Wynagrodzenie chorobowe i zasiłki chorobowe pracownika – omówienie zagadnienia

Stosownie do treści art. 92 kodeksu pracy za czas niezdolności do pracy pracownika wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, która to nieobecność trwa łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym (lub łącznie do 14 dni w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia), pracownik zachowuje prawo do 80 % wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy (np. regulamin wynagradzania) przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.

Te 33 dni, o których mowa powyżej nie oznaczają jednorazowego zwolnienia lekarskiego pracownika, a sumę wszystkich dni, w trakcie których pracownik pozostawał na zwolnieniu lekarskim (jedno L4 pracownika może trwać np. 10 dni itd.).

Wynagrodzenie chorobowe, o którym mowa powyżej, albo zasiłek chorobowy jeśli przysługuje pracownikowi, ustala się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy (zwolnienie lekarskie może obejmować również weekendy i dni wolne od pracy zgodnie z obowiązującym pracownika grafikiem).

Sprawdź także: Zwolnienie lekarskie a grafik pracy

Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy

Podstawę zasiłku ustala się natomiast zgodnie z przepisami art. 36 i następnymi Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zanim jednak pracodawca dokona jakichkolwiek obliczeń, powinien ustalić, czy pracownik ma w ogóle prawo do jakichkolwiek świadczeń. Nie zawsze bowiem każde zwolnienie lekarskie oznacza konieczność naliczenia wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku. Przede wszystkim ustalić należy, czy pracownika nie obejmuje tzw. okres wyczekiwania, czyli okres, po którym pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego czy wynagrodzenia chorobowego.

wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy
wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłki chorobowe

Stosownie do treści art. 4 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ubezpieczony (pracownik, zleceniobiorca, itp.) nabywa prawo do zasiłku chorobowego (i analogicznie do wynagrodzenia chorobowego) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeśli podlega temu ubezpieczeniu obowiązkowo, albo 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeśli podlega temu ubezpieczeniu dobrowolnie. 

Sprawdź także: Wynagrodzenie brutto netto

Do okresów ubezpieczenia chorobowego, o których mowa powyżej, wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego (czyli okresy, w trakcie których nie odprowadza się składki na ubezpieczenia chorobowe za pracownika).

Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego (czyli najczęściej od dnia zatrudnienia) prawo do zasiłku chorobowego przysługuje absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.

Okresu wyczekiwania nie obowiązują również ubezpieczonych obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego.

Przykładowo pracownik, który w 2011 roku ukończył szkołę wyższą, a następnie pozostawał bez pracy i nie zarejestrował się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, od dnia zawarcia umowy o pracę musi odczekać 30 dni, zanim będąc na zwolnieniu lekarskim otrzyma wynagrodzenie chorobowe. Jeżeli pracodawca ustalił już, że pracownika nie obejmuje okres wyczekiwania, może przejść do następnego kroku i obliczyć wysokość wynagrodzenia chorobowego.

zasiłek chorobowy a wynagrodzenie chorobowe
zasiłek chorobowy a wynagrodzenie chorobowe

Jak liczyć wynagrodzenie chorobowe i zasiłki?

Aby ustalić prawidłowo wysokość wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku chorobowego, należy najpierw precyzyjnie ustalić jego podstawę. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. 

Sprawdź także: Praca na pół etatu czy warto

Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem okresu, o którym mowa powyżej, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi jedna trzydziesta część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała niezdolność do pracy.

Ogólnie rzecz ujmując, podstawę do wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku stanowi średnie wynagrodzenie pracownika z 12 miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym pracownik był nieobecny w pracy z powodu choroby, a jeśli pracownik jest zatrudniony mniej niż 12 miesięcy, średnie wynagrodzenie z pełnych miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym pracownik był nieobecny w pracy z powodu choroby.

Jeśli natomiast niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego (czyli np. pracownik podpisał umowę o pracę i kilka dni później rozchorował się) podstawą do wynagrodzenia chorobowego (albo zasiłku) jest wynagrodzenie, które pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował pełny miesiąc kalendarzowy. A co w przypadku, jeśli pracownik w miesiącach, z których wynagrodzenie bierzemy do średniej, przebywał już na zwolnieniu lekarskim?

Gdybyśmy wliczyli wynagrodzenie z takiego miesiąca do średniej, wówczas ta średnia, będąca podstawą do wynagrodzenia chorobowego, byłaby niższa. Należy więc postąpić zgodnie z treścią art. 38 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Jeżeli w okresie tych 12 miesięcy (albo mniej, jeśli pracownik pracuje krócej), pracownik nie osiągnął wynagrodzenia wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy (pomijamy je), oraz przyjmuje się, po uzupełnieniu, wynagrodzenie z miesięcy, w których pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy.

wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy
wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy

Uzupełnienie to natomiast odbywa się stosownie do treści art. 37 powołanej ustawy, a zatem w niepełnym miesiącu przyjmuje się wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub w innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy, jeżeli wynagrodzenie przysługuje w stałej miesięcznej wysokości (czyli jeśli pracownik ma np. tylko stałe składniki wynagrodzenia w postaci wynagrodzenia zasadniczego),

albo wynagrodzenie miesięczne obliczone przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i pomnożenie przez liczbę dni, które ubezpieczony będący pracownikiem był obowiązany przepracować w tym miesiącu, jeżeli przepracował choćby 1 dzień, albo kwotę zmiennych składników wynagrodzenia w przeciętnej miesięcznej wysokości, wypłaconą za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku pracy u pracodawcy, u którego przysługuje zasiłek chorobowy (pisaliśmy m.in. Podatek od zasiłku chorobowego), jeżeli ubezpieczony będący pracownikiem nie osiągnął żadnego wynagrodzenia.

Czytaj także: Wniosek o emeryturę

Jeśli w trakcie tych 12 miesięcy (albo krócej, jeżeli pracownik jest zatrudniony w firmie krócej), z których ustala się średnie wynagrodzenie pracownika, pracownik zmienił wymiar etatu (czyli np. przeszedł z pełnego etatu na połowę albo odwrotnie), to ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego (albo zasiłku) bierze się do średniej tylko miesiące po zmianie wymiaru etatu.

Zaznaczyć należy, iż w średniej, będącej podstawą wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku, nie uwzględnia się tych składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo będąc na zwolnieniu lekarskim.

Przykładowo jeśli pracownik ma wynagrodzenie stałe w wysokości 2000 zł miesięcznie, a oprócz tego dodatek funkcyjny stały w wysokości 250 zł miesięcznie, i ten dodatek nie jest pomniejszany za czas nieobecności w pracy i wypłacany w kwocie 250 zł miesięcznie, niezależnie od tego ile czasu przepracuje pracownik, to jakiego dodatku funkcyjnego nie uwzględnia się w średniej, będącej podstawą wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku.

Taki dodatek przysługuje bowiem pracownikowi w stałej wysokości, a zatem w miesiącu, w którym przebywa on na zwolnieniu lekarskim, pracownik otrzyma wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, wynagrodzenie chorobowe (albo zasiłek) i dodatek funkcyjny.

Czytaj także: L4 kto płaci?

Jeśli pracownik oprócz wynagrodzenia zasadniczego ma również inne składniki wynagrodzeń (premie, prowizje itp.), to składniki te, przysługujące za okresy miesięczne, wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku.

Składniki te, przysługujące za okresy kwartalne (czyli np. premie kwartalne), wlicza się do średniego miesięcznego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Natomiast składniki, przysługujące za okresy roczne (nagrody roczne, trzynaste pensje), wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Pamiętać należy, iż podstawy wymiaru zasiłku i wynagrodzenia chorobowego nie ustala się na nowo, jeśli między okresami pobierania zasiłków czy wynagrodzeń chorobowych nie było przerwy, albo trwała ona krócej niż 3 miesiące (czyli np. jeśli w lutym pracownik był na zwolnieniu lekarskim i otrzymał z tego tytułu wynagrodzenie chorobowe (pisaliśmy m.in. Skrócenie zwolnienia lekarskiego), to podstawa tego wynagrodzenia będzie taka sama, jeśli pracownik rozchorował się np. w kwietniu).

Na zakończenie zaznaczyć należy, iż podstawa wymiaru zasiłku chorobowego albo wynagrodzenia chorobowego nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązująca w danym roku, po pomniejszeniu jej o 13,71 % (suma składek społecznych, finansowanych przez pracownika).

Przykłady rozliczania wynagrodzeń chorobowych i zasiłków z uwzględnieniem konkretnych kwot wynagrodzeń mogą Państwo znaleźć na naszym blogu. W tym artykule: obliczanie zasiłku chorobowego 2018.

Podobne wpisy

151 komentarzy

 1. Witam,
  Mam pytaniena temat wynagrodzenia chorobowego. Moja pensja to: 1600zl podstawy plus premia akordowa, co daje mi srednia z 12 miesiecy ok 2200zl netto. Bedac na zwolnieniu chorobowym 80% zabierano mi za kazdy dzien zwolnienia z premii ok 50zl a za chorobowe za dzien dostawalam ok 71zl brutto. Teraz zaszlam w ciaze i jestem na zwolnieniu 100% rowniez zabrano mi z podstawy po ok 50zl za kazdy dzien doliczyli 88,50zl brutto za chorobowe. Czy tak to powinni wygladac? Skoro to powinno byc 100% wynagrodzenia dlaczego zabieraja mi z podstawy pieniadze a doliczaja tak malo?
  Kadrowa tlumaczyla mi to tym, iza w ciagu 2 lat nie mialam odstepu 3 miesiecy od zwolnien. Ma to cos do rzeczy? Dodam, ze chodzilam na zwolnienia na dziecko.
  Pozdrawiam i prosze o pomoc.

 2. Witam mam pytanie, rozpocząłem prace 1 kwietnia 2017 r miałem pracować do 30 czerwca 2017 r jednak złożyłem wymówienie które kończy się 17 czerwca 2017 r jednak 30 maja rozchorowałem się lekarz dal mi zwolnienie od 30 maja do 29 czerwca. Moje pytanie brzmi jakie wynagrodzenie otrzymam za maj i za czerwiec jak będzie wypłacone? Zatrudniony jestem na najniższej krajowej 2000 zl brutto chciałbym wiedzieć jak będzie wyglądał mój zasiłek chorobowy netto?

 3. Witam, mam pytanie. Czy zwolnienie lekarskie odnosi się do 8-godzinnego systemu pracy czy to nie ma różnicy ? Pytam, ponieważ ja pracuję po 12 h dziennie, a rozliczaja mi moje L4 jakbym pracowala 8 h dziennie, także i tak jestem od razu stratna.. szukam informacji, ale nigdzie nie jest napisane na ten temat…
  Prosze o odpowiedz !

 4. Witam,
  Moja sytuacja wygląda nastepujaco: pracodawca płaci mi l4 za 23 dni lutego , od 24 przejął mnie ZUS i on mi będzie wypłacać zasiłek chorobowy. Podstawa brutto wynosi 1900 zł (taka jest tez moja srednia z ostatnich 12 mies). Proszę o informacje i rozpisanie ile dostanę wypłaty (netto) za wynagrodzenie chorobowe za 23 dni lutego. Zapewne będę stratna w lutym…
  Dziekuje za informacje.

 5. witam mam pytanie pracuje na caly etat na najnizszej krajowej obecnie jestem caly miesiac na zwlnieniu lekarskim ile powinno wyniesc wynagrodzenie za caly miesiac zwolnienia? z gory dziekuje za odpowiedz

 6. Witam, pracuje na pół etatu najniższa krajowa, jestem na zwolnieniu lekarskim 5dni, ile pracodawca powinien mi zapłacić za te dni, proszę chociaż mniej więcej, żebym orientowała się o jakiej kwocie mowa , z góry dziękukę

 7. Witam,

  pracuję od 1 listopada 2014. Mam 2500/miesiąc (brutto). W listopadzie wraz z nadgodzinami dostałam 3203,13 zł ( brutto). W grudniu 2014 byłam 3 dni na L4 i 2 dni na urlopie wypoczynkowymi oraz 4,5 godz. nadgodzin 50%. Proszę o informację, czy dobrze wyliczyłam pensję:

  1). 2500 zł/168 godz.= 14,88 zł/godz.
  14,88 zł/ godz. x 172,5 ( 168 4,5 godz. nadgodziny)= 2566,80 zł WYNAGRODZENIE ZASADNICZE

  2). Obliczenie L4:

  3203,13 zł (nie ma średniej pensji z 12 miesięcy, więc jest tylko listopad)/30 dni x 3 dni= 320,31 zł

  3). Obliczenie urlopu:

  3203,13 zł (nie ma średniej pensji z 3 miesięcy, więc jest tylko listopad)/184,5 godz. (godziny z listopada) = 17,36 zł

  17,36 zł x 16 godz. (2 dni urlopu)= 277,76 zł

  4). Wynagrodzenie zasadnicze – L4 – urlop= 1968,73 zł

  5). Pensja za L4: 3203,13 zł (pensja za listopad) -13,71% x 3203,13=2763,98 zł
  2763,98 zł/30 dni x 80% x 3 dni=221,12 zł

  6). Urlop: 277,78 zł

  7). Nadgodziny: 2500 zł/168= 14,88 zł, 50%= 7,44 zł
  7,44 zł x 4,5 godz.=33,48 zł

  PENSJA BRUTTO: 1968,73 zł 221,12 zł 277,78 zł 33,48 zł=2501,11 zł.

  Bardzo dziękuję za pomoc 🙂

 8. Witam,

  mam pytanie odnośnie L4 na dziecko, dokładniej mówiąc zasiłku za takie zwolnienie.
  Od 5 lat pracuję w jednej firmie, za, ciągle aktualizowaną, płacę minimalną.
  Kiedy biorę zwolnienie na dziecko, pracodawca odlicza z mojej wypłaty stawkę za dzień pracy (czyli płacę dzieli przez ilość przepracowanych dni w miesiącu- nie pracuję w weekendy).

  Nie rozumiem zatem dlaczego w wyliczeniach ZUS do zasilku opiekuńczego moją płacę (znaczy 80% z niej, minus stawka zdrowotna 13% z groszami) dzieli się przez 30.

  Dzięki takim wyliczeniom pracodawca za, np, 3 dni L4 na dziecko w lipcu (22 dni robocze) zabiera mi 197 zł a ZUS zwróci mi 114 zł.

  Proszę mi wyjaśnić podstawę prawną takiego postępowania.

  Dziękuję

 9. Witam,
  W okresie od lipca do września byłam zatrudniona na pół etatu na podstawie umowy o pracę. Od października dostałam umowę na cały etat przy czym po dwóch przepracowanych dniach na nowej umowie dowiedzialam sie ze jestem w ciazy i od tego czasu jestem na zwolnieniu lekarskim. Czy w związku ze zmiana wymiaru zatrudnienia pracodawca dobrze zrobił wyliczajac mi wynagrodzenie za ten miesiąc obluczajac średnią za caly przepracowany okres (lipiec-pazdziernik), czy powinnam dostać wynagrodzenie takie, jakie przysługuje mi przy całym etacie (czyli wliczajac tylko miesiac po zmianie etatu).
  Pozdrawiam

 10. Od 4 maja do 4 października odbywałam staż z urzędu pracy, z tego co udało mi się dowiedzieć za ten okres były za mnie przez urząd pracy odprowadzane składki na ubezpieczenie chorobowe w 100%, od 10 października jestem zatrudniona na umowę na czas określony do 10 stycznia, jednak dziś się rozchorowałam i przebywam na l4 od dziś, moje pytanie jest takie: czy za okres choroby przysługuje mi wynagrodzenie, czy obowiązuje mnie tzw. „okres wyczekiwania” ? Nie przepracowałam pełnego miesiąca na etacie, jednak wcześniej odbywałam u tego samego pracodawcy staż przez 5 miesięcy.

 11. Witam.Mam pytanko dotyczące kwoty chorobowego ( ciąża ) za cały miesiąc? W Lipcu 2014 brutto 1807,45 netto 1330,28 w sierpniu 2014 brutto 1740,92 netto 1284,05 we wrześniu 2014 brutto 1601,01 netto 1191,53 a moje pytanie brzmi ile mogę dostać chorobowego dla ciężarnej w miesiącu pazdziernik 2014

 12. Witam,
  mam pytanie odnośnie wysokości chorobowego. Na chorobowym jestem od 04.08.2014 do 14.09.2014, pierwsze 4 dni byłam w szpitalu miałam operację.
  Dostałam wypłatę ale wydaje mi się że powinno być więcej.
  Proszę o obliczenie, poniżej daję więcej danych:
  pracuję w tej firmie od 02.01.2014, wcześniej byłam na okresie próbnym przez półtora miesiąca
  od samego początku mam stałą pensję 1900 zł netto
  Proszę o odpowiedź
  Pozdrawiam

 13. Witam,

  Chciałabym wiedzieć ile będzie wynosił mój zasiłek chorobowy i później macierzyński w takiej sytuacji. Jestem w ciąży i pracuję na umowę o pracę. Od dnia 01.02.2014 r. do 31.03.2014 moje wynagrodzenie miesięczne wynosiło 2100 zł brutto , natomiast od 01.04.2014 r. dostałam podwyżke i za kwiecień wynagrodzenie wynosiło 2800 zł brutto. Teraz jestem na zwolnieniu lekarskim od 28.04. i raczej będzie już ono do dnia porodu. Jak w takiej sytuacji będę miała liczony zasiłek chorobowy czy będzie to średnia z 3 m-cy czy tylko z lutego i marca, ile będzie wynosił zasiłek chorobowy i macierzyński? Bardzo proszę o odpowiedź?

  Pozdrawiam

 14. Witam, mam pytanie w sprawie wysokości wymiaru zasiłku chorobowego, a później macierzyńskiego. Jestem w ciąży i pracuje w nowej firmie od dnia 01.02.2014 r.
  Od 01.02 do 31.03.2014 r. moje wynagrodzenie brutto wynosiło 2100 zł natomiast od 01.04. dostałam podwyżke i moje wynagrodzenie za kwiecień wynosiło 2800 zł. Obecnie od 28.04 przebywam na zwolnieniu lekarskim ( może ono trwać już do końca ciąży). Chciałabym wiedzieć czy do zasiłku chorobowego będę miała liczoną średnią za te czy miesiące czy tylko za luty i marzec?Ile będzie wynosił mój zasiłek chorobowy w takiej sytuacji a później macierzyński? Bardzo proszę o odpowiedź.
  Pozdrawiam

 15. Pracuje na 1/2 umowy o pracę plus do tego mam premie od sprzedaży z której sa odkładane wszystkie składki. Moja srednia z grudnia, stycznia i lutego wynosila 1500zł, ile bedzie wnosic mój zasiłek chorobowy płacony przez zus ?

 16. Witam,

  chciałabym prosić o pomoc w wyliczeniu zasiłku chorob. w ciąży od mojej firmy. Pracuję tam od 18 września 2013r, wcześniej byłam bezrobotna. Od 1 marca 2014r. jestem na L4 „ciążowym”, jestem osobą niepełnospr. W 2013r. zarobki wynosiły 1600zł brutto + 100zł premii za przepracowany cały mc, od stycznia 2014r. 1680zł brutto + 100zł premii. Moja firma wyliczyła, że skoro nie przepracowałam 12 mcy przed zwolnieniem, to należy mi się zasiłek chorobowy od kwoty 1507zł brutto. Z czego to wyliczyli, jak to się robi i ile powinien wynieść brutto i netto? Dodatkowo z pensji zabierają na ubezp. 49,24zł, w lutym zabrali na składki i podatek łącznie 468,28zł.

  Bardzo proszę o pomoc, każda złotówka się dla mnie liczy.

  Agnieszka

 17. Dzień dobry,
  od kiedy skończyłam liceum pracuję nieprzerwanie na umowę zlecenie. Aktualnie od ponad 3 lat w tej samej firmie, gdzie umowę zlecenie podpisuję z każdym miesiącem równo 1wszego dnia każdego miesiąca. Jestem 23-letnią studentką, opłacam tylko obowiązkowe składki wynikające z umowy zlecenia. Czy jeśli zacznę opłacać składkę społeczną dobrowolną po 90-dniach będę mogła ubiegać się o zasiłek? Np. Załóżmy, że następne 3 umowy będą zawierały tę składkę a po 3 miesiącach wypadnie mi operacja w szpitalu. Jeśli się mylę, jakie muszę podjąć kroki, żebym w razie nagłej choroby miała możliwość ubiegania się o zasiłek?

 18. witam,mam pytanko a mianowicie ile należy mi się za 2 tygodnie chorobowego będąc na 1/2 etatu? Dziękuję.

  1. Witam

   To zależy od wysokości Pana zarobków. Abym mógł udzielić precyzyjnej informacji, musiałbym znać wysokość Pana wynagrodzenia w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 19. Witam
  mam pytanie odnośnie wynagrodzenia pracownicy w ciąży.
  Pracownica zatrudniona od 3.07.2013r, od 22.08.2013r na zwolnieniu lekarskim (ciąża). To jej pierwsze zwolnienie w 2013r. Wynagrodzenie brutto 2000zł., koszty uzyskania przychodu 111,25zł, ulga 46,33zł. Pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób. Praosiłabym o ustalenie wynagrodzenia za sierpień 2013r.

  1. Czy to ma być jakaś korekta tego sierpnia 2013? Jeśli zarabia 2000 brutto, nie miała żadnych innych składników wynagrodzeń, to podstawą do wynagrodzenia chorobowego za okres zwolnienia lekarskiego będzie właśnie 2000 zł.

   2000 – 13,71% z 2000 = 1725,80 zł.

   Wynagrodzenie chorobowe: 1725,80/30*100%*10575,27
   Wynagrodzenie zasadnicze: 2000 – 2000/30*10=1333,33

   Powyższe to kwoty brutto. Proszę o informację, jeśli potrzebuje Pani wyliczeń do netto.

 20. Witam,

  Proszę o pomoc w ustaleniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy (ciąża). Pracuję w firmie 11 lat, przez 10,5 roku pracowałam na cały etat i otrzymywałam wyższe wynagrodzenie. Od grudnia mam zmniejszony etat i obniżone wynagrodzenie. Proszę o informację, które wynagrodzenie będzie brane pod uwagę przy wyliczaniu chorobowego i jak wyliczyć średnią.

 21. Witam od 1 pazdziernika jestem zatrudniona na umowe na stale. zaszlam w ciaze i od razu l4 . przejecie swiadczenia przez zus bylo 2 grudnia do 20 stycznia 2014 tak wystawil lekarz. na umowie ma 5000 brutto moze mi pan wyliczyc jakie pieniazki powinnam otrzymac.

 22. Na zwolnieniu L4 byłam od 9 grudnia do 13 grudnia, na umowie na cały etat zarabiam 1600zł netto. Ile powinno wynosić wynagrodzenie za grudzień ?

 23. Witam serdecznie,

  mam problem z wysokością zasiłku chorobowego z ZUSu mianowicie:
  Zatrudniona jestem od 1.05.2013 na umowę o prace w systemie podstawa 1780 zł brutto+ premia regulaminowa + premia uznaniowa. Zaszłam w ciążę i jestem na zwolnieniu lekarskim (ciążą zagrożona). Od 5.08.2013 podlegam już pod ZUS, dzisiaj dostałam zasiłek w wysokości 3281,58 zł od ZUSu ( nie jest napisane za jaki okres- przypuszczam, że chodzi o 41 dni wyliczone z samej podstawy od 05.08.2013 do 30.09.2013 chyba 10zł/h x 8h/dzień x 41 dni roboczych = 3280 zł). Czy jest to właściwe?

  Mianowicie moje wypłaty od maja wyglądały następująco :
  – za maj 2129,30 zł
  – za czerwiec 1581,64 zł
  – za lipiec 1840,73 zł
  – za sierpień 85,14 zł

  Pracodawca ostatni miesiąc (już na L4) naliczył mi lipcową wypłatę ze średniej z podstawy i prowizji z ostatnich miesięcy, a ZUS, wnoszę po kwocie przelewu, tylko z podstawy. I zastanawia mnie jeszcze jedno na umowie mam stawkę miesięczną 1780 zł brutto to czemu (tak mi się wydaje wg moich wyliczeń) liczy mi jako stawkę godzinową 10zł?

  Z góry dziękuję za odpowiedź,
  pozdrawiam,
  Meg.

 24. Witam. W kwietniu podjęłam pracę na cały etat(najniższą krajowa) 11 kwietnia dostarczyłam szefowej l4 że jestem w ciąży. Jak powinno być naliczone chorobowe,ostatnia moja umowa to od października 2011 do 15 czerwca 2012 na pol etatu. Proszę o odpowiedź.

  1. Witam

   Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy (a potem macierzyński) będą naliczane od chwili zmiany wymiaru etatu, a zatem od kwoty 1600 zł, o ile nie miała Pani w czasie od chwili rozpoczęcia pracy na pełnym etacie składników typu prowizje, premie nagrody itp.

 25. Witam,

  od lipca 2012 roku byłem zatrudniony na czas nieokreślony w firmie zatrudniającej mniej niż 20 pracowników. W lipcu tego roku otrzymałem wypowiedzenie od pracodawcy, które jednocześnie zmniejszyło mój etat do 1/2. Zarabiałem najniższą krajową. Na dzień wypowiedzenia powinienem rozliczyć 11 dni urlopu przysługującego proporcjonalnie do końca sierpnia oraz 2 dni dodatkowego na poszukiwanie pracy.

  Łącznie miałem 13 dni urlopu. W sierpniu przebywałem od 1 do 14 sierpnia na chorobowym, a od 16 do końca miesiąca na urlopie. Dostałem jedynie 780 zł wynagrodzenia. Czy może ktoś mi pomóc wyliczyć, ile powinienem dostać? Do lipca moja kwota brutto, to 1600 zł cały etat, sierpień to 1/2 etatu – 800 brutto!

  Proszę o pomoc

  1. Proszę o doprecyzowanie – ma Pan na myśli wypowiedzenie zmieniające czy wypowiedzenie umowy o pracę? To ważne, bo urlop na poszukiwanie pracy nie jest urlopem wypoczynkowym, skutkiem czego obliczenia mogą się różnić, w zależności od sytuacji.

 26. Proszę o prośbę:

  Pracownik ma stałe wynagrodzenie 1600 zł brutto
  W lipcu od 9 do 31 ma zwolnienie, ale zakład pracy tylko 14 dni, bo pracownik ma 65 lat.
  Jak obliczyć Mu wynagrodzenie za cza 1-8 lipiec? i co dalej z chorobowym?
  Prosze pilnie o pomoc – to dla mnie pierwszy przypadek chorobowego zeby to wyliczyc

  1. Witam
   A czy pracownik już w tym roku chorował? Czy to pierwsze zwolnienie lekarskie pracownika? Czy oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownik miał wypłacone jakieś inne składniki wynagrodzeń?

 27. Witam,
  Mam pytanie. Aktualnie jestem w ciąży, nie wiem czy krotce nie bedę musiała iśc na zwolnienie lekarskie. Nie wiem jednak jak obliczyć sobie średnią do wynagrodzenia podaczas zwolnienia. Moja wątpliwośc dotyczy premii którą otrzymałam w kwietniu tego roku. Premia ta jest tytułowana na pasku płacowym jako nagroda specjalna. Jedoczesnie jest brana pod uwagę przy odprowadzaniu wszystkich składek do ZUS (emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowej oraz zdorwotnej). W kadrach jednak powiedziano mi, że premia ta nie będzie brana pod uwagę przy wyliczaniu podstawy z uwagi na fakt iż jest to wynagrodzenie które nie ulega proporcjonalnemu umniejszemu podczas nieobecności pracownika.
  Czy faktycznie jest tak, że premia ta nie będzie brana pod uwagę? Skoro tak to dlaczego odprowadzana da od niej wszystkie składki? Słyszałam również, że w takiej sytuacji ZUS może wyrównac róznicę po skończonym zwolnieniu (w moim przypadku macierzyńskim) nie wiem jednak czy faktycznie mozna o to ubiegać a jeśli tak to w jaki sposób?
  Zależy mi na odpowiedzi ponieważ samo zwolnienie może nie będzie długie ale kwestia ulrpu macierzyńskiego to juz inna kwestia a premia ta znacząco wpłynęłaby na moje wynagrodzenie.
  Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź.

 28. Witam. Mam pytanie, jestem zatrudniona od 5 lutego na czas nieokreślony, od 25. 04 jestem na zwolnieniu lekarskim (ciąża), na którym pozostanę aż do rozwiazania ( termin na lipiec). Za kwiecień pracodawca odprowadził takie same składki do zus jak w poprzednim miesiącu, nie uwzględniając zwolnienia lekarskiego, ponieważ podobno odlicza się dopiero powyżej 7 dni l4, czy to prawda? czy składka do zus powinna być niższa niż za pełny przepracowany miesiąc? i jakie wynagrodzenie powinnam otrzymać za maj? jak by to wyglądało od brutto do netto, jakie składki powinien mi potrącić? Jestem uprawniona do kup i ulgi podatkowej, oraz wczesniej nie pracowałam. Proszę o pomoc.

 29. WITAM MAM PROBLEM Z OBLICZENIEM PENSJI ZA M-C MAJ OD 1 DO 8 MAJA PRACOWAŁAM NORMALNIE 8-GO WYPISAŁAM PÓŁ DNIA URLOPU OD 9-GO JESTEM NA CHOROBOWYM DO KOŃCA MIESIĄCA MOJA ŚREDNIA PENSJA Z PREMIĄ WYNOSI 1450 zl NETTO PROSZĘ O POMOC W WYLICZENIU PENSJI ZA MAJ

  1. Witam
   A ile wynosi pensja brutto? Czy ma Pani oprócz wynagrodzenia zasadniczego dodatkowe składniki w postaci premii, prowizji itp.?

 30. witam,
  proszę o pomoc w następującym temacie:
  Byłam zatrudniona okres 10 lat, umowa została wypowiedziana przez pracodawcę (redukcja zatrudnienia). Pracowałam od 9 lutego 2012 do 23 marca 2013 , moje wynagrodzenie brutto 4210, na okresie wypowiedzenia zachorowałam L4 od 19 marca do 19 kwietnia. Pracodwaca żąda ode mnie zwrotu nadpłaty wynagrodzenia ponieważ jak się okazało i czego nie byłam świadoma księgowość naliczyła mi wynagrodzenie chorobowe po ustaniu zatrudnienia od 24 marca 2013 do 02 kwietnia 2013. Zupełnie się w tym pogubiłam a pracodawca kontaktuje się ze mną droga listowną a jego wyliczenia nie są dla mnie jasne.Żąda zwrotu kwoty 626,43. Proszę o pomoc w wyliczeniu wynagrodzenia chorobowego za ten czas a także wynagrodzenia za przepracowaną częśc miesiąca. W okresie wypowiedzenia pracodwaca zobowiązał mnie do wykorzystania urlopu 5 dni (nie chciałam tego, ale ostatecznie podpisałam). Całkowity okres wypowiedzenia dwa tygodnie od 12 do 23 marca a urlop od 7 marca do 11 marca 2013. Pracodwca za marzec wypłacił i kwotę wynagrodzenia 2835,09 zł netto to W pozostałych miesiącach otrzymywała, 3004,85 netto. Otrzymany zasiłek chorobowy z zus w wysoości2144,49.

  Bardzo proszę o pomoc bo moje wyliczenia nijak mają się do kwoty wyliczonej przez pracodawcę :(((((

  1. Witam
   Proszę o kontakt na e-mail i podanie informacji odnośnie zmiennych składników wynagrodzenia, jeśli Pani takie otrzymywała

 31. Witam,
  Mam serdeczną prośbę o pomoc w obliczeniu wynagrodzenia które w mojej ocenie jesy za małe. Na zwolnieniu lekarskim jestem od 15.03.2013 do chwili obecnej. Mam umowę na czas nieokreślony a moje średnie wynagrodzenie brutto z ostatnich 12 m-c wynosi 2318,50 brutto (płaca zasadnicza plus tzw. premia uznaniowa). Podstawą do naliczania składki emerytalnej, rentowej i chorobowej była zawsze kwota płacy zasadniczej wraz z premią natomiast podczas dłuzszego zwolnienia lekarskiego niebyła ona naliczana. Jest to moje pierwsze zwolnienie lekarskie w tym roku a ostatni raz na L4 bylam między 13.12.2012 a 17.12.2012. Przysługuja mi koszty uzyskania przychodu w kwocie 111,25 oraz ulga podatkowa 46,33 zł. Bardzo prosilabym o wyliczenie wynagrodzenia za miesiąc marzec oraz kwiecień gdyz to ktore otrzymalam wynioslo odpowiednio, marzec: 1390 zl, kwiecień 1273,74 zl.
  pozdrawiam

 32. witam mam 9zł/netto na umowie i 8h dziennie do przepracowania pracuje juz ponad rok czasu w firmie jak obliczyc moje chorobowe ktore bedzie wynosic równo 30 dni w kwietniu 2013 roku ??

 33. Witam,
  bardzo prosze o pomoc w wyliczeniu stawki dziennej wynagrodzenia chorobowego za marzec 2013. Jeśli możliwe za styczeń i za luty także. Mam zwolnienie lekarskie od 24.01.2013 do 23.03.2013 z powodu wypadku przy pracy(100%). Wynagrodzenie za grudzień 2011-5000 zł brutto, za styczeń- czerwiec 2012- 6000zł, lipiec- grudzień 6900zł + bonus roczny 1500zł brutto. Jestem zatrudniona na czas nieokreślony i od tego czasu nie przebywałem na zwolnieniu lekarskim. Dodam, że za miesiąc marzec wynagrodzenia netto otrzymałem 4050.
  Dziękuję za pomoc

 34. Witam
  Mam pracownika na pół etatu – 800 zł , który ukończył 50 lat , więc muszę go po 14 dniach przekazać do ZUS.W zeszłym miesiącu miał 6 dni , to w tym miesiącu muszę mu policzyć za 8 dni( jak się nie mylę) .Proszę o pomoc- ile będzie wynagrodzenia zasadniczego , a ile za chorobowe.
  Pozdrawiam i dziękuję.

 35. Mam pytanie jak obliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowe pracownika.
  pracuje w zakładzie około 15 lat obecnie od 10 marca do 2 kwietnia jest na zwolnieniu lekarskim. W tym roku w grudniu kończy 50 lat ma stałą kwotę na umowie 1800 zł ponadto w 2011 roku chorował czy mam do ustalania średniej z 12 m-c wziąc miesiące kiedy chorował czy tylko te w których pracował .
  Z góry dziękuję

 36. Witam,
  Proszę o pomoc, jaką wielkość przyjąć dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” za 2012r. do chorobowego w marcu 2013r. Otóż „13” wypłacona została 20 marca 2013r. za 2012r. w wysokości 1853 zł brutto. Pracownik w 2012 r. pracował przez 8 miesięcy w wymiarze 16/18 godz. tygodniowo tj. 0,89 etatu i 4 miesiące w wymiarze 18/18 godz. tygodniowo tj. 1etat. Od 01.09.2012 do chwili obecnej zatrudniony w wymiarze 1 etat. Od 14.03. do 16.03.2013r. był chory 2 dni. Chorobowe było przed wypłaceniem „13” za 2012r, ale wynagrodzenie za czas choroby płacone jest 29.03.2013r. Moje pytanie jest: czy do chorobowego przyjąć „13” za 2012r. czy za 2011r. wypłaconą w marcu 2012r. oraz czy uśredniać wymiar etatu i jak to zrobić i jaką wysokość „13” przyjąć do podstawy wymiaru chorobowego. Z góry serdecznie dziękuję za informacje.

 37. Witam serdecznie.
  Prosiłbym o pomoc w obliczeniu wynagrodzenia brutto i netto dla żony w następującej sytuacji – zatrudnienie na pełen etat na czas nieokreślony, z najniższą krajową 1600zł brutto. Żona jest w ciąży. Od 30.01 do 01.02 przebywała na urlopie wypoczynkowym, natomiast od 04.02 do przebywa na zwolnieniu lekarskim płatnym 100% które będzie kontynuowane do 31 marca (zgodnie z aktualnym na dziś dokumentem L4). Firma liczy mniej niż 20 pracowników. Obowiązują ją standardowe koszty uzyskania przychodu 111,25zł i ulga podatkowa 46,33zł.
  Mam uprzejmą prośbę o wyliczenie wynagrodzenia (brutto i netto) jakie żona powinna otrzymać odpowiednio w lutym i marcu.
  Bardzo dziękuję za pomoc, ułatwi nam to zrozumienie rozliczenia jakie otrzymaliśmy od zakładu pracy, a które wg nas wymaga korekty.

  1. Rozumiem, że 1.02 to był jeszcze dzień urlopu żony. W takim wypadku za 1.02 Pana żona otrzyma wynagrodzenie urlopowe, za okres 2-3.02 otrzyma wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, a za okres 4.02-28.02 otrzyma wynagrodzenie chorobowe (pod warunkiem, że wcześniej w tym roku nie przebywała na zwolnieniu lekarskim i pracodawca nie płacił wynagrodzenia chorobowego).
   Wynagrodzenie urlopowe:
   1600:160(godzin do przepracowania w lutym)*8(godzin urlopu)=80 zł brutto
   Wynagrodzenie chorobowe:
   Podstawa brutto: 1600
   Podstawa netto: 1600 – 13,71% z 1600 = 1380,64 zł
   Wynagrodzenie chorobowe: 1380,64:30*100%*25(dni choroby)=1150,53 brutto
   Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca:
   1600 – 1600:160*8 – 1600:30*25 = 186,67 zł brutto

   Lista płac, z uwzględnieniem wynagrodzenia zasadniczego, chorobowego i urlopowego:
   1. Podstawa składek społecznych: 80 zł + 186,67 zł = 266,67
   2. ZUS pracownika: (poz. 3 + 4 + 5)=36,56
   3. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 266,66 = 26,03
   4. Ubezpieczenie rentowe: 1,5% z 266,67 = 4
   5. Ubezpieczenie chorobowe: 2,45% z 266,67 = 6,53
   6. Podstawa składki zdrowotnej i podatku: (poz. 1 – poz. 2 + wynagrodzenie chorobowe)=1380,64
   7. Kosztu uzyskania przychodu: 111,25
   8. Podstawa podatku: 1380,64 – 111,25 po zaokrągleniu: 1269
   9. Podatek: 18% z 1269=228,42 zł
   10. Ulga podatkowa: 46,33
   11. Zaliczka na podatek: 228,42 – 46,33 = 182,09
   12. Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 1380,64=124,26
   13. Ubezpieczenie zdrowotne odliczane od podatku: 7,75% z 1380,64=107
   14. Podatek do urzędu skarbowego: 182,09 – 107 po zaokrągleniu 75
   15. Netto: poz. 1 – poz. 2 – poz. 12 – poz. 14 = 1181,38 zł.

   Wyliczenia za marzec będą podobne, z tym, że za okres od 1 do 8 marca żona otrzyma wynagrodzenie chorobowe, a za okres od 9 do 31 marca zasiłek chorobowy z ZUS. W tym miesiącu nie pojawią się składki na ubezpieczenia społeczne. Netto da to kwotę 1231,52 zł (marzec ma 31 dni, więc dojdą 3 dniówki zasiłkowe).

   Gdyby potrzebował Pan więcej informacji, proszę poczytać w artykule: Wynagrodzenia chorobowe i zasiłki na liście płac

   Jeśli na podstawie tego wzoru nie będzie Pan w stanie ustalić, proszę o kontakt.

   1. Bardzo serdecznie dziękuję za pomoc. Powyższe wszystko mi wyjaśnia.
    PS. Czuję się zobowiązany za wyczerpującą poradę. Jak można się odwdzięczyć? Pozdrawiam

   2. Witam serdecznie. Jeśli to możliwe prosiłbym jednak o podanie dokładnych wyliczeń za marzec tak abyśmy doszli do wspomnianej kwoty netto 1231,52 zł. Pozdrawiam i dziękuję raz jeszcze.

 38. Witam, proszę o pomoc-mam pracownika zatrudnionego na pół etatu , który od 23.02.2013 roku przebywa na zwolnieniu lekarskim – stawka brutto 800,00 zł- jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe i wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca?Nie wiem jak to ugryść , a pracuje od niedawna.Pozdrawiam i dziękuję za uwentualną pomoc

  1. Witam

   Podstawa wynagrodzenia chorobowego: 800 zł.
   Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca: 800 – 800/30*6 (dni choroby) = 640 zł
   Wynagrodzenie chorobowe:
   Podstawa brutto: 800 zł
   Podstawa netto: 800 – 13,71 % z 800 = 690,32
   Wynagrodzenie chorobowe: 690,32/30*80%*6 = 110,45 zł.

   Podane kwoty są kwotami brutto. Więcej na temat liczenia wynagrodzeń chorobowych i zasiłków znajdzie Pani w tym artykule:

   https://www.kadrywpraktyce.pl/rozliczenie-wynagrodzenia-chorobowego-przyklad/

   Z kolei jak się uwzględnia wynagrodzenie chorobowe, zasiłki i wynagrodzenie za pracę na liście płac w tym artykule:

   https://www.kadrywpraktyce.pl/wynagrodzenia-chorobowe-i-zasilki-na-liscie-plac/

   Gdyby nie była Pani w stanie poradzić sobie z wyliczeniami, proszę dać znać.

   1. Witam, dziękuję za odpowiedź , ale muszę się jeszcze upewnić – czyli kwota 110,45 – wynagrodzenie chorobowe , a 640 zł wynagrodzenie zasadnicze.Proszę jeszcze mi powiedzieć – okazało się , że ten pracownik przebywa w szpitalu- cz ma to jakieś znaczenie ?Dziękuję.Pozdrawiam

    1. Tak. 110,45 to wynagrodzenie chorobowe, 640 to wynagrodzenie zasadnicze. Za czas pobytu w szpitalu obniżeniu lega zasiłek chorobowy (nie 80 %, a 70 %), ale tylko zasiłek chorobowy. Wynagrodzenie chorobowe to dalej 80 % podstawy.

 39. Jestem zatrudniona na pełen etat, na czas nieokreślony. Zarabiam najniższą krajową 1600zł brutt. Jestem w ciąży i obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim od 21.01.2013r. Mam dwa zasadnicze pytania:
  1. Ile powinnam otrzymać wynagrodzenia za miesiąc luty?
  2. Czy jeżeli przejmie mnie ZUS to będę otrzymywać pieniądze bezpośrednio do domu?

    1. Od 21 stycznia jest Pani na zwolnieniu lekarskim. Wynagrodzenie chorobowe należy się Pani zatem za cały luty, a po 33 dniach choroby zasiłek chorobowy będzie Pani wypłacał ZUS.
     W przypadku ciąży należy się pracownicy 100 % podstawy wynagrodzenia chorobowego i zasiłku. W Pani przypadku powinna być to kwota 1288,60 zł brutto, czyli około 1106 zł netto (w zależności od kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej, jakie Pani przysługują). Niemniej różnice w wynagrodzeniu chorobowym, które faktycznie Pani otrzyma, powinny być niewielkie.

     1. Witam. Dziękuję za wyjaśnienia. W razie problemów będę pisać.

     2. witam. czy może Pan wyjaśnić w jaki sposób zostały wykonane te obliczenia? Najbardziej chodzi mi o uzyskanie kwoty netto (1106zł) z podanej brutto (1288,60zł). Pozdrawiam i dziękuję.

     3. Witam
      W obliczeniach był błąd. Proszę zapoznać się z informacją o korekcie w komentarzu. Po korekcie wynagrodzenie chorobowe wyniesie 1012,47 zł, a zasiłek chorobowy wyniesie 276,13 zł. Krok po kroku, jak z brutto obliczyć kwotę netto i naliczyć listę płac z uwzględnieniem wynagrodzeń chorobowych i zasiłków znajdzie Pan w tym artykule:

      https://www.kadrywpraktyce.pl/wynagrodzenia-chorobowe-i-zasilki-na-liscie-plac/

      Gdyby nie był Pan w stanie poradzić sobie, proszę dać znać, rozpiszę krok po kroku z uwzględnieniem tych konkretnych kwot.

     4. KOREKTA!!! Skoro zwolnienie lekarskie trwa od 21 stycznia, to wynagrodzenie chorobowe należy się za okres od 21 stycznia do 22 lutego, a od 23 lutego do 28 lutego zasiłek chorobowy. Wynagrodzenie chorobowe pracodawca (co do zasady) wypłaca za pierwsze 33 dni nieobecności z powodu choroby. Wynagrodzenie chorobowe brutto w lutym wyniesie 1012,47 zł, a zasiłek chorobowy 276,13 zł. Netto da to kwotę 1185,23 zł (albo zbliżoną, w zależności od kosztów uzyskania przychodu i ulgi podatkowej). W poprzednich obliczeniach omyłkowo przyjąłem wynagrodzenie chorobowe za cały luty.

 40. Mam pytanie, 28 lutego otrzymałem grafik w jakie dni pracuje i kiedy mam wolne, dzień wcześniej poinformowałem pracodawce ze jestem chory. W grafiku mam zapisane ze pracuje 1,2,3 i 4 marca, wiec lekarz dał mi L4 na dni 28.02-03.03, gdy w poniedziałek 04.03 wróciłem do pracy dowiedziałem się że grafik został zmieniony i dni 02.03 i 03.03 mam wolne, natomiast 2 dni które na poprzednim grafiku miałem wolne (06.03 i 23.03) teraz mam pracujące, czy pracodawca moze w ten sposób postąpić?

  1. Witam
   Tak – pracodawca ma możliwość zmiany grafika. Grafik (harmonogram czasu pracy) nie jest tożsamy z formalną ewidencją czasu pracy. To raczej narzędzie organizacji pracy w zakładzie pracy. W Pana przypadku pracodawca i tak nie uniknie konieczności wypłaty Panu wynagrodzenia chorobowego, tyle, że będzie Pan zobowiązany do przepracowania większej ilości godzin.
   Tworzenie i prowadzenie grafików czy harmonogramów nie jest obowiązkowe. Obowiązkowa (z pewnymi wyjątkami) jest natomiast ewidencja czasu pracy. Grafik można modyfikować, w zależności od sytuacji i potrzeb pracodawcy.

 41. Witam. Mam pytanie odnośnie wysokości zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Moja sytuacja przedstawia się następująco: Od 10.01.2011 – 10.10.2012 r. pracowałam na umowę o pracę ze stałym wynagrodzeniem miesięcznym 1500 zł brutto. Od 01.11.2012 r. pracuję w nowej firmie z wyższym wynagrodzeniem miesięcznym stałym 4000 brutto. Obecnie od 01.03.2013 r. przebywam na zwolnieniu lekarskim z powodu ciaży, które będę kontynuować do dnia porodu, a później urlop macierzyński. Ile będzie wynosiło moje wynagrodzenie za okres zwolnienia ( czy będzie liczona średnia z 12 m-cy?.Czy od momentu kiedy pracuję w nowej firmie i od wyższego wynagrodzenia?Ile będzie wynosił później mój zasiłek macierzyński?). Bardzo proszę o pomoc i odpowiedź. Pozdrawiam

  1. Witam
   Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek będą liczone od wysokości nowego Pani wynagrodzenia. Na zwolnieniu lekarskim w trakcie ciąży otrzyma Pani 100 % podstawy wynagrodzenia chorobowego i zasiłku, podobnie jak na urlopie macierzyńskim po porodzie. Jeśli przebywa Pani na zwolnieniu lekarskim od dnia 1 marca 2013 roku, to za cały marzec otrzyma Pani wynagrodzenie chorobowe w kwocie 3566,65 zł brutto (około 2946 netto), w kwietniu będzie Pani przysługiwało wynagrodzenie chorobowe za dwa dni, a potem do końca miesiąca zasiłek chorobowy (netto około 2893 zł). Kwota zasiłku macierzyńskiego będzie wynosić około 2896 zł, w zależności od ilości dni w miesiącu). Podane wartości są przybliżone, wyliczenia mogą się nieznacznie różnić, w zależności od tego, jakie przysługują Pani koszty uzyskania przychodu, czy ma Pani prawo do ulgi podatkowej itp. Niemniej kwoty te powinny być podobne do tych, które Pani podałem.

  2. Dziękuje bardzo za informację . Chciałabym się jeszcze tylko upewnić czy ogólnie jest taka zasada, że przy zmianie pracy ( i czy pracuję w tej nowej pracy np. miesiąc lub tylko 2 m-ce) a później jak bym poszła na zwolnienie to do wynagrodzenia chorobowego a później zasiłku chorobowego i macierzyńskiego liczy się średnią wynagrodzenia tylko z tego nowego zakładu pracy? I nie cofa się wstecz jeszcze do poprzedniego zakładu pracy aby przeliczyć średnią wynagrodz. z 12 m-cy ? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.

   1. Tak. Ta zasada wynika z treści art. 36 ust. 4 ustawy zasiłkowej: podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała niezdolność do pracy. Pogląd ten potwierdził np. Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 27 września 2006 roku: Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego przez pracownika u tego pracodawcy, z którym łączył go stosunek pracy w okresie powstania niezdolności do pracy

 42. Bardzo proszę o pomoc. Jestem zatrudniona od 23 listopada 2012 roku. na umowę o pracę, wynagrodzenie na umowie 1500 zł brutto, od stycznia 2013 roku 1600 zł. wcześniej byłam zarejestrowana w urzędzie pracy. obecna praca nie jest moją pierwszą. Od 11 do 15 lutego przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Bardzo proszę o pomoc w wyliczeniu wynagrodzenia zasadniczego i chorobowego za miesiąc luty, jaki mi przysługuje.

 43. witam,
  prosze o pomoc w wyliczeniu stawki dziennej wynagrodzenia chorobowego za styczeń 2013. mam zwolnienie lekarskie od 17.01.2013 do 28.02.2013 z powodu choroby. średnie miesięczne wyangrodzenie brutto w 2012 roku wynosiło 8537,18 zł (stała pensja +premia uznaniowa). Jestem zatrudniona od 01.03.2010 rok na czas nieokreślony i od tego czasu nie przebywałam na zwolnieniu lekarskim. W styczniu moja nieobecnośc z tytułu choroby wynosiła 15 dni, w tym 5 dni pobyt w szpitalu. W mojej ocenie zakład pracy wyliczył błędnie podstawę wynagrodzenia chorobowego.

  1. Witam
   A jak w Pani zakładzie pracy traktowana jest premia uznaniowa? Czy jest ona wypłacana niezależnie od tego, czy pracownik choruje, czy nie? Czy ona została jakoś określona np. w regulaminie wynagradzania? Jest to o tyle ważne, że w pewnych sytuacjach może ona nie być uwzględniona w podstawie wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku, stąd zakład pracy mógł wyliczyć podstawę niższą.

   1. Premia jest uznanaiowa czyli za wyniki pracy w związku z czym w czasie urlopu premia nie jest wypłacana.
    Ale Firma obliczyła, iż wynagrodzenie chorobowe za dzień wynosi 194,52 (80%). Więć wynika z tego, że premie zostały ujęte gdyż licząc wynagrodzenie chorbowe od samej podstawy czyli od 6800 brutto wynosiłoby dużo mniej.

    1. Witam

     Pani podstawa brutto (średnia z 12 miesięcy poprzedzających) wynosi 9893,67 zł.
     Wyliczenie wynagrodzenia chorobowego za jeden dzień:

     Podstawa netto: 9893,67 – 13,71 % z 9893,67 = 8537,24 zł

     Jeden dzień wynagrodzenia chorobowego: 8537,24:30*80% = 227,66 zł

     Nawet przyjmując pomyłkę księgowej, która uwzględniła kwotę wynagrodzenia chorobowego za czas pobytu w szpitalu w wysokości 70 % podstawy (tyle wynosi zasiłek za pobyt w szpitalu), to daje to kwotę 199,20 zł, a więc również wyższą od tej, którą naliczyła firma.

     Czy może Pani ustalić, jakie kwoty firma przyjęła do podstawy i jak dokonała obliczeń?

 44. Witam,
  Proszę o pomoc…
  Pracuje w systemie czterobrygadowym. W styczniu miałem 4 dni chorobowego w tym 2 dni wypadały że powinienem przyjść do pracy i dwa dni wypadały wolne z mojego grafiku. I tak oto zostało policzone moje chorobowe: Podstawa 3000zł brutto została podzielona na 30 dni co dało 100zl za dzień czyli razem 400zl. Te 400 zł zostały odjete od mojej podstawy co dało 2600zl. Jako że dwa dni miałem być w pracy to policzono mi je jako 80% czyli wyszło 160zl a za te dwa dni co miałem wolne z grafiku nie policzono mi nic! Czyli zabrano mi 200zl za nic! Dział personalny twierdzi że tak się oblicza chorobowe w systemie czterobrygadowym… Czy mają rację???

 45. Witam!
  Jestem na L4 od 23.01.2013 do 06.02.2013, mam umowę o prace na pełny etat, stawka zasadnicza 2200,00 zl brutto. czy moge prosic o wyliczenie pensji za styczen 2013?
  Pozdrawiam

  1. Witam

   Zakładając, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miała Pani zmian w składnikach wynagrodzenia, za miesiąc styczeń otrzyma Pani wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1540 zł brutto oraz wynagrodzenie chorobowe w wysokości 455,61 zł brutto. Netto będzie to kwota 1506,88 zł (lub zbliżona, wszystko zależy od przysługujących Pani kosztów uzyskania przychodu i ulgi podatkowej, różnice będą jednak niewielkie).

 46. Podjęłam pierwszą pracę od 1 stycznia, pod koniec stycznia byłam na zwolnieniu lekarskim, wypłata na umowie na czas określony 2700 brutto, jakie powinnam otrzymać wynagrodzenie za styczeń. Jaka byłaby to też sytuacja, gdyby to było zwolnienie spowodowane wypadkiem w pracy ( w jakim terminie i komu trzeba zgłosić taki wypadek). Wcześniej nie pracowałam, byłam zarejestrowana jako bezrobotna w Urzędzie Pracy, bez prawa do zasiłku.

  1. A dokładnie od kiedy jest Pani na zwolnieniu lekarskim? To ważne ze względu na możliwy w Pani wypadku tzw. okres wyczekiwania na uzyskanie prawa do wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku chorobowego (jeśli zwolnienie lekarskie jest spowodowane wypadkiem przy pracy, okres wyczekiwania nie obowiązuje).

   1. Zwolnienie miałam od 25 stycznia do 28 stycznia. A na czym dokładnie w moim przypadku polega okres wyczekiwania?

    1. Ponieważ pracowała Pani na podstawie umowy o pracę, podlegała Pani obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu. Stosownie do przepisu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej ubezpieczony będący pracownikiem nabywa prawo do zasiłku chorobowego (wynagrodzenia chorobowego) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego i to jest ten okres wyczekiwania. W Pani wypadku, ponieważ wcześniej była Pani zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku, okres wyczekiwania jest obowiązkowy. W tym wypadku za czas zwolnienia lekarskiego nie należy się Pani wynagrodzenie chorobowe ani zasiłek.
     Z kolei gdyby zwolnienie lekarskie było spowodowane wypadkiem przy pracy, ma Pani prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego od pierwszego dnia tego zwolnienia, w wysokości 100 % podstawy zasiłku. W takiej sytuacji nie obowiązuje Pani okres wyczekiwania, a zatem za czas zwolnienia otrzymałaby Pani normalnie zasiłek chorobowy.
     Jeśli wypadek przy pracy miał miejsce, poszkodowany (albo inne osoby) mają obowiązek zgłosić ten fakt pracodawcy albo przełożonemu. Pracodawca powołuje komisję, która na podstawie wszelkich legalnych dowodów ustala, czy dane zdarzenie faktycznie było wypadkiem przy pracy.

 47. Jak obliczyć wynagrodzenie za chorobowe.Zasadniczej mam 1400zł ,280zł stażowego.pracowałam 7 dni ,a na chorobowym byłam 22 dni.Ile będzie za dni przepracowane ,a ile za chorobowe.

 48. Dzień dobry.
  Bardzo proszę o pomoc w obliczeniu mojej pensji za miesiąc styczeń.
  Jestem na 3 miesięcznym wypowiedzeniu, które upływa 31.01.2013. Zarabiam najniższą krajową (tj. od stycznia 1600 zł). Od 7.01.2013 do 18.01.2013 przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Po jego zakończeniu skorzystałam z 3 wolnych dni na poszukiwanie pracy (21-23.01.2013). Od 24.01 do 29.01 jestem na urlopie wypoczynkowym (zaległy urlop), zaś od 30.01 do 31.01.2013 na urlopie przysługującym za miesiąc styczeń (w wymiarze 3 dni).

  1. Skoro ma Pani tylko stały składnik wynagrodzenia (zasadnicze w wysokości 1600 zł), to wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i urlop na poszukiwanie pracy będzie w takiej wysokości, jak gdyby w tym czasie była Pani w pracy. Jedynie wynagrodzenie chorobowe będzie odpowiednio niższe. W Pani przypadku wynagrodzenie zasadnicze (w tym urlopowe) za styczeń wyniesie 960 zł brutto, a wynagrodzenie chorobowe (za 12 dni choroby) wyniesie 441,80 zł brutto. Netto łącznie da to kwotę około 1091,86 zł (w zależności od tego, jakie koszty uzyskania przychodu Pani przysługują i czy ma Pani prawo do ulgi podatkowej).
   Dokładny sposób wyliczenia – jeśli interesuje Panią ta tematyka – znajdzie Pani w tych artykułach:

   https://www.kadrywpraktyce.pl/rozliczenie-wynagrodzenia-chorobowego-przyklad/

   https://www.kadrywpraktyce.pl/wynagrodzenia-chorobowe-i-zasilki-na-liscie-plac/

 49. Witam, chciałabym zapytać, czy przy obliczaniu zasiłku chorobowego bierze się pod uwagę podstawę wymiaru z miesięcy w których pracownik był na zwolnieniu lekarskim krócej niż 15 dni. Jeżeli tak, t o w jakiej wysokości?
  Czy w wysokości wynikającej z rozliczenia zwolnienia lekarskiego, czy też w wysokości takiej, jakby pracownik przepracował cały miesiąc
  Z gory dziękuję za odpowiedź.

  1. Witam
   Zgodnie z treścią art. 37 ust. 2 ustawy zasiłkowej obliczając podstawę do wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy, a przyjmuje, po uzupełnieniu, wynagrodzenie z miesięcy, w których pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy. Ustalając to, czy pracownik przepracował połowę obowiązującego go czasu pracy ustala Pani, ile godzin miał w danym miesiącu do przepracowania, a ile przepracował. Z kolei uzupełnienie, o którym mowa powyżej, odbywa się w ten sposób, że wynagrodzenie miesięczne oblicza się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i pomnożenie przez liczbę dni, które pracownik miał obowiązek przepracować w tym miesiącu, jeżeli przepracował choćby 1 dzień.

 50. Witam!!!!

  Proszę o pomoc. Mam problem z wyliczeniem wynagrodzenia:

  Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony
  Otóż 2 dni w grudniu (3-4.12) przepracowałam normalnie i od 5 grudnia 2012 jestem na L4 jakie wynagrodzenie mi się należy za miesiąc grudzień?
  wynagrodzenie miesięczne brutto = 2780 zł netto = 2002,96 (stała pensja, brak premii…)
  a jak wyliczyć wynagrodzenie styczniowe 2013, gdzie cały miesiąc będę na L4.

  Z góry gorąco dziękuję za odpowiedź!!

  Pozdrawiam!!!
  Anna

  1. Witam
   Grudzień:
   Wynagrodzenie za pracę: 278 zł brutto
   Wynagrodzenie chorobowe: 1727,18 zł brutto
   Netto: 1655,03 zł za cały miesiąc.

   Styczeń: Wynagrodzenie za pracę: 0
   Wynagrodzenie chorobowe: 1983,06 zł
   Netto: 1602,81.

   Kwoty netto mogą się nieznacznie różnić, w zależności od kosztów uzyskania przychodu oraz ulgi podatkowej, jakie Pani przysługują. Szczegółowy sposób wyliczenia wynagrodzenia chorobowego może Pani znaleźć tutaj:

   https://www.kadrywpraktyce.pl/rozliczenie-wynagrodzenia-chorobowego-przyklad/

   W artykule są linki również do innych materiałów na ten temat, w szczególności do wynagrodzeń chorobowych i zasiłków na liście płac.

 51. Witam i bardzo proszę o pomoc, bo pogubiłam się w mojej sytuacji. Jestem zatrudniona na umowę o pracę, cały etat, wynagrodzenie 1500 zł brutto. W listopadzie 2012 roku miałam zaplanowany urlop od 2.11 do 19.11.2012. Jednak od 14.11.2012 znalazłam się na L4. Księgowa, z jakiegoś powodu, uznała, że L4 zaczęło się po zakończeniu urlopu, tj. 20.11.2012 i prawdopodobnie tak obliczyła moje wynagrodzenie. Liczę na wszelkie możliwe sposoby, ale kwota, którą otrzymałam ma się nijak do tych obliczeń. Czy mogę prosić o prawidłowe wyliczenie pensji za listopad oraz jakie wynagrodzenie powinnam otrzymać, gdyby policzyć tak jak księgowa? Z góry serdecznie dziękuję.

  1. Osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim jest traktowana jako niezdolna do pracy, nie może zatem korzystać w tym czasie z urlopu wypoczynkowego. Zwolnienie lekarskie przerywa urlop wypoczynkowy. Abym mógł pokazać Pani stosowne wyliczenia muszę wiedzieć, do kiedy trwało Pani zwolnienie lekarskie (czy do końca listopada)?

   1. Witam ponownie.
    Niestety, księgowa jest innego zdania (podała bardzo dziwne wyjaśnienie)… Zwolnienie lekarskie trwało od 14.11.2012 do 18.12.2012 (ze względu na stan zdrowia było przedłużane).

    1. Prawidłowo powinna Pani otrzymać wynagrodzenie zasadnicze za 1 listopada, wynagrodzenie urlopowe za okres od 2 do 13 listopada oraz wynagrodzenie chorobowe (albo zasiłek, jeśli chorowała już Pani w tym roku więcej niż 33 dni). Obliczenia są następujące:

     1. Wynagrodzenie zasadnicze
     a) pomniejszenie o czas choroby: 1500/30*17(dni choroby)=850 zł
     b) pomniejszenie o czas urlopu: 1500/168*64(godziny urlopu)=571,42
     c) wynagrodzenie zasadnicze za 1 listopada: 1500-850-571,42

     2. Wynagrodzenie chorobowe:
     a) podstawa brutto 1500
     b) podstawa netto 1500 – 13,71% z 1500 = 1294,35
     c) wynagrodzenie chorobowe: 1294,35/30*80%*17 = 586,77

     3. Wynagrodzenie urlopowe:
     1500/168*64 = 571,42

     Powyższe kwoty są kwotami brutto. Netto byłoby to około 993 zł (kwota może się różnić, w zależności od kosztów uzyskania przychodu, ale różnica będzie niewielka).

     Tymczasem jeśli kadrowa twierdzi, że rozpoczęła Pani zwolnienie lekarskie dopiero od dnia 20 listopada, to kwota Pani wynagrodzenia wyniosłaby około 1034,48 zł netto (wynika to z faktu, że na zwolnieniu lekarskim przysługuje wynagrodzenie chorobowe 80 % podstawy, a więc niższe niż gdyby pracownik w tym czasie pracował).

     Więcej o chorobie pracownika w trakcie urlopu może Pani poczytać w tym artykule:
     https://www.kadrywpraktyce.pl/urlop-wypoczynkowy-a-choroba-i-zwolnienie-lekarskie-pracownika/

 52. Witam,

  Mam problem z kosztami uzyskania przychodu u Pracownika, który był 5 dni na urlopie a resztę miesiąca spędziła na zwolnieniu L4 płatnym przez ZUS.
  Kwota netto za urlop wynosi 393,21 zł. Brutto: 455,72
  Czy takim wypadku będą koszty uzyskania przychodu ??
  Z góry dziękuje za pomoc…

  1. Tak. Wynagrodzenie urlopowe jest traktowane w tej sytuacji jak wynagrodzenie za pracę. Gdyby pracownica cały miesiąc była na zasiłku, wówczas kosztów uzyskania przychodu Pani nie uwzględnia, natomiast w opisanej sytuacji koszty te uwzględnia się.

 53. Witam

  mam problem z obliczeniem chorobowego. Byłam 12 dni na zwolnieniu lekarskim od 01 do 13 stycznia od 14 wracam do pracy i chciałabym sie dowiedzieć jak obliczyć chorobowe. średnia mojej pensji z ostatnich 12 miesięcy to 2200 brutto i wczesniej nie chorowałam. mam jeszcze pytanie czy premie i socjalne też mogę doliczyć do średniej z 12 miesięcy ??

  1. od 1 do 13 stycznia to w sumie 13 dni. Czy zwolnienie lekarskie miała Pani od 1 czy 2 stycznia? Proszę jeszcze o informację, czy te premie to premie regulaminowe, czy uznaniowe i czy mają charakter stały? Świadczenia socjalne (np. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) nie wchodzą do podstawy chorobowego.
   Wzór rozliczenia wynagrodzenia chorobowego na konkretnym przykładzie znajdzie Pani tutaj:

   https://www.kadrywpraktyce.pl/rozliczenie-wynagrodzenia-chorobowego-przyklad/

   A tutaj, jak liczyć netto:

   https://www.kadrywpraktyce.pl/wynagrodzenia-chorobowe-i-zasilki-na-liscie-plac/

   Proszę dać znać, jeśli miałaby Pani problem z obliczeniem tych kwot na swoim przykładzie – rozliczę je Pani krok po kroku.

   1. 12 dni pomyliłam sie od 2-13 i sa to premie uznaniowe w różnych wysokościach w zależności od miesiąca i mam nadzieje że się doliczają do chorobowego (policzyłam średnią z 12 miesięcy razem z premiami to wyszło 2450 brutto)

    Próbowałam obliczyć to wszystko (nawet załapałam jak) ale miałam problem z kosztami uzyskania przychodu (podpunkt 7) nie wiem czy są stałe i jak obliczać

    https://www.kadrywpraktyce.pl/wynagrodzenia-chorobowe-i-zasilki-na-liscie-plac/

    z tego co obliczyłam to z 2450 wyszło mi 676,51 wynagrodzenia chorobowego a wysokość wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca wynosi 2100 – 2000/30 * 12 (dni choroby) = 1260 zł

    1. Jeśli podstawa wynagrodzenia chorobowego – średnia z 12 miesięcy wraz z premiami wynosi 2450 zł, to wynagrodzenie chorobowe wyniesie faktycznie 676,51 zł, a na liście płac uwzględnia je Pani na pozycji 6. Koszty uzyskania przychodu na pozycji 7 są stałe. Wynoszą albo 111,25 zł albo 139,06 zł, jeśli pracownik dojeżdża do miejsca pracy z innej miejscowości i z chwilą zatrudnienia poinformował pracodawcę, iż będzie korzystał z tych podwyższonych kosztów uzyskania przychodu 139,06 zł. Z kolei licząc wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca to musi Pani uwzględnić swoją pensję zasadniczą ze stycznia. W poprzednim komentarzu pisała Pani, że wynosi ona 2200 zł. Wobec tego licząc wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca robi to Pani w ten sposób:

     2200 – 2200:30*12 = 1320 zł.

     Licząc wynagrodzenie za czas przepracowany nie bierze Pani pod uwagę średniej, ale wynagrodzenie zasadnicze, przysługujące w miesiącu, w którym korzysta Pani ze zwolnienia lekarskiego, za które otrzymuje wynagrodzenie za czas choroby.

     1. Nie ma sprawy. Gdyby potrzebowała Pani jeszcze jakiś informacji, to na końcu każdego z artykułów są linki do wpisów o podobnej tematyce. Warto je również przejrzeć gdyż obrębie jednego artykułu nie ma możliwości omówienia całego zagadnienia, a bardzo dużo przykładów znajduje się zarówno w innych artykułach, jak i komentarzach do nich.
      Oczywiście gdyby nie znalazła Pani odpowiedzi na interesujące Ją pytania – proszę śmiało pisać 🙂

 54. Witam.od 5 miesiecy jestem na umowie o prace.dostaje do reki na czysto 3000 tys zl.zachorowalam i dostalam 5dni zwolnienia.ile dostane pensji Za miesiac styczen?jak mam obliczyc swoja pensje?nie mam zadnych premii itp

  1. Witam
   A jaka to kwota brutto? To ma znaczenie, bo rozliczając listę płac uwzględnia się różne koszty uzyskania przychodu oraz (nie zawsze) ulgę podatkową.

    1. Zakładając, że w styczniu była Pani na zwolnieniu lekarskim 5 dni, należy się Pani za to wynagrodzenie chorobowe. Zakładając również, że w ciągu ostatnich miesięcy nie miała Pani podwyżek oraz innych składników wynagrodzenia, podstawą brutto do wynagrodzenia chorobowego będzie kwota 4.225 zł.

     1. Wynagrodzenie zasadnicze za styczeń:
     4225 – 4225:30*5 = 3520,83 zł
     2. Wynagrodzenie za czas choroby:
     Podstawa brutto: 4225 zł
     Podstawa netto: 4225 – 13,71 % z 4225 zł = 3645,75 zł
     Wynagrodzenie za 5 dni choroby: 3645,75:30 * 80% * 5 = 486,10 zł

     Powyższe kwoty są kwotami brutto. Zakładając, że ma Pani prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu (111,25 zł) oraz ulgi podatkowej 46,33 zł, łącznie netto za cały miesiąc będzie to 2912,05 zł.

 55. Bardzo proszę o pomoc w obliczeniu zasiłku chorobowego. Przebywałam na L4 cały miesiąc grudzień – 31 dni. Na umowie o pracę mam 1500 zł brutto.

 56. Witam,

  Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony, na moją pensję składa się podstawa + prowizja, od 3 stycznia jestem na 3 tygodniowym zwolnieniu po operacji nogi, jak pracodawca będzie wyliczał mi wynagrodzenie? Czy za dni L4 wyliczy tylko od podstawy, czy od średniej pensji, którą otrzymywałam przez ostatnie 12 m-cy?

  Proszę o odpowiedź.
  Dziękuję.

  1. Witam
   Podstawa do wynagrodzenia chorobowego powinna być liczona z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym poszła Pani na zwolnienie lekarskie, czyli do ustalenia podstawy pracodawca powinien uwzględnić miesiące od stycznia do grudnia 2012 roku (z wyłączeniem miesięcy, w których przepracowała Pani mniej niż połowę obowiązującego w danym miesiącu czasu pracy). Prowizja powinna być wliczana do tej podstawy wynagrodzenia chorobowego. Ustalając podstawę do chorobowego pracodawca przyjmie wynagrodzenie zasadnicze plus prowizję.

   1. Dziękuję za szybką odpowiedź. Proszę jeszcze o informację czy pracodawca może wprowadzić swój regulamin i za zwolnienie płacić tylko od podstawy, mimo, że wszystkie składki opłacane są od całej pensji jaką otrzymuje? Czy wynagrodzenie za dni niezdolności do pracy jest regulowane konkretnymi przepisami?

    1. Pracodawca nie może swobodnie w regulaminie pracy wprowadzać unormowań mniej korzystnych niż przepisy kodeksu pracy i innych ustaw. Z kolei jeśli chodzi o wynagrodzenie chorobowe, to podobnie jak zasiłki z ZUS jest ono uregulowane w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Na naszym blogu znajdzie Pani wszelkie informacje, jak się liczy wynagrodzenie chorobowe, zasiłki itp.

     1. Serdecznie dziękuję za pomoc i rzetelne podejście do tematu.

      Pozdrawiam

     2. Witam ponownie,

      Nawiązując do tematu, wczoraj otrzymałam wynagrodzenie za styczeń ( miałam kontynuację zwolnienia, łącznie 6 tygodni) od 03.01.2013r jestem na zwolnieniu – pracodawca wypłacił mi zaledwie 1400zł za styczeń, moja średnia pensja NETTO z ostatnich 12 m-cy to 2400zł kompletnie nie rozumiem o co chodzi. Jak wspominałam wcześniej pracodawca wprowadził zmiany w regulaminie wynagrodzeń. Niestety Pani księgowa aktualnie jest na urlopie i nie mogłam nic wyjaśnić, ma być w poniedziałek i chciałabym się przygotować do rozmowy z nią, bo moim zdaniem pensa jest wypłacona błędnie.
      Proszę jeszcze raz o pomoc, pocztą pantoflową dowiedziałam się, że księgowa nie była pewna jak mi wyliczyć wynagrodzenie po zmianach w regulaminie, dyrektor stwierdził, że prowizja wcale mi się nie należy ale podobno z dobrego serca przyznał mi 900zł – nie jest to prowizja uśredniona. Księgowa podobno ma się jeszcze kontaktować z ZUS-em i dowiedzieć się jak powinna wypłatę prawidłowo naliczyć.
      Na co mogę się powołać czy rozmowie z księgową, wcześniej zostało przez Państwa wspomniane, że ” Pracodawca nie może swobodnie w regulaminie pracy wprowadzać unormowań mniej korzystnych niż przepisy kodeksu pracy i innych ustaw.”
      Proszę o informację jak mam się do rozmowy przygotować, na co ewentualnie mogę się powołać.
      Czy na pewno w regulaminie nie może być zapisane, że na L4 jest tylko podstawa? I czy jest to prawidłowe, że wszystkie składki mam odprowadzane od całego wynagrodzenia ( łącznie z prowizją ) a pensję wypłacają tylko od podstawy?
      Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje.

     3. Proszę zwrócić księgowej uwagę, że skoro od prowizji odprowadzana jest składka na ubezpieczenie chorobowe, to powinna ona zostać uwzględniona w podstawie wynagrodzenia chorobowego i zasiłku. Do podstawy nie wlicza się tylko tych składników, do których pracownik zachowuje prawo będąc na zwolnieniu lekarskim (czyli np. pracownik ma dodatek stażowy 200 zł, który jest wypłacany w pełnej kwocie niezależnie od tego, czy i ile dni w danym miesiącu pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim). Na jakiej podstawie dyrektor stwierdził, że prowizja się Pani nie należy? Czy ma ona uznaniowy charakter, czy jest uzależniona od konkretnych wyników Pani pracy? Zwrot „z dobrego serca” sugeruje, że jest ona uznaniowa.

     4. Dodam jeszcze, że przed zmianą regulaminu, wynagrodzenie chorobowe było liczone następująco: podstawa + prowizja za dany miesiąc, nie było średniej. Pracodawca doszedł do wniosku, że skoro pracownika w pracy nie ma to prowizja za dany miesiąc nie przysługuje ( a mam podstawę do wyliczenia prowizji, bez względu na to czy jestem w pracy czy mnie nie ma).

      Proszę o pomoc

 57. Witam,
  mam zapytanie odnośnie zasiłku chorobowego, moja sytuacja przedstawia się następująco:
  mam umowę o pracę, na czas określony, na cały etat od 02.04.2012, wynagrodzenie 1500 brutto, ale od 08.12.2012 do 18.01.2013 przebywam na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. Ile wynosić będzie taki zasiłek?

  1. Witam
   A czy w roku 2012 wcześniej przebywała Pani na zwolnieniach lekarskich? Przed 8 grudnia 2012? Pytam, bo od tego zależy, w jakich okresach otrzyma Pani wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek. Od stycznia 2013 roku obowiązuje wynagrodzenie minimalne w wysokości 1600 zł, to również będzie miało wpływ na Pani świadczenia.

    1. Witam
     W takim wypadku przysługuje Pani jeszcze wynagrodzenie chorobowe, a nie zasiłek. Wynagrodzenie za miesiące grudzień i styczeń rozliczone będzie następująco:
     GRUDZIEŃ:
     Od dnia 1 do 7 grudnia otrzyma Pani wynagrodzenie za czas przepracowany:
     1500 – (1500 : 30 * 24) = 300 zł brutto
     Wynagrodzenie chorobowe:
     Podstawa brutto: 1500
     Podstawa netto: 1500 – 13,71 % * 1500 = 1294,35 zł
     Wynagrodzenie chorobowe: 1294,35 : 30 * 100% * 24 = 1035,48 zł brutto
     NETTO: 1111,86 zł
     STYCZEŃ
     Od dnia 19 do 31 stycznia otrzyma Pani wynagrodzenie za czas przepracowany:
     1600 – (1600 : 30 * 18) = 640 zł brutto
     Wynagrodzenie chorobowe:
     Podstawa brutto: 1600
     Podstawa netto: 1600 – 13,71 % * 1600 = 1380,64 zł
     Wynagrodzenie chorobowe: 1380,64 : 30 * 100% * 18 = 828,38 zł brutto
     NETTO: 1181,38 zł

     Nadmieniam, iż powyższe wyliczenia mogą się nieznacznie różnić (w zależności od tego, jakie przysługują Pani koszty uzyskania przychodu i czy przysługuje Pani ulga podatkowa). Różnice będą niewielkie (kilkanaście złotych).

     1. Dziękuję ślicznie za tak szczegółowe wyliczenia 😀
      Od 18 stycznia moje zwolnienie lekarskie będzie kontynuowane aż do porodu, tak więc za styczeń przysługiwać mi będzie jedynie wynagrodzenie chorobowe, tak? I czy będzie ono liczone od podstawy 1600?
      Pozdrawiam cieplutko 🙂

     2. Wynagrodzenie chorobowe będzie Pani miała od 1 stycznia do 2 lutego (w sumie 33 dni w roku kalendarzowym), potem otrzyma Pani zasiłek chorobowy z ZUS, a potem macierzyński. Wszystkie powinny być liczone od podstawy 1600 zł, bo na pełnym etacie to obecnie minimalne wynagrodzenie (gdyby się okazało, że wynagrodzenie chorobowe i zasiłek będą naliczone od mniejszej podstawy, otrzyma Pani wyrównanie).

 58. Witam
  Mam gorącą prośbę o wyliczenie wynagrodzenia za pracę:
  Moja srednia pensja netto wynosi 2.302,61 zł
  Przebywałam na zwolnieniu lekarskim w tym roku kalendarzowym ponad 60 dni…
  Obecnie byłam na zwolnieniu lekarskim 01.12-10.12.2012 – zwolnienie ciążowe czyli rozumiem 100% płatne, od 11.12.2012-31.12.2012 – straciłam ciąże więc dostałam zwolnienie lekarskie na 80 %
  otrzymałam wynagrodzenie za miesiąc grudzien w kwocie 1.874,00 netto i ta kwota chyba nie jest prawidłowa. Bardzo prosze o pomoc i odpowiedz.
  Renata

  1. Witam
   Proszę o informację, jakie miała Pani składniki wynagrodzenia brutto – na tej podstawie dopiero mogę ustalić podstawę zasiłku.

 59. Czy mogłabym prosić o ogólny wzór według którego wylicza się wynagrodzenie brutto za czas choroby i za czas przepracowany.

  Na przykładzie
  Pracownik zatrudniony od 01,01,2000r na cały etat z wynagrodzeniem stałym bez dodatków i premii 4500 brutto , zwolnienie lekarskie od 7,12,2012 do 15,12,2012 i jest to pierwsze zwolnienie w tym roku
  Pozdrawiam

 60. Witam!
  Zgodnie z naszym regulaminem premie uznaniowe są pomniejszane proporcjonalnie za czas choroby, a więc są wliczane do podstawy wymiaru zasiłku. Pracownica zatrudniona na 32/40 (3160,00 zł brutto) etatu, miała opiekę na dziecko w IX, X oraz od 19-23 XI, od 19.XI został jej zmieniony etat do 27/40 (2630,00 zł brutto). Zasiłek został jej wypłacony wraz z wynagrodzeniem 28.XI, a do podstawy wymiaru zasiłku przyjęto wynagrodzenie po zmianie etatu. W dniu 30.XI została jej przyznana i wypłacona premia uznaniowa za m-c XI (1580,00 zł, po pomniejszeniu za dni opieki 1247,37 zł). Czy i jak uzupełnić podstawę wymiaru zasiłku o premię?

  1. Do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach, z których wynagrodzenie brane jest do podstawy wymiaru zasiłku. w Pani wypadku podstawą będzie zatem wynagrodzenie po zmianie etatu, a ponieważ zmiana etatu nastąpiła w pierwszym dniu opieki, należałoby zastosować przepis, który mówi o tym, jak się ustala podstawę zasiłku przy niepełnym miesiącu zatrudnienia. Zgodnie z tym przepisem (art. 37 ustawy zasiłkowej) podstawę wymiaru zasiłku stanowi wynagrodzenie, które pracownik, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy. Zatem gdyby pracownik przepracował cały miesiąc, osiągnąłby premię w pełnej wysokości. Do podstawy wymiaru zasiłku należy zatem przyjąć wynagrodzenie po zmianie etatu oraz pełną premię za listopad. Podstawa brutto wyniesie zatem (2630 zł +1580 zł) = 4210 zł.
   Nadmieniam, iż spotkałem się z odmiennym poglądem, a odmienność ta wynika z faktu, iż przepisy posługują się pojęciem osiągnąłby, wypłacone itp..W Pani przypadku premia została wypłacona już po ustaniu okresu zasiłkowego, niemniej w mojej ocenie premia powinna zostać uwzględniona w całości.

   1. Witam. Zadzwoniłam na infolinię ZUS i otrzymałam informację, iż powinnam uzupełnić podstawę wymiaru zasiłku o kwotę premii przeliczoną proporcjonalnie od 19.XI od kwoty faktycznie wypłaconej.

 61. Witam,
  Proszę o informację jak powinno się ustalić podstawę wynagrodzenia chorobowego w następującym przypadku: pracownik od 01.10.2012 jest zatrudniony na umowę o pracę na 7/8 etatu, wcześniej był zatrudniony na 1/2 etatu (przez 3 lata), dostarczył zwolnienie chorobowe za okres od 20-23.11.2012, wcześniej przebywał na zwolnieniu lekarskim 5-22.07.2012 oraz 23.07-21.08.2012. Czy przy ustalaniu podstawy wynagrodzenia chorobowego powinno się przeliczać kwoty otrzymane z tyt. zatrudnienia na 1/2 etatu proporcjonalnie do 7/8 etatu oraz czy lipiec i sierpień wlicza się do podstawy czy pomija i dobiera dodatkowe dwa miesiące, czy liczymy podstawę z 10 miesięcy? Dodatkowo w listopadzie 2012 została wypłacona premia roczna za 2012 rok. Jak należy ją pomniejszyć? Za ile dni, według jakiego wzoru? W 2011 też była wypłacona premia roczna jak ją wliczyć do podstawy wynagrodzenia chorobowego, za które miesiące? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Witam
   Proszę sprecyzować, jak dokładnie ustalana jest wysokość premii rocznej, czy np. wysokość premii za rok 20122 jest uzależniona od ilości dni nieobecności z powodu choroby w roku 2012 itp.?
   Co do zmiany wymiaru etatu, to ustalając podstawę do zasiłku chorobowego w listopadzie (bo pracownik wpadł już w zasiłek po wyczerpaniu 33 dni wynagrodzenia chorobowego) bierze Pani pod uwagę tylko miesiące po zmianie wymiaru etatu, a zatem tyko październik, co wynika z treści art. 40 ustawy zasiłkowej:
   W razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach, o których mowa w art. 36.
   Wracając natomiast do tej premii rocznej, to należałoby sprawdzić, czy w jej przypadku nie znajduje zastosowania art. 41 ustawy zasiłkowej:
   Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku.
   To jednak może być uzależnione od tego, jak ta premia została skonstruowana w regulaminie wynagradzania.

   1. Zapisy w regulaminie są takie:
    1. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:
    a) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego –pracownikowi przysługuje pracownikowi prawo do 80 % wynagrodzenia,
    4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1:
    a) nie ulega obniżeniu w przypadku ograniczenia podstawy zasiłku,
    b) nie przysługuje przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia.
    § 13 Pracodawca ma prawo przyznać pracownikowi nagrodę roczną lub innego rodzaju nagrodę. Przyznanie nagrody oraz jej wysokość zależy od wyłącznego uznania Pracodawcy.

    Przy premiach miesięcznych – wliczaliśmy je do podstawy wynagrodzenia chorobowego i potrącaliśmy za czas choroby wg zasady 1/30 za każdy dzień choroby w danym miesiącu. Premia roczna jest premią uznaniową zależną od wyników i decyzji szefa. Wię aby uwzględnić ją w podstawie wynagrodzenia chorobowego powinnam chyba dokonać potrącenia za czas choroby w miesiący wypłaty.

    1. W mojej ocenie premii rocznej w ogóle nie powinna Pani uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku, gdyż zgodnie z treścią art. 36 ustawy zasiłkowej podstawę tą ustala Pani w oparciu o miesiące poprzedzające miesiąc, w którym pracownik poszedł na zwolnienie lekarskie.
     Jednocześnie stosownie do treści art. 41 ustawy zasiłkowej w podstawie zasiłku nie uwzględnia się składników wynagrodzeń, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku. Skoro zatem nagroda roczna jest uznaniowa i nie jest pomniejszana za czas choroby, to nie uwzględnia jej Pani w podstawie do chorobowego. Premie miesięczne są obniżane za czas nieobecności, zatem będą uwzględniane w podstawie do chorobowego, natomiast premia roczna jako premia uznaniowa już nie.
     Proszę jeszcze zwrócić uwagę na zapisy regulaminu: pracownik może mieć również prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności w wysokości 100 % (np. kobieta w ciąży) – nie można w regulaminie ograniczyć tego tylko do 80 % (jeśli macie ten zapis o wynagrodzeniu 100 % w regulaminie, to proszę tę część odpowiedzi zignorować.
     punkt 4: Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 (czyli wynagrodzenie chorobowe):
     b) nie przysługuje w wypadkach, w których pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia.
     Ten punkt b jest co najmniej dwuznaczny: czy to oznacza, że wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje, jeśli pracownik nie ma do NIEGO prawa (czyli np. ze względu na okres wyczekiwania)? Czy też nie przysługuje, jeśli pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia za pracę? Czy nie powinno być przypadkiem, że wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje, jeśli pracownik ma prawo do wynagrodzenia (rozumianego jako wynagrodzenie za pracę)?
     Art. 12. ust. 1. ustawy zasiłkowej: zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia

     1. „W mojej ocenie premii rocznej w ogóle nie powinna Pani uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku, gdyż zgodnie z treścią art. 36 ustawy zasiłkowej podstawę tą ustala Pani w oparciu o miesiące poprzedzające miesiąc, w którym pracownik poszedł na zwolnienie lekarskie.”

      czyli w omawianym przypadku do podstawy wchodzi tylko październik 2012, a co z premią wypłaconą za 2011 rok, czy w momencie kiedy nie jest jeszcze znana premia za 2012 nie przyjmuje się wartości z roku ubiegłego w kwocie 1/12 premii z 2011 r.?

      „Jednocześnie stosownie do treści art. 41 ustawy zasiłkowej w podstawie zasiłku nie uwzględnia się składników wynagrodzeń, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku. Skoro zatem nagroda roczna jest uznaniowa i nie jest pomniejszana za czas choroby, to nie uwzględnia jej Pani w podstawie do chorobowego.”

      Ależ jest pomniejszana – w momencie wypłaty. Tzn. decyzją szefa jest ustalana wysokość premii a w momencie wypłaty następuje pomniejszenie o 1/365 za każdy dzień choroby. Tylko w omawianym przypadku jest ta nieszczęsna zmiana wymiaru etatu i nie wiem jak to powinno się uwzględnić.

      Co do zapisów w regulaminie to wszystko jest zgodnie z kodeksem pracy, a cytowane były tylko te fragmenty, które mogły mieć związek z omawianym przypadkiem..

     2. Czyli jako pomniejszana za czas choroby powinna być uwzględniona w podstawie do chorobowego, jednakże Pani podstawę ustala w oparciu o miesiące po zmianie wymiaru etatu, a z miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik poszedł na zwolnienie lekarskie. Premia została wypłacona w listopadzie – w tym samym miesiącu, w którym pracownik poszedł na zwolnienie lekarskie, więc nie uwzględnia się jej w podstawie.
      Z kolei jak już pisałem w komentarzu powołując podstawę prawną – do ustalenia wysokości podstawy zasiłku bierze Pani tylko październik – miesiąc, od którego następuje zmiana wymiaru etatu – to jedyny miesiąc poprzedzający listopad, który bierze Pani do podstawy.
      Z poprzedniego Pani komentarza nie byłem w stanie wywnioskować, czy pomniejszana za każdy dzień nieobecności jest tylko premia miesięczna, czy też premia uznaniowa roczna, stąd taka moja odpowiedź. Teraz po doprecyzowaniu – premia roczna, wypłacona w listopadzie, nie wchodzi do podstawy zasiłku za nieobecność chorobową w listopadzie. Będzie ona jednak brana do podstawy przy kolejnych wynagrodzeniach chorobowych i zasiłkach, w wysokości 1/12 kwoty przypadającej na te miesiące, które bierze Pani do podstawy.

 62. Witam,
  Jestem zatrudniona na umowe o pracę na 1/2 etatu na czas nieokreślony w ostatnim czasie bylam na L4 jak zostanie obliczone moje wynagrodzenie?

  1. Aby udzielić Pani odpowiedzi, musiałbym mieć więcej informacji – od kiedy Pani jest zatrudniona, jakie Pani ma składniki wynagrodzenia, czy była już Pani na zwolnieniu lekarskim w tym roku itp.). Jeśli życzy sobie Pani konkretnych obliczeń, a nie chce publicznie w komentarzu ujawniać tych danych, proszę napisać na adres e-mail (w zakładce Kontakt na stronie) – wówczas będę w stanie podać Pani stosowne informacje.

   1. Witam,
    Zatrudniona jestem od lipca na umowę 1/2 etatu wczesniej miałam umowę na 1/4 etatu w tym roku nie byłam na żaadnym zwolnieniu lekarskim było to moje 1 w tym roku składki ubepieczenia mam na najniższą krajową.
    Pozdrawiam

    1. Proszę mi jeszcze napisać, w jakim okresie przebywała Pani na zwolnieniu lekarskim oraz czy pracując na pół etatu zarabia Pani pełną pensję minimalną (1500 zł) czy pomniejszoną proporcjonalnie – 750 zł. Po uzyskaniu tych informacji podam Pani stosowne wyliczenia.

     1. na zwolnienie L$4 byłam od 27listoada do 30listopada. Na umowie 1/2 zarabiam 1500zł

     2. Obliczenia będą następujące:
      Wynagrodzenie zasadnicze (za przepracowaną część miesiąca): 1500 – (1500:30)*4 = 1300 zł
      Wynagrodzenie chorobowe:
      Podstawa brutto 1500 zł
      Podstawa netto: 1294,35 zł
      Wynagrodzenie chorobowe: 1294,35:30*80%*4=138,04
      Zakładając, że ma Pani prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu oraz przysługuje Pani ulga podatkowa, wynagrodzenie netto za cały miesiąc powinno wynieść około 1083,44 zł.

 63. Witam. Mam pytanie w sprawie wysokości podstawy wymiaru zasiłku. Jeżeli pracownik pracował cały miesiąc oprócz dwóch dni, podczas których przebywał na urlopie wypoczynkowym, a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy otrzymał ze składników zmiennych:wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, i wynagrodzenia stałego określonego w stawce godzinowej to:czy do obliczania wysokości podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje wynagrodzenie osiągnięte za urlop i pozostałą część w wysokości wypłaconej czy muszę przeliczyć wynagrodzenie tak jakby nie był na urlopie, ponieważ w urlopie są uwzględnione składniki zmienne, a te przecież uwzględniam w kwocie faktycznej w podstawie zasiłku?

  1. Witam. Stosownie do treści art. 36 ustawy zasiłkowej podstawę wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeśli pracownik ma zmienne składniki wynagrodzenia (np. premie czy prowizje), to sposób ustalania wysokości wynagrodzenia urlopowego jest taki, aby pracownik, korzystając z urlopu, nie stracił jednocześnie na wynagrodzeniu (a tak by było, gdyby w podstawie wynagrodzenia urlopowego nie uwzględniać tych zmiennych składników, bo np. pracownik nie świadczy pracy w trakcie urlopu, zatem jego prowizja w miesiącu korzystania z urlopu będzie siłą rzeczy mniejsza, gdyż pracownik wypracuje ją tylko w czasie, kiedy faktycznie świadczy pracę).
   To, że w wynagrodzeniu urlopowym uwzględnia się składniki zmienne nie oznacza automatycznie, że wynagrodzenie to będzie wyższe niż to, które by pracownik otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Uwzględniając nadgodziny w podstawie do wynagrodzenia urlopowego, dzieli Pani tą podstawę przez ilość godzin faktycznie przepracowanych (czyli uwzględniając te dodatkowe godziny pracy, zatem to, że w urlopie uwzględnione są składniki zmienne powoduje jedynie, iż pracownik korzystając z urlopu nie straci na wynagrodzeniu za dany miesiąc.
   Wynagrodzenie przyjmowane do ustalenia podstawy zasiłku to przychód pracownika, stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Nie musi Pani przeliczać wynagrodzenia urlopowego na to, które by zarobi, gdyby w tym czasie nie był na urlopie, niezależnie od faktu, iż uwzględnia Pani te składniki w podstawie do zasiłku. Uwzględnia Pani wynagrodzenie urlopowe i wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w wysokościach wypłaconych.

 64. Witam, mam zapytanie odnośnie wypłaty wynagrodzenia chorobowego, przedstawię w skucie o co chodzi:
  Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie 27.09.tj. opieka na chore dziecko ( jest płatna z ZUS) od 27.09.2012 do 03.10.2012. Część opieki została rozliczona we wrześniu tj od 27.09 do 30.09, dalsza część tj. od 01.10 do 03.10. miała być rozliczona w październiku. Po czym 05.10.2012 dostarczył kolejne zwolnienie tym razem chorobowe ( płatne ze środków zakładu) od 27.09.12 do 07.10.2012 z którego wynika, ze pokryły się daty ( jest to zwolnienie wystawione przez szpital bo pracownik przebywał 6 dni w szpitalu- co akurat w tym przypadku jest nieistotne je żeli chodzi o wysokość wynagrodzenia) Co należy brać pod uwagę rozliczając zwolnienie? Czy według daty wpływu tj. rozliczać to które wpłynęło pierwsze tj w październik rozliczyć opiekę od 01.10.do 03.10 , a dalej od 04.10 do 07.10 wynagrodzenie chorobowe? Czy może od początku miesiąca rozliczać już chorobowe płatne ze środków zakładu, pomimo tego, że wpłynęło w drugiej kolejności?

  I jeszcze jedna wątpliwość tym razem dotyczy chorobowego płatnego z ZUS i zasiłku rehabilitacyjnego. Pracownik przebywa na długim zwolnieniu, mam już decyzję z ZUS o przyznaniu zasiłku rehabilitacyjnego od 26.10 2012, ostatnie chorobowe które wpłynęło było wystawione do 22.10. 2012 . Wiem, że od 23.10 pracownik przebywa w sanatorium, lecz zwolnienia nie mam, będzie wystawione przy wypisie. Rozliczam październik tj od 01.10 do 22.10 chorobowe płatne z ZUS, potem 3 dni muszę wstrzymać bo fizycznie nie mam kolejnego zwolnienia ( tj od 23.10 do 25.10) a w przyszłym miesiącu wyrównać.
  Moje pytanie czy ja mogę wypłacić pracownikowi na ten moment zasiłek rehabilitacyjny od 26.10 do 31.10 pomimo tego, ze nie mogę rozliczyć chorobowego tj 180,181 i 182 dnia? czy muszę również wstrzymać i wypłacić dopiero jak rozliczę chorobowe do końca tj do 182 dni?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *