzystne niż ustawowe nie będą co do zasady obowiązywać. Proszę o informację, na czym dokładnie polega to pomniejszanie – najlepiej na jakimś przykładzie. Wówczas udzielę Pani pełnych informacji.

   1. Zakładam że w każdym miesiącu jest do przepracowania 160 godz.
    Styczeń
    Prowizja: 1000,00 zł
    Wynagrodzenie zasadnicze: 5000,00
    Luty:
    Prowizja: 500,00 zł
    Wynagrodzenie zasadnicze: 5000,00
    Marzec
    Prowizja: 700 zł
    Wynagrodzenie zasadnicze: 5000,00

    Kwiecień (urlop przez 5 dni – 40 godzin)
    Wynagrodzenie zasadnicze 3750,00
    Wynagrodzenie urlopowe (1250,00 zł + plus średnia z prowizji z 3 miesięcy 183,20 zł)
    Prowizja przysługująca jako procent od zysku: 700 jednakże ma być dodatkowo zmniejszona o kwotę 183,20 zł, czyli prowizja do wypłaty wyjdzie 516,80 zł).

    1. Zastanawiam się czy pracodawca może stosować taką metodę wyliczania prowizji a następnie wynagrodzenia urlopowego. Regulamin ma wejść w życie w styczniu więc mamy jeszcze czas na protesty i zmiany.

    2. Powyższe rozwiązanie wydaje się być prawidłowe, jednakże aby to ostatecznie stwierdzić, musiałbym wiedzieć, na jakiej dokładnie zasadzie naliczana jest prowizja – od zysku, ale od zysku wypracowanego w czasie pracy przez konkretnego pracownika? Zakładam, że pracownik, idąc na urlop, siłą rzeczy będzie miał w tym miesiącu niższą prowizję, rekompensowaną uwzględnianiem w podstawie do wynagrodzenia urlopowego średniej z poprzedzających trzech miesięcy. Jeśli Pani może, to proszę przesłać na e-mail (w zakładce kontakt) fragment regulaminu, dotyczący prowizji i wynagrodzenia urlopowego. Wówczas wyjaśnię Pani wszystko bez żadnych wątpliwości.

 35. Mam pytanie na, które nie znalazłam odpowiedzi. Pracuje w systemie zmianowym. Od pensji podstawowej mam naliczane dodatkowe pieniądze za godz. nocne ( 65%) i świąteczne (45%). Ostatnio korzystam praktycznie co miesiąc z paru dni urlopu ( 12- 36 godz.- urlop jest rozliczany w systemie godzinowym, podobnie jak dodatki w którym byłam na urlopie ? Wg mnie powinny to być miesiące przepracowane w całości. I załóżmy, że kwoty te wynoszą 700, 560 i 650 zł w kolejnych miesiącach. Czy powinnam mieć „uzupełnione” pieniądze do średniej z tej kwoty ?

  1. Witam
   A z czego wynika, że godziny nocne to 65 %? Z regulaminu wynagradzania? Kodeksowo to powinno być 20 %. Podobnie z czego wynika dodatek świąteczny? Rozumiem, że 45 % to dodatek za godzinę pracy w święto, tak? Proszę sprecyzować drugą część pytania – czy chodzi o prawidłowe naliczanie wynagrodzenia urlopowego?

   1. Dodatek za godziny nocne ( od 22.00 do 6.00) to dodatkowo 65% i jest to przyjęte chyba na mocy czegoś szerszego niż regulamin w danej placówce, bo obowiązuje w całej Polsce we wszystkich tego typu placówkach. Podobnie z godz. świątecznymi. Problem polega na tym, że nie mamy takiej samej ilości tych godzin w poszczególnych miesiącach. czasem mam 48 godz. św. czasem 8. Z godzinami świątecznymi podobnie. Ostatnio praktycznie co miesiąc biorę 12- 24 godz, urlopu ( to są 1-2 dni robocze). W zeszłym miesiącu miałam 36 godz. + opieka na dziecko. Przelew na konto mam 200 zł. mniejszy niż w poprzednim miesiącu. Przyznam się, że jeszcze nie widziałam rozliczenia, ale noce i święta to jedyne ruchome składniki pensji. Wiem od koleżanek, że można właśnie i do 200 zł. ( netto) stracić na urlopie. Pani w kadrach tłumaczy, że tak nalicza komputer :> Komputer nalicza to co się wprowadzi 😉 Miałam już z „moimi” paniami przejścia co do naliczania zwolnienia lek. czy funduszu socjalnego. Wszystkie sprawy wygrywałam, bo miałam wsparcie w osobie, która się tym zajmowała. Niestety po 1. osoba ta już nie pracuje, po 2 nie miała do czynienia z dodatkiem za godz. nocne i świąteczne. Jednocześnie wiem, że istnieje możliwość, że pomimo urlopu mogę mieć dodatek za ww. godziny na równi lub nawet wyższy niż w miesiącu w którym tego urlopu nie miałam. Jutro będę chciała z paniami porozmawiać, ale wolałabym cokolwiek wiedzieć, bo niestety po tym co z nimi przeszłam nie są dla mnie autorytetami. Z góry dziękuje za odpowiedź.

    1. Proszę mi napisać jeszcze, gdzie Pani pracuje – czy to jakaś jednostka budżetowa? Bez podawania nazwy zakładu pracy – wystarczy branża.

     1. W Pani wypadku pracodawca korzysta z przepisu art. 32 l ustawy o zakładach opieki zdrowotnej – na tej podstawie nalicza dodatki za pracę w porze nocnej i święta. Jednakże przepis powołanej ustawy nie określa innego sposobu naliczania wynagrodzenia urlopowego, niż rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Zgodnie z treścią tego rozporządzenia składniki wynagrodzenia, wypłacane za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w łącznej wysokości wypłaconej w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W Pani wypadku te zmienne składniki wynagrodzenia (dodatki za noc i pracę w święto), jeśli są wypłacane za okresy miesięczne, to powinny zostać uwzględnione przy ustalaniu wartości godziny wynagrodzenia urlopowego w kwotach wypłaconych w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym korzysta Pani z urlopu.

     2. Bardzo dziękuję, ale proszę mi jeszcze odpowiedzieć co jeśli w ciągu tych trzech poprzedzających miesięcy korzystałam z urlopu wypoczynkowego ? W ogólnym zarysie pojedyncze dni urlopu nie maja za bardzo wpływu, ale jeśli jestem w jednym miesiącu ponad tydzień i w drugim także to ta średnia jest mniejsza ? Gdzie mogę znaleźć jak obliczyć wartość godziny urlopowej ?

     3. Jeśli w ciągu tych trzech miesięcy poprzedzających korzystała Pani z urlopu, to wynagrodzenie za ten urlop nie jest uwzględniany przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego w tym miesiącu (nie wlicza się go do składników zmiennych z trzech miesięcy poprzedzających). Jednakże z drugiej strony, ustalając wartość jednej godziny urlopowej nie uwzględnia się również godzin tego urlopu. W artykule podany jest przykład rozliczenia wynagrodzenia urlopowego z nadgodzinami. Proszę zobaczyć, że jeśli są nadgodziny, to uwzględnia się je w podstawie wynagrodzenia urlopowego i dolicza się je do liczby przepracowanych w ciągu tych trzech miesięcy godzin. Z drugiej strony wynagrodzenia urlopowego się nie uwzględnia, jeśli urlop był w ciągu tych trzech miesięcy, ale też odejmuje się te godziny, których pracownik nie przepracował z powodu urlopu. W ten sposób wartość godziny urlopowej nie zmniejsza się przez to, że do jej ustalenia nie uwzględniono wynagrodzenia urlopowego.

 36. Witam,
  Przez ostatnie 5 miesiecy przebywalam na urlopie macierzynskim mialam wyplacane wynagrodzenie srednia z podstawy wynagrodzenie i prowizji w wysokosci 2800 zl. Ostatnie cztery tygodnie przebywalam na urlopie wypoczynkowym i otrzymalam wynagrodzenie tylko podstawowe, czy to prawodlowe wyliczenie??? czy zasada sredniej z trzech ostatnich miesiecy nie dotyczy urlopu macierzynskiego??? Bardzo prosze o odpowiedz. Pozdrawiam

 37. Witam mam pytanie złożone w grudniu pracownik dostał premię nie wiadomej przyczyny z tej premii (uznano jako składnik zmienny) wyliczono dodatek za urlop który wziął w styczniu 10 dni . sposób wyliczenia dodatku urlopowego był taki że premię podzielono przez 6. Moim zdaniem zupełnie błędnie. w lipcu przekroczył podstawę emerytalno rentową a w październiku był na chorobowym 20 dni. Teraz mam problem z uwzględnieniem tych składników z przełomu roku do podstawy chorobowej, bo nie wiem czy mam je uwzględniać czy nie. od obydwu były składki odprowadzone, a zakład nie ma regulaminu i zapisu dotyczącego traktowania premii , nikt inny premii nie dostał do tej pory. nie można ustalić czy byłaby pomniejszana za czas nieobecności. w liście nazwana jest po prostu premia. Proszę o pomoc bo muszę naliczyć wynagrodzenie a nie wiem jak.

  1. W podstawie do wynagrodzenia chorobowego Pan tę premię uwzględnia, aczkolwiek nie rozumiem, dlaczego została ona również uwzględniona w wynagrodzeniu urlopowym. W podstawie do wynagrodzenia chorobowego nie uwzględnia się tylko tych składników, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku. Ponieważ – jak Pan pisze – ta premia była incydentalna, nie została zdefiniowana np. w regulaminie wynagradzania, to trzeba ją w podstawie do wynagrodzenia chorobowego uwzględnić.

 38. W umowie o pracę jest zapis płaca zasadnicza 2000,00 + 40% premia regulaminowa.
  Pracownicy są automatycznie pozbawieni prawa do całości premii regulaminowej w przypadku: pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego trwające dłużej niż 5 dni roboczych w okresie miesięcznym, każdorazowej nieobecności nieusprawiedliwionej oraz pracownicy mogą być pozbawieni premii regulaminowej w całości lub w części w przypadkach np. naruszenia podstawowych obowiązków.
  Jeżeli pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym premia jest liczona od wynagrodzenia zasadniczego nie pomniejszonego za urlop wypoczynkowy – 2000,00 * 40% = 800,00
  Inspektor pracy na kontroli uznał iż premia jest składnikiem zmiennym i należy ją włączać do wynagrodzenia za urlop jako średnia z 3-ch m-cy. Powoduje to dublowanie premii bo raz dostaje w pozycji premia regulaminowa a drugi raz w pozycji wynagrodzenie za urlop.
  Przykład
  Czas przepracowany 152 + 16 godz UW
  Płaca zasadnicza 2000,00
  Premia 800,00
  UW 2400,00(premia z 3 m-cy) /528(czas z 3 m-cy)*16 UW = 72,73
  Czyli dodatkowo dostaje 72,73.

  Jak prawidłowo wyliczyć premię za urlop wypoczynkowy?

  1. Skoro premia nie jest pomniejszana za czas urlopu wypoczynkowego, to nawet jeśli przyjąć, iż jest składnikiem zmiennym, to skoro pracownik zachowuje do niej prawo będąc na urlopie, to nie wchodzi ona do podstawy wynagrodzenia urlopowego. W opisanym przez Pana przypadku pracownik, który w danym miesiącu nie korzysta z urlopu otrzyma 2000 zł zasadniczej plus 800 zł premię. Jeśli natomiast idzie na urlop wypoczynkowy, to i tak otrzyma takie samo wynagrodzenie.
   Premia co do zasady jest składnikiem zmiennym, bo w większości przypadków faktycznie jej wysokość w poszczególnych miesiącach się różni. W Waszym zakładzie pracy zmienność tej premii polega na tym, że pracownik może z różnych powodów w danym miesiącu jej nie otrzymać. Przykładowo jeśli pracownik np. w miesiącu był nieobecny 10 dni z powodu choroby oraz w tym samym miesiącu korzysta z urlopu wypoczynkowego, to wówczas premii za ten miesiąc nie otrzyma, ale powinna ona zostać uwzględniona w wynagrodzeniu urlopowym.

   1. Nie rozumiem tego „Przykładowo jeśli pracownik np. w miesiącu był nieobecny 10 dni z powodu choroby oraz w tym samym miesiącu korzysta z urlopu wypoczynkowego, to wówczas premii za ten miesiąc nie otrzyma, zatem powinna ona zostać uwzględniona w wynagrodzeniu urlopowym”
    W tym m-cu otrzyma 2000 – (2000/30*10 ch) = 1333,33 to jest płaca zasadnicza, premia = 0

    Jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?

    1. Cytat z Pana komentarza: Pracownicy są automatycznie pozbawieni prawa do całości premii regulaminowej w przypadku: pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego trwające dłużej niż 5 dni roboczych w okresie miesięcznym, każdorazowej nieobecności nieusprawiedliwionej oraz pracownicy mogą być pozbawieni premii regulaminowej w całości lub w części w przypadkach np. naruszenia podstawowych obowiązków.
     Jeśli pracownik był w miesiącu wrześniu np. 5 dni na urlopie oraz w tym samym miesiącu np. 10 dni na zwolnieniu lekarskim, to jego wynagrodzenie zasadnicze trzeba pomniejszyć o czas choroby i czas urlopu, zatem wyniesie ono:
     1. ustalamy kwotę pomniejszenia wynagrodzenia zasadniczego za czas zwolnienia lekarskiego:
     2000 zł/30 * 10 dni choroby = 666,67 zł
     2. ustalamy kwotę pomniejszenia wynagrodzenia zasadniczego za czas urlopu wypoczynkowego:
     2000/160 (godzin do przepracowania we wrześniu) * 40 (godzin urlopu) = 500 zł
     3. Ustalamy zasadnicze za wrzesień: 2000 – 666,67 – 500 = 833,33

     Dopiero teraz można wyliczyć wynagrodzenie chorobowe (albo zasiłek, jeśli pracownikowi przysługuje już zasiłek chorobowy) oraz wynagrodzenie urlopowe. Wynagrodzenie urlopowe ustala się w zależności od tego, jak z regulaminie wynagradzania zdefiniowana została premia. Zaznaczyć należy, iż trzeba rozróżnić premie regulaminowe oraz premie uznaniowe. Premia regulaminowa to składnik wynagrodzenia, który pracodawca wypłaca pracownikowi po spełnieniu przez niego określonych warunków (tak, jak u Was w zakładzie pracy), a warunki te muszą być określone w regulaminie wynagradzania, umowie o pracę czy innym akcie wewnętrznym. Jeśli pracownik spełnia warunki do otrzymania premii (czyli np. nie chorował więcej niż 5 dni w miesiącu), to pracodawca nie ma możliwości odmówić mu wypłaty premii (nie jest ona uznaniowa, tylko regulaminowa). Takie premie regulaminowe są uwzględniane w podstawie do wynagrodzenia za urlop, w przeciwieństwie do premii uznaniowych, uzależnionych od uznania pracodawcy, które nawet wypłacane w każdym miesiącu, ale w różnej wysokości, są de facto nagrodą, a tych nie uwzględnia się w podstawie wynagrodzenia urlopowego (co potwierdza np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 2000 roku sygn. I PKN 17/00 – „…premia uznaniowa ma charakter nagrody i nie jest obowiązkowym składnikiem wynagrodzenia, wobec tego nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia urlopowego”).
     Sprawdziłem w kilku źródłach i faktycznie może dochodzić do dublowania premii – wszystko zależy od tego, jak została ona zdefiniowana w umowie o pracę albo w regulaminie wynagradzania czy premiowania.

