Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2019 – jak się liczy, jak ustala podstawę przy zmiennych składnikach wynagrodzenia i urlopie na przełomie miesięcy

Zgodnie z art. 152 §1 kodeksu pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, a prawa tego pracownik nie może się zrzec. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy jest tzw. wynagrodzeniem gwarancyjnym, które należy się pracownikowi w określonych w przepisach przypadkach, w których nie świadczy on pracy (zgodnie bowiem z art. 80 kodeksu pracy wynagrodzenie należy się za pracę wykonaną, a za okres niewykonywania pracy jedynie, gdy przepisy to przewidują).

Wysokość wynagrodzenia urlopowego uzależniona jest od szeregu czynników, przede wszystkim od składników wynagrodzenia, należnych pracownikowi. Inaczej bowiem ustala się wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2019, jeśli pracownik ma jedynie pensję zasadniczą, a inaczej, jeśli ma również prawo do innych składników typu premie, prowizje, dodatki za pracę w nocy 2019, nadgodziny itp.

W tym obszernym artykule omówimy kompleksowo, jak się liczy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2019, a także pokażemy przykłady wyliczenia wynagrodzenia urlopowego w różnych konfiguracjach. UWAGA – wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w 2020 roku znajdziesz w tym artykule: Wynagrodzenie za urlop 2020 – jak się liczy.

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2019 – jak się liczy

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2019 oblicza się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Powołany akt prawny przewiduje dwa sposoby naliczania wynagrodzenia urlopowego, w zależności od tego, czy pracownikowi przysługują jedynie stałe składniki wynagrodzenia, czy stałe i zmienne. Nie ma dla sposobu liczenia znaczenia wymiar etatu, w jakim pozostaje zatrudniony pracownik (jedynie odpowiednio obniża się liczbę godzin przepracowanych i godzin do przepracowania w danych miesiącach – więcej o tym za chwilę).

Co do zasady licząc wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2019 pracownika bierze się pod uwagę wszystkie należne mu składniki wynagrodzeń, z wyjątkiem tych, wskazanych w §6 wspomnianego rozporządzenia, czyli z wyjątkiem:

 1. jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
 2. wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 3. gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
 4. wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 5. ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
 6. dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 7. wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 8. kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 9. nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej (pisaliśmy m.in. Pożyczka na cele mieszkaniowe),
 10. odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
 11. wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy
 12. Przykładowo, jeśli pracownik w danym miesiącu otrzymał nagrodę jubileuszową, to nie ma ona wpływu na wysokość wynagrodzenia urlopowego 2019. Podobnie, jeśli np. w kwietniu był na urlopie wypoczynkowym, za który otrzymał wynagrodzenie urlopowe, to w maju, jeśli również korzysta z urlopu wypoczynkowego, to kwietniowe wynagrodzenie urlopowe jest pomijane w podstawie do majowego wynagrodzenia za urlop.

Jeśli pracownik ma jedynie stałe składniki wynagrodzenia, czyli np. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy stały, dodatek funkcyjny stały itp., to wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2019 liczy się zgodnie z §7 i §9 powołanego rozporządzenia.

Czytaj także: Urlop po umowie na 3 miesiące

Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia urlopowego jest składnik stały, należny w miesiącu korzystania z urlopu (pensja zasadnicza). Samo wynagrodzenie urlopowe 2019 liczy się natomiast w ten sposób, że podstawę dzieli przez liczbę godzin do przepracowania w miesiącu, z którego tę podstawę ustalono, a tak otrzymany wynik mnoży przez liczbę godzin urlopu wypoczynkowego. Najlepiej sposób liczenia wynagrodzenia urlopowego pokazać na konkretnym przykładzie.

Jak się liczy wynagrodzenie za urlop 2019 – przykłady

Pracownik pracuje po 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem w kwocie 3000 zł brutto. W okresie od 4 do 15 marca 2019 przebywał na urlopie wypoczynkowym. Za miesiąc marzec 2019 otrzyma on zatem wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca (1 – 3 + 16 – 31 marca) oraz wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2019 za okres 4 – 15 marca.

Wynagrodzenie urlopowe:

Krok 1. Podstawę wynagrodzenia urlopowego dzielimy przez liczbę godzin do przepracowania w marcu. Marzec 2019 to 21 dni roboczych, czyli 168 godzin do przepracowania:

3000 zł / 168 godzin = 17,86 zł

Krok 2. Wartość jednej godziny urlopowej mnożymy przez liczbę godzin urlopu. W okresie od 4 do 15 marca pracownik przebywał na urlopie przez 10 dno roboczych, czyli 80 godzin:

17,86 zł * 80 godzin = 1428,80 zł

Tyle wyniesie wynagrodzenie urlopowe pracownika. Dla porządku policzmy jeszcze wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca (liczy się je zawsze w sposób podany poniżej – pensję za cały miesiąc pomniejsza się o część związaną z urlopem wypoczynkowym czy inną nieobecnością, z wyłączeniem nieobecności chorobowych i zasiłkowych):

3000 zł – 3000 zł / 168 (godzin do przepracowania) * 80 godzin (nieobecności urlopowej) = 1571,20 zł

W sumie zatem w tym miesiącu marcu 2019 pracownik otrzyma 1428,80 zł tytułem wynagrodzenia urlopowego oraz 1571,20 zł tytułem wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca. W sumie otrzyma zatem 3000 zł – spełniona jest zasada, że korzystając z urlopu wypoczynkowego pracownik nie powinien tracić na wynagrodzeniu.

Podobnie sposób liczenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy wygląda w przypadku niepełnoetatowców.

Przykład: pracownik pracuje na 1/2 etatu, z wynagrodzeniem w kwocie 1800 zł brutto. Pracuje po 8 godzin dziennie w poniedziałki i wtorki, 4 godziny w środy, a czwartki i piątki ma wolne (w sumie 20 godzin tygodniowo). Przebywał na urlopie wypoczynkowym od 8 do 24 lipca 2019 – na ten okres przypada 6 dni pracy po 8 godzin oraz 3 dni pracy po 4 godziny (urlopu wypoczynkowego udziela się jedynie w dni, które dla pracownika są dniami pracy). W sumie na urlopie wypoczynkowym (pisaliśmy również: Ile urlopu na pół etatu) przebywał zatem 60 godzin.

W lipcu 2019 do przepracowania są 23 dni robocze, czyli 184 godziny, a na pół etatu jest to 92 godziny. Liczymy wynagrodzenie urlopowe:

Krok 1. 1800 zł  / 92 godziny = 19,57 zł

Krok 2. 19,57 zł * 60 godzin urlopu = 1174,20 zł

I teraz wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca: 1800 – 1800 / 92 * 60 = 625,80 zł

W sumie pracownik otrzyma tytułem wynagrodzenia (za przepracowaną część miesiąca oraz urlopowego) kwotę 1800 zł.

Nieco inaczej liczy się wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy przy zmiennych składnikach wynagrodzenia. Do ustalenia wartości jednej godziny urlopowej uwzględnia się składniki stałe wynagrodzenia z miesiąca, w którym pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego oraz składniki zmienne, wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia tego urlopu.

Te składniki zmienne, wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających sumuje się i dzieli przez liczbę godzin, które pracownik przepracował w okresie tych 3 miesięcy. Istotne znaczenie ma tu to, że sumuje się składniki wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających, a niekoniecznie te, do których pracownik ma prawo.

Jak się liczy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2019 przy zmiennych składnikach wynagrodzenia – przykład

Pracownik pracuje na pełnym etacie, z pensją zasadniczą w wysokości 3000 zł oraz premiami zmiennymi, których wysokość jest różna w różnych miesiącach. Wynagrodzenia w zakładzie pracy wypłacane są ostatniego dnia miesiąca (to ważne!!).

W okresie od 5 do 14 sierpnia 2019 pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym (pisaliśmy m.in. Urlop na okresie próbnym 3 miesięcznym) . W kwietniu 2019 pracownik otrzymał premię w kwocie 210 zł, w maju 2019 premię w kwocie 430 zł, w czerwcu 2019 premię w kwocie 500 zł, a w lipcu 2019 premię w kwocie 270 zł.

Ponieważ pracownik w sierpniu przebywał na urlopie wypoczynkowym i nie świadczył wówczas pracy, jego premia za sierpień była odpowiednio niższa i wyniosła 150 zł. A ponieważ co do zasady korzystając z urlopu wypoczynkowego pracownik nie może stracić na wynagrodzeniu, ta utrata premii w sierpniu powinna zostać zrekompensowana odpowiednio wyższym wynagrodzeniem urlopowym. Liczymy.

Krok 1. Wartość godziny urlopowej od składników zmiennych:

3000 zł (pensja zasadnicza w sierpniu 2019) / 168 (godzin do przepracowania w sierpniu 2019) = 17,86 zł

Krok 2. Wartość godziny urlopowej od składników zmiennych:

(430 zł premia za maj + 500 zł premia za czerwiec + 270 zł premia za lipiec) / (168 godzin przepracowanych w maju + 152 godziny przepracowane w czerwcu + 184 godziny przepracowane w lipcu) = 1200 zł / 504 godziny = 2,38 zł

Krok 3. Łącznie wartość jednej godziny urlopowej: 17,86 zł + 2,38 zł = 20,24 zł

Krok 4. Wynagrodzenie urlopowe:

20,24 zł * 8 dni urlopu * 8 godzin każdy dzień urlopu = 1295,36 zł <- tyle pracownik otrzyma tytułem wynagrodzenia urlopowego.

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca wyniesie: 3000 zł – 3000 zł / 168 (godzin do przepracowania w sierpniu) * 64 (godziny urlopu) = 1857,14 zł

A teraz dlaczego tak ważny jest zwrot „wypłaconych w okresie 3 miesięcy poprzedzających”. Zwróćmy uwagę na fakt, iż wynagrodzenie za dany miesiąc nie musi być wypłacane w tym samym miesiącu. Zgodnie z art. 85 §2 kodeksu pracy wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

A zatem pensja np. za kwiecień nie musi być płacona ostatniego dnia kwietnia – równie dobrze pracownik może otrzymać ją np. 10 maja. A jeśli takie przesunięcie wypłaty wynagrodzenia ma miejsce, to ma to wpływ na sposób liczenia wynagrodzenia urlopowego ze składników zmiennych. W naszym przykładzie w okresie 3 miesięcy poprzedzających sierpień – miesiąc rozpoczęcia urlopu, a więc w miesiącach maj, czerwiec i lipiec mogły zostać wypłacone wynagrodzenia za kwiecień (w maju), maj (w czerwcu) i czerwiec (w lipcu), a więc ustalając wartość jednej godziny urlopowej ze składników zmiennych musimy się niejako cofnąć o jeden miesiąc.

Oczywiście nie cofamy się z liczbą godzin przepracowanych, a jedynie ze składnikami wynagrodzenia.

Ten sam przykład, co powyżej, tylko z inną datą wypłaty wynagrodzenia. Pracownik pracuje na pełnym etacie, z pensją zasadniczą w wysokości 3000 zł oraz premiami zmiennymi, których wysokość jest różna w różnych miesiącach. Wynagrodzenia w zakładzie pracy wypłacane są 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu przepracowanym. W okresie od 5 do 14 sierpnia 2019 pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym.

Za kwiecień 2019 pracownik otrzymał premię w kwocie 210 zł, za maj 2019 premię w kwocie 430 zł, za czerwiec 2019 premię w kwocie 500 zł, a za lipiec 2019 premię w kwocie 270 zł. Ponieważ pracownik w sierpniu przebywał na urlopie wypoczynkowym i nie świadczył wówczas pracy, jego premia za sierpień była odpowiednio niższa i wyniosła 150 zł.

Krok 1. Wartość godziny urlopowej ze składników stałych: 3000 zł / 168 (godzin do przepracowania w sierpniu) = 17,86 zł

Krok 2. Wartość godziny urlopowej ze składników zmiennych:

(210 zł za kwiecień wypłacone w maju + 430 zł za maj wypłacone w czerwcu + 500 zł za czerwiec wypłacone w lipcu) / (168 godzin przepracowanych w maju + 152 godziny przepracowane w czerwcu + 184 godziny przepracowane w lipcu) = 1140 zł / 504 godziny = 2,26 zł

Krok 3. Wartość godziny urlopowej: 17,86 zł + 2,26 zł = 20,12 zł

Krok 4. Wynagrodzenie urlopowe: 20,12 * 64 = 1287,68 zł

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca liczy się tak, jak w poprzednim przykładzie:

3000 zł – 3000 zł / 168 *64 = 1857,14 zł

Jak widzisz, termin wypłaty wynagrodzenia, składającego się ze składników zmiennych (premii, prowizji, nadgodzin, dodatków nocnych itp.) ma znaczenie dla obliczania wynagrodzenia urlopowego.

