Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2019 – jak się liczy? Jak liczyć wynagrodzenie urlopowe pracownika, który ma stałą pensję zasadniczą i zmienne inne składniki wynagrodzeń?

Teraz czas na omówienie, jak się liczy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2019, jeśli pracownik ma również zmienne składniki wynagrodzenia. W takim przypadku zaczynamy zawsze od ustalenia tzw. podstawy wynagrodzeni urlopowego. Do podstawy tej, zgodnie z §8 rozporządzenia urlopowego wlicza się wszystkie składniki wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy za okresy nie dłuższe niż miesiąc, z wyjątkiem wymienionych w § 6 rozporządzenia urlopowego. Ten §6 obejmuje następujące składniki, których nie uwzględnia się, licząc wynagrodzenie urlopowe 2019:

1) jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie

2) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju

3) gratyfikacji (nagród) jubileuszowych

4) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy

5) ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy

6) dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego

7) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną

7a) kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

8) nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej

9) odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych

10) wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy

W praktyce zatem – wynagrodzenie za godziny nadliczbowe czy prowizje wlicza się do podstawy wynagrodzenia urlopowego, bo nie zostało ono w tym wykazie uwzględnione, z kolei np. nagrody jubileuszowe już nie są uwzględniane przy liczenia wynagrodzenia za urlop.

W podstawie do wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 2019 pomija się składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc, np. premie kwartalne, półroczne, roczne itp. Zgodnie z §12 rozporządzenia urlopowego wypłaca się je pracownikowi w normalnych terminach wypłaty, przy czym jeśli termin wypłaty wypada w czasie, gdy pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego, to ten okres urlopu traktuje się na równi z okresem pracy.

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ze składników zmiennych

Sam sposób ustalenia wynagrodzenia urlopowego ze składników nie jest skomplikowany. Przede wszystkim, zgodnie z §8 rozporządzenia urlopowego, należy zsumować podlegające wliczeniu do podstawy składniki zmienne z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc korzystania z urlopu (albo z 12 miesięcy, jeśli składniki te podlegają znacznym wahaniom), a następnie sumę podzielić przez liczbę godzin, które pracownik przepracował w okresie tych 3 (12) miesięcy. Uwaga – przepis mówi jasno – dzielimy przez liczbę godzin przepracowanych, a nie godzin do przepracowania. Pokażemy to za chwilę na przykładach. Tak ustaloną wartość jednej godziny mnoży się następnie przez liczbę godzin, które pracownik przepracowałby, gdyby nie korzystał z urlopu (w praktyce mnoży się przez liczbę godzin urlopu wypoczynkowego).

Jak to wygląda w praktyce? Jak się liczy wynagrodzenie urlopowe – przykład.

Pracownik pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 3000 zł oraz prowizją. Prowizja ta w miesiącu kwietniu 2019 roku wyniosła 556 zł, w maju 2019 wyniosła 408 zł, z kolei w czerwcu 2019 wyniosła 700 zł. W okresie od kwietnia do czerwca pracownik nie chorował, nie przebywał na urlopie wypoczynkowym, ani nie pracował w nadgodzinach – jednym słowem, przepracował to, co miał zaplanowane do przepracowania. W okresie od 10 do 19 lipca 2019 przebywał na urlopie wypoczynkowym (w sumie 8 dni, czyli 64 godziny). Ponieważ w czasie urlopu nie pracował, jego prowizja za lipiec była odpowiednio niższa i wyniosła 334 zł.

Za miesiąc lipiec pracownik otrzyma wynagrodzenie 3000 zł (na które składa się wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca i wynagrodzenie urlopowe, przy czym, w przypadku składników stałych nie ma potrzeby rozbijania tych składników), prowizję 334 zł oraz wynagrodzenie urlopowe 2019, naliczone od składników zmiennych. Liczymy to wynagrodzenie urlopowe od składników zmiennych.

 1. Suma prowizji z okresu 3 miesięcy poprzedzających lipiec: 556 zł + 408 zł + 700 zł = 1664 zł
 2. Teraz suma godzin przepracowanych w okresie kwiecień – czerwiec: 168 + 168 + 152 = 488 godzin
 3. Wartość godziny urlopowej od składników zmiennych: 1664 zł / 488 = 3,41 zł
 4. Wynagrodzenie urlopowe od składników zmiennych: 3,41 zł * 64 (godziny urlopu) = 218,24 zł

Tyle pracownik otrzyma tytułem wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, naliczonego od składników zmiennych. Kwota ta ma zrekompensować pracownikowi niższą prowizję lipcową. Teraz dorzucimy inne zmienne składniki wynagrodzeń – wynagrodzenie za nadgodziny.

Osoby, które odwiedziły tą stronę, znalazły ją szukając::

 • ekwiwalent za urlop stala pensja i dodatki
 • jak liczyć dodatek do urlopu wypoczynkowego przepisy2019
 • jak wyliczyć urlop wypoczynkowy ze stałych składników wynagroodzenia
 • wynagrodzenie ze stałej za urlop 2019

4 Comments on "Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2019 – jak się liczy? Jak liczyć wynagrodzenie urlopowe pracownika, który ma stałą pensję zasadniczą i zmienne inne składniki wynagrodzeń?"

 1. Dzień dobry,

  Dziękuję za odpowiedź. Chodzi o wyliczenie dla pracownika ekwiwalentu za urlop. Chorobowe – wyliczę sama, dziękuję 🙂 Z końcem miesiąca kończy się okres wypowiedzenia i następuje rozwiązuje umowy, zatem L4 przerywa urlop i należny się pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystane dni. Od 1 do 2 lipca, pracownik powinien pracować – ma L4. Sprawa jest jasna. Od 3 do 12 powinien być na urlopie – ma L4 i za te dni muszę wypłacić ekwiwalent. I tu mam problem. Już wiem, że podstawą jest pełna pensa powiedzmy 3.000zł netto.
  3.000/20,92=143,41
  143,41/8=17,93
  17,93*8(dni urlopu)*8=1.147,52zł
  Jeśli dobrze rozumiem, to tyle winnam wypłacić pracownikowi za niewykorzystany urlop.
  I jeszcze jedno pytanie – pensja + premia jako stały element pensji (co miesiąc taka sama), rozumiem, że liczę to jako całość?
  Bardzo dziękuję i pozdrawiam.

  • Dokładnie tak – skoro pensja i premia są stałe, to po prostu sumuje je Pani, dzieli przez współczynnik, potem przez 8 i mnoży razy godziny niewykorzystanego urlopu. Policzyła Pani dobrze – w tym miejscu, gdzie Pani podstawiła 3000 zł podstawia się po prostu sumę zasadniczego należnego za cały miesiąc i premii. I sumę dzieli przez współczynnik itd. 🙂

 2. Dzień dobry,
  A co w sytuacji, gdy pracownik na wypowiedzeniu umowy o pracę (3 miesiące wypowiedzenia) poszedł na L4? Pracownikowi przysługuje 21 dni zaległego urlopu (5 za 2018 i 16 za 2019), dwa dni w danym miesiącu powinien stawić się w pracy (ma L4), 8 dni – kiedy powinien przebywać na urlopie – ma L4, pozostałe 13 dni na urlopie. Jak to wyliczyć? Biorę pod uwagę pełną pensję, czy obniżoną o dwa dni L4? Ekwiwalent wyliczam z pełnej pensji (100%), czy z 80% (chorobowe) za te 8 dni choroby?
  Dziękuję za odpowiedź.

  • Dobry wieczór

   Jeśli w okresie wypowiedzenia pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, to siłą rzeczy on nie wykorzysta ani bieżącego ani ewentualnego zaległego urlopu. W Pani przypadku mamy taką sytuację, że część miesiąca przebywał na urlopie, a część na zwolnieniu lekarskim. Ekwiwalent natomiast nalicza Pani z pełnej pensji, a nie tej pomniejszonej o czas chorobowego. Do podstawy ekwiwalentu bierze Pani wynagrodzenie, jakie pracownik by otrzymał, gdyby przepracował pełny miesiąc. Proszę mi też doprecyzować, czy chodzi o naliczenie ekwiwalentu za urlop w związku z rozwiązaniem umowy czy o naliczenie wynagrodzenia za ten miesiąc – wynagrodzenia chorobowego (zasiłku), wynagrodzenia urlopowego itp. Policzymy w razie potrzeby.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany


*