     1. Czytam Pana wypowiedź i nasuwa mi się pytanie z życia wzięte, co zrobić w sytuacji gdy premia jest sporadyczna spowodowana tym, że pracodawca dał ją pracownikowi w celu zrekompensowania podwyżki której nie otrzymał np w maju tylko dopiero od czerwca, ale pracodawc stwierdził że już w maju mu wyrówna do tej kwoty w postaci premii. Ponadto pracodawca chce żeby ta premia w przyszłości była brana do średniej urlopowej jako składnik zmienny. Jest to wszystko deklaracja ustna. Jak zakwalifikować taką premię do wyliczania wynagrodzenia za urlop , a wdalszej kolejności czy wliczać ją do podstawy do chorobowego nota bene pracodawca stwierdził ustnie, że do podstawy chorobowej też ma być wliczana ta premia.

     2. Co do zasady do podstawy wynagrodzenia urlopowego nie wlicza się jednorazowych lub nieperiodycznych świadczeń, które pracodawca przyznał pracownikowi za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie. Jednakże jeśli pracodawca upiera się, aby tę premię wliczać do podstawy, to jest to dla pracownika rozwiązanie korzystniejsze, a więc dozwolone. Problemem jest fakt, iż jest to tylko deklaracja ustna pracodawcy, lepiej by było, gdyby te ustalenia znalazły swoje odzwierciedlenie np. w regulaminie wynagradzania. Z kolei odnośnie tej premii w podstawie do wynagrodzenia chorobowego, to skoro pracownik zachowuje do niej prawo w okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego, to nie należy jej uwzględniać w podstawie, ale jeśli pracodawca chce, to może ją uwzględniać – jest to również korzystniejsze dla pracownika, a więc dozwolone. Tu też warto jednak tą kwestię ustalić pisemnie, np. w regulaminie wynagradzania, żeby nie było żadnej wątpliwości w przyszłości, tudzież różnicowania pracowników.

     3. firma zatrudnia do 10 osób nie ma regulaminu wynagradzania jako takiego, jak przykładowo powinien wyglądać taki zapis o wliczaniu premii do średniej za urlop i do podstawy chorobowej, jako oświadczenie czy informacja. czy w warunkach zatrudnienia jako dodatkowy punkt ?

     4. Jeśli w zakładzie pracy nie ma regulaminu wynagradzania, tylko pracownicy otrzymują informację o warunkach zatrudnienia, to w tej informacji można sprecyzować zapis, dotyczący premii, np. poprzez dodanie punktu:
      „Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, którego wysokość ustalono w umowie o pracę, pracownik ma prawo do premii miesięcznej w wysokości xxx złotych, pomniejszanej proporcjonalnie za czas nieobecności z powodu choroby, urlopu wypoczynkowego czy innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Premia ta będzie uwzględniana w należnym pracownikowi wynagrodzeniu urlopowym oraz wynagrodzeniu chorobowym (i zasiłkach) stosownie do przepisów, określających sposób wyliczania wysokości w/w składników wynagrodzenia.”
      Powyższy zapis to tylko propozycja, chodzi o to, aby na piśmie precyzyjnie określić, co to za składnik.
      Premię można wprowadzić również zarządzeniem pracodawcy – wówczas pracownicy składają oświadczenia, iż zapoznali się z zarządzeniem, nie trzeba wówczas zapisów o premii wprowadzać do informacji o warunkach zatrudnienia.

 39. Proszę o poradę.
  Pracodawca wypłaca mi pensję na koniec każdego miesiąca, więc składniki zmienne (nadgodziny, dodatki nocne) za końcówkę (dokładnie za okres od 23 do 30/31 dnia) każdego miesiąca wypłaca mi w następnym miesiącu. Wynagrodzenie urlopowe oblicza tylko ze składników zmiennych – wynagrodzenie mam określone w stawce miesięcznej oraz premię nie pomniejszaną za okres urlopu.
  W miesiącu wrześniu byłam 2 dni na urlopie, a wynagrodzenie urlopowe policzone zostało ze składników zmiennych ( z nadgodzin) wypłaconych w miesiącach VIII, VII i VI.
  Przez jakie godziny powinna być zatem podzielona podstawa urlopowa ?
  Rozumiem, że przez te godziny, z których ustalono podstawę wynagrodzenia za urlop – czyli
  VI – 160 h przepracowanych + 16 nadgodzin z okresu od 23.05 do 22.06.
  VII- 156 h przepracowanych + 12 nadgodzin z okresu od 23.06. do 22.07.
  VIII- 120 h przepracowanych + 10 nadgodzin z okresu od 23.07. do 22.08.
  Czy tak przedstawiony przez panią z płac sposób ustalenia ilości godzin jest prawidłowy?
  Nadmieniam, że gdyby w końcówce miesiąca pojawiła się jakaś nieobecność to wyliczenie wynagrodzenia urlopowego zostało by zweryfikowane w następnym miesiącu.
  Z góry dziekuję za odpowiedź

  1. Witam. Sposób, przedstawiony w Pani pytaniu jest prawidłowy. Wynagrodzenie urlopowe oblicza się dzieląc podstawę wymiaru (ustaloną ze stałych i zmiennych składników) przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa. Do ustalenia podstawy przyjmuje się natomiast te składniki zmienne, które zostały wypłacone pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

   1. Dziękuję bardzo…
    mam jednak dalej wątpliwość ….
    pracodawca ma wypłacić w październiku 4 nadgodziny przepracowane 29 sierpnia.
    Czy te godziny powinne być wliczone do czasu przepracowanego za miesiąc VIII, z którego
    wyliczono mi urlop wypoczynkowy za 2 dni IX a wynagrodzenie za ten urlop przeliczone jeszcze raz?
    Składnik wypłacony będzie w X, zatem czy będzie wchodził do podstawy urlopowej ustalanej
    dla urlopu wykorzystywanego w XI ?
    Nie za bardzo rozumiem cytowany przepis, jeśli chodzi o ustalenie godzin przepracowanych,
    i ustalenie podstawy wymiaru tylko z wypłaconych składników zmiennych.
    Czy do godzin przez, które dzieli się podstawę wymiaru wliczyć tylko te nadgodziny, które zostały wypłacone i przyjete do tej podstawy niezależnie od tego jakiego okresu one dotyczą ?
    Czy składnik wypłacony z opóźnieniem powinien spowodować przeliczenie wcześniej wyliczonego wynagrodzenia urlopowego zwiekszając jednocześnie podstawę wymiaru i liczbę godzin….
    czyli z obrębu miesiąca kalendarzowego?

    pozdrawiam
    i z góry dziękuję

 40. Zgodnie z par 12 pnkt. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 8 stycznia 1997r. zmienne składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc wypłaca się w przyjętych terminach wypłat tych składników i nie wlicza się ich do podstawy wynagrodzenia urlopowego. Wobec powyższego jeżeli nadgodziny są rozliczane i wypłacane za okresy dwumiesięczne ponieważ w firmie obowiązuje dwumiesięczny okres rozliczeniowy ( wynikają z przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy) czy należy je brać do podstawy wyliczenia wynagrodzenia urlopowego? Skoro nie wlicza się w/w nadgodzin do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop, czy do faktycznego czasu pracy należy doliczyć ilość nadgodzin wypracowanych w miesiącach z których jest ustalona podstawa, czy należy je również wyłączyć?
  I jeszcze jedno pytanie, dotyczy tym razem zmiennych składników wynagrodzenia płatnych za okresy nie dłuższe jak miesięczne, a konkretnie dodatku za pracę w porze nocnej oraz w święta. Jeżeli ten składnik wynagrodzenia płatny jest nieregularnie tj pracownik nie w każdym miesiącu pracuje w porze nocnej, np ustalając wynagrodzenie za urlop za m-c IX i biorąc do podstawy wynagrodzenie z trzech miesięcy wstecz dodatek ma w VIII, natomiast w VII i VI nie występuje ( w poprzednich miesiącach występował, ale nie zawsze co miesiąc) czy można traktować go jako nieperiodyczny składnik wynagrodzenia i nie brać do podstawy? Czy zawsze, niezależnie od częstotliwości trzeba wliczać do podstawy?

 41. byłam na 3 tyg urlopie przy wyplacie okazalo sie ze pracodawca zabral mi czesc premi czy mogl wczesniej tego nie robil zadnemu pracownikowi od 10 lat mogl.

  1. A czy mają Państwo w zakładzie pracy regulamin wynagradzania? Z czego wynika ta premia i jak jest określona? Czy jest pomniejszana za czas nieobecności pracownika w pracy? Może się zdarzyć, że na skutek nieobecności w pracy z powodu urlopu wypoczynkowego pracownik utraci część premii, ale ze sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia urlopowego ta „utracona” część premii będzie zrekompensowała odpowiednio wyższym wynagrodzeniem urlopowym. Proszę o informację, jakie Państwo mają składniki wynagrodzeń, jak i czym są precyzowane zasady ich przyznawania.

   1. Dziękuję bardzo, utwierdziła mnie Pani/Pan w moim przekonaniu:)
    I jeszcze jedno pytanie, dotyczy tym razem zmiennych składników wynagrodzenia płatnych za okresy nie dłuższe jak miesięczne, a konkretnie dodatku za pracę w porze nocnej oraz w święta. Jeżeli ten składnik wynagrodzenia płatny jest nieregularnie tj pracownik nie w każdym miesiącu pracuje w porze nocnej, np ustalając wynagrodzenie za urlop za m-c IX i biorąc do podstawy wynagrodzenie z trzech miesięcy wstecz dodatek ma w VIII, natomiast w VII i VI nie występuje ( w poprzednich miesiącach występował, ale nie zawsze co miesiąc) czy można traktować go jako nieperiodyczny składnik wynagrodzenia i nie brać do podstawy? Czy zawsze, niezależnie od częstotliwości trzeba wliczać do podstawy? A może brać pod uwagę fakt, że w miesiącu w którym jest na urlopie taki składnik mu przysługuje i wówczas przyjąć do podstawy wynagrodzenia za urlop?

    1. Dodatek za pracę w porze nocnej uwzględnia się w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy niezależnie od tego, czy pracownik w każdym, czy tylko np. w jednym miesiącu wykonywał pracę w porze nocnej. Bez znaczenia jest, że skoro bierze Pani do podstawy miesiące czerwic, lipiec i sierpień, a pracownik tylko w sierpniu miał dodatek za pracę w porze nocnej. Trzeba go w podstawie wynagrodzenia urlopowego uwzględnić.

 42. witam
  Proszę o poradę. Jestem nauczycielem. We wrześniu korzystałem z tygodniowego urlopu szkoleniowego. Zostały mi wypłacone nadgodziny tylko z okresu 3 tygodni. Czy przysługuje mi zapłata za nadgodziny z okresu urlopu szkoleniowego. Jeżeli tak to jak ją policzyć. Pani z płac twierdzi, że program płace optivum liczy średnią z poprzedniego miesiąca a ponieważ to był sierpień więc nadgodzin nie było więc mi się nie należą.
  pozdrawiam Wojtek

  1. Witam. Proszę doprecyzować. We wrześniu 1 tydzień urlopu szkoleniowego i 3 tygodnie pracy. W ciągu tych trzech tygodni pracował Pan również w nadgodzinach. Czy w trakcie urlopu szkoleniowego wykonywał Pan pracę, w tym pracę w nadgodzinach?

   1. W trakcie urlopu szkoleniowego byłem na zajęciach (studiuję). Pracę wykonywałem w ciągu pozostałych trzech tygodni. W internecie znalazłem informację, że należy mi się pełne wynagrodzenie(również za czas urlopu szkoleniowego, w trakcie którego byłem na uczelni). Na studia skierowała mnie szkoła.

    1. Za czas urlopu szkoleniowego należy się Panu wynagrodzenie, ale jeśli w czasie tego urlopu nie wykonywał Pan pracy, tylko uczestniczył w zajęciach, to w tym czasie nie mógł Pan mieć nadgodzin. Nadgodziny były z ciągu pozostałych trzech tygodni. Kadrowa powinna rozliczyć je na zasadach ogólnych, ustalając we wrześniu Pana wynagrodzenie za czas przepracowany, wynagrodzenie za nadgodziny i wynagrodzenie za czas urlopu szkoleniowego. Proszę jeszcze sprecyzować, czy chodzi Panu o wynagrodzenie za czas urlopu szkoleniowego czy wynagrodzenie za nadgodziny. Najlepiej będzie, jeśli skontaktuje się Pan poprzez e-mail, dostępny na stronie w zakładce „Kontakt”. Proszę opisać dokładnie, w jakim okresie we wrześniu był Pan na urlopie szkoleniowym, ile godzin miał we wrześniu do przepracowania, oraz ile faktycznie przepracował z uwzględnieniem nadgodzin.

 43. Witam,
  czy wspomniane rozporządzenie z 1997 r. w związku z art. 172 kp może działać na niekorzyść pracownika. Oto problem:
  do 18 sierpnia miałem pensję 3500 brutto+premie+składniki ruchome. 19 sierpnia dostałem nową umowę na 2200 brutto. 20 sierpnia poszedłem na urlop. Wyliczono mi go, powołując się na to rozporządzenie od pensji 2200 brutto plus średnia z 3 miesięcy od premii i składników ruchomych. Na logikę niesprawiedliwe. Czy słusznie. Dziękuję za odpowiedź.

  1. W Pana wypadku należy zastosować przepisy par. 7,8 i 10 rozporządzenia urlopowego z 1997 roku. Zgodnie z tymi przepisami składniki wynagrodzenia, określone w stawce miesięcznej uwzględnia się z miesiąca, w którym pracownik korzysta z urlopu (par. 7), natomiast składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem określonych w § 7, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W Pana wypadku podstawą do wynagrodzenia będzie pensja z sierpnia (ustalona w stawce miesięcznej w stałej wysokości) oraz suma składników zmiennych z trzech miesięcy poprzedzających, a nie średnia z tych składników. Sumę tą dzieli się przez liczbę godzin, które Pan przepracował w okresie, z którego została ustalona podstawa. Błąd polega na obliczeniu średniej, natomiast prawidłowo przyjęto wynagrodzenie zasadnicze za sierpień w kwocie 2200 zł.

   1. Dziękuję.

    To znaczy w tym przypadku przepis działa na niekorzyść pracownika. Gdybym do pracownik do połowy miesiąca miał wynagrodzenie w wysokości 10000 zł brutto i w poprzedzających miesiącach tyleż samo, a potem – jak w moim przypadku zmieniono mu wynagrodzenie na 2200 zł brutto, to urlopowe miałby liczone od wynagrodzenia 2200 brutto? Albo odwrotna sytuacja, miał 2200 przez trzy miesiące i w połowie miesiąca zmieniono mu na 10000 zł. Idzie na drugi dzień po zawarciu nowej umowy na urlop i ma wyliczany od 10000 zł brutto?

    Dziękuję za odpowiedź.

    1. Dokładnie. Zgodnie z treścią przepisu § 10 rozporządzenia urlopowego, w razie zmiany w składnikach wynagrodzenia uwzględnianych w podstawie wymiaru tego wynagrodzenia lub zmiany wysokości takich składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, wprowadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu, podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian. To oznacza, iż każdą zmianę danego składników wynagrodzenia pracownika, które przyjmowane są do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego trzeba uwzględnić od początku okresu obliczeniowego (z 3 miesięcy), a nie od daty jej faktycznego wprowadzenia.

     1. Dziękuję. Pisze Pan/Pani, że: „każdą zmianę danego składników wynagrodzenia pracownika, które przyjmowane są do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego trzeba uwzględnić od początku okresu obliczeniowego (z 3 miesięcy), a nie od daty jej faktycznego wprowadzenia.”

      Przepraszam, ale zaplątałem się. Gdyby zmiana warunków płacy nastąpiła po wykorzystanym urlopie, byłoby OK (dla tego, któremu tuż przed urlopem by znacznie obniżono pensję) lub nie OK (dla tego, któremu tuż przed urlopem by znacznie podwyższono pensję). W obu przypadkach nie rozumiem, dlaczego pracownik traci/zyskuje, bo nie ma obliczanego urlopowego z trzech miesięcy tylko z nowych warunków płacy?
      Czyżby dlatego, że z KP z art 172 wynika, że „Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował”, a jakieś tam średnie z 3 czy 12 miesięcy to DOBRA WOLA i INTERPRETACJA wyrażona rozporządzeniem ministra pracy?

      Jeśli tak jest, to przepis ten jest doskonałym narzędziem do manipulacji w rodzaju, po co mamy pracowników płacić za urlop xxxx złotych, skoro zmienimy mu warunki płacy i urlop będzie nas kosztował xx… To tak na marginesie 🙂
      Dziękuję.

 44. Mam pytanie. Pracownik dostanie wynagrodzenie za wrzesień 10-tego października. We wrześniu korzystał z urlopu 2-dniowego i od 1 września miał podwyżkę – stawka 10,26 zastąpiona 10,71
  W maju uzyskał:
  – wynagrodzenie zasadnicze 1641,60
  -dod. szkodliwy – 189,10
  – dod. nocny – 21,44
  – wynagr.urlopowe – 94,88
  -godziny przepracowane – 160
  W czerwcu:
  – wynagrodzenie zasadnicze 1641,60+82,08(nadgodziny)
  -dod. szkodliwy – 231,32
  -wynagr. za nadgodziny (100%) – 82,08
  – godziny przepracowane 160+8 (nadgodzin)
  W lipcu:
  – wynagrodzenie zasadnicze 1805,76+369,36 (nadgodziny)
  -dod. szkodliwy – 302,49
  – nadgodziny 369,36
  – godziny przepracowane 176-36 (nadgodziny)
  Jak wyliczyć wynagrodzenie przy podwyżce?

  1. Pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego we wrześniu. Od tego samego miesiąca dostał podwyżkę. Ustalając jednakże podstawę do wynagrodzenia urlopowego, jeśli pracownik był na urlopie we wrześniu, bierze Pani do podstawy składniki wynagrodzenia, wypłacone w trzech miesiącach poprzedzających wrzesień, zatem podwyżka wrześniowa jest w tym wypadku bez znaczenia. W podanym przez Panią przykładzie podstawa wynagrodzenia urlopowego będzie następująca:
   (1641,60+189,10+21,44)+(1641,60+82,08+231,32)+(1805,76+369,36+302,49)=6284,75
   Wynagrodzenia urlopowego nie uwzględnia się w podstawie do obliczenia innego wynagrodzenia urlopowego.
   Podstawę dzielimy przez godziny przepracowane w okresie, z którego ustalamy tą podstawę:
   6284,75:(160+168+212) = 6284,75:540 = 11,64 – to jest wartość jednej godziny urlopowej
   11,64 * 16 (godzin urlopu) = 186,24 zł – tyle wynosi wynagrodzenie urlopowe za dwa dni urlopu wypoczynkowego we wrześniu

 45. Proszę o radę-skończył mi się urlop macierzyński i w tej chwili przebywam na 45dniowym urlopie-wykorzystuję zaległy i bieżący urlop. Składniki mojego wynagrodzenia to płaca zasadnicza+premia uznaniowa, która co miesiąc jest tej samej wysokości. Jakie wynagrodzenie powinien naliczyć pracodawca?

  1. W Pani wypadku można przyjąć, iż skoro premia uznaniowa jest wypłacana co miesiąc w tej samej wysokości, to ustalając wynagrodzenie urlopowe należy wziąć pod uwagę składniki, jakie przysługują Pani w miesiącu korzystania z urlopu wypoczynkowego. W tym wypadku Pani wynagrodzenie urlopowe będzie takie samo, jak wynagrodzenie, które otrzymałaby Pani pracując w tym czasie. Jeśli interesują Panią konkretne wyliczenia, proszę o podanie wysokości składników wynagrodzeń oraz okresów urlopu.

   1. wynagrodz. zasad. 2000brutto, premia uznaniowa 2200brutto
    od 1-13 września ostatnie dni urlopu macierzyńskiego
    od 14-30 września urlop wypoczynkowy

    A jeżeli cały październik będę na urlopie wypoczynkowym to czy tłumaczenia szefa, że dostaję samo wynagrodzenie zasadnicze jest zgodne z prawem?

    Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź.

    1. Skoro premia ma charakter uznaniowy, to wszystko zależy od tego, jak została określona w regulaminie wynagradzania albo innym akcie wewnątrzzakładowym. Gdyby to nie była premia uznaniowa, ale składnik, przysługujący Pani w zależności od np. przepracowanego czasu pracy, to wówczas byłby uwzględniany w podstawie wynagrodzenia urlopowego. Jednakże jeśli premia ma charakter uznaniowy, a przed urlopem wypoczynkowym przebywała Pani na urlopie macierzyńskim, to to, czy pracodawca ma obowiązek uwzględnić ją w wynagrodzeniu urlopowym nie jest jednoznaczne. Co do zasady składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc powinny być uwzględniane przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego w łącznej wysokości wypłaconej Pani w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, ale w Pani wypadku premia ma charakter uznaniowy, więc w gestii szefa pozostaje, czy wliczy ją do podstawy wynagrodzenia urlopowego, czy też wypłaci Pani za październik, pomimo korzystania przez cały miesiąc z urlopu.

 46. A jak traktować dodatek brygadzistowski zależny od liczby godzin wykonywania pracy w danym miesiącu i dodatek bhp w stałej wysokości-ujmuje się przy wyliczaniu wynagrodzenia za urlop?

  1. Dodatku BHP, jeśli jest on wypłacany w stałej wysokości, czyli pracownik otrzymuje go w stałej kwocie, niezależnie czy korzysta z urlopu wypoczynkowego czy nie, nie uwzględnia się w podstawie wynagrodzenia urlopowego. Natomiast dodatek brygadzistowski, uzależniony od godzin pracy w danym miesiącu, powinien być wliczany w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy (wlicza go Pani tak, jak podałem w rozwiązaniu)

 47. Pensje są płacone po przepracowanym miesiącu w miesiącu następnym (w maju wypłacamy za kwiecień).
  Styczeń:
  zasadnicze: 480 zł
  dodatek za warunki szkodliwe: 45,02 zł
  dodatek nocny: 21,44
  przepracowanych godzin (łącznie z nadgodzinami):48
  Luty:
  zasadnicze: 1810 zł
  dodatek za warunki szkodliwe: 267,14 zł
  dodatek nocny: brak
  dopłata do godzin nadliczbowych(100%): 130 zł
  przepracowanych godzin (łącznie z nadgodzinami):181
  Marzec:
  zasadnicze:1440 zł
  dodatek za warunki szkodliwe: 140,49 zł
  dodatek nocny: brak
  przepracowanych godzin (łącznie z nadgodzinami): 144
  Kwiecień:
  zasadnicze: 1520 zł
  dodatek za warunki szkodliwe: 169,16 zł
  dodatek nocny: brak
  przepracowanych godzin (łącznie z nadgodzinami):152

  1. Podstawą wynagrodzenia urlopowego jest suma składników wypłaconych w ciągu trzech miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym pracownik skorzystał z urlopu wypoczynkowego. Obliczenia są więc następujące:
   Podstawa: (480 + 45,02 + 21,44) + (1810 + 267,14 + 130) + (1440 + 140,49) = 4334,09 zł

   Podstawę dzielmy przez ilość godzin, przepracowanych w ciągu tych trzech miesięcy, więc:
   4334,09 : (48+181+144) = 4334,09:373 = 11,62 zł <- tyle wynosi wartość jednej godziny urlopowej. wynagrodzenie za jeden dzień urlopu: 11,62 zł * 8 (godzin urlopu) = 92,96 zł

  1. jeszcze jedno – rozumiem, że pensje są płacone po przepracowanym miesiącu w miesiącu następnym (czyli np. pensja za luty jest płacona w marcu)? Jest to ważne, bo zgodnie z przepisami w podstawie wynagrodzenia urlopowego przy zmiennych składnikach uwzględnia się składniki wypłacone, a nie te, do których pracownik nabył prawo. Proszę o odpowiedź, wówczas obliczę Pani wynagrodzenie urlopowe.

 48. Proszę o podpowiedź w wyliczeniu wynagrodzenia za urlop. w maju pracownik był na urlopie jeden dzień, ma stawkę na godzinę 10 zł. Jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop, kiedy: w styczniu otrzymał dodatek szkodliwy – płaca zasadnicza 480 zł, 45,02 zł, dodatek nocny 21,44 i przepracował 48 godzi; w lutym: płaca zasadnicza – 1680 zł, dodatek szkodliwy – 267,14, dodatek nocny 130 zł i 130 zł (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe + dodatek 100% za pracę w nadgodzinach), przepracował 168 godzin i 13 nadgodzin; w marcu: płaca zasadnicza- 1440 zł, dodatek szkodliwy 140,49 zł, przepracował 144 godzin. proszę o wyliczenie wynagrodzenie za urlop. z góry bardzo dziękuję

  1. A jakie otrzymał wynagrodzenie w kwietniu? Skoro ma zmienne składniki wynagrodzeń, to trzeba wziąć pod uwagę trzy miesiące poprzedzające maj. Dodatkowo proszę o doprecyzowanie, jakie miał składniki w miesiącach luty, marzec i kwiecień oraz ile godzin w tych miesiącach przepracował. Proszę napisać tak:
   Luty:
   zasadnicze: x
   dodatek za warunki szkodliwe: y
   dodatek nocny: z
   przepracowanych godzin (łącznie z nadgodzinami):

   Jak tylko będę miał te informacje, podam Pani wynik.

 49. witamw mojej firmie zaczeły dziac sie dziwne rzeczy a mianowicie
  wynagrodzenie za urlop jest placony od podstawy miesiecznej 1800 brutto a premia nie jest liczona w wynagrodzenie wczesniej byla liczona teraz pani z ksiegowosci twierdzi ze nie jest ona pomnieszona o te dni ktore bylem na urlopie a wiem ze jest bo w kazdym miesiacu pracuje i dostaje mniej wiecej tyle samo a jak jestem na urlopie jest o 300 zl mniejsza wiec jak moge udowodnic ze nie jest pomniejszana wiec nie.Wiec premia nie jest liczona w srednia z 3 miesiecy

  1. A co dokładnie określa składniki wynagrodzenia w Pana firmie? Macie jakiś regulamin wynagradzania?
   Z reguły jest tak, że jeśli premia nie jest pomniejszana za czas pobytu pracownika na urlopie wypoczynkowym, to nie uwzględnia się jej w podstawie do wynagrodzenia urlopowego. Generalnie pracownik idąc na urlop nie może stracić na wynagrodzeniu, więc jeśli np. premia jest pomniejszana za czas pobytu, to zmniejszenie to jest rekompensowane w wynagrodzeniu urlopowym, które jest wówczas wyższe niż to, które by Pan otrzymał normalnie pracując. Wynika to ze sposobu ustalania podstawy do wynagrodzenia urlopowego – jeśli ma Pan zmienne składniki wynagrodzeń, to w podstawie wynagrodzenia urlopowego ustala się je z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym korzysta Pan z urlopu. Obrazowo to wygląda następująco (zaznaczam, że to nie jest poparte żadnymi wyliczeniami, chodzi tylko o pokazanie, jak działa pomniejszanie premii):
   Za cały miesiąc pracy ma Pan 1800 zł i premię 300 zł. Połowę miesiąca przebywał Pan na urlopie wypoczynkowym, skutkiem tego premia została proporcjonalnie pomniejszona do 150 zł. Przysługuje Panu zatem w tym miesiącu wynagrodzenie za pracę (900 zł), premia 150 zł i wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego w kwocie 1050 zł (czyli wyższe, niż normalnie by Pan otrzymał, gdyby zamiast urlopu świadczył Pan pracę – wynika to z konstrukcji obliczania wynagrodzenia urlopowego). Łącznie daje to 2100 zł, czyli tyle, ile by Pan zarobił nie korzystając z urlopu wypoczynkowego. Oczywiście w warunkach rzeczywistych pewne różnice będą, ale są one niewielkie. Precyzyjnej odpowiedzi mógłbym Panu udzielić mając dokładne informacje, jak poszczególne składniki wynagrodzeń ustalone zostały w regulaminie wynagradzania (albo innym akcie wewnątrzzakładowym, tudzież np. informacji o warunkach zatrudnienia).

 50. Witam, mąż jest kierowcą w dużej firmie transportowej. System płacenia wygląda tam tak : podstawa (najniższa krajowa) + prowizja od przejechanych kilometrów + różnego rodzaju premie. Płatność dokonywana jest na konto ,osobno podstawa, osobno prowizja i premie( w tytule przelewu nazywane dietami). Firma w rozliczeniu rocznym PIT uwzględnia tylko podstawę. Pracownik idąc na urlop dostaje pełną podstawę i żadnych dodatkowych pieniędzy. Pani księgowa twierdzi ,że skoro firma płaci pełną podstawę pracownik nie ma prawa do dodatkowych pieniędzy ponieważ one zawarte są już w tej podstawie. Czy faktycznie tak jest ? Czy to zgodne z prawem? Dziekuję z góry za odpowiedz.

  1. Zacząć należy od tego, że zabronione są składniki wynagrodzeń, uzależnione od ilości przejechanych kilometrów. Przepisy, dotyczące rozliczania podróży służbowych oczywiście uwzględniają stawki za kilometr, ale musi to być wyraźnie wskazane jako rozliczenie podróży służbowej, a nie prowizja od ilości przejechanych kilometrów. Wynika to z zasad bezpieczeństwa. Rozumiem, że firma Pani męża rozlicza wynagrodzenie „oficjalne” jedną listą płac, licząc od pensji minimalnej, a reszta wynagrodzenia przelewana jest niejako poza tą listą płac. Takie rozwiązanie też jest zabronione, gdyż te prowizje i premie powinny być uwzględniane w podstawie do składek na ubezpieczenia, a pracodawca wypłaca je osobno, chcąc pewnie na tych składkach zaoszczędzić. Jest to poniekąd korzystne również dla pracownika, gdyż od tych premii i prowizji pracodawca nie odprowadza składek i podatku, czyli pracownik dostaje na rękę więcej, niż by otrzymał, gdyby pracodawca odliczył od tego składki i zaliczkę na podatek dochodowy. Powyższe w mojej ocenie wprost wynika z faktu, iż w deklaracji PIT pracodawca wykazuje tylko przychód – wynagrodzenie zasadnicze, nie wykazując dodatkowych pieniędzy, wypłaconych pracownikowi w postaci premii i prowizji. Jeśli mąż otrzymuje wynagrodzenie podzielone na dwa przelewy, z których jeden to wynagrodzenie podstawowe netto, a drugi nazwany dietami (tak mogłoby być, gdyby faktycznie były to diety, czyli należności z tytułu podróży służbowych), to diety do wysokości określonej w przepisach są zwolnione z podatku, a więc nie wykazuje się ich na deklaracjach PIT jako przychodu ze stosunku pracy (o ile, tak jak napisałem są to faktycznie diety z tytułu podróży służbowych). Powyższe opiera się na założeniu, że mąż nie odbywa podróży służbowych tylko tak ukształtowano w zakładzie pracy politykę wynagrodzeń, aby zaoszczędzić na składkach ZUS i podatku.
   Z kolei odnosząc się do wynagrodzeń urlopowych, to zmienne składniki wynagrodzeń typu premie i prowizje powinny być w podstawie do wynagrodzenia urlopowego uwzględniane. W wypadku Pani męża te dodatkowe składniki uwzględniane nie są, bo z tego co widzę nie są one w ogóle traktowane jako przychód pracownika. Wypłacane „poza listą płac”, bez odliczania składek i podatku, nie traktowane w ogóle jako składniki wynagrodzenia, nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia urlopowego. Księgowa nie ma racji twierdząc, iż te dodatkowe składniki są już uwzględnione w podstawie, czyli minimalnym wynagrodzeniu, od którego naliczane jest wynagrodzenie urlopowe. One nigdzie nie są traktowane jako składniki wynagrodzenia pracownika, nie będą zatem również uwzględniane w podstawie do wynagrodzeń chorobowych i zasiłków, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop itp.
   Aby precyzyjniej odpowiedzieć na pytanie musiałbym wiedzieć, czy mąż faktycznie odbywa podróże służbowe, czy tylko pracodawca dokonując przelewu prowizji i premii nazywa je dietami, aby uniknąć konsekwencji w wypadu kontroli.

 51. Proszę o pomoc,
  Moja stawka miesięczna wynosiła 1500 zł netto, w miesiącu sierpniu od 1-23 byłam na zwolnieniu lekarskim, oraz wykorzystałam 7 dni urlopu wypoczynkowego. Pracodawca powinien mi wypłacić za 11 dni urlopu ekwiwalent, ponieważ umowa zostala rozwiązana. Ile pieniędzy powinnam otrzymać? Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.

  1. Stosownie do par. 15 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości (czyli też w Pani wypadku, skoro ma Pani tylko wynagrodzenie zasadnicze stałe) uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu. Podstawa ekwiwalentu wynosi zatem 1500 zł, a współczynnik ekwiwalentowy w tym roku wynosi 21. Obliczenia są zatem następujące:

   1500 zł (podstawa) : 21 (współczynnik ekwiwalentowy) = 71,43 zł
   71,43 zł : 8 (dzień urlopu = 8 godzin) = 8,93 zł – ekwiwalent za jedną godzinę urlopu
   11 (dni urlopu) * 8 (godzin urlopu) = 88 godzin – za tyle należy się ekwiwalent
   88 * 8,93 zł = 785,84 zł – tyle wyniesie Pani ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

   Bez znaczenia jest, iż w sierpniu była Pani na zwolnieniu lekarskim oraz korzystała z urlopu. W wypadku stałych składników wynagrodzeń uwzględnia się miesiąc, w którym nabyła Pani prawo do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, a zatem wrzesień.

 52. Proszę o poradę – jeśli pracownik w okresie 3 mies. przed rozpoczęciem urlopu pracował w nadgodzinach i z tego tytułu otrzymał wynagrodzenie za godziny nadliczbowe + dodatek 50% za pracę w nadgodzinach to czy do podstawy wyliczenia wynagrodzenia urlopowego bierzemy zarówno wynagrodzenie za nadgodziny jak i dodatek 50% ?

  1. Ustalając wysokość ekwiwalentu musi Pani uwzględnić nie tylko wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, ale również dodatki. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, zwany dalej „ekwiwalentem”, ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, czyli do podstawy ekwiwalentu nie wlicza Pani jedynie tych składników, które nie byłyby wliczane do podstawy wynagrodzenia urlopowego. Dodatki za nadgodziny nie zostały wyłączone z podstawy wynagrodzenia urlopowego, trzeba je zatem uwzględniać obliczając ekwiwalent za urlop.

 53. Jak wyliczyć podstawę wynagrodzenia urlopowego, gdy pracownica przebywała na urlopie na przełomie dwóch miesięcy z takim wyjątkiem, że złożyła 2 wnioski urlopowe, jeden do końca pierwszego miesiąca i drugi od początku drugiego miesiąca?

  1. Witam. W takim wypadku uznaje się, iż kontynuuje ona urlop, więc podstawa wynagrodzenia urlopowego w drugim miesiącu jest taka sama jak w pierwszym. Podstawę ustala się z miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownica rozpoczęła urlop wypoczynkowy. Kończy się on w ostatnim dniu miesiąca, ale od pierwszego dnia następnego miesiąca rozpoczyna się następny urlop, stanowiący niejako kontynuację tego poprzedniego.

 54. Co w sytuacj, gdyz okazuje sie ze pracodawca wprowadza system prmiomwy miesieczne od stycznia 2012 oraz zmienia system na kwartalny w pazdzierniku 2012 roku. Czy jesli pracownik w miesiacach, czerwiec, lipiec, sierpien zrelizowal postawione mu cele i uzyskal premie, natomiast premia wyplacana jest dla poszczegolnych miesiecy w czerwiec -> sierpien, lipiec -> wrzesien, sierpien-> pazdziernik. czy w momencie wziecia urlopu w listopadzie bedzie brana srednia z 3 miesiecy a wiec sierpien, wrzesien, pazdziernik pomimo iz zostal wlasnie w pazdzierniku zmieniony system prowizyjny na kwartalny ?

  1. Tak, Do ustalenia wynagrodzenia urlopowego w listopadzie pracodawca powinien uwzględnić pensje, wypłacone w miesiącach poprzedzających, czyli sierpień, wrzesień i październik. Zmiana od października systemu wynagradzania poprzez przyjęcie premii kwartalnej skutkować będzie od następnych wypłat, które zostaną dokonane już po październiku, czyli mogą mieć co najwyżej wpływ przy ustalaniu podstaw wynagrodzenia urlopowego w kolejnych miesiącach.

 55. a jak się ma do urlopu premia regulaminowa, która zwykle co miesiąc jest wypłacana w stałej kwocie. Jest to 10% stawki zasadniczej. (stawka zasadnicza też stała), czasem jednak zdarza się tak, że pracodawca podnosi tą premię np do 20%. Dodam że premia nie jest pomniejszana za czas urlopu. Czy wtedy też do podstawy bierzemy premię z 3 ost. miesięcy?

  1. Skoro premia nie jest pomniejszana za czas urlopu, a pracownik dostanie ją w całości za dany miesiąc, liczoną od stawki zasadniczej, a nie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, to nie uwzględniamy jej w podstawie wynagrodzenia urlopowego. Traktujemy ją jak stały składnik wynagrodzenia i nie uwzględniamy przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego, a wypłaca się ją w ustalonej wysokości licząc wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego.

 56. Proszę o wskazówki do wyliczenia ekwiwalentu za urlop oraz odprawy dla naszego pracownika. Nadmieniam że wynagrodzenie pracownika składa się z wynagrodzenia zasadniczego , premi procentowej oraz jeśli praca była wykonywana w porze nocnej to przysługiwał dodatek za h/nocne,
  ( praca w porze nocnej wykonywana jest sporadycznie ).
  Wynagrodzenie płatne jest do dnia 10-go następnego m-ca.
  Pracownik odchodzi na emeryturę 3 sierpnia 2012r , przebywał na zwolnieniu lekarskim od 10 maja 2012r do momentu rozwiązania stosunku pracy. Do podstawy przyjęłam wynagrodzenie zasadnicze + premia +dod. wypłacony za h/nocne za IV za V dopełnione wynagrodzenie zasadnicze , premia oraz faktycznie wypłacony dodatek za kilka h/nocnych natomiast za VI tylko dopełnione zasadnicze i premia. Czy poprawnie przyjęłam do podstawy dodatek za h/nocne, czy powinnam dopełnić za VI ( pracownik nie był wyznaczony do pracy w h/nocnych w harmonogramie pracy)?
  Dziękuję za udzielenie odpowiedzi

  1. Skoro pracownik nie miał wyznaczonej pracy w porze nocnej w czerwcu to za ten miesiąc nie wlicza Pani do podstawy dodatku za pracę w godzinach nocnych. Do podstawy wliczyła Pani wynagrodzenie zasadnicze, premię i godziny nocne za kwiecień, dopełnione wynagrodzenie zasadnicze i premię za maj oraz godziny nocne, jakie pracownik przepracował w tym miesiącu, a za czerwiec (skoro cały miesiąc przebywał na zwolnieniu lekarskim) do podstawy wlicza Pani tylko zasadnicze i premię. Skoro w czerwcu pracownik nie pracował w porze nocnej (bo cały miesiąc był na L4) to w tym miesiącu nie nabył prawa do tego składnika wynagrodzenia, zatem w podstawie ekwiwalentu i odprawy emerytalnej się go nie uwzględnia

 57. Ja nie bardzo wiem, jak liczy się wynagrodzenie urlopowe przedstawiciela handlowego. Zasady wynagrodzenia są takie: podstawa plus prowizja od obrotów.
  W miesiącu, w którym pracownik idzie na urlop, a firma działa i realizuje obroty – pracownik ma wyliczaną prowizję z całego miesiąca tak jakby pracował. Wg rozporządzenia powinien otrzymać średnią z 3 m-cy, a co z rozliczeniem prowizji w czasie, gdy ktoś inny realizuje jego obroty? Np.
  styczeń: podstawa 2000, prowizja 1200 – razem 3200
  luty: podstawa 2000, prowizja 1000 – razem 3000
  marzec: podstawa 2000, prowizja 1500 – razem 3500
  Pracownik idzie na urlop 5 dniowy w kwietniu. W tym miesiącu jego prowizja 100% wychodzi 1550. Czy należy wypłacić średnia z 3 m-cy oraz całą prowizję?

  1. Z informacji jakie Pani podała wynika, iż prowizja pracownika w miesiącu, w którym idzie na urlop, nie ulega pomniejszeniu (co normalnie ma miejsce, skoro pracownik kilka dni nie pracuje). W takim wypadku, skoro pracownik zachowuje prawo do pełnej prowizji za cały miesiąc, nie uwzględnia się w podstawie wynagrodzenia urlopowego średniej z trzech miesięcy poprzedzających – byłoby to dublowanie tej prowizji. W Pani wypadku pracownik idzie na urlop w kwietniu – wynagrodzenie urlopowe liczy Pani jedynie od podstawy 2000 zł, czyli w tym wypadku pomimo urlopu pracownik powinien zarobić brutto 2000 wynagrodzenia urlopowego i za przepracowaną część miesiąca oraz dodatkowo prowizję 1550 zł.

 58. Pracownik jest zatrudniony od zeszłego roku. W tym roku strony uzgodniły, że od czerwca 2012 będzie pracownikowi przysługiwać miesięczna premia regulaminowa. W czerwcu pracownik nie spełnił warunków do otrzymania premii. W lipcu spełnił i została mu ona wypłacona w wysokości 200zł. W sierpniu pracownik był 2 dni na urlopie. Zgodnie z art. 8 rozporządzenia składniki zmienne uwzględnia się w wynagrodzeniu w łącznej wysokości w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W tym przypadku pracownik tylko raz otrzymał premię. Czy mam mu wliczyć ten składnik do podstawy wynagrodzenia za urlop tak: [ 0 zł (za maj) + 0 zł (za czerwiec) + 200 zł (za lipiec) ] / [168h (maj) + 160 (czerwiec) + 176 (lipiec) ] . Czy też sam lipiec, bo wcześniej nie było nigdy wypłaconego składnika zmiennego, tj.: 200zł / 176h . I tak otrzymam wynagrodzenie urlopowe od składników zmiennych na 1h urlopu.

  1. Składniki zmienne ustala Pani w łącznej wysokości z okresu, z którego ustala Pani podstawę, a więc z trzech miesięcy. W Pani przypadku będzie to 0 (maj) + 0 (czerwiec) + 200 (lipiec) podzielone przez wymiar, z którego została ustalona podstawa, a więc 168h (maj) + 160 (czerwiec) + 176 (lipiec). Rozporządzenie urlopowe nie zawiera odrębnych przepisów, które regulowałyby zagadnienie ustalania podstawy wynagrodzenia urlopowego w wypadku wprowadzenia dodatkowego zmiennego składnika wynagrodzeń (poza tym, że trzeba go wówczas uwzględnić w podstawie). Należy zatem zastosować przepis wprost – ustalić sumę ze zmiennych składników z trzech miesięcy i podzielić przez liczbę godzin, które pracownik przepracował w ciągu tych trzech miesięcy.

 59. Proszę o informację jak interpretowany jest ten zapis kodeksu:
  „Składniki zmienne uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w postaci średniej z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do dwunastu miesięcy.”
  Czy Pracodawca może dowolnie naliczać z 3 lub 12 miesięcy do urlopu, czy też ten zapis ma chronić prawa Pracownika i Pracodawca powinien przyjmować do wypłaty korzystniejsze dla Pracownika z tych 2 wyliczeń kwoty.

  1. Co do zasady pracodawca nie może dowolnie naliczać z 3 albo z 12 miesięcy według swojego uznania. Do podstawy wynagrodzenia urlopowego bierze zmienne składniki z ostatnich trzech miesięcy, a z 12 miesięcy może liczyć jedynie w wypadku, jeśli wysokość tych składników w poszczególnych miesiącach znacznie się różni (np. w jednym miesiącu prowizja wyniosła 200 zł, a w drugim 1500 zł). Przepisy nie zobowiązują pracodawcy do ustalania, który wariant jest dla pracownika korzystniejszy. Chodzi o to, aby średnia z tych składników była bardziej miarodajna, a niewątpliwie bardziej miarodajna będzie średnia z dłuższego okresu. 12 miesięcy pracodawca ma brać pod uwagę w wypadku znacznych rozpiętości pomiędzy wysokością danego zmiennego składnika, przy czym różnice w wysokości muszą być wyraźne. Pracodawcy nie wolno liczyć podstawy z 12 miesięcy tylko dlatego, że dla niego jest to korzystniejsze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *