Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i zasiłków 2019 – zasady dokonywania potrąceń za zgodą i bez zgody pracownika i przykłady obliczania kwot do potrącenia. Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie za pracę podlega kodeksowej ochronie – pracownik ma co do zasady pewność, że wynagrodzenie, jakie zostało ustalone w umowie o pracę zostanie odpowiednio naliczone i wypłacone w ustalonym terminie. Przepisy kodeksu pracy gwarantują pracownikowi ochronę wynagrodzenia. Nie oznacza to jednak, że pracownik zawsze otrzyma przelew na kwotę wynagrodzenia netto, na jakie umówił się z pracodawcą. Może się bowiem okazać, że wynagrodzenie pracownika podlega np. zajęciu komorniczemu – pracodawca otrzymał od komornika informację o zajęciu wynagrodzenia za pracę i ma obowiązek dokonywać potrącenia z wynagrodzenia za pracę określonej kwoty i przekazywać ją na konto komornika.

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę to jednostronna czynność pracodawcy – pracownik nie może się im sprzeciwić, jeśli dokonywane są np. na mocy tzw. tytułów wykonawczych. Z drugiej strony, niektóre potrącenia z wynagrodzenia za pracę dopuszczalne są jedynie za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie. A to jeszcze nie wszystko – inne są zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń czy wynagrodzeń chorobowych, a inne z zasiłków (chorobowych, macierzyńskich czy innych), a jeszcze inne z pozapłacowych świadczeń, np. świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, nagród, diet i należności z tytułu podróży służbowych itp. W tym artykule omówimy kompleksowo zasady dokonywania potrącenia z wynagrodzeń za pracę i zasiłków, pokażemy również na konkretnych przykładach, jak naliczać kwoty do potrącenia, jak ustalać kwoty wolne od potrąceń. Artykuł długi, ale możliwie wyczerpująco omawiający temat, jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę oraz zasiłków i innych świadczeń płacowych i pozapłacowych.

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę – kiedy są dopuszczalne?

Potrącenia, których pracodawca może dokonywać bez zgody pracownika, wskazane zostały w treści art. 87 §1 kodeksu pracy. Stosownie do powołanego przepisu Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;

4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 kodeksu pracy.

Wymienione powyżej potrącenia z wynagrodzenia za pracę są obowiązkowe w tym sensie, że pracodawca ma obowiązek ich dokonywania (z pewnym wyjątkiem, związanym z tzw. kwotą wolną od potrąceń, o której za chwilę). Przykładowo, jeśli pracodawca otrzymuje od komornika informację (postanowienie) o zajęciu wynagrodzenia za pracę, to ma obowiązek dokonywać potrąceń w możliwych granicach, a potrącone środki przekazywać na konto komornika. Nie jest tu wymagana zgoda pracownika. Co ważne – z powołanego przepisu wynika wprost, iż potrąceń dokonuje się od kwoty netto wynagrodzenia (jak wyliczyć kwotę netto z kwoty brutto – pisaliśmy w tym artykule: przykładowa lista płac). Co prawda przepis wskazuje, iż potrąceń dokonuje się od kwoty wynagrodzenia pomniejszonej o składki społeczne, składkę na pracowniczy plan kapitałowy (jeśli pracownik z niego nie zrezygnował) oraz zaliczki na podatek dochodowy, ale w domyśle również o pełną składkę na ubezpieczenie zdrowotne – tak wskazał m.in. Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy w interpretacji z dnia 16 października 2007 roku znak GPP-416-4560-465/07/PE.

Poza wymienionymi powyżej pracodawca może dokonywać potrąceń dobrowolnych, za wyrażoną na piśmie zgodą pracownika. O potrąceniach dobrowolnych za chwilę, póki co skupmy się na obowiązkowych potrąceniach za pracę oraz zasadach ich dokonywania. Przede wszystkim potrąceń dokonuje się w wymienionej w powołanym przepisie kolejności. Może się bowiem okazać, że pracownik ma np. egzekucję alimentów i niespłaconych kredytów. Alimenty mają wówczas pierwszeństwo. W praktyce może się okazać, że po potrąceniu dopuszczalnej możliwej kwoty z tytułu egzekucji alimentów na potrącenie na poczet egzekucji kredytu nie zostanie już nic – to zupełnie normalne, a pracodawca ma wówczas obowiązek poinformować drugiego komornika, że potrącenia z wynagrodzenia za pracę na rzecz prowadzonej przez niego egzekucji nie są możliwe wobec faktu, iż pracownik ma już zajęcie wynagrodzenia za pracę z tytułu alimentów, a po potrąceniu należności na rzecz alimentów potrącenie na rzecz kolejnej egzekucji nie jest już możliwe ze względu na kwotę wolną od potrąceń. Właśnie kwota wolna od potrąceń oraz dopuszczalna maksymalna wysokość potrącenia są warunkami dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

Czy nadpłacone wynagrodzenie można potrącić z kolejnej wypłaty?

Zgodnie z art. 87 §7 kodeksu pracy z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. O co tu chodzi? Załóżmy, że w zakładzie pracy wynagrodzenia wypłacane są nie ostatniego dnia miesiąca, czy do 10 dnia następnego miesiąca, ale w trakcie miesiąca – przykładowo pensja w zakładzie pracy za miesiąc sierpień wypłacana jest 25 sierpnia, a nie 31 sierpnia czy do 10 września. W dniu 25 sierpnia pracodawca dokonał przelewu wynagrodzenia na konto pracownika, za pełny miesiąc pracy. Okazało się, że 27 sierpnia pracownik poszedł na zwolnienie lekarskie, które trwało do 15 września. Za okres od 27 sierpnia do 31 sierpnia miał prawo do zasiłku chorobowego (więcej na temat wynagrodzeń chorobowych i zasiłków w tym artykule: wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy), a zatem za ten okres nie zachował prawa do wynagrodzenia za pracę. A skoro tak, to zostało ono nadpłacone i tę kwotę nadpłaty pracodawca może potrącić pracownikowi przy kolejnym terminie wypłaty wynagrodzenia. Co ważne, bez zgody pracownika może tego potrącenia z wynagrodzenia za pracę dokonać przy najbliższym terminie wypłaty, czyli w naszym przykładzie z wypłaty wrześniowej. Jeśli tego nie zrobi, to potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia w późniejszych terminach wypłat jest dopuszczalne jedynie za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w swym wyroku z dnia 12 kwietnia 1996 roku sygn. I PRN 32/96 następny termin płatności oznacza najbliższą i kolejną datę wypłaty wynagrodzenia danemu pracownikowi. Co ważne, omyłkowo wyliczone za wysokie wynagrodzenie nie jest nadpłatą, która uprawnia pracodawcę do dokonania potrącenia bez zgody pracownika – takie potrącenie jest dopuszczalne jedynie, gdy wynagrodzenie zostało nadpłacone w związku z nieobecnością pracownika w pracy, za czas której nie zachował prawa do wynagrodzenia, a nie w związku z faktem, że wynagrodzenie zostało źle wyliczone i w ten sposób zawyżone. W tym wypadku potrącenie jest możliwe jedynie za pisemną zgodą pracownika.

Maksymalne kwoty do potrącenia z wynagrodzenia za pracę i kwoty wolne od potrąceń

Przepis art. 87 §3 kodeksu pracy wskazuje maksymalne dopuszczalne kwoty obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z powołanym przepisem, przy potrąceniach na rzecz egzekucji komorniczej świadczeń alimentacyjnych potrącenia z wynagrodzenia za pracę można dokonać do wysokości 3/5 wynagrodzenia, z kolei w razie egzekucji należności innych (np. niespłacone pożyczki czy kredyty) oraz zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi potrąceń można dokonywać do wysokości połowy wynagrodzenia. Jeśli okazuje się, że przeciwko pracownikowi prowadzona jest egzekucja z różnych tytułów i różnych świadczeń, to potrącenia niealimentacyjne łącznie nie mogą przekraczać połowy wynagrodzenia, a potrącenia alimentacyjne równolegle z niealimentacyjnymi nie mogą przekraczać 3/5 wynagrodzenia.

Osoby, które odwiedziły tą stronę, znalazły ją szukając::

  • kwota wolna od potrąceń z zasiłków 2019
  • zajęcie komornicze z zasiłku chorobowego 2019
  • potrącenia z wynagrodzenia 2019
  • zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia
  • upoważnienie do potrącenie z wynagrodzenia
  • potrącenia komornicze 2019
  • komornik od zasiłków 2019
  • potrącenie komornicze od ekwiwalentu za urlop
  • zajęcie komornicze 2019
  • PODATKI DLA MŁODYCH A POTRĄCENIA KOMORNICZE
Please wait...

Skomentuj jako pierwszy w "Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i zasiłków 2019 – zasady dokonywania potrąceń za zgodą i bez zgody pracownika i przykłady obliczania kwot do potrącenia. Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę"

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany


*