Czas teraz na omówienie, jak się liczy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2019 w przypadku wystąpienia nadgodzin czy nieobecności. Sam sposób liczenia nie zmienia się, natomiast ewentualne nadgodziny czy nieobecności mają wpływ na liczbę godzin przepracowanych w okresie 3 miesięcy poprzedzających. Pokażmy to od razu na konkretnym przykładzie.

Pracownik pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 4000 zł brutto oraz premiami. Wynagrodzenia w zakładzie pracy wypłacane są ostatniego dnia miesiąca. W okresie od 7 do 11 października 2019 pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym (w sumie 40 godzin).

W lipcu 2019 pracownik otrzymał prowizję w kwocie 550 zł, w sierpniu 2019 prowizję w kwocie 480 zł oraz 270 zł tytułem dodatku za nadgodziny (11 nadgodzin), z kolei we wrześniu w okresie od 2 do 6 września przebywał na zwolnieniu lekarskim, a więc jego prowizja była niższa i wyniosła 300 zł. Jak się liczy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w październiku 2019?

Krok 1. Wartość godziny urlopowej ze składników stałych:

4000 zł / 184 (godziny do przepracowania w październiku) = 21,74 zł

Krok 2. Wartość godziny urlopowej ze składników zmiennych:

(550 zł prowizja lipiec + 480 zł prowizja sierpień + 270 zł nadgodziny sierpień + 300 zł prowizja wrzesień) / (184 godziny przepracowane w lipcu + (168+11) godzin przepracowanych w sierpniu + (168-40) godzin przepracowanych we wrześniu) = 1600 zł / 491 godzin = 3,26 zł

Krok 3. Wartość godziny urlopowej: 21,74 zł + 3,26 zł = 25 zł

Krok 4. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w październiku 2019:

25 zł * 40 godzin urlopu = 1000 zł

I jeszcze dla porządku wynagrodzenie za przepracowaną część października:

4000 – 4000 / 184 * 40 = 3130,40 zł

Jak widzisz, nic trudnego, należy jedynie pamiętać, aby odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć liczbę godzin przepracowanych w przypadku odstępstw od wymiaru miesięcznego (nadgodziny, chorobowe czy inne nieobecności).

Teraz omówimy kolejną ważną rzecz – wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2019 w przypadku, gdy urlop ten wypada na przełomie miesięcy. Mamy zatem taką sytuację, w której urlop rozpoczął się w jednym miesiącu, a zakończył w kolejnym. Co tu jest istotne?

Osobno należy naliczyć wynagrodzenie urlopowe za jeden miesiąc, a osobno za drugi, przy czym ustalając wartość jednej godziny urlopowej bierze się pod uwagę składniki stałe z miesiąca nabycia prawa do urlopu (najpierw w jednym miesiącu, a potem w drugi), z kolei składniki zmienne z 3 miesięcy poprzedzających, czyli nawet w tym kolejnym miesiącu wartość godziny od składników stałych będzie taka sama, jak w poprzednim, gdyż sam urlop wypoczynkowy rozpoczął się jeszcze w poprzednim miesiącu, a więc do ustalenia wartości jednej godziny urlopowej od składników zmiennych bierzemy pod uwagę 3 miesiące poprzedzające miesiąc rozpoczęcia urlopu, a nie miesiąc kontynuowania urlopu.

Pokażmy to na konkretnym przykładzie.

Jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2019, jeśli urlop wypada na przełomie miesięcy – przykład

Pracownik pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 3000 zł. Otrzymuje również premie zmienne. W okresie od 22 lipca 2019 do 9 sierpnia 2019 pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym. Jednocześnie od sierpnia pracownik otrzymał podwyżkę pensji zasadniczej do 3200 zł. Wynagrodzenia w zakładzie pracy wypłacane są ostatniego dnia miesiąca.

W kwietniu 2019 pracownik otrzymał premię w kwocie 300 zł, w maju 2019 premię w kwocie 410 zł, a w czerwcu 2019 premię w kwocie 380 zł. Premia za lipiec była odpowiednio niższa ze względu na nieobecność urlopową i wyniosła 200 zł, z kolei premia za sierpień 2019 wyniosła 180 zł (również była niższa ze względu na urlop).

Każdy z miesięcy należy policzyć osobno. Zaczynamy od lipca.

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca: 3000 zł – 3000 zł / 184 (godziny do przepracowania w lipcu 2019) * 8 dni urlopu w lipcu * 8 godzin każdy = 1956,52 zł

Teraz wynagrodzenie urlopowe:

Wartość godziny urlopowej od składników stałych: 3000 zł / 184 godziny = 16,30 zł

Wartość godziny urlopowej od składników zmiennych: (300 zł premia za kwiecień + 410 zł premia za maj + 380 zł premia za czerwiec) / (168 godzin przepracowanych w kwietniu + 168 godzin przepracowanych w maju + 152 godziny przepracowane w czerwcu) = 1090 zł / 488 godzin = 2,23 zł

Wartość godziny urlopowej łącznie: 16,30 zł + 2,23 zł = 18,53 zł

Wynagrodzenie urlopowe w lipcu 2019: 18,53 zł * 64 godziny urlopu wypoczynkowego w lipcu = 1185,92 zł

Teraz sierpień. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca ustalamy już z uwzględnieniem podwyżki:

3200 zł – 3200 zł / 168 (godzin do przepracowania w sierpniu) * 56 (godzin urlopu w sierpniu 2019) = 2133,33 zł

Teraz wartość godziny urlopowej. Od składników stałych również z uwzględnieniem podwyżki: 3200 zł / 168 godzin do przepracowania w sierpniu 2019 = 19,05 zł

Wartość godziny urlopowej od składników zmiennych jest dla sierpnia taka sama, jak dla lipca, do jej ustalenia bierzemy pod uwagę 3 miesiące poprzedzające miesiąc rozpoczęcia urlopu, a więc lipiec. Wyniesie ona zatem 2,23 zł

Łącznie wartość jednej godziny urlopowej w lipcu: 19,05 + 2,23 = 21,28 zł

Wynagrodzenie urlopowe za sierpień 2019: 21,28 zł * 56 (godzin urlopu w sierpniu 2019) = 1191,68 zł

Jak widzisz, nic trudnego. Niebawem wrócimy jeszcze do tego tematu w jednym z kolejnych artykułów, omawiając ustalanie podstawy urlopowej i jak się liczy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po długiej chorobie pracownika (pisaliśmy m.in. Rozwiązanie umowy z powodu długotrwałego L4), po urlopie macierzyńskim czy wychowawczym.

Podobne wpisy

2 komentarze

 1. Dzień dobry.
  Mam pytanie, proszę o wytłumaczenie.
  Wypłatę mam do 10 następnego miesiąca, pracuję od niedawna w systemie 4 brygadowym i przysługuje mi dodatek 10% za ten system pracy, w związku z tym systemem czas pracy mam rozliczany kwartalnie – czyli w poszczególnych miesiącach kwartału pracuję mniej, lub więcej godzin w miesiącu niż t wynika z kalendarza.
  Pytanie.
  Jak mam policzyć wynagrodzenie urlopowe za wrzesień w przypadku:
  Maj i czerwiec pracowałem w normalnym systemie 3 zmianowym bez dodatku, w lipcu już system 4 brygadowy z 10% dodatkiem.
  Maj i czerwiec miałem nadgodziny 100 i 50%, w lipcu miałem nadgodziny 100 i 50% plus 10% dodatek do nich za 4 zmiany, w sierpniu podobnie ale kilka dni przebywałem na zwolnieniu lekarskim.
  Czy do wyliczenia mam wziąć normę godzinową w miesiącach, czy liczbę faktycznie przepracowanych godzin – zwolnienie lekarskie.
  Wartości teoretycznie:
  brutto 3000 zł, dodatek 10% to 300 zł.
  Proszę o pomoc, ponieważ w naszej firmie Paniom od płac nie można ufać i musimy je niestety kontrolować sami i to co miesiąc.
  Dziękuję

  1. Dobry wieczór

   A czy oprócz tego dodatku 10% ma Pan jakieś inne składniki wynagrodzenia zmienne? Jeśli chodzi o sposób liczenia, to urlop przypada we wrześniu, a więc do wyliczeń bierze Pan składniki zmienne wypłacone w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień, a więc te należne za maj, czerwiec i lipiec. Wynagrodzenie zasadnicze i dodatek są stałe, a więc w podstawie wynagrodzenia urlopowego uwzględnia je Pan z miesiąca września, z 3 miesięcy poprzedzających jedynie nadgodziny, dodatki nocne itp. Z tych 3 miesięcy musi Pan uwzględnić liczbę godzin faktycznie przepracowanych, a nie tych do przepracowania (stąd np. w sierpniu należy odjąć godziny nieprzepracowane z powodu zwolnienia lekarskiego).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *