Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2019 – jak się liczy, jak ustala podstawę przy zmiennych składnikach wynagrodzenia i urlopie na przełomie miesięcy

Zgodnie z art. 152 §1 kodeksu pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, a prawa tego pracownik nie może się zrzec. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy jest tzw. wynagrodzeniem gwarancyjnym, które należy się pracownikowi w określonych w przepisach przypadkach, w których nie świadczy on pracy (zgodnie bowiem z art. 80 kodeksu pracy wynagrodzenie należy się za pracę wykonaną, a za okres niewykonywania pracy jedynie, gdy przepisy to przewidują). Wysokość wynagrodzenia urlopowego uzależniona jest od szeregu czynników, przede wszystkim od składników wynagrodzenia, należnych pracownikowi. Inaczej bowiem ustala się wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2019, jeśli pracownik ma jedynie pensję zasadniczą, a inaczej, jeśli ma również prawo do innych składników typu premie, prowizje, dodatki za pracę w nocy 2019, nadgodziny itp. W tym obszernym artykule omówimy kompleksowo, jak się liczy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2019, a także pokażemy przykłady wyliczenia wynagrodzenia urlopowego w różnych konfiguracjach. UWAGA – wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w 2020 roku znajdziesz w tym artykule: Wynagrodzenie za urlop 2020 – jak się liczy.

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2019 – jak się liczy

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2019 oblicza się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Powołany akt prawny przewiduje dwa sposoby naliczania wynagrodzenia urlopowego, w zależności od tego, czy pracownikowi przysługują jedynie stałe składniki wynagrodzenia, czy stałe i zmienne. Nie ma dla sposobu liczenia znaczenia wymiar etatu, w jakim pozostaje zatrudniony pracownik (jedynie odpowiednio obniża się liczbę godzin przepracowanych i godzin do przepracowania w danych miesiącach – więcej o tym za chwilę).

Co do zasady licząc wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2019 pracownika bierze się pod uwagę wszystkie należne mu składniki wynagrodzeń, z wyjątkiem tych, wskazanych w §6 wspomnianego rozporządzenia, czyli z wyjątkiem:

 1. jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
 2. wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 3. gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
 4. wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 5. ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
 6. dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 7. wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 8. kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 9. nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej (pisaliśmy m.in. Pożyczka na cele mieszkaniowe),
 10. odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
 11. wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy
 12. Przykładowo, jeśli pracownik w danym miesiącu otrzymał nagrodę jubileuszową, to nie ma ona wpływu na wysokość wynagrodzenia urlopowego 2019. Podobnie, jeśli np. w kwietniu był na urlopie wypoczynkowym, za który otrzymał wynagrodzenie urlopowe, to w maju, jeśli również korzysta z urlopu wypoczynkowego, to kwietniowe wynagrodzenie urlopowe jest pomijane w podstawie do majowego wynagrodzenia za urlop.

Jeśli pracownik ma jedynie stałe składniki wynagrodzenia, czyli np. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy stały, dodatek funkcyjny stały itp., to wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2019 liczy się zgodnie z §7 i §9 powołanego rozporządzenia. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia urlopowego jest składnik stały, należny w miesiącu korzystania z urlopu (pensja zasadnicza). Samo wynagrodzenie urlopowe 2019 liczy się natomiast w ten sposób, że podstawę dzieli przez liczbę godzin do przepracowania w miesiącu, z którego tę podstawę ustalono, a tak otrzymany wynik mnoży przez liczbę godzin urlopu wypoczynkowego. Najlepiej sposób liczenia wynagrodzenia urlopowego pokazać na konkretnym przykładzie.

Jak się liczy wynagrodzenie za urlop 2019 – przykłady

Pracownik pracuje po 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem w kwocie 3000 zł brutto. W okresie od 4 do 15 marca 2019 przebywał na urlopie wypoczynkowym. Za miesiąc marzec 2019 otrzyma on zatem wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca (1 – 3 + 16 – 31 marca) oraz wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2019 za okres 4 – 15 marca.

Wynagrodzenie urlopowe:

Krok 1. Podstawę wynagrodzenia urlopowego dzielimy przez liczbę godzin do przepracowania w marcu. Marzec 2019 to 21 dni roboczych, czyli 168 godzin do przepracowania:

3000 zł / 168 godzin = 17,86 zł

Krok 2. Wartość jednej godziny urlopowej mnożymy przez liczbę godzin urlopu. W okresie od 4 do 15 marca pracownik przebywał na urlopie przez 10 dno roboczych, czyli 80 godzin:

17,86 zł * 80 godzin = 1428,80 zł

Tyle wyniesie wynagrodzenie urlopowe pracownika. Dla porządku policzmy jeszcze wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca (liczy się je zawsze w sposób podany poniżej – pensję za cały miesiąc pomniejsza się o część związaną z urlopem wypoczynkowym czy inną nieobecnością, z wyłączeniem nieobecności chorobowych i zasiłkowych):

3000 zł – 3000 zł / 168 (godzin do przepracowania) * 80 godzin (nieobecności urlopowej) = 1571,20 zł

W sumie zatem w tym miesiącu marcu 2019 pracownik otrzyma 1428,80 zł tytułem wynagrodzenia urlopowego oraz 1571,20 zł tytułem wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca. W sumie otrzyma zatem 3000 zł – spełniona jest zasada, że korzystając z urlopu wypoczynkowego pracownik nie powinien tracić na wynagrodzeniu.

Podobnie sposób liczenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy wygląda w przypadku niepełnoetatowców.

Przykład: pracownik pracuje na 1/2 etatu, z wynagrodzeniem w kwocie 1800 zł brutto. Pracuje po 8 godzin dziennie w poniedziałki i wtorki, 4 godziny w środy, a czwartki i piątki ma wolne (w sumie 20 godzin tygodniowo). Przebywał na urlopie wypoczynkowym od 8 do 24 lipca 2019 – na ten okres przypada 6 dni pracy po 8 godzin oraz 3 dni pracy po 4 godziny (urlopu wypoczynkowego udziela się jedynie w dni, które dla pracownika są dniami pracy). W sumie na urlopie wypoczynkowym (pisaliśmy również: Ile urlopu na pół etatu) przebywał zatem 60 godzin. W lipcu 2019 do przepracowania są 23 dni robocze, czyli 184 godziny, a na pół etatu jest to 92 godziny. Liczymy wynagrodzenie urlopowe:

Krok 1. 1800 zł  / 92 godziny = 19,57 zł

Krok 2. 19,57 zł * 60 godzin urlopu = 1174,20 zł

I teraz wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca: 1800 – 1800 / 92 * 60 = 625,80 zł

W sumie pracownik otrzyma tytułem wynagrodzenia (za przepracowaną część miesiąca oraz urlopowego) kwotę 1800 zł.

Nieco inaczej liczy się wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy przy zmiennych składnikach wynagrodzenia. Do ustalenia wartości jednej godziny urlopowej uwzględnia się składniki stałe wynagrodzenia z miesiąca, w którym pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego oraz składniki zmienne, wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia tego urlopu. Te składniki zmienne, wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających sumuje się i dzieli przez liczbę godzin, które pracownik przepracował w okresie tych 3 miesięcy. Istotne znaczenie ma tu to, że sumuje się składniki wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających, a niekoniecznie te, do których pracownik ma prawo.

2 komentarze do “Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2019 – jak się liczy, jak ustala podstawę przy zmiennych składnikach wynagrodzenia i urlopie na przełomie miesięcy”

 1. Dzień dobry.
  Mam pytanie, proszę o wytłumaczenie.
  Wypłatę mam do 10 następnego miesiąca, pracuję od niedawna w systemie 4 brygadowym i przysługuje mi dodatek 10% za ten system pracy, w związku z tym systemem czas pracy mam rozliczany kwartalnie – czyli w poszczególnych miesiącach kwartału pracuję mniej, lub więcej godzin w miesiącu niż t wynika z kalendarza.
  Pytanie.
  Jak mam policzyć wynagrodzenie urlopowe za wrzesień w przypadku:
  Maj i czerwiec pracowałem w normalnym systemie 3 zmianowym bez dodatku, w lipcu już system 4 brygadowy z 10% dodatkiem.
  Maj i czerwiec miałem nadgodziny 100 i 50%, w lipcu miałem nadgodziny 100 i 50% plus 10% dodatek do nich za 4 zmiany, w sierpniu podobnie ale kilka dni przebywałem na zwolnieniu lekarskim.
  Czy do wyliczenia mam wziąć normę godzinową w miesiącach, czy liczbę faktycznie przepracowanych godzin – zwolnienie lekarskie.
  Wartości teoretycznie:
  brutto 3000 zł, dodatek 10% to 300 zł.
  Proszę o pomoc, ponieważ w naszej firmie Paniom od płac nie można ufać i musimy je niestety kontrolować sami i to co miesiąc.
  Dziękuję

  Odpowiedz
  • Dobry wieczór

   A czy oprócz tego dodatku 10% ma Pan jakieś inne składniki wynagrodzenia zmienne? Jeśli chodzi o sposób liczenia, to urlop przypada we wrześniu, a więc do wyliczeń bierze Pan składniki zmienne wypłacone w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień, a więc te należne za maj, czerwiec i lipiec. Wynagrodzenie zasadnicze i dodatek są stałe, a więc w podstawie wynagrodzenia urlopowego uwzględnia je Pan z miesiąca września, z 3 miesięcy poprzedzających jedynie nadgodziny, dodatki nocne itp. Z tych 3 miesięcy musi Pan uwzględnić liczbę godzin faktycznie przepracowanych, a nie tych do przepracowania (stąd np. w sierpniu należy odjąć godziny nieprzepracowane z powodu zwolnienia lekarskiego).

   Odpowiedz

Dodaj komentarz