Okres wypowiedzenia umowy o pracę 2018 – jak liczyć, jakie obowiązują

Okres wypowiedzenia umowy o pracę 2018 uzależniony jest od rodzaju zawartej między stronami umowy. W praktyce okresy te można podzielić na dwie grupy – te, które dotyczą wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny oraz te, dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony (w tym czas zastępstwa) oraz nieokreślony. W niniejszym artykule omówimy sobie właśnie okres wypowiedzenia umowy o pracę 2018 pod kątem praktycznym – jak ustalać ich długość, kiedy rozpoczyna się okres wypowiedzenia i kiedy kończy, skupimy się również na omówieniu sposobów ustalania długości okresu wypowiedzenia dla umów na czas określony, zawartych przed zmianą przepisów w dniu 22 lutego 2016 roku, a obowiązujących nadal.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę 2018 – jak liczyć

Dla porządku przypomnijmy okresy wypowiedzenia, których długość określono dla poszczególnych rodzajów umów o pracę w przepisach kodeksu pracy. Stosownie do art. 34 kodeksu pracy, okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny uzależniony jest od czasu, na jaki zawarto umowę i wynosi:

1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni

2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie

3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Z kolei zgodnie z art. 36 kodeksu pracy, dla umów o pracę na czas określony (w tym czas zastępstwa) oraz czas nieokreślony okresy wypowiedzenia uzależnione są od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy (pisaliśmy m.in. Czy pracodawca może nie przyjąć wypowiedzenia) i wynoszą:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Od razu należy podkreślić, iż do ustalenia okresu wypowiedzenia umowy na czas określony (w tym zastępstwa) oraz nieokreślony należy uwzględniać wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy, a nie tylko długość trwania wypowiadanej właśnie umowy.

Przykład: pracownik został zatrudniony w dniu 1 marca 2018 na okres próbny (pisaliśmy m.in. Umowa na okres próbny a L4) . Umowa trwała do dnia 31 maja 2018. Kolejna umowa o pracę, tym razem na czas określony, została zawarta w dniu 1 czerwca 2018. Została ona wypowiedziana przez pracownika w dniu 10 września 2018. Aby ustalić, jaką długość będzie miał okres wypowiedzenia, należy wziąć pod uwagę staż pracy u tego pracodawcy od dnia 1 marca 2018, a nie od 1 czerwca 2018. W praktyce, na dzień wypowiedzenia umowy o pracę, czyli w dniu 10 września 2018 pracownik ma łączny staż pracy u tego pracodawcy wynoszący ponad 6 miesięcy, a zatem obowiązuje go już miesięczny okres wypowiedzenia. Nie można tu przyjąć, że sama wypowiadana umowa trwała krócej niż 6 miesięcy i pracownika obowiązuje zatem 2-tygodniowy okres wypowiedzenia (pisaliśmy również: L4 na wypowiedzeniu a urlop).

Do stażu, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia w stosunku pracy. Oznacza to, że do tego stażu NIE WLICZA SIĘ umów zlecenia, staży absolwenckich, staży z urzędu pracy itp. Należy również zaznaczyć, że ewentualne przerwy w zatrudnieniu również nie mają znaczenia – ustalając okres wypowiedzenia umowy o pracę 2018 wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia, nie tylko te „w ciągłości”.

Przykład: W dniu 1 lutego 2018 strony zawarły umowę zlecenia, trwającą do 31 marca 2018 (2 miesiące). Następnie od dnia 1 kwietnia 2018 zawarta została umowa o pracę na okres próbny 3 miesięcy i trwała ona do 30 czerwca 2018. Kolejna umowa o pracę, tym razem na czas określony, zawarta została dopiero w dniu 1 sierpnia 2018, a pracodawca wypowiedział ją z dniem 12 listopada 2018. Aby ustalić długość okresu wypowiedzenia należy sprawdzić wszystkie okresy zatrudnienia tego pracownika w stosunku pracy, a więc umowę na okres próbny należy również uwzględnić, pomimo faktu, że pomiędzy jej zakończeniem a nawiązaniem kolejnej umowy była przerwa. W omawianym przykładzie okres wypowiedzenia będzie zatem wynosić 1 miesiąc, gdyż pracownik w sumie na dzień wypowiedzenia umowy ma już łączny staż u tego pracodawcy wynoszący co najmniej 6 miesięcy.

Teraz bardzo ważna sprawa: do stażu, od którego zależy okres wypowiedzenia umowy o pracę 2018 wlicza się również samą długość okresu wypowiedzenia. Może się bowiem okazać, że w praktyce na dzień wypowiedzenia pracownik nie ma jeszcze stażu, z powodu którego „wpada” w dłuższy okres wypowiedzenia, ale z dniem upływu tego okresu wypowiedzenia będzie on miał już staż, wymagający przyjęcia dłuższego okresu wypowiedzenia. Wiąże się to poniekąd z samym sposobem ustalenia, w jakim dniu okres wypowiedzenia kończy swój bieg. Zgodnie bowiem z treścią art. 30 §2(1) kodeksu pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. W praktyce oznacza to, że jeśli obowiązującym jest okres wypowiedzenia umowy o pracę 2018, wynoszący tydzień czy 2 tygodnie, to niezależnie od tego, w jakim dniu tygodnia umowa o pracę zostanie wypowiedziana, okres wypowiedzenia biegnie tydzień (albo 2 tygodnie) plus okres do najbliższej soboty. Z kolei, jeśli okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc albo 3 miesiące, to nie ma znaczenia, w jakim dniu miesiąca umowa o pracę zostanie wypowiedziana – okres wypowiedzenia liczy się do końca miesiąca, a nie dokładnie za miesiąc albo 3 miesiące od jej wypowiedzenia.

Przykład: umowa o pracę na czas określony została wypowiedziana w dniu 22 marca 2018. Ze względu na staż pracy u tego pracodawcy pracownika obowiązywał dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Ten okres wypowiedzenia upłynie z dniem 7 kwietnia (sobota), a więc de facto za 2 tygodnie plus 2 dni.

Przykład: umowa o pracę na czas określony została wypowiedziana w dniu 22 marca 2018. Ze względu na staż pracy u tego pracodawcy pracownika obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Ten okres wypowiedzenia zakończy swój bieg w dniu 30 kwietnia, a nie 22 kwietnia, gdyż zgodnie z powołanym powyżej przepisem okres wypowiedzenia umowy o pracę 2018, liczony w miesiącach, kończy swój bieg z ostatnim dniem miesiąca.

Teraz wróćmy do zaliczania do stażu pracy, niezbędnego do ustalenia obowiązującego okresu wypowiedzenia, samego okresu wypowiedzenia. Najlepiej zobrazować to na konkretnym przykładzie.

Przykład: pracownik został zatrudniony z dniem 1 grudnia 2017 roku na podstawie umowy o pracę na okres próbny, trwającej do 28 lutego 2018 roku. Od dnia 1 marca 2018 roku zawarta została umowa o pracę na czas określony. Została ona wypowiedziana przez pracownika w dniu 22 maja 2018 (wtorek). Na dzień wypowiedzenia umowy o pracę pracownik (pisaliśmy m.in. Wypowiedzenie umowy przez telefon) nie ma jeszcze stażu pracy co najmniej 6 miesięcy, a więc teoretycznie obowiązuje go dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Gdyby przyjąć ten dwutygodniowy okres wypowiedzenia umowy o pracę 2018, to rozwiązałaby się ona w sobotę w dniu 9 czerwca 2018, a na ten dzień pracownik miałby już staż pracy przekraczający 6 miesięcy, co oznacza, iż już w dniu składania wypowiedzenia 22 maja 2018 należy przyjąć miesięczny, a nie dwutygodniowy okres wypowiedzenia. W omawianym przykładzie umowa o pracę rozwiąże się zatem w dniu 30 czerwca 2018.

Kolejny przykład. Pracownik został zatrudniony z dniem 1 września 2015 roku na okres próbny, a następnie od 1 grudnia 2015 na czas określony jednego roku. W dniu 1 grudnia 2017 strony zawarły kolejną umowę o pracę, już na czas nieokreślony. Umowa ta została przez pracownika wypowiedziana w dniu 16 sierpnia 2018 roku. W dniu wypowiedzenia umowy pracownik nie miał jeszcze stażu pracy, wynoszącego 3 lata, a zatem teoretycznie obowiązuje go miesięczny okres wypowiedzenia. Natomiast gdyby przyjąć, że wynosi on 1 miesiąc, to wypowiedziana 16 sierpnia 2018 umowa o pracę rozwiązałaby się z dniem 30 września 2018 (z upływem miesiąca), a w tym dniu pracowni miałby już staż pracy wynoszący co najmniej 3 lata, a więc już w dniu wypowiedzenia umowy o pracę 16 sierpnia 2018 należy przyjąć trzymiesięczny, a nie miesięczny okres wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony 2018 po zmianach z dnia 22 lutego 2016 roku

W dniu 22 lutego 2016 roku nastąpiły zmiany, dotyczące okresu wypowiedzenia umowy na czas określony (w tym czas zastępstwa). Do tego dnia okres wypowiedzenia umowy na czas określony wynosił 2 tygodnie, a samą umowę można było wypowiedzieć, jeśli została zawarta na co najmniej 6 miesięcy. Od 22 lutego 2016 okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony (w tym czas zastępstwa) jest taki sam, jak umowy o pracę na czas nieokreślony i wynosi 2 tygodnie, 1 miesiąc albo 3 miesiące w zależności od stażu pracy u danego pracodawcy. Obecnie jednak w obrocie znajdują się cały czas umowy na czas określony, zawarte przed 22 lutym 2016. Powstaje pytanie, jakie okresy wypowiedzenia dla nich obowiązują – czy te sprzed zmiany przepisów, czy już te po zmianach. Omówmy sobie tę kwestię teraz.

Przede wszystkim rozróżnić należy tu kilka wariantów. Pierwszy z nich to sytuacja najprostsza, gdy umowa o pracę na okres próbny została zawarta już po zmianie przepisów w dniu 22 lutego 2016 roku, a przed tą datą stron nie łączyła żadna umowa. Dla takiej umowy na czas określony okresy wypowiedzenia liczone będą po nowemu, a więc będą one takie same, jak dla umowy o pracę na czas nieokreślony.

Przykład: pracownik został zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres próbny w dniu 1 marca 2016 roku, a następnie na czas określony w dniu 1 czerwca 2016 roku, na okres 33 miesięcy (jest to maksymalny czas trwania umowy na czas określony albo maksymalnie 3 tego typu umów, zawieranych z tym samym pracownikiem). W dniu 10 stycznia 2018 roku pracownik wypowiedział tę umowę. Jego staż pracy u tego pracodawcy jest dłuższy niż 6 miesięcy, ale krótszy niż 3 lata, a więc zastosowanie będzie tu mieć jednomiesięczny okres wypowiedzenia.

Drugi przypadek to taki, w którym umowa na czas określony została zawarta przed zmianą przepisów w dniu 22 lutego 2016, a trwa ona nadal, przy czym umowa ta została zawarta na dłużej niż 6 miesięcy i strony w treści umowy przewidziały możliwość jej wypowiedzenia. W takim przypadku do wypowiedzenia tej umowy na czas określony stosuje się przepisy po zmianach z dnia 22 lutego 2016 roku, przy czym staż pracy do ustalenia długości okresu wypowiedzenia liczy się od dnia 22 lutego 2016 roku (nie ma tu znaczenia długość zatrudnienia pracownika przed tą datą).

Przykład: pracownik został zatrudniony w dniu 1 lutego 2015 roku na podstawie umowy o pracę na czas określony 5 lat (przed zmianą przepisów w dniu 22 lutego 2016 zawieranie tego typu umów na czas określony było jeszcze możliwe). Umowa przewidywała możliwość jej wypowiedzenia za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia, zgodnie ze starymi przepisami. W dniu 12 marca 2018 została ona wypowiedziana. W takim wypadku stosuje się owe przepisy o okresach wypowiedzenia, a zatem do umowy tej nie będzie miał zastosowania dwutygodniowy okres wypowiedzenia, zapisany w umowie, ale okres wypowiedzenia, wynikający ze stażu, liczonego od dnia 22 lutego 2016, a nie od dnia zawarcia umowy. A zatem na dzień 12 marca 2018 pracownik ma staż (liczony od dnia 22 lutego 2016) dłuższy niż 6 miesięcy, ale krótszy niż 3 lata, a więc obowiązuje go miesięczny okres wypowiedzenia.

W praktyce więc dla takiej umowy okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie od w okresie 22 lutego 2016 roku do 20 sierpnia 2016 roku, z kolei od 21 sierpnia 2016 roku do 20 lutego 2019 roku wynosi 1 miesiąc, natomiast od dnia 21 lutego 2019 roku wyniesie on 3 miesiące (z założeniem, że umowa ta nie podlega limitowi 33 miesięcy, co w praktyce może mieć miejsce w oparciu o przepis art. 25(1) §4 kodeksu pracy).

Kolejny przypadek: pracownik był już zatrudniony u danego pracodawcy przed zmianą przepisów w dniu 22 lutego 2016 roku, a następnie został ponownie zatrudniony po zmianie przepisów. W takim wypadku stosuje się w zakresie długości okresów wypowiedzenia przepisy nowe, z tym, że do stażu, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, zalicza się również okresy zatrudnienia przypadające przed zmianą przepisów w dniu 22 lutego 2016.

Przykład: pracownik został zatrudniony w dniu 1 lutego 2015 na okres próbny 3 miesięcy, a następnie na czas określony od 1 maja 2015 do 31 grudnia 2015. Kolejna umowa na czas określony została zawarta po przerwie, w dniu 1 kwietnia 2017 roku, kiedy to pracownik został ponownie zatrudniony u tego samego pracodawcy. W dniu 5 czerwca 2018 roku pracownik wypowiedział umowę. Do ustalenia długości okresu wypowiedzenia należy przyjąć przepisy po zmianach, z tym, że do stażu, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia należy zaliczyć okresy zatrudnienia sprzed zmiany przepisów, a więc okres od 1 lutego 2015 do 31 grudnia 2016.

Mamy więc przypadek, w którym pracownik pracował od 1 lutego 2015 do 31 grudnia 2016 (w sumie 23 miesiące), a następnie od 1 kwietnia 2017 do 5 czerwca 2018 (w sumie 14 miesięcy i 5 dni do dnia wręczenia wypowiedzenia). Pracownik na dzień składania wypowiedzenia ma zatem staż pracy dłuższy niż 3 lata u tego pracodawcy, a więc obowiązuje go już 3-miesięczny okres wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę 2018 – jak widzisz, nic trudnego, należy jedynie przestrzegać kilku zasad. Tym bardziej, że „zamieszanie” w związku z umowami na czas określony będzie coraz mniejsze, wraz z upływem czasu od zmian przepisów z dnia 22 lutego 2016 oraz mając na względzie maksymalny czas trwania umów na czas określony do 33 miesięcy (z pewnymi wyjątkami, o których napiszemy niebawem).

Na zakończenie podkreślić należy, iż zgodnie z art. 36 §5 kodeksu pracy, jeśli pracownik jest zatrudniony na stanowisku,

okres-wypowiedzenia-umowy-o-prace-2018
okres-wypowiedzenia-umowy-o-prace-2018

związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, okresy wypowiedzenia mogą zostać wydłużone, odpowiednio z 2 tygodni do 1 miesiąca i z 1 miesiąca do 3 miesięcy.

Podobne wpisy

8 komentarzy

 1. Pracowałam w firmie od stycznia 2015 do czerwca 2016. Później miałam przerwę i od 4 października 2019 zatrudnił się u tego samego pracodawcy. Jaki obowiązuje mnie okres wypowiedzenia?

  1. Dzień dobry

   Ma Pani staż pracy u tego pracodawcy dłuższy niż 6 miesięcy, ale krótszy niż 3 lata. Obowiązuje Panią zatem miesięczny okres wypowiedzenia. Jeśli wypowie Pani umowę w październiku (dowolnego dnia października), to umowa rozwiąże się z dniem 30 listopada 2019.

 2. 2 listopada 2016 zawarłem umowę o pracę na czas określony, następnie od 2 listopada 2017 na czas nieokreślony. 12 lipca złożyłem wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Rozumiem, że obowiązuje mnie jedno-miesięczny okres wypowiedzenia?

  1. Dzień dobry

   Tak, obowiązuje Pana jeszcze jednomiesięczny okres wypowiedzenia, bo umowa wypowiedziana w lipcu zakończy się 31 sierpnia 2019, a zatem jeszcze zanim osiągnie Pan trzyletni okres zatrudnienia u tego pracodawcy, wymagany do trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

 3. Jestem na zwolnienie do 24.06 obowiazuje mnie 2 tygodniowe okres wypowiedzenie czy moge wczesniej zakonczyc stosunek pracy niz konczy mi sie zwolnienie? Kiedy mam zalozyc wypowiedzenie I kiedy bedzie zakonczenie stosunku pracy

  1. Dobry wieczór

   Ma Pani zwolnienie lekarskie do 24 czerwca czy lipca? A pytam, bo pytanie zadała Pani już w lipcu. Może Pani oczywiście w każdej chwili rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron, jeśli pracodawca się zgodzi. Natomiast jeśli obowiązuje Panią dwutygodniowe wypowiedzenie, to ono się zakończy w sobotę. Jeśli Pani złoży je najpóźniej do 5 lipca 2019, umowa rozwiąże się 20 lipca 2019. Z kolei jeśli złoży Pani najpóźniej do 12 lipca, umowa rozwiąże się 27 lipca itd., dopóki nie „wpadnie Pani” w miesięczny okres wypowiedzenia.

 4. Pracując w firmie krócej niż 6 miesięcy, złożyłem wypowiedzenie z terminem 2 tygodniowym. To był koniec miesiąca, środa, pracodawca w tym dniu podpisał mi wypowiedzenie. Następnie po kilku godzinach otrzymuje wiadomość z kadr w tej firmie, że moje wypowiedzenie będzie liczone od początku nowego tygodnia, tym samym zacznie się już nowy miesiąc, mój staż pracy zmieni się na dłuższy niż 6 miesięcy i tym samym obowiązuje mnie wypowiedzenie miesięczne, a nie 2 tygodniowe. Czy takie jest prawo? Dodam, że pracodawca podpisał mi wypowiedzenie 2 tygodniowe w dniu, w którym je składałem.

  1. Dzień dobry

   Tak, pracodawca miał rację. Na dzień składania wypowiedzenia miał Pan staż pracy krótszy niż 6 miesięcy, a więc obowiązuje Pana dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Okresy wypowiedzenia liczone w tygodniach kończą się w soboty,a więc powinno się liczyć od środy do środy,do następnej środy i jeszcze do najbliższej soboty. A jeśli okazuje się,że na tę sobotę ma Pan już staż pracy przekraczający 6 miesięcy, to już niejako z góry obowiązuje Pana miesięczny okres wypowiedzenia, bo samo wypowiedzenie dwutygodniowe upłynęłoby w dniu, w którym ma Pan staż dłuższy niż 6 miesięcy, a do okresu, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia wlicza się również sam czas trwania wypowiedzